Årsberättelse för fonder 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för fonder 2014"

Transkript

1 Årsberättelse för fonder 2014 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt 1 Navigera Tillväxt 2 1

2 Dynamica 80 Sverige Förvaltningsberättelse Fondtyp Specialfond ISIN-kod SE Fondens startår 2014 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Ola Brantmark, Thierry Reynier Placeringsinriktning Dynamica 80 Sverige är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den svenska aktiemarknaden samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av skyddsnivåer för fondvärdet. Målsättningen möjliggörs av fondens unika allokeringsmodell. Fonden placerar på ett strukturerat sätt med främsta egenskap att ge en aktieexponering på den svenska aktiemarknaden med målsättning att begränsa förlustrisken. Detta ska uppnås genom att fonden använder en dynamisk riskallokeringsmodell i syfte att öka eller minska aktieexponeringen vid aktiemarknadens uppgång respektive nedgång. Fondens aktieexponering förvaltas utifrån en unik momentumstrategi med syfte att utnyttja de långa trenderna i marknaden. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. På grund av sjunkande inflation under året sänkte riksbanken vid upprepade tillfällen reporäntan, vilken under hösten landade på noll procent. Detta fick genomslag på valutamarknaden där den svenska kronan försvagades kraftigt mot amerikanska dollarn och mot euron, vilket gynnar svenska exporttunga bolag. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned och nyval utlystes, vilket dock ställdes in i och med den så kallade decemberuppgörelsen. Den politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik. I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI World 4,94 % 27,38 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppet för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent (SSE50, lokal valuta). Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 1

3 Dynamica 80 Sverige Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. Fondens utveckling Fonden startade den 15 oktober Fondens andelsvärde har sedan fondens start gått upp med 16,2 procent. Den riskfria räntan (OMRX T-Bill), steg med 1,3 procent och Sverigeindex (SIX PRX) steg med 17,0 procent under samma period. Fondens förmögenhet uppgick vid årets slut till 93 miljoner kronor. Nettoinflöde sedan fondens start uppgick till 83 miljoner kronor. Kommentarer till resultatet Fonden startade den 15 oktober 2014 och har sedan start varit fullinvesterad i svenska aktier. Fondens positiva avkastning har framförallt varit ett resultat av fondens höga aktieexponering i en positiv marknad. De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Electrolux, Skanska, Assa Abloy och Hennes & Mauritz, medan Getinge, Nokia och AstraZeneca bidrog minst. Sektormässigt bidrog fondens exponering mot industri, finans och sällanköpsvaror mest till fondens avkastning, medan exponeringen mot läkemedel, dagligvaror och telekommunikation bidrog minst. I och med den positiva utvecklingen höjdes fondens skyddsnivå successivt från 80,0 till 93,7 under perioden. Fondens aktuella skyddsnivå på 93,7, per utgången av 2014, gäller fram till den 8 januari 2016 om inte nya högre skyddsnivåer etableras innan dess. Fonden har en skyddsnivå som ett hjälpmedel i förvaltningen för att beräkna en optimal fördelning mellan aktier och riskfria tillgångar. Skyddsnivån räknas fram var femtionde bankdag som 80 procent av fondvärdet under den dagen. Skyddsnivån gäller i 250 bankdagar. Det är alltid den högsta tillgängliga skyddsnivå som gäller, det vill säga om en ny skyddsnivå är lägre än gällande nivå, så kommer den nya nivån att börja gälla först efter rådande skyddsnivås löptid. Extra högre skyddsnivåer kan etableras om förvaltaren utifrån rådande marknadssituation bedömer att risken i fonden har blivit för stor. 2

4 Dynamica 80 Sverige Nyckeltal Utveckling Fondförmögenhet, Mkr 92,6 Andelsvärde, kr 116,22 Antal utestående andelar, 1000-tal 797 Totalavkastning sedan fondens start, % 16,22 Riskmått Totalrisk (2 år), % ** Omsättningshastighet Omsättningshastighet, ggr ** Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 Kostnader 1 Förvaltningsavgift, % 1,75 Årlig avgift, % ** Förvaltningskostnad för - engångsinsättning kr, kr ** - löpande sparande 100 kr per månad, kr ** Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 Transaktionskostnader, kr Transaktionskostnader, % 0,04 1) Avser perioden ** Ej aktuell, fonden startade

5 Dynamica 80 Sverige Risker Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar ( Marknadsrisk ). Möjligheten att använda derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. Dynamica 80 Sverige var vid utgången av 2014 till 98,3 procent placerad i aktiemarknaden och är därmed exponerad mot en marknadsrisk. Risken i fonden följs löpande upp genom att den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts primärt genom standardavvikelse i fonden, vilket är fondens riskbedömningsmått. Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden ligger i intervallet 5-25 procent mätt över rullande 24-månaders perioder. Måtten beräknas utifrån historiska värden. Risken mätt som standardavvikelse kan under perioder variera avsevärt då fonden har möjlighet att allokera upp till 100 procent i aktier respektive räntor. Derivatinstrument Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och risker i förvaltningen samt som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte under perioden från det att den startade använt sig av några OTC-derivat eller andra derivatinstrument. Övrigt Fonden har inget jämförelseindex. Fondens fulla utvecklingspotential nås bäst över en hel ekonomisk cykel och avvikelser mot den svenska aktiemarknadens utveckling kan vara betydande under vissa perioder. Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader varav ersättning till fondbolaget -272 Övriga kostnader -33 Summa kostnader -305 Årets resultat Balansräkning, tkr Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -135 Övriga skulder -11 Summa skulder -146 Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga 4

6 Dynamica 80 Sverige Not 1 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Överlåtbara värdepapper* 1 Antal Marknadsvärde, tkr % av fondförmögenheten Material ,6 Boliden ,6 Industrivaror och -tjänster ,6 ABB Ltd ,5 Assa Abloy B ,6 Skanska B ,5 Sällanköpsvaror och -tjänster ,1 Electrolux B ,6 Hennes & Mauritz B ,6 Dagligvaror ,5 Swedish Match ,5 Hälsovård ,0 AstraZeneca ,5 Getinge B ,6 Finans och fastighet ,8 SEB A ,6 Svenska Handelsbanken A ,6 Swedbank A ,6 Informationsteknik ,0 Ericsson B ,5 Nokia Corp SEK ,5 Teleoperatörer ,5 Tele2 B ,5 Summa överlåtbara värdepapper ,3 Totalt summa ,3 Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument ,7 Fondförmögenhet ,0 * 1 Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 5

7 Dynamica 80 Sverige Not 2 Förändring av fondförmögenheten, tkr Fondförmögenheten vid periodens början 0 Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut Sammanställning största emittenter per % av fondförmögenheten SEB 6,63 Swedbank 6,61 Svenska Handelsbanken 6,60 6

8 Dynamica 90 Global Förvaltningsberättelse Fondtyp Specialfond ISIN-kod SE Fondens startår 2011 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Thierry Reynier, Ola Brantmark Placeringsinriktning Dynamica 90 Global är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den globala aktiemarknaden samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av skyddsnivåer för fondvärdet. Målsättningen möjliggörs av fondens unika allokeringsmodell. Fonden placerar på ett strukturerat sätt med främsta egenskap att ge en aktieexponering på den globala aktiemarknaden med målsättning att begränsa förlustrisken. Detta ska uppnås genom att fonden använder en dynamisk riskallokeringsmodell i syfte att öka eller minska aktieexponeringen vid aktiemarknadens uppgång respektive nedgång. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned. Den efterföljande politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik. I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppet för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent (SSE50, lokal valuta). Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI World 4,94 % 27,38 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. 7

9 Dynamica 90 Global Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. Fondens utveckling Fondens andelsvärde gick under året upp med 11,4 procent. Den riskfria räntan (OMRX T-Bill) steg med 0,5 procent och världsindex (MSCI World (SEK)) steg med 27,4 procent under samma period. Fondförmögenheten ökade från 1,2 miljarder kronor vid årets början till 2,8 miljarder kronor vid årets slut. Nettoinflöde under året uppgick till 1,4 miljarder kronor. Kommentarer till resultatet Fonden hade vid ingången av året en exponering mot aktiemarknaden på 63 procent. Fondens exponering mot aktier har varierat kraftigt under året och pendlat mellan 41 och 95 procent. Den höga andelen aktier i fonden samt valutautvecklingen påverkade fonden positivt och andelsvärdet noterade all time high på 118,69 i december. Fondens exponering mot Ryssland avvecklades i början av mars genom att ryska Gazprom ersattes av norska Statoil för att minska risken i fonden med anledning av krisen i Ukraina. Då risken i det spanska banksystemet kraftigt avtagit ersattes i maj Svenska Handelsbanken av Banco Santander i aktiekorgen för att ge en önskad exponering mot den europeiska banksektorn. Nya skyddsnivåer etablerades under våren och hösten Fondens aktuella skyddsnivå per utgången av 2014 är 107,1, vilken gäller fram till den 4 januari Fonden har en skyddsnivå som ett hjälpmedel i förvaltningen för att beräkna en optimal fördelning mellan aktier och riskfria tillgångar. Skyddsnivån räknas fram var femtionde bankdag som 90 procent av fondvärdet under den dagen. Skyddsnivån gäller i 250 bankdagar. Det är alltid den högsta tillgängliga skyddsnivå som gäller, det vill säga om en ny skyddsnivå är lägre än gällande nivå, så kommer den nya nivån att börja gälla först efter rådande skyddsnivås löptid. Extra högre skyddsnivåer kan etableras om förvaltaren utifrån rådande marknadssituation bedömer att risken i fonden har blivit för stor. 8

10 Dynamica 90 Global Nyckeltal Utveckling Fondförmögenhet, Mkr 2 774, ,2 285,1 17,9 Andelsvärde, kr 116,93 104,96 92,44 93,39 Antal utestående andelar, 1000-tal Utdelning per andel, kr - - 0,08 - Totalavkastning per år, % 11,41 13,55-0,93 - Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 12,47 6,06 Sedan fondens start , % 4,34 - Riskmått Totalrisk (2 år), % 5,55 4,45 Omsättningshastighet Omsättningshastighet, ggr 1,80 1,39 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 0,00 Kostnader 1 Förvaltningsavgift, % 2 1,75 1,76 Årlig avgift, % 1,75 1,83 Förvaltningskostnad för - engångsinsättning kr, kr 183,20 189,08 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 11,89 11,85 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 Transaktionskostnader, kr Transaktionskostnader, % 0,05 0,07 1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 2) Avser uttagen förvaltningsavgift i förhållande till genomsnittlig fondförmögenhet, enligt Fondbolagens förenings riktlinjer. Faktisk förvaltningsavgift som tas ut på daglig basis är 1,75 %. 9

11 Dynamica 90 Global Risker Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar ( Marknadsrisk ). Eftersom fonden placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den av förändringar i valutakurser ( Valutarisk ). Möjligheten att använda derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. Dynamica 90 Global var vid utgången av 2014 till 87 procent placerad i aktie-marknaden och är därmed exponerad mot en marknadsrisk samt en valutarisk som framförallt är kopplad till den amerikanska dollarns och eurons utveckling. Risken i fonden följs löpande upp genom att den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts primärt genom standardavvikelse i fonden, vilket är fondens riskbedömningsmått. Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden ligger i intervallet 5-25 procent mätt över rullande 24-månaders perioder. Måtten beräknas utifrån historiska värden. Risken mätt som standardavvikelse kan under perioder variera avsevärt då fonden har möjlighet att allokera upp till 100 procent i aktier respektive räntor. Fondens standardavvikelse vid utgången av 2014 uppgick till 5,55 procent. Derivatinstrument Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och risker i förvaltningen samt som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte under perioden från det att den startade använt sig av några OTC-derivat eller andra derivatinstrument. Övrigt Fonden har inget jämförelseindex. Fondens fulla utvecklingspotential nås bäst över en hel ekonomisk cykel och avvikelser mot den globala aktiemarknadens utveckling kan vara betydande under vissa perioder. Den 3 februari 2014 överläts Dynamica 90 Global av Max Matthiessen Värdepapper AB till det nybildade fondbolaget Navigera AB. Motivet för överlåtelsen är införlivandet av AIFMdirektivet i svensk rätt som omöjliggör för ett värdepappersbolag att efter den 22 juli 2014 förvalta specialfonder. Överlåtelsen har godkänts av Finansinspektionen och har ingen betydelse för förvaltningen. Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på penningsmarknadsinstrument Värdeförändring på fondandelar Övriga intäkter 0 2 Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader varav ersättning till fondbolaget varav ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning, tkr Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga Inga 10

12 Dynamica 90 Global Not 1 Summa placeringar med positivt marknadsvärde Antal Marknadsvärde, tkr % av fondförmögenheten Överlåtbara värdepapper* 1 Energi ,3 BP Plc ,6 Chevron Corp ,5 ConocoPhillips ,4 ENI SpA ,5 Exxon Mobile Corp ,4 Royal Dutch Shell Plc A ,5 Schlumberger Ltd ,4 Statoil Hydro ,5 Total SA ,5 Material ,6 BASF AG ,5 BHP Billiton Ltd ,1 Industrivaror och -tjänster ,9 General Electric ,4 Siemens AG ,5 Sällanköpsvaror och -tjänster ,0 Comcast Corp A ,5 McDonals s Corp ,4 Toyota Motor ,1 Dagligvaror ,5 Coca-Cola Co ,4 Nestlé SA ,5 Pepsico Inc ,4 Philip Morris Intl Inc ,4 Procter & Gamble Co ,4 Wal-Mart Stores Inc ,4 Hälsovård ,1 GlaxoSmithKline Plc ,5 Johnson & Johnson ,4 Merck & Co ,3 Novartis AG Reg ,5 Pfizer Inc ,4 Roche Holding AG ,5 Sanofi ,5 Finans och fastighet ,8 Banco Santander ,5 Bank of America ,4 Berkshire Hathaway Inc ,4 Citigroup Inc ,4 Commonwealth Bank of Australia ,1 HSBC Holdings Plc ,5 JPMorgan Chase & Co ,4 Mitsubishi UFJ Financial Group ,1 Informationsteknik ,8 Apple Inc ,4 Cisco Systems Inc ,4 Google Inc A ,4 IBM Corp ,4 Intel Corp ,4 Microsoft Corp ,4 Oracle Corp ,4 Qualcomm Inc ,4 Samsung Electronics Co Ltd spons GDR ,6 Teleoperatörer ,8 AT&T Inc ,4 Telefonica SA ,5 Telefonica SA Rights 8 0 0,0 Verizon Communications Inc ,4 Vodafone Group Plc ,5 Summa överlåtbara värdepapper ,8 Penningmarknadsinstrument * 2 Statsskuldsväxel ,4 Statsskuldsväxel ,2 Statsskuldsväxel ,6 Summa penningmarknadsinstrument ,2 Totalt summa ,0 Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument ,0 Fondförmögenhet ,0 * 1 Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES * 2 Avser finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 11

13 Dynamica 90 Global Not 2 Förändring av fondförmögenheten, tkr Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut Sammanställning största emittenter per % av fondförmögenheten Svenska staten 16,22 BP Plc 1,55 Samsung Electronics Co Ltd spons GDR 1,55 Förvaltningsberättelse Fondtyp Värdepappersfond 12

14 Navigera Aktie ISIN-kod SE Fondens startår 2006 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Pia Hagen, Christian Sterndahlen Placeringsinriktning Navigera Aktie är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i Sverigefonder och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned. Den efterföljande politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik. I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppet för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent. Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI AC World 4,16 % 26,96 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. Fondens utveckling Fondens andelsvärde gick under året upp med 18,2 procent. 13

15 Navigera Aktie Fondförmögenheten ökade från 622 miljoner kronor vid årets början till 744 miljoner kronor vid årets slut. Nettoinflöde under året uppgick till 9 miljoner kronor. Kommentarer till resultatet Innehaven i USA, som är fondens största region, hade medvind under året i absoluta tal, mycket tack vare den stärkta dollarn vilket gynnade avkastningen i svenska kronor. För fondens största innehav, GAM Star US All Cap Equity, bidrog IT-sektorn mest till utvecklingen under året. Energisektorn bidrog däremot negativt som följd av det sjunkande oljepriset vilket drabbade de amerikanska energirelaterade aktierna. Innehavet uppvisade en avkastning på 31,4 procent (SEK). Allianz Europe Equity Growth var med sin utveckling på 18,7 procent (SEK) fondens bästa innehav, relativt sitt jämförelseindex. Innehavet hade ett starkt år främst tack vare goda aktieval inom hälsovårdssektorn, men också tack vare att de undvek den svaga energisektorn. Även Investec Asia Pacific Equity bidrog positivt till fondens avkastning under året. Innehavets övervikt i Indien generade god avkastning och innehavet slog sitt jämförelseindex. Den största förändringen under 2014 var att Alfred Berg Sverige Plus såldes i juli då förvaltaren slutade. Istället köptes Danske Invest Sverige Fokus som är en koncentrerad Sverigefond som kan avvika kraftigt från index. Nyckeltal Utveckling 1 Fondförmögenhet, Mkr 743,8 622,5 498,5 414,3 0,3 628,1 305,6 277,0 110,2 14

16 Navigera Aktie Andelsvärde, kr 353,31 298,99 252,86 220,28 251,96 96,57 74,14 115,15 113,03 Antal utestående andelar, 1000-tal Utdelning per andel, kr ,98 0,92 1,53 0,61 0,35 - Totalavkastning, % 18,17 18,24 14,79-11,82 163,35 32,72-35,24 2,17 - Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 18,2 16,5 5 år, % 30,1 33,1 Riskmått Totalrisk (2 år), % 7,1 9,3 Omsättningshastighet Omsättningshastighet, ggr 0,10 0,60 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 100,00 Kostnader 2 Förvaltningsavgift, % 1,75 1,75 Årlig avgift, % 2,17 2,19 Förvaltningskostnad för - engångsinsättning kr, kr 188,3 192,1 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 12,1 13,9 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,01 0,00 Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 3,00 3,00 Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 3 30,00 30,00 1) Under hösten 2010 försattes fonden i viloläge. På grund av fondens ringa storlek avvek fondens utveckling kraftigt från marknadens fram till fondens relansering i november ) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna. 3) Avser prestationsbaserad avgift. 15

17 Navigera Aktie Risker Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar ( Marknadsrisk ). Eftersom fonden placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den av förändringar i valutakurser ( Valutarisk ). Möjligheten att använda derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. Navigera Aktie är en fondandelsfond och den största risken är marknadsrisken då fonden har större delen av sin exponering mot aktiemarknaden. Fondens innehav är prissatta i olika valutor, fonden har därför en valutarisk främst mot euron, brittiska pundet och den amerikanska dollarn. Risken i fonden följs löpande upp genom att den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts primärt genom standardavvikelse i fonden, vilket är fondens riskbedömningsmått. Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden beräknas ligga i spannet 7-20 procent mätt över rullande 24 månaders perioder. Måtten beräknas utifrån historiska värden. Fondens standardavvikelse vid utgången av år 2014 uppgick till 7,05 procent. Derivatinstrument Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och risker i förvaltningen samt som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte under perioden från det att den startade använt sig av några OTC-derivat eller andra derivatinstrument. Övrigt När andelar innehas i fonder får fondbolaget normalt tillbaka en viss andel av förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. Detta belopp tillfaller fonden i sin helhet. Den 5 maj 2014 överläts Navigera Aktie av SEB Investment Management till Navigera AB. Överlåtelsen har godkänts av Finansinspektionen och har ingen betydelse för förvaltningen. Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på fondandelar Övriga intäkter Ränteintäkter Valutakursvinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader varav ersättning till fondbolaget Räntekostnader 0-11 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 1 Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande fonder Balansräkning, tkr Tillgångar Not Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga Inga 16

18 Navigera Aktie Not 2 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Övriga finansiella instrument Fondandelar Antal Marknadsvärde, kr % av fondförmögenheten Allianz Europe Equity Growth ,2 Danske Invest Sverige Fokus ,5 GAM Star US All Cap Equity ,8 Hexam Global Emerging Markets ,3 Investec Global Strategy Fund Asia Pacific Equity ,9 SPP Aktiefond Europa ,5 SPP Aktiefond Sverige ,2 Öhman Index Nordamerika ,5 Öhman Index Sverige ,8 Summa fondandelar ,7 Totalt summa ,7 Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument ,3 Fondförmögenhet ,0 Not 3 Förändring av fondförmögenheten, tkr Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut

19 Navigera Aktie 1 Förvaltningsberättelse Fondtyp Specialfond ISIN-kod SE Fondens startår 2008 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Pia Hagen, Christian Sterndahlen Placeringsinriktning Navigera Aktie 1 är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i Sverigefonder och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned. Den efterföljande politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik. I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppet för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent. Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI AC World 4,16 % 26,96 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. 18

20 Navigera Aktie 1 Fondens utveckling Fondens andelsvärde gick under året upp med 21,1 procent. Fondvalen i Sverige, Asien-Stillahavsregionen och tillväxtmarknader har bidragit positivt i förhållande till sina respektive jämförelseindex (SIX PRX, MSCI Asia Pacific och MSCI Emerging Markets), medan fondvalen i Europa och Nordamerika har bidragit negativt i förhållande till sina jämförelseindex (MSCI Europe och MSCI USA). Fondförmögenheten ökade från 5,8 miljarder kronor vid årets början till 6,9 miljarder kronor vid årets slut. Nettoutflöde under året uppgick till 123 miljoner kronor. Kommentarer till resultatet Fondvalen i Sverige bidrog positivt till fondens avkastning under året. Starkast utveckling (21,6 procent) hade Carnegie Sverigefond, som framförallt gynnades av sina investeringar i lågt värderade högutdelande bolag som Holmen, SEB, Securitas och Skanska. Även Scania som köptes upp av Volkswagen samt Electrolux som gjorde ett uppskattat förvärv i USA bidrog positivt. Innehaven i USA, som är fondens största region, hade medvind under året i absoluta tal, mycket tack vare den stärkta dollarn vilket gynnade avkastningen i svenska kronor. Fondens två största innehav, CRM US Equities Opportunities och Wells Fargo US All Cap Growth, hade båda en avkastning på runt 27 procent men lyckades trots det inte slå sina jämförelseindex. Under året var det de allra största bolagen som uppvisade bäst utveckling. Utifrån sektorer var det högutdelande fastighetsbolag, så kallade REITS, tillsammans med defensiva sektorer som hälsovård och kraftförsörjning som hade bäst avkastning. Högutdelande aktier med låg tillväxt blev allt dyrare under året då lågräntemiljön gav få investeringsalternativ. Varken CRM eller Wells Fargo investerade i dessa vilket drabbade deras avkastning negativt. Bästa innehavet under året var First State Asia Pacific Leaders, 36,8 procent (SEK), en fond som normalt sett är starkast i nedåtgående perioder. Största bidragsgivarna till avkastningen kom från dess indiska innehav. Indien har haft en stark utveckling, vilket till stor del kan hänvisas till den nya reformvänliga premiärministern som mottagits positivt av marknaden och skapat stor optimism. Under året byttes Nordea Nordenfond ut mot Delphi Nordic. Förvaltaren för Nordea Nordenfond slutade vilket resulterade i en avyttring av innehavet. Delphi Nordic är en fundamentalt förvaltat Nordenfond med inslag av trendanalys. T.Rowe Price Asia Ex Japan såldes under året till förmån för Hermes Asia Ex Japan Equity. Även Carmignac Emergents såldes i sin helhet och placeringen flyttades till övriga befintliga tillväxtmarknadsinnehav. 19

21 Navigera Aktie 1 Nyckeltal Utveckling Fondförmögenhet, Mkr 6 895, , , , , , ,7 Andelsvärde, kr 163,67 135,16 111,17 99,90 114,92 103,73 81,28 Antal utestående andelar, 1000-tal Utdelning per andel, kr - - 1,05 0,15 1, Totalavkastning per år, % 21,09 21,58 12,37-12,95 11,88 27,62 - Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 21,33 16,96 5 år, % 10,01 11,17 Riskmått Totalrisk (2 år), % 6,80 7,80 Omsättningshastighet Omsättningshastighet, ggr 0,10 0,17 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 0,00 Kostnader 1 Förvaltningsavgift, % 1,75 1,75 Årlig avgift, % 2,44 2,69 Förvaltningskostnad för - engångsinsättning kr, kr 188,86 194,19 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 12,03 12,04 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 Transaktionskostnader, kr Transaktionskostnader, % 0,00 0,00 Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 3,00 3,00 Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 2 30,00 30,00 1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 2) Avser prestationsbaserad avgift 20

22 Navigera Aktie 1 Risker Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar ( Marknadsrisk ). Eftersom fonden placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den av förändringar i valutakurser ( Valutarisk ). Möjligheten att använda derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. Navigera Aktie 1 är en fondandelsfond och den största risken är marknadsrisken då fonden har större delen av sin exponering mot aktiemarknaden. Fondens innehav är prissatta i olika valutor, fonden har därför en valutarisk främst mot euron, brittiska pundet och den amerikanska dollarn. Risken i fonden följs löpande upp genom att den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts primärt genom standardavvikelse i fonden, vilket är fondens riskbedömningsmått. Den eftersträvade standardavvikelsen för fonden beräknas ligga i spannet 7-20 procent mätt över rullande 24 månaders perioder. Måtten beräknas utifrån historiska värden. Fondens standardavvikelse vid utgången av år 2014 uppgick till 6,80 procent. Den låga standardavvikelsen beror på den generellt låga volatiliteten i marknaden under Derivatinstrument Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och risker i förvaltningen samt som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte under perioden från det att den startade använt sig av några OTC-derivat eller andra derivatinstrument. Övrigt När andelar innehas i fonder får fondbolaget normalt tillbaka en viss andel av förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. Detta belopp tillfaller fonden i sin helhet. Den 3 februari 2014 överläts Navigera Aktie 1 av Max Matthiessen Värdepapper AB till det nybildade fondbolaget Navigera AB. Motivet för överlåtelsen är införlivandet av AIFM-direktivet i svensk rätt som omöjliggör för ett värdepappersbolag att efter den 22 juli 2014 förvalta specialfonder. Överlåtelsen har godkänts av Finansinspektionen och har ingen betydelse för förvaltningen. Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på fondandelar Övriga intäkter Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader varav ersättning till fondbolaget varav ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader 0-1 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 1 Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande fonder Balansräkning, tkr Tillgångar Not Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga Inga 21

23 Navigera Aktie 1 Not 2 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Övriga finansiella instrument Fondandelar Antal Marknadsvärde, kr % av fondförmögenheten Aberdeen Global Emerging Markets Equity ,6 Allianz Emerging Asia Equity ,1 Allianz Europe Equity Growth ,1 Carnegie Sverigefond ,6 CRM US Equities Opportunities ,7 Delphi Nordic ,7 DNB Småbolagsfond ,7 Enter Select ,3 Fidelity Emerging Europe, Middle East & Africa ,8 First State Asia Pacific Leaders ,2 GAM Star US All Cap Equity ,7 Hermes Asia ex Japan Equity ,5 Invesco Pan European Equity ,5 JPMorgan Latin America Equity ,7 Montanaro European Smaller Companies ,5 Wells Fargo US All Cap Growth ,1 Summa fondandelar ,8 Totalt summa ,8 Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument ,2 Fondförmögenhet ,0 Not 3 Förändring av fondförmögenheten, tkr Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut

24 Navigera Aktie 2 Förvaltningsberättelse Fondtyp Specialfond ISIN-kod SE Fondens startår 2012 Startkurs (SEK) 100 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag Navigera AB Förvaltare Pia Hagen, Christian Sterndahlen Placeringsinriktning Navigera Aktie 2 är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i Sverigefonder och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. Marknadens utveckling Den svenska börsen (SIX PRX) steg med 15,9 procent under 2014, vilket var det tredje positiva året i rad. Trots det är värderingarna bara marginellt över det historiska genomsnittet. Höstens regeringsval resulterade i en svag minoritetsregering vars budget röstades ned. Den efterföljande politiska turbulensen hade dock en minimal påverkan på aktiemarknaden. Europa präglades av geopolitiska utmaningar, fallande inflation och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten. Trots det levererade börsen (MSCI Europe) en positiv avkastning under 2014, mycket tack vare fortsatt stimulerande penningpolitik I USA startade året i moll. Den stränga vintern påverkade tillväxten och många företag negativt, vilket gav svaga BNP-siffror för första kvartalet. Successivt under året uppvisades allt bättre makrostatistik och USA agerade draglok i världsekonomin. Arbetslösheten sjönk, BNP-siffror stärktes och under hösten kunde FED avsluta sin kreditexpansion. Bland världens tillväxtmarknader handlade mycket om Indien. Under våren valdes den reformvänlige Narendra Modi till premiärminister. Mottagandet av marknaden blev positivt och många såg möjligheter i det tidigare politiskt misskötta landet. I Kina låg fokus på den lägre tillväxten och börsen levererade en blygsam avkastning under större delen av året för att i december accelerera och avsluta året med en uppgång på 8,0 procent (MSCI China, lokal valuta). Sett till Kinas största börsindex, Shanghai, som inte är öppen för utländska investerare, så steg börsen med otroliga 69,7 procent. Ryssland led av omvärldens sanktioner och en kraftig nedgång i oljepriset samtidigt som rubeln kollapsade. Utveckling index 2014 Lokal valuta Svenska kronor SIX PRX 15,90 % 15,90 % MSCI USA 12,69 % 36,79 % MSCI Europe 6,84 % 13,80 % MSCI Emerging Markets -2,19 % 18,73 % MSCI Asia Pacific 0,00 % 21,39 % MSCI AC World 4,16 % 26,96 % OMRX T-bond 12,13 % 12,13 % OMRX T-bill 0,47 % 0,47 % Valutor Utveckling 2014 Kurs SEK/EUR 6,73 % 9,73 SEK/GBP 14,16 % 12,15 SEK/USD 21,26 % 7,80 Högkostnadsproducerande länder missgynnades av det andra halvårets kraftiga nedgång av råvarupriser, och då i synnerhet oljepriset. Stimulansåtgärderna från centralbankerna i USA, EU, Storbritannien och Japan ledde till att de redan pressade räntorna sjönk till de lägsta nivåerna någonsin. I Danmark och Schweiz sänkte centralbankerna till negativa styrräntor och i Sverige sjönk den 10-åriga räntan från 2,49 procent vid årets början till 0,91 procent vid årets slut. 23

25 Navigera Aktie 2 Fondens utveckling Fondens andelsvärde gick under året upp med 20,8 procent. Fondvalen i Sverige, Asien-Stillahavsregionen samt tillväxtmarknader har bidragit positivt i förhållande till sina respektive jämförelseindex (SIX PRX, MSCI Asia Pacific och MSCI Emerging Markets), medan fondvalen i Europa och Nordamerika har bidragit negativt i förhållande till sina jämförelseindex (MSCI Europe och MSCI USA). Fondförmögenheten ökade från 4,1 miljarder kronor vid årets början till 4,7 miljarder kronor vid årets slut. Nettoutflöde under år 2014 uppgick till 228 miljoner kronor. Kommentarer till resultatet Fondvalen i Sverige bidrog positivt till fondens avkastning under året. Starkast utveckling (21,6 procent) hade Carnegie Sverigefond, som framförallt gynnades av sina investeringar i lågt värderade högutdelande bolag som Holmen, SEB, Securitas och Skanska. Även Scania som köptes upp av Volkswagen samt Electrolux som gjorde ett uppskattat förvärv i USA bidrog positivt. Innehaven i USA, som är fondens största region, hade medvind under året i absoluta tal, mycket tack vare den stärkta dollarn vilket gynnade avkastningen i svenska kronor. Fondens två största innehav, CRM US Equities Opportunities och Wells Fargo US All Cap Growth, hade båda en avkastning på cirka 27 procent men lyckades trots det inte slå sina jämförelseindex. Under året var det de allra största bolagen som uppvisade bäst utveckling. Utifrån sektorer var det högutdelande fastighetsbolag, så kallade REITS, tillsammans med defensiva sektorer som hälsovård och kraftförsörjning som hade bäst avkastning. Högutdelande aktier med låg tillväxt blev allt dyrare under året då lågräntemiljön gav få investeringsalternativ. Varken CRM eller Wells Fargo investerade i dessa vilket drabbade deras avkastning negativt. Bästa innehavet, relativt sitt jämförelseindex, var First State Asia Pacific Leaders, en fond som normalt sett är starkast i nedåtgående perioder. Största bidragsgivarna till årets avkastning på 36,8 procent (SEK) kom från dess indiska innehav. Indien har haft en stark utveckling, vilket till stor del kan hänvisas till den nya reformvänliga premiärministern som mottagits positivt av marknaden och skapat stor optimism. Under året byttes Nordea Nordenfond ut mot Delphi Nordic. Förvaltaren för Nordea Nordenfond slutade vilket resulterade i en avyttring av innehavet. Delphi Nordic är en fundamentalt förvaltat Nordenfond med inslag av trendanalys. T.Rowe Price Asia Ex Japan såldes under året till förmån för Hermes Asia Ex Japan Equity. Även Carmignac Emergents såldes i sin helhet och placeringen fördelades på övriga befintliga tillväxtmarknadsinnehav. 24

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse 2015 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse AMF Fonder Halvårsredogörelse 2015 sid 2 Innehåll VD-ord 3 AMF Aktiefond Asien Stilla havet 4 AMF Aktiefond Europa 7 AMF Aktiefond Global 10 AMF Aktiefond Mix 16 AMF

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2012 foto: istockphoto Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...5 8 Lannebo Småbolag... 9 12 Lannebo Sverige... 13 16 Lannebo Sverige

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB

Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB AMF Fonder Årsberättelse 2014 sid 2 Läs mer om risker och hur olika risktal fungerar! Kolla i ordlistan på sidan 66. Risk- och avkastningsprofil Lägre risk Högre risk Lägre

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsberättelse 2013 AMF Fonder AB

Årsberättelse 2013 AMF Fonder AB Årsberättelse 2013 AMF Fonder AB AMF Fonder Årsberättelse 2013 sid 2 Risk- och avkastningsprofil Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk- och avkastningsindikatorn

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer