SCAN COIN CDS 720/720E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCAN COIN CDS 720/720E"

Transkript

1 User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario EN DE FR ES SCAN COIN CDS 720/720E Cash Deposit System / Rev. 03

2 SCAN COIN AB Jägershillgatan Malmö, Sweden Tel Fax This document was printed on paper made with low emissions during production (Nordic environmental label). Detta dokument är tryckt på miljömärkt papper. Dieses Dokument ist auf umweltschonend hergestelltem Papier Gedrückt. Ce document est imprimé sur du papier conforme aux normes scandinaves pour la protection de l environnement. Este documento ha sido impreso en un papel aprobado según las normativas de medio ambiente, es decir el papel es fabricado en un proceso con bajas emisiones. Questo documento è stato stampato su carta ecologica. SCAN COIN Industries AB Market Support Printed 2004

3 Bruksanvisning Bruksanvisning SCAN COIN CDS 720/720 E Kundbetjänad insättningsautomat Allmän information Försäkran om överensstämmelse Ansvar Säkerhetsföreskrifter Introduktion Mjukvaruversion Tillbehör, tillval och förbrukningsartiklar Terminologi/Maskinens delar Lägen och riktningar Installation Varningsetiketter Maskinskylt Driftssätt i

4 Bruksanvisning Drift Komma igång Driftssätt kundbetjäning Driftssätt OP Driftssätt OP Vanliga rutiner Menyval Driftssätt OP Driftssätt OP Felsökning Tom skärm Felmeddelanden Underhåll Byta papper i skrivaren Rengöring Tekniska data ii

5 Allmän information Allmän information SCAN COIN AB förbehåller sig rätten att förändra och förbättra sina produkter. Detta dokument beskriver produkten vid publiceringstillfället och överensstämmer inte nödvändigtvis med produkten i framtiden. Detta dokument, eller delar av detsamma får inte reproduceras i någon form, med någon metod, för något annat syfte än köparens personliga bruk, utan särskilt tillstånd från SCAN COIN AB, Sverige. Försäkran om överensstämmelse Vi, SCAN COIN AB, Malmö, Sverige, försäkrar under eget ansvar att produkten i denna bruksanvisning, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med följande standarder och andra regelgivande dokument: EN : 1992; EN : 1992; EN : 1992, enligt villkoren i direktiv: Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, samt följande tillägg 93/68/EEC, EMC-direktivet 89/336/EEC med följande ändringar 92/31/EEC samt följande tillägg 93/68/EEC. Ansvar Leverantören av denna utrustning accepterar inget ansvar för personskada eller annan skada på personal eller utrustning, om utrustningen ändras på något sätt eller används på ett sätt för vilken den inte var avsedd vid tidpunkt för leverans. Om förutsättningarna för utrustningens användning ändras, måste leverantören kontaktas. 1

6 Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter! Denna bruksanvisning innehåller information om varningar som måste läsas av alla användare. Informationen visas som en varning enligt nedan: VARNING! Risk för personskada! Avser en överhängande fara för användarens hälsa och säkerhet. De anger i klartext vari faran består och hur den kan undvikas. De finns i bruksanvisningen vid de moment där faran kan uppstå. Akta! Avser en överhängande fara för maskinen, men inte en fara för människor. De anger i klartext vari faran består och hur den kan undvikas. De finns i bruksanvisningen vid de moment där faran kan uppstå. VARNING! Risk för elchock! Livsfarliga spänningar kan finnas i denna maskin när den är ansluten till spänningsmatning. Dra därför alltid ut nätkabeln innan du öppnar något skydd för att rengöra eller serva maskinen. VARNING! Risk för elchock! Maskinen är av metallkonstruktion och måste därför alltid ha en jordad spänningsmatning. Kontrollera att både stickproppen på nätkabeln och spänningsmatningen är jordade. Detta är ett krav för denna typ av utrustning som om det inte åtföljs, kommer att överträda nationella och internationella bestämmelser om hälsa och säkerhet. VARNING! Klämrisk! Denna maskin innehåller rörliga delar och vassa kanter. Var alltid försiktig. Rör inga komponenter inuti maskinen, medan den är i drift. 2

7 Introduktion Introduktion CDS 720 är en helautomatiserad kundbetjänad mynträknare som ger en enkel och tillförlitlig hantering av mynt/ polletter. Maskinen kan räkna upp till fyra valutor (32 valörer) enskilt. Standardmaskinen kan uppgraderas till att hantera fyra olika valutor samtidigt eller var för sig (Multi Currency, tillval). Maskinen finns i två utföranden - med eller utan mellanlåda (Escrow, E-version) för mynt. Mellanlådan håller mynten under räkningen och för över dem till myntlådan om de accepteras, eller till returtråget, om räkningen inte godkänns. Om mellanlåda önskas måste detta anges vid maskinbeställning. Standardmaskinen kan utrustas med sedelläsarenheterna N 1/N 1E (tillval) för deponering av enstaka sedlar eller N 2 för deponering av sedlar i bunt. För information om sedelläsarna (tillval) hänvisas till respektive manual. Mjukvaruversion Denna bruksanvisning beskriver standardrutiner för Orchard std. Tillbehör, tillval och förbrukningsartiklar För information om de tillbehör och tillval som finns till maskinen, kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Förbrukningsart. TP Beskrivning Termopapper till skrivaren, 80 mm brett. Rulldiameter 140 mm. 3

8 Introduktion Terminologi/Maskinens delar Framsida 6 1 Bildskärm 2 Funktionstangenter 3 Kortläsare (tillval) 4 Kvittoutlopp 5 Knappsats 6 Mynttråg 7 Returskål Baksida 1 Sedelläsarenhet (tillval) 2 Serviceenhet 3 Myntdel (myntlåda) 4

9 Insida Introduktion 6 1 Skrivare 2 Kortläsare (tillval) 3 Flatskärm 4 Loggskrivare (tillval) 5 PC 6 Låsning för CAM Myntinkast 8 CAM - Coin Acceptance Module* 9 Servicetangentbord (tillval) 10 Tryckknappar Mynt (Coin)/ Sedel (Note) *) Vridbar för ökad tillgänglighet >>> 5

10 Introduktion >>> 1 ACC - Automatic Coin Cleaner (tillval) 2 Nätspänningslåda (12 V, 24 V, 220 V) Lägen och riktningar Om inget annat anges, anges lägen och riktningar såsom vänster, höger, övre, nedre, fram, bak, med- och moturs, på maskinen sedd framifrån. 6

11 Installation VARNING! Risk för elektrisk chock! Maskinen är av metallkonstruktion och måste därför alltid ha en jordad spänningsmatning. Kontrollera att både stickproppen på nätkabeln och spänningsmatningen är jordade. Detta är ett krav för denna typ av utrustning som om det inte åtföljs, kommer att överträda nationella och internationella bestämmelser om hälsa och säkerhet. Introduktion Akta! Maskinen måste skyddas av en säkring eller ett överspänningsskydd i spänningsmatningen. Maskinen ska alltid installeras av en godkänd representant för SCAN COIN. Omgivningen ska uppfylla följande krav: Temperatur C Luftfuktighet % R.H. Placera inte maskinen nära radiatorer. Se till att det finns fritt utrymme runt maskinen så att luft kan cirkulera. Se till att maskinen placeras så att nätsladdens stickkontakt är lätt åtkomlig. Om stickproppen på nätkabeln har en säkring, se till att den tål rätt strömstyrka. Fastän maskinen har provats och uppfyller kraven enligt lågspänningsdirektivet (LVD), bör den inte placeras nära utrustning som avger höga nivåer av elektromagnetiska störningar (EMI) eller vibrationer. 7

12 Introduktion Varningsetiketter Maskinskylt Etiketten nedan visar ett exempel på den information som finns på maskinen CDS 720-GB S/N V AC 50 Hz 1 A 1.5 A 6 Made 2004 MALMÖ-SWEDEN 1 Maskintyp 2 Artikelnummer 3 Maskinens serienummer 4 Nätspänning 5 Frekvens 6 Säkring 7 Tillverkningsår 8 Tillverkningsort 8

13 Driftssätt Obs! Frågan Are you sure? (Är du säker?) kommer upp på skärmen flera gånger under drift. Bruksanvisningen hänvisar inte till denna fråga varje gång den visas i en beskrivning, funktion eller instruktion. Maskinen har tre driftssätt: Kundbetjäning, som är det vanliga driftssättet. I detta läge kan pengar deponeras i maskinen. Ett kvitto skrivs ut när deponeringen accepterats. Driftssätten OP 1 och OP 2, som används för att ta fram information om maskinens användning och för att återställa maskinen vid fel. OP 1-funktioner används vanligen under arbetsdagens gång, medan OP 2-funktionerna används vid arbetsdagens slut. Introduktion ON OP1 OP2 ON OP1 OP2 Trelägesomkopplare (OP-switch) För att använda de olika menyerna i OP-läge: För att byta menyalternativ, tryck Select (Välj) (1). Tryck Select några gånger för att bläddra genom menyalternativen. Tryck Activate (Aktivera) (2) för att bekräfta ett val. Det valda alternativet markeras. 1 Select (Välj) 2 Activate (Aktivera) LECT ACTIVATE 9

14 Introduktion Skärm 65 1 Mjukvaruversion 2 Tilläggsinformation 3 Licensinformation 4 OP-meny (OP 1) 5 Undermeny 6 Instruktion 10

15 ON OP1 OP2 Drift Drift VARNING! Klämrisk! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Komma igång Obs! Utseendet på skärmbilderna kan skilja sig från de exempel som visas. Detta beror på att varje enskild maskin kan anpassas efter önskemål. Ställ strömbrytaren i läge (ON) om maskinen inte redan är tillslagen. Maskinen är nu klar att använda. (ON) Driftssätt kundbetjäning Detta är det vanliga driftssättet. Obs! Denna sekvens kan se ut på olika sätt. Här beskrivs ett exempel med identifiering före deponering. Identifieringen kan också göras på annat sätt. Följ instruktionerna på skärmen. 1) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 2) Lägg de mynt som ska deponeras i mynttråget. 3) Ta bort alla främmande föremål (inklusive alla utländska mynt). 4) Tryck på den översta knappen (Start) för att starta maskinen. Om maskinen är utrustad med kortläsare, kommer användaren att uppmanas använda sitt kort. Maskinen begär information om användarens kontonummer (identifiering). Hur denna information ska anges beror på vilka tillbehör maskinen är utrustad med. >>> 11

16 Drift >>> 5) Låt mynten glida ner i myntinkastet. 6) Medan maskinen räknar mynten visar skärmen det antal mynt som hittills räknats. 7) Mata in de sedlar som ska räknas i sedelläsaren (om sådan finns). Om sedeln accepteras, läggs dess värde till det totala värde som visas. Sedlarna kan matas in samtidigt som mynten räknas. 8) När alla mynt räknats stannar maskinen. På skärmen visas det totala värdet av de mynt och sedlar som matats in och accepterats. Följande alternativ visas: Fler mynt (Count more) fortsätt räkna. Skriv ut (Print) acceptera räkningen. Retur (Reject) returnera mynten. Tryck på knappen till höger om lämpligt alternativ. Obs! Retur (Reject) är bara tillgänglig på maskiner med mellanlåda. 9) Om det finns mynt i returskålen eller om mera pengar ska deponeras, starta räkningen igen genom att trycka på den översta knappen. Följ anvisningarna från steg 5. 10) Ett kvitto skrivs ut. Detta kvitto visar information om deponeringen. 11) Om kunden inte accepterar räkningen och maskinen är utrustad med mellanlåda (escrow), tryck på knappen vid Retur (Reject) och mynten returneras. Obs! Deponerade sedlar kan bara returneras om maskinens sedelläsare är utrustad med mellanlåda. Maskinen skriver ut ett kvitto med information om deponeringen. 12

17 Driftssätt OP 1 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. Följande meny visas: Drift 3) Alternativet Skriv ut senaste (Print Last) är markerat, för att visa att detta är det aktuella valet. För att byta alternativ, tryck Select. För att bekräfta, tryck Activate. 4) När alla inställningar gjorts, ställ trelägesomkopplaren i läge ON. Vrid tillbaka CAM:en och för den. Stäng dörren. Se Menyval på sidan 19 för ytterligare information. Driftssätt OP 2 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 2. Följande meny visas: >>> 13

18 Drift >>> 3) Alternativet Total är markerat, för att visa att detta är det aktuella valet. För att byta alternativ, tryck Select. För att bekräfta, tryck Activate. 4) När alla inställningar gjorts, ställ trelägesomkopplaren i läge ON. Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Se Menyval på sidan 19 för ytterligare information. Vanliga rutiner Myntbox full under dagen (automatisk tömning) Obs! Denna instruktion gäller om maskinen är inställd för automatisk tömning. I annat fall, följ Myntbox full under dagen (manuell tömning) på sidan 15 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. 3) Tryck på COIN (NOTE) (Mynt (Sedel)) för att nollställla myntboxen (sedelboxen). 4) Byt den fulla boxen mot en tom. 5) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. Ett kvitto skrivs ut. 6) För in CAM:en igen och stäng dörren. 7) Bifoga det utskrivna kvittot till den fulla boxen. 14

19 Drift Myntbox full under dagen (manuell tömning) 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. Maskinen väljer automatiskt menyn Box och undermenyn Nollställ (Clear). 3) Tryck Activate för att bekräfta valet. 4) Tryck Select för att välja Ja (Yes). 5) Tryck Activate för att nollställa myntboxen. Ett kvitto skrivs ut. 6) Ta ut den fulla myntboxen, bifoga kvittot till den och sätt in en ny myntbox. 7) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 8) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Efter nollställningen läggs värdet av den fyllda myntboxen automatiskt till Boxminnet (Boxmemory). Avläsning av myntbox i maskinen 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. 3) Tryck Select för att välja menyalternativet Box. 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. 5) Tryck Select för att välja Skriv ut. 6) Tryck Activate för att bekräfta valet. Ett kvitto skrivs ut. 7) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 8) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. 15

20 Drift Nollställning av myntbox i maskinen 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. 3) Tryck Select för att välja menyalternativet Box. 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. 5) Tryck Select för att välja Nollställ (Clear). Meddelandet Är du säker? (Are you sure?) visas. 6) Tryck Activate för att nollställa myntboxen. Ett kvitto skrivs ut. 7) Byt myntbox och lägg kvittot i den fyllda boxen. 8) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 9) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Efter nollställningen läggs värdet av den fyllda myntboxen automatiskt till Boxminnet (Boxmemory). Avläsning av fulla myntboxar (Boxminne) 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 2. 3) Tryck Select för att välja menyalternativet Boxminne (Boxmemory). 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. >>> 16

21 Drift >>> 5) Tryck Select för att välja Skriv ut (Print). 6) Tryck Activate för att bekräfta valet. Ett kvitto skrivs ut. 7) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 8) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Nollställning av fulla myntboxar (Boxminne) 1) Nollställ enligt Nollställning av myntbox i maskinen på sidan 16. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 2. 3) Tryck Select för att välja menyalternativet Boxminne (Boxmemory). 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. 5) Tryck Select för att välja Nollställ (Clear). Meddelandet Är du säker? (Are you sure?) visas. >>> 17

22 Drift >>> 6) Tryck Activate för att nollställa. Ett kvitto skrivs ut. 7) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 8) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Nollställning av daglig totalsumma 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 2. 3) Tryck Select för att välja meny-alternativet Total. 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. 5) Tryck Select för att välja Nollställ (Clear). 6) Tryck Activate för att bekräfta valet. 7) Tryck Select för att välja Ja (Yes). 8) Tryck Activate för att nollställa dagstotalen. Ett kvitto skrivs ut. 9) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 10) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Summan kan kontrolleras antingen mot deponeringskvitton från en extern skrivare eller mot kontantkvitton från kunder. 18

23 Menyval Menyval Driftssätt OP 1 Obs! Vilka menyval som finns tillgängliga beror på hur maskinen är konfigurerad. Meny Skriv ut senaste (Print Last) Deponering (Deposit) Tömning av box (Box clear) Tömning av Boxminne (Boxmemory clear) Total nollställning (Total clear) Box Beskrivning Det går att skriva ut information om senaste deponering, tömning av box, nollställning av boxminne och total nollställning. Denna funktion används vanligtvis om skrivarens papper tagit slut eller om papperet fastnat. Välj (Select) En sammanställning visas om mer än 16 valörer är aktiverade. Funktionen är tillgänglig om maskinen har mer än en box. Skriv ut (Print) Nollställ (Clear) Mer information (More Info) Återgå (Return) Skriver ut värdet av innehållet i en box. För över värdet av innehållet i en box till boxminnet (Boxmemory). Denna funktion används när en tom box sätts i maskinen. Visar ytterligare information om den valda boxen, om det finns fler än 16 valörer eller fler än två valutor. Om du väljer Mer information igen, visas en sammanställning för en myntbox med mer än en valuta. Value (Värde) och Grand Total Value (Totalvärde) visas endast i detta läge. Återgå till huvudmenyn. 19

24 Menyval Meny Test Myntläsartest (Coin test) Test Mellanlåda, acceptera Mellanlåda, returnera ADO-test Återgå (Return) Sedelläsartest (Note test) Test Rensa sedelklämning (Clear jam) Lucka (Shutter) Testräkning (Test count) Återgå (Return). Kortläsartest (Card test) Test Skriv ut (Print) Återgå (Return). Beskrivning Kontrollerar olika arbetsmoment, samt återställer maskinen från feltillstånd. Kontrollerar myntenheten och visar aktuell status. (Escrow accept, används inte) (Escrow reject, används inte) (används inte) Återgå till testmenyn. Vilka undermenyer som finns beror på vilken sedelläsare maskinen har. Återställer sedelläsaren. Sedlar som finns inne i sedelläsaren returneras. Läsaren gör ett försök att avlägsna sedlar som fastnat. Kontrollerar luckorna i sedelläsaren. Luckorna öppnas, hålls öppna någon sekund och stängs sedan. Om sedelläsaren har mellanlåda kan sedlar testräknas och sedan returneras, utan att registreras. Återgå till testmenyn. Kontrollerar kortläsaren. Mata in ett kort. Kortnumret och kortläsarens status visas. Skriver ut informationen från Test. Återgå till testmenyn. 20

25 Menyval Meny Tid/Datum (Time/date) Spara filer (Dump files) Återgå (Return) System Starta om (Reboot) Stäng ner (Shutdown) Uppdatera mjukvara (Update Software) Återställ (Rollback Update) Skapa hårdvarufil (Generate Hardware file) Return Beskrivning Aktuell tid och datum i PCn kan ändras. Tryck Select för att ändra värdet på den markerade siffran och Activate för att stega till nästa siffra. Används för att skapa en zip-fil som inkluderar information som kan användas vid felsökning. Följande meny visas: Tidigare datum (Older date) Senare datum (Newer date) Idag (Today) Spara filer (Dump files) Återgå (Return). Återgå till huvudmenyn. Startar om systemet. Kan användas istället för att välja Stäng ner/starta om (Shutdown/Restart) från Start-menyn. Stänger ner systemet. Kan användas istället för att välja Stäng ner/stäng ner (Shutdown/Shutdown) från Start-menyn. Söker efter ett uppdateringspaket i den sökväg som specificerats av set-upen (vanligtvis CD-enheten). Återställer till den tidigare mjukvaruversionen. Välj Ja för att lägga in den förra versionen och återstarta systemet. Skapar en fil med hårdvaruinformation. Denna fil kan laddas upp till en SC licensserver. Return to the main menu. 21

26 Menyval Meny Nytt papper (New paper) Valutor (Currencies) Inaktivt läge (Off Mode) Mer... (More...) Beskrivning Nollställer radräknaren när en ny pappersrulle sätts in i skrivaren. Meddelandet Är du säker (Are you sure) visas. Tryck Select för att bekräfta att du vill nollställa räknaren. Om du inte vill nollställla radräknaren, tryck Select för att markera Nej (No) och tryck sedan Activate för att avbryta nollställningen. För att aktivera/avaktivera den valuta/de valutor som ska räknas. En valuta åt gången kan ställas in som aktiv. Obs! Om du byter valuta nollställs alla totalsummor, antalet mynt i boxarna och boxminnet. Med Multi Currency (tillval) kan antingen en valuta åt gången eller två till fyra valutor räknas samtidigt. Försätter maskinen i frånläge. Meddelandet Avstängd (Out of use) visas. För att komma ur detta läge måste trelägesomkopplaren ställas om. Maskinen kan vara konfigurerad för så kallad automatisk tömning. Välj då Mer... för att komma till OP 2-läge. Driftssätt OP 2 Meny Total Skriv ut (Print) Beskrivning Värdet av de gjorda deponeringarna efter den senaste nollställningen kan visas, skrivas ut eller nollställas. Funktionen används vanligen för att räkna ut en dagstotal. Skriver ut totalvärdet sedan förra nollställningen. Funktionen används ofta för att få en dagstotal. 22

27 Menyval Meny Nollställ (Clear ) Mer information (More info) Återgå (Return) Boxminne (Boxmemory) Välj (Select) Skriv ut (Print) Nollställ (Clear) Mer information (More Info) Återgå (Return) Journal Skriv ut (Print) Beskrivning Nollställer totalen. Ett kvitto skrivs ut. En lista över alla deponerade mynt/sedlar som deponerats sedan maskinen nollställdes senast kan skrivas ut. Visar ytterligare information om totalen. Återgå till huvudmenyn. En sammanställning över alla boxminnen visas. Funktionen är tillgänglig om maskinen har mer än en box. Skriver ut värdet av innehållet i boxminnet. Nollställer värdet av innehållet i boxminnet. Ett kvitto skrivs ut. Visar mer information om det valda boxminnet. Återgå till huvudmenyn. Innehållet i journal- och/eller loggfilen kan visas, skrivas ut eller kopieras (se Journal- Journal/log). Journalfilen innehåller en lista över alla transaktioner. Loggfilen innehåller en komplett historik över hur maskinen använts. Skriver ut journal- eller loggfilen till en extern skrivare eller till den inbyggda skrivaren. En utskriftsfil skickas till diskettenhet A:. Följande meny visas: Intern skrivare (Internal) Extern skrivare (External) Diskettenhet (A: drive) Återgå till huvudmeny (Return to main) Välj lämpligt alternativ. 23

28 Menyval Meny Kopiera till A: (Copy to A:) Journal/loggfil (Journal/log) Journal rulla (Journal scroll) Byta datum (Change date) Skapa rapport (Create report) Återgå (Return) Ställa in boxvolym (Set box volume) Välj box (Select box) Beskrivning Kopierar innehållet i journal- eller loggfilen till diskettenheten (A:). Växlar mellan journalfilen och loggfilen. Följande meny visas: Upp (Up) Ner (Down) Höger (Right) Vänster (Left) Återgå (Return) Journalfilens sista sida visas. Visar journal- /loggfil från ett tidigare datum. Följande meny visas: Tidigare datum (Older date) Senare datum (Newer date) Idag (Today) Återgå (Return) Startar ett program med namnet Report.exe. Det valda datumet blir indata. Programmet är inte del av programvaran för maskinen, utan måste skapas av användaren själv. Användaren kan därför välja format på rapporten. Återgå till huvudmenyn. Volymen för en myntbox kan ändras. Väljer den box vars volym ska ändras. Funktionen är tillgänglig om maskinen har mer än en myntbox. 24

29 Menyval Meny Ändra volym (Change volume) Beskrivning Ändrar volymen för en myntbox. Tillsammans med anvisningar om hur man ändrar inställningen visas aktuell boxvolym. Tryck Select för att ändra värdet på den markerade siffran och Activate för att bekräfta värdet och markera nästa siffra. När samtliga siffervärden ställts in, tryck Activate för att bekräfta. Återgå (Return) Ställa in löpnummer (Set sequence) Återgå till huvudmenyn. Ändrar löpnumret på kvittot. Detta nummer ligger mellan 1 och och ökar med ett för varje kvitto som skrivs ut. Tryck Activate för att stega igenom de fem sifforna i startvärdet. Tryck Select för att öka värdet på (den blinkande) siffran och Activate för att bekräfta det nya startvärdet. Ställa in nollställningsnummer (Set clear no.) Extern meny (External menu) Åter till OP 1 (Back to OP 1) Ställer in löpnummeret på det kvitto (och i loggfilen) som skrivs ut då totalsumma, myntbox eller boxminne blivit nollställt. Numret kan vara mellan 1 och och ökar med ett för varje nollställning. Används vid On-line installation. Maskinen kan vara inställd för automatisk tömning. Välj Åter till OP 1 för att återgå till OP 1-läge. 25

30 Felsökning Felsökning VARNING! Risk för elchock! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Tom skärm Om bildskärmen inte visar någon bild när strömbrytaren satts i läge ON, kontrollera att säkringen inte är trasig och att nätkabeln är korrekt ansluten. Om maskinen fortfarande inte fungerar, kontakta ditt SCAN COINombud. Felmeddelanden Felkoder kan visas på skärmen under vanliga arbetsmoment. Läs meddelandet och utför sedan någon av åtgärderna. Om ingen åtgärd är beskriven (*), om felet kvarstår eller om felet återkommer, kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Obs! Vilka fel som kan uppkomma beror på hur maskinen är konfigurerad. Kod Fel Åtgärd 0 CAM kommunikationsfel i CRC. (Kontrollsumma). * 1 Inget svar från CAM. * 2 Fel vid öppnande av konfigurationsfil. * 3 Fel i konfigurationsfil. * 4 Fel i sedelläsare. Kontrollera kablarna. 4:29 Sedelbox full. Töm sedelboxen. 4:31 Sedelmellanlåda full. Töm sedelmellanlådan. 5 Minnesallokeringsfel. * 6 Kan inte öppna fil. * 7 Fel i grafikfil. * 26

31 Felsökning Kod Fel Åtgärd 8 Minnesallokeringsfel under öppnandet av grafikfil. 9 Fel vid start av grafikmjukvaran. 10 Allmänt fel i CAMkommunikationen. 11 För mycket data skickad till PCn. 12 Inget svar från den interna skrivaren. * * * Kontrollera skrivarkabeln. 13 Skrivaren utan papper. Byt pappersrulle. 14 Overflow i skrivarbuffer. * 15 Skrivaren svarar inte. Kontrollera skrivarkabeln. 16 Papperet har fastnat i skrivaren. 17 Kan inte öppna journaleller loggfil. 18 Fel vid skrivning till journal- eller loggfil. 19:4 Ett mynt har fastnat på sorteringskniven eller i myntinkastet. 19:10 Tomgångsdiameter utanför tillåtet värde. 19:11 Tomgångstjocklek utanför tillåtet värde. 19:12 Tomgångsvärde för konduktivitet 1 utanför tillåtet värde. Rensa skrivarhuvudet och pappersskäraren. Säkerställ att hårddisken inte är full. * En skärmbild visas, med instruktioner att ta bort hindret innan återgång till ON-läge görs och Select trycks. * * * 27

32 Felsökning Kod Fel Åtgärd 19:13 Tomgångsvärde för konduktivitet 2 utanför tillåtet värde. 19:14 Tomgångsvärde för permeabilitet utanför tillåtet värde. 19:15 Tomgångsvärde för optisk läsning utanför tillåtet värde. 19:16 Tomgångsvärde för ytkonduktivitet och/eller järnkant utanför tillåtet värde. 19:17 Sensor för ytkonduktivitet eller järnkant hittades inte. 19:19 Maskinen har inte kalibrerats. * * * * * * 19:21 21 = myntbox 1 full, Töm myntboxen. till 22 = myntbox 2 full, 19:28 o.s.v. 19:29 Sedelbox full. Töm sedelboxen. 19:30 Mellanlåda för mynt full. Töm mellanlådan för mynt. 19:31 Mellanlåda för sedlar full. Töm mellanlådan för sedlar. 19:32 Mynt- eller sedellåda felaktigt placerad. 19:33 Extrasensor i läge 1 blockerad. Kontrollera boxarnas läge, slå över till OP 1-menyn. Kontrollera kablarna och rengör extrasensorn. 19:34 Extrasensor i läge 1 smutsig. Kontrollera kablarna och rengör extrasensorn. 28

33 Felsökning Kod Fel Åtgärd 19:35 Locket till myntinkastet öppet. Kontrollera lock, set-up och kablar. 19:36 ADO-cykel ej komplett. Kontrollera ADO, set-up och kablar. 19:37 Smutsavskiljaren roterar inte. 19:39 Mynttransportörens remmar har fastnat. Kontrollera att inget fastnat i smutsavskiljaren. Kontrollera remmarna. Stäng av strömmen, vänta 10 sekunder och slå på strömmen igen. 19:40 Returskålen överfull. Töm returskålen. 19:41 Kommunikationsfel. Kontrollera kablarna. 19:42 Kommunikationsfel. Kontrollera kablarna. 19:43 Kommunikationsfel. Kontrollera kablarna. 19:44 Detta fel uppstår när extrasensorn inte känner av några mynt. Detta kan bero på att det finns smuts på myntbanan, som får mynten att hoppa över extrasensorn. Det kan också bero på en missad avsortering. Det extra myntet gör att räknevärdet för extrasensorn är högre än totalräkningen. Rengör myntbanan. 19:45 Kommunikationsfel. Kontrollera kablarna. 19:46 Mellanlådan roterar inte. Testa mellanådan i OP 1- läge. Se till att mynten hamnar i rätt myntbox. Om kunden får ett kvitto, måste mynten hamna i myntboxen. Kontrollera att inget fastnat. 29

34 Felsökning Kod Fel Åtgärd 19:47 Något har fastnat under huvudgivaren. 19:48 Tomgångsavläsningen är inte stabil. Detta orsakas vanligen av att ett mynt rullar förbi givaren när tomgångsavläsningen görs. 19:49 Extrasensorn har känt av ett mynt som rullar långsamt. 19:51 Mellanlådan i fel läge och måste dras rätt. Rengör runt givaren. Detta fel registreras endast och kan ignoreras. Rengör myntbanan. Testa mellanådan i OP 1- läge. Se till att mynten hamnar i rätt myntbox. Om kunden får ett kvitto, måste mynten hamna i myntboxen. Kontrollera att inget fastnat. 19:52 Mellanlådans lock öppet. Stäng locket. Kontrollera kablarna. 19:53 Mellanlådan i fel läge. Testa mellanådan i OP 1- läge. Se till att mynten hamnar i rätt myntbox. Om kunden får ett kvitto, måste mynten hamna i myntboxen. Kontrollera att inget fastnat. 19:54 Mellanlåda/ADO kontrollfel. Ingen åtgärd. 19:94 Givare utanför tolerans. * 20 Fel från kortläsaren. Kontrollera kablarna och att inget fastnat i kortläsaren. 21 Fel i kommunikationen mellan CAM och PC. Kontrollera kablarna. 22 Kan inte köra programmet. * 30

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. FCC-BESTÄMMELSER (För 120 V-modellen) Dokumentskanner, modell M111121

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN...

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 4 2.1 ALLMÄNNA TIPS... 5 2.2 SÄKERHETSTIPS... 5 3. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 6 3.1 ÖVERSIKT... 6 3.2 HUR TERMINALEN

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Innehåll Innehåll...2 Kapitel 1 Inledning...4 Om denna handbok...4

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR

www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR Copyright 2010 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här handboken eller dokumentinformation får mångfaldigas, kopieras, distribueras, spridas,

Läs mer

Din manual HP VECTRA VE C/XXX 7 http://sv.yourpdfguides.com/dref/886985

Din manual HP VECTRA VE C/XXX 7 http://sv.yourpdfguides.com/dref/886985 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP VECTRA VE C/XXX 7. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer