Växtviskaren EITF11 Digitala projekt VT15, I12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växtviskaren EITF11 Digitala projekt VT15, I12"

Transkript

1 Växtviskaren EITF11DigitalaprojektVT15,I12 NathalieLiljebrunn,EbbaRiismark,AnnaNorelius LundsTekniskaHögskola Institutionenförelektro ochinformationsteknik Handledare:BertilLindvall,AndreasJohansson

2 Sammanfattning I kursen digitala projekt har vi valt att konstruera en prototyp som kan tala med växter vi kallar den Växtviskaren. Prototypen ska genom en display kunna visa temperatur, fuktighet och solljus för en planta. Växtviskaren är alltså ett medel för en planta att kommunicera med människan. Genom ett enkelt knapptryck kan människan förstå vad växten har att säga om temperaturen, fuktigheten och solljuset. De komponenter som använts till prototypen är en processor (ATmega16), en alfanumerisk display (SHARP Dot Matrix), en av vardera ljus, fukt och temperatursentor, ett utvecklingsverktyg för att köra programkoden och överföra mjukvara till hårdvara (Atmel JTAG ICE) samt diverse småkomponenter. 1

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Kravspecifikation 3 3. Hårdvara Processor Fuktsensor Temperatursensor Solljussensor Knapp Display LED lampa Atmel ATG ICE 4 4. Mjukvara 4 5. Utförande 5 6. Resultat 5 7. Slutsats 6 8. Referenser 7 9. Bilagor Bilaga Bilaga 2 9 2

4 1.Inledning I kursen Digitala Projekt Digitala(EITF11)harvivaltattkonstrueraochbygga enprototypaven växtviskare. Växtviskaren ska genom en display kunna visatemperatur,fuktighetochsolljusför en planta. Växtviskaren är alltså ett medel för en planta att kommunicera med människan. Genom ett enkelt knapptryck kanmänniskan förstå vad växten har att säga om temperaturen, fuktighetenochsolljuset. Detta projekt harvarit både utmanandeoch tålamodskrävandemenextremtlärorikt.irapporten som följer har vi först beskrivit prototypens kravspecifikation för att läsarenska fåenöversiktlig förståelse av prototypen. Därefter följer en beskrivning avdenhårdvaravianväntochsedanen kort sammanfattning av mjukvaran. Slutligen följer en beskrivning av utförande, resultat och slutsats.ibilagorfinnsävenkällkodochkopplingsschema. 2.Kravspecifikation Prototypenskauppfyllaföljandekrav: Kunnamätatemperatureniplantjordenmedbestämttidsintervall Kunnamätafuktigheteniplantjordenmedbestämttidsintervall Kunnamätasolljusetplantanexponerasförmedbestämttidsintervall Haendisplaysomvisarmeddelandenom: Vilkentemperaturdetärirummet Hurfuktigplantjordenär Hurmycketsolljusplantanfår Haenknappsomskiftarvisningsbildpådisplayen:temperatur,fuktighet,solljus Haenlampasomlysernärplantanbehövervattnas 3.Hårdvara 3.1Processor: AVRATmega16, High performanceavr8 bitmicrocontroller Insignaler till processorn är analoga signaler från temperaturmätare, fuktighetsmätare och fototransistor. Den analoga outputen från sensorerna skickas till processorns A/D konverterare. Processorn får också digitala insignaler från knappen. Utsignaler skickastillled lampansamtlcd displayen. 3.2Fuktsensor : Grove,MoistureSensorv1.3 Fuktsensorn består av två metallpiggar som detkopplasenspänningöver,därsignalen Bild1: DenfärdigbyggdaVäxtviskaren 3

5 mäts i form av resistansen mellan piggarna. Det som mäts är alltså resistansen i plantjorden, som ökar när fuktigheten minskar. Fuktsensorn kopplas till ben 38 på processorn, som är en A/D konverterare som gör om sensorns analoga signaler till digitala. 3.3 Temperatursensor : LM335, Kelvin temperature sensor LM335 är en temperatursensor som ger utslag i Kelvin, vilket gör att eventuella temperaturer under 0 grader Celsius lättare kan redovisas. Sensorn ger utslag i volt, med 10 mv per Kelvin, det vill säga 0 Kelvin motsvarar 0 volt och 2,73 volt motsvarar 273 Kelvin (0 grader Celsius). Temperatursensorn kopplas till ben 39 på processorn, av samma anledning som fuktsensorn. För att visa temperaturen i Celsius på displayen och inte Kelvin görs detta om i källkoden. 3.4 Solljussensor : Fototransistor Transistorn är avsedd att känna av det totala ljuset och ändrar resistans med ljuset. Den spänning som skickas in till processorn beror av förhållandet mellan de två resistorerna vid sensorn. Här gäller att om resistansen från den ena resistorn ökar, vilket är vad vi mäter, så ökar spänningen och tvärtom för den andra resistorn. Detta innebär att spänningen ökar med ljusinsläppet. Ljussensorn är kopplad till ben 37 på processorn. 3.5 Knapp : Enkel, digital Den digitala knappen är av enkel typ och genererar ett avbrott vid nedtryckning. Minussidan är kopplad till en spänning på 0V och vidare till processorns ben 17, via en resistor på 10 kohm. Ben 17 är ett externt avbrott, INT1, och när knappen trycks ned genereras avbrottet i systemet om det känner av motståndet på 10 kohm. Under detta avbrott gås systemloopen ur och den som istället behandlar bytet mellan information från sensorerna kommer köras. 3.6 Display: SHARP Dot Matrix, LCD Units Alfanumerisk teckendisplay Displayen är av typen SHARP Dot Matrix och är en LCD Alfanumerisk teckendisplay med plats för 2x16 synliga tecken. Varje tecken byggs upp av en kombination av punkter enligt information från de 8 bitarna från processorn. 3.7 LED lampa Lampan programmeras att lysa när fuktighetsnivån i jorden blir för låg, för att visa när plantan behöver vattnas, och sedan släckas igen när fuktighetsnivån är önskvärd igen. Genom att vid för låg fuktighet skicka en hög signal till processorns ben 20 tänds lampan, och när signalen programmeras som låg släcks lampan. 3.8 Atmel JTAG ICE Det utvecklingsverktyg som användes för att köra programkoden och överföra mjukvara till hårdvara är Atmel JTAG ICE. Med hjälp av detta programmerades processorn i språket C och överfördes via USB från en dator. 4

6 4.Mjukvara Programmeringsspråket C är det som använts i programmeringen av mjukvaran. Via en JTAG kopplas detta till processorn. För komplett källkod, sebilaga2. Bild2: ProgrammeringiC 5.Utförande Vi började medatt skriva upp en kravspecifikation för vårprototyp.därefterstuderadevihurett blockschema skulle se ut. En stor del av det steget var att förstå uppbyggnaden av en processor och dess funktioner. Kopplingsschemat ritades slutligen i Power Logic 5.0 och kan sesibilaga1. När kopplingschemat var klart var det dags att börja med hårdvaran. Detta steg ivårtprojekt kansessomdetlättaste,myckettackvarevårtvälgenomarbetadekopplingschema. När vi ansåg att hårdvaran var klar började vi testa den med hjälp av JTAGoch mjukvara.det visade sig uppståganska många kortslutningar med ljussensorn. Dessutomhadevigjortnågra felkopplingarsomvifickgöraom. Parallellt med testningen av hårdvaranpåbörjadeviävenkodningavvårkällkod.dettaharvarit den mest tidskrävande och frustrerande delen av vårt arbete. Mycket tid gick åt att förståhur man skriver kod för en hårdvara och hur mjukvaran kommunicerar med hårdvaran. Bit för bit testadevivårkodpåhårdvaranförattupptäckafelochkorrektabitar.tillslutfunkadeallt. 6.Resultat Resultatet blev en mycket fin växtviskare. Prototypen har en display som plantan kan kommunicera genom. Displayen har tre visningsalternativ som visar tillstånd i temperatur, fuktighet respektive solljus. Temperaturen visas i Celsius. Plantans fuktighet visas genom tre olika nivåer där plantan antingen förmedlar Jag är törstig!, Snart törstig och Fulltankad, dessutom lyser en ledlampa när plantan är törstig. För attbeskriva ljusnivånkringplantanfinns det även här trenivåer som uttrycks i meningarna Fy vad mörkt, Wowlagomljust!! samt Oj vadljust.allavärdenmätsavengångisekundenochärdärföraktuellaförstunden. 7.Slutsats 5

7 Vi är mycket nöjda med vårt resultat och har under tidens gång lärt oss mycket. Frånatt inte vetat vad ett ben på en processor är, har vi nu utvecklat enfulltfungerandeprototypmedbåde hård och mjukvara. Prototypen fungerar utefter de krav vi ställde upp i början avprojektetoch vårväxtviskareärenproduktviallaskulleviljahaivårahem. Bild3: EnsjälvständigVäxtviskare 6

8 8. Referenser Manualer/datablad för hårdvara Processor: AVR ATmega16, High performance AVR 8 bit Microcontroller Temperatursensor: LM335, Kelvin Temperature Sensor Display: SHARP Dot Matrix, LCD Units Alfanumerisk teckendisplay Manualer/datablad för mjukvara Kopplingsschema: PowerLogic User's Guide Version AVR JTAG ICE: User Guide 7

9 9. Bilagor 9.1 Bilaga 1: Kopplingsschema Figur 1 : Kopplingsschema för prototypen 8

10 9.2 Bilaga 2: Källkod /* * Vaxtviskaren.c * * Created: :33:53 * Author: digpi07 */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //files must be included to use interrupts. #define F_CPU UL // 1MHz int fukt; int ljus; int temp; int aktuell; //global variabel som berättar att vi öppnat aktuell port int n; void convert_sensor(); void convert_temp(); void convert_ljus(); void convert_fukt(); char digit_to_char(); char sensorread(); void led_off(); void enablebuttoninterrupt(); char temptensout; char tempsinglesout; char tempnumtensout; char tempnumsinglesout; char realtempout; char binaryout; char voltout; char ljusval; char fuktval; char tempval; // PROCESSOR // 9

11 void setupprocessor(){ DDRA = 0b ; // set PORTA for input DDRB = 0b ; // set PORTB for output DDRC = 0b ; // set PORTC for input DDRD = 0b ; // Port D is a mix of an input and output enablebuttoninterrupt(); // DISPLAY // void write_cmd(short int txt){ PORTB = txt; //Sätter porten till det värde vi vill ha PORTD &= ~_BV(PD0); // = R/S ska vara 0 PORTD = _BV(PD2); // E = 1 PORTD &= ~_BV(PD2); // = E ska vara 0 PORTD = _BV(PD2); // E = 1 return; void write_data(short int val){ PORTB = val; PORTD = _BV(PD0); // = R/S ska vara 1 PORTD = _BV(PD2); // E = 1 PORTD &= ~_BV(PD2); // = E ska vara 0 PORTD = _BV(PD2); // E = 1 return; void init_display() { write_cmd(0b ); //Set function write_cmd(0b ); //Display ON write_cmd(0b ); //Set entry mode write_cmd(0b ); //Return home void clear_display(void){ write_cmd(0b ); void draw_tempmenu(){ 10

12 clear_display(); write_data('h'); write_data('e'); write_data('j'); write_data('!'); write_data('m'); write_data('i'); write_data('n'); write_data('t'); write_data('e'); write_data('m'); write_data('p'); write_data(':'); write_data(temptensout); write_data(tempsinglesout); void draw_fuktmenu(){ clear_display(); if (fuktval == 1){ write_data('j'); write_data('a'); write_data('g'); write_data('a'); write_data('r'); write_data('t'); write_data('o'); 11

13 write_data('r'); write_data('s'); write_data('t'); write_data('i'); write_data('g'); write_data('!'); else if (fuktval == 2){ write_data('s'); write_data('n'); write_data('a'); write_data('r'); write_data('t'); write_data('t'); write_data('o'); write_data('r'); write_data('s'); write_data('t'); write_data('i'); write_data('g'); write_data('.'); write_data('.'); write_data('.'); else if (fuktval == 3){ write_data('f'); write_data('u'); write_data('l'); write_data('l'); write_data('t'); write_data('a'); write_data('n'); write_data('k'); write_data('a'); write_data('d'); write_data(':'); write_data('d'); 12

14 else { write_data('e'); write_data('r'); write_data('r'); write_data('o'); write_data('r'); void draw_sunmenu(){ clear_display(); if (ljusval == 1){ write_data('f'); write_data('y'); write_data(','); write_data('v'); write_data('a'); write_data('d'); write_data('m'); write_data('o'); write_data('r'); write_data('k'); write_data('t'); write_data('!'); else if (ljusval == 2){ write_data('w'); write_data('o'); write_data('w'); 13

15 write_data('!'); write_data('l'); write_data('a'); write_data('g'); write_data('o'); write_data('m'); write_data('l'); write_data('j'); write_data('u'); write_data('s'); write_data('t'); write_data('!'); else if (ljusval == 3){ write_data('o'); write_data('j'); write_data('v'); write_data('a'); write_data('d'); write_data('l'); write_data('j'); write_data('u'); write_data('s'); write_data('t'); write_data('!'); write_data('!'); else { write_data('e'); write_data('r'); write_data('r'); write_data('o'); 14

16 write_data('r'); // TIMER // void timer1_init(){ TCCR1B = 0b ; TCNT1 = 49915; //bestäm initialt värde för timern: TIMSK = 0b ; //möjliggör timer interrupts. // KNAPP // ISR(INT1_vect){ if (aktuell == temp) { //temp är öppen, initialt tillstånd aktuell = fukt; draw_tempmenu(); else if (aktuell == fukt) { draw_fuktmenu(); aktuell = ljus; else if (aktuell == ljus) { aktuell = temp; //och så loopar vi om allt igen draw_sunmenu(); void enablebuttoninterrupt(){ GICR = 0b ; MCUCR = 0b ; 15

17 // LED // void start_led(){ PORTD = _BV(PD6); //Skickar en signal till lampan att den ska tändas void led_off(){ PORTD &= ~_BV(PD6); // ÖPPNA SENSORPORTARNA // ISR(TIMER1_OVF_vect) { TCNT1 = 49915; if (aktuell == temp){ ADMUX = 0b ; //läs in från temp benet: ADCSRA = 0b ; //enabla omvandlaren else if (aktuell == fukt){ ADMUX = 0b ; //läs in från fukt benet: ADCSRA = 0b ; else if (aktuell == ljus){ ADMUX = 0b ; //läs in från ADC3: ADCSRA = 0b ; // LÄS AV ÖPPNADE SENSORVÄRDEN // ISR(ADC_vect){ if (aktuell == temp) { 16

18 convert_temp(); aktuell = fukt; n++; if (n == 1){ draw_tempmenu(); if (n == 10){ n=2; else if (aktuell == fukt) { convert_fukt(); if (fuktval == 1){ start_led(); else if(fuktval==2 fuktval ==3){ led_off(); aktuell = ljus; else if (aktuell == ljus) { convert_ljus(); aktuell = temp; // CONVERTER // char sensorread(){ return ADCH; void convert_sensor(){ binaryout = ADCH; 17

19 void convert_temp(){ convert_sensor(); realtempout = (binaryout*5000)/ ; //1millivolt=1grad tempnumtensout = realtempout/10; tempnumsinglesout = realtempout tempnumtensout*10; temptensout = digit_to_char(tempnumtensout); tempsinglesout = digit_to_char(tempnumsinglesout); void convert_ljus(){ convert_sensor(); voltout = (binaryout*5000)/255; if (voltout < 30){ ljusval = 1; else if (voltout >= 30 && voltout < 100){ ljusval = 2; else if (voltout >= 100){ ljusval = 3; else { ljusval = 0; //om detta uppnås är det något fel på ljussensorn void convert_fukt(){ convert_sensor(); voltout = (binaryout*5000)/255; if (voltout < 70){ fuktval = 1; else if (voltout >= 70 && voltout <200){ fuktval = 2; else if (voltout >= 200){ fuktval = 3; 18

20 else { fuktval = 0; // convert char // char digit_to_char(int digitconvert){ if( digitconvert == 0){ return '0'; if( digitconvert == 1){ return '1'; if( digitconvert == 2){ return '2'; if( digitconvert == 3){ return '3'; if( digitconvert == 4){ return '4'; if( digitconvert == 5){ return '5'; if( digitconvert == 6){ return '6'; if( digitconvert == 7){ return '7'; if( digitconvert == 8){ return '8'; else { return '9'; 19

21 // MAIN // int main(void){ setupprocessor(); //Sätter upp processorn init_display(); // Startar upp display clear_display(); ADCSRA = 0b ; temp = 1; fukt = 2; ljus = 3; aktuell = temp; //vi vill börja att läsa in från tempsensorn n=0; timer1_init(); sei(); while(1){ 20

Larmcentral. Digitala Projekt. Cecilia Olsson & Erika Björck Handledare: Bertil Lindvall LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2015-05-18

Larmcentral. Digitala Projekt. Cecilia Olsson & Erika Björck Handledare: Bertil Lindvall LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2015-05-18 2015 Larmcentral Digitala Projekt Cecilia Olsson & Erika Björck Handledare: Bertil Lindvall LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2015-05-18 Inledning Denna rapport är en sammanställning av projektet i kursen Digitala

Läs mer

Effektpedal för elgitarr

Effektpedal för elgitarr EITF11 - Digitala Projekt Effektpedal för elgitarr Handledare: Bertil Lindvall Ivan Rimac (I05) Jimmy Lundberg (I08) 2011-05-10 Contents Bakgrund... 3 Kravspecifikation... 3 Kravspecifikation Effektpedal...

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Elektro- och informationsteknik Digitala projekt (EITF11)

Lunds Tekniska Högskola Elektro- och informationsteknik Digitala projekt (EITF11) Skola: Institution : Kurs : Lunds Tekniska Högskola Elektro- och informationsteknik Digitala projekt (EITF11) Projekttyp : Rapportsammanfattning Handledare : Bertil Lindvall Studenter : Datum : 2015-05-11

Läs mer

Digitala Projekt(EITF40) - Larm

Digitala Projekt(EITF40) - Larm Digitala Projekt(EITF40) - Larm Handledare: Bertil Lindvall Kristoffer Sätermark, dt08ks6 Magnus Johansson, dt08mj9 Innehåll 1 Introduktion 1 2 Kravspec 1 3 Hårdvara 2 3.1 knappsats och decoder........................

Läs mer

Digitala Projekt(EITF40) - Larm

Digitala Projekt(EITF40) - Larm Digitala Projekt(EITF40) - Larm Handledare: Bertil Lindvall Erik Oredsson, I-09 Sara Sellin, I-09 2012-05-08 1. SAMMANFATTNING I denna rapport presenteras vårt projekt att bygga ett huslarm från grunden

Läs mer

Digitala Projekt (EITF11)

Digitala Projekt (EITF11) Digitala Projekt (EITF11) Temperaturgivare med larm Handledare: Bertil Lindvall 2014-05-20 Erik Hellered, I-11 Andreas Sjöblom, I-11 Philip Dahlström, I-11 Table of Contents Inledning... 1 Kravspecifikation...

Läs mer

Digitala Projekt (EITF11) Hemlarm

Digitala Projekt (EITF11) Hemlarm Digitala Projekt (EITF11) Hemlarm Karl Nordenstorm, I-12, gem12kno 2014-05-16 Handledare: Bertil Lindvall Sammanfattning Den här rapporten beskriver arbetet bakom hur en prototyp för ett hemlarm har utvecklats

Läs mer

Väderstation. Digitala Projekt EITF11 Institutionen för Elektro- och Informationsteknik Lunds Tekniska Högskola

Väderstation. Digitala Projekt EITF11 Institutionen för Elektro- och Informationsteknik Lunds Tekniska Högskola Väderstation Anna Kjölstad Svedu och Emma Sikander, I09 The overall purpose of this project was to gain further knowledge of the making of digital devices, including the complexity of the process as well

Läs mer

Pulsmätare med varningsindikatorer

Pulsmätare med varningsindikatorer Pulsmätare med varningsindikatorer Elektro- och informationsteknik Projektrapport, EITF11 Digitala Projekt Charlie Hedhav Sofia Johansson Louise Olsson 2016-05-17 Abstract During the course Digitala Projekt

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

The Secure Light. Digitala Projekt EITF11. Hanna Tinglöf, I-12 Anna Horvath, I-12 Filippa Österlin, I-12. Handledare: Bertil Lindvall

The Secure Light. Digitala Projekt EITF11. Hanna Tinglöf, I-12 Anna Horvath, I-12 Filippa Österlin, I-12. Handledare: Bertil Lindvall The Secure Light Digitala Projekt EITF11 Hanna Tinglöf, I-12 Anna Horvath, I-12 Filippa Österlin, I-12 Handledare: Bertil Lindvall Lunds Tekniska Högskola 2015-05-18 ABSTRACT The Secure Light is the new

Läs mer

EITF40 - RFID-terminal. Joakim Marculescu (dt08jm6), Eric Johansson (dt08ej6) 2012-02-28

EITF40 - RFID-terminal. Joakim Marculescu (dt08jm6), Eric Johansson (dt08ej6) 2012-02-28 EITF40 - RFID-terminal Joakim Marculescu (dt08jm6), Eric Johansson (dt08ej6) 2012-02-28 Contents 1 Introduktion 3 2 Kravspecifikation 3 3 Prototypen 4 3.1 Hårdvara............................... 4 3.2

Läs mer

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall LARMANLÄGGNING Digitala Projekt, EITF11 Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall 1. Sammanfattning Vi har byggt ett larm vars syfte är att användas i hemmet. Larmet använder

Läs mer

Thunder s Truck projektrapport

Thunder s Truck projektrapport LTH Thunder s Truck projektrapport EITF11 Digitala projekt 2012-05-10 Abstract The goal of this project was to build a truck operated by an IP-remote. The robot is built using standard parts such as two

Läs mer

ETSA01 Digitala Projekt (I) VT- 13. Projektarbete AC- 58008. Handledare Bertil Lindvall

ETSA01 Digitala Projekt (I) VT- 13. Projektarbete AC- 58008. Handledare Bertil Lindvall ETSA01 Digitala Projekt (I) VT- 13 Projektarbete AC- 58008 Victor Bodin Albert Strömberg Alexander Söderberg Handledare Bertil Lindvall 1 Sammanfattning Rapporten behandlar processen kopplat till konstruktionen

Läs mer

Laboration 4: Knappstuds Drivrutiner för att eliminera störningar.

Laboration 4: Knappstuds Drivrutiner för att eliminera störningar. ATMega16 Laborationer av Kjell 2 Rev:5 Datum: 29.09.2010 Page 1 of 7 Laboration 4: Knappstuds Drivrutiner för att eliminera störningar. Inledning: Laborationskortet EasyAVR6 har bland annat tryckknappar

Läs mer

Jan Babor och Oscar Ågren Handledare: Bertil Lindvall 5/16/2011

Jan Babor och Oscar Ågren Handledare: Bertil Lindvall 5/16/2011 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kyl- & fryslarm Ett projekt i EITF11 Handledare: Bertil Lindvall 5/16/2011 Introduktion Syftet I det stora hela har kursen Digitala Projekt krävt att studenten ska lära och förstå

Läs mer

Guitar Tuner EITF11 Digitala Projekt, Projektrapport Elektro- och informationsteknik

Guitar Tuner EITF11 Digitala Projekt, Projektrapport Elektro- och informationsteknik Guitar Tuner EITF11 Digitala Projekt, Projektrapport Elektro- och informationsteknik Carolin Sundvik, Magnus Torstensson 5/9/2011 Abstract To be able to play a guitar it needs to be tuned, and to do this

Läs mer

#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> unsigned char num;

#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> unsigned char num; #include #include #include unsigned char num; int count = 0; // antal i lokalen char larmtriggered = 0; //om larmet är utlöst char larmactivated = 0; //om larmet

Läs mer

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN 2016 Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION AV PROTOTYP... 3 FUNKTIONELLA

Läs mer

/* * dancing3.c * * Created: :53:20 * Author: digpi10 */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.

/* * dancing3.c * * Created: :53:20 * Author: digpi10 */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay. /* * dancing3.c * * Created: 2016-05-19 10:53:20 * Author: digpi10 */ #include #include #include int value; //värde från AD-omvandlaren int limit = 0b0101000000;

Läs mer

The Intelligent Timer

The Intelligent Timer The Intelligent Timer Linnea Karell och Oscar Bagge, I10 Handledare: Bertil Lindvall 2013-05-20 Abstract The objective of this project was to build a prototype of a digital timer. The product design specification

Läs mer

LTH. EITF11- Digitalaprojekt. Projektrapport WEB

LTH. EITF11- Digitalaprojekt. Projektrapport WEB EITF11- Digitalaprojekt Projektrapport 2011-05- 10 WEB Projekt utfört av Per Gifvars och Johan Linåker http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/edi021/sammanfattning/2011/lp4/grupp3/html.html Abstract

Läs mer

Pulsmätare Digitala Projekt EITF11

Pulsmätare Digitala Projekt EITF11 Pulsmätare Digitala Projekt EITF11 Grupp 5 Sebastian Mattsson, 900611 ain09sma@student.lu.se Johannes Persson, 880823 ain09jpe@student.lu.se Handledare: Bertil Lindvall Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Microprocessor / Microcontroller. Industrial Electrical Engineering and Automation

Microprocessor / Microcontroller. Industrial Electrical Engineering and Automation Microprocessor / Microcontroller Varför? Billiga Innehåller bara det nödvändigaste Kräver få kringkomponenter Enkla att programmera PIC16F887 PIC16F887 In- och utgångar Pinnar på PIC16F887 Exempel: pinne

Läs mer

AVR 3 - datorteknik. Avbrott. Digitala system 15 hp. Förberedelser

AVR 3 - datorteknik. Avbrott. Digitala system 15 hp. Förberedelser Namn: Laborationen godkänd: Digitala system 15 hp AVR 3 - datorteknik LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Avbrott. Syften med den här laborationen är att introducera avbrott. Avbrott som uppkommer

Läs mer

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola,

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, Snake Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, 2015-05-18 Oskar Petersen, I-12 Handledare: Bertil Lindvall Abstract Denna rapport beskriver ett projekt där ett klassiskt

Läs mer

Guitar tuner Digitala Projekt (EITF40)

Guitar tuner Digitala Projekt (EITF40) Guitar tuner Digitala Projekt (EITF40) Jakub Gorski, D07 (dt07jg8@student.lth.se) Patrik Thoresson, D07 (dt07pt2@student.lth.se) Handledare: Bertil Lindvall Inlämnad: 2011-03-01 Sammanfattning This project

Läs mer

Självgående fordon Rapport i kursen digitala projekt, EDI021

Självgående fordon Rapport i kursen digitala projekt, EDI021 Självgående fordon Rapport i kursen digitala projekt, EDI021 Nina Wirandi e04nw Mårten Kjellsson e04mk Handledare: Bertil Lindvall Mars 2010 Abstract This project was for the course Digital Systems, EDI021

Läs mer

Ett program som frågar regelbundet om något skall utföras. Exempelvis om spänningen på ett batteri sjunkit under en viss nivå.

Ett program som frågar regelbundet om något skall utföras. Exempelvis om spänningen på ett batteri sjunkit under en viss nivå. CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 12 Torsdag 2006-10-05 Naxos Pollning Ett program som frågar regelbundet om något skall utföras. Exempelvis om spänningen på ett batteri sjunkit under en viss nivå. En

Läs mer

Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C

Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C Namn: Laborationen godkänd: Tekniska gränssnitt 7,5 p Vt 2014 Laboration 5 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Temperaturmätning med analog givare. Syftet med laborationen är att studera analog

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TE111B El3. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 20120410 Tid: 14:00-18:00.

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TE111B El3. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 20120410 Tid: 14:00-18:00. Mikrodatorteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TE111B El3 7,5 högskolepoäng Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 20120410 Tid: 14:00-18:00 Hjälpmedel: Totalt antal poäng på tentamen:

Läs mer

Digitala projekt, EITF11 - Rapport Handledare: Bertil Lindvall. Fredrik Nylund (ine12fny) Johan Ekman (ine11jek) Olof Wikman (ine11owi)

Digitala projekt, EITF11 - Rapport Handledare: Bertil Lindvall. Fredrik Nylund (ine12fny) Johan Ekman (ine11jek) Olof Wikman (ine11owi) Digitala projekt, EITF11 - Rapport Handledare: Bertil Lindvall Fredrik Nylund (ine12fny) Johan Ekman (ine11jek) Olof Wikman (ine11owi) 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION... 3 HÅRDVARA...

Läs mer

Mekanisk solros, Digitala projekt(edi021) Kristoer Nordvall, Stefan Windfeldt, Inlämmnad: 4 december 2006

Mekanisk solros, Digitala projekt(edi021) Kristoer Nordvall, Stefan Windfeldt, Inlämmnad: 4 december 2006 Mekanisk solros, Digitala projekt(edi021) Kristoer Nordvall, d03kn@student.lth.se Stefan Windfeldt, d03sw@student.lth.se Inlämmnad: 4 december 2006 Innehåll 1 Problembeskrivning 3 2 Teknisk beskrivning

Läs mer

Digitala Projekt. Ljuskänslig riktningsautomatik. Rasmus Persson 890510-3571 - dt08rp9@student.lth.se Max Åkesson 880214-3936 - dt07ma4@student.lth.

Digitala Projekt. Ljuskänslig riktningsautomatik. Rasmus Persson 890510-3571 - dt08rp9@student.lth.se Max Åkesson 880214-3936 - dt07ma4@student.lth. Digitala Projekt Ljuskänslig riktningsautomatik av Rasmus Persson 890510-3571 - dt08rp9@student.lth.se Max Åkesson 880214-3936 - dt07ma4@student.lth.se Grupp 6 Handledare: Bertil Lindvall 1. Abstract This

Läs mer

Att använda pekare i. C-kod

Att använda pekare i. C-kod Att använda pekare i C-kod (Bör användas av de som känner sig lite hemma med C-programmering!) Rev 1, 2005-11-23 av Ted Wolfram www.wolfram.se Syfte: Man kan tycka att det är komplicerat att använda pekare

Läs mer

A-del motsvarande KS1

A-del motsvarande KS1 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för elektroteknik Tentamen Mikrodatorteknik CT3760 Datum 2005-10-28 Tid 08.30 12.30 Svar till A- och B-del A-del motsvarande KS1 Uppgift A1. Vad blir resultatet då instruktionen

Läs mer

Exempeluppgift i Logikstyrning. 1 Inledning. 2 Insignaler och utsignaler

Exempeluppgift i Logikstyrning. 1 Inledning. 2 Insignaler och utsignaler Exempeluppgift i Logikstyrning Inledning Idén med detta papper är att ge en allmän beskrivning av labbutrustningen och tips för hur man kan lösa olika praktiska problem i samband med laborationen. Läs

Läs mer

Digital Termometer J10 B4 A4 GND GND GND B1 GND GND GND GND B3 A3 +5V +5V A3 +5V A2 +5V +5V A2. +5v B16 A16 UREG UREG B1 6 AC AC A1 6 A6 6

Digital Termometer J10 B4 A4 GND GND GND B1 GND GND GND GND B3 A3 +5V +5V A3 +5V A2 +5V +5V A2. +5v B16 A16 UREG UREG B1 6 AC AC A1 6 A6 6 Digital Termometer I den här uppgiften skall vi mäta temperaturen på ditt kaffe. Vi använder en termistor som temperaturkänslig givare och timerkretsen 555 som A/D omvandlare. Temperaturen presenterar

Läs mer

Elektroteknik MF1016 föreläsning 9 MF1017 föreläsning 7 Mikrodatorteknik

Elektroteknik MF1016 föreläsning 9 MF1017 föreläsning 7 Mikrodatorteknik Elektroteknik MF1016 föreläsning 9 MF1017 föreläsning 7 - Inbyggda system - Analog till digital signal - Utvecklingssystem, målsystem - Labutrustningen - Uppbyggnad av mikrokontroller - Masinkod, assemblerkod

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna i digitalteknik kommer kortet att användas

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012 Med kommentarer för kursen ht 2012 2012 CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna

Läs mer

Pong Mayhem. Innehållsförteckning Inledning Kravspecifikation Komponenter/Hårdvara Arbetsprocess Reflektion...

Pong Mayhem. Innehållsförteckning Inledning Kravspecifikation Komponenter/Hårdvara Arbetsprocess Reflektion... Pong Mayhem Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 Kravspecifikation... 2 Komponenter/Hårdvara... 3 Arbetsprocess... 5 Reflektion... 8 Appendix... 9 Inledning Bakgrund Digitala projekt

Läs mer

Digitalt Projekt: Radiostyrd Bil

Digitalt Projekt: Radiostyrd Bil Digitala Projekt EITF11 Digitalt Projekt: Radiostyrd Bil Elektro- och informationsteknik, Lunds Tekniska Högskola och Handledare: Bertil Lindvall 2015-05-20 1 Digitala Projekt EITF11 Abstract This project

Läs mer

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar.

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar. Ö : Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar B L Spänningskällan ger spänningen V Brytaren är öppen som i figuren a) Beräkna strömmen

Läs mer

SNOOZE SNOOZE REVOLUTION

SNOOZE SNOOZE REVOLUTION SNOOZE SNOOZE REVOLUTION 2015-05-18 GRUPP 11 Gustav Halling, Jacob Mejvik och Axel Ryding Sammanfattning Digitala projekt (EITF11) är en kurs vid Lunds tekniska i vilken eleverna får välja ett projekt

Läs mer

NXT LEGO-robot laboration Programmering och felsökning av en LEGOrobot

NXT LEGO-robot laboration Programmering och felsökning av en LEGOrobot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN NXT LEGO-robot laboration Programmering och felsökning av en LEGOrobot Gabriel Vilén 30/8-2012 gvilen@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Vi har programmerat

Läs mer

Telephone controlled mouse

Telephone controlled mouse Digitala projekt 5p HT 2004 Telephone controlled mouse EMIL SÖGAARD PIERRE FRÖJD e03es e03pf Abstract The possibility to communicate and control devices remote via an ordinary telephone can have many advantages

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Laboration D184. ELEKTRONIK Digitalteknik. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD

Laboration D184. ELEKTRONIK Digitalteknik. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Lars Wållberg/Dan Weinehall/ Håkan Joëlson 2010-05-06 v 1.7 ELEKTRONIK Digitalteknik Laboration D184 Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade

Läs mer

Projektrapport i Digitala projekt EITF11. Institutionen för Elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola

Projektrapport i Digitala projekt EITF11. Institutionen för Elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola RADIOSTYRD BIL Projektrapport i Digitala projekt EITF11 Institutionen för Elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola Victor Girardin (I-10), Rickard Olsson (I-10) & Staffan Theander (I-09)

Läs mer

Digitala projekt rapport

Digitala projekt rapport Digitala projekt rapport Alexander Westrup, d04aw@student.lth.se Martin Sandgren, d04ms@student.lth.se 4 december 2007 Innehåll 1 Abstract 1 2 Inledning 1 3 Arbetsgång 1 4 Hårdvara 1 4.1 Processor...............................

Läs mer

Source code. #undef F_CPU. #define F_CPU 8000000UL. #include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> #include <string.h> #include <avr/eeprom.

Source code. #undef F_CPU. #define F_CPU 8000000UL. #include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> #include <string.h> #include <avr/eeprom. Source code #undef F_CPU #define F_CPU 8000000UL #include #include #include #include #define LCD_DATA_PORT #define LCD_DATA_DDR #define LCD_DATA_PIN PORTA

Läs mer

Om NXTprogrammering. Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT?

Om NXTprogrammering. Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Om NXTprogrammering RCX-modul (Robotic Commander explorer) Styrenhet som innehåller liten dator Vad innehåller lådan? Liten dator, sensorer, motorer, hjul Massor av legobitar RCX-modulen Skärm Gå vänster

Läs mer

Datakommunikation med IR-ljus.

Datakommunikation med IR-ljus. Datakommunikation med -ljus. I den här uppgiften skall du kommunicera med hjälp av infrarött () ljus. Du skall kunna sända tecken från tangentbordet samt ta emot tecken och visa dem på skärmen. Genom att

Läs mer

GPIO - General Purpose Input Output

GPIO - General Purpose Input Output GPIO - General Purpose Input Output Ur innehållet: Digital IO Ideala och verkliga signaler Bitvis in- och utmatning Anslutning - fysiskt gränssnitt F407 - GPIO-modul tillämpningar Programmering av enkelt

Läs mer

Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING

Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING Laborationsansvariga: Anders Arvidsson, Björn Lundblad Utskriftsdatum: 2002-10-31 Laboranter: 1 Syfte Denna laboration syftar till att öva användningen

Läs mer

Studera databladen för LCD på sid 4, 5, 7, 8, 14, 18, 19, 20 och 23. Datablad finns på kurshemsidan.

Studera databladen för LCD på sid 4, 5, 7, 8, 14, 18, 19, 20 och 23. Datablad finns på kurshemsidan. Namn: Laborationen godkänd: Digitala system 15 p Datorprojekt, del 2 L T H I n g e n j ö r s h ö g s k o l a n v i d C a m p u s H e l s i n g b o r g Projektlaboration 2, skrivning till LCD. Förberedelser:

Läs mer

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 Allmänt Modulen är helt självförsörjande, det enda du behöver för att komma igång är en 9VAC väggtransformator som du kopplar till jacket J2. När du så småningom vill

Läs mer

Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION

Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION Laborationsansvariga: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-04-26 Syfte Laborationen syftar till att ge studenten tillfälle att närmare bekanta sig med RS-232-protokollet,

Läs mer

Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning

Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning Daniel Leonardsson dale0010@student.umu.se Kajsa Persson kape0038@student.umu.se I samarbete med Svensk Maskinprovning,

Läs mer

Lösningar till tentauppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet idag kl 19. Omtentamen i Programmering C, 5p, fristående, kväll, 040110.

Lösningar till tentauppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet idag kl 19. Omtentamen i Programmering C, 5p, fristående, kväll, 040110. 1(8) ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Lösningar till tentauppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet idag kl 19. Denna tenta kommer att vara färdigrättad On 14/1-04 och kan då hämtas på mitt

Läs mer

Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/

Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/ CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 1 Torsdag 2005-08-25 Upprop. Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/ Kurslitteratur är Per Foyer Mikroprocessorteknik. Finns på bokhandeln.

Läs mer

Och!efter!ca!20!omgångar!hamnade!den!på!en!stabil!konfiguration!enligt!nedan! där!den!stannar!kvar.!

Och!efter!ca!20!omgångar!hamnade!den!på!en!stabil!konfiguration!enligt!nedan! där!den!stannar!kvar.! Inlämningsuppgift5/GameofLife GameofLifeärettklassigtspel/emulator.Sistidokumentetserduemexempel kodskriveniprogrammetmatlab.skrivomprogrammeticiställetochstarta medattskrivaerainitialerpåspelbrädet.förmerinformationom

Läs mer

TSIU50 Mikrodatorprojekt. LAB1 AVR-introduktion och logikanalysator

TSIU50 Mikrodatorprojekt. LAB1 AVR-introduktion och logikanalysator 1 2 TSIU50 Mikrodatorprojekt LAB1 AVR-introduktion och logikanalysator Michael Josefsson Januari 2007 Detta häftes syfte är att tjäna som en snabb introduktion till utvecklingsmiljön AVRStudio och den

Läs mer

AVR Studio 4 Och AVRFLASH

AVR Studio 4 Och AVRFLASH Komma igång med AVR Studio 4 Och AVRFLASH Kjell Fällman 2010 Rev: 1 Laboration 1 AVR Studio 4, WinAVR(AVR-GCC) och AVRFLASH AVR Studio 4, ATMELs IDE för 8bits AVR MCU http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725

Läs mer

Helena Harrysson och Linnéa Wickberg

Helena Harrysson och Linnéa Wickberg Snake Ett klassiskt spel i ny tappning Helena Harrysson och Linnéa Wickberg 2013-05-20 Handledare Bertil Lindvall Abstract The course Digitala Projekt, EITF11, focuses on the process of constructing a

Läs mer

Mätningar på transistorkopplingar

Mätningar på transistorkopplingar Ellab015A Mätningar på transistorkopplingar Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Transistorn är en av de allra viktigaste komponenterna inom elektroniken. I den här laborationen

Läs mer

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Lars Wållberg Stig Esko 1999-10-12 Rev 1.0a Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM LABORATION E233 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad

Läs mer

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Växelspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

EDI021 Digitala projekt. Rapport LARMSYSTEM. Utförd av: Niklas Eklund E03 David Olsson E04. Inlämnad:

EDI021 Digitala projekt. Rapport LARMSYSTEM. Utförd av: Niklas Eklund E03 David Olsson E04. Inlämnad: EDI021 Digitala projekt Rapport LARMSYSTEM Utförd av: Niklas Eklund E03 David Olsson E04 Handledare: Bertil Lindvall Inlämnad: 2007-12-04 1 Abstract The market for security devices, both for consumers

Läs mer

Kravspecifikation för hårdvaruprojekt i kursen Datorsystemteknik, HT2005. Temperaturvakt med loggningsfunktion

Kravspecifikation för hårdvaruprojekt i kursen Datorsystemteknik, HT2005. Temperaturvakt med loggningsfunktion Kravspecifikation för hårdvaruprojekt i kursen Datorsystemteknik, HT2005 Temperaturvakt med loggningsfunktion Bakgrund Den här applikationen skall tas fram i syfte att träna studenter på Datorsystemteknikkursen

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK ELEKTROTEKNK Tentamen med lösningsförslag nlämningstid Kl: MASKKONSTRUKTON KTH TENTAMENSUPPGFTER ELEKTROTEKNK Elektroteknik Media. MF035 och 4F4 009 08 4.00 7.00 För godkänt fordras c:a 50% av totalpoängen.

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

KRYPTERING. 23 maj. Vilken jävla duart?

KRYPTERING. 23 maj. Vilken jävla duart? 23 maj KRYPTERING 2012 A short report regarding the difficulties of encrypting traffic between a AVRmega16 and a computer, using a DUART as intermediate. The rapport states that it is not impossible for

Läs mer

HockeyMate Projektarbete i EITF40 - Digitala Projekt Institutionen för elektro- och informationsteknik

HockeyMate Projektarbete i EITF40 - Digitala Projekt Institutionen för elektro- och informationsteknik HockeyMate Projektarbete i EITF40 - Digitala Projekt Institutionen för elektro- och informationsteknik Grupp 7 Niclas Thuning, 860215-3994, et06nt3@student.lth.se Carl Cristian Arlock, 840306-3954, dt07ca7@student.lth.se

Läs mer

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94.

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94. - ecos 94.25 Sidan av 2 EYB 25 256: ecos, Rumsenhet Rumsenheten används för temperaturmätning inomhus och som manöver enhet till ecos EYE2-26. Huset är av flamsäker termoplast och frontens yttermått är

Läs mer

TSTE93 Analog konstruktion

TSTE93 Analog konstruktion Komponentval Flera aspekter är viktiga Noggranhet TSTE9 Analog konstruktion Fysisk storlek Tillgänglighet Pris Begränsningar pga budget Föreläsning 5 Kapacitanstyper Kent Palmkvist Resistansvärden ES,

Läs mer

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik A/D D/A omvandling Lars Wallman Innehåll Repetition binära tal Operationsförstärkare Principer för A/D omvandling Parallellomvandlare (Flash) Integrerande (Integrating Dual Slope) Deltapulsmodulation (Delta

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen)

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) MÄLRLENS HÖGSKOL Institutionen för elektroteknik Tentamen Mikrodatorteknik T3760 atum 2005-10-28 Tid 08.30 12.30 nsvarig lärare: Olof ndersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) Om du klarat samtliga

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen?

LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen? ICT LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen? Daniel Lindfors 12/9/07 dlindf@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Denna laboration

Läs mer

Programmering med Arduino

Programmering med Arduino Programmering med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Digitalt eller Analogt

Digitalt eller Analogt Digitalt eller Analogt digitalt: q 0 255 q 7 q 6 q 5 q 4 q 3 q 2 q 1 q 0 1 ½ ¼ 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 eller analogt? q Digital style Old school Digital Analogomvandlare? b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 b

Läs mer

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus Rum - Utmärkande egenskaper Avkänningselement med hög prestanda, temperaturkompenserad och stabil Modbus RS85 för digitala avläsningar Utgångar för-0ma, 0-0Vdc och 0-5Vdc Valfria färger, t.ex. röd Enkel

Läs mer

Programmering av inbyggda system

Programmering av inbyggda system GPIO, In- och utmatning Demonstration och konsultation ST407 GPIO konfigurering och användning Arbetsbokens avsnitt 4 och 5 LCD ASCII-display Keyboard Introduktion till laboration 2 Demonstrationsövning

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

Temperaturregleringssystem

Temperaturregleringssystem Temperaturregleringssystem Ett arbete i kursen Digitala Projekt vid LTH vårterminen 2002 Stefan Nilsson d98sn@efd.lth.se Karl Torpel d98kt@efd.lth.se Inledning: 3 Bakgrund: 3 Kravspecifikation: 3 Genomförande:

Läs mer

Labyrintspelet EDI021 Grupp 5

Labyrintspelet EDI021 Grupp 5 Labyrintspelet EDI021 Grupp 5 Kristian Sylwander d04ks@student.lth.se Emil Wasberger d03ew@student.lth.se Michael Winberg d04mwi@student.lth.se 16 maj 2008 1 Inledning Syftet med kursen EDI021 är att bygga

Läs mer

Programmering av inbyggda system 2014/2015

Programmering av inbyggda system 2014/2015 Programmering av inbyggda system 2014/2015 Sammanfattning Kursens syften är att vara en introduktion till konstruktion av små inbyggda system och att ge en förståelse för hur imperativa styrstrukturer

Läs mer

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I 6. Likströmskretsar 6.1 Elektrisk ström, I Elektrisk ström har definierats som laddade partiklars rörelse mer specifikt som den laddningsmängd som rör sig genom en area på en viss tid. Elström kan bestå

Läs mer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer

Läs mer

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns )

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns ) Projektuppgift Digital elektronik CEL08 Syfte: Det här lilla projektet har som syfte att visa hur man kan konverterar en analog signal till en digital. Här visas endast en metod, flash-omvandlare. Uppgift:

Läs mer

7HQWDPHQLNRQVWUXNWLRQVPHWRGHU 'HOWHQWDPHQ / VQLQJDURFKNRPPHQWDUHU

7HQWDPHQLNRQVWUXNWLRQVPHWRGHU 'HOWHQWDPHQ / VQLQJDURFKNRPPHQWDUHU Datum: 98 11 18 Tid: 13:00-14:00 Lokal: E348 Hjälpmedel: Miniräknare, linjal Bilagor: Datablad över PIC Timer 0 7HQWDPHQLNRQVWUXNWLRQVPHWRGHU 'HOWHQWDPHQ / VQLQJDURFKNRPPHQWDUHU Examinator: Bengt Magnhagen

Läs mer

LUXCONTROL modulardim

LUXCONTROL modulardim LUXCONTROL modulardim data & instruktion 2010-04 modulardim data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för PCA/TE one4all/pcd modulardim BASIC Styrmodul för 3 kanaler Styrmodulen

Läs mer

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. fredag 13 januari 2012

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. fredag 13 januari 2012 1 of 6 Örebro universitet Akademin för naturvetenskap och teknik Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se) Tentamen i Programmering grundkurs och Programmering C för D1 m fl, även distanskursen

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer