Norrköpings Statistikatlas - användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköpings Statistikatlas - användarhandledning"

Transkript

1 FOKUS: STATISTIK Norrköpings Statistikatlas - användarhandledning Norrköpings statistikatlas är ett verktyg för att presentera data på delområdesnivå inom Norrköping nås via kommunens hemsida under kan laddas med egna variabler för presentation ekonomi- och styrningskontoret EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

2 Kontaktpersoner: Charlotte Jansson, ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun, telefon: Dan Andersson, ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun, telefon: Tidigare publikationer i serien Fokus Statistik: Sammanställning av socioekonomiska variabler för Norrköpings valdistrikt (daterad ) Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt (daterad ) Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping (daterad ) Uppföljning av Easyresearch (daterad ) Kommunalskatten 2012 (daterad ) Framtida utbildning och arbetsmarknad (daterad ) Fritidshusområden 2010 (daterad ) Tätorter 2010 (daterad ) Arbetspendling 2010 (daterad ) Länk till publikationerna på hemsidan: Sida 2

3 Innehåll Innehåll... 3 Om Norrköpings Statistikatlas... 4 Start... 4 Lite om historier... 5 Val av variabler... 5 Färglegend för karta och bollar i korrelationsdiagrammet... 6 Val av områden... 6 Animering av tidsserier... 7 Val av visade komponenter/delfönster... 8 Inställningar för (vissa av) Statistikatlasens komponenter... 9 Spårfunktionen för områden (följa ett områdes utveckling)... 9 Zooma och förflytta sig... 9 Fönsterstorlek... 9 Spara bilder... 9 Expandera fönster... 9 Ladda befintliga variabler och externa data Ladda externa data Nya variabler på samma geografiska nivå Ny data på annan geografisk nivå Fler funktioner i menyn Arkiv/Hantera data Skapa egna historier Fler funktioner Länkar Sida 3

4 Om Norrköpings Statistikatlas Statistikatlasen är ett sätt att visualisera statistik för geografiska områden. I Norrköpings Statistikatlas visas statistik för delområden inom Norrköpings kommun, uppdelat på NYKO3. NYKO står för nyckelkodsområden och nivå tre visar stadsdelar inom centralorten Norrköping, större tätorter och delområden på landsbygden. Programvaran som används heter Statistics explorer och är utvecklat av Norrköpingsföretaget NcomVA. Norrköpings Statistikatlas nås från kommunens hemsida. Gå via länken (där det också finns en del information): Direktlänk till Statistikatlasen: Det är möjligt att ladda Statistikatlasen med egna variabler. För att använda komponenten Karta måsta de nya variablerna vara på samma geografiska nivå som Norrköpings Statistikatlas, dvs. NYKO3. Start När Norrköpings Statistikatlas startas visas en vy med tre delfönster/komponenter. Längst upp till vänster visas en karta över Norrköping uppdelat i delområden (NYKO 3). Längst upp till höger om kartan ligger överst ett punktdiagram som kan visa samband mellan variabler Under karta och korrelationsdiagrammet finns ett stapeldiagram. Till höger om de tre komponenterna finns ett fönster med historier. Den historia som visas är markerad i listan. Till varje historia hör en text som alltid ligger under listan med historier. Texten innehåller en kommentar till vad som visas i karta och diagram. Historierna i Norrköping Statistikatlas Sida 4

5 visar vilka variabler som finns i de olika förladdade variablerna. Man kan också skriva in analystext. De förladdade variablerna i de första historierna visar befolkningsstatistik samt några sociala variabler. Om man väljer en av de andra historierna i listan laddas en ny karta och nya diagram med nya variabler och en ny kommentar. Den sista historien i listan visar samtliga variabler som finns förladdade i Norrköpings Statistikatlas. Här kan du själv korsa de variabler du önskar. De förladdade variablerna i Statistikatlasen finns över en tidsperiod. Observera att variablernas tidsserier är olika långa. Om du använder en variabel med kortare tidsperiod än en annan visas bara uppgifter för de år där det finns siffror för samtliga visade variabler. Lite om historier Man kan skapa, importera och redigera egna historier, som kommer att kallas lokala historier. Längst ned i historiefönstret ges möjlighet att skapa egna historier från analyser man gör i Statistikatlasen. Dessa kan sparas lokalt och laddas in i Statistikatlasen vid senare tillfälle och visar då det upplägg av variabler, karta och diagram som var aktiva när historien skapades. Mer om detta kan du läsa om senare i dokumentet. Val av variabler I varje delfönster/komponent finns en gardinlist/variabellist där man kan välja någon annan av de variabler som är inladdade i den aktuella historien. Den variabel man använder i kartan, tillsammans med den färglegend som används, styr färgen av områdena i samtliga komponenter. I exemplen nedan visas variabeln Medelålder i kartan respektive variabeln Andel år i korrelationsdiagrammet. Variabelinformation Variabelval Då man ställer markören på variabelinformation, se figur ovan, visas ytterligare information om variabeln. I de flesta fall i denna Statistikatlas är det den vald variabels enhet. I komponenterna med kartan och histogram kan man välja en variabel. I komponenten korrelationsdiagram kan man välja variabel för x- respektive y-axeln samt även variabel för områdespunktens storlek. Den variabeln väljs i variabellistan ovanför diagrammet. Sida 5

6 Ett lämligt val är ofta områdets totala folkmängd. Skalreglage Punkternas storlek regleras med hjälp av skalreglaget till höger om valet av variabel till punktstorlek. Färglegend för karta och bollar i korrelationsdiagrammet I komponenten karta finns en färglegend som visar vilka värden som motsvarar olika färger i kartan. Vilka värden som motsvarar olika färger beror på vilka gränsvärden som anges Med den översta knappen till vänster om legenden kan man flytta legenden i kartan. Med hjälp av den andra knappen kan man välja färgskala och även variabel. Den tredje knappen ger en Uniform distribution vilket innebär att intervallet mellan varje gränsvärde är lika stora. Den fjärde knappen är en Percentil Distribution vilket innebär att om kvartiler väljs (gränsvärdena 25, 50 och 75 procent) så kommer 25 procent av områdena finnas inom varje intervall. Med den femte knappen kan man välja en klassindelning av gränsvärdena och färgskalan blir absolut. Man kan även manuellt flytta gränserna genom att vänsterklicka på respektive värde, hålla ner knappen och ändra läge på gränsvärdet. Val av områden Vill man titta på ett område kan man klicka antingen i kartan eller i någon av de andra komponenterna (korrelationsdiagram, stapeldiagram etc.). Området visas då med svart kontur i samtliga komponenter. För att välja flera variabler så håller man ner Ctrl-tangenten. Se exemplet Skärblacka nedan: Sida 6

7 I figuren ovan visas också en informationsruta för Skärblacka i kartan. Den visas då man för markören över respektive område. Även den så kallade spårfunktionen visas i korrelationsdiagrammet. Se förklaring nedan. Animering av tidsserier I samtliga historier som visas i Statistikatlasen finns animeringar över tid. Dessa animerade historier kan spelas upp genom att klicka på Play-knappen i tidsaxeln under korrelationsdiagrammet. Animeringarna visar hur utvecklingen av de variabler historien innehåller varit under åren. Det går också att stega sig fram mellan åren genom att dra pilen till önskat år på tidsaxeln. Om det finns delområden som markerats i karta och diagram visas spår som visar hur utvecklingen varit under hela tidsperioden i de områden som markerats. Vill du i en animering se spåret för ett visst delområde - väljer du område genom att klicka på den i kartan eller i diagrammet. Du kan markera flera delområden genom att hålla ned Ctrl-knappen och klicka på områdena i kartan eller diagrammen. Om du för markören över karta eller diagram visas värden för de variabler som hör till historien. Sida 7

8 Val av visade komponenter/delfönster Förutom korrelationsdiagram och histogram, som visas i de flesta av de förladdade historierna, kan man välja andra typer av redovisning. Spridningsmatris, tidsstapeldiagram, distributionsgraf, tidsgraf, parallella axlar samt datatabell och stapeltabell väljs i de flikar som visas ovanför fönstren. De olika delokomponenterna redovisas mycket kort nedan. Spridningsmatris Visar sambandet mellan två variabler. För man pekaren över en del i matrisen visas korrelationen. De gröna fälten visar två variabler med positivt samband och de rosa fälten visar två variabler med negativt samband. Tidsstapeldiagram Visar valda områdens värden över tid med hjälp av stapeldiagram. Distributionsgraf Visar områdenas fördelning efter vald variabler. I Norrköpings Statistikatlas är delområdena kategoriserade efter Norrköpings tätort, Övriga tätorter samt landsbygd. Tidsgraf Visar valda områdens värden över tid med hjälp av linjediagram. Parallella axlar Visar samtliga områdens valda värden för valt år samt medelvärdet. Även en fördelning av vald variabel visas i form av histogram. Stapeltabell Visar områdena i stapeldiagram för valda variabler och valt år. Områdena sorterade efter storleken på första variabeln. Datatabell Visar valda variablers värden för samtliga områden. Man kan spara/ladda ner data under menyn Arkiv/Spara data. För varje komponent kan man göra olika val. Antingen via knappar i delkomponenten eller via speciellt inställningsfält. Se nedan för förklaring. Sida 8

9 Inställningar för (vissa av) Statistikatlasens komponenter I vissa komponenter finna denna knapp som visar ett inställningsfönster. Spårfunktionen för områden (följa ett områdes utveckling) När knappen spår är förbockad så visas valda områdens utveckling över tid med hjälp av pricakde linjer. Zooma och förflytta sig Du kan zooma och förflytta dig i kartan med knapparna uppe till vänster i kartan. Du kan även zooma med scrollhjulet på musen och flytta kartan genom att hålla ned vänster musknapp och dra i kartan. Fönsterstorlek Storleken på de olika fönstren kan justeras genom att dra i de handtag som finns i fönstrens ramar. Handtag för fönsterstorlek Spara bilder För att spara innehållet i kart- och diagramfönster finns en skrivarikon i vart och ett av dem. Fönsterinnehållet kan sparas I.PNG- eller.jpg-format. Expandera fönster I de olika fönstren finns också en knapp som expanderar fönstret så att enbart det fönstrets innehåll visas på skärmen. Sida 9

10 Ladda befintliga variabler och externa data I databasen som Statistikatlasen använder innehåller fler variabler än de som visas i de första förladdade historierna. Man skulle kunna ladda in och visa fler variabler i dessa historier, men det finns redan en förladdad historia med samtliga tillgängliga variabler i denna Statistikatlas. Det är den sista historien i listan i högra hörnet Samtliga variabler. Ladda externa data Det finns möjlighet att ladda statistik som inte finns med i Statistikatlasens databas från filer du skapat själv i Statistikatlasens format. Man kan ladda filer med data i Unicode textformat, i PC-Axis format, SDMX-format och Excel laddas till Statistikatlasen. Dessa data läggs vid laddningen till de interna variablerna och kan analyseras tillsammans med dessa. De kommer inte att sparas tillsamman med de ursprungliga variablerna i Statistikatlasen, utan måste laddas in i verktyget varje gång man startar om verktyget. Man kan ladda variabler på samma geografiska nivå som Statistikatlasen visar, dvs. NYKO3, och kan då använda samtliga komponenter i verktyget. Man kan även ladda variabler med en annan geografisk indelning, men då kan inte komponenten Karta användas eftersom den är på NYKO3-nivå. Nedan förklaras hur man kan ladda in ny data med hjälp av en Excelfil. Observera att de nya variabelnamnen inte får vara desamma som de ursprungliga. Nya variabler på samma geografiska nivå Under menyval Arkiv/Hantera data laddas data från andra källor. (Även förladdade variabler hanteras från denna meny.) Sida 10

11 Här visas de indikatorer som är inladdade för tillfället och, markerade, de man valt för sin analys i kartor och diagram. Om du vill se samtliga indikatorer som finns tillgängliga väljer du Lägg till fler indikatorer och välj regional nivå som ligger till vänster i fönstret. (Detta kan du göra för historierna i Norrköpings Statistikatlas, förutom då i historien Samtliga variabler som redan innehåller alla möjliga variabler.) Väljer man att ladda in en Excelfil visas nedanstående dialogruta. Den visar hur data måste vara upplagt för att kunna läsas in i Statistikatlasen. Record ID... är i detta fall nyckelkodsnumreringen. 111, 112, osv. Record Name är delområdesnamn. Nordantill, osv. Indicator Name... är variabelnamn för de nya variablerna Timesteps Name är årtal 2000, 2001, osv. Namnge nya variablerna med nya namn inte samma som de redan laddade variablerna. Om man vill förlänga en tidsserie, t.ex. prognosuppgifter för folkmängden, så använd samma namn som redan befintlig variabel. Efter att man gjort sina val väljs Ladda. Variablerna laddas då in och visas i dialogrutan Data hantering (under menyn Hantera data). Välj de nya variablerna genom att bocka för rutorna och klicka återigen på Ladda och variablerna visas med övriga variabler i de olika komponenterna i Statistikatlasen. Sida 11

12 Ny data på annan geografisk nivå På samma sätt, som vid inladdning av nya variabler på NYKO3-nivå, väljer man att ladda in en Excelfil. Filen måste vara uppbyggd på motsvarande sätt som något av exempelen i fönstret på föregående sida. Men de olika fälten består inte av NYKO3-data. Record ID... är ett idnummer, t.ex. 1, 2, 3 osv. Record Name är områdesnamn, t.ex. Område 1, Område 2, osv. Indicator Name... är variabelnamn för de nya variablerna Timesteps Name är årtal, 2000, 2001, osv. De nya variabelnamnen får inte var lika de redan laddade variabelnamnen. Bilden nedan visar ett exempel med inlästa variabler som inte är kopplade till kartan, dvs. inte till NYKO3-områden. Uppgifter visar befolkningsutvecklingen åren för fem äldreomsorgsområden. Korrelationsdiagrammet visar förändringen och sambandet mellan variablerna andelen år och andelen år för perioden. (Andelar av totala befolkningen.) Stapeldiagrammet visar andelen 80 år och äldre år I komponenten kartan används färglegenden som visar just andelen 80 år och över, men kartans delområden är vita på grund av att data inte är kopplad till den geografiska indelning som kan visas i kartan. Fler funktioner i menyn Arkiv/Hantera data Efter att ha valt de variabler som man vill analysera ska man välja hur tidsdimensionen ska hanteras. Om man väljer Överlappande för tidsserier, laddas endast de år då samtliga variabler är representerade i databasen. Sida 12

13 Skapa egna historier När man laddar in nya variabler kan man arbeta med dem så länge man inte avslutar programmet (Norrköpings Statistikatlas). Nästa gång man startar verktyget så finns inte de egna variablerna med utan man måste ladda in dem på nytt. Man kan också göra egna historier till egna presentationer av data. Dessa historier och inställningar måste exporteras och sparas lokalt för att kunna återanvändas. Om du har laddat in egna variabler och vill använda dem i en presentation och känner dig nöjd med presentationen så klicka på Skapa nere till höger. Välj att skapa en standardhistoria. Namnge historien och ditt namn. En dialogruta visas där du kan skriva in din text. Uppe i högra listan med historier finns nu din historia under rubriken Lokala historier. Man kan redigera sin historia och t.ex. visa flera ögonblicksbilder ( snapshots ) i olika kapitel (chapters), eller om du vill ändra din text och/eller din redan valda startbild (ögonblicksbild). När du är nöjd så klicka på Spara nere till höger. En fil skapas med ändelsen.xml som du sparar ner lokalt. Det som sparas är både de variabler du eventuellt har laddat in, den presentation (ögonblicksbild) och din text för historien. Du kan också göra egna presentationer av redan förladdade variabler. När du sedan öppnar Norrköpings Statistikatlas nästa gång, kommer inte din lokala historia att finnas med, utan du måsta öppna din sparade xml-fil i applikationen. Öppna-knappen finns nere till höger. Nedanstående bild visar ett exempel på en lokal historia test. Sida 13

14 Fler funktioner De funktioner som nämnts i denna handledning är bara några av de som finns tillgängliga. De är kanske de mest vanliga och viktiga för att komma igång med Statistikatlasen. I menyer, fönster och flikar finns flera som inte gås igenom här. Med hjälp av rubrikraden längst upp i Statistikatlasen kan man göra en mängd val, till exempel: Arkiv/Hantera data. Ladda in nya variabler till Statistikatlasen, antingen variabler som finns i grund applikationen eller nya variabler från extern datakälla. Arkiv/Spara data. Spara ned data från Statistikatlasens ämnesområden till filer i textformat. Inställningar/Kartinställningar. Påverka kartans utseende. Särskilt användbart om Google Maps används som bakgrund. Vyer. För att visa alternativ färglegend, visa/dölja färglegend, visa/dölja de fönstren. Välja att visa valdetaljer, d v s uppgifter om de kommuner som markeras. Hjälp. Det finns hjälp att få under menyvalet Hjälp. Hjälp finns också under de ikoner med frågetecken som finns i anslutning till olika fönster och menyval. Hjälpen är interaktiv och skriven på engelska. Länkar Länkar till andra producenter av Statistikatlas och liknande publiceringar med hjälp av Statistics explorer. Producent Innehåll Länk Statistiska centralbyrån (SCB) Linköping kommun Regionförbundet Östsam Västra Götalandsregionen Länsstyrelsen Kronoberg Kartor och regional analys på kommunnivå samt på valdistriktsnivå Kommunerna inom Östergötlands län samt kommunens egna delområden. Statistik för kommunerna i länet. Statistik för kommuner och andra delområden inom regionen. Motsvarande Statistikatlas samt analyser. Statsitik för kommuner inom länet a spx Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckli ng/publikationer-statistik/fakta-ochstatistik/interaktiv-statistik/ # Sida 14

Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar

Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar 732G19 Utredningskunskap I Denna datorövning utförs i grupper om 2-4 personer och ska ses som en instruktion i att analysera resultaten av en enkät. Ingen

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se Solen Pro Användar- manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 8 1.1 INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET... 8 1.2 PROGRAMTILLÄGG... 9 Exempel på programtillägg...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs Excel 2010 Grundkurs SDM & Personalkurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad kan man göra med Excel? 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler 4 Fliken Data 4 Fliken Granska

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Handbok Saldoanalys. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Saldoanalys. Å-DATA Infosystem AB Handbok Saldoanalys Å-DATA Infosystem AB Saldoanalys 1 1. INLEDNING... 2 2 SYSTEMÖVERSIKT... 3 2.1 Sidöversikt... 4 2.1.1 Val av företag och fråga... 4 3 UNDERHÅLL FRÅGOR... 5 3.1 Översikt Funktioner...

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows

Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 1 Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows För att kunna använda SPSS är kännedom om de två huvudfönstren Data Editor och Output Navigator en förutsättning.

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO

LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg avsevärt

Läs mer

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer