Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun"

Transkript

1 Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga och organiserade terrorismen. Terrorismen är ett av de absolut största hoten mot fred, demokrati och mänskliga rättigheter. De individer som väljer att bli terrorister måste börja behandlas som det de är. Varje dag dödar, torterar och förtrycker islamiska staten civila i framförallt Irak och Syrien. Detta är en utveckling vi inte kan blunda för längre. Med dagens bristfälliga lagstiftning kan terroristerna rekrytera fritt och utnyttja vår välfärd för att stärka sin egen förmåga. Detta är en utveckling som inte kan få fortsätta. Vi måste agera med både tydlighet och handlingskraft. Med anledning av ovanstående yrkar motionären att anta motionen i sin helhet att Nya Moderaterna i Jönköpings län verkar för att finansiering, rekrytering till och deltagande i aktiviteter organiserade av terrororganisationer klassas som hot mot rikets säkerhet. att Nya Moderaterna i Jönköpings län uttalar att finansiering, rekrytering till och deltagande i aktiviteter organiserade av terrororganisationer ska ses som hot mot rikets säkerhet. att nya moderaterna i Jönköpings län verkar för att finansiering av, rekrytering till och deltagande i terrororganisationer ska få en så hög straffskala att polis, säkerhetspolis och militär får de möjligheter som krävs för att kunna hitta, identifiera och gripa de individer som finansierar, rekryterar till och deltar i terrororganisationer. att nya moderaterna i Jönköpings län verkar för att personer som identifierats som stridande för terrororganisationer utanför Sveriges gränser får permanent inreseförbud i Sverige. att nya moderaterna i Jönköpings län uttalar att personer som identifierats som stridande för terrororganisationer ska få permanent inreseförbud i Sverige. att skicka vidare motionen till Moderaternas partistämma hösten 2015

2 Förbundsstyrelsens yttrande Angående terrorismen hotar Sverige Inledning Terrorism utgör ett allvarligt hot mot demokrati, mänskliga rättigheter och fria öppna samhällen. Terrorbrottsligheten känner inga gränser och är därför ofta internationell. Motionären berör ett angeläget ämne som innefattar många viktiga frågor. Att förebygga och motverka uppkomsten av terrorism och att bekämpa terrorism är en angelägen uppgift både i Sverige, i Europa och i övriga världen. Bakgrund Det övergripande folkrättsliga ramverket mot terrorism utgörs av 13 FN-konventioner mot terrorism. Flera av dem kom till under 1970-talet, då det var vänsterextrem terrorism som hotade många länder. Konventionerna räknar upp handlingar som ska definieras som terrorism: till exempel flygplanskapning eller gisslantagande. Detta utgör den folkrättsliga basen för allt arbete mot terrorism och definierar även terrorism. Konventionerna har utvecklats sedan 1970-talet och ger i dag en gemensam rättslig förståelse för vad som kan utgöra en terroristhandling. I september 2006 antog FN:s generalförsamling enhälligt en global strategi mot terrorism. Strategin är konkret och ställer i fyra kapitel upp en rad åtgärder som medlemsstaterna åtar sig att genomföra i syfte att förebygga och bekämpa terrorism. Strategin ger även viss vägledning om faktorer som anses utgöra grogrunder för terrorism. EU har en egen strategi mot terrorism, och en handlingsplan för att motverka radikalisering och rekrytering av människor för terroristhandlingar. Nämnas bör också att det för stater finns en folkrättslig skyldighet att antingen själv lagföra terrorister (krigsförbrytare och pirater) eller att utlämna dem till en annan stat för lagföring eller till internationella brottmålsdomstolen. Sammantaget kan sägas att det råder stor samsyn inom världssamfundet om att terrorism aldrig kan accepteras. Ingenting talar för att denna samsyn skulle riskera att försvagas, tvärt om tas många initiativ både internationellt och nationellt i skärpande riktning. Lagstiftningen mot terrorism och moderata initiativ Först och främst ska sägas att dagens lagstiftning i Sverige såvitt avser möjligheterna att bekämpa terrorism inte kan sägas vara bristfällig. Däremot behövs det kompletteringar i vissa avseenden när nya företeelser växer fram. Under de två senaste mandatperioderna har Säkerhetspolisen genom olika lagstiftningsbeslut getts möjligheter att använda olika metoder för att kunna uppmärksamma och ingripa mot terrorism. Bland annat har reglerna om hemliga tvångsmedel gjorts permanenta. Säkerhetspolisen har i dag enigt egen

3 bedömning de redskap som erfordras för att effektivt kunna bekämpa terrorism. Däremot behöver lagstiftningen skärpas för att motverka att personer strider eller avser att strida för terroristklassade organisationer. I riksdagen har Moderaterna, tillsammans med de andra Allianspartierna, lagt en motion som har bifallits och därmed lett till ett tillkännagivande mot regeringen. Alliansregeringen vidtog under den gångna mandatperioden en rad förebyggande åtgärder mot alla former av våldsbejakande extremism. En omfattande handlingsplan antogs 2011 och under sommaren 2014 utsågs en nationell samordnare. Sveriges förmåga att möta terrorism är som nyss nämnts, såvitt avser Säkerhetspolisens redskap, väl utvecklad men kan behöva förstärkas ytterligare i andra avseenden. I närtid har vi sett exempel på de fruktansvärda brott som terroristorganisationen Islamiska staten i Syrien och Levanten (ISIL) begår mot civilbefolkningen i Syrien och i Irak. En aspekt i sammanhanget är att vi vet att personer reser från Sverige för att strida för denna typ av organisationer. Enligt Säkerhetspolisen har ett hundratal personer rest från Sverige till Syrien och anslutit sig till al-qaida-inspirerade grupper. Drygt hälften av dem har återvänt till Sverige, men en del av dem har rest eller kommer att resa tillbaka till konfliktzonen. Ett inte obetydligt antal av de aktuella personerna har dödats. Ett betydande antal svenskar befaras (omkring 300 personer) enligt Säkerhetspolisen ha anslutit sig till ISIL och man ser inga indikationer på att resandet upphör. Det är betydligt fler som har rest från Sverige till Syrien för att strida än vad som tidigare har varit fallet vid andra al-qaida-inspirerade resor. Att motverka våldsbejakande radikalisering kräver olika typer av åtgärder. Inte minst är dialog, kunskapsspridning och samverkan centrala delar. Den nationella samordnare som Alliansregeringen tillsatte sommaren 2014 för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism arbetar med att se över just denna typ av åtgärder. Säkerhetspolisen arbetar bland annat med samtal med personer när man har indikationer på att de planerar att resa för att ansluta sig till våldsbejakande grupperingar. Har en person väl bestämt sig för att resa hindrar dock samtal sällan personen från att sätta sina planer i verket. Det är ett allvarligt problem att svenska medborgare strider utomlands för terroriststämplade organisationer. Skarpare verktyg för att hantera detta problem behövs. Moderaterna har drivit på för att en utredare ska ges i uppdrag att granska behovet av ytterligare åtgärder för att stävja förberedande av resor i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands för organisationer som terrorstämplats av FN och EU. S+MP-regeringen har tillsatt en sådan utredare som har påbörjat sitt arbete. Det bör påpekas att svenska domstolar redan kan döma i många fall av deltagande i aktiviteter. Gällande lagstiftning når långt oavsett vem som har begått brottet och var det har begåtts. Ett brott som begås inom ramen för en organisations verksamhet

4 kan, även om den medverkande inte har utfört gärningen utan endast främjat den med råd eller dåd, i vissa fall bestraffas som medverkan. Utöver terroristbrott kan det vid deltagande i väpnade aktiviteter även bli aktuellt med lagföring för andra typer av allvarlig brottslighet. Den svenska kriminaliseringen på terrorismområdet är långtgående. Med hänsyn till situationen i omvärlden finns det ändå skäl att se över möjligheterna till att utsträcka och förstärka den svenska lagstiftningen när det gäller kriminalisering av såväl förberedelse som deltagande i väpnade aktiviteter med terroriststämplade organisationer. En åtgärd som skulle kunna vara verkningsfull och som därför bör utredas är möjligheten att återkalla eller tillfälligt omhänderta passet för den som planerar en resa i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands med terrorstämplade aktörer. Svenska medborgare har en grundlagsskyddad rättighet att fritt få resa in i och ut ur Sverige men rättigheten kan begränsas under vissa förhållanden. Vi vill undersöka om återkallelse av pass kan vara en effektiv, proportionerlig och försvarbar åtgärd för att förhindra resor med syfte att ansluta sig till av EU och FN terroriststämplade organisationer. Ett framgångsrikt arbete mot våldsbejakande extremism förutsätter internationell samverkan. Europol har inrättats för att förbättra polissamarbetet mellan medlemsländerna i syfte att bekämpa bland annat terrorism. Europol bistår medlemsstaterna i arbetet mot terrorism men behöver användas fullt ut av medlemsstaterna, i synnerhet när det gäller underrättelseinformation. Europol bör enligt vår mening involveras mer i EU:s externa säkerhetsarbete för att stärka kopplingen mellan EU:s yttre och inre säkerhetsarbete. Vi menar att det behövs en ökad satsning på Europol genom att EU avsätter en större andel av sin budget till Europol för detta syfte. Terrorismen och den våldsbejakande extremismen är en av vår tids stora säkerhetspolitiska utmaningar. Sverige har ett folkrättsligt ansvar att vidta åtgärder mot dessa mörka antidemokratiska krafter. Vår och andras säkerhet och frihet förutsätter att vi är tydliga i avståndstagandet och konsekventa i arbetet mot terrorismen och våldsbejakande extremism. I riksdagen har Moderaterna framställt följande yrkanden. om att se över behovet av åtgärder, inklusive ytterligare kriminalisering, mot förberedande av resor i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands för terroriststämplade organisationer i enlighet med vad EU eller FN har beslutat. om möjligheten att återkalla eller tillfälligt omhänderta pass för att stoppa sådana planerade resor. om att göra en översyn av om kriminaliseringen av deltagande i väpnade aktiviteter

5 med terroriststämplade organisationer, i Sverige eller utomlands, ytterligare bör utvidgas. Motionen med ovannämnda yrkanden har bifallits. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anse motionen besvarad

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 2015:6 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Utvärdering av en handlingsplan MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-12 2014/156-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-04 Ju2014/5325/D Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige The attempt to find a unique explanation for political violence is the same chance that you succeed in the attempt to find an explanation for holes della

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer

Emma Henrikssson Inlägg En Migrationsprocess Med Människovärdet I Fokus www.kristdemokraterna.se

Emma Henrikssson Inlägg En Migrationsprocess Med Människovärdet I Fokus www.kristdemokraterna.se Emma Henrikssson Inlägg En Migrationsprocess Med Människovärdet I Fokus 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRORD... 3 MINA FÖRSLAG I KORTHET... 4 KRISTDEMOKRATERNAS UTGÅNGPUNKT... 5 FÖRÄNDRAD LAGSTIFTNING...

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

En svensk straffrättslig reglering av tortyr

En svensk straffrättslig reglering av tortyr Skrivelse från Svenska Röda Korset 2011/11 En svensk straffrättslig reglering av tortyr 2 Förord Tortyr handlar ytterst om det tillfogade och upplevda lidandet. Det handlar om lidandets nedbrytande inverkan

Läs mer

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet 1. Vilka är ert partis tre mest högprioriterade områden för korruptionsbekämpning där ni tänker lägga förslag till riksdagen under kommande mandatperiod? Centerpartiet - Att värdegrundsfrågor om korruption

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer