Motioner. Närodlad rättspolitik. Lokalt brottsförebyggande arbete - Motion 9.1 Behandlas av kommitté nr: 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner. Närodlad rättspolitik. Lokalt brottsförebyggande arbete - Motion 9.1 Behandlas av kommitté nr: 12"

Transkript

1 Motioner Närodlad rättspolitik Lokalt brottsförebyggande arbete - Motion 9.1 Centerpartiet antog vid partistämman 2013 en rad beslut för att stärka det lokala trygghetsarbetet. Bland annat beslutades att Centerpartiet verkar för att polisen ska öka sin lokala samverkan med kommuner och andra lokala aktörer samt att Centerpartiet ska verka för att alla kommuner bör skriva lokala samverkansavtal med polisen. De lokala aktörerna är helt avgörande för att vi ska ha ett effektivt brottsförebyggande arbete i hela landet. Sedan nämnda partistämmobeslut togs har den nya sammanhållna polisorganisation sjösatts vid årsskiftet 2014/2015 med uttalade ambitioner att bättre förankra polisarbetet hos varje kommun och utifrån de lokala problemen som finns just där. Det lokala arbetet för trygghet kan dock inte bara vara polisens uppgift. Det är dags att rikta ljuset mot kommunernas eget brottsförebyggande arbete. Om målet är att skapa trygghet i hela landet så krävs att alla kommuner tar ett ansvar för att samordna och leda det brottsförebyggande arbetet. Kommunen har en närvaro i lokalsamhället som ingen annan myndighet har. Allas vårt ansvar kallades det brottsförebyggande program som jobbades fram under 1990-talet (DS 1996:59). Det var ett försök att ta ett samtal grepp om brottsförebyggande frågor och som bidrog till att många kommuner bildade lokala brottsförebyggande råd. Trots detta har det visat sig att ambitionsnivåerna hos kommunerna ser väldigt olika ut. Polismyndigheten samlas nu på ett mer sammanhållet sätt än tidigare, samtidigt som ambitionen är att det lokala polisarbetet ska stärkas. Därför finns nu en bra möjlighet att åter ta ett samlat grepp på det lokala brottsförebyggande arbetet genom ett nytt nationellt program. Ytterligare ett skäl för att göra detta är att brottsligheten har ändrat karaktär sedan 1990-talet. Den organiserade brottsligheten hör av allt att döma till de trygghetsproblem som växer allra snabbast. Mycket tyder på att det nu behövs starkare insatser mot denna brottslighet, och att hela lokalsamhället behöver involveras. Det finns dock bland Sveriges kommuner skilda uppfattningar om vilket ansvar kommunen har för att motverka brottslighet. Det är olyckligt, och det skapar otydlighet gentemot invånarna kring vem som ska göra vad. Socialtjänstlagen föreskriver idag att kommunerna genom Socialnämnden ansvarar för arbetet mot missbruk, samt för stöd till brottsoffer. Mot missbruk har de flesta kommuner idag ett utvecklat arbete. Samma sak gäller dock inte för livsstilskriminella, eller återfallsförbrytare, varför det har varit svårt att utveckla avhopparverksamheter med fokus på kriminella nätverk i landets kommuner. Det är bara ett exempel på när ansvarsgränserna är otydliga, och detta gäller generellt i det brottsförebyggande arbetet. Därför bör ett förtydligande i lagstiftningen ske så att kommunerna får ett ansvar för brottsförebyggande arbete. Utgångspunkten är att kommunerna behöver utveckla detta och identifiera målgrupper som Socialnämnden idag inte arbetar med. Ansvaret för kommunen att samverka med den nya polismyndigheten bör förtydligas. Vad gäller brottsofferstöd är flera aktörer inblandade. Såväl kommunen som frivilligorganisationer

2 gör viktiga insatser, men för en brottsdrabbad kan det vara svårt att snabbt få en överblick över det stöd som finns att få. Därför finns en risk att vissa grupper av brottsdrabbade idag faller mellan stolarna, eftersom det ofta är så att ingen har en helhetssyn. Därför bör kommunerna få som ansvar att ytterligare underlätta för alla brottsdrabbade. Ett samlat centrum för brottsdrabbade, som en tydlig väg in till stöd, skulle kunna fylla de luckor som finns idag. Det kan inte vara rimligt att det 2015 saknas en samordnande lokal funktion för alla brottsdrabbade. Därför yrkar jag 1. att Centerpartiet vill förtydliga lagstiftningen och öka kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet 2. att Centerpartiet arbetar för att ta fram ett nationellt brottsförebyggande program 3. att kommunerna ges ett ansvar för en samlad funktion för stöd till brottsdrabbade Christian Ottosson - Huddinge Distriktstämmans yttrande: Att bifalla motionen En lokalt förankrad polis i hela landet - Motion 9.2 Centerpartiet antog vid partistämman 2013 en rad beslut för att stärka det lokala trygghetsarbetet. Bland annat beslutades att Centerpartiet arbetar för en mer lokalt förankrad polis i hela Sverige. Denna inriktning finns också med i vårt Idéprogram. Sedan dess har den nya sammanhållna polisorganisation sjösatts vid årsskiftet 2014/2015 med uttalade ambitioner att bättre förankra polisarbetet hos varje kommun och utifrån de lokala problemen som finns just där. Till exempel så betonas den lokala förankringen i Genomförandekommitténs förslag till nytt regleringsbrev för polisen. Och verksamhetsidén för myndigheten 2015 är: Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati. Det finns alltså skäl att utifrån fattade beslut förvänta sig en bättre polisverksamhet ur centerpartistisk synvinkel. Denna motion tar dock upp ett antal farhågor som kvarstår och som är viktiga att uppmärksamma i partiets fortsatta arbete på olika nivåer. Antalet närpolisområden (Näpo) minskar i hela landet vid skapandet av de nya lokalpolisområdena (Lopo), som är den nya polismyndighetens mest lokala nivå (indelningen är region-polisområde-lokalpolisområde). Den nya geografiska indelningen kommer att ge klart färre Lopon än dagens Näpon vilket ställer frågan om polisens lokala närvaro på sin spets. Dalarnas fem Näpon blir exempelvis tre Lopon och Västernorrlands sju Näpon blir tre Lopon. Det kommer att vara viktigt att noga följa konsekvenserna för invånarna av denna organisationsförändring. Ett konkret exempel på att polisen trots alla goda föresatser tills vidare inte kommer att arbeta tillräckligt lokalt syns i den nya arbetsordningen. Där bestäms att Lopo ska bedriva ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i nära samverkan

3 med kommuner och andra lokala aktörer, vilket är viktigt. Men när det kommer till utredningsverksamheten så ska inte Lopo ansvara för ett område som de flesta av oss nog anser måste lösas lokalt, nämligen brott i nära relationer. Detta ska istället polisområdet ansvara för. För denna brottstyp finns mycket att vinna på lokalt samarbete, och genom att lägga detta på polisområdesnivå försvåras samarbete med till exempel kommunerna. Eftersom Lopo blir större och resursstarkare än dagens Näpo är det rimligt att mer ansvar fördelas till dem, däribland utredningar kring brott i nära relationer. Polissamordningen, som har arbetat med att införa den nya polismyndigheten, uppger att den lokala polisen uppger att de saknar tid och resurs för att bygga långsiktiga relationer. Därtill har personalomsättningen i närpolisområdena ofta varit hög. Enligt fattade beslut inom Polissamordningen ska det nu därför i varje Lopo finnas områdespoliser med uppdraget att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta är, från en decentralistisk utgångspunkt, en av de viktigaste pusselbitarna i den nya polisreformen. Dessa poliser ska "endast i mycket begränsad omfattning delta i ingripandeverksamhet eller delta i kommenderingar" (beslut ). Det är välkommet. På två punkter anser jag dock att reformen borde ha gått längre. Den ena gäller antalet områdespoliser. Även om polisens organisation självklart ska styras utifrån de lokala förutsättningarna vet vi att polisens lokala brottsförebyggande och kontaktskapande arbete skapar förtroende och kontinuitet i våra lokalsamhällen. Därför behövs områdespoliserna i hela landet, i varje samhälle. I nämnda beslut anges att i kommuner som är särskilt utsatta ska riktmärket vara att ha minst en områdespolis per invånare. En mer långtgående och med decentralistisk ambition skulle ha varit att införa detta riktmärke i hela landet. Den andra gäller attraktiviteten och kvaliteten på nämnda områdespoliser. Tanken från polisens sida är att det gärna får vara erfarna poliser och att det kräver särskild lämplighet. Jag instämmer i detta, eftersom områdespoliserna kommer att ha ett av polisorganisationens viktigaste och svåraste uppdrag. Därför måste det finnas en strategi för att uppnå målet med områdespoliserna och underlätta rekryteringen av dem. Exempel på hur detta kan göras: inrätta särskilda förordnanden som områdespoliser, se över lönenivån, ställ krav på erfarenhet och definiera tydliga befogenheter. Då kan rollen som områdespolis bli betydelsefull även i verkligheten, och inte stanna vid en god ambition. Därför yrkar jag 1. att Centerpartiet arbetar för en uppföljning av polisens omorganisation med fokus på lokalpolisområdenas förmåga att prioritera en lokalt förankrad verksamhet 2. att Centerpartiet vill förändra polismyndighetens arbetsordning så att fler befogenheter läggs på lokalpolisområdesnivå 3. att Centerpartiet arbetar för att riktmärket inom polismyndigheten ska vara en ansvarig områdespolis per invånare 4. att särskilda förordnanden bör införas för att förtydliga den mycket betydelsefulla roll som områdespoliserna har för polisens lokala arbete Christian Ottosson - Huddinge Distriktstämmans beslut: Att bifalla motionen

4 IS internationella terrorverksamhet - Motion 9.3 Vill börja med en inledning som är ett citat ur delar av en debattartikel av Hanna Gadban, liberal muslim och samhällsdebattör. IS bildades i oktober 2006 och är en paraplyorganisation av olika rebellgrupper. IS visionen är att återskapa ett khalifat där de islamiska sharialagarna skall styra mellanöstern. Den islamistiska terrororganisationen IS (islamiska Staten). Det är en organisation som blivit känd för sitt skoningslösa våld. Man behöver inte leta länge förrän man ser hundratals svenska sidor på Facebook som hyllar IS samt uppmanar till terror. Det första som man gör när man intar en stad är därför att införa stränga sharialagar i de städer eller områden som man intar. Kvinnor måste vara heltäckta och på torgen verkställs offentliga steningar och piskningar av kvinnor som påstås ha varit otrogna, män som har missat fredagsbönen och så vidare. Något av det mest paradoxala är att man i kriget samtidigt i jihads namn anser sig ha rätt att tortera våldta kvinnor (jihad-alnikah) samt skära halsen av kristna, shiamuslimer, sunnimuslimer, yazidier och alla som anses vara kuffar (otrogna). Också inom det svenska samhället riskerar det som sker just nu i Syrien och Irak att få omfattande destruktiva konsekvenser. Ökningen av antalet unga som radikaliseras och väljer att åka ner till våldsbejakade områden har uppmärksammats, men lite har sagts om vad som kommer att hända med de Syrienkrigare som gjort sig kända via sociala medier, när de återvänder till svenska förorter, efter att ha skrutit om hur de deltagit i anfall mot och massakrer av kristna, shiamuslimer, kurder, assyrier och yazidier. Risken för terrordåd ökar naturligtvis för varje extremist som återvänder efter att ha drillats i stridande terroristförband. Men framförallt är avsaknaden av en lagstiftning som kriminaliserar rekrytering till och deltagande i utländska terroristförband ett säkerhetsproblem, vilket inte minst kan drabba liberala, sekulära och shiamuslimer i Sverige, grupper som har valt att söka sig till Sverige just för att undvika religiösa förföljelser. Därtill försvårar avsaknaden av lagstiftning på detta område SÄPO:s arbete, då säkerhetspolisen har få andra verktyg att motverka terrorismen än att samtala med jihadister som återvänt till eller är i färd med att lämna landet. Rekrytering, radikalisering och finansiering sker ofta via sociala kontakter, men även genom föreläsningar och propagandaverksamhet, bland annat just via Internet. Utan lagstiftning som på olika sätt skyddar sina medborgare från dessa radikala krafter och hämmar deras utbredning, blir det svårt att förebygga riskerna. Dessutom måste medvetenheten om problematiken, dess faror och konsekvenser, generellt sett öka i vårt samhälle. Den som bekänner sig till islam kallas muslim. Islam är idag världens näst största religion efter kristendomen. I vårt land råder det religionsfrihet där samtliga religioner tillåts att utövas Ungefär 3500 svenskar uppskattas ha lämnat svenska kyrkan för att konvertera till islam. Islam är Sveriges näst största religion efter kristendomen. Uppemot en halv miljon människor i Sverige har sina rötter i muslimska länder. Undertecknad motionär har inget agg mot muslimer men kan inte acceptera de muslimer som ansluter sig till IS. Det vill säga de som i Allahs namn dödar och terroriserar människor som har en annan trosuppfattning. Sverige är ett av de länder som tar emot ett mycket stort antal flyktingar från länder som härjas av krig och terror. Av dessa flyktingar har många sin religion inom islamistiska församlingar och kommer huvudsakligen från mellanöstern. Därför anser jag att det är märkligt att människor som på grund av krig, förföljelse och terror sökt asyl och fått uppehållstillstånd i vårt land,

5 söker sig tillbaka till mellanöstern för att strida för terrororganisationen ISis. Undertecknad kan inte acceptera ISis odemokratiska och barbariska metoder för att förverkliga ett khalifat i mellanöstern, där endast de islamska sharialagarna skall tillåtas och användas mot de som motsätter sig ISis ytterlighets religion. För att motverka och försvåra radikalisering och rekrytering av speciellt unga personer till ISis bör regering och riksdag oavsett partifärg snarast behandla frågan om att i lag förbjuda och straffa de som rekryterar soldater till ISis arme och liknande terrorgrupperingar vart än i världen de reser ut för att strida. Vi kan inte längre stillatigande acceptera den rekrytering som nu sker och Vi kan inte heller acceptera att de terroristhandlingar som dagligdags utförs av människor bosatta i vårt land mot oskyldiga män, kvinnor och barn i mellanöstern m.m. Som centerpartist och samhällsmedborgare i vårt demokratiska land där det råder tryck-, yttrande och religionsfrihet är undertecknad motionär öppen för att vi hjälper människor som har blivit utsatta för krig, terror och religiös förföljelse. Men för den skull får inte Sverige bli någon bas för terrorister och ej heller människor som uppmanar till terrorverksamhet. 1. att Centerpartiet aktivt medverkar till att lagar stiftas, som förbjuder och kriminaliserar deltagande i verksamhet som bedrivs av terrororganisationer typ ISis, Boko Haram, Al qaida m.m. 2. att lagar liknande de internationella krigslagarna införs för att döma anhängare till ISis och andra terrornätverk, som utför terrorverksamhet inom vårt land eller i andra länder. 3. att Centerpartiet aktivt arbetar för att Icke Svenska medborgare, som deltagit i ISis eller i någon annan terrororganisations verksamhet ska ha förverkat sin rätt att bo och leva i vårt land och skall efter avtjänat staff utvisas. Lika så ska Icke Sven 4. att Centerpartiet arbetar för att Svenska medborgare som döms för terrorverksamhet straffas, men att de under fängelsetiden skall ges möjlighet till hjälp med avprogrammering från sitt destruktiva beteende. 5. att Centerpartiet arbetar för att skapa fler förebyggande insatser. Imamerna och de islamska församlingarna i vårt land ska uppmanas gå ut offentligt och vädja till muslimer att ta avstånd från ISis terrorverksamhet och den rekrytering som pågår. En åt 6. att Centerpartiet arbetar för att anhöriga som blir drabbade av att någon släkting är verksam inom ISis eller annan terrororganisation och som offentligt tar avstånd från detta bör få hjälp av svenska samhället. Det bör upprättas träffpunkter dit anhör 7. att Centerpartiet arbetar för att Säpo får större resurser till utbildning, rekrytering av personal och övervakningsutrustning för att bekämpa förberedelse till terrorverksamhet i vårt land. Ett välorganiserat samarbete med övriga eurpeiska länder bör 8. att centerpartiet arbetar för att Sverige inte ska bli någon fristad för internationella terrorister samt upplyser om att svenska staten inte skall bekosta vård eller läkarhjälp till skadade hemkommande terrorister som inte är svenska medborgare. Karl Olof Pettersson - Lindesberg

6 Centerpartiets Kommunkrets i Lindesberg beslutade vid sitt årsmöte den 18 februari att skicka motionen vidare till Örebro läns Centerpartidistrikt. Distriktsstyrelsens yttrande Centerpartiet vill förhindra att terrorism uppstår genom att arbeta för demokrati, utveckling och mänskliga rättigheter. Vi instämmer med motionären att det är ett stort problem med avsaknaden av lagstiftning som kriminaliserar rekrytering till och deltagande i utländska terroristförband, ex IS. Det är viktigt att lagar stiftas så att möjligheterna att döma de som deltar i stridigheter och begår grymheter i andra länder kan göras. De människor som åker för att kriga med en terroristorganisation eller med en annan stat ska straffas för de brottsliga handlingar man begått. Det är viktigt att polisen och SÄPO får verktyg för att hindra att människor åker ner och strider för IS och andra terrororganisationer samt att de får möjlighet att få dem dömda för brott. Vi instämmer också med att medvetenheten om problematiken, dess faror och konsekvens, generellt sett måste öka i samhället och att det är mycket viktigt att arbeta med förebyggande insatser. Samhället måste se till att människor inte hamnar i de extrema miljöer som får dem att ansluta sig till extremism. Man måste arbeta förebyggande och motverka utanförskap för att minska risken att människor ansluter sig till den här typen av terrororganisationer som begår hemska brott. I andra hand måste vi göra vad vi kan för att se till att man lämnar dessa organisationer. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att motionen ska anses besvarad att motionen överlämnas till Centerpartiets riksstämma Distriktsstämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. Åtgärder emot radikalisering och rekrytering till Jihadresorna - Motion 9.4 Radikaliseringen av främst ungdomar och Jihadresorna till oroshärdarna i Syrien och Irak utgör Sveriges mest akuta säkerhetsutmaning i nuläget. Sverige har försummat frågan och står sämre rustad än våra grannländer beträffande lagstiftningen och det förebyggande arbetet. Det är inte tillfredsställande att det ska ta ett år att få fram en lagstiftning som bland annat kriminaliserar Jihadresorna. Många stridande som rekryteras via bland annat sociala medier är tjejer och killar som är minderåriga och lätta att påverka. Idag så kräver enstaka flygbolag föräldrarnas medgivande vid utlandsresor av minderåriga. Däremot så finns det inte lagliga krav från samhället att påvisa detta medgivande. Kommunernas förebyggande arbete i samarbete med bland annat polisen, Säpo, religiösa företrädare samt det civila samhället måste belysas och prioriteras för att i tidigt stadium peka ut personer som är i farozonen eller är på väg till oroshärdar. Människor som har stridit för terroristorganisationer som IS utgör en stor allmän fara för det svenska samhället. Därför måste Säpo och polisen informera alla samhällsaktörer samt skärpa bevakningen kring dessa personer för att på ett tidigt stadium kunna stoppa eventuella terroraktioner i Sverige. För att samhället ska kunna möta denna stora utmaning så måste vi intensifiera det förebyggande arbetet samt ge myndigheterna

7 verktyg för att försvåra Jihadresorna och med beaktande av ovanstående föreslås partistämma/distriktsstämma i Stockholms län besluta: 1. att Centerpartiet ska arbeta skyndsamt för en lagändring som kräver föräldrarnas medgivande för underåriga som reser till utlandet. 2. att Centerpartiet ska verka för att kommunerna i samarbete med bland annat polis, Säpo, religiösa företrädare samt det civila samhället ska ta fram en handlingsplan för att kartlägga och försvåra 3. att rekrytering och radikalisering av bland annat ungdomar och andra personer bosatta i Sverige. Aphram Melki - Järfälla Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Kvinnlig könsstympning - Motion 9.5 Mellan 130 och 150 miljoner kvinnor, flickor eller spädbarn beräknas vara könsstympade runt om i världen i dagsläget. Ytterligare 3 miljoner främst flickor och spädbarn beräknas bli könsstympade årligen. Traditionen med könsstympning av kvinnor förekommer i hela Afrika men förekommande mest i länder som Egypten, Somalia och Guinea där nästan 100% av alla kvinnor beräknas vara könsstympade. Kvinnlig könsstympning förekommer även i okänd omfattning i Förenade Arabemiraten, Jemen och i enstaka grupper i Irak. I Indonesien, Malaysia och Indien utförs det i vissa muslimska grupper. Många av dem som kommer hit från länder med utbredd könsstympning av kvinnor och barn, ser flytten hit som en chans att stå emot familj och släktingars krav på att könsstympa barnen. Dessa personer inser dock snart att Sveriges lagar, regler och förordningar inte alltid klarar av att skydda barnen mot familjens och släktens kulturella krav på könsstympning av flickor. Barnkonventionen är glasklar i denna fråga. - Artikel 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. - Artikel 19. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. - Artikel 24. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Vad vi kan göra för att detta inte ska kunna inträffa i Sverige. Vad kan vi göra för att dessa kvinnor och flickor ska kunna känna trygghet i Sverige. Ett land som skyddar sina innevånare mot alla de odemokratiska krafter man flyr ifrån. 1. att Centerpartiet i verkar för att höja minimistraffet för inblandning i utförandet, planering eller annan åtgärd som bidragit till att könsstympning kunnat ske, till 2 års fängelse. Detta för att säkerställa polis, åklagares och domstolsväsendets rätt till tvångsmedel som bl.a. avlyssning, gripande och husrannsakan.

8 2. att Centerpartiet verkar för att olika myndigheter som t.ex. socialtjänsten, landstingen, kommunerna eller annan berörd instans får möjlighet att genomföra obligatorisk hälsoundersökning på personer som av en eller annan anledning söker skydd eller vil 3. att Centerpartiet verkar för en årlig obligatorisk hälsoundersökning fram tills dess att individen blivit myndig, för alla som lever och verkar i Sverige. Syftet med en årlig obligatorisk hälsoundersökning är i första hand att så långt det är möjligt s Håkan Andersson - Skellefteå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Polisens rätt att förverka tobaksprodukter - Motion 9.6 Droganvändningen ökar bland våra ungdomar och det gäller framförallt droger som cannabis och spice. Poliser jag talat med uppger att även tobaksrökningen, framförallt bland unga flickor, också ökat på senare tid. Deras bild är att tillgången på olagliga droger är god och att det är enkelt att byta cigaretter mot tex cannabis. Vårt gemensamma ansvar är att skydda barn och unga och se till att gällande lagstiftning följs och att ingen under 18 år köper eller använder tobaksprodukter. Om polisen ertappar någon med alkohol eller olagliga droger har de lagstöd att beslagta drogerna och lagföra personen. Det lagstödet saknas dock om de ertappar någon mindreårig med tex cigarettrökning. 1. att Centerpartiet arbetar för att lagstiftningen ändras så att Polis kan beslagta tobakprodukter från personer under 18 år. 2. att motionen skickas till Centerpartiets distriktsstämma och partistämma. Fredrik Hansson - Kungsbacka Avdelning Vallda-Släp Centeravdelning beslöt vid sitt årsmöte att ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till kretsårsstämman. Kretsstämman i Kungsbacka beslutade den 18 februari 2015: att bifalla motionen i sin helhet. att översända den till distriktsstämman och partistämman. Distrikt Centerpartiet ska föra en restriktiv politik avseende bruk av olika droger. Framförallt ska missbruk förebyggas genom förebyggande insatser och att barn och unga ska prioriteras. Motionären har erfarit uppgifter att tobaksrökningen ökar bland unga. Detta är enligt vår mening, oroande tecken med hänsyn till att tobaksberoendet kan vara en inkörsport till andra ungdomsdroger. Enligt vår lagstiftning är försäljning av tobaksprodukter till barn och unga förbjudet men enligt polisen saknas

9 möjlighet att förverka dessa om de påträffas hos minderåriga. Det är vår uppfattning att lagstiftningen och den myndighet som poliserna representerar har en viktig funktion, men poliserna måste ges rätt att även konkret ingripa mot missbruk bland unga. Detta är en viktig signal från samhället och är en del av de förebyggande insatserna. Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta att bifalla motionen i sin helhet, samt att vidarebefordra motionen till Centerpartiets partistämman Distriktsstämman beslutade enligt styrelsens förslag Minskad tid mellan brott och dom - Motion 9.7 Ett exempel från verkligheten; I juli 2013 uppstod ett bråk där 2 ungdomar blev skadade. I dess efterspel så blev 3 ungdomar anklagade för grov misshandel, ett brott som ger mellan 1 och 6 års fängelse. Polisen gjorde vittnesförhör främst under augusti I slutet av november 2014 kom det officiella åtalet. Januari 2015 hölls rättegången i tingsrätten. Dom föll februari Två av ungdomarna dömdes för misshandel medan den tredje dömdes för ringa misshandel. Det tog alltså 1,5 år mellan händelsen och till dess att domen föll. Att vänta 1,5 år på en dom som kan ge ett fängelsestraff är väldigt pressande inte minst för en ung människa. Under tiden skapas en omfattande ryktesbildning, främst när händelsen inträffat i ett mindre samhälle. Tittar man på mitt exempel så är det självklart att det är väldigt plågsamt att under 1,5 års tid vara beskylld för grov misshandel som ger fängelse på minst ett år. För den ungdom som dömdes till ett bötesstraff för ringa misshandel kom domen som en lättnad, trots att ungdomen inte själv anser sig ha gjort något brottsligt. Utöver de anklagades plågsamma tid i väntan på Dom så är den långa tiden även av ondo för rättsväsendet. Vittnesmålen blir mer och mer osäkra ju längre tiden går. Regeringen sätter verksamhetsmål för domstolarna. Huvuddelen (75 procent) av brottmålen, ska inte ta längre tid än fem månader att avgöra i tingsrätt. Här avses tiden mellan stämning och Dom. Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma uppföljning visar på en genomsnittlig genomströmningstid från anmälan till åklagarbeslut på 80 dagar (år 2014). För att ha ett rättssäkert system så är det förstås viktigt att utredningarna får ta den tid som behövs. Samtidigt så är det viktigt att minimera den tid där utredningen ligger och väntar för att komma vidare. 1. att Centerpartiet ska aktivt verka för att tiden mellan brott och Dom minskas. 2. att Centerpartiet ska verka för att den totala tid som en brottsutredning är i vänteläge på grund av resursbrist (t.ex. att tingsrätten inte har tid att ta upp ärendet) följs upp och att det sätts konkreta mål för att minska den tiden. Håkan Andersson - Skellefteå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

10 GPS-chippning för säkrare pass - Motion 9.8 Det är en medborgerlig rättighet att kunna få ett pass med. Men med lika stor rättighet som vi har följer skyldigheten att ta väl hand om denna rättighet. Svenska pass är idag synnerligen attraktiva på den internationella marknaden och förtroendet för vårt land höjs eller sänks i olika grad på hur omvärlden ser på hur våra medborgare hanterar sina pass och hur vi hanterar detta problem. Det vore därför lämpligt om en översyn görs för att rättssäkra inte bara våra pass utan våra medborgares rörlighet i världen. I en sådan översyn ser jag flera möjliga vägar att gå. En kan vara kraftigt höjda priser på ett pass, en kostnad som i sin tur skulle kunna ges full avdragsrätt för i deklarationen. Men den väg jag ser som än bättre att gå är genom införandet av ett GPS-chip i ryggen på alla pass där detta vid stöldanmälan direkt aktiveras och man kan således se var ett stöldanmält pass befinner sig. Ett sådant chip kan även bli som en extra säkerhetsventil för passkontrollerna och om man upptäcker att ett chip saknas eller mixtrats med kan innehavaren av det passet tas om hand av den upptäckande myndigheten. 1. att Sverige skall verka för införandet av GPS-chip i passen för att komma tillrätta med den kriminella och organiserade hanteringen av stöldanmälda Svenska Pass och säkerställa svenska medborgares rörlighet. Kenne Jönsson - Kristianstad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Hållbara ekonomiska system och integritetsskydd - Motion 9.9 I och med att mer och mer av vår samhällsservice går via den nya tekniken är det viktigt att vi arbetar med att skydda den personliga integriteten. Det kan vara förödande för privatpersonen eller företagaren om den egna integriteten blir "stulen" eller om någon kommer åt ens liv på olika sätt. Vi anser att frågan om hållbara ekonomiska system för att skydda allas integritet är viktig och vill därför att Centerpartiet är en drivande part för att lyfta frågorna både nationellt och internationellt för att på så sätt tydliggöra allvaret i frågan. 1. att Centerpartiet tar initiativet till ett framtidsmöte med olika aktörer för att diskutera vikten av hållbart integritetsskydd framöver i samband med att vi utvecklar "den nya tekniken". Wanja Wallemyr - Falköping

11 Centerpartiet i Falköping föreslår att motionen bifalls. att motionen sänds vidare till Centerpartiet i Skaraborgs distriktsstämma i Saleby Distriktsstyrelsens yttrande: Motionen belyser ett problem som växer sig allt starkare i vårt digitaliserade samhälle och där enskilda personer som drabbas får föra både långvariga och arbetsamma processer gentemot myndigheter och banker för att reda ut situationen som man oförskyllt har hamnat i. Distriktet föreslår stämman att motionen bifalls. att motionen sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Distriktsstämman beslutar att motionen bifalls att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Integritet - Motion 9.10 I en demokrati tar vi gemensamma beslut och rättar oss efter vad majoriteten beslutar. När terrorister och andra grupper med våld vill ändra denna ordning skall såklart samhället reagera mot våldet och hoten. Förutom denna självklarhet finns också krafter som vill hejda terror och våld innan det sker med hjälp av övervakning av misstänkta och i vissa fall en generell övervakning av alla medborgare. En generell övervakning mot alla medborgare som nyligen varit uppe för diskussion i Sverige och Europa är att allas resor utanför Europa skall kartläggas för att hitta skumma mönster och kunna fånga terrorister innan de genomför illdåd. Det kan tyckas vara en briljant ide men skapar en falsk trygghet. Men säger kanske någon, den som har rent mjöl i påsen har väl inget att frukta? Min motfråga blir då. Hur vet du att du har rent mjöl i ett reseregister? Terrorister som inte tvekar att döda blint kommer inte dra sig för att förfalska id-handlingar och lämna andra personers tydliga fotspår vid resor utanför Europa. Därför yrkar jag: 1. att Centerpartiet tydligt verkar för att skydda medborgarnas integritet 2. att Centerpartiet avvisar alla former av massövervakning där det inte finns misstanke om brott eller att brott begåtts 3. att Centerpartiet arbetar för att det införs en årlig integritetsdeklaration där alla personuppgifter som myndigheter använt, sålt och delat med andra myndigheter och företag redovisas för varje enskild medborgare. Jonas Petersson - Uppsala Kretsstyrelsens yttrande Kretsstyrelsen vill tacka motionären för en mycket intressant motion. Styrelsen ser dock den tredje att-satsen som alldeles för omfattande för att kunna införas utan att först noggrant utredas samt kostnadsuppskattas Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: att bifalla motionens första och andra att-sats att avslå motionens tredje att-sats att

12 vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma Kretsstämman Jonas Petersson yrkade på ändring av motionens tredje att-sats till: att Centerpartiet arbetar för att det utreds hur en årlig integritetsdeklaration där alla personuppgifter som myndigheter använt, sålt och delat med andra myndigheter och företag redovisas för varje enskild medborgare Hanna Wagenius yrkade på bifall av motionens tredje att-sats Kretsstämmans beslut: att bifalla kretsstyrelsens förslag till beslut att bifalla Jonas Peterssons yrkande om ändring av motionens tredje att-sats Distriktsstyrelsens yttrande Distriktsstyrelsens delar kretsstyrelsens uppfattning att motionären tar upp ett mycket angeläget ämne. Distriktsstyrelsen delar också kretsstyrelsens uppfattning att den tredje att-satsen är för omfattande för att kunna införas utan att först noggrant utredas samt kostnadsuppskattas. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att besluta att bifalla motionens första och andra attsats att avslå motionens tredje attsats att vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets partistämma. Distriktsstämmans beslut: att i enlighet med distriktsstyrelsens förslag, bifalla motionens första- och andra att-sats och att vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets partistämma samt att ändra motionens tredje att-sats till: att Centerpartiet arbetar för att det utreds hur en årlig integritetsdeklaration där alla personuppgifter som myndigheter använt, sålt och delat med andra myndigheter och företag redovisas för varje enskild medborgare. Tjänstemannamakt och myndighetsutövning - Motion 9.11 Såväl enskilda personer som företag och kommuner upplever att olika myndigheter blir alltmer aktiva och nitiska i sin myndighetsutövning. Det kan närmast liknas vid att vi har ett fogdevälde där enskilda tjänstemän getts alltför stor myndighetsmakt. Man hänvisar till olika EU-regler och man är många gånger mycket nitisk vid sin regeltolkning en tolkning som ofta är negativ för den enskilde. Exemplen är många men tydligast märks på tillämpningen av strandskydd lagen, vattendirektivet och djurskydds-lagen där tolkningen ofta är mycket rigid när den istället borde vara mera pragmatisk. Det har också blivit så att politiska beslut kan överklagas, tolkas och upphävas av förvaltningsdomstolar utan politisk överprövning. Kretsen av intressenter som getts besvärsrätt har också blivit allt större och vidare. Det är angeläget att politiken ges möjlighet att ta för sig mera och att enskilda tjänstemäns myndighetsmakt inskränks. Självklart finns det områden, t ex. polisen, där organisationen måste ha beslutskraft, men de flesta myndigheter har idag sådan verksamhet att politiken bör finnas med i alla led. 1. att Centerpartiet med kraft arbetar för att politiken ges ökad makt och att enskilda tjänstemäns myndighetsmakt samtidigt inskränks. 2. att Centerpartiet aktualiserar att en översyn av kretsen av personer (enskilda och juridiska) som skall ha besvärsrätt genomförs

13 3. att beslut som tagits av en politisk krets eller nivå också skall överprövas av en politiskt tillsatt nivå. Lars Nordquist - Lidköping Sverige har en lång tradition av starka myndigheter som tolkar lagstiftning och granskar verksamheter av alla de slag. Det är en viktig princip som Centerpartiet i Skaraborg tror tjänat vårt land väl. Men det här är en angelägen motion som tar upp ett ämne som många människor i hela landet råkar ut för på olika sätt. Maktbalansen har förskjutits genom att tjänstemän på olika nivåer i de statliga myndigheterna, fått allt större makt och att beslut flyttats ytterligare från den politiska nivån till ren myndighetsutövning. Med anledning av motionens intentioner bör man tillsätta en utredning, som belyser omfattningen av problematiken som lyfts, samt om det skett förskjutningar i maktbalansen som beskrivs i motionen. Centerpartiet i Skaraborg ställer sig bakom att frågan utreds, för att skapa ett underlag för genomlysning av om politiska beslut också överprövas av en annan politisk nivå. Distriktet föreslår stämman att motionen bifalls. att sända motionen vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Distriktsstämman beslutar att motionen bifalls att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Gränskontroll samt polisresurser - Motion 9.12 Sveriges landsbygd har på senare år drabbats av en våg av stölder, där det stulna godset i ökad omfattning hamnar i öststater stals i Sverige 340st entreprenadmaskiner och traktorer, endast 30 % har återfunnits. Destinationen för de stulna och upphittade maskinerna har till stor del varit Östeuropa. I min hemby och några angränsande byar har under ett par dygn 6 fastigheter drabbats av inbrott, där motorsågar var det huvudsakliga stöldobjektet. En lantbrukare blev av med 5 motorsågar till ett värde av ca kr. Det finns ingen rimlig avsättningsmöjlighet i Sverige för de mängder av arbetsverktyg som försvinner, trolig avsättning är Östeuropa. Det kan inte vara rimligt att utförsel av stulet gods ska få ske utan kontroller vid våra gränser. Centern måste börja arbeta för att utökning av kontroller görs vid våra gränser, för att få stopp på det utflöde av stöldgods som sker. Förstärkning måste också ske av de resurser som polisen och tullverket har för att utreda de stölder som vi drabbas av. Ovanstående motion antagen på Centerkretsen i Gullspångs kretsstämma 18/2. 1. att Centern arbetar för att utökad kontroll införs vid våra gränser. 2. att Centern arbetar för utökade polisresurser för utredning av stölder på landsbygden. 3. att ovanstående motion skickas till partistämman

14 4. att våra regionpolitiker arbetar aktivt för att norra Skaraborgs poliser får resurser att arbeta även på landsbygden Bo Hagström - Gullspång Det ökande stöld räderna på landsbygden är ett stort problem som drabbar såväl enskilda personer och familjer likväl som företagare. Det är ofta värden som inte är ersättningsbara av en eller annan anledning av försäkringsbolagen som försvinner. Vilket gör att upprepade stölder gör att de drabbade blir ekonomiskt lidande. Polisen behöver ha resurser för att verkligen ta tag i de som gör sig skyldiga till denna typ av brott. Tyvärr så har regionpolitiker ett ganska ringa inflytande över polisens arbete men det är ingen tvekan om att centerpartiet i Skaraborg tar frågan på yttersta allvar och kommer driva frågan om polisens resurser vidare med kraft. Distriktsstyrelsen förslår stämman att att-satserna ett, två och tre bifalls att fjärde attsatsen avslås. att sända motionen vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Reservation, Hans Johansson för avslag av första att-satsen. Distriktsstämman beslutar att att-satserna ett, två och tre bifalls att fjärde att satsen avslås att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Möjligheter att döma till behandling - Motion 9.13 Unga personer som hamnat i ett narkotikamissbruk löper ofta stor risk att falla in i ett liv med grov kriminalitet. Samhället måste bli bättre på att fånga upp dessa individer tidigare och ge stöd att ta sig ur situationen. För en ung person som gjort sig skyldig till ett narkotikarelaterat brott är inte alltid ett fängelsestraff optimalt. Ett alternativ är att istället döma till behandling genom så kallade drogdomstolar, med syfte att rehabilitera och skapa en återgång till ett normalt liv. Drogdomstolar finns idag i några länder, till exempel USA, Kanada och Storbritannien. Konceptet bygger på särskilda domstolsbaserade behandlingsprogram. Drogdomstolarna riktar sig till personer som är misstänkta för mindre allvarlig brottslighet kopplat till sitt missbruk. Till skillnad från kontraktsvård sker behandlingen via drogdomstolarna av ett team, som leds av den domare som dömt behandlingen. Teamet kan bestå av åklagare, försvarsadvokat, behandlingspersonal, övervakare och representanter från kriminalvården. Programmen ska innefatta övervakning, drogtester och missbruksbehandling. De ska även kunna innehålla psykiatrisk behandling, familjerådgivning, yrkesvägledning, utbildning och hjälp med bostad eller sjukvård. Syftet är att se till hela livssituationen och stötta personerna att återgå till ett normalt liv. Risken för återfall är betydligt större om det inte finns något att återvända till. Drogdomstolarna har, i de länder där de prövats, hittills uppnått en sammanhållen och långsiktig behandling av missbrukare. Behandlingen tar mindre hänsyn till förvaltningsgränser och mer hänsyn till de individuella behov som missbrukaren har för att bli av med sitt skadliga missbruk. Då krävs även uppmuntran från samhällets sida.

15 Det måste finnas ett fungerade liv som alternativ till fortsatt missbruk. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag stämman: 1. att Centerpartiet verkar för införandet av drogdomstolar i Sverige där personer som begått narkotikarelaterade brott kan dömas till behandling Hans Dahlgren - Uppsala Kretsstyrelsens yttrande Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: att bifalla motionen i dess helhet att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma Kretsstämman: Isabella Carneström Edman och Mats Jonsson yrkade på avslag av motionen i sin helhet Kretsstämmans beslut: att bifalla Isabella Carneström Edmans och Mats Jonssons yrkande om avslag av motionen i sin helhet Distriktsstyrelsens yttrande Motionen uttrycker behovet av bättre och fler möjligheter att komma ur ett missbruk. Framför allt framhålls att ungdomars missbruk ska stävjas i tid i annat fall är fortsatt grövre kriminalitet en stor risk. Det är något som vi centerpartister håller med om. Av det skälet driver Centerpartiet att större variationer av påföljder för unga ska genomföras. Självklart ska också en äldre person kunna dömas till behandling. I våra fängelser finns också behandling att få och det är angeläget att vi följer upp och påverkar så dessa behandlingar är ändamålsenliga. Av det skälet fyller inte speciella drogdomstolar någon funktion. I sammanhanget kan också nämnas att centerpartiet inte anser att böter är en bra påföljd för unga människor. Det innebär att personen har skulder då påföljden avtjänats och att starta med en skuldsatt ekonomi stjälper personen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta att avslå motionen samt att överlämna motionen jämte yttrandet till partistämman. Distriktsstämmans beslut: att i enlighet med distriktsstyrelsens förslag, avslå motionen samt att överlämna motionen jämte yttrandet till partistämman Åtgärder emot bedrägeri med bluffakturor - Motion 9.14 De har blivit allt vanligare att kriminella pressar ut betydande summor från privatpersoner och företag genom bluffakturor och inkassokrav. Det händer att en bluffaktura går så långt som till ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Här har inkassoföretag ett stort ansvar att inte åta sig uppdrag från oseriösa aktörer. Trots att rättsväsendet får fast en del skojare så hittar de kriminella hela tiden nya offer för sina falska fakturor. Det kan röra sig om sommarstugeägare som får falska telefonfakturor, bostadsrättsinnehavare som luras att gå med i icke- existerande intresseorganisationer eller personer som faktureras för en påhittad pensionsrådgivning. Men problemet är särskilt omfattande för småföretagare. Ofta hotar bluff

16 företagen sedan med betalningsföreläggande. Många blir skrämda till att betala då de vill undvika betalningsanmärkningar. Detta innebär att det sannolikt finns ett stort mörkertal då en del betalar för att slippa ytterligare problem. Polisen har satt in ökade resurser, vilken är bra, men tyvärr läggs många polisanmälningar fortfarande ner. Alltså kommer de kriminella undan. Man ska komma ihåg att kostnaderna och den tid som går åt för att bestrida bluffakturor gör att en del företag riskerar att gå under. Detta är orimligt. Genom nya bestämmelser är det nu lättare att få bort felaktiga uppgifter från Kronofogdemyndighetens register för att ge ett ökat skydd för dem som drabbas av bluffakturor. Det är också positivt att Svensk Handel har upprättat en varningslista och råd om hur man ska agera ifall man drabbas. När det gäller privatpersoner så måste betalningsanmärkningar fastställas av ansvarig myndighet, medan företag kan få en betalningsanmärkningar redan när Kronofogdemyndigheten registrerar en ansökan om betalningsföreläggande. Det måste bli tydligare att den som skickar ut en bluffaktura gör sig skyldig till brott och kan polisanmälas samt att den som drabbas kan framställa skadeståndsanspråk. För att detta ska bli verklighet måste fler polisanmälningar leda till åtal och straffen för bedrägeri skärpas. Bedrägeribrotten bör prioriteras tydligare i polisens arbete och samarbetet mellan landets olika polismyndigheter bör stärkas då många bedrägerier är landsomfattande. Företagens skydd mot bluffakturor bör utökas samtidigt som arbetet med att lagföra de som sysslar med falska fakturor bör prioriteras från rättsväsendet sida. Jag yrkar att: 1. att Centerpartiet fortsätter det av Alliansen påbörjade arbetet att ta fram lagar och regler för att försvåra och förhindra att kriminella personer eller ligor genom bedrägeri eller bluffakturor pressar företag och privatpersoner på pengar eller andra värden. Didar Zuta - Göteborgs Motionären lyfter upp ett stort problem, både bland privatpersoner, men även näringsidkare. Bluffakturor är ett gissel och kostar samhället mycket pengar som skulle kunna gå till bättre investeringar. Under Alliansregeringen togs en del initiativ för att motverka bluffakturor. Det ska för det första påpekas att det redan idag är olagligt att skicka krav på något som inte är beställt, eller att lura folk in i avtal de inte förstår. Mycket utav det som kallas bluffakturor är helt enkelt redan olagligt. För att hantera detta höjde Alliansregeringen straffen för organiserat bedrägeri och inom polisen organiserade man sig bättre för att kunna se systematiken i beteendet, istället för enskilda händelser. Det gör också att det blir lättare att hitta fall som går att få fällande domar på. Alliansregeringen tillsatte också en utredning, som ännu inte hunnit lämna sitt betänkande, när det gäller telefonförsäljning. Där finns också, på Centerpartiets initiativ, småföretagare med. Utredningen ska titta på om man ska stärka konsumentskyddet på något sätt, exempelvis genom att införa skriftlig bekräftelse för att ett köp ska vara godkänt. Det finns dock fler saker som kan vara aktuella att genomföra. Ansvarig minister borde tillsammans med banker och annat diskutera möjligheten att spärra plus-/bankgiro-konton för bedragare, på samma sätt som man gjorde med modemkapningar vid Internetrevolutionens

17 begynnelse. Men grundproblematiken ligger i polisens ointresse att utreda brotten, inte i att det idag är lagligt för det är det inte. Distriktsstämman beslutar: att anse motionen besvarad att skicka motionen vidare till partistämman med distriktsstyrelsens yttrande och distriktsstämmans beslut. Myndighetsgemsamt arbete mot organiserad brottslighet - Motion 9.15 Under 2014 har de gemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet resulterat i att fler brott upptäckts, fler har dömts till fängelse, skadestånden till myndigheterna har ökat och därmed har också fler brott förhindrats. Den myndighetsgemensamma redovisningen av arbetet mot organiserad brottslighet lämnades till inrikesminister Anders Ygeman den första april Det är den femte årliga redovisningen till regeringen sedan satsningen mot grov organiserad brottslighet startade Ett arbete som inleddes under Alliansregeringen men som inte får riskera att tappa fart eller sluta utvecklas i samband med regeringsskiftet. Utdömda skadestånd inom satsningen uppgick under fjolåret till över 43 miljoner kronor. Återkravsbeloppen som ska betalas tillbaka till Försäkringskassan har ökat från drygt 3 miljoner år 2013 till 11 miljoner kronor Tyvärr är det så att välfärdssystemet utnyttjas på ett medveten och systematiskt sätt av kriminella. Att vi samarbetar mellan myndigheter för att komma åt detta och värna välfärden är otroligt viktigt och en framgångsfaktor. Genom samverkansarbetet får de 12 myndigheterna en heltäckande lägesbild och kan prioritera och kraftsamla i gemensamma insatser. Ett exempel är det arbete som de senaste åren pågått mot den organiserade brottsligheten i Södertälje. De myndigheter som ingår i satsningen är, förutom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Samverkan och samarbetet har varit en framgångsfaktor men nästa steg i utvecklingen av verksamheten från politiskt håll borde vara att bygga en gemensam kontrollverksamhet för samtliga statliga myndigheter Med anledning av detta föreslår jag att Centerpartistämma beslutar verka för - Att inrätta en kontrollmyndighet för myndighetsgemensamt arbete för att förebygga och stoppa systematiskt utnyttjande av välfärdssystemen i Sverige. 1. att inrätta en kontrollmyndighet för myndighetsgemensamt arbete för att förebygga och stoppa systematiskt utnyttjande av välfärdssystemen i Sverige. Anna-Karin Sjölander - Umeå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

18 Utbildning för nämndemän angående genus och sexualbrott - Motion 9.16 De senaste årens domar i sexualbrotts- och våldtäktsmål visar att det inte råder rättssäkerhet för de kvinnor som utsätts för våldtäkt. Rättsväsendet måste ha bättre kompetens vad gäller hur förövare och brottsutsatta för sexuella övergrepp reagerar och agerar. Enligt riktlinjer ska nämndemän genomgå en utbildning för sitt uppdrag, den utbildningen bör också innehålla kompetenshöjande information om jämställdhet, genus och sexualbrott. Endast så kan vi uppnå rättsäkerhet för sexualbrott. Centerpartiet är för en samtyckeslagstiftning. Lagar brukar leda till att de flesta anpassar sitt beteende för att inte bryta mot lagen. Så skedde när vi förbjöd barnaga, och när vi förbjöd sexköp. En samtyckeslagstiftning bör således leda till förändrade normer vad gäller sexualbrott, vilket förutom en högre andel fällande domar, förhoppningsvis kan leda till att färre övergrepp sker. Med en modernare lagstiftning bör den rättsosäkerhet som många sexualbrottsoffer upplever kunna förhindras. Fler brottsoffer orkar anmäla, då dagens rättsosäkerhet medför att många har tappat förtroendet för rättsväsendet och vill slippa en upprepad förnedring en rättegång kan betyda. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) anmäldes sexualbrott 2013, varav rubricerades som våldtäkt. BRÅ uppskattar att i själva verket sker ca våldtäkter per år, vilket motsvarar 100 våldtäkter om dagen. Det är orimligt att vi i Sverige år 2014 fortfarande har en situation där samhället många gånger lägger skulden på kvinnan - ifrågasätter hur full hon var, hur kort hennes kjol var, diskuterar hennes sexuella bakgrund, påpekar att hon befann sig på fel plats. Våldtäkt är ett allvarligt brott som kränker integriteten och påverkar offret långt efter det att brottet äger rum. Förövaren är skyldig. Alltid. 1. att Centerpartiet verkar för att den utbildning nämndemän måste genomgå för sitt uppdrag, samt en vidareutbildning efter varje mandatperiod, ska innehålla kompetenshöjande kunskap om genus, jämställdhet och sexualbrott Helena Vilhelmsson - Nora Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Rättssäkerhet - Motion 9.17 Idag vid svar om prövningstillstånd från Högsta domstolen, HD så får man ingen motivering så man vet inte alls hur de tänker eller om de ens har tänkt. 1. att man vid svar om prövningstillstånd från högsta domstolen får en motivering till beslutet.

19 Carina Höglund - Hedemora Skälen till att Högsta Domstolen (HD) ska ta upp ett mål till prövning är att det är av vikt för vägledningen av rättstillämpningen att målet prövas av just HD. Det kan även finnas andra synnerliga skäl för att målet tas upp av HD. Om ett mål inte bedöms uppfylla dessa krav så kommer det inte att meddelas prövningstillstånd, dvs det stannar i Hovrätten eller Kammarrätten. De skäl som normalt anges är kortfattade och ofta enbart ett utdrag ur lagen. Utgångspunkten för detta är att dessa beslut inte kan överklagas och att resurser istället rimligtvis ska läggas på de mål som man gett prövningstillstånd och ska döma i sak. Distriktsstyrelsen ser inte skäl att ålägga domstolen att lägga ytterligare resurser på dessa mål när man ändå behandlat målet i en initial prövning, men funnit att det inte finns prejudicerande värde i målet. Det borde rimligen räcka med att ange att så är fallet. Att motionen i sak anses besvarad Rättssäkerhet vid bristande myndighetsutövning brustit - Motion 9.18 I dag så har vi en otrygg och orättvis rättssäkerhet när det gäller myndighetsutövning. Jag anser att det inte finns någon oberoende instans som hjälper den som anser sig ha blivit felaktigt bemött genom myndighetsutövning. JK är statens främste företrädare vid en tvist och en tvist uppkommer alltid när någon tycker sig blivit felbemött och negativt drabbad av myndighetsutövning. Det åligger då den skadelidande att påvisa vilket fel som har begåtts, att felet har orsakat en skada för honom eller henne samt styrka att skadan verkligen motiverar den ersättning som begärs. Idag är skadestånd det enda sättet staten ber om ursäkt på. Vill du då tvista med staten d.v.s. JK kring rättsläget och ansvarsgrunden så får du själv bekosta en advokat, vittnen, skriftlig bevisning mm. Något som väldigt få som tycker sig ha drabbats av felaktig myndighetsutövning har möjlighet till. Konsekvensen blir då att ansvarsgrunden inte blir utredd och prövad juridiskt och att eventuella brister och misstag inte synliggörs och rättas till. Ytterligare en konsekvens är att den som är rik har möjlighet att tvista om sin rätt i ett fall runt myndighetsutövning men inte den utan pengar. Jag föreslår en fristående myndighet, JFF som är folkets främste företrädare i en tvist runt myndighetsutövning och att det även ska gå att ta det till domstol med hjälp av JFF. JFF =Justitie för folket Detta för att öka rättssäkerheten för folket när hen känner sig felaktigt bemött och lidande av myndighetsutövning. Även för att ge staten en större ansvarsgrund vid grova brister i myndighetsutövningen. Här blir ansvarsgrunden större när staten ger den som känner sig drabbad av brister en ärlig möjlighet att få sitt fall prövat av oberoende jurister som har som uppgift att först och främst företräda folket. Jag tycker även att detta upplägg vi har idag med JK/JO ligger på jävsnivå, när samma JK ska granska myndigheter och domstolar samt vara statens främste företrädare i en tvist gällande samma granskning. När det är konstaterats att myndighetsutövning bedrivits på ett sätt som tydligt brustit och hen blivit drabbad på ett sätt som medför ekonomiska, psykiska eller fysisk skada, så måste idag den drabbade bevisa ett orsakssamband i varje steg mellan bristen och skadan enigt skadeståndsregeln för att få

20 upprättelse genom skadestånd och en ursäkt. Jag anser att det ska vara tillräckligt att det går att bevisa att myndigheten brustit och att man drabbats av en skada. 1. att det skapa en ny myndighet som ska vara i oberoende ställning mot domstolen och staten som hjälper folket utan ekonomisk kompensation vid en tvist mot staten vid eventuella allvarliga brister i myndighetsutövning. 2. att Centerpartiet ska jobba för att ändra lagstiftningen i skadeståndsrätten så att myndighetsutövning som bevisligen brustit allvarligt ska ge ett strikt ansvar. Dvs. att den skadelidande inte behöver visa ett orsakssamband för att få en upprättelse o Carina Höglund - Hedemora Motionären tar upp behovet av en oberoende instans som kan hjälpa medborgaren när denne upplever eller har blivit felaktigt behandlad av någon myndighet. I Sverige har man valt att ha Justitiekanslern och Justitieombudsmannen för att bevaka medborgarens rätt. JK (Justitiekanslern) är regeringens högste ombudsman. JK ska värna integriteten och yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. JK ska också med hög kvalitet och effektivitet bevaka statens rätt. JK ska medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet. JK kan sägas ha sex huvudsakliga ansvarsområden; att utöva tillsyn över myndigheter, att reglera skadeståndskrav från enskilda, att vara särskild åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål, att vara statens advokat samt att värna enskildas integritet. JO (Justitieombudsmannen) är en myndighet under riksdagen och en del av riksdagens kontrollmakt. JO finns till för att skydda varje människas rätt att bli behandlad enligt lagen av myndigheterna inkl. domstolar. Att bli rätt behandlad av myndigheterna tillhör de grundläggande fri- och rättigheterna som är inskrivna i Sveriges grundlag. Om JO misstänker att någon har gjort ett allvarligt fel i sitt arbete kan JO vara åklagare och väcka åtal mot den personen. Om JO tror att någon gjort ett mindre fel i sitt arbete kan JO föreslå att det ska prövas om den personen ska få till exempel en varning. Om JO tycker att en lag behöver ändras kan JO föreslå det till riksdagen eller till regeringen. Centerpartiet i Dalarna ser inte att en ny myndighet skulle lösa de problem som tas upp i motionen angående en opartisk instans. Även en ny myndighet kommer att utses av regeringen och kan där igenom anses jävig eller stå i beroende av den som utnämner. Motionär tar även upp rättsäkerheten när privatpersoner tvistar med staten i fall som handlar om myndighetsutövning. Här tycker distriktet att man borde se över möjligheten till att lättare få rättshjälp. Distriktsstämman BESLUTADE att det ska bli lättare att få rättshjälp när man tvistar mot staten. att lagstiftningen i skadeståndsrätten ändras enligt motionärens intentioner. att motionärens första att-sats ang. ny myndighet avslås

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Närodlad rättspolitik

Närodlad rättspolitik 9410 9415 9420 9425 9430 9435 9440 9445 9450 Närodlad rättspolitik Stämmoprogram Att den enskilda individen är rättsväsendets viktigaste del är utgångspunkten för vår närodlade rättspolitik där fokus på

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2015

Copyright Brottsanalys 2015 Copyright Brottsanalys 2015 BROTTSA ALYS 1 (2) Åtta kommuner tar avstånd från Islamiska staten Sveriges 20 största kommuner, förutom Göteborgs kommun, fick frågan om de tar avstånd från väpnad jihad och

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig.

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig. LÄTTLÄST FAKTABLAD Socialdepartementet nr 6 juni 2002 Barnpolitiken FN har en konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. En konvention är regler som många har kommit överens om. I konventionen

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Reflektioner och förslag på åtgärder för att motverka våldsam radikalisering utav religionen Islam.

Reflektioner och förslag på åtgärder för att motverka våldsam radikalisering utav religionen Islam. 1 Göteborg 2014-11-19 Reflektioner och förslag på åtgärder för att motverka våldsam radikalisering utav religionen Islam. Utifrån mitt perspektiv som verksam polis på integrationsgruppen i Göteborg De

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer