Motioner. Närodlad rättspolitik. Lokalt brottsförebyggande arbete - Motion 9.1 Behandlas av kommitté nr: 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner. Närodlad rättspolitik. Lokalt brottsförebyggande arbete - Motion 9.1 Behandlas av kommitté nr: 12"

Transkript

1 Motioner Närodlad rättspolitik Lokalt brottsförebyggande arbete - Motion 9.1 Centerpartiet antog vid partistämman 2013 en rad beslut för att stärka det lokala trygghetsarbetet. Bland annat beslutades att Centerpartiet verkar för att polisen ska öka sin lokala samverkan med kommuner och andra lokala aktörer samt att Centerpartiet ska verka för att alla kommuner bör skriva lokala samverkansavtal med polisen. De lokala aktörerna är helt avgörande för att vi ska ha ett effektivt brottsförebyggande arbete i hela landet. Sedan nämnda partistämmobeslut togs har den nya sammanhållna polisorganisation sjösatts vid årsskiftet 2014/2015 med uttalade ambitioner att bättre förankra polisarbetet hos varje kommun och utifrån de lokala problemen som finns just där. Det lokala arbetet för trygghet kan dock inte bara vara polisens uppgift. Det är dags att rikta ljuset mot kommunernas eget brottsförebyggande arbete. Om målet är att skapa trygghet i hela landet så krävs att alla kommuner tar ett ansvar för att samordna och leda det brottsförebyggande arbetet. Kommunen har en närvaro i lokalsamhället som ingen annan myndighet har. Allas vårt ansvar kallades det brottsförebyggande program som jobbades fram under 1990-talet (DS 1996:59). Det var ett försök att ta ett samtal grepp om brottsförebyggande frågor och som bidrog till att många kommuner bildade lokala brottsförebyggande råd. Trots detta har det visat sig att ambitionsnivåerna hos kommunerna ser väldigt olika ut. Polismyndigheten samlas nu på ett mer sammanhållet sätt än tidigare, samtidigt som ambitionen är att det lokala polisarbetet ska stärkas. Därför finns nu en bra möjlighet att åter ta ett samlat grepp på det lokala brottsförebyggande arbetet genom ett nytt nationellt program. Ytterligare ett skäl för att göra detta är att brottsligheten har ändrat karaktär sedan 1990-talet. Den organiserade brottsligheten hör av allt att döma till de trygghetsproblem som växer allra snabbast. Mycket tyder på att det nu behövs starkare insatser mot denna brottslighet, och att hela lokalsamhället behöver involveras. Det finns dock bland Sveriges kommuner skilda uppfattningar om vilket ansvar kommunen har för att motverka brottslighet. Det är olyckligt, och det skapar otydlighet gentemot invånarna kring vem som ska göra vad. Socialtjänstlagen föreskriver idag att kommunerna genom Socialnämnden ansvarar för arbetet mot missbruk, samt för stöd till brottsoffer. Mot missbruk har de flesta kommuner idag ett utvecklat arbete. Samma sak gäller dock inte för livsstilskriminella, eller återfallsförbrytare, varför det har varit svårt att utveckla avhopparverksamheter med fokus på kriminella nätverk i landets kommuner. Det är bara ett exempel på när ansvarsgränserna är otydliga, och detta gäller generellt i det brottsförebyggande arbetet. Därför bör ett förtydligande i lagstiftningen ske så att kommunerna får ett ansvar för brottsförebyggande arbete. Utgångspunkten är att kommunerna behöver utveckla detta och identifiera målgrupper som Socialnämnden idag inte arbetar med. Ansvaret för kommunen att samverka med den nya polismyndigheten bör förtydligas. Vad gäller brottsofferstöd är flera aktörer inblandade. Såväl kommunen som frivilligorganisationer

2 gör viktiga insatser, men för en brottsdrabbad kan det vara svårt att snabbt få en överblick över det stöd som finns att få. Därför finns en risk att vissa grupper av brottsdrabbade idag faller mellan stolarna, eftersom det ofta är så att ingen har en helhetssyn. Därför bör kommunerna få som ansvar att ytterligare underlätta för alla brottsdrabbade. Ett samlat centrum för brottsdrabbade, som en tydlig väg in till stöd, skulle kunna fylla de luckor som finns idag. Det kan inte vara rimligt att det 2015 saknas en samordnande lokal funktion för alla brottsdrabbade. Därför yrkar jag 1. att Centerpartiet vill förtydliga lagstiftningen och öka kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet 2. att Centerpartiet arbetar för att ta fram ett nationellt brottsförebyggande program 3. att kommunerna ges ett ansvar för en samlad funktion för stöd till brottsdrabbade Christian Ottosson - Huddinge Distriktstämmans yttrande: Att bifalla motionen En lokalt förankrad polis i hela landet - Motion 9.2 Centerpartiet antog vid partistämman 2013 en rad beslut för att stärka det lokala trygghetsarbetet. Bland annat beslutades att Centerpartiet arbetar för en mer lokalt förankrad polis i hela Sverige. Denna inriktning finns också med i vårt Idéprogram. Sedan dess har den nya sammanhållna polisorganisation sjösatts vid årsskiftet 2014/2015 med uttalade ambitioner att bättre förankra polisarbetet hos varje kommun och utifrån de lokala problemen som finns just där. Till exempel så betonas den lokala förankringen i Genomförandekommitténs förslag till nytt regleringsbrev för polisen. Och verksamhetsidén för myndigheten 2015 är: Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati. Det finns alltså skäl att utifrån fattade beslut förvänta sig en bättre polisverksamhet ur centerpartistisk synvinkel. Denna motion tar dock upp ett antal farhågor som kvarstår och som är viktiga att uppmärksamma i partiets fortsatta arbete på olika nivåer. Antalet närpolisområden (Näpo) minskar i hela landet vid skapandet av de nya lokalpolisområdena (Lopo), som är den nya polismyndighetens mest lokala nivå (indelningen är region-polisområde-lokalpolisområde). Den nya geografiska indelningen kommer att ge klart färre Lopon än dagens Näpon vilket ställer frågan om polisens lokala närvaro på sin spets. Dalarnas fem Näpon blir exempelvis tre Lopon och Västernorrlands sju Näpon blir tre Lopon. Det kommer att vara viktigt att noga följa konsekvenserna för invånarna av denna organisationsförändring. Ett konkret exempel på att polisen trots alla goda föresatser tills vidare inte kommer att arbeta tillräckligt lokalt syns i den nya arbetsordningen. Där bestäms att Lopo ska bedriva ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i nära samverkan

3 med kommuner och andra lokala aktörer, vilket är viktigt. Men när det kommer till utredningsverksamheten så ska inte Lopo ansvara för ett område som de flesta av oss nog anser måste lösas lokalt, nämligen brott i nära relationer. Detta ska istället polisområdet ansvara för. För denna brottstyp finns mycket att vinna på lokalt samarbete, och genom att lägga detta på polisområdesnivå försvåras samarbete med till exempel kommunerna. Eftersom Lopo blir större och resursstarkare än dagens Näpo är det rimligt att mer ansvar fördelas till dem, däribland utredningar kring brott i nära relationer. Polissamordningen, som har arbetat med att införa den nya polismyndigheten, uppger att den lokala polisen uppger att de saknar tid och resurs för att bygga långsiktiga relationer. Därtill har personalomsättningen i närpolisområdena ofta varit hög. Enligt fattade beslut inom Polissamordningen ska det nu därför i varje Lopo finnas områdespoliser med uppdraget att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta är, från en decentralistisk utgångspunkt, en av de viktigaste pusselbitarna i den nya polisreformen. Dessa poliser ska "endast i mycket begränsad omfattning delta i ingripandeverksamhet eller delta i kommenderingar" (beslut ). Det är välkommet. På två punkter anser jag dock att reformen borde ha gått längre. Den ena gäller antalet områdespoliser. Även om polisens organisation självklart ska styras utifrån de lokala förutsättningarna vet vi att polisens lokala brottsförebyggande och kontaktskapande arbete skapar förtroende och kontinuitet i våra lokalsamhällen. Därför behövs områdespoliserna i hela landet, i varje samhälle. I nämnda beslut anges att i kommuner som är särskilt utsatta ska riktmärket vara att ha minst en områdespolis per invånare. En mer långtgående och med decentralistisk ambition skulle ha varit att införa detta riktmärke i hela landet. Den andra gäller attraktiviteten och kvaliteten på nämnda områdespoliser. Tanken från polisens sida är att det gärna får vara erfarna poliser och att det kräver särskild lämplighet. Jag instämmer i detta, eftersom områdespoliserna kommer att ha ett av polisorganisationens viktigaste och svåraste uppdrag. Därför måste det finnas en strategi för att uppnå målet med områdespoliserna och underlätta rekryteringen av dem. Exempel på hur detta kan göras: inrätta särskilda förordnanden som områdespoliser, se över lönenivån, ställ krav på erfarenhet och definiera tydliga befogenheter. Då kan rollen som områdespolis bli betydelsefull även i verkligheten, och inte stanna vid en god ambition. Därför yrkar jag 1. att Centerpartiet arbetar för en uppföljning av polisens omorganisation med fokus på lokalpolisområdenas förmåga att prioritera en lokalt förankrad verksamhet 2. att Centerpartiet vill förändra polismyndighetens arbetsordning så att fler befogenheter läggs på lokalpolisområdesnivå 3. att Centerpartiet arbetar för att riktmärket inom polismyndigheten ska vara en ansvarig områdespolis per invånare 4. att särskilda förordnanden bör införas för att förtydliga den mycket betydelsefulla roll som områdespoliserna har för polisens lokala arbete Christian Ottosson - Huddinge Distriktstämmans beslut: Att bifalla motionen

4 IS internationella terrorverksamhet - Motion 9.3 Vill börja med en inledning som är ett citat ur delar av en debattartikel av Hanna Gadban, liberal muslim och samhällsdebattör. IS bildades i oktober 2006 och är en paraplyorganisation av olika rebellgrupper. IS visionen är att återskapa ett khalifat där de islamiska sharialagarna skall styra mellanöstern. Den islamistiska terrororganisationen IS (islamiska Staten). Det är en organisation som blivit känd för sitt skoningslösa våld. Man behöver inte leta länge förrän man ser hundratals svenska sidor på Facebook som hyllar IS samt uppmanar till terror. Det första som man gör när man intar en stad är därför att införa stränga sharialagar i de städer eller områden som man intar. Kvinnor måste vara heltäckta och på torgen verkställs offentliga steningar och piskningar av kvinnor som påstås ha varit otrogna, män som har missat fredagsbönen och så vidare. Något av det mest paradoxala är att man i kriget samtidigt i jihads namn anser sig ha rätt att tortera våldta kvinnor (jihad-alnikah) samt skära halsen av kristna, shiamuslimer, sunnimuslimer, yazidier och alla som anses vara kuffar (otrogna). Också inom det svenska samhället riskerar det som sker just nu i Syrien och Irak att få omfattande destruktiva konsekvenser. Ökningen av antalet unga som radikaliseras och väljer att åka ner till våldsbejakade områden har uppmärksammats, men lite har sagts om vad som kommer att hända med de Syrienkrigare som gjort sig kända via sociala medier, när de återvänder till svenska förorter, efter att ha skrutit om hur de deltagit i anfall mot och massakrer av kristna, shiamuslimer, kurder, assyrier och yazidier. Risken för terrordåd ökar naturligtvis för varje extremist som återvänder efter att ha drillats i stridande terroristförband. Men framförallt är avsaknaden av en lagstiftning som kriminaliserar rekrytering till och deltagande i utländska terroristförband ett säkerhetsproblem, vilket inte minst kan drabba liberala, sekulära och shiamuslimer i Sverige, grupper som har valt att söka sig till Sverige just för att undvika religiösa förföljelser. Därtill försvårar avsaknaden av lagstiftning på detta område SÄPO:s arbete, då säkerhetspolisen har få andra verktyg att motverka terrorismen än att samtala med jihadister som återvänt till eller är i färd med att lämna landet. Rekrytering, radikalisering och finansiering sker ofta via sociala kontakter, men även genom föreläsningar och propagandaverksamhet, bland annat just via Internet. Utan lagstiftning som på olika sätt skyddar sina medborgare från dessa radikala krafter och hämmar deras utbredning, blir det svårt att förebygga riskerna. Dessutom måste medvetenheten om problematiken, dess faror och konsekvenser, generellt sett öka i vårt samhälle. Den som bekänner sig till islam kallas muslim. Islam är idag världens näst största religion efter kristendomen. I vårt land råder det religionsfrihet där samtliga religioner tillåts att utövas Ungefär 3500 svenskar uppskattas ha lämnat svenska kyrkan för att konvertera till islam. Islam är Sveriges näst största religion efter kristendomen. Uppemot en halv miljon människor i Sverige har sina rötter i muslimska länder. Undertecknad motionär har inget agg mot muslimer men kan inte acceptera de muslimer som ansluter sig till IS. Det vill säga de som i Allahs namn dödar och terroriserar människor som har en annan trosuppfattning. Sverige är ett av de länder som tar emot ett mycket stort antal flyktingar från länder som härjas av krig och terror. Av dessa flyktingar har många sin religion inom islamistiska församlingar och kommer huvudsakligen från mellanöstern. Därför anser jag att det är märkligt att människor som på grund av krig, förföljelse och terror sökt asyl och fått uppehållstillstånd i vårt land,

5 söker sig tillbaka till mellanöstern för att strida för terrororganisationen ISis. Undertecknad kan inte acceptera ISis odemokratiska och barbariska metoder för att förverkliga ett khalifat i mellanöstern, där endast de islamska sharialagarna skall tillåtas och användas mot de som motsätter sig ISis ytterlighets religion. För att motverka och försvåra radikalisering och rekrytering av speciellt unga personer till ISis bör regering och riksdag oavsett partifärg snarast behandla frågan om att i lag förbjuda och straffa de som rekryterar soldater till ISis arme och liknande terrorgrupperingar vart än i världen de reser ut för att strida. Vi kan inte längre stillatigande acceptera den rekrytering som nu sker och Vi kan inte heller acceptera att de terroristhandlingar som dagligdags utförs av människor bosatta i vårt land mot oskyldiga män, kvinnor och barn i mellanöstern m.m. Som centerpartist och samhällsmedborgare i vårt demokratiska land där det råder tryck-, yttrande och religionsfrihet är undertecknad motionär öppen för att vi hjälper människor som har blivit utsatta för krig, terror och religiös förföljelse. Men för den skull får inte Sverige bli någon bas för terrorister och ej heller människor som uppmanar till terrorverksamhet. 1. att Centerpartiet aktivt medverkar till att lagar stiftas, som förbjuder och kriminaliserar deltagande i verksamhet som bedrivs av terrororganisationer typ ISis, Boko Haram, Al qaida m.m. 2. att lagar liknande de internationella krigslagarna införs för att döma anhängare till ISis och andra terrornätverk, som utför terrorverksamhet inom vårt land eller i andra länder. 3. att Centerpartiet aktivt arbetar för att Icke Svenska medborgare, som deltagit i ISis eller i någon annan terrororganisations verksamhet ska ha förverkat sin rätt att bo och leva i vårt land och skall efter avtjänat staff utvisas. Lika så ska Icke Sven 4. att Centerpartiet arbetar för att Svenska medborgare som döms för terrorverksamhet straffas, men att de under fängelsetiden skall ges möjlighet till hjälp med avprogrammering från sitt destruktiva beteende. 5. att Centerpartiet arbetar för att skapa fler förebyggande insatser. Imamerna och de islamska församlingarna i vårt land ska uppmanas gå ut offentligt och vädja till muslimer att ta avstånd från ISis terrorverksamhet och den rekrytering som pågår. En åt 6. att Centerpartiet arbetar för att anhöriga som blir drabbade av att någon släkting är verksam inom ISis eller annan terrororganisation och som offentligt tar avstånd från detta bör få hjälp av svenska samhället. Det bör upprättas träffpunkter dit anhör 7. att Centerpartiet arbetar för att Säpo får större resurser till utbildning, rekrytering av personal och övervakningsutrustning för att bekämpa förberedelse till terrorverksamhet i vårt land. Ett välorganiserat samarbete med övriga eurpeiska länder bör 8. att centerpartiet arbetar för att Sverige inte ska bli någon fristad för internationella terrorister samt upplyser om att svenska staten inte skall bekosta vård eller läkarhjälp till skadade hemkommande terrorister som inte är svenska medborgare. Karl Olof Pettersson - Lindesberg

6 Centerpartiets Kommunkrets i Lindesberg beslutade vid sitt årsmöte den 18 februari att skicka motionen vidare till Örebro läns Centerpartidistrikt. Distriktsstyrelsens yttrande Centerpartiet vill förhindra att terrorism uppstår genom att arbeta för demokrati, utveckling och mänskliga rättigheter. Vi instämmer med motionären att det är ett stort problem med avsaknaden av lagstiftning som kriminaliserar rekrytering till och deltagande i utländska terroristförband, ex IS. Det är viktigt att lagar stiftas så att möjligheterna att döma de som deltar i stridigheter och begår grymheter i andra länder kan göras. De människor som åker för att kriga med en terroristorganisation eller med en annan stat ska straffas för de brottsliga handlingar man begått. Det är viktigt att polisen och SÄPO får verktyg för att hindra att människor åker ner och strider för IS och andra terrororganisationer samt att de får möjlighet att få dem dömda för brott. Vi instämmer också med att medvetenheten om problematiken, dess faror och konsekvens, generellt sett måste öka i samhället och att det är mycket viktigt att arbeta med förebyggande insatser. Samhället måste se till att människor inte hamnar i de extrema miljöer som får dem att ansluta sig till extremism. Man måste arbeta förebyggande och motverka utanförskap för att minska risken att människor ansluter sig till den här typen av terrororganisationer som begår hemska brott. I andra hand måste vi göra vad vi kan för att se till att man lämnar dessa organisationer. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att motionen ska anses besvarad att motionen överlämnas till Centerpartiets riksstämma Distriktsstämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. Åtgärder emot radikalisering och rekrytering till Jihadresorna - Motion 9.4 Radikaliseringen av främst ungdomar och Jihadresorna till oroshärdarna i Syrien och Irak utgör Sveriges mest akuta säkerhetsutmaning i nuläget. Sverige har försummat frågan och står sämre rustad än våra grannländer beträffande lagstiftningen och det förebyggande arbetet. Det är inte tillfredsställande att det ska ta ett år att få fram en lagstiftning som bland annat kriminaliserar Jihadresorna. Många stridande som rekryteras via bland annat sociala medier är tjejer och killar som är minderåriga och lätta att påverka. Idag så kräver enstaka flygbolag föräldrarnas medgivande vid utlandsresor av minderåriga. Däremot så finns det inte lagliga krav från samhället att påvisa detta medgivande. Kommunernas förebyggande arbete i samarbete med bland annat polisen, Säpo, religiösa företrädare samt det civila samhället måste belysas och prioriteras för att i tidigt stadium peka ut personer som är i farozonen eller är på väg till oroshärdar. Människor som har stridit för terroristorganisationer som IS utgör en stor allmän fara för det svenska samhället. Därför måste Säpo och polisen informera alla samhällsaktörer samt skärpa bevakningen kring dessa personer för att på ett tidigt stadium kunna stoppa eventuella terroraktioner i Sverige. För att samhället ska kunna möta denna stora utmaning så måste vi intensifiera det förebyggande arbetet samt ge myndigheterna

7 verktyg för att försvåra Jihadresorna och med beaktande av ovanstående föreslås partistämma/distriktsstämma i Stockholms län besluta: 1. att Centerpartiet ska arbeta skyndsamt för en lagändring som kräver föräldrarnas medgivande för underåriga som reser till utlandet. 2. att Centerpartiet ska verka för att kommunerna i samarbete med bland annat polis, Säpo, religiösa företrädare samt det civila samhället ska ta fram en handlingsplan för att kartlägga och försvåra 3. att rekrytering och radikalisering av bland annat ungdomar och andra personer bosatta i Sverige. Aphram Melki - Järfälla Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Kvinnlig könsstympning - Motion 9.5 Mellan 130 och 150 miljoner kvinnor, flickor eller spädbarn beräknas vara könsstympade runt om i världen i dagsläget. Ytterligare 3 miljoner främst flickor och spädbarn beräknas bli könsstympade årligen. Traditionen med könsstympning av kvinnor förekommer i hela Afrika men förekommande mest i länder som Egypten, Somalia och Guinea där nästan 100% av alla kvinnor beräknas vara könsstympade. Kvinnlig könsstympning förekommer även i okänd omfattning i Förenade Arabemiraten, Jemen och i enstaka grupper i Irak. I Indonesien, Malaysia och Indien utförs det i vissa muslimska grupper. Många av dem som kommer hit från länder med utbredd könsstympning av kvinnor och barn, ser flytten hit som en chans att stå emot familj och släktingars krav på att könsstympa barnen. Dessa personer inser dock snart att Sveriges lagar, regler och förordningar inte alltid klarar av att skydda barnen mot familjens och släktens kulturella krav på könsstympning av flickor. Barnkonventionen är glasklar i denna fråga. - Artikel 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. - Artikel 19. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. - Artikel 24. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Vad vi kan göra för att detta inte ska kunna inträffa i Sverige. Vad kan vi göra för att dessa kvinnor och flickor ska kunna känna trygghet i Sverige. Ett land som skyddar sina innevånare mot alla de odemokratiska krafter man flyr ifrån. 1. att Centerpartiet i verkar för att höja minimistraffet för inblandning i utförandet, planering eller annan åtgärd som bidragit till att könsstympning kunnat ske, till 2 års fängelse. Detta för att säkerställa polis, åklagares och domstolsväsendets rätt till tvångsmedel som bl.a. avlyssning, gripande och husrannsakan.

8 2. att Centerpartiet verkar för att olika myndigheter som t.ex. socialtjänsten, landstingen, kommunerna eller annan berörd instans får möjlighet att genomföra obligatorisk hälsoundersökning på personer som av en eller annan anledning söker skydd eller vil 3. att Centerpartiet verkar för en årlig obligatorisk hälsoundersökning fram tills dess att individen blivit myndig, för alla som lever och verkar i Sverige. Syftet med en årlig obligatorisk hälsoundersökning är i första hand att så långt det är möjligt s Håkan Andersson - Skellefteå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Polisens rätt att förverka tobaksprodukter - Motion 9.6 Droganvändningen ökar bland våra ungdomar och det gäller framförallt droger som cannabis och spice. Poliser jag talat med uppger att även tobaksrökningen, framförallt bland unga flickor, också ökat på senare tid. Deras bild är att tillgången på olagliga droger är god och att det är enkelt att byta cigaretter mot tex cannabis. Vårt gemensamma ansvar är att skydda barn och unga och se till att gällande lagstiftning följs och att ingen under 18 år köper eller använder tobaksprodukter. Om polisen ertappar någon med alkohol eller olagliga droger har de lagstöd att beslagta drogerna och lagföra personen. Det lagstödet saknas dock om de ertappar någon mindreårig med tex cigarettrökning. 1. att Centerpartiet arbetar för att lagstiftningen ändras så att Polis kan beslagta tobakprodukter från personer under 18 år. 2. att motionen skickas till Centerpartiets distriktsstämma och partistämma. Fredrik Hansson - Kungsbacka Avdelning Vallda-Släp Centeravdelning beslöt vid sitt årsmöte att ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till kretsårsstämman. Kretsstämman i Kungsbacka beslutade den 18 februari 2015: att bifalla motionen i sin helhet. att översända den till distriktsstämman och partistämman. Distrikt Centerpartiet ska föra en restriktiv politik avseende bruk av olika droger. Framförallt ska missbruk förebyggas genom förebyggande insatser och att barn och unga ska prioriteras. Motionären har erfarit uppgifter att tobaksrökningen ökar bland unga. Detta är enligt vår mening, oroande tecken med hänsyn till att tobaksberoendet kan vara en inkörsport till andra ungdomsdroger. Enligt vår lagstiftning är försäljning av tobaksprodukter till barn och unga förbjudet men enligt polisen saknas

9 möjlighet att förverka dessa om de påträffas hos minderåriga. Det är vår uppfattning att lagstiftningen och den myndighet som poliserna representerar har en viktig funktion, men poliserna måste ges rätt att även konkret ingripa mot missbruk bland unga. Detta är en viktig signal från samhället och är en del av de förebyggande insatserna. Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta att bifalla motionen i sin helhet, samt att vidarebefordra motionen till Centerpartiets partistämman Distriktsstämman beslutade enligt styrelsens förslag Minskad tid mellan brott och dom - Motion 9.7 Ett exempel från verkligheten; I juli 2013 uppstod ett bråk där 2 ungdomar blev skadade. I dess efterspel så blev 3 ungdomar anklagade för grov misshandel, ett brott som ger mellan 1 och 6 års fängelse. Polisen gjorde vittnesförhör främst under augusti I slutet av november 2014 kom det officiella åtalet. Januari 2015 hölls rättegången i tingsrätten. Dom föll februari Två av ungdomarna dömdes för misshandel medan den tredje dömdes för ringa misshandel. Det tog alltså 1,5 år mellan händelsen och till dess att domen föll. Att vänta 1,5 år på en dom som kan ge ett fängelsestraff är väldigt pressande inte minst för en ung människa. Under tiden skapas en omfattande ryktesbildning, främst när händelsen inträffat i ett mindre samhälle. Tittar man på mitt exempel så är det självklart att det är väldigt plågsamt att under 1,5 års tid vara beskylld för grov misshandel som ger fängelse på minst ett år. För den ungdom som dömdes till ett bötesstraff för ringa misshandel kom domen som en lättnad, trots att ungdomen inte själv anser sig ha gjort något brottsligt. Utöver de anklagades plågsamma tid i väntan på Dom så är den långa tiden även av ondo för rättsväsendet. Vittnesmålen blir mer och mer osäkra ju längre tiden går. Regeringen sätter verksamhetsmål för domstolarna. Huvuddelen (75 procent) av brottmålen, ska inte ta längre tid än fem månader att avgöra i tingsrätt. Här avses tiden mellan stämning och Dom. Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma uppföljning visar på en genomsnittlig genomströmningstid från anmälan till åklagarbeslut på 80 dagar (år 2014). För att ha ett rättssäkert system så är det förstås viktigt att utredningarna får ta den tid som behövs. Samtidigt så är det viktigt att minimera den tid där utredningen ligger och väntar för att komma vidare. 1. att Centerpartiet ska aktivt verka för att tiden mellan brott och Dom minskas. 2. att Centerpartiet ska verka för att den totala tid som en brottsutredning är i vänteläge på grund av resursbrist (t.ex. att tingsrätten inte har tid att ta upp ärendet) följs upp och att det sätts konkreta mål för att minska den tiden. Håkan Andersson - Skellefteå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

10 GPS-chippning för säkrare pass - Motion 9.8 Det är en medborgerlig rättighet att kunna få ett pass med. Men med lika stor rättighet som vi har följer skyldigheten att ta väl hand om denna rättighet. Svenska pass är idag synnerligen attraktiva på den internationella marknaden och förtroendet för vårt land höjs eller sänks i olika grad på hur omvärlden ser på hur våra medborgare hanterar sina pass och hur vi hanterar detta problem. Det vore därför lämpligt om en översyn görs för att rättssäkra inte bara våra pass utan våra medborgares rörlighet i världen. I en sådan översyn ser jag flera möjliga vägar att gå. En kan vara kraftigt höjda priser på ett pass, en kostnad som i sin tur skulle kunna ges full avdragsrätt för i deklarationen. Men den väg jag ser som än bättre att gå är genom införandet av ett GPS-chip i ryggen på alla pass där detta vid stöldanmälan direkt aktiveras och man kan således se var ett stöldanmält pass befinner sig. Ett sådant chip kan även bli som en extra säkerhetsventil för passkontrollerna och om man upptäcker att ett chip saknas eller mixtrats med kan innehavaren av det passet tas om hand av den upptäckande myndigheten. 1. att Sverige skall verka för införandet av GPS-chip i passen för att komma tillrätta med den kriminella och organiserade hanteringen av stöldanmälda Svenska Pass och säkerställa svenska medborgares rörlighet. Kenne Jönsson - Kristianstad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Hållbara ekonomiska system och integritetsskydd - Motion 9.9 I och med att mer och mer av vår samhällsservice går via den nya tekniken är det viktigt att vi arbetar med att skydda den personliga integriteten. Det kan vara förödande för privatpersonen eller företagaren om den egna integriteten blir "stulen" eller om någon kommer åt ens liv på olika sätt. Vi anser att frågan om hållbara ekonomiska system för att skydda allas integritet är viktig och vill därför att Centerpartiet är en drivande part för att lyfta frågorna både nationellt och internationellt för att på så sätt tydliggöra allvaret i frågan. 1. att Centerpartiet tar initiativet till ett framtidsmöte med olika aktörer för att diskutera vikten av hållbart integritetsskydd framöver i samband med att vi utvecklar "den nya tekniken". Wanja Wallemyr - Falköping

11 Centerpartiet i Falköping föreslår att motionen bifalls. att motionen sänds vidare till Centerpartiet i Skaraborgs distriktsstämma i Saleby Distriktsstyrelsens yttrande: Motionen belyser ett problem som växer sig allt starkare i vårt digitaliserade samhälle och där enskilda personer som drabbas får föra både långvariga och arbetsamma processer gentemot myndigheter och banker för att reda ut situationen som man oförskyllt har hamnat i. Distriktet föreslår stämman att motionen bifalls. att motionen sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Distriktsstämman beslutar att motionen bifalls att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Integritet - Motion 9.10 I en demokrati tar vi gemensamma beslut och rättar oss efter vad majoriteten beslutar. När terrorister och andra grupper med våld vill ändra denna ordning skall såklart samhället reagera mot våldet och hoten. Förutom denna självklarhet finns också krafter som vill hejda terror och våld innan det sker med hjälp av övervakning av misstänkta och i vissa fall en generell övervakning av alla medborgare. En generell övervakning mot alla medborgare som nyligen varit uppe för diskussion i Sverige och Europa är att allas resor utanför Europa skall kartläggas för att hitta skumma mönster och kunna fånga terrorister innan de genomför illdåd. Det kan tyckas vara en briljant ide men skapar en falsk trygghet. Men säger kanske någon, den som har rent mjöl i påsen har väl inget att frukta? Min motfråga blir då. Hur vet du att du har rent mjöl i ett reseregister? Terrorister som inte tvekar att döda blint kommer inte dra sig för att förfalska id-handlingar och lämna andra personers tydliga fotspår vid resor utanför Europa. Därför yrkar jag: 1. att Centerpartiet tydligt verkar för att skydda medborgarnas integritet 2. att Centerpartiet avvisar alla former av massövervakning där det inte finns misstanke om brott eller att brott begåtts 3. att Centerpartiet arbetar för att det införs en årlig integritetsdeklaration där alla personuppgifter som myndigheter använt, sålt och delat med andra myndigheter och företag redovisas för varje enskild medborgare. Jonas Petersson - Uppsala Kretsstyrelsens yttrande Kretsstyrelsen vill tacka motionären för en mycket intressant motion. Styrelsen ser dock den tredje att-satsen som alldeles för omfattande för att kunna införas utan att först noggrant utredas samt kostnadsuppskattas Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: att bifalla motionens första och andra att-sats att avslå motionens tredje att-sats att

12 vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma Kretsstämman Jonas Petersson yrkade på ändring av motionens tredje att-sats till: att Centerpartiet arbetar för att det utreds hur en årlig integritetsdeklaration där alla personuppgifter som myndigheter använt, sålt och delat med andra myndigheter och företag redovisas för varje enskild medborgare Hanna Wagenius yrkade på bifall av motionens tredje att-sats Kretsstämmans beslut: att bifalla kretsstyrelsens förslag till beslut att bifalla Jonas Peterssons yrkande om ändring av motionens tredje att-sats Distriktsstyrelsens yttrande Distriktsstyrelsens delar kretsstyrelsens uppfattning att motionären tar upp ett mycket angeläget ämne. Distriktsstyrelsen delar också kretsstyrelsens uppfattning att den tredje att-satsen är för omfattande för att kunna införas utan att först noggrant utredas samt kostnadsuppskattas. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att besluta att bifalla motionens första och andra attsats att avslå motionens tredje attsats att vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets partistämma. Distriktsstämmans beslut: att i enlighet med distriktsstyrelsens förslag, bifalla motionens första- och andra att-sats och att vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets partistämma samt att ändra motionens tredje att-sats till: att Centerpartiet arbetar för att det utreds hur en årlig integritetsdeklaration där alla personuppgifter som myndigheter använt, sålt och delat med andra myndigheter och företag redovisas för varje enskild medborgare. Tjänstemannamakt och myndighetsutövning - Motion 9.11 Såväl enskilda personer som företag och kommuner upplever att olika myndigheter blir alltmer aktiva och nitiska i sin myndighetsutövning. Det kan närmast liknas vid att vi har ett fogdevälde där enskilda tjänstemän getts alltför stor myndighetsmakt. Man hänvisar till olika EU-regler och man är många gånger mycket nitisk vid sin regeltolkning en tolkning som ofta är negativ för den enskilde. Exemplen är många men tydligast märks på tillämpningen av strandskydd lagen, vattendirektivet och djurskydds-lagen där tolkningen ofta är mycket rigid när den istället borde vara mera pragmatisk. Det har också blivit så att politiska beslut kan överklagas, tolkas och upphävas av förvaltningsdomstolar utan politisk överprövning. Kretsen av intressenter som getts besvärsrätt har också blivit allt större och vidare. Det är angeläget att politiken ges möjlighet att ta för sig mera och att enskilda tjänstemäns myndighetsmakt inskränks. Självklart finns det områden, t ex. polisen, där organisationen måste ha beslutskraft, men de flesta myndigheter har idag sådan verksamhet att politiken bör finnas med i alla led. 1. att Centerpartiet med kraft arbetar för att politiken ges ökad makt och att enskilda tjänstemäns myndighetsmakt samtidigt inskränks. 2. att Centerpartiet aktualiserar att en översyn av kretsen av personer (enskilda och juridiska) som skall ha besvärsrätt genomförs

13 3. att beslut som tagits av en politisk krets eller nivå också skall överprövas av en politiskt tillsatt nivå. Lars Nordquist - Lidköping Sverige har en lång tradition av starka myndigheter som tolkar lagstiftning och granskar verksamheter av alla de slag. Det är en viktig princip som Centerpartiet i Skaraborg tror tjänat vårt land väl. Men det här är en angelägen motion som tar upp ett ämne som många människor i hela landet råkar ut för på olika sätt. Maktbalansen har förskjutits genom att tjänstemän på olika nivåer i de statliga myndigheterna, fått allt större makt och att beslut flyttats ytterligare från den politiska nivån till ren myndighetsutövning. Med anledning av motionens intentioner bör man tillsätta en utredning, som belyser omfattningen av problematiken som lyfts, samt om det skett förskjutningar i maktbalansen som beskrivs i motionen. Centerpartiet i Skaraborg ställer sig bakom att frågan utreds, för att skapa ett underlag för genomlysning av om politiska beslut också överprövas av en annan politisk nivå. Distriktet föreslår stämman att motionen bifalls. att sända motionen vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Distriktsstämman beslutar att motionen bifalls att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Gränskontroll samt polisresurser - Motion 9.12 Sveriges landsbygd har på senare år drabbats av en våg av stölder, där det stulna godset i ökad omfattning hamnar i öststater stals i Sverige 340st entreprenadmaskiner och traktorer, endast 30 % har återfunnits. Destinationen för de stulna och upphittade maskinerna har till stor del varit Östeuropa. I min hemby och några angränsande byar har under ett par dygn 6 fastigheter drabbats av inbrott, där motorsågar var det huvudsakliga stöldobjektet. En lantbrukare blev av med 5 motorsågar till ett värde av ca kr. Det finns ingen rimlig avsättningsmöjlighet i Sverige för de mängder av arbetsverktyg som försvinner, trolig avsättning är Östeuropa. Det kan inte vara rimligt att utförsel av stulet gods ska få ske utan kontroller vid våra gränser. Centern måste börja arbeta för att utökning av kontroller görs vid våra gränser, för att få stopp på det utflöde av stöldgods som sker. Förstärkning måste också ske av de resurser som polisen och tullverket har för att utreda de stölder som vi drabbas av. Ovanstående motion antagen på Centerkretsen i Gullspångs kretsstämma 18/2. 1. att Centern arbetar för att utökad kontroll införs vid våra gränser. 2. att Centern arbetar för utökade polisresurser för utredning av stölder på landsbygden. 3. att ovanstående motion skickas till partistämman

14 4. att våra regionpolitiker arbetar aktivt för att norra Skaraborgs poliser får resurser att arbeta även på landsbygden Bo Hagström - Gullspång Det ökande stöld räderna på landsbygden är ett stort problem som drabbar såväl enskilda personer och familjer likväl som företagare. Det är ofta värden som inte är ersättningsbara av en eller annan anledning av försäkringsbolagen som försvinner. Vilket gör att upprepade stölder gör att de drabbade blir ekonomiskt lidande. Polisen behöver ha resurser för att verkligen ta tag i de som gör sig skyldiga till denna typ av brott. Tyvärr så har regionpolitiker ett ganska ringa inflytande över polisens arbete men det är ingen tvekan om att centerpartiet i Skaraborg tar frågan på yttersta allvar och kommer driva frågan om polisens resurser vidare med kraft. Distriktsstyrelsen förslår stämman att att-satserna ett, två och tre bifalls att fjärde attsatsen avslås. att sända motionen vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Reservation, Hans Johansson för avslag av första att-satsen. Distriktsstämman beslutar att att-satserna ett, två och tre bifalls att fjärde att satsen avslås att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Möjligheter att döma till behandling - Motion 9.13 Unga personer som hamnat i ett narkotikamissbruk löper ofta stor risk att falla in i ett liv med grov kriminalitet. Samhället måste bli bättre på att fånga upp dessa individer tidigare och ge stöd att ta sig ur situationen. För en ung person som gjort sig skyldig till ett narkotikarelaterat brott är inte alltid ett fängelsestraff optimalt. Ett alternativ är att istället döma till behandling genom så kallade drogdomstolar, med syfte att rehabilitera och skapa en återgång till ett normalt liv. Drogdomstolar finns idag i några länder, till exempel USA, Kanada och Storbritannien. Konceptet bygger på särskilda domstolsbaserade behandlingsprogram. Drogdomstolarna riktar sig till personer som är misstänkta för mindre allvarlig brottslighet kopplat till sitt missbruk. Till skillnad från kontraktsvård sker behandlingen via drogdomstolarna av ett team, som leds av den domare som dömt behandlingen. Teamet kan bestå av åklagare, försvarsadvokat, behandlingspersonal, övervakare och representanter från kriminalvården. Programmen ska innefatta övervakning, drogtester och missbruksbehandling. De ska även kunna innehålla psykiatrisk behandling, familjerådgivning, yrkesvägledning, utbildning och hjälp med bostad eller sjukvård. Syftet är att se till hela livssituationen och stötta personerna att återgå till ett normalt liv. Risken för återfall är betydligt större om det inte finns något att återvända till. Drogdomstolarna har, i de länder där de prövats, hittills uppnått en sammanhållen och långsiktig behandling av missbrukare. Behandlingen tar mindre hänsyn till förvaltningsgränser och mer hänsyn till de individuella behov som missbrukaren har för att bli av med sitt skadliga missbruk. Då krävs även uppmuntran från samhällets sida.

15 Det måste finnas ett fungerade liv som alternativ till fortsatt missbruk. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag stämman: 1. att Centerpartiet verkar för införandet av drogdomstolar i Sverige där personer som begått narkotikarelaterade brott kan dömas till behandling Hans Dahlgren - Uppsala Kretsstyrelsens yttrande Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: att bifalla motionen i dess helhet att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma Kretsstämman: Isabella Carneström Edman och Mats Jonsson yrkade på avslag av motionen i sin helhet Kretsstämmans beslut: att bifalla Isabella Carneström Edmans och Mats Jonssons yrkande om avslag av motionen i sin helhet Distriktsstyrelsens yttrande Motionen uttrycker behovet av bättre och fler möjligheter att komma ur ett missbruk. Framför allt framhålls att ungdomars missbruk ska stävjas i tid i annat fall är fortsatt grövre kriminalitet en stor risk. Det är något som vi centerpartister håller med om. Av det skälet driver Centerpartiet att större variationer av påföljder för unga ska genomföras. Självklart ska också en äldre person kunna dömas till behandling. I våra fängelser finns också behandling att få och det är angeläget att vi följer upp och påverkar så dessa behandlingar är ändamålsenliga. Av det skälet fyller inte speciella drogdomstolar någon funktion. I sammanhanget kan också nämnas att centerpartiet inte anser att böter är en bra påföljd för unga människor. Det innebär att personen har skulder då påföljden avtjänats och att starta med en skuldsatt ekonomi stjälper personen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta att avslå motionen samt att överlämna motionen jämte yttrandet till partistämman. Distriktsstämmans beslut: att i enlighet med distriktsstyrelsens förslag, avslå motionen samt att överlämna motionen jämte yttrandet till partistämman Åtgärder emot bedrägeri med bluffakturor - Motion 9.14 De har blivit allt vanligare att kriminella pressar ut betydande summor från privatpersoner och företag genom bluffakturor och inkassokrav. Det händer att en bluffaktura går så långt som till ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Här har inkassoföretag ett stort ansvar att inte åta sig uppdrag från oseriösa aktörer. Trots att rättsväsendet får fast en del skojare så hittar de kriminella hela tiden nya offer för sina falska fakturor. Det kan röra sig om sommarstugeägare som får falska telefonfakturor, bostadsrättsinnehavare som luras att gå med i icke- existerande intresseorganisationer eller personer som faktureras för en påhittad pensionsrådgivning. Men problemet är särskilt omfattande för småföretagare. Ofta hotar bluff

16 företagen sedan med betalningsföreläggande. Många blir skrämda till att betala då de vill undvika betalningsanmärkningar. Detta innebär att det sannolikt finns ett stort mörkertal då en del betalar för att slippa ytterligare problem. Polisen har satt in ökade resurser, vilken är bra, men tyvärr läggs många polisanmälningar fortfarande ner. Alltså kommer de kriminella undan. Man ska komma ihåg att kostnaderna och den tid som går åt för att bestrida bluffakturor gör att en del företag riskerar att gå under. Detta är orimligt. Genom nya bestämmelser är det nu lättare att få bort felaktiga uppgifter från Kronofogdemyndighetens register för att ge ett ökat skydd för dem som drabbas av bluffakturor. Det är också positivt att Svensk Handel har upprättat en varningslista och råd om hur man ska agera ifall man drabbas. När det gäller privatpersoner så måste betalningsanmärkningar fastställas av ansvarig myndighet, medan företag kan få en betalningsanmärkningar redan när Kronofogdemyndigheten registrerar en ansökan om betalningsföreläggande. Det måste bli tydligare att den som skickar ut en bluffaktura gör sig skyldig till brott och kan polisanmälas samt att den som drabbas kan framställa skadeståndsanspråk. För att detta ska bli verklighet måste fler polisanmälningar leda till åtal och straffen för bedrägeri skärpas. Bedrägeribrotten bör prioriteras tydligare i polisens arbete och samarbetet mellan landets olika polismyndigheter bör stärkas då många bedrägerier är landsomfattande. Företagens skydd mot bluffakturor bör utökas samtidigt som arbetet med att lagföra de som sysslar med falska fakturor bör prioriteras från rättsväsendet sida. Jag yrkar att: 1. att Centerpartiet fortsätter det av Alliansen påbörjade arbetet att ta fram lagar och regler för att försvåra och förhindra att kriminella personer eller ligor genom bedrägeri eller bluffakturor pressar företag och privatpersoner på pengar eller andra värden. Didar Zuta - Göteborgs Motionären lyfter upp ett stort problem, både bland privatpersoner, men även näringsidkare. Bluffakturor är ett gissel och kostar samhället mycket pengar som skulle kunna gå till bättre investeringar. Under Alliansregeringen togs en del initiativ för att motverka bluffakturor. Det ska för det första påpekas att det redan idag är olagligt att skicka krav på något som inte är beställt, eller att lura folk in i avtal de inte förstår. Mycket utav det som kallas bluffakturor är helt enkelt redan olagligt. För att hantera detta höjde Alliansregeringen straffen för organiserat bedrägeri och inom polisen organiserade man sig bättre för att kunna se systematiken i beteendet, istället för enskilda händelser. Det gör också att det blir lättare att hitta fall som går att få fällande domar på. Alliansregeringen tillsatte också en utredning, som ännu inte hunnit lämna sitt betänkande, när det gäller telefonförsäljning. Där finns också, på Centerpartiets initiativ, småföretagare med. Utredningen ska titta på om man ska stärka konsumentskyddet på något sätt, exempelvis genom att införa skriftlig bekräftelse för att ett köp ska vara godkänt. Det finns dock fler saker som kan vara aktuella att genomföra. Ansvarig minister borde tillsammans med banker och annat diskutera möjligheten att spärra plus-/bankgiro-konton för bedragare, på samma sätt som man gjorde med modemkapningar vid Internetrevolutionens

17 begynnelse. Men grundproblematiken ligger i polisens ointresse att utreda brotten, inte i att det idag är lagligt för det är det inte. Distriktsstämman beslutar: att anse motionen besvarad att skicka motionen vidare till partistämman med distriktsstyrelsens yttrande och distriktsstämmans beslut. Myndighetsgemsamt arbete mot organiserad brottslighet - Motion 9.15 Under 2014 har de gemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet resulterat i att fler brott upptäckts, fler har dömts till fängelse, skadestånden till myndigheterna har ökat och därmed har också fler brott förhindrats. Den myndighetsgemensamma redovisningen av arbetet mot organiserad brottslighet lämnades till inrikesminister Anders Ygeman den första april Det är den femte årliga redovisningen till regeringen sedan satsningen mot grov organiserad brottslighet startade Ett arbete som inleddes under Alliansregeringen men som inte får riskera att tappa fart eller sluta utvecklas i samband med regeringsskiftet. Utdömda skadestånd inom satsningen uppgick under fjolåret till över 43 miljoner kronor. Återkravsbeloppen som ska betalas tillbaka till Försäkringskassan har ökat från drygt 3 miljoner år 2013 till 11 miljoner kronor Tyvärr är det så att välfärdssystemet utnyttjas på ett medveten och systematiskt sätt av kriminella. Att vi samarbetar mellan myndigheter för att komma åt detta och värna välfärden är otroligt viktigt och en framgångsfaktor. Genom samverkansarbetet får de 12 myndigheterna en heltäckande lägesbild och kan prioritera och kraftsamla i gemensamma insatser. Ett exempel är det arbete som de senaste åren pågått mot den organiserade brottsligheten i Södertälje. De myndigheter som ingår i satsningen är, förutom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Samverkan och samarbetet har varit en framgångsfaktor men nästa steg i utvecklingen av verksamheten från politiskt håll borde vara att bygga en gemensam kontrollverksamhet för samtliga statliga myndigheter Med anledning av detta föreslår jag att Centerpartistämma beslutar verka för - Att inrätta en kontrollmyndighet för myndighetsgemensamt arbete för att förebygga och stoppa systematiskt utnyttjande av välfärdssystemen i Sverige. 1. att inrätta en kontrollmyndighet för myndighetsgemensamt arbete för att förebygga och stoppa systematiskt utnyttjande av välfärdssystemen i Sverige. Anna-Karin Sjölander - Umeå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

18 Utbildning för nämndemän angående genus och sexualbrott - Motion 9.16 De senaste årens domar i sexualbrotts- och våldtäktsmål visar att det inte råder rättssäkerhet för de kvinnor som utsätts för våldtäkt. Rättsväsendet måste ha bättre kompetens vad gäller hur förövare och brottsutsatta för sexuella övergrepp reagerar och agerar. Enligt riktlinjer ska nämndemän genomgå en utbildning för sitt uppdrag, den utbildningen bör också innehålla kompetenshöjande information om jämställdhet, genus och sexualbrott. Endast så kan vi uppnå rättsäkerhet för sexualbrott. Centerpartiet är för en samtyckeslagstiftning. Lagar brukar leda till att de flesta anpassar sitt beteende för att inte bryta mot lagen. Så skedde när vi förbjöd barnaga, och när vi förbjöd sexköp. En samtyckeslagstiftning bör således leda till förändrade normer vad gäller sexualbrott, vilket förutom en högre andel fällande domar, förhoppningsvis kan leda till att färre övergrepp sker. Med en modernare lagstiftning bör den rättsosäkerhet som många sexualbrottsoffer upplever kunna förhindras. Fler brottsoffer orkar anmäla, då dagens rättsosäkerhet medför att många har tappat förtroendet för rättsväsendet och vill slippa en upprepad förnedring en rättegång kan betyda. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) anmäldes sexualbrott 2013, varav rubricerades som våldtäkt. BRÅ uppskattar att i själva verket sker ca våldtäkter per år, vilket motsvarar 100 våldtäkter om dagen. Det är orimligt att vi i Sverige år 2014 fortfarande har en situation där samhället många gånger lägger skulden på kvinnan - ifrågasätter hur full hon var, hur kort hennes kjol var, diskuterar hennes sexuella bakgrund, påpekar att hon befann sig på fel plats. Våldtäkt är ett allvarligt brott som kränker integriteten och påverkar offret långt efter det att brottet äger rum. Förövaren är skyldig. Alltid. 1. att Centerpartiet verkar för att den utbildning nämndemän måste genomgå för sitt uppdrag, samt en vidareutbildning efter varje mandatperiod, ska innehålla kompetenshöjande kunskap om genus, jämställdhet och sexualbrott Helena Vilhelmsson - Nora Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Rättssäkerhet - Motion 9.17 Idag vid svar om prövningstillstånd från Högsta domstolen, HD så får man ingen motivering så man vet inte alls hur de tänker eller om de ens har tänkt. 1. att man vid svar om prövningstillstånd från högsta domstolen får en motivering till beslutet.

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juli 2008

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Emma Henrikssson Inlägg En Migrationsprocess Med Människovärdet I Fokus www.kristdemokraterna.se

Emma Henrikssson Inlägg En Migrationsprocess Med Människovärdet I Fokus www.kristdemokraterna.se Emma Henrikssson Inlägg En Migrationsprocess Med Människovärdet I Fokus 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRORD... 3 MINA FÖRSLAG I KORTHET... 4 KRISTDEMOKRATERNAS UTGÅNGPUNKT... 5 FÖRÄNDRAD LAGSTIFTNING...

Läs mer

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2007 2 740 unga om våld i vardagen sidorna 6-7 Blekinge BOJ följer upp alla domar sidan 18 Med rädslan som ständig följeslagare lösnummerpris

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Framtidens polis - i medborgarnas tjänst

Framtidens polis - i medborgarnas tjänst Framtidens polis - i medborgarnas tjänst December 2005 Allians för Sverige. maktskifte06.se Förord Alliansens rättspolitiska arbetsgrupp vill se en ny politisk inriktning på kampen mot brottsligheten.

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Valprogrammets avslutning m m

Motioner och utlåtanden. Grupp F Valprogrammets avslutning m m Motioner och utlåtanden Grupp F Valprogrammets avslutning m m Stockholms arbetarekommuns årsmöte 11-13 april 2014 Sida 2 av 78 Motion F1 Kvinnofrid - kvinnojourer Traneberg-Ålsten-Bromma s-kvinnoklubb

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Centerpartiets partistämma 11 i Åre 41 1 2 3 Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Motioner Rättshjälp - Motion nr :1-:3

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld En handbok 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 2 Mekanismer i det hedersrelaterade våldet... 3 Tolkning

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Barnmisshandel myndigheternas handläggning

Barnmisshandel myndigheternas handläggning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jennifer Bengtsson Barnmisshandel myndigheternas handläggning Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark Hansen Straffrätt Höstterminen 2001 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer