Fjärrpositionering via GPS och SMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrpositionering via GPS och SMS"

Transkript

1 Fjärrpositionering via GPS och SMS Digitala projekt 5p 2005 VT1 Projektdeltagare: Christian Carlsson Handledare: Bertil Lindwall

2 Abstract The target of this project was to create a remote controlled system for a GPS and GSM cellphone. A PC connected to another GSM cellphone will send a SMS containing commands that will be received and interpreted by the remote GPS controller. Depending on the command the controller will respond with either one or multipal SMS containing GPS navigation data to be presented in some kind of map software installed on PC. The controller is based on AVR's ATMega16 microcontroller. 2

3 Index Abstract...2 Index...3 Inledning Funktionalitet Hårdvara Mikroprocessor Utvecklingsmiljö RS232 krets GSM-telefon GPS-mottagare PC Mjukvara UART Mottagning av GPS-sträng Kommunikation med GSM via AT kommandon SMS Huvudloopens tillståndsmaskin PC-applikationen Problem under projektets gång Sammanfattning Litteraturförteckning...13 Appendix...14 A Kopplingsschema

4 Inledning Detta projektarbete beskriver möjligheten att via GPS-mottagare och GSMtelefon kunna skicka SMS med positionsangivelse till en dator. Användningsområdet kan tex vara att lokalisera en borttappad bil eller dylikt. Det finns i dag kommersiella system med både hård- och mjukvara, men syftet med detta projekt var att göra en billig lösning där det går att återanvända sin gamla mobiltelefon till något roligt. 4

5 1 Funktionalitet Från en PC, med kartprogram eller tillgång till internet för plottning av position, skickas kommando via SMS till kontrollenheten som är kopplad till mobiltelefon och en GPS mottagare. Det går att välja om kontrollenheten skall skicka ett eller flera positionsangivelse tillbaks till PC:n. Även en hårdvarusignal kan trigga sändning av SMS, till exempel från ett larm. Figur 1 Översiktsbild Kontrollenheten kommunicerar via RS232 med både GPS mottagaren och GSM enheten. Från GPS:en kommer teckensträngar enligt NMEA0183 standarden. GSM enheten kontrolleras via AT-kommandon. Figur 2 Signalgränssnitt 5

6 2 Hårdvara 2.1 Mikroprocessor Hjärtat i systemet är AVR:s RISC mikroprocessor ATMega16 med bland annat följande data: 1-8 Mhz intern oscillator 16 kbyte flashminne 512 byte EEPROM 1 kbyte SRAM Två åttabitars timer och en 16 bitars. 32 konfigurerabara I/O. Seriell USART 2.2 Utvecklingsmiljö Felsökning av mjukvaran i ATMega16 sker med hjälp av ACR JTAG ICE debuginterface. Det är inkopplat via fem av microprocessorns omkonfigurerbara ingångar och till serieporten på en PC. Kontrollen sker med utvecklingsmiljön AVRStudio som bland annat programmerar processorn, ger möjlighet att lägga in brytpunkter och stega igenom sitt program. 2.3 RS232 krets För att konvertera TTL-nivåer till RS232 användes en MAXIM 233. Den matas med +5 V. 2.4 GSM-telefon GSM-telefonen måste ha ett inbyggt modem och kopplas till microcontroller via RS232. Kommunikationen sker med AT-kommandon. 2.5 GPS-mottagare Kraven på GPS-mottagaren är att kunna skicka positionssträngar enligt NMEA0183 standarden via RS PC PC:n är kopplad till en mobiltelefon för mottagning av SMS med positionsangivelser och plotta position i lämplig kartmkjukvara. 6

7 3 Mjukvara Applikationen är uppbyggd av ett antal tillståndsmaskiner i olika lager som sinsemellan kommunicerar med globala variabler, och semaforer. Detta gör att alla tillståndsmaskiner exekveras parallellt. Figur 3 Blockschema 3.1 UART Eftersom ATMega16 endast har en USART, och detta projektet kräver ytterligare en ingång för seriell kommunikation med GPS-enheten, valde jag att göra en mjukvaruimplementation av en UART istället för att lägga till ytterligare hårdvarukomponenter. För att UART:en skall synkronisera mot bitströmmen krävs att RS232-bussen är tyst i minst en tidsperiod motsvarande sändning av en byte inklusive start- och stoppbit. Synkroniseringen börjar med att timerinterrupt sätts till halva bitlängden och när mer än 20 sample är höga anses kommunikationen tyst, och interrupt på negativ flank aktiveras. Vid nästa negativa flank startar mottagning av databyte genom att sampla mitt i varje bit en gång tills stoppbit kommer. Är denna hög betraktas läst byte som godkänd annars förkastas den. 7

8 Figur 4 Tillståndsmaskinen för UART:en 3.2 Mottagning av GPS-sträng GPS:en skickar ut ett antal olika informationssträngar enligt NMEA0183 standarden. För att få information om position räcker det att ta emot RMCsträngen. RMC står för "Recommended minimum specific GPS/Transit data". Den är uppbygd på följande sätt: $GPRMC,201432,A, ,N, ,W,005.1,013.4,280205,018.1,E*35 $GP Tillverkarspecifikt, i detta fallet Garmin. RMC Typ av GPS-datasträng Tid för position 20:14:32 UTC. A Status A = OK, V = varning ,N Latitud 50 deg min nord ,W Longitud 108 deg min väst Landhastighet, knop Kurs Datum för position 28 februari ,E Magnetisk variation 18.1 deg öst. *35 Obligatorisk checksumma. 8

9 Inläsningen börjar när tecknet $ tas emot, och avslutas på tecknen för vagnretur och radmatning. Om det är RMC-strängen och navigationsstatusen är ok sparas strängen. På så sätt lagras endast giltig GPS-information. Figur 5 Tillståndsmaskinen för mottagning av GPS-datasträng. 3.3 Kommunikation med GSM via AT kommandon Kommunikationen med mobiltelefonen sker via AT kommandon. Detta kräver att telefonen har inbyggt modem. Varje funktion har sitt eget AT kommando med olika parametrar. Kommandot skickas till telefonen, via RS232, som svarar med resultatet. De kommandon som används är de i Tabell 1. AT kommando Svar Förklaring AT OK Svarar OK om modemet är redo. ATE0 OK Deaktiverar eko av tecken. AT+CPMS="ME" +CPMS: <minnesstatus> Väljer telefonens arbetsminne för SMS. AT+CMGS=<n> > SMS med n st byte att läsa. <SMS i PDU format> +CMGS <mr> OK AT+CMGL=4 +CMG: <index> <Mottaget SMS> Efter att SMS-strängen i PDU format skickats svarar telefonen med OK om meddelandet sänts eller ERROR om något fel uppstått Detta kommando listar alla mottagna SMS i PDU format tillsammans med information om minnesplats. AT+CMGD=<index> OK Tar bort SMS på minnesplats index och svarar OK om det gick bra, annars ERROR Tabell 1 Använda AT kommandon 9

10 AT kommandona exekveras av en tillståndsmaskin som initieras varje gång ett nytt kommando skall sändas. När ett kommando är slutexekverat stannar den i tillståndet "Stopp" tills nästa kommano skall köras. Figur 6 Sekvens för godtyckligt AT kommando 3.4 SMS För kommunikationen mellan GPS-kontrollen (MCU) och PC:n används SMS. De kommandon som finns att tillgå är: SMSSINGLE SMSMULTInnnn SMSSTOP Skickar ett SMS med positions data till PC:n. Skickar kontinuerligt positions-sms till PC:n med intervallet nnnn minuter. Stoppar sändningen av fler SMS. En del telefoner kan hantera SMS i klar text men den jag hade att tillgå, en Ericsson T39, klarade bara PDU-formatet vilket gjorde det hela lite besvärligare med mycket stränghantering till följd. Normalt så skickas data i PDU-format som sjubits-tecken men genom att man inte använder telefonen, vilket menas knappsatsen, utan en dator och AT-kommandon så går det att, via en parameter i SMS-strängen, ställa om dataformatet till åttabitstecken. Detta innebär att det bara går att skicka de tidigare beskrivna SMS-kommandon mha dator. För en bra beskrivning av PDU-formatet hänvisas den intresserade till litteraturförteckningen. 3.5 Huvudloopens tillståndsmaskin Huvudloopens tillståndsmaskin är den översta och kontrollerar flödet av SMS. Vid initiering försöker den börja kommunicera med mobiltelefonen och när det lyckas går den vidare meda att stänga av ekofunktionaliteten 10

11 samt väljer telefonens interna minne som arbetsminne för SMS. När kommunikationen med telefonen är etablerad börjar MCU:n att polla efter anlända SMS. Om det har kommit ett SMS, och det innehåller en av styrparamtrarna, exekveras detta. Är det en begäran om positionsangivelse besvaras SMS:et till avsändarens telefonnummer med en GPS-sträng. Finns ingen giltig GPS-sträng väntar MCU:n att skicka SMS tills en giltig positionsangivelse finns. Ett positions SMS kan även skickas om triggknappen, som är kopplad till MCU:n, aktiveras. Tabell 2 Huvudloopens tillståndsmaskin 4 PC-applikationen PC-applikationens uppgift är att skicka kontrollkommandon till MCU:n och att ta emot positions-sms och plotta denna angivna positionen på någon form av karta. Två testapplikationer har implementerats i Visual Basic. Den ena skickar vidare positionssträngen via en virtuell serieport till en kartapplikation som har stöd för GPS-anslutning. Den andra behöver inget separat kartprogram, men däremot en uppkoppling mot internet där positionen anges på Mapquests hemsida. 11

12 5 Problem under projektets gång Under tiden som projektet fortlidit har ett antal problem uppstått. Flera av dem tidsödande men lärorika. Här redovisas en del av dem. Vid de första kommunikationsproven med ATMega16 inbyggda USART gick det bara fram kryptiska tecken till terminalfönstret. Efter lite mätningar på bitlängder visade det sig att dessa låg långt utanför toleransen för given baudrate. Detta berodde på att processorns klocka behövdes kalibreras, vilket tog någon timmes nätsurfande att komma på. En kalibreringsbyte för den valda oscillatorfrekvens läses ut från processorn med JTAG-miljön och används sedan i applikation till att skriva in i ett register. Mjukvaru-UART:en var till en början svår att verifiera. Slutligen lade jag ut en signal på en pinne som växlade nivå vid varje bitsample. Det gjorde det en aning lättare att kalibrera UART:en. Efter att ha testat kommunikationen för AT-kommandon med hjälp av Windows hyperterminal blev det totalstopp när jag kopplade in en riktig telefon. Alla bokstäver ekades tillbaka men svar uteblev. Efter ytterligare en tids nätsurfning och test med annan terminalmjukvara visade det sig att det räckte inte med Rx,Tx och GND för att få kommunikation, utan även någon form av hårdvaruhandskakning krävdes. Hittade en beskrivning hur det skulle kopplas och sedan fungerade det. 6 Sammanfattning Inte helt ovanligt så underskattades arbetsmängden och tankarna på GPRS sköts snabbt åt sidan. I övrigt så är det en mycket trevlig och lärorik kurs där man får använda den praktiska sidan lite grann. Prototypen fungerar tillfredställande, men så här i efterhand hittar man andra lösningar som förmodligen hade varit bättre och enklare att implementera. Något som saknas är en hundraprocentig felhantering. Konstruktionen är varken idioteller teknologsäker. Skall den användas i automotivemiljö så krävs även en översyn av störningstålighet och då behöver bla UART:en uppdateras så den tar in mer än ett sample per bit. 12

13 7 Litteraturförteckning AVR ATMega16 produktspec MAXIM datablad för MAX233 RS232 Transceiver NMEA0183 information, SMS PDU formatet, Virtuell serieport, Kartservice på nätet, Eagle CAD-mjukvara, AVR JTAG ICE User guide AVR Libc reference manual 13

14 Appendix A Kopplingsschema 14

UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM

UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA037-Mag106/05 Adis Redzovic och Elmin Dindic Magisterprogrammet/-elektronik 160 p

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Datavetenskap Petter Andersson Jonas Karlsson SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Examensarbete 2003:09 SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

Läs mer

Dataingenjör 180hp EXAMENS Fjärrstyrning av värmepump ARBETE Andreas Ericsson Jonas Ericsson Examensarbete 15hp Halmstad 21 maj 2013

Dataingenjör 180hp EXAMENS Fjärrstyrning av värmepump ARBETE Andreas Ericsson Jonas Ericsson Examensarbete 15hp Halmstad 21 maj 2013 EXAMENSARBETE Fjärrstyrning av värmepump Handledare: Kenneth Nilsson Examinator: Björn Åstrand Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 HALMSTAD

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

Överföring av mätdata över IP-nätverk. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Elektroingenjör. Eric Groseclos Anders Hansson

Överföring av mätdata över IP-nätverk. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Elektroingenjör. Eric Groseclos Anders Hansson Överföring av mätdata över IP-nätverk Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Elektroingenjör Eric Groseclos Anders Hansson Institutionen för Signaler och system CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg,

Läs mer

Loggning, distribution och behandling av data från radaranläggningar

Loggning, distribution och behandling av data från radaranläggningar Examensarbete 20 poäng D-nivå Loggning, distribution och behandling av data från radaranläggningar Reg.kod: Oru-Te EXA037-Mag102/03 Matz Johansson Magisterprogrammet i elektroteknik 160 poäng Örebro vårterminen

Läs mer

Tillämpade Datorsystem Projektarbete 5 poäng D-nivå. Väderstation. Nicole Moradian, Matz Johansson och Jonas Claréus

Tillämpade Datorsystem Projektarbete 5 poäng D-nivå. Väderstation. Nicole Moradian, Matz Johansson och Jonas Claréus Tillämpade Datorsystem Projektarbete 5 poäng D-nivå Väderstation Nicole Moradian, Matz Johansson och Jonas Claréus Magisterprogrammet i elektroteknik och automatisering 160p Örebro höstterminen 2002 Examinator:

Läs mer

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator I-101 GSM Transponder Bruksanvisning Invator INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 SIM-KORT... 3 PIN-kod... 3 Nummerpresentation... 3 Lagring av nummer... 3 Sätta i SIM-kortet... 4 Ta ut SIM-kortet...

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se YachtSafe manual Art nr: 30-01-00 April 2009 SV www.yachtsafe.se Innehåll 1 Konfiguration och Installation 1.1 Konfiguration 1.1.1 Installera PC applikation 1.1.1 Installera SIM kort 1.1.3 Grundläggande

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Fönsterhanterare för X-Windows

Fönsterhanterare för X-Windows Datavetenskap Magnus Persson, Per Nordgren Fönsterhanterare för X-Windows Examensarbete 2004:27 Fönsterhanterare för X-Windows Magnus Persson, Per Nordgren c 2004 Författarna och Karlstads Universitet

Läs mer

Kommunikationsgränssnitt med CANopen

Kommunikationsgränssnitt med CANopen Kommunikationsgränssnitt med CANopen Communication interface with CANopen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Elektroingenjör ANDERS KLAVMARK TERJE VIKINGSSON Examinator: Bill Karlström Institutionen

Läs mer

Rapport MegaMojt. av Martin Holmstrand & Fredrik Ahlberg. et08mh5@esek.lth.se et09fa8@esek.lth.se

Rapport MegaMojt. av Martin Holmstrand & Fredrik Ahlberg. et08mh5@esek.lth.se et09fa8@esek.lth.se Rapport MegaMojt av Martin Holmstrand & Fredrik Ahlberg et08mh5@esek.lth.se et09fa8@esek.lth.se Lunds Tekniska Högskola, 24 maj 2011 Handledare: Bertil Lindvall Abstract The aim with this project was to

Läs mer

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Continuous RFID detection for battery powered systems Henrik Justegård Fredrik Ljungblom EXAMENSARBETE 2013 DATATEKNIK Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Datavetenskap Ingela Pettersson Lindqvist Utredning av Server för hantering av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Examensarbete, C-nivå 2001:28 Investigation concerning a Server to handle Error messages

Läs mer

Integration med. Ethiris. Kentima AB

Integration med. Ethiris. Kentima AB Integration med Ethiris Kentima AB Introduktion Introduktion Integration med Ethiris Copyright 2013 Kentima AB Mångfaldigande av innehållet i denna manual, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt

Läs mer

Utvärdering av realtidsoperativsystem för motorstyrning

Utvärdering av realtidsoperativsystem för motorstyrning Examensarbete D, 20p. Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet Utvärdering av realtidsoperativsystem för motorstyrning Håkan Andersson Tfn: 0707-139144

Läs mer

TRÅDLÖS GATEWAY, ZIGBEE TM RS232

TRÅDLÖS GATEWAY, ZIGBEE TM RS232 Examensarbete 10 poäng C-nivå TRÅDLÖS GATEWAY, ZIGBEE TM RS232 Reg.kod: Oru-Te-EXE084-EL106/05 Markus Hultgren Elektronikingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Sune Bergelin WIRELESS

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN

KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN Examensarbete 10 poäng C-nivå KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D107/04 Jan Korpela Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz QUALITY TOOL IN THE

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång...

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång... 1 Rubrik Sida Innehållsförteckning... 2-3 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4 1.1 Exempel på användningsområden... 4 1.2 Förbehåll och rekommendationer... 4 2. Generell information...

Läs mer

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik Examensarbete: Joel Lovén Einar Persson Copyright Joel Lovén,

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

- Tweet till elektronisk dörrskylt Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik

- Tweet till elektronisk dörrskylt Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Hummingbird - Tweet till elektronisk dörrskylt Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik ANDREAS ÅKESSON ANTON SVENSSON FREDRIK BROSSER JAKOB KALLIN KIM BURGESTRAND LARS TIDSTAM Institutionen för

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer