Årsberättelse för fonder 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för fonder 2014"

Transkript

1 Årsberättelse för fonder 2014 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt 1 Navigera Tillväxt 2 1

2 Dynamica 80 Sverige Förvaltningsberättelse Fondtyp Specialfond ISIN-kod SE Fondens startår 2014 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Ola Brantmark, Thierry Reynier Placeringsinriktning Dynamica 80 Sverige är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den svenska aktiemarknaden samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av skyddsnivåer för fondvärdet. Målsättningen möjliggörs av fondens unika allokeringsmodell. Fonden placerar på ett strukturerat sätt med främsta egenskap att ge en aktieexponering på den svenska aktiemarknaden med målsättning att begränsa förlustrisken. Detta ska uppnås genom att fonden använder en dynamisk riskallokeringsmodell i syfte att öka eller minska aktieexponeringen vid aktiemarknadens uppgång respektive nedgång. Fondens aktieexponering förvaltas utifrån en unik momentumstrategi med syfte att utnyttja de långa trenderna i marknaden. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. På grund av sjunkande inflation under året sänkte riksbanken vid upprepade tillfällen reporäntan, vilken under hösten landade på noll procent. Detta fick genomslag på valutamarknaden där den svenska kronan försvagades kraftigt mot amerikanska dollarn och mot euron, vilket gynnar svenska exporttunga bolag. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned och nyval utlystes, vilket dock ställdes in i och med den så kallade decemberuppgörelsen. Den politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik. I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI World 4,94 % 27,38 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppet för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent (SSE50, lokal valuta). Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 1

3 Dynamica 80 Sverige Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. Fondens utveckling Fonden startade den 15 oktober Fondens andelsvärde har sedan fondens start gått upp med 16,2 procent. Den riskfria räntan (OMRX T-Bill), steg med 1,3 procent och Sverigeindex (SIX PRX) steg med 17,0 procent under samma period. Fondens förmögenhet uppgick vid årets slut till 93 miljoner kronor. Nettoinflöde sedan fondens start uppgick till 83 miljoner kronor. Kommentarer till resultatet Fonden startade den 15 oktober 2014 och har sedan start varit fullinvesterad i svenska aktier. Fondens positiva avkastning har framförallt varit ett resultat av fondens höga aktieexponering i en positiv marknad. De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Electrolux, Skanska, Assa Abloy och Hennes & Mauritz, medan Getinge, Nokia och AstraZeneca bidrog minst. Sektormässigt bidrog fondens exponering mot industri, finans och sällanköpsvaror mest till fondens avkastning, medan exponeringen mot läkemedel, dagligvaror och telekommunikation bidrog minst. I och med den positiva utvecklingen höjdes fondens skyddsnivå successivt från 80,0 till 93,7 under perioden. Fondens aktuella skyddsnivå på 93,7, per utgången av 2014, gäller fram till den 8 januari 2016 om inte nya högre skyddsnivåer etableras innan dess. Fonden har en skyddsnivå som ett hjälpmedel i förvaltningen för att beräkna en optimal fördelning mellan aktier och riskfria tillgångar. Skyddsnivån räknas fram var femtionde bankdag som 80 procent av fondvärdet under den dagen. Skyddsnivån gäller i 250 bankdagar. Det är alltid den högsta tillgängliga skyddsnivå som gäller, det vill säga om en ny skyddsnivå är lägre än gällande nivå, så kommer den nya nivån att börja gälla först efter rådande skyddsnivås löptid. Extra högre skyddsnivåer kan etableras om förvaltaren utifrån rådande marknadssituation bedömer att risken i fonden har blivit för stor. 2

4 Dynamica 80 Sverige Nyckeltal Utveckling Fondförmögenhet, Mkr 92,6 Andelsvärde, kr 116,22 Antal utestående andelar, 1000-tal 797 Totalavkastning sedan fondens start, % 16,22 Riskmått Totalrisk (2 år), % ** Omsättningshastighet Omsättningshastighet, ggr ** Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 Kostnader 1 Förvaltningsavgift, % 1,75 Årlig avgift, % ** Förvaltningskostnad för - engångsinsättning kr, kr ** - löpande sparande 100 kr per månad, kr ** Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 Transaktionskostnader, kr Transaktionskostnader, % 0,04 1) Avser perioden ** Ej aktuell, fonden startade

5 Dynamica 80 Sverige Risker Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar ( Marknadsrisk ). Möjligheten att använda derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. Dynamica 80 Sverige var vid utgången av 2014 till 98,3 procent placerad i aktiemarknaden och är därmed exponerad mot en marknadsrisk. Risken i fonden följs löpande upp genom att den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts primärt genom standardavvikelse i fonden, vilket är fondens riskbedömningsmått. Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden ligger i intervallet 5-25 procent mätt över rullande 24-månaders perioder. Måtten beräknas utifrån historiska värden. Risken mätt som standardavvikelse kan under perioder variera avsevärt då fonden har möjlighet att allokera upp till 100 procent i aktier respektive räntor. Derivatinstrument Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och risker i förvaltningen samt som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte under perioden från det att den startade använt sig av några OTC-derivat eller andra derivatinstrument. Övrigt Fonden har inget jämförelseindex. Fondens fulla utvecklingspotential nås bäst över en hel ekonomisk cykel och avvikelser mot den svenska aktiemarknadens utveckling kan vara betydande under vissa perioder. Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader varav ersättning till fondbolaget -272 Övriga kostnader -33 Summa kostnader -305 Årets resultat Balansräkning, tkr Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -135 Övriga skulder -11 Summa skulder -146 Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga 4

6 Dynamica 80 Sverige Not 1 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Överlåtbara värdepapper* 1 Antal Marknadsvärde, tkr % av fondförmögenheten Material ,6 Boliden ,6 Industrivaror och -tjänster ,6 ABB Ltd ,5 Assa Abloy B ,6 Skanska B ,5 Sällanköpsvaror och -tjänster ,1 Electrolux B ,6 Hennes & Mauritz B ,6 Dagligvaror ,5 Swedish Match ,5 Hälsovård ,0 AstraZeneca ,5 Getinge B ,6 Finans och fastighet ,8 SEB A ,6 Svenska Handelsbanken A ,6 Swedbank A ,6 Informationsteknik ,0 Ericsson B ,5 Nokia Corp SEK ,5 Teleoperatörer ,5 Tele2 B ,5 Summa överlåtbara värdepapper ,3 Totalt summa ,3 Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument ,7 Fondförmögenhet ,0 * 1 Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 5

7 Dynamica 80 Sverige Not 2 Förändring av fondförmögenheten, tkr Fondförmögenheten vid periodens början 0 Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut Sammanställning största emittenter per % av fondförmögenheten SEB 6,63 Swedbank 6,61 Svenska Handelsbanken 6,60 6

8 Dynamica 90 Global Förvaltningsberättelse Fondtyp Specialfond ISIN-kod SE Fondens startår 2011 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Thierry Reynier, Ola Brantmark Placeringsinriktning Dynamica 90 Global är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den globala aktiemarknaden samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av skyddsnivåer för fondvärdet. Målsättningen möjliggörs av fondens unika allokeringsmodell. Fonden placerar på ett strukturerat sätt med främsta egenskap att ge en aktieexponering på den globala aktiemarknaden med målsättning att begränsa förlustrisken. Detta ska uppnås genom att fonden använder en dynamisk riskallokeringsmodell i syfte att öka eller minska aktieexponeringen vid aktiemarknadens uppgång respektive nedgång. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned. Den efterföljande politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik. I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppet för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent (SSE50, lokal valuta). Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI World 4,94 % 27,38 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. 7

9 Dynamica 90 Global Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. Fondens utveckling Fondens andelsvärde gick under året upp med 11,4 procent. Den riskfria räntan (OMRX T-Bill) steg med 0,5 procent och världsindex (MSCI World (SEK)) steg med 27,4 procent under samma period. Fondförmögenheten ökade från 1,2 miljarder kronor vid årets början till 2,8 miljarder kronor vid årets slut. Nettoinflöde under året uppgick till 1,4 miljarder kronor. Kommentarer till resultatet Fonden hade vid ingången av året en exponering mot aktiemarknaden på 63 procent. Fondens exponering mot aktier har varierat kraftigt under året och pendlat mellan 41 och 95 procent. Den höga andelen aktier i fonden samt valutautvecklingen påverkade fonden positivt och andelsvärdet noterade all time high på 118,69 i december. Fondens exponering mot Ryssland avvecklades i början av mars genom att ryska Gazprom ersattes av norska Statoil för att minska risken i fonden med anledning av krisen i Ukraina. Då risken i det spanska banksystemet kraftigt avtagit ersattes i maj Svenska Handelsbanken av Banco Santander i aktiekorgen för att ge en önskad exponering mot den europeiska banksektorn. Nya skyddsnivåer etablerades under våren och hösten Fondens aktuella skyddsnivå per utgången av 2014 är 107,1, vilken gäller fram till den 4 januari Fonden har en skyddsnivå som ett hjälpmedel i förvaltningen för att beräkna en optimal fördelning mellan aktier och riskfria tillgångar. Skyddsnivån räknas fram var femtionde bankdag som 90 procent av fondvärdet under den dagen. Skyddsnivån gäller i 250 bankdagar. Det är alltid den högsta tillgängliga skyddsnivå som gäller, det vill säga om en ny skyddsnivå är lägre än gällande nivå, så kommer den nya nivån att börja gälla först efter rådande skyddsnivås löptid. Extra högre skyddsnivåer kan etableras om förvaltaren utifrån rådande marknadssituation bedömer att risken i fonden har blivit för stor. 8

10 Dynamica 90 Global Nyckeltal Utveckling Fondförmögenhet, Mkr 2 774, ,2 285,1 17,9 Andelsvärde, kr 116,93 104,96 92,44 93,39 Antal utestående andelar, 1000-tal Utdelning per andel, kr - - 0,08 - Totalavkastning per år, % 11,41 13,55-0,93 - Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 12,47 6,06 Sedan fondens start , % 4,34 - Riskmått Totalrisk (2 år), % 5,55 4,45 Omsättningshastighet Omsättningshastighet, ggr 1,80 1,39 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 0,00 Kostnader 1 Förvaltningsavgift, % 2 1,75 1,76 Årlig avgift, % 1,75 1,83 Förvaltningskostnad för - engångsinsättning kr, kr 183,20 189,08 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 11,89 11,85 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 Transaktionskostnader, kr Transaktionskostnader, % 0,05 0,07 1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 2) Avser uttagen förvaltningsavgift i förhållande till genomsnittlig fondförmögenhet, enligt Fondbolagens förenings riktlinjer. Faktisk förvaltningsavgift som tas ut på daglig basis är 1,75 %. 9

11 Dynamica 90 Global Risker Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar ( Marknadsrisk ). Eftersom fonden placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den av förändringar i valutakurser ( Valutarisk ). Möjligheten att använda derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. Dynamica 90 Global var vid utgången av 2014 till 87 procent placerad i aktie-marknaden och är därmed exponerad mot en marknadsrisk samt en valutarisk som framförallt är kopplad till den amerikanska dollarns och eurons utveckling. Risken i fonden följs löpande upp genom att den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts primärt genom standardavvikelse i fonden, vilket är fondens riskbedömningsmått. Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden ligger i intervallet 5-25 procent mätt över rullande 24-månaders perioder. Måtten beräknas utifrån historiska värden. Risken mätt som standardavvikelse kan under perioder variera avsevärt då fonden har möjlighet att allokera upp till 100 procent i aktier respektive räntor. Fondens standardavvikelse vid utgången av 2014 uppgick till 5,55 procent. Derivatinstrument Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och risker i förvaltningen samt som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte under perioden från det att den startade använt sig av några OTC-derivat eller andra derivatinstrument. Övrigt Fonden har inget jämförelseindex. Fondens fulla utvecklingspotential nås bäst över en hel ekonomisk cykel och avvikelser mot den globala aktiemarknadens utveckling kan vara betydande under vissa perioder. Den 3 februari 2014 överläts Dynamica 90 Global av Max Matthiessen Värdepapper AB till det nybildade fondbolaget Navigera AB. Motivet för överlåtelsen är införlivandet av AIFMdirektivet i svensk rätt som omöjliggör för ett värdepappersbolag att efter den 22 juli 2014 förvalta specialfonder. Överlåtelsen har godkänts av Finansinspektionen och har ingen betydelse för förvaltningen. Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på penningsmarknadsinstrument Värdeförändring på fondandelar Övriga intäkter 0 2 Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader varav ersättning till fondbolaget varav ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning, tkr Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga Inga 10

12 Dynamica 90 Global Not 1 Summa placeringar med positivt marknadsvärde Antal Marknadsvärde, tkr % av fondförmögenheten Överlåtbara värdepapper* 1 Energi ,3 BP Plc ,6 Chevron Corp ,5 ConocoPhillips ,4 ENI SpA ,5 Exxon Mobile Corp ,4 Royal Dutch Shell Plc A ,5 Schlumberger Ltd ,4 Statoil Hydro ,5 Total SA ,5 Material ,6 BASF AG ,5 BHP Billiton Ltd ,1 Industrivaror och -tjänster ,9 General Electric ,4 Siemens AG ,5 Sällanköpsvaror och -tjänster ,0 Comcast Corp A ,5 McDonals s Corp ,4 Toyota Motor ,1 Dagligvaror ,5 Coca-Cola Co ,4 Nestlé SA ,5 Pepsico Inc ,4 Philip Morris Intl Inc ,4 Procter & Gamble Co ,4 Wal-Mart Stores Inc ,4 Hälsovård ,1 GlaxoSmithKline Plc ,5 Johnson & Johnson ,4 Merck & Co ,3 Novartis AG Reg ,5 Pfizer Inc ,4 Roche Holding AG ,5 Sanofi ,5 Finans och fastighet ,8 Banco Santander ,5 Bank of America ,4 Berkshire Hathaway Inc ,4 Citigroup Inc ,4 Commonwealth Bank of Australia ,1 HSBC Holdings Plc ,5 JPMorgan Chase & Co ,4 Mitsubishi UFJ Financial Group ,1 Informationsteknik ,8 Apple Inc ,4 Cisco Systems Inc ,4 Google Inc A ,4 IBM Corp ,4 Intel Corp ,4 Microsoft Corp ,4 Oracle Corp ,4 Qualcomm Inc ,4 Samsung Electronics Co Ltd spons GDR ,6 Teleoperatörer ,8 AT&T Inc ,4 Telefonica SA ,5 Telefonica SA Rights 8 0 0,0 Verizon Communications Inc ,4 Vodafone Group Plc ,5 Summa överlåtbara värdepapper ,8 Penningmarknadsinstrument * 2 Statsskuldsväxel ,4 Statsskuldsväxel ,2 Statsskuldsväxel ,6 Summa penningmarknadsinstrument ,2 Totalt summa ,0 Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument ,0 Fondförmögenhet ,0 * 1 Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES * 2 Avser finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 11

13 Dynamica 90 Global Not 2 Förändring av fondförmögenheten, tkr Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut Sammanställning största emittenter per % av fondförmögenheten Svenska staten 16,22 BP Plc 1,55 Samsung Electronics Co Ltd spons GDR 1,55 Förvaltningsberättelse Fondtyp Värdepappersfond 12

14 Navigera Aktie ISIN-kod SE Fondens startår 2006 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Pia Hagen, Christian Sterndahlen Placeringsinriktning Navigera Aktie är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i Sverigefonder och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned. Den efterföljande politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik. I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppet för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent. Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI AC World 4,16 % 26,96 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. Fondens utveckling Fondens andelsvärde gick under året upp med 18,2 procent. 13

15 Navigera Aktie Fondförmögenheten ökade från 622 miljoner kronor vid årets början till 744 miljoner kronor vid årets slut. Nettoinflöde under året uppgick till 9 miljoner kronor. Kommentarer till resultatet Innehaven i USA, som är fondens största region, hade medvind under året i absoluta tal, mycket tack vare den stärkta dollarn vilket gynnade avkastningen i svenska kronor. För fondens största innehav, GAM Star US All Cap Equity, bidrog IT-sektorn mest till utvecklingen under året. Energisektorn bidrog däremot negativt som följd av det sjunkande oljepriset vilket drabbade de amerikanska energirelaterade aktierna. Innehavet uppvisade en avkastning på 31,4 procent (SEK). Allianz Europe Equity Growth var med sin utveckling på 18,7 procent (SEK) fondens bästa innehav, relativt sitt jämförelseindex. Innehavet hade ett starkt år främst tack vare goda aktieval inom hälsovårdssektorn, men också tack vare att de undvek den svaga energisektorn. Även Investec Asia Pacific Equity bidrog positivt till fondens avkastning under året. Innehavets övervikt i Indien generade god avkastning och innehavet slog sitt jämförelseindex. Den största förändringen under 2014 var att Alfred Berg Sverige Plus såldes i juli då förvaltaren slutade. Istället köptes Danske Invest Sverige Fokus som är en koncentrerad Sverigefond som kan avvika kraftigt från index. Nyckeltal Utveckling 1 Fondförmögenhet, Mkr 743,8 622,5 498,5 414,3 0,3 628,1 305,6 277,0 110,2 14

16 Navigera Aktie Andelsvärde, kr 353,31 298,99 252,86 220,28 251,96 96,57 74,14 115,15 113,03 Antal utestående andelar, 1000-tal Utdelning per andel, kr ,98 0,92 1,53 0,61 0,35 - Totalavkastning, % 18,17 18,24 14,79-11,82 163,35 32,72-35,24 2,17 - Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 18,2 16,5 5 år, % 30,1 33,1 Riskmått Totalrisk (2 år), % 7,1 9,3 Omsättningshastighet Omsättningshastighet, ggr 0,10 0,60 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 100,00 Kostnader 2 Förvaltningsavgift, % 1,75 1,75 Årlig avgift, % 2,17 2,19 Förvaltningskostnad för - engångsinsättning kr, kr 188,3 192,1 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 12,1 13,9 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,01 0,00 Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 3,00 3,00 Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 3 30,00 30,00 1) Under hösten 2010 försattes fonden i viloläge. På grund av fondens ringa storlek avvek fondens utveckling kraftigt från marknadens fram till fondens relansering i november ) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna. 3) Avser prestationsbaserad avgift. 15

17 Navigera Aktie Risker Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar ( Marknadsrisk ). Eftersom fonden placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den av förändringar i valutakurser ( Valutarisk ). Möjligheten att använda derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. Navigera Aktie är en fondandelsfond och den största risken är marknadsrisken då fonden har större delen av sin exponering mot aktiemarknaden. Fondens innehav är prissatta i olika valutor, fonden har därför en valutarisk främst mot euron, brittiska pundet och den amerikanska dollarn. Risken i fonden följs löpande upp genom att den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts primärt genom standardavvikelse i fonden, vilket är fondens riskbedömningsmått. Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden beräknas ligga i spannet 7-20 procent mätt över rullande 24 månaders perioder. Måtten beräknas utifrån historiska värden. Fondens standardavvikelse vid utgången av år 2014 uppgick till 7,05 procent. Derivatinstrument Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och risker i förvaltningen samt som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte under perioden från det att den startade använt sig av några OTC-derivat eller andra derivatinstrument. Övrigt När andelar innehas i fonder får fondbolaget normalt tillbaka en viss andel av förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. Detta belopp tillfaller fonden i sin helhet. Den 5 maj 2014 överläts Navigera Aktie av SEB Investment Management till Navigera AB. Överlåtelsen har godkänts av Finansinspektionen och har ingen betydelse för förvaltningen. Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på fondandelar Övriga intäkter Ränteintäkter Valutakursvinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader varav ersättning till fondbolaget Räntekostnader 0-11 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 1 Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande fonder Balansräkning, tkr Tillgångar Not Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga Inga 16

18 Navigera Aktie Not 2 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Övriga finansiella instrument Fondandelar Antal Marknadsvärde, kr % av fondförmögenheten Allianz Europe Equity Growth ,2 Danske Invest Sverige Fokus ,5 GAM Star US All Cap Equity ,8 Hexam Global Emerging Markets ,3 Investec Global Strategy Fund Asia Pacific Equity ,9 SPP Aktiefond Europa ,5 SPP Aktiefond Sverige ,2 Öhman Index Nordamerika ,5 Öhman Index Sverige ,8 Summa fondandelar ,7 Totalt summa ,7 Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument ,3 Fondförmögenhet ,0 Not 3 Förändring av fondförmögenheten, tkr Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut

19 Navigera Aktie 1 Förvaltningsberättelse Fondtyp Specialfond ISIN-kod SE Fondens startår 2008 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Pia Hagen, Christian Sterndahlen Placeringsinriktning Navigera Aktie 1 är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i Sverigefonder och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned. Den efterföljande politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik. I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppet för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent. Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI AC World 4,16 % 26,96 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. 18

20 Navigera Aktie 1 Fondens utveckling Fondens andelsvärde gick under året upp med 21,1 procent. Fondvalen i Sverige, Asien-Stillahavsregionen och tillväxtmarknader har bidragit positivt i förhållande till sina respektive jämförelseindex (SIX PRX, MSCI Asia Pacific och MSCI Emerging Markets), medan fondvalen i Europa och Nordamerika har bidragit negativt i förhållande till sina jämförelseindex (MSCI Europe och MSCI USA). Fondförmögenheten ökade från 5,8 miljarder kronor vid årets början till 6,9 miljarder kronor vid årets slut. Nettoutflöde under året uppgick till 123 miljoner kronor. Kommentarer till resultatet Fondvalen i Sverige bidrog positivt till fondens avkastning under året. Starkast utveckling (21,6 procent) hade Carnegie Sverigefond, som framförallt gynnades av sina investeringar i lågt värderade högutdelande bolag som Holmen, SEB, Securitas och Skanska. Även Scania som köptes upp av Volkswagen samt Electrolux som gjorde ett uppskattat förvärv i USA bidrog positivt. Innehaven i USA, som är fondens största region, hade medvind under året i absoluta tal, mycket tack vare den stärkta dollarn vilket gynnade avkastningen i svenska kronor. Fondens två största innehav, CRM US Equities Opportunities och Wells Fargo US All Cap Growth, hade båda en avkastning på runt 27 procent men lyckades trots det inte slå sina jämförelseindex. Under året var det de allra största bolagen som uppvisade bäst utveckling. Utifrån sektorer var det högutdelande fastighetsbolag, så kallade REITS, tillsammans med defensiva sektorer som hälsovård och kraftförsörjning som hade bäst avkastning. Högutdelande aktier med låg tillväxt blev allt dyrare under året då lågräntemiljön gav få investeringsalternativ. Varken CRM eller Wells Fargo investerade i dessa vilket drabbade deras avkastning negativt. Bästa innehavet under året var First State Asia Pacific Leaders, 36,8 procent (SEK), en fond som normalt sett är starkast i nedåtgående perioder. Största bidragsgivarna till avkastningen kom från dess indiska innehav. Indien har haft en stark utveckling, vilket till stor del kan hänvisas till den nya reformvänliga premiärministern som mottagits positivt av marknaden och skapat stor optimism. Under året byttes Nordea Nordenfond ut mot Delphi Nordic. Förvaltaren för Nordea Nordenfond slutade vilket resulterade i en avyttring av innehavet. Delphi Nordic är en fundamentalt förvaltat Nordenfond med inslag av trendanalys. T.Rowe Price Asia Ex Japan såldes under året till förmån för Hermes Asia Ex Japan Equity. Även Carmignac Emergents såldes i sin helhet och placeringen flyttades till övriga befintliga tillväxtmarknadsinnehav. 19

21 Navigera Aktie 1 Nyckeltal Utveckling Fondförmögenhet, Mkr 6 895, , , , , , ,7 Andelsvärde, kr 163,67 135,16 111,17 99,90 114,92 103,73 81,28 Antal utestående andelar, 1000-tal Utdelning per andel, kr - - 1,05 0,15 1, Totalavkastning per år, % 21,09 21,58 12,37-12,95 11,88 27,62 - Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 21,33 16,96 5 år, % 10,01 11,17 Riskmått Totalrisk (2 år), % 6,80 7,80 Omsättningshastighet Omsättningshastighet, ggr 0,10 0,17 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 0,00 Kostnader 1 Förvaltningsavgift, % 1,75 1,75 Årlig avgift, % 2,44 2,69 Förvaltningskostnad för - engångsinsättning kr, kr 188,86 194,19 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 12,03 12,04 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 Transaktionskostnader, kr Transaktionskostnader, % 0,00 0,00 Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 3,00 3,00 Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 2 30,00 30,00 1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 2) Avser prestationsbaserad avgift 20

22 Navigera Aktie 1 Risker Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar ( Marknadsrisk ). Eftersom fonden placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den av förändringar i valutakurser ( Valutarisk ). Möjligheten att använda derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. Navigera Aktie 1 är en fondandelsfond och den största risken är marknadsrisken då fonden har större delen av sin exponering mot aktiemarknaden. Fondens innehav är prissatta i olika valutor, fonden har därför en valutarisk främst mot euron, brittiska pundet och den amerikanska dollarn. Risken i fonden följs löpande upp genom att den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts primärt genom standardavvikelse i fonden, vilket är fondens riskbedömningsmått. Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden beräknas ligga i spannet 7-20 procent mätt över rullande 24 månaders perioder. Måtten beräknas utifrån historiska värden. Fondens standardavvikelse vid utgången av år 2014 uppgick till 6,80 procent. Den låga standardavvikelsen beror på den generellt låga volatiliteten i marknaden under Derivatinstrument Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och risker i förvaltningen samt som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte under perioden från det att den startade använt sig av några OTC-derivat eller andra derivatinstrument. Övrigt När andelar innehas i fonder får fondbolaget normalt tillbaka en viss andel av förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. Detta belopp tillfaller fonden i sin helhet. Den 3 februari 2014 överläts Navigera Aktie 1 av Max Matthiessen Värdepapper AB till det nybildade fondbolaget Navigera AB. Motivet för överlåtelsen är införlivandet av AIFM-direktivet i svensk rätt som omöjliggör för ett värdepappersbolag att efter den 22 juli 2014 förvalta specialfonder. Överlåtelsen har godkänts av Finansinspektionen och har ingen betydelse för förvaltningen. Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på fondandelar Övriga intäkter Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader varav ersättning till fondbolaget varav ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader 0-1 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 1 Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande fonder Balansräkning, tkr Tillgångar Not Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga Inga 21

23 Navigera Aktie 1 Not 2 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Övriga finansiella instrument Fondandelar Antal Marknadsvärde, kr % av fondförmögenheten Aberdeen Global Emerging Markets Equity ,6 Allianz Emerging Asia Equity ,1 Allianz Europe Equity Growth ,1 Carnegie Sverigefond ,6 CRM US Equities Opportunities ,7 Delphi Nordic ,7 DNB Småbolagsfond ,7 Enter Select ,3 Fidelity Emerging Europe, Middle East & Africa ,8 First State Asia Pacific Leaders ,2 GAM Star US All Cap Equity ,7 Hermes Asia ex Japan Equity ,5 Invesco Pan European Equity ,5 JPMorgan Latin America Equity ,7 Montanaro European Smaller Companies ,5 Wells Fargo US All Cap Growth ,1 Summa fondandelar ,8 Totalt summa ,8 Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument ,2 Fondförmögenhet ,0 Not 3 Förändring av fondförmögenheten, tkr Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut

24 Navigera Aktie 2 Förvaltningsberättelse Fondtyp Specialfond ISIN-kod SE Fondens startår 2012 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Pia Hagen, Christian Sterndahlen Placeringsinriktning Navigera Aktie 2 är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i Sverigefonder och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned. Den efterföljande politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppen för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent. Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI AC World 4,16 % 26,96 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. 23

25 Navigera Aktie 2 Fondens utveckling Fondens andelsvärde gick under året upp med 20,8 procent. Fondvalen i Sverige, Asien-Stillahavsregionen samt tillväxtmarknader har bidragit positivt i förhållande till sina respektive jämförelseindex (SIX PRX, MSCI Asia Pacific och MSCI Emerging Markets), medan fondvalen i Europa och Nordamerika har bidragit negativt i förhållande till sina jämförelseindex (MSCI Europe och MSCI USA). Fondförmögenheten ökade från 4,1 miljarder kronor vid årets början till 4,7 miljarder kronor vid årets slut. Nettoutflöde under år 2014 uppgick till 228 miljoner kronor. Kommentarer till resultatet Fondvalen i Sverige bidrog positivt till fondens avkastning under året. Starkast utveckling (21,6 procent) hade Carnegie Sverigefond, som framförallt gynnades av sina investeringar i lågt värderade högutdelande bolag som Holmen, SEB, Securitas och Skanska. Även Scania som köptes upp av Volkswagen samt Electrolux som gjorde ett uppskattat förvärv i USA bidrog positivt. Innehaven i USA, som är fondens största region, hade medvind under året i absoluta tal, mycket tack vare den stärkta dollarn vilket gynnade avkastningen i svenska kronor. Fondens två största innehav, CRM US Equities Opportunities och Wells Fargo US All Cap Growth, hade båda en avkastning på cirka 27 procent men lyckades trots det inte slå sina jämförelseindex. Under året var det de allra största bolagen som uppvisade bäst utveckling. Utifrån sektorer var det högutdelande fastighetsbolag, så kallade REITS, tillsammans med defensiva sektorer som hälsovård och kraftförsörjning som hade bäst avkastning. Högutdelande aktier med låg tillväxt blev allt dyrare under året då lågräntemiljön gav få investeringsalternativ. Varken CRM eller Wells Fargo investerade i dessa vilket drabbade deras avkastning negativt. Bästa innehavet, relativt sitt jämförelseindex, var First State Asia Pacific Leaders, en fond som normalt sett är starkast i nedåtgående perioder. Största bidragsgivarna till årets avkastning på 36,8 procent (SEK) kom från dess indiska innehav. Indien har haft en stark utveckling, vilket till stor del kan hänvisas till den nya reformvänliga premiärministern som mottagits positivt av marknaden och skapat stor optimism. Under året byttes Nordea Nordenfond ut mot Delphi Nordic. Förvaltaren för Nordea Nordenfond slutade vilket resulterade i en avyttring av innehavet. Delphi Nordic är en fundamentalt förvaltat Nordenfond med inslag av trendanalys. T.Rowe Price Asia Ex Japan såldes under året till förmån för Hermes Asia Ex Japan Equity. Även Carmignac Emergents såldes i sin helhet och placeringen fördelades på övriga befintliga tillväxtmarknadsinnehav. 24

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2014

Halvårsredogörelse för fonder 2014 Halvårsredogörelse för fonder 2014 Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt 1 Navigera

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 AKTIE-ANSVAR PERITUS Organisationsnummer: 515602-1544 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 4 Balansräkning Sid 5 Noter till

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Tundra Rysslandsfond 515602-4779

Tundra Rysslandsfond 515602-4779 Årsberättelse för Tundra Rysslandsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Tundra Rysslandsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed

Läs mer

PLAIN CAPITAL LUNATIX

PLAIN CAPITAL LUNATIX PLAIN CAPITAL LUNATIX FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-06-30 Bäste andelsägare, Det går inte att beskylla årets första del för att ha varit händelsefattigt. På aktiemarknaderna inleddes januari med kraftiga

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Tundra Pakistanfond

Tundra Pakistanfond Årsberättelse för Tundra Pakistanfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Tundra Pakistanfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer