SCAN COIN CDS 720/720E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCAN COIN CDS 720/720E"

Transkript

1 User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario EN DE FR ES SCAN COIN CDS 720/720E Cash Deposit System / Rev. 03

2 SCAN COIN AB Jägershillgatan Malmö, Sweden Tel Fax This document was printed on paper made with low emissions during production (Nordic environmental label). Detta dokument är tryckt på miljömärkt papper. Dieses Dokument ist auf umweltschonend hergestelltem Papier Gedrückt. Ce document est imprimé sur du papier conforme aux normes scandinaves pour la protection de l environnement. Este documento ha sido impreso en un papel aprobado según las normativas de medio ambiente, es decir el papel es fabricado en un proceso con bajas emisiones. Questo documento è stato stampato su carta ecologica. SCAN COIN Industries AB Market Support Printed 2004

3 Bruksanvisning Bruksanvisning SCAN COIN CDS 720/720 E Kundbetjänad insättningsautomat Allmän information Försäkran om överensstämmelse Ansvar Säkerhetsföreskrifter Introduktion Mjukvaruversion Tillbehör, tillval och förbrukningsartiklar Terminologi/Maskinens delar Lägen och riktningar Installation Varningsetiketter Maskinskylt Driftssätt i

4 Bruksanvisning Drift Komma igång Driftssätt kundbetjäning Driftssätt OP Driftssätt OP Vanliga rutiner Menyval Driftssätt OP Driftssätt OP Felsökning Tom skärm Felmeddelanden Underhåll Byta papper i skrivaren Rengöring Tekniska data ii

5 Allmän information Allmän information SCAN COIN AB förbehåller sig rätten att förändra och förbättra sina produkter. Detta dokument beskriver produkten vid publiceringstillfället och överensstämmer inte nödvändigtvis med produkten i framtiden. Detta dokument, eller delar av detsamma får inte reproduceras i någon form, med någon metod, för något annat syfte än köparens personliga bruk, utan särskilt tillstånd från SCAN COIN AB, Sverige. Försäkran om överensstämmelse Vi, SCAN COIN AB, Malmö, Sverige, försäkrar under eget ansvar att produkten i denna bruksanvisning, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med följande standarder och andra regelgivande dokument: EN : 1992; EN : 1992; EN : 1992, enligt villkoren i direktiv: Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, samt följande tillägg 93/68/EEC, EMC-direktivet 89/336/EEC med följande ändringar 92/31/EEC samt följande tillägg 93/68/EEC. Ansvar Leverantören av denna utrustning accepterar inget ansvar för personskada eller annan skada på personal eller utrustning, om utrustningen ändras på något sätt eller används på ett sätt för vilken den inte var avsedd vid tidpunkt för leverans. Om förutsättningarna för utrustningens användning ändras, måste leverantören kontaktas. 1

6 Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter! Denna bruksanvisning innehåller information om varningar som måste läsas av alla användare. Informationen visas som en varning enligt nedan: VARNING! Risk för personskada! Avser en överhängande fara för användarens hälsa och säkerhet. De anger i klartext vari faran består och hur den kan undvikas. De finns i bruksanvisningen vid de moment där faran kan uppstå. Akta! Avser en överhängande fara för maskinen, men inte en fara för människor. De anger i klartext vari faran består och hur den kan undvikas. De finns i bruksanvisningen vid de moment där faran kan uppstå. VARNING! Risk för elchock! Livsfarliga spänningar kan finnas i denna maskin när den är ansluten till spänningsmatning. Dra därför alltid ut nätkabeln innan du öppnar något skydd för att rengöra eller serva maskinen. VARNING! Risk för elchock! Maskinen är av metallkonstruktion och måste därför alltid ha en jordad spänningsmatning. Kontrollera att både stickproppen på nätkabeln och spänningsmatningen är jordade. Detta är ett krav för denna typ av utrustning som om det inte åtföljs, kommer att överträda nationella och internationella bestämmelser om hälsa och säkerhet. VARNING! Klämrisk! Denna maskin innehåller rörliga delar och vassa kanter. Var alltid försiktig. Rör inga komponenter inuti maskinen, medan den är i drift. 2

7 Introduktion Introduktion CDS 720 är en helautomatiserad kundbetjänad mynträknare som ger en enkel och tillförlitlig hantering av mynt/ polletter. Maskinen kan räkna upp till fyra valutor (32 valörer) enskilt. Standardmaskinen kan uppgraderas till att hantera fyra olika valutor samtidigt eller var för sig (Multi Currency, tillval). Maskinen finns i två utföranden - med eller utan mellanlåda (Escrow, E-version) för mynt. Mellanlådan håller mynten under räkningen och för över dem till myntlådan om de accepteras, eller till returtråget, om räkningen inte godkänns. Om mellanlåda önskas måste detta anges vid maskinbeställning. Standardmaskinen kan utrustas med sedelläsarenheterna N 1/N 1E (tillval) för deponering av enstaka sedlar eller N 2 för deponering av sedlar i bunt. För information om sedelläsarna (tillval) hänvisas till respektive manual. Mjukvaruversion Denna bruksanvisning beskriver standardrutiner för Orchard std. Tillbehör, tillval och förbrukningsartiklar För information om de tillbehör och tillval som finns till maskinen, kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Förbrukningsart. TP Beskrivning Termopapper till skrivaren, 80 mm brett. Rulldiameter 140 mm. 3

8 Introduktion Terminologi/Maskinens delar Framsida 6 1 Bildskärm 2 Funktionstangenter 3 Kortläsare (tillval) 4 Kvittoutlopp 5 Knappsats 6 Mynttråg 7 Returskål Baksida 1 Sedelläsarenhet (tillval) 2 Serviceenhet 3 Myntdel (myntlåda) 4

9 Insida Introduktion 6 1 Skrivare 2 Kortläsare (tillval) 3 Flatskärm 4 Loggskrivare (tillval) 5 PC 6 Låsning för CAM Myntinkast 8 CAM - Coin Acceptance Module* 9 Servicetangentbord (tillval) 10 Tryckknappar Mynt (Coin)/ Sedel (Note) *) Vridbar för ökad tillgänglighet >>> 5

10 Introduktion >>> 1 ACC - Automatic Coin Cleaner (tillval) 2 Nätspänningslåda (12 V, 24 V, 220 V) Lägen och riktningar Om inget annat anges, anges lägen och riktningar såsom vänster, höger, övre, nedre, fram, bak, med- och moturs, på maskinen sedd framifrån. 6

11 Installation VARNING! Risk för elektrisk chock! Maskinen är av metallkonstruktion och måste därför alltid ha en jordad spänningsmatning. Kontrollera att både stickproppen på nätkabeln och spänningsmatningen är jordade. Detta är ett krav för denna typ av utrustning som om det inte åtföljs, kommer att överträda nationella och internationella bestämmelser om hälsa och säkerhet. Introduktion Akta! Maskinen måste skyddas av en säkring eller ett överspänningsskydd i spänningsmatningen. Maskinen ska alltid installeras av en godkänd representant för SCAN COIN. Omgivningen ska uppfylla följande krav: Temperatur C Luftfuktighet % R.H. Placera inte maskinen nära radiatorer. Se till att det finns fritt utrymme runt maskinen så att luft kan cirkulera. Se till att maskinen placeras så att nätsladdens stickkontakt är lätt åtkomlig. Om stickproppen på nätkabeln har en säkring, se till att den tål rätt strömstyrka. Fastän maskinen har provats och uppfyller kraven enligt lågspänningsdirektivet (LVD), bör den inte placeras nära utrustning som avger höga nivåer av elektromagnetiska störningar (EMI) eller vibrationer. 7

12 Introduktion Varningsetiketter Maskinskylt Etiketten nedan visar ett exempel på den information som finns på maskinen CDS 720-GB S/N V AC 50 Hz 1 A 1.5 A 6 Made 2004 MALMÖ-SWEDEN 1 Maskintyp 2 Artikelnummer 3 Maskinens serienummer 4 Nätspänning 5 Frekvens 6 Säkring 7 Tillverkningsår 8 Tillverkningsort 8

13 Driftssätt Obs! Frågan Are you sure? (Är du säker?) kommer upp på skärmen flera gånger under drift. Bruksanvisningen hänvisar inte till denna fråga varje gång den visas i en beskrivning, funktion eller instruktion. Maskinen har tre driftssätt: Kundbetjäning, som är det vanliga driftssättet. I detta läge kan pengar deponeras i maskinen. Ett kvitto skrivs ut när deponeringen accepterats. Driftssätten OP 1 och OP 2, som används för att ta fram information om maskinens användning och för att återställa maskinen vid fel. OP 1-funktioner används vanligen under arbetsdagens gång, medan OP 2-funktionerna används vid arbetsdagens slut. Introduktion ON OP1 OP2 ON OP1 OP2 Trelägesomkopplare (OP-switch) För att använda de olika menyerna i OP-läge: För att byta menyalternativ, tryck Select (Välj) (1). Tryck Select några gånger för att bläddra genom menyalternativen. Tryck Activate (Aktivera) (2) för att bekräfta ett val. Det valda alternativet markeras. 1 Select (Välj) 2 Activate (Aktivera) LECT ACTIVATE 9

14 Introduktion Skärm 65 1 Mjukvaruversion 2 Tilläggsinformation 3 Licensinformation 4 OP-meny (OP 1) 5 Undermeny 6 Instruktion 10

15 ON OP1 OP2 Drift Drift VARNING! Klämrisk! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Komma igång Obs! Utseendet på skärmbilderna kan skilja sig från de exempel som visas. Detta beror på att varje enskild maskin kan anpassas efter önskemål. Ställ strömbrytaren i läge (ON) om maskinen inte redan är tillslagen. Maskinen är nu klar att använda. (ON) Driftssätt kundbetjäning Detta är det vanliga driftssättet. Obs! Denna sekvens kan se ut på olika sätt. Här beskrivs ett exempel med identifiering före deponering. Identifieringen kan också göras på annat sätt. Följ instruktionerna på skärmen. 1) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 2) Lägg de mynt som ska deponeras i mynttråget. 3) Ta bort alla främmande föremål (inklusive alla utländska mynt). 4) Tryck på den översta knappen (Start) för att starta maskinen. Om maskinen är utrustad med kortläsare, kommer användaren att uppmanas använda sitt kort. Maskinen begär information om användarens kontonummer (identifiering). Hur denna information ska anges beror på vilka tillbehör maskinen är utrustad med. >>> 11

16 Drift >>> 5) Låt mynten glida ner i myntinkastet. 6) Medan maskinen räknar mynten visar skärmen det antal mynt som hittills räknats. 7) Mata in de sedlar som ska räknas i sedelläsaren (om sådan finns). Om sedeln accepteras, läggs dess värde till det totala värde som visas. Sedlarna kan matas in samtidigt som mynten räknas. 8) När alla mynt räknats stannar maskinen. På skärmen visas det totala värdet av de mynt och sedlar som matats in och accepterats. Följande alternativ visas: Fler mynt (Count more) fortsätt räkna. Skriv ut (Print) acceptera räkningen. Retur (Reject) returnera mynten. Tryck på knappen till höger om lämpligt alternativ. Obs! Retur (Reject) är bara tillgänglig på maskiner med mellanlåda. 9) Om det finns mynt i returskålen eller om mera pengar ska deponeras, starta räkningen igen genom att trycka på den översta knappen. Följ anvisningarna från steg 5. 10) Ett kvitto skrivs ut. Detta kvitto visar information om deponeringen. 11) Om kunden inte accepterar räkningen och maskinen är utrustad med mellanlåda (escrow), tryck på knappen vid Retur (Reject) och mynten returneras. Obs! Deponerade sedlar kan bara returneras om maskinens sedelläsare är utrustad med mellanlåda. Maskinen skriver ut ett kvitto med information om deponeringen. 12

17 Driftssätt OP 1 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. Följande meny visas: Drift 3) Alternativet Skriv ut senaste (Print Last) är markerat, för att visa att detta är det aktuella valet. För att byta alternativ, tryck Select. För att bekräfta, tryck Activate. 4) När alla inställningar gjorts, ställ trelägesomkopplaren i läge ON. Vrid tillbaka CAM:en och för den. Stäng dörren. Se Menyval på sidan 19 för ytterligare information. Driftssätt OP 2 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 2. Följande meny visas: >>> 13

18 Drift >>> 3) Alternativet Total är markerat, för att visa att detta är det aktuella valet. För att byta alternativ, tryck Select. För att bekräfta, tryck Activate. 4) När alla inställningar gjorts, ställ trelägesomkopplaren i läge ON. Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Se Menyval på sidan 19 för ytterligare information. Vanliga rutiner Myntbox full under dagen (automatisk tömning) Obs! Denna instruktion gäller om maskinen är inställd för automatisk tömning. I annat fall, följ Myntbox full under dagen (manuell tömning) på sidan 15 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. 3) Tryck på COIN (NOTE) (Mynt (Sedel)) för att nollställla myntboxen (sedelboxen). 4) Byt den fulla boxen mot en tom. 5) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. Ett kvitto skrivs ut. 6) För in CAM:en igen och stäng dörren. 7) Bifoga det utskrivna kvittot till den fulla boxen. 14

19 Drift Myntbox full under dagen (manuell tömning) 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. Maskinen väljer automatiskt menyn Box och undermenyn Nollställ (Clear). 3) Tryck Activate för att bekräfta valet. 4) Tryck Select för att välja Ja (Yes). 5) Tryck Activate för att nollställa myntboxen. Ett kvitto skrivs ut. 6) Ta ut den fulla myntboxen, bifoga kvittot till den och sätt in en ny myntbox. 7) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 8) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Efter nollställningen läggs värdet av den fyllda myntboxen automatiskt till Boxminnet (Boxmemory). Avläsning av myntbox i maskinen 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. 3) Tryck Select för att välja menyalternativet Box. 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. 5) Tryck Select för att välja Skriv ut. 6) Tryck Activate för att bekräfta valet. Ett kvitto skrivs ut. 7) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 8) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. 15

20 Drift Nollställning av myntbox i maskinen 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 1. 3) Tryck Select för att välja menyalternativet Box. 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. 5) Tryck Select för att välja Nollställ (Clear). Meddelandet Är du säker? (Are you sure?) visas. 6) Tryck Activate för att nollställa myntboxen. Ett kvitto skrivs ut. 7) Byt myntbox och lägg kvittot i den fyllda boxen. 8) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 9) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Efter nollställningen läggs värdet av den fyllda myntboxen automatiskt till Boxminnet (Boxmemory). Avläsning av fulla myntboxar (Boxminne) 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 2. 3) Tryck Select för att välja menyalternativet Boxminne (Boxmemory). 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. >>> 16

21 Drift >>> 5) Tryck Select för att välja Skriv ut (Print). 6) Tryck Activate för att bekräfta valet. Ett kvitto skrivs ut. 7) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 8) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Nollställning av fulla myntboxar (Boxminne) 1) Nollställ enligt Nollställning av myntbox i maskinen på sidan 16. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 2. 3) Tryck Select för att välja menyalternativet Boxminne (Boxmemory). 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. 5) Tryck Select för att välja Nollställ (Clear). Meddelandet Är du säker? (Are you sure?) visas. >>> 17

22 Drift >>> 6) Tryck Activate för att nollställa. Ett kvitto skrivs ut. 7) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 8) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Nollställning av daglig totalsumma 1) Öppna dörren och dra ut CAM-enheten. Frigör låsningen och vrid CAM:en. 2) Ställ trelägesomkopplaren i läge OP 2. 3) Tryck Select för att välja meny-alternativet Total. 4) Tryck Activate för att bekräfta valet. 5) Tryck Select för att välja Nollställ (Clear). 6) Tryck Activate för att bekräfta valet. 7) Tryck Select för att välja Ja (Yes). 8) Tryck Activate för att nollställa dagstotalen. Ett kvitto skrivs ut. 9) Ställ trelägesomkopplaren i läge ON. 10) Vrid tillbaka CAM:en, för in den igen och stäng dörren. Summan kan kontrolleras antingen mot deponeringskvitton från en extern skrivare eller mot kontantkvitton från kunder. 18

23 Menyval Menyval Driftssätt OP 1 Obs! Vilka menyval som finns tillgängliga beror på hur maskinen är konfigurerad. Meny Skriv ut senaste (Print Last) Deponering (Deposit) Tömning av box (Box clear) Tömning av Boxminne (Boxmemory clear) Total nollställning (Total clear) Box Beskrivning Det går att skriva ut information om senaste deponering, tömning av box, nollställning av boxminne och total nollställning. Denna funktion används vanligtvis om skrivarens papper tagit slut eller om papperet fastnat. Välj (Select) En sammanställning visas om mer än 16 valörer är aktiverade. Funktionen är tillgänglig om maskinen har mer än en box. Skriv ut (Print) Nollställ (Clear) Mer information (More Info) Återgå (Return) Skriver ut värdet av innehållet i en box. För över värdet av innehållet i en box till boxminnet (Boxmemory). Denna funktion används när en tom box sätts i maskinen. Visar ytterligare information om den valda boxen, om det finns fler än 16 valörer eller fler än två valutor. Om du väljer Mer information igen, visas en sammanställning för en myntbox med mer än en valuta. Value (Värde) och Grand Total Value (Totalvärde) visas endast i detta läge. Återgå till huvudmenyn. 19

24 Menyval Meny Test Myntläsartest (Coin test) Test Mellanlåda, acceptera Mellanlåda, returnera ADO-test Återgå (Return) Sedelläsartest (Note test) Test Rensa sedelklämning (Clear jam) Lucka (Shutter) Testräkning (Test count) Återgå (Return). Kortläsartest (Card test) Test Skriv ut (Print) Återgå (Return). Beskrivning Kontrollerar olika arbetsmoment, samt återställer maskinen från feltillstånd. Kontrollerar myntenheten och visar aktuell status. (Escrow accept, används inte) (Escrow reject, används inte) (används inte) Återgå till testmenyn. Vilka undermenyer som finns beror på vilken sedelläsare maskinen har. Återställer sedelläsaren. Sedlar som finns inne i sedelläsaren returneras. Läsaren gör ett försök att avlägsna sedlar som fastnat. Kontrollerar luckorna i sedelläsaren. Luckorna öppnas, hålls öppna någon sekund och stängs sedan. Om sedelläsaren har mellanlåda kan sedlar testräknas och sedan returneras, utan att registreras. Återgå till testmenyn. Kontrollerar kortläsaren. Mata in ett kort. Kortnumret och kortläsarens status visas. Skriver ut informationen från Test. Återgå till testmenyn. 20

25 Menyval Meny Tid/Datum (Time/date) Spara filer (Dump files) Återgå (Return) System Starta om (Reboot) Stäng ner (Shutdown) Uppdatera mjukvara (Update Software) Återställ (Rollback Update) Skapa hårdvarufil (Generate Hardware file) Return Beskrivning Aktuell tid och datum i PCn kan ändras. Tryck Select för att ändra värdet på den markerade siffran och Activate för att stega till nästa siffra. Används för att skapa en zip-fil som inkluderar information som kan användas vid felsökning. Följande meny visas: Tidigare datum (Older date) Senare datum (Newer date) Idag (Today) Spara filer (Dump files) Återgå (Return). Återgå till huvudmenyn. Startar om systemet. Kan användas istället för att välja Stäng ner/starta om (Shutdown/Restart) från Start-menyn. Stänger ner systemet. Kan användas istället för att välja Stäng ner/stäng ner (Shutdown/Shutdown) från Start-menyn. Söker efter ett uppdateringspaket i den sökväg som specificerats av set-upen (vanligtvis CD-enheten). Återställer till den tidigare mjukvaruversionen. Välj Ja för att lägga in den förra versionen och återstarta systemet. Skapar en fil med hårdvaruinformation. Denna fil kan laddas upp till en SC licensserver. Return to the main menu. 21

26 Menyval Meny Nytt papper (New paper) Valutor (Currencies) Inaktivt läge (Off Mode) Mer... (More...) Beskrivning Nollställer radräknaren när en ny pappersrulle sätts in i skrivaren. Meddelandet Är du säker (Are you sure) visas. Tryck Select för att bekräfta att du vill nollställa räknaren. Om du inte vill nollställla radräknaren, tryck Select för att markera Nej (No) och tryck sedan Activate för att avbryta nollställningen. För att aktivera/avaktivera den valuta/de valutor som ska räknas. En valuta åt gången kan ställas in som aktiv. Obs! Om du byter valuta nollställs alla totalsummor, antalet mynt i boxarna och boxminnet. Med Multi Currency (tillval) kan antingen en valuta åt gången eller två till fyra valutor räknas samtidigt. Försätter maskinen i frånläge. Meddelandet Avstängd (Out of use) visas. För att komma ur detta läge måste trelägesomkopplaren ställas om. Maskinen kan vara konfigurerad för så kallad automatisk tömning. Välj då Mer... för att komma till OP 2-läge. Driftssätt OP 2 Meny Total Skriv ut (Print) Beskrivning Värdet av de gjorda deponeringarna efter den senaste nollställningen kan visas, skrivas ut eller nollställas. Funktionen används vanligen för att räkna ut en dagstotal. Skriver ut totalvärdet sedan förra nollställningen. Funktionen används ofta för att få en dagstotal. 22

27 Menyval Meny Nollställ (Clear ) Mer information (More info) Återgå (Return) Boxminne (Boxmemory) Välj (Select) Skriv ut (Print) Nollställ (Clear) Mer information (More Info) Återgå (Return) Journal Skriv ut (Print) Beskrivning Nollställer totalen. Ett kvitto skrivs ut. En lista över alla deponerade mynt/sedlar som deponerats sedan maskinen nollställdes senast kan skrivas ut. Visar ytterligare information om totalen. Återgå till huvudmenyn. En sammanställning över alla boxminnen visas. Funktionen är tillgänglig om maskinen har mer än en box. Skriver ut värdet av innehållet i boxminnet. Nollställer värdet av innehållet i boxminnet. Ett kvitto skrivs ut. Visar mer information om det valda boxminnet. Återgå till huvudmenyn. Innehållet i journal- och/eller loggfilen kan visas, skrivas ut eller kopieras (se Journal- Journal/log). Journalfilen innehåller en lista över alla transaktioner. Loggfilen innehåller en komplett historik över hur maskinen använts. Skriver ut journal- eller loggfilen till en extern skrivare eller till den inbyggda skrivaren. En utskriftsfil skickas till diskettenhet A:. Följande meny visas: Intern skrivare (Internal) Extern skrivare (External) Diskettenhet (A: drive) Återgå till huvudmeny (Return to main) Välj lämpligt alternativ. 23

28 Menyval Meny Kopiera till A: (Copy to A:) Journal/loggfil (Journal/log) Journal rulla (Journal scroll) Byta datum (Change date) Skapa rapport (Create report) Återgå (Return) Ställa in boxvolym (Set box volume) Välj box (Select box) Beskrivning Kopierar innehållet i journal- eller loggfilen till diskettenheten (A:). Växlar mellan journalfilen och loggfilen. Följande meny visas: Upp (Up) Ner (Down) Höger (Right) Vänster (Left) Återgå (Return) Journalfilens sista sida visas. Visar journal- /loggfil från ett tidigare datum. Följande meny visas: Tidigare datum (Older date) Senare datum (Newer date) Idag (Today) Återgå (Return) Startar ett program med namnet Report.exe. Det valda datumet blir indata. Programmet är inte del av programvaran för maskinen, utan måste skapas av användaren själv. Användaren kan därför välja format på rapporten. Återgå till huvudmenyn. Volymen för en myntbox kan ändras. Väljer den box vars volym ska ändras. Funktionen är tillgänglig om maskinen har mer än en myntbox. 24

29 Menyval Meny Ändra volym (Change volume) Beskrivning Ändrar volymen för en myntbox. Tillsammans med anvisningar om hur man ändrar inställningen visas aktuell boxvolym. Tryck Select för att ändra värdet på den markerade siffran och Activate för att bekräfta värdet och markera nästa siffra. När samtliga siffervärden ställts in, tryck Activate för att bekräfta. Återgå (Return) Ställa in löpnummer (Set sequence) Återgå till huvudmenyn. Ändrar löpnumret på kvittot. Detta nummer ligger mellan 1 och och ökar med ett för varje kvitto som skrivs ut. Tryck Activate för att stega igenom de fem sifforna i startvärdet. Tryck Select för att öka värdet på (den blinkande) siffran och Activate för att bekräfta det nya startvärdet. Ställa in nollställningsnummer (Set clear no.) Extern meny (External menu) Åter till OP 1 (Back to OP 1) Ställer in löpnummeret på det kvitto (och i loggfilen) som skrivs ut då totalsumma, myntbox eller boxminne blivit nollställt. Numret kan vara mellan 1 och och ökar med ett för varje nollställning. Används vid On-line installation. Maskinen kan vara inställd för automatisk tömning. Välj Åter till OP 1 för att återgå till OP 1-läge. 25

30 Felsökning Felsökning VARNING! Risk för elchock! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Tom skärm Om bildskärmen inte visar någon bild när strömbrytaren satts i läge ON, kontrollera att säkringen inte är trasig och att nätkabeln är korrekt ansluten. Om maskinen fortfarande inte fungerar, kontakta ditt SCAN COINombud. Felmeddelanden Felkoder kan visas på skärmen under vanliga arbetsmoment. Läs meddelandet och utför sedan någon av åtgärderna. Om ingen åtgärd är beskriven (*), om felet kvarstår eller om felet återkommer, kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Obs! Vilka fel som kan uppkomma beror på hur maskinen är konfigurerad. Kod Fel Åtgärd 0 CAM kommunikationsfel i CRC. (Kontrollsumma). * 1 Inget svar från CAM. * 2 Fel vid öppnande av konfigurationsfil. * 3 Fel i konfigurationsfil. * 4 Fel i sedelläsare. Kontrollera kablarna. 4:29 Sedelbox full. Töm sedelboxen. 4:31 Sedelmellanlåda full. Töm sedelmellanlådan. 5 Minnesallokeringsfel. * 6 Kan inte öppna fil. * 7 Fel i grafikfil. * 26

31 Felsökning Kod Fel Åtgärd 8 Minnesallokeringsfel under öppnandet av grafikfil. 9 Fel vid start av grafikmjukvaran. 10 Allmänt fel i CAMkommunikationen. 11 För mycket data skickad till PCn. 12 Inget svar från den interna skrivaren. * * * Kontrollera skrivarkabeln. 13 Skrivaren utan papper. Byt pappersrulle. 14 Overflow i skrivarbuffer. * 15 Skrivaren svarar inte. Kontrollera skrivarkabeln. 16 Papperet har fastnat i skrivaren. 17 Kan inte öppna journaleller loggfil. 18 Fel vid skrivning till journal- eller loggfil. 19:4 Ett mynt har fastnat på sorteringskniven eller i myntinkastet. 19:10 Tomgångsdiameter utanför tillåtet värde. 19:11 Tomgångstjocklek utanför tillåtet värde. 19:12 Tomgångsvärde för konduktivitet 1 utanför tillåtet värde. Rensa skrivarhuvudet och pappersskäraren. Säkerställ att hårddisken inte är full. * En skärmbild visas, med instruktioner att ta bort hindret innan återgång till ON-läge görs och Select trycks. * * * 27

32 Felsökning Kod Fel Åtgärd 19:13 Tomgångsvärde för konduktivitet 2 utanför tillåtet värde. 19:14 Tomgångsvärde för permeabilitet utanför tillåtet värde. 19:15 Tomgångsvärde för optisk läsning utanför tillåtet värde. 19:16 Tomgångsvärde för ytkonduktivitet och/eller järnkant utanför tillåtet värde. 19:17 Sensor för ytkonduktivitet eller järnkant hittades inte. 19:19 Maskinen har inte kalibrerats. * * * * * * 19:21 21 = myntbox 1 full, Töm myntboxen. till 22 = myntbox 2 full, 19:28 o.s.v. 19:29 Sedelbox full. Töm sedelboxen. 19:30 Mellanlåda för mynt full. Töm mellanlådan för mynt. 19:31 Mellanlåda för sedlar full. Töm mellanlådan för sedlar. 19:32 Mynt- eller sedellåda felaktigt placerad. 19:33 Extrasensor i läge 1 blockerad. Kontrollera boxarnas läge, slå över till OP 1-menyn. Kontrollera kablarna och rengör extrasensorn. 19:34 Extrasensor i läge 1 smutsig. Kontrollera kablarna och rengör extrasensorn. 28

33 Felsökning Kod Fel Åtgärd 19:35 Locket till myntinkastet öppet. Kontrollera lock, set-up och kablar. 19:36 ADO-cykel ej komplett. Kontrollera ADO, set-up och kablar. 19:37 Smutsavskiljaren roterar inte. 19:39 Mynttransportörens remmar har fastnat. Kontrollera att inget fastnat i smutsavskiljaren. Kontrollera remmarna. Stäng av strömmen, vänta 10 sekunder och slå på strömmen igen. 19:40 Returskålen överfull. Töm returskålen. 19:41 Kommunikationsfel. Kontrollera kablarna. 19:42 Kommunikationsfel. Kontrollera kablarna. 19:43 Kommunikationsfel. Kontrollera kablarna. 19:44 Detta fel uppstår när extrasensorn inte känner av några mynt. Detta kan bero på att det finns smuts på myntbanan, som får mynten att hoppa över extrasensorn. Det kan också bero på en missad avsortering. Det extra myntet gör att räknevärdet för extrasensorn är högre än totalräkningen. Rengör myntbanan. 19:45 Kommunikationsfel. Kontrollera kablarna. 19:46 Mellanlådan roterar inte. Testa mellanådan i OP 1- läge. Se till att mynten hamnar i rätt myntbox. Om kunden får ett kvitto, måste mynten hamna i myntboxen. Kontrollera att inget fastnat. 29

34 Felsökning Kod Fel Åtgärd 19:47 Något har fastnat under huvudgivaren. 19:48 Tomgångsavläsningen är inte stabil. Detta orsakas vanligen av att ett mynt rullar förbi givaren när tomgångsavläsningen görs. 19:49 Extrasensorn har känt av ett mynt som rullar långsamt. 19:51 Mellanlådan i fel läge och måste dras rätt. Rengör runt givaren. Detta fel registreras endast och kan ignoreras. Rengör myntbanan. Testa mellanådan i OP 1- läge. Se till att mynten hamnar i rätt myntbox. Om kunden får ett kvitto, måste mynten hamna i myntboxen. Kontrollera att inget fastnat. 19:52 Mellanlådans lock öppet. Stäng locket. Kontrollera kablarna. 19:53 Mellanlådan i fel läge. Testa mellanådan i OP 1- läge. Se till att mynten hamnar i rätt myntbox. Om kunden får ett kvitto, måste mynten hamna i myntboxen. Kontrollera att inget fastnat. 19:54 Mellanlåda/ADO kontrollfel. Ingen åtgärd. 19:94 Givare utanför tolerans. * 20 Fel från kortläsaren. Kontrollera kablarna och att inget fastnat i kortläsaren. 21 Fel i kommunikationen mellan CAM och PC. Kontrollera kablarna. 22 Kan inte köra programmet. * 30

SC Active 2200, 2106 & 2108

SC Active 2200, 2106 & 2108 User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario Manuale dell operatore EN DE FR ES IT SC Active 2200, 2106 & 2108 Coin Sorters 019423-000/05-287 Rev.

Läs mer

SCAN COIN Active 4000

SCAN COIN Active 4000 User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario EN DE FR ES SCAN COIN Active 4000 Coin Sorter 030932-000/06-044 Rev. 00 SCAN COIN AB Jägershillgatan 26

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer