Norrköpings Statistikatlas - användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköpings Statistikatlas - användarhandledning"

Transkript

1 FOKUS: STATISTIK Norrköpings Statistikatlas - användarhandledning Norrköpings statistikatlas är ett verktyg för att presentera data på delområdesnivå inom Norrköping nås via kommunens hemsida under kan laddas med egna variabler för presentation ekonomi- och styrningskontoret EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

2 Kontaktpersoner: Charlotte Jansson, ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun, telefon: Dan Andersson, ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun, telefon: Tidigare publikationer i serien Fokus Statistik: Sammanställning av socioekonomiska variabler för Norrköpings valdistrikt (daterad ) Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt (daterad ) Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping (daterad ) Uppföljning av Easyresearch (daterad ) Kommunalskatten 2012 (daterad ) Framtida utbildning och arbetsmarknad (daterad ) Fritidshusområden 2010 (daterad ) Tätorter 2010 (daterad ) Arbetspendling 2010 (daterad ) Länk till publikationerna på hemsidan: Sida 2

3 Innehåll Innehåll... 3 Om Norrköpings Statistikatlas... 4 Start... 4 Lite om historier... 5 Val av variabler... 5 Färglegend för karta och bollar i korrelationsdiagrammet... 6 Val av områden... 6 Animering av tidsserier... 7 Val av visade komponenter/delfönster... 8 Inställningar för (vissa av) Statistikatlasens komponenter... 9 Spårfunktionen för områden (följa ett områdes utveckling)... 9 Zooma och förflytta sig... 9 Fönsterstorlek... 9 Spara bilder... 9 Expandera fönster... 9 Ladda befintliga variabler och externa data Ladda externa data Nya variabler på samma geografiska nivå Ny data på annan geografisk nivå Fler funktioner i menyn Arkiv/Hantera data Skapa egna historier Fler funktioner Länkar Sida 3

4 Om Norrköpings Statistikatlas Statistikatlasen är ett sätt att visualisera statistik för geografiska områden. I Norrköpings Statistikatlas visas statistik för delområden inom Norrköpings kommun, uppdelat på NYKO3. NYKO står för nyckelkodsområden och nivå tre visar stadsdelar inom centralorten Norrköping, större tätorter och delområden på landsbygden. Programvaran som används heter Statistics explorer och är utvecklat av Norrköpingsföretaget NcomVA. Norrköpings Statistikatlas nås från kommunens hemsida. Gå via länken (där det också finns en del information): Direktlänk till Statistikatlasen: Det är möjligt att ladda Statistikatlasen med egna variabler. För att använda komponenten Karta måsta de nya variablerna vara på samma geografiska nivå som Norrköpings Statistikatlas, dvs. NYKO3. Start När Norrköpings Statistikatlas startas visas en vy med tre delfönster/komponenter. Längst upp till vänster visas en karta över Norrköping uppdelat i delområden (NYKO 3). Längst upp till höger om kartan ligger överst ett punktdiagram som kan visa samband mellan variabler Under karta och korrelationsdiagrammet finns ett stapeldiagram. Till höger om de tre komponenterna finns ett fönster med historier. Den historia som visas är markerad i listan. Till varje historia hör en text som alltid ligger under listan med historier. Texten innehåller en kommentar till vad som visas i karta och diagram. Historierna i Norrköping Statistikatlas Sida 4

5 visar vilka variabler som finns i de olika förladdade variablerna. Man kan också skriva in analystext. De förladdade variablerna i de första historierna visar befolkningsstatistik samt några sociala variabler. Om man väljer en av de andra historierna i listan laddas en ny karta och nya diagram med nya variabler och en ny kommentar. Den sista historien i listan visar samtliga variabler som finns förladdade i Norrköpings Statistikatlas. Här kan du själv korsa de variabler du önskar. De förladdade variablerna i Statistikatlasen finns över en tidsperiod. Observera att variablernas tidsserier är olika långa. Om du använder en variabel med kortare tidsperiod än en annan visas bara uppgifter för de år där det finns siffror för samtliga visade variabler. Lite om historier Man kan skapa, importera och redigera egna historier, som kommer att kallas lokala historier. Längst ned i historiefönstret ges möjlighet att skapa egna historier från analyser man gör i Statistikatlasen. Dessa kan sparas lokalt och laddas in i Statistikatlasen vid senare tillfälle och visar då det upplägg av variabler, karta och diagram som var aktiva när historien skapades. Mer om detta kan du läsa om senare i dokumentet. Val av variabler I varje delfönster/komponent finns en gardinlist/variabellist där man kan välja någon annan av de variabler som är inladdade i den aktuella historien. Den variabel man använder i kartan, tillsammans med den färglegend som används, styr färgen av områdena i samtliga komponenter. I exemplen nedan visas variabeln Medelålder i kartan respektive variabeln Andel år i korrelationsdiagrammet. Variabelinformation Variabelval Då man ställer markören på variabelinformation, se figur ovan, visas ytterligare information om variabeln. I de flesta fall i denna Statistikatlas är det den vald variabels enhet. I komponenterna med kartan och histogram kan man välja en variabel. I komponenten korrelationsdiagram kan man välja variabel för x- respektive y-axeln samt även variabel för områdespunktens storlek. Den variabeln väljs i variabellistan ovanför diagrammet. Sida 5

6 Ett lämligt val är ofta områdets totala folkmängd. Skalreglage Punkternas storlek regleras med hjälp av skalreglaget till höger om valet av variabel till punktstorlek. Färglegend för karta och bollar i korrelationsdiagrammet I komponenten karta finns en färglegend som visar vilka värden som motsvarar olika färger i kartan. Vilka värden som motsvarar olika färger beror på vilka gränsvärden som anges Med den översta knappen till vänster om legenden kan man flytta legenden i kartan. Med hjälp av den andra knappen kan man välja färgskala och även variabel. Den tredje knappen ger en Uniform distribution vilket innebär att intervallet mellan varje gränsvärde är lika stora. Den fjärde knappen är en Percentil Distribution vilket innebär att om kvartiler väljs (gränsvärdena 25, 50 och 75 procent) så kommer 25 procent av områdena finnas inom varje intervall. Med den femte knappen kan man välja en klassindelning av gränsvärdena och färgskalan blir absolut. Man kan även manuellt flytta gränserna genom att vänsterklicka på respektive värde, hålla ner knappen och ändra läge på gränsvärdet. Val av områden Vill man titta på ett område kan man klicka antingen i kartan eller i någon av de andra komponenterna (korrelationsdiagram, stapeldiagram etc.). Området visas då med svart kontur i samtliga komponenter. För att välja flera variabler så håller man ner Ctrl-tangenten. Se exemplet Skärblacka nedan: Sida 6

7 I figuren ovan visas också en informationsruta för Skärblacka i kartan. Den visas då man för markören över respektive område. Även den så kallade spårfunktionen visas i korrelationsdiagrammet. Se förklaring nedan. Animering av tidsserier I samtliga historier som visas i Statistikatlasen finns animeringar över tid. Dessa animerade historier kan spelas upp genom att klicka på Play-knappen i tidsaxeln under korrelationsdiagrammet. Animeringarna visar hur utvecklingen av de variabler historien innehåller varit under åren. Det går också att stega sig fram mellan åren genom att dra pilen till önskat år på tidsaxeln. Om det finns delområden som markerats i karta och diagram visas spår som visar hur utvecklingen varit under hela tidsperioden i de områden som markerats. Vill du i en animering se spåret för ett visst delområde - väljer du område genom att klicka på den i kartan eller i diagrammet. Du kan markera flera delområden genom att hålla ned Ctrl-knappen och klicka på områdena i kartan eller diagrammen. Om du för markören över karta eller diagram visas värden för de variabler som hör till historien. Sida 7

8 Val av visade komponenter/delfönster Förutom korrelationsdiagram och histogram, som visas i de flesta av de förladdade historierna, kan man välja andra typer av redovisning. Spridningsmatris, tidsstapeldiagram, distributionsgraf, tidsgraf, parallella axlar samt datatabell och stapeltabell väljs i de flikar som visas ovanför fönstren. De olika delokomponenterna redovisas mycket kort nedan. Spridningsmatris Visar sambandet mellan två variabler. För man pekaren över en del i matrisen visas korrelationen. De gröna fälten visar två variabler med positivt samband och de rosa fälten visar två variabler med negativt samband. Tidsstapeldiagram Visar valda områdens värden över tid med hjälp av stapeldiagram. Distributionsgraf Visar områdenas fördelning efter vald variabler. I Norrköpings Statistikatlas är delområdena kategoriserade efter Norrköpings tätort, Övriga tätorter samt landsbygd. Tidsgraf Visar valda områdens värden över tid med hjälp av linjediagram. Parallella axlar Visar samtliga områdens valda värden för valt år samt medelvärdet. Även en fördelning av vald variabel visas i form av histogram. Stapeltabell Visar områdena i stapeldiagram för valda variabler och valt år. Områdena sorterade efter storleken på första variabeln. Datatabell Visar valda variablers värden för samtliga områden. Man kan spara/ladda ner data under menyn Arkiv/Spara data. För varje komponent kan man göra olika val. Antingen via knappar i delkomponenten eller via speciellt inställningsfält. Se nedan för förklaring. Sida 8

9 Inställningar för (vissa av) Statistikatlasens komponenter I vissa komponenter finna denna knapp som visar ett inställningsfönster. Spårfunktionen för områden (följa ett områdes utveckling) När knappen spår är förbockad så visas valda områdens utveckling över tid med hjälp av pricakde linjer. Zooma och förflytta sig Du kan zooma och förflytta dig i kartan med knapparna uppe till vänster i kartan. Du kan även zooma med scrollhjulet på musen och flytta kartan genom att hålla ned vänster musknapp och dra i kartan. Fönsterstorlek Storleken på de olika fönstren kan justeras genom att dra i de handtag som finns i fönstrens ramar. Handtag för fönsterstorlek Spara bilder För att spara innehållet i kart- och diagramfönster finns en skrivarikon i vart och ett av dem. Fönsterinnehållet kan sparas I.PNG- eller.jpg-format. Expandera fönster I de olika fönstren finns också en knapp som expanderar fönstret så att enbart det fönstrets innehåll visas på skärmen. Sida 9

10 Ladda befintliga variabler och externa data I databasen som Statistikatlasen använder innehåller fler variabler än de som visas i de första förladdade historierna. Man skulle kunna ladda in och visa fler variabler i dessa historier, men det finns redan en förladdad historia med samtliga tillgängliga variabler i denna Statistikatlas. Det är den sista historien i listan i högra hörnet Samtliga variabler. Ladda externa data Det finns möjlighet att ladda statistik som inte finns med i Statistikatlasens databas från filer du skapat själv i Statistikatlasens format. Man kan ladda filer med data i Unicode textformat, i PC-Axis format, SDMX-format och Excel laddas till Statistikatlasen. Dessa data läggs vid laddningen till de interna variablerna och kan analyseras tillsammans med dessa. De kommer inte att sparas tillsamman med de ursprungliga variablerna i Statistikatlasen, utan måste laddas in i verktyget varje gång man startar om verktyget. Man kan ladda variabler på samma geografiska nivå som Statistikatlasen visar, dvs. NYKO3, och kan då använda samtliga komponenter i verktyget. Man kan även ladda variabler med en annan geografisk indelning, men då kan inte komponenten Karta användas eftersom den är på NYKO3-nivå. Nedan förklaras hur man kan ladda in ny data med hjälp av en Excelfil. Observera att de nya variabelnamnen inte får vara desamma som de ursprungliga. Nya variabler på samma geografiska nivå Under menyval Arkiv/Hantera data laddas data från andra källor. (Även förladdade variabler hanteras från denna meny.) Sida 10

11 Här visas de indikatorer som är inladdade för tillfället och, markerade, de man valt för sin analys i kartor och diagram. Om du vill se samtliga indikatorer som finns tillgängliga väljer du Lägg till fler indikatorer och välj regional nivå som ligger till vänster i fönstret. (Detta kan du göra för historierna i Norrköpings Statistikatlas, förutom då i historien Samtliga variabler som redan innehåller alla möjliga variabler.) Väljer man att ladda in en Excelfil visas nedanstående dialogruta. Den visar hur data måste vara upplagt för att kunna läsas in i Statistikatlasen. Record ID... är i detta fall nyckelkodsnumreringen. 111, 112, osv. Record Name är delområdesnamn. Nordantill, osv. Indicator Name... är variabelnamn för de nya variablerna Timesteps Name är årtal 2000, 2001, osv. Namnge nya variablerna med nya namn inte samma som de redan laddade variablerna. Om man vill förlänga en tidsserie, t.ex. prognosuppgifter för folkmängden, så använd samma namn som redan befintlig variabel. Efter att man gjort sina val väljs Ladda. Variablerna laddas då in och visas i dialogrutan Data hantering (under menyn Hantera data). Välj de nya variablerna genom att bocka för rutorna och klicka återigen på Ladda och variablerna visas med övriga variabler i de olika komponenterna i Statistikatlasen. Sida 11

12 Ny data på annan geografisk nivå På samma sätt, som vid inladdning av nya variabler på NYKO3-nivå, väljer man att ladda in en Excelfil. Filen måste vara uppbyggd på motsvarande sätt som något av exempelen i fönstret på föregående sida. Men de olika fälten består inte av NYKO3-data. Record ID... är ett idnummer, t.ex. 1, 2, 3 osv. Record Name är områdesnamn, t.ex. Område 1, Område 2, osv. Indicator Name... är variabelnamn för de nya variablerna Timesteps Name är årtal, 2000, 2001, osv. De nya variabelnamnen får inte var lika de redan laddade variabelnamnen. Bilden nedan visar ett exempel med inlästa variabler som inte är kopplade till kartan, dvs. inte till NYKO3-områden. Uppgifter visar befolkningsutvecklingen åren för fem äldreomsorgsområden. Korrelationsdiagrammet visar förändringen och sambandet mellan variablerna andelen år och andelen år för perioden. (Andelar av totala befolkningen.) Stapeldiagrammet visar andelen 80 år och äldre år I komponenten kartan används färglegenden som visar just andelen 80 år och över, men kartans delområden är vita på grund av att data inte är kopplad till den geografiska indelning som kan visas i kartan. Fler funktioner i menyn Arkiv/Hantera data Efter att ha valt de variabler som man vill analysera ska man välja hur tidsdimensionen ska hanteras. Om man väljer Överlappande för tidsserier, laddas endast de år då samtliga variabler är representerade i databasen. Sida 12

13 Skapa egna historier När man laddar in nya variabler kan man arbeta med dem så länge man inte avslutar programmet (Norrköpings Statistikatlas). Nästa gång man startar verktyget så finns inte de egna variablerna med utan man måste ladda in dem på nytt. Man kan också göra egna historier till egna presentationer av data. Dessa historier och inställningar måste exporteras och sparas lokalt för att kunna återanvändas. Om du har laddat in egna variabler och vill använda dem i en presentation och känner dig nöjd med presentationen så klicka på Skapa nere till höger. Välj att skapa en standardhistoria. Namnge historien och ditt namn. En dialogruta visas där du kan skriva in din text. Uppe i högra listan med historier finns nu din historia under rubriken Lokala historier. Man kan redigera sin historia och t.ex. visa flera ögonblicksbilder ( snapshots ) i olika kapitel (chapters), eller om du vill ändra din text och/eller din redan valda startbild (ögonblicksbild). När du är nöjd så klicka på Spara nere till höger. En fil skapas med ändelsen.xml som du sparar ner lokalt. Det som sparas är både de variabler du eventuellt har laddat in, den presentation (ögonblicksbild) och din text för historien. Du kan också göra egna presentationer av redan förladdade variabler. När du sedan öppnar Norrköpings Statistikatlas nästa gång, kommer inte din lokala historia att finnas med, utan du måsta öppna din sparade xml-fil i applikationen. Öppna-knappen finns nere till höger. Nedanstående bild visar ett exempel på en lokal historia test. Sida 13

14 Fler funktioner De funktioner som nämnts i denna handledning är bara några av de som finns tillgängliga. De är kanske de mest vanliga och viktiga för att komma igång med Statistikatlasen. I menyer, fönster och flikar finns flera som inte gås igenom här. Med hjälp av rubrikraden längst upp i Statistikatlasen kan man göra en mängd val, till exempel: Arkiv/Hantera data. Ladda in nya variabler till Statistikatlasen, antingen variabler som finns i grund applikationen eller nya variabler från extern datakälla. Arkiv/Spara data. Spara ned data från Statistikatlasens ämnesområden till filer i textformat. Inställningar/Kartinställningar. Påverka kartans utseende. Särskilt användbart om Google Maps används som bakgrund. Vyer. För att visa alternativ färglegend, visa/dölja färglegend, visa/dölja de fönstren. Välja att visa valdetaljer, d v s uppgifter om de kommuner som markeras. Hjälp. Det finns hjälp att få under menyvalet Hjälp. Hjälp finns också under de ikoner med frågetecken som finns i anslutning till olika fönster och menyval. Hjälpen är interaktiv och skriven på engelska. Länkar Länkar till andra producenter av Statistikatlas och liknande publiceringar med hjälp av Statistics explorer. Producent Innehåll Länk Statistiska centralbyrån (SCB) Linköping kommun Regionförbundet Östsam Västra Götalandsregionen Länsstyrelsen Kronoberg Kartor och regional analys på kommunnivå samt på valdistriktsnivå Kommunerna inom Östergötlands län samt kommunens egna delområden. Statistik för kommunerna i länet. Statistik för kommuner och andra delområden inom regionen. Motsvarande Statistikatlas samt analyser. Statsitik för kommuner inom länet a spx Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckli ng/publikationer-statistik/fakta-ochstatistik/interaktiv-statistik/ # Sida 14

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse, Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare en introduktion till analysvyn Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Från PCAXIS till Statistikatlasen

Från PCAXIS till Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Från PCAXIS till Statistikatlasen Ladda statistik i PC-Axisformat Inledning I Statistikatlasen ingår ett litet urval av statistiska variabler ur den stora mängd data som produceras

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

PC-Axis 2004, Handledning

PC-Axis 2004, Handledning 1 PC-Axis 2004, Handledning Innehåll PC-AXIS 2004, HANDLEDNING... 1 LITE OM PC-AXIS OCH DESS HJÄLPFUNKTIONER... 2 EN KORT GENOMGÅNG AV VERKTYGSRADEN... 3 ÖPPNA EN DATABAS I PC-AXIS... 4 GÖR EN TABELL I

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Att göra kartor med enkelt verktyg

Att göra kartor med enkelt verktyg Att göra kartor med enkelt verktyg I detta kapitel visas hur enkelt det är att göra kartor med SCBs diagramverktyg (version 3.0). Med detta verktyg går det lätt och snabbt att illustrera data från raps

Läs mer

Lathund - Redaktörer

Lathund - Redaktörer Lathund - Redaktörer 1. Logga in sid 3 2. Ladda upp/publicera dokument...sid 4-6 2.1 Att lägga till ett dokument...sid 5 2.2 Var publiceras mitt dokument...sid 6 3. Jobba i befintligt dokument...sid 7

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Statistikdatabasen är gratis att använda. Du kan nu få tillgång till Jordbruksverkets statistikdatabas som öppna data, API (Application Programming Interface).

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Diagram. Tips för utformning av diagram

Diagram. Tips för utformning av diagram Diagram En ur Uljas uttagen tabell kan också granskas som statistikdiagram. Även om grafiken i Uljas är avsedd för snabb gestaltning och åskådliggörande av data, kan du genom att pröva de olika reglagen

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Data Wizard (DW): http://www.ncomva.se/flash/projects/dw/ Sveriges Kommun- och Landstingsdatabas: http://www.kolada.se Sveriges

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Visualisering av data energitrender

Visualisering av data energitrender Visualisering av data energitrender Innehåll: Dynamiska diagram - ett relativt nytt sätt att åskådliggöra tidsberoende datamaterial Presentation av det interaktiva visualiseringsverktyget Gapminder Några

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Innehåll INNEHÅLL. Teckenförklaring... 2. Komma igång

Innehåll INNEHÅLL. Teckenförklaring... 2. Komma igång 2015 INNEHÅLL Teckenförklaring.... 2 Innehåll Komma igång Starta programmet.... 4 Ställ in skärm/projektor... 5 Slå på fönsterläge.... 5 Laddningsskärm.... 6 Ämnesmodul.... 7 Ämnesområde... 8 Ämnesdel....

Läs mer

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION]

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] 2014 HSK Fotboll Anna Nerlich [ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] Detta dokument hjälper hemsideansvarig att skapa innehåll till lagets lagsida på hskfotboll.se. Version 1.1 2014-04-25 Om hur

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna

Läs mer

Software for glucose data management. Manual

Software for glucose data management. Manual Software for glucose data management Manual Innehåll Grundläggande aspekter...2 Ikoner...3 Dataöverföring...8 Utskrift...8 Importera / Exportera...9 Lägg till patient...9 Funktioner...13 Patient...14 Blodsockervärden...15

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual)

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Trafikmätning Få information om antalet motorfordon, cyklister och/eller gångtrafikanter vid önskade mätpunkter

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Videomaten. Kortfattad handledning. Torsten Eliasson

Videomaten. Kortfattad handledning. Torsten Eliasson Videomaten Kortfattad handledning Torsten Eliasson Videomaten är det perfekta verktyget för undervisning, oavsett om det är inom folkhögskolorna eller studieförbunden. Att arbeta med videomaten är både

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Contextmenyer, delade högerklicksmenyer (förutsätter ny CoordCom version som levereras i sep-månad) För resurser och stationer

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Bruksanvisning för Digikaskö nätsidorna

Bruksanvisning för Digikaskö nätsidorna Bruksanvisning för Digikaskö nätsidorna En bra källa för information är bloggen http://digikasko-blogg.blogspot.com som ger information om nya egenskaper och praktiska tips för användaren. Läs den regelbundet.

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Start.............................................. 4 1.1.1 Schemalagda aktiviteter..............................

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek Office 365 Skapa och administrera dokumentbibliotek Innehåll Skapa och administrera dokumentbibliotek... 3 Skapa... 3 Administrera... 5 Ta bort dokumentbibliotek... 6 Döpa om... 7 Snabbstart... 8 Skapa

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer