SC Active 2200, 2106 & 2108

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SC Active 2200, 2106 & 2108"

Transkript

1 User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario Manuale dell operatore EN DE FR ES IT SC Active 2200, 2106 & 2108 Coin Sorters / Rev. 03

2 SCAN COIN AB Jägershillgatan 26 SE Malmö, Sweden Tel Fax This document was printed on paper made with low emissions during production (Nordic environmental label). Detta dokument är tryckt på miljömärkt papper. Dieses Dokument ist auf umweltschonend hergestelltem Papier Gedrückt. Ce document est imprimé sur du papier conforme aux normes scandinaves pour la protection de l environnement. Este documento ha sido impreso en un papel aprobado según las normativas de medio ambiente, es decir el papel es fabricado en un proceso con bajas emisiones. Questo documento è stato stampato su carta ecologica. SCAN COIN Industries AB Market Support Printed 2005

3 Bruksanvisning Bruksanvisning SC Active 2200, SC Active 2106 & SC Active 2108 Myntsorterare Allmän information Försäkran om överensstämmelse Överensstämmelse med miljölagstiftning Ansvar Säkerhetsföreskrifter Introduktion Myntflödet i maskinen Mjukvaruversion Tillbehör, tillval och förbrukningsartiklar Maskinens delar - framsida Maskinens delar - baksida Lägen och riktningar Installation Varningsetiketter Maskinskylt Driftssätt >>> Active 2200, 2106 & / Rev. 03 i

4 Bruksanvisning >>> Drift Manöverpanel och grafisk skärm Minnesinställning Komma igång Räkneläge Mjukvarustyrda funktioner i alfabetisk ordning.. 25 Driftinställningsläge Setup Inställningar Minne Kvantitetsminne Felsökning Ingen skärmbild Hög frekvens av felaktigt avsorterade mynt Malande oljud Felmeddelanden Underhåll Byte av skrivarpapper Byte av myntlist Rengöring Tekniska data ii Active 2200, 2106 & / Rev. 03

5 Allmän information Allmän information SCAN COIN AB förbehåller sig rätten att förändra och förbättra sina produkter. Detta dokument beskriver produkten vid publiceringstillfället och överensstämmer inte nödvändigtvis med produkten i framtiden. Detta dokument, eller delar av detsamma får inte reproduceras i någon form, med någon metod, för något annat syfte än köparens personliga bruk, utan särskilt tillstånd från SCAN COIN AB, Sverige. Försäkran om överensstämmelse Vi, SCAN COIN AB, Malmö, Sverige, försäkrar under eget ansvar att produkten i denna bruksanvisning, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med följande standarder och andra regelgivande dokument: EN : 1992; EN : 1992; EN : 1992 enligt villkoren i direktiv: Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, samt följande tillägg 93/68/EEC, EMC-direktivet 89/336/EEC med följande ändringar 92/31/EEC samt följande tillägg 93/68/EEC. Överensstämmelse med miljölagstiftning WEEE-direktivet (gäller endast inom EU) EUs direktiv om avfall från elektriska och elektroniska apparater (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC. Maskiner märkta med denna symbol ska hanteras och återvinnas i enlighet med gällande miljölagstiftning och återvinningsföreskrifter. Kontakta ditt SCAN COIN-ombud för ytterligare information. Ansvar Leverantören av denna utrustning accepterar inget ansvar för personskada eller annan skada på personal eller utrustning, om utrustningen ändras på något sätt eller används på ett sätt för vilken den inte var avsedd vid tidpunkt för leverans. Om förutsättningarna för utrustningens användning ändras, måste leverantören kontaktas. Active 2200, 2106 & / Rev. 03 1

6 Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter! Denna bruksanvisning innehåller information om varningar som måste läsas av alla användare. Informationen visas som en varning enligt nedan: VARNING! Risk för personskada! Avser en överhängande fara för användarens hälsa och säkerhet. De anger i klartext vari faran består och hur den kan undvikas. De finns i bruksanvisningen vid de moment där faran kan uppstå. Akta! Avser en överhängande fara för maskinen, men inte en fara för människor. De anger i klartext vari faran består och hur den kan undvikas. De finns i bruksanvisningen vid de moment där faran kan uppstå. VARNING! Risk för elchock! Livsfarliga spänningar kan finnas i denna maskin när den är ansluten till spänningsmatning. Dra därför alltid ut nätkabeln innan du öppnar något skydd för att rengöra eller serva maskinen. VARNING! Risk för elchock! Maskinen är av metallkonstruktion och måste därför alltid ha en jordad spänningsmatning. Kontrollera att både stickproppen på nätkabeln och spänningsmatningen är jordade. Detta är ett krav för denna typ av utrustning som om det inte åtföljs, kommer att överträda nationella och internationella bestämmelser om hälsa och säkerhet. VARNING! Klämrisk! Denna maskin innehåller rörliga delar och vassa kanter. Var alltid försiktig. Rör inga komponenter inuti maskinen, medan den är i drift. VARNING! Klämrisk! Huven och övredäck är tunga. Akta fingrar och händer så att de inte kommer i kläm. >>> 2 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

7 >>> Säkerhetsföreskrifter VARNING! Tipprisk! Belastas maskinen med tunga säckar kan den tippa. Fäst alltid maskinen i specialbordet ST Lägg märke till jordningsskruven. Justera hyllorna så att säckarna vilar mot dem. Varning! Risk för hörselskada! Använd alltid hörselskydd medan maskinen är i drift. Active 2200, 2106 & / Rev. 03 3

8 Introduktion Introduktion Obs! Om inget annat anges gäller informationen SC Active 2200, SC Active 2106 och SC Active SC Active 2200 och SC Active 2106/2108 är mjukvarustyrda, och kompakta höghastighetssorterare utrustade med Active Sorting. Active Sorting förebygger onödiga driftsstopp. Till exempel kan en ny position automatiskt aktiveras när en låda/säck är full eller så kan sortering av en valör stoppas medan sorteringen av andra valörer fotsätter. En full låda/säck indikeras av en tänd utloppsknapp. SC Active 2200 SC Active 2106 SC Active 2108 Se tabell nedan för skillnader i maskinegenskaper: SC Active 2200 SC Active 2106/2108 Positioner st Lådväxling Ja Nej, en låda per myntvalör Antal valutor 4 st 1 st Myntvalörer 63 st 6-8 st Transaktions ID 8 nivåer 2 nivåer Antal set-up 4 (tillval) 1 ASA Tillval Nej Extern myntlift Ja Nej Manuell inmatning Ja Nej 4 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

9 Myntflödet i maskinen Mynten placeras i myntråget via inloppet och matas därifrån med hjälp av myntmataren till myntkammaren Introduktion 1 Huvudsensor 2 Solenoid 3 Låda/säck 4 Myntlist 5 Myntkammare Mynten pressas mot myntskivans kant och hålls fast där av myntlisten. De passerar sedan huvudsensorn där de identifieras för att sedan sorteras av solenoiderna till rätt låda/säck. Identifieras inte mynten korrekt återcirkuleras de för en ny identifiering. Obs! Bara mynt som är sorterade av solenoiderna är räknade. Mjukvaruversion Denna bruksanvisning beskriver maskiner med mjukvara Tillbehör, tillval och förbrukningsartiklar För information om de tillbehör och tillval som finns till maskinen, kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Förbrukningsartiklar TP Beskrivning Termopapper till skrivaren Myntlist Spännband Tång till spännband Active 2200, 2106 & / Rev. 03 5

10 Introduktion Maskinens delar - framsida Huvlås 2 Intern skrivare (tillval) 3 Myntmatare 4 Huvudsensor 5 Mynttråg 6 Myntlist 7 Myntlåda/säck, 6-9 st 8 Myntkammare 9 Returlåda/säck 10 Övre däck 11 Låsvred övre däck 12 Motor 13 Huv 6 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

11 Maskinens delar - baksida Introduktion SC Active SC Active 2106/ Mynttrågsingång 2 Intern skrivare (tillval) 3 Expansionsportar: COM1 COM2 COM3 COM4 4 Huvudströmbrytare 5 Nätanslutning inkl. säkring 6 Uttag för transportsystem (AUX2) 7 Uttag för myntlyftanordning (AUX1)1 Lägen och riktningar Om inget annat anges, anges lägen och riktningar såsom vänster, höger, övre, nedre, fram, bak, med- och moturs, på maskinen sedd framifrån. Active 2200, 2106 & / Rev. 03 7

12 Introduktion Installation VARNING! Risk för elektrisk chock! Maskinen är av metallkonstruktion och måste därför alltid ha en jordad spänningsmatning. Kontrollera att både stickproppen på nätkabeln och spänningsmatningen är jordade. Detta är ett krav för denna typ av utrustning som om det inte åtföljs, kommer att överträda nationella och internationella bestämmelser om hälsa och säkerhet. Akta! Maskinen måste skyddas av en säkring eller ett överspänningsskydd i spänningsmatningen. Maskinen ska alltid installeras av en godkänd representant för SCAN COIN. Omgivningen ska uppfylla följande krav: Temperatur C Luftfuktighet 30 80% R.H. Placera inte maskinen nära radiatorer, och se till att det finns fritt utrymme runt maskinen så att luft kan cirkulera. Se till att maskinen placeras så att nätsladdens stickkontakt är lätt åtkomlig. Om stickproppen på nätkabeln har en säkring, se till att den tål rätt strömstyrka. Fastän maskinen har provats och uppfyller kraven enligt lågspänningsdirektivet (LVD), bör den inte placeras nära utrustning som avger höga nivåer av elektromagnetiska störningar (EMI) eller vibrationer. 8 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

13 Introduktion Varningsetiketter Maskinskylt Etiketten nedan visar ett exempel på den information som finns på maskinen VAC Hz ma Fuse A Made Maskintyp 2 Artikelnummer 3 Serienummer 4 WEEE-symbol* 5 CE-symbol 6 Nätspänning 7 Frekvens 8 Strömförbrukning 9 Säkring 10 Tillverkningsår 11 Tillverkningsort * Se Överensstämmelse med miljölagstiftning på sidan 1. Active 2200, 2106 & / Rev. 03 9

14 Introduktion Driftssätt Maskinen har två driftssätt: Räkneläget, det normala driftsättet vid sortering och räkning av mynt. I räkneläget har maskinen, beroende på konfiguration (utförd av SCAN COIN-ombud), avancerade möjligheter till identifiering och manuell inmatning av transaktioner. Driftinställningsläget (Superv) innehåller: Setupmeny, i denna meny görs val av setup, visas bara när det finns mer än en tillgänglig setup (tillval). Kvantitetsminnesmeny, i denna meny skapas rapporter över antalet fulla kvantiteter. Transaktionsminnesmeny, i denna meny skapas, beroende på hur maskinen är konfigurerad, avancerade kundspecifika rapporter, dessa kan skrivas ut om maskinen är utrustad med skrivare. Konfigurationsmeny, i denna meny görs alla inställningar. 10 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

15 Drift Drift VARNING! Klämrisk! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Manöverpanel och grafisk skärm Obs! Det som visas på skärmen beror på hur maskinen är konfigurerad. Om inget annat anges gäller följande instruktioner för grundläggande drift Utloppsknappar 2 Diod 3 Help-knapp 4 Piltangenter 5 Skärm 6 Funktionsknappar 7 Enter-knapp 8 Sifferknappar 9 Mem/Print-knapp 10 Backstegs-knapp 11 Start/Stop-knapp En tänd diod (2) visar att huvudströmbrytaren är tillslagen. Använd sifferknapparna (8) för att skriva in information. Markören visas som en ram runt den inskrivna posten. Enter-knappen (7) används för att bekräfta en inskriven post. I räkneläget används knappen Start/Stop (11) till att styra motorerna. I alla andra lägen återvänder man till räkneläget genom att upprepade gånger trycka på Start/Stop. Funktionsknapparna (6) används också för att styra maskinen, funktionen bestäms av den mjukvara maskinen använder. Aktuella funktioner visas på skärmens nedre del, ovanför varje knapp. >>> Active 2200, 2106 & / Rev

16 Drift >>> Använd piltangenterna (4) för att flytta markören. Markören visas antingen som ljus text på mörk bakgrund eller som en ram runt texten (om fältet kan ändras). Backstegs-knappen (10) används för att radera en felaktig inmatning. Tryck på Mem/Print-knappen (9) för att: spara nuvarande transaktion i transaktionsminnet, skriva ut transaktionen (om skrivare finns), nollställa transaktionen i arbetsminnet, skicka transaktionen till ett eventuellt on-line system. Utloppsknappen (1) tänds när en full kvantitet uppnås. Efter det att lådan/säcken tömts tryck på knappen för att nollställa kvantitesräknaren, knappen släcks då DENOM/ STATUS BOX :58:00 REJ MIX COUNTED TOTAL SUPERV 12 Klocka 13 Huvudområde 14 Räknad summa 15 Statusfält 16 Aktuell funktion 17 Symbol för aktiverad skrivare 18 Symbol för aktiverad On-line kommunikation De räknade mynten visas under en normal drift i huvudområdet (13). Den räknade summan (14) visas på nedre delen av skärmen. Felmeddelanden eller varningar visas i statusfältet (15). Rullningslist När det är fler rader än vad menyn kan visa finns en rullningslist till höger på skärmen. Använd piltangenterna för att visa den dolda informationen. 12 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

17 Minnesinställning Maskinen har två olika minnesinställningar: I transaktionsminne, lagras transaktionen var gång Mem/Print trycks ner. I kvantitetsminne, lagras information om antalet räknade fulla kvantiteter. Drift Transaktionsminnets innehåll För varje enskild transaktion finns följande information:, antalet mynt per myntvalör, datum och tid för avslutad transaktion, transaktionens identifiering, beroende av mjukvaran. Obs! Identiteten används för att man senare ska kunna hitta transaktionen i minnet. summering av transaktioner (värde och antal mynt) och summering per identitesnivå. Om manuell inmatning är tillgänglig och beroende på konfigureringen kan även följande information lagras: kredit, debet, förväntad totalsumma och antal sedlar per valör. Uppgifter om värde, differenser, totalsumma och räknat antal tas fram med hjälp av den lagrade informationen i transaktionsminnet. Active 2200, 2106 & / Rev

18 Drift Exempel på inställning av transaktionsminnet För att förklara möjligheterna med maskinen följer en beskrivning av hur transaktionsminnet kan ställas in. Företaget har två chaufförer som samlar in mynt från myntautomater i olika områden. Det är endast en chaufför per område. Setup (översta nivån) Chaufför (nivå 2) Område (nivå 3) Telefonkiosk/ myntautomat (lägsta nivån) De olika nivåerna kan namnges efter önskemål och i samråd med personal från SCAN COIN. SC Active 2200 har 8 möjliga nivåer. SC Active 2106/2108 har 2 möjliga nivåer. Information som kan fås ut av exemplet ovan är t ex: Hur mycket pengar en chaufför har samlat ihop. Antalet myntautomater. Hur mycket pengar som har samlats ihop i ett område. Totala antalet mynt per myntvalör för vart område. 14 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

19 Drift Exempel på vad som kan visas på displayen I området 040 har tre transaktioner gjorts, totalsumman är EUR. Raden Visar anger vad menyn visar för tillfället i detta fall information om chaufför 1 i STDSETUP som visas. Totala antalet transaktioner på denna nivå. Totala värdet av transaktionerna på denna nivå :58:00 Visar STDSETUP/1/* Antal 4/10 Värde / NED SUMMA Totalt har 10 transaktioner lagrats. Minnet innehåller End AREA # Totalt [ ] [ ] UPP RAPPORT/ AVSL Den nuvarande konfigurationens värde (det vill säga STDSETUP). Från nivå till nivå :58:00 Minnesinnehåll End STDSETUP # [ ] STDSETUP 10 Visar Alla inställningar Räknat 10/10 Använd funktionsknapparna Upp och Ner för att stega genom trädstrukturen i transaktionsminnet. Använd piltangenterna för flytta markören inom en nivå. NER UPP RAPPORT/ AVSL Active 2200, 2106 & / Rev

20 Drift Enskilda transaktioner På den lägsta nivån visas en detaljerad information om transaktionerna: :58:00 Transaktionsinnehåll 2 RÄKNAD SUMMA SEDLAR SUMMA TOTALSUMMA Identifikation Trans. 2 av 4 LÅDA OMRÅDE CHAUFF VALÖRER SUMMA ALLA ID UPP :14:15 6 1) Transaktionsinnehåll, i den stora rutan visas information om den valda transaktionen. 2) Identifikation, den valda transaktionen visas i den lilla rutan i nedre vänstra hörnet. 3) Valörer (mjukvarutangent), tryck Valörer för att visa antalet mynt och dess värde i den valda transaktionen. 4) Alla ID (mjukvarutangent), I identifieringsrutan kan bara tre nivåer visas samtidigt. Tryck Alla ID för att visa alla nivåer samtidigt. 5) Trans. 2 of 4, denna rad visar att på denna nivå finns fyra transaktioner och att det är den andra som visas. Stege igenom transaktionerna med vänster och höger piltangent 6) Datum och tid, när transaktionen utfördes visas i det nedre högra hörnet. 16 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

21 Skriv ut/nollställ hela transaktionsminnet Transaktionsminnet kan vid tillfälle bli fullt. Antalet transaktioner minnet kan innehålla kan variera mellan 500 och 1000 berorende på hur maskinen är konfigurerad. När 90% av minnet är fullt visas en varning. När 95% av minnet är fullt visas en varning efter varje transaktion. När minnet är fullt visas ett meddelande och ingen ny transaktion kan påbörjas. För att nollställa transaktionsminnet: 1) Gå till driftsinställningsläget (Superv). 2) Välj Minne för att komma till transaktionsminnet. En summering av innehållet i transaktionsminnet visas, en per konfiguration. 3) Markera vilken konfiguration som ska nollställas med Rapport/ Avsl. Drift :58:00 Minnesinnehåll End STDSETUP # [X] STDSETUP 10 Visar Alla inställningar Antal 10/10 NER UPP EJ RAPPORT Ett X markerar vilken nivå eller konfiguration som ska nollställas. Välj Ej rapport för att ångra markeringen. 4) Välj Upp för att lämna transaktionsminnesläget. >>> Active 2200, 2106 & / Rev

22 Drift >>> 5) En varning visas :58:00 Bekräfta? Du har begärt en rapport för följande STDSETUP/* Vill du även radera dessa transaktioner, tryck AVSLUTA. Annars, tryck RAPPORT. Om något är fel, tryck ÅNGRA. ÅNGRA RAPPORT AVSLUTA Välj: Rapport för att få en utskrift på det nuvarande minnesinnehållet. Avsluta för att få en utskrift och nollställa minnesinnehållet. Ångra för att lämna transaktionsminnesläget utan utskrift eller nollställning av minnet. Visas inte Minne i Driftinställningsläget bekräftar detta att minnet har nollställts. 18 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

23 Drift Skriv ut/nollställ enskilda transaktioner Denna funktion kan användas för att nollställa en viss del av transaktionsminnet så att nya transaktioner kan sparas. v ^ X X Denna gren är markerad för nollställning, det vill säga denna nivå och alla nivåer under denna. v Något under denna nivå är markerat för nollställning. ^ Något över denna nivå är markerat för nollställning. 1) Markera alla nivåer som ska nollställas. 2) Välj Upp tills högsta nivån i transaktionsminnet är nådd. 3) Välj Upp för att lämna transaktionsminnet. 4) En varning visas. Välj: Rapport för att få en utskrift på det nuvarande minnesinnehållet. Avsluta för att få en utskrift och nollställa minnesinnehållet. Ångra för att lämna transaktionsminnesläget utan utskrift eller nollställning av minnet :58:00 Bekräfta? Du har begärt en rapport för följande: STDSETUP/1/* STDSETUP/2/08/* Vill du även radera dessa transaktioner tryck AVSLUTA. Annars, tryck RAPPORT. Om något är fel, tryck ÅNGRA. ÅNGRA RAPPORT AVSLUTA Active 2200, 2106 & / Rev

24 Drift Skriv ut/nollställ hela kvantitetsminnet 1) Gå till driftsinställningsläget (Superv). 2) Välj Kvant för att komma till kvantitetsminnesläget. Kvantiteter märkta med X nollställs och ett kvitto skrivs ut (tillval) :58:00 Antal kvantiteter End Valör [X] SEK 0.50 [ ] SEK 1.00 [ ] SEK 5.00 [ ] SEK Kvantitetsminne [ ] BLANDAD POSITION 9 Liten Stor Värdet AVSLUTA/ ALLA AVSLUTA AVBRYT Välj Avsluta för att skriva ut och nollställa kvantitetsminnet för en markerad myntvalör, X visas vid myntvalören. Välj Avsluta/Alla för att skriva ut och nollställa alla myntvalörerna. Välj Avbryt för att nollställa de markerade kvantiteterna och lämna läget för kvantitetsminnet. Obs! Antalet fulla kvantiteter visas för varje myntvalör. När det gäller positioner med flera myntvalörer (gäller bara SC Active 2200) visas värdet istället för antalet. Nollställ innehållet i en låda/säck 1) Gå till Räkneläget. 2) Tryck på utloppsknappen för utvald position. "Rensa?" visas. 3) Tryck: Ja, för att nollställa innehållet i den valda positionen. Nej för att avbryta. Rensa Alla för att nollställa alla positioner. 20 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

25 Komma igång Komma igång 1) Ställ strömbrytaren i läge On. En självtest utförs av maskinen. 2) Hittas inga fel under självtesten visas Självtest OK!. 3) Tryck Avbryt för att komma till Räkneläge. Räkning 1) Kontrollera att alla lådor/säckar är rätt placerade. Obs! När säckar används, ställ in hyllorna så att säcken precis kan vila på hyllan och spänn skruven. 2) Lägg mynten i mynttråget. Obs! Fyll inte på för mycket mynt i mynttråget. 3) Tryck Start/Stop. Mynten sorteras och räknas. Den räknade summan visas på skärmen. Obs! Det är bara mynt som sorterats av solenoiderna som har räknats. Avbrott Orsaken till avbrottet visas i statusfältet. Vidtag lämplig åtgärd och tryck sedan på Start/Stop för att starta maskinen igen. Kvarstår felet kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Specificera felkoden som visas på skärmens övre del. Active 2200, 2106 & / Rev

26 Komma igång Avsluta Välj Mem/Print för att spara totalsumman och den nuvarande transaktionen i minnet. Efter detta nollsställs transaktionen. Är en skrivare ansluten skrivs ett kvitto ut. Är maskinen ansluten till ett on-linesystem, sänds informationen vidare. Töm full låda/säck under pågående kvantitetsräkning Akta! Ta aldrig bort en låda/säck under räkning om inte utloppsknappen är tänd. 1) Utloppsknappen tänds vid den låda/säck som är full. Maskinen fortsättet att räkna myntvalörer tilldelade de andra positionerna tills mynttråget är tomt eller tills alla lådor/säckar är fulla. 2) Töm den fulla lådan/säcken och sätt tillbaka den. Obs! Detta kan utföras under räkning om utloppsknappen är tänd. 3) Tryck på utloppsknappen för att nollställa innehållet i lådan/ säcken. Maskinen återupptar sorteringen av myntvalören till den tömda lådan/säcken. Innehållet lådan/säcken lagras i kvantitetsminnet. Töm en delvis fylld låda/säck För att tömma en låda/säck som inte är full, t ex vid dagens slut: 1) Se till att maskinen har slutat räkna, inte har någon transaktion på gång, och har stannat. 2) Töm lådan/säcken och sätt tillbaka den. 3) Tryck på utloppsknappen. 4) Meddelande "Radera säckinnehåll?" visas. 5) Välj: Ja, för att nollställa innehållet i den valda lådan/säcken, Nej för att avbryta eller, Rensa Alla för att nollställa innehållet i alla lådor/säckar. Innehållet lådan/säcken lagras i kvantitetsminnet. 22 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

27 Nollställ en position från Valör/Låda läget Komma igång :58: :58:00 REJ 0.01 VALÖR/ LÅDA RÄKNAD SUMMA RÄKNAT ID SUPERV MIX Valör 4: EUR : EUR : EUR : EUR : EUR : EUR 0.01 R:REJEKTADE Avs *[X] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Antal Värde LÅDA RÄKNAT Säckinnehåll RÄKNAD SUMMA SUPERV En position kan nollställas och/eller ett kvitto skrivas ut. 1) Välj Valör/Låda. 1) Välj position/positioner med hjälp av backstegs-knappen eller med siffertangeterna. Returpositionen har nummer 0. 2) Tryck på Mem/Print. En varning visas. Tryck: Ångra för att återgå till räkneläget. Skriv ut för utskrift Radera för att få en utskrift och nollställa positionen/ positionerna. Obs! Mem/Print kan bara användas när räkningen är klar. Active 2200, 2106 & / Rev

28 Räkneläge Räkneläge I räkneläget finns det flera tillgängliga mjukvarustyrda menyer. Tryck Avbryt i driftinställningsläget för att gå till räkneläget. Valör/Låda: Räknat*: :58: :58:00 Valör Säckinnehåll Antal Värde 4: EUR : EUR EUR : EUR : EUR EUR : EUR Transaktionsinnehåll SEK RÄKNAD SUMMA EUR RÄKNAD SUMMA RÄKNAD SUMMA LÅDA RÄKNAD SUMMA RÄKNAT ID MANUELL SUPERV INMATN LÅDA RÄKNAD SUMMA VALÖRER ID SUPERV Låda: Valörer: :58: :58:00 REJ MIX Transaktionsinnehåll Valör Antal Värde SEK SEK SEK SEK VALÖR/ LÅDA RÄKNAT ID MANUELL INMATN RÄKNAD SUMMA SUPERV LÅDA RÄKNAD SUMMA RÄKNAT ID SUPERV ID*: :58:00 Manuell inmatn*: :58:00 LÅDA LÅDA # OMRÅDE CHAUFFÖR RÄKNAT MANUELL INMATN RÄKNAD SUMMA 0.00 SUPERV EUR 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 TOTALT EUR * Beroende på hur maskinen har konfigurerats. LÅDA Antal RÄKNAT ID MANUELL INMATN Värde AVVIKELSE SUPERV 24 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

29 Mjukvarustyrda funktioner i alfabetisk ordning Räkneläge Mjukvarustyrd funktion Låda Valör/Låda Valörer ID Beskrivning En grafisk presentation av innehållet i lådorna/ säckarna. Avs, alla positioner märkta med ett X kommer att skrivas ut/och eller nollställs när man trycker på Mem/Print. Använd backspace-knappen eller sifferknapparna för att markera positionerna. Returpositionen har nummer 0. * En asterisk bredvid Avs visar att boxen är full. Antal visar aktuella antalet räknade mynt för varje position. Värde visar värdet av de räknade mynt som för tillfället finns i maskinen. R:Retur visar antalet mynt i retur-lådan/säcken. Utloppsknappen blinkar dessutom. Visar antalet räknade mynt och värdet per myntvalör. Tryck ID för att identifiera en transaktion före eller under räkning. Tryck på Mem/Print-knappen för att identifiera transaktionen efter avslutad räkning. Alla inmatningar sparas automatiskt när man lämnar menyn. Obs! Text och antal fält ställs in tillsammans med ditt SCAN COIN-ombud. SC Active 2200 har upp till 8 identifikationsnivåer. SC Active 2106/2108 har upp till 2 identifikationsnivåer. Active 2200, 2106 & / Rev

30 Räkneläge Mjukvarustyrd funktion Manuell inmatn Övrigt Status Beskrivning Obs! Gäller endast SC Active Manuell inmatning används för att mata in värdet av sedlar, förväntad summa mm. Ange antingen antal sedlar eller deras värde. Manuell inmatning kan utföras före eller under tiden maskinen räknar. Denna funktion kan inte ändras direkt från maskinen. Fler rader kan läggas till i denna meny. Kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Välj Övrigt före eller under pågående räkning för att mata in kredit/debet/förväntad summa. Tryck Mem/Print efter avlsutad räkning för att mata in förväntad summa. Krediterad summa dras från totalsumman. Debiterad summa för checkar, kreditkort och så vidare läggs till totalsumman. Förväntad summa: när alla mynt, sedlar, kredit och debet har lagts ihop jämförs totalsumman med den förväntade summan. Totalsumman=mynt + sedlar + debet - kredit Avvikelse=totalsumman förväntad summa Visar summan av den pågående räkningen. 26 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

31 Driftinställningsläge Driftinställningsläge REJ MIX VALÖR/ LÅDA RÄKNAD SUMMA 0.00 RÄKNAT ID SUPERV SETUP INST MINNE KVANT AVBRYT BEHÖRIGHETSKOD Nivå 1 KVANT INST KVANT GRÄNS SORT. REGLER FLER AVBRYT Nivå 2 SKRIVARE ON-LINE KLOCKA FLER AVBRYT Nivå 3 BEHÖRIGHETS MYNTLIST KOD VÄXEL KURS FLER AVBRYT Driftinställningsläget (Superv) består av: Setupmeny (Setup), i denna meny görs val av setup. Denna meny visas bara när det finns mer än en tillgänglig setup. Konfigurationsmeny (Inst), i denna meny görs alla inställningar. Transaktionsminnesmeny (Minne), i denna meny skapas, beroende på hur maskinen är konfigurerad, avancerade kundspecifika rapporter. Kvantitetsminnesmenyn (Kvant), i denna meny skapas rapporter över antalet fullständiga kvantiteter. Active 2200, 2106 & / Rev

32 Driftinställningsläge Setup Mjukvarustyrd funktion Setup Ja Nej Ångra Beskrivning Töm alltid transaktionsminnet, kvantitetsminnet och alla positioner före byte av setup se Skriv ut/ nollställ hela transaktionsminnet på sidan 17, Skriv ut/nollställ hela kvantitetsminnet på sidan 20 och Nollställ innehållet i en låda/säck på sidan 20. Den setup som används för tillfället visas i det övre högra hörnet på skärmen. För att byta setup: 1) Välj setup genom att flytta markören, med piltangenterna, till önskad setup. 2) Tryck Avbryt upprepade gånger tills en varningen Inställningarna är ändrade. Acceptera? visas. Spara och återvända till läget för driftsinställningar. Återvända till läget för driftsinställningar utan att byta setup. Stanna i setup-läget utan ändringar. 28 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

33 Inställningar Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Inst Beskrivning Ange behörighetskod och tryck på Enterknappen, tryck sedan åter på Inst för att gå till konfigurationsmenyn. Förvalt värde för behörighetskoden är 1479, för att byta se Behörighetskod på sidan 31. Nivå 1 KVANT INST KVANT GRÄNSER SORT REGLER FLER ABVRYT Obs! För att kunna välja Kvant inst Kvant gränser och Sort regler måste alla positioner och kvantitetsminnet nollställas see Nollställ innehållet i en låda/säck på sidan 20 och Skriv ut/nollställ hela kvantitetsminnet på sidan 20. Kvant Inst Kvant gränser Ändra storlek Byt mellan stor och liten kvantitetsstorlek för en position. Använd piltangenterna för att flytta mellan positionerna. Den aktiva positionen är markerad. Växla mellan Liten och Stor kvantitetsstorlek. Tryck Avbryt för att spara de nya värdena. Ställ in kvantitetsstorleken med hjälp av tangentbordet och piltangenterna. Vid en blandad kvantitet är det den minsta kvantitetsstorleken som används. Kvantitetsstorleken ställs in för var valör. Tryck Avbryt för att spara de nya värdena. Active 2200, 2106 & / Rev

34 Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Beskrivning Sort regler Obs! Gäller endast SC Active Ställ in eller ändra vilka myntvalörer som ska sorteras till de olika positionerna. Använd piltangenterna för att flytta mellan positionerna. Ändra Ändra tilldelningen till den markerade positionen. När fler än fyra myntvalörer är tilldelade en position visas tre av dem i menyn, samtidigt som texten Fler... visas. Välj Ändra för att se de övriga myntvalörerna. Valör visar alla tillgängliga myntvalörer. Är Tillåten satt till Ja sorteras myntvalören till den markerad positionen. Nästa värde Växla mellan Ja och Nej. Fler Växla till nästa menynivå. Avbryt Återgå till räkneläget. Nivå 2 SKRIVARE ONLINE KLOCKA FLER AVBRYT Skrivare Nästa värde Avbryt Sätt skrivaren till Aktiverad eller Avstängd. Välj Avbryt för att spara, en varning visas Inställningarna ändrade. Acceptera?. Välj Ja för att spara inställningarna. Välj Ångra för att återgå utan att spara inställningarna. Välj Nej för att återgå till Konfigurationsmenyn. Växlar mellan Aktiverad och Avstängd. Bekräftar inställningen som visas på skärmen. 30 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

35 Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion On-Line Flera Klocka Fler Nästa värde Avbryt Beskrivning Sätt On-line till Aktiverad eller Avstängd. Välj Avbryt för att spara, en varning visas, Inställningarna ändrade. Acceptera?. Välj Ja för att spara inställningarna. Välj Ångra för att återgå utan att spara inställningarna. Välj Nej för att återgå till Konfigurationsmenyn. Växlar mellan Aktiverad och Avstängd. Bekräftar inställningen som visas på skärmen. Gå vidare till nästa menynivå. Ställ in tid och datum med hjälp av tangentbordet och piltangenterna. Obs! AM/PM används bara när maskinen är inställd på 12-timmars klocka. Denna inställning görs före leverans i den landsberoende mjukvaran. Gå vidare till nästa menynivå. Nivå 3 BEHÖRIGHETS MYNT KOD LIST VÄXLINGS KURS FLERA AVBRYT Behörighets kod Spara & Avsluta Avbryt För att ändra behörighetskod. Ange den nya koden (1-9999) och bekräfta genom att ange den ytterligare en gång. Sätt behörighetskoden till 9999 för att få tillgång till Konfigurationsmenyerna utan att ange kod. Spara den nya behörighetskoden Lämna menyn utan att spara ändringrna. Active 2200, 2106 & / Rev

36 Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Myntlist Nollställ Avbryt Växlingskurs Fler Beskrivning Myntlisten kräver ett periodiskt underhåll. Ett meddelande visas när den förinställda gränsen är nådd. När myntlisten är utbytt nollställ räknaren som anger antalet mynt sedan senast utbytt myntlist. Nollställa räknaren och välj sedan Avbryt. Lämna utan att nollställa. Obs! Gäller endast SC Active Denna möjlighet finns bara om maskinen kan hantera mer än en valuta. Transaktionsminnet måste nollställas innan växelkursen kan ändras se Skriv ut/nollställ hela transaktionsminnet på sidan 17. Ange ny växelkurs med hjälp av tangentbordet och piltangenterna. Obs! Sätt alltid växelkursen i relation till huvudvalutan märkt (ref). Gå vidare till nästa menynivå. 32 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

37 Minne Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Minne Upp Ner Valörer Summa Visa Skriv ut Alla ID Beskrivning Obs! I transaktionsminnet visas alltid den översta nivån först. Det går bara att lämna transaktionsminnet från den översta nivån. Använd de mjukvarubestämda knapparna Upp och Ner för att navigera genom trädstrukturen i transaktionsminnet. På den lägsta nivån visas de enskilda transaktionerna. Visar antalet och värdet av de mynt som ingår i den utvalda transaktionen. I alla menyer som visar enskilda transaktioner finns Valörer. Visar en summering av transaktionerna. Det blir olika summeringar beroende på vilken nivå man befinner sig på. Visar ytterligare information om en transaktion som ingår i en summering. Ger en utskrift med en kopia av den visade transaktionen. Alternativet Skriv ut visas bara när enskilda transaktioner visas. I alla menyer som visar enskilda transaktioner finns alternativet Alla ID. Tre identifieringsnivåer, ID på sidan 25, kan visas samtidigt i identifieringsrutan. Används fler välj Alla id för att se alla samtidigt. Active 2200, 2106 & / Rev

38 Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Rapport/ Avsl Beskrivning Markera vilken transaktion som ska nollställas. Välj Upp för att lämna transaktionsminnet i detta läge. En varning visas :58:00 Bekräfta? Du har begärt en rapport för följande STDSETUP/* Vill du även radera dessa transaktioner, tryck AVSLUTA. Annars, tryck RAPPORT. Om något är fel, tryck ÅNGRA. ÅNGRA RAPPORT AVSLUTA Avbryt Rapport Avsluta Ångra Ej rapport Ger en utskrift på det nuvarande minnesinnehållet. Ger en utskrift och nollställer minnet. Lämna transaktionsminnesläget utan utskrift eller nollställning av minnet. Ångra markering av transaktion, markeringen X försvinner. Återgå till räkneläget. 34 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

39 Kvantitetsminne Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Kvant Avsluta/Alla Avsluta Avbryt Beskrivning Välj Kvant i driftinställningsläget för att komma till kvantitetsminnesläget. Markerar eller avmarkerar alla valörer, X, för utskrift och nollställning. Antalet fullständiga kvantiteter visas. Markera eller avmarkera en myntvalör. Myntvalören som ska skrivas ut och nollställas ska vara markerad med ett X. Lämna läget för kvantitetsminnet, aktivera utskrift och nollställning. Obs! Alla fullständiga kvantiteter markerade med X skrivs ut och nollställs. Active 2200, 2106 & / Rev

40 Felsökning Felsökning VARNING! Risk för elchock! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Om de beskrivna åtgärderna inte löser problemet eller om felet uppstår igen kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Ingen skärmbild Visar inte bildskärmen någon bild när strömbrytaren sätts i läget On, kontrollera att dioden lyser. Lyser inte dioden, kontrollera att nätkabeln är korrekt ansluten och att säkringarna är hela, se Maskinens delar - baksida på sidan 7. Lyser dioden med grönt blinkande ljus, tryck valfri tangent på tangentbordet. Är skärmbilden otydlig håll ner Help och tryck på piltangenterna upp/ner tills bilden blir skarp. Hög frekvens av felaktigt avsorterade mynt Detta kan ske om: Ett mynt har fastnat i huvudsensorn. Avlägsna myntet. Skräp t ex tejp har fastnat på myntkniven. Huvudsensorn eller myntkniven är skadad. Kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Malande oljud Hörs ett malande oljud, kontrollera att det inte finns smuts i spåret på insidan av ringen eller på rullarna Rulle 1 36 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

41 Felmeddelanden Felkoder kan visas på skärmen under vanliga arbetsmoment. Läs meddelandet och utför sedan någon av åtgärderna. Om felet kvarstår eller återkommer kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Felkoden består av fem siffror, till exempel: Felsökning 4:1:5 cause=57:2 De första tre siffrorna står för felkoden, se listan nedan. Är något nummer ersatt med ett u eller ett frågetecken?, visar detta att olika siffror kan rapporteras, men att orsaken och åtgärderna är de samma. De två sista siffrorna har olika betydelse för olika felkoder. Visas bara en av dem i listan här nedan är orsaken och åtgärderna desamma för den typen av felkod. Meddela alltid hela felkoden, fem siffror, vid kontakt med ert SCAN COIN-ombud. Fel Orsak/beskrivning Åtgärd 1:3:8 101 NVRAM nollställt av användaren. Alla transaktioner och inställningar är återställda Ladda ner alla inställningar. 109 Utför självtest (meddelandet är registrerat) Annat hårdvarufel 4:0:23 Transaktionen kunde inte sparas i internminnet 4:0:24 Felaktig on-line inställning Kontakta ditt SCAN COIN-ombud Stäng av strömmen ett par sekunder. Starta maskinen igen. Ta bort gamla transaktioner ur minnet för att få plats med nya. Spara transaktionen igen. Kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Active 2200, 2106 & / Rev

42 Felsökning Fel Orsak/beskrivning Åtgärd 4:1:5 Mekaniska problem 21 21:1 Mynt har fastnat: i myntmataren Ta bort mynten från myntkammare, huvudsensorn eller 21:2 i myntkammaren eller i huvudsensor myntmataren. 40 Mynt i huvudsensorn/ Huvudsensorn är öppen. Ett mynt finns kvar i huvudsensorn eller huvudsensorn är inte stängd. 50 Ej åtskruvat låsvred Spänn låsvredet. 53 För mycket mynt i en position 54 För många mynt i mynttråget Töm positionen och tryck på utloppsknappen. Kontrollera att posi-tionens kvantitetsgräns inte är för stor. Töm mynttråget och om en extern myntmatare används kontrollera att mataren är kopplad till AUX1, så att maskinen reglerar dess hastighet. 56 Huven är öppen. Stäng huven. Annat hårdvarufel 4:1:21 Maskinen stannar när en transaktion är avslutad Kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Lägg till fler mynt eller avsluta transaktionen genom att trycka Mem/ Print. 38 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

43 Felsökning Fel Orsak/beskrivning Åtgärd 4:1:37 Fel orsakade av mjukvaran 266 Transaktionsjournal ens minne är fullt 4:2:6 Inställd kvantitetsstorlek är nådd 4:2:37 Fel orsakade av mjukvaran 264 Trans. journalminnet ca. 90% fullt 265 Trans. journalminnet ca. 95% fullt 267 Vissa identifieringsfält är ej ifyllda 268 Förväntad summa ej ifylld Dessa fel uppstår när maskinen används på ett felaktigt sätt. Användaren förväntas vidta ytterligare åtgärder. Rensa bort några transaktioner från transaktionsjournalen Töm låda/säck och tryck på utloppsknappen för att återställa. Dessa fel uppstår när maskinen används på ett felaktigt sätt. Planera så att journalminnet kan rensas och en fullständig rapporter kan skrivas Spara transaktionerna så snart som möjligt. Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. 269 Sedlar ej ifylld Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. 270 Krediterad summa ej ifylld Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. Active 2200, 2106 & / Rev

44 Felsökning Fel Orsak/beskrivning Åtgärd 4:2: Debiterad summa ej ifylld. Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. 272 Annan data ej ifylld Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. 273 Varning då konfigurationen är ändrad Tryck Ja för att använda den nya konfigurationen eller Nej för att avbryta. 274 Maskinen styrs av on-line systemet 275 Maskinen har nollställts av on-line systemet Försök igen om ca. 20 s. Lägg till nya transaktioner. 310 Töm positionen Tryck Ja för att nollställa positionen. 311 Kvantitetsminnet måste tömmas 312 Transaktions-minnet måste tömmas 313 Transaktionen är inte sparad 4:1:27 Skrivaren kan inte initieras Nollställ kvantitetsminnet innan du fortsätter. Nollställ transaktionsminnet innan du fortsätter. Tryck Mem/Print och spara. Kontrollera skrivarpappret. 4:1:35 Ingen utskrift Kontrollera skrivarpappret. u:?: 2 Kommunikationsproblem med online systemet Kontrollera den seriella kabeln. Kabeln ska vara kopplad till port COM 1 på on-line systemet och till COM 1 på maskinen. 40 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

45 Underhåll Underhåll VARNING! Risk för elchock! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Byte av skrivarpapper 1) Öppna huven. 2) Ta bort den gamla rullen. Tryck ihop axeln (A) för att lösgöra den. 3) Kontrollera att papperskanten på den nya rullen är rak. 4) Mata in papperet i guiden (B). Papperet matas fram automatiskt av skrivaren. Tryck Enter och Mem/Print samtidigt för att mata fram papperet manuellt. Obs! Det går bara att skriva på en sida av pappret. Blir det ingen utskrift kontrollera att rullen är monterad på rätt håll. Obs! Alla transaktioner som inte skrivs ut för A B att papperet är slut lagras i minnet. När det finns skrivarpapper igen och en utskrift efterfrågas kommer alla i minnet lagrade utskrifter att skrivas ut först. Därefter skrivs den efterfrågade utskriften ut. Byte av myntlist 1) Stäng av maskinen och öppna huven. 2) Lossa på låshandtaget och öppna övre däck. 3) Spännbandet kan fixeras i två olika lägen. C B A För att fästa spännbandet använd de två spetsiga krokarna. B För att fästa ihop spännbandet när bandet ska tas av eller sättas på plats, använd den runda kroken. >>> A Active 2200, 2106 & / Rev

46 Underhåll >>> 4) Placera tången på spännbandets verktygshållare (C). 5) Släpp på spännbandet genom att pressa ihop tången. Lås bandet innan det tas av genom att använda den runda kroken. 6) Dra spännbandet nedåt. 7) Sätt den nya myntlisten på plats. Obs! För att få myntlisten på rätt håll kontrollera att artikelnumret på myntlisten är placerat så att det går att läsa och att pilen pekar upp mot huven. 8) Placera spännbandet runt myntlisten när den sitter i maskinen. 9) Fäst spännbandet med de två spetsiga krokarna (A). 10) Snurra på ringen och kontrollera att myntlisten har kontakt med kanten på ringen. 11) Stäng övre däck och spänn låsvredet. Stäng huven. 12) Nollställ räknaren för mynt sedan förra bytet av myntlist, se Myntlist på sidan Active 2200, 2106 & / Rev. 03

47 Rengöring Rengör maskinen dagligen för att förhindra att ansamlingar av smuts bildas, eftersom detta kan leda till att alltför många mynt avsorteras. Akta! Använd bara sådana rengöringsmedel och verktyg som inte repar. Akta! Använd inga lösningsmedel. 1) Använd en dammsugare för att ta bort alla lösa objekt från mynttrågets inlopp. 2) Öppna huven och lossa på låsvredet för att öppna övre däck. Obs! Maskinen är utrustad med en mikrobrytare som automatiskt stannar maskinen när huven öppnas. 3) Ta bort alla lösa objekt från övre däck. Använd en mjuk borste. 4) Rengör myntknivens utsida noggrant. Underhåll 2 1 Myntkniv 2 Sensor 1 5) Använd en dammsugare för att försiktigt får bort alla lösa objekt och allt damm från maskinens nedre delar (mynttråg, låda/säck). För att underlätta rengöringen kan huvudsensorn öppnas. Obs! Kom ihåg att stänga och säkra huvudsensorn med hållaren. Akta! Var noga med att inte rubba huvudsensorns inställningar. Om det skulle ske kontakta ditt SCAN COIN-ombud. 6) Stäng övre däck, spänn låsvredet och stäng huven. 7) Torka rent skärmen med en mjuk fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Active 2200, 2106 & / Rev

48 Tekniska data Tekniska data Artikelnummer SC Active xxx SC Active xxx SC Active xxx Nätspänning / V AC Frekvens /50 Hz Strömförbrukning ,4 A /0,7 A Räkning Hastighet Myntdiameter 15 mm < 3000 mynt/minut Myntdiameter 25 mm < 1500 mynt/minut Myntdiameter 28,6 mm < 1100 mynt/minut Myntdiameter ,0-38,0 mm Mynttjocklek ,0-3,4 mm Teckenfönster siffror Kvantitetsområde Mynttrågsvolym ca 2000 mynt Dimensioner Bredd mm Djup mm Höjd mm Vikt kg Ljudnivå (under drift) db (A) 44 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

SCAN COIN CDS 720/720E

SCAN COIN CDS 720/720E User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario EN DE FR ES SCAN COIN CDS 720/720E Cash Deposit System 018459-000/04-402 Rev. 03 SCAN COIN AB Jägershillgatan

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

B6500. Hjälpguide B6500

B6500. Hjälpguide B6500 B6500 Hjälpguide B6500 INLEDNING Alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och aktuell. Oki Printing Solutions ansvarar inte för resultat

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND DRIFTHANDBOK INLEDNING SYSTEMSPECIFIKATIONER SÄKERHETSPRAXIS TEKNISKA SPECIFIKATIONER INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL FELSÖKNING "SNABBREFERENSMENYER"

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Leica AutoStainerXL. Automatisk preparatbestänkare

Leica AutoStainerXL. Automatisk preparatbestänkare Leica AutoStainerXL Automatisk preparatbestänkare Bruksanvisning Leica AutoStainer XL, V2.3 Svenska 10/2012 Beställningsnr 14 0456 80114 RevC Förvara alltid denna manual i närheten av instrumentet! Läs

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

A-serien Plotter/ekolod

A-serien Plotter/ekolod A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN...

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 4 2.1 ALLMÄNNA TIPS... 5 2.2 SÄKERHETSTIPS... 5 3. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 6 3.1 ÖVERSIKT... 6 3.2 HUR TERMINALEN

Läs mer