Människa-maskinsystem Hur skapas god interaktion mellan människa och maskin för ökad effektivitet och säkerhet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människa-maskinsystem Hur skapas god interaktion mellan människa och maskin för ökad effektivitet och säkerhet?"

Transkript

1 Människa-maskinsystem Hur skapas god interaktion mellan människa och maskin för ökad effektivitet och säkerhet? Anna-Lisa Osvalder Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling Avdelning Design & Human Factors CHALMERS, Göteborg

2 Människa-maskinsystem

3 MÄNNISKA MASKINSYSTEM MÄNNNISKA MASKIN ORGANISATION Teamwork Kultur UPPGIFT Informationsprocess Perception Handlingar GRÄNSSNITT Informationsdon Manöverdon Maskinprocess MÅL MILJÖ Fysisk utformning Fysikaliska faktorer

4 Forskargruppen för Människa-maksinsystem Utveckla utvärderingsmetoder och kunskap om relationen mellan människa och teknik för att kunna: Utveckla ergonomiska, användarvänliga, effektiva och säkra produkter/system Värdera teknik och system Förutse teknikens konsekvenser för människan i systemet

5 PROJEKT KOMPLEXA TEKNISKA SYSTEM KONTROLLRUM Gränssnitt/ skärmdesign Automation Larmsystem Möblemang/ inredning KÄRNKRAFT Larmsystem Metoder för utvärdering av säkerhet Riskanalys MEDICINSK TEKNIK Utvärdering Dialysmaskiner Anestesiutrustning Insulinpump Infusionspump FLYG Gränssnittsdesign Head up Display HUD FARTYG Hur kan kunskap om ergonomi/ arbetsmiljö bidra till säker, effektiv & hållbar sjöfart? DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

6 PROJEKT ERGONOMI BILBÄLTEN Komfort, ergonomi & säkerhetförbarn & vuxna. Extrabälten baksäte. Beteende vid inbromsning och manövrar BIOMEKANIK Fysiska belastningar vid kite-surfing TUNNELBANETÅG Ergonomi i förarhytt ERGONOMISKA PRODUKTER Kontorsstolar Stallredskap Datormöss Dammsugare DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

7 Varför behövs kunskap om människa-maskinsystem? Arbetets karaktär har förändrats: Från (tungt) fysiskt kroppsarbete, till mental informationsöverlast Från utsliten kropp till utbränd själ Teknikbaserat arbete: Ökad användning av tekniska produkter/system Ofta skärmbaserade gränssnitt Svårare att förstå hur bakomliggande teknik fungerar Mycket information presenteras samtidigt Stora krav på uppmärksamhet och simultankapacitet Maskiner tar mer och mer över arbetet ökad automationsgrad Människan sysslar mer med styrning & övervakning DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

8 Varför behövs kunskap om människa-maskinsystem? Teoretisk insikt behövs om: Människans mentala möjligheter och begränsningar Hur människans informationsbearbetning fungerar (kognitiva processer) Hur interaktionen mellan människa och teknik fungerar Hur användarvänliga gränssnitt ska utformas Teknik utformad med hänsyn till människans förutsättningar leder till: minskad stress och osäkerhet ökad effektivitet, säkerhet, arbetstillfredsställelse och välbefinnande DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

9 MÅL med forskning inom MÄNNISKA-MASKINSYSTEM Utveckla kunskap om interaktionen mellan operatör och maskin i kontexter med avseende på kognitiva, fysiska och emotionella aspekter, som kan användas för att utveckla attraktiva och användaranpassade produkter och system för ökad effektivitet, säkerhet och tillfredsställelse Utveckla metoder för att utvärdera färdiga produkter/system samt koncept och prototyper i produktutvecklingsprocessen med avseende på användningsproblem, användningsfel, effektivitet och säkerhetsaspekter Både utvärdering och design (ANALYS och SYNTES) DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

10 KONTROLLRUMSUTFORMNING PROCESSINDUSTRI DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

11 EXEMPEL PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR PROCESS-STYRNING Hur agerar operatörer med olika egenskaper och erfarenhet (novis/expert), vad skiljer dem åt i interaktionen i kontrollrummet, vad är deras behov, önskemål och förslag på förändringar? Hur påverkas uppmärksamhet, prestation och vakenhet av gränssnittets och miljöns utformning? Hur påverkas felanvänding(useerror) av gränssnittets och miljöns utformning? DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

12 Reason, 1990 Blunt End Sharp End TILLVERKARE OPERATÖR ORGANISATION Trubbig ände Faktorer som är fjärran i tid och rum Användarvänlighetsproblem initieras Latenta förutsättningar kontra aktiva handlingar Skarp ände Aktiva handlingar här och nu Användningsfel utförs

13 PROCESSINDUSTRI IGÅR

14 PROCESSINDUSTRI IDAG

15 Processindustri Styrning samlad i kontrollrum Hög grad av automation Hög komplexitet många ingående komponenter beroende av varandra

16 PROCESSINDUSTRI IDAG Ständig nyutveckling för ökad konkurrenskraft god driftekonomi, effektiv produktion, hög kvalitet och säkerhet effektivt utnyttjande av tekniska och mänskliga resurser krav på funktionalitet och användarvänlighet Tekniken idag mer svårförstålig och hanteringsmässigt komplicerad ökad komplexitet, samband & logik ej enkelt iakttagbara ökad automationsgrad och reducerad personalstyrka MMI viktig kvalitetsaspekt i teknikutvecklingen ökad transparens, reducering av information saknas ofta kunskap om MMI (förlitar sig på leverantörer, konsulter) utvärdering av användbarhet knapphändig potentialen hos systemen utnyttjas ej DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

17 PROCESSKONTROLL Nödvändiga förutsättningar Operatören måste ha tillgång till en kausal modell över systemet Existera ett mål för processen Möjligt att kontrollera och styra status för processen Feedback måste ges när något utförts med systemet Operatörerna måste vara kunniga och motiverade Designa för Situation awareness(perception, tolkning, predicering) Beslutsfattande (sidoeffekter, dynamik, icke-linjaritet, fördröjning) Feedback (action respons, kognitiv feedback, feed forward) DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

18 Att hålla operatören i loopen - informationspresentation viktig

19 Automation Kognitiva uppgifter Fysiska uppgifter

20 Effekter av ökande automatisering Out-of-the-loop problem svårt att upptäcka fel och återta kontrollen Förlust av färdigheter färdigheter försämras över tid om de inte används behov av träning Beteendeanpassning vet vad systemet kan (ABS bromsar) säkerhetsbuffert mindre Tillit balans mellan upplevd och verklig förmåga

21 GENOMFÖRDA STUDIER I KONTROLLRUM Utveckling av handbok för MMI design av kontrollrum Utveckling av innovativa skärmbilder för processövervakning med fokus på snabb upptäckt, igenkänning och förståelse Utveckling av nya larmfilosofer och visuella larmpresentations- former med lämplig automationsnivå för olika driftssituationer DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

22 PÅGÅENDE STUDIER I KONTROLLRUM Utvärdering av processoperatörers prestation komfort i modernt kontrollrum jämfört med traditionell kontrollrumsmiljö (ABB och CGM) Utveckling av adaptiva och lärande larmsystem (LKAB tillsammans med Luleå tekniska universitet) Utveckling av metoder för utvärdering/inspektion av säkerhet vid modernisering av kontrollrum i kärnkraftsindustrin (SSM) DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

23 DATAINSAMLINGS- och ANALYSMETODER Litteratur (forskningsartiklar, standarder, guidelines) Intervju och observation (omfattande företagsbesök) Diskussion kring processbilder Uppgiftsbeskrivningar; HTA, ACTA, Scenarioanalys Mental arbetsbelastning NASA-TLX Riskanalys; PHEA, HEART, mänskliga felhandlingar Stress-energiskattningar Komfortskattningar Emotionsskattningar Usability-test Simulatorkörningar DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

24 DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING SIMULATOR: FÄRGFABRIKEN

25 PRESTATION & KOMFORT i traditionellt & modernt CR State of the art environment Ergonomic with high level of integration 12 operators 3 hours work during morning and afternoon sessions Crise scenario Basic environment that fulfill standard and traditional requirements Basic level of integration Subjective Objective Interviews Hypothesis: Analysis of operator ratings, performance measures and interviews are expected to show increased operator effectiveness Subjective Objective Interviews DESIGN & HUMAN FACTORS PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

26 SKATTNING AV PRESTATION STRESS ENERGI formuläret

27 SKATTNING AV DISKOMFORT

28 SKATTNING AV DISKOMFOR T

29 SKATTNING AV EMOTIONER

30 RESULTAT traditionellt & modernt CR State of the art environment Ergonomic with high level of integration Basic environment that fulfill standard and traditional requirements Basic level of integration Signifikant skillnad för fysisk diskomfort komforten bättre i modernt CR Överlag låga diskomfortvärden Ingen signifikant skillnad vad gäller prestation Ingen signifikant skillnad vad gäller emotioner Överlag neutrala operatörer Signifikant skillnad mellan förmiddags- och eftermiddagspass Intervjuer visade att 11 av 12 operatörer fördrar det moderna CR

31 The alarm system A possible way forward Anna-Lisa Osvalder Anna-Lisa Osvalder Division Design & Human Factors Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

32 The ideal alarm system To alert the operator of a deviation To inform the operator Guide the operator s response Confirm (in time) if the response corrected the deviation EEMUA, 1999

33 Problems with alarms Too many alarms Information alarms of system status Multiple alarms from the same initial alarm False and nuisance alarms Ambiguous or unspecified alarm messages Rigid alarm levels Lees, 1983; Mumaw et al., 2000

34 Empirical Studies Material & Methods 12 studies including; nuclear power, pulp & paper, oil refining, heat & power - Swedish facilities ( ) Performed by HFE researchers from Chalmers Observations in control rooms and simulators (Studsvik, IFE/Halden) Interviews with operators, suppliers and system designers Focus group discussions about alarm designs

35 Empirical Studies Analysis Methods Task descriptions HTA ACTA Scenario analysis Mental workload NASA-TLX Risk analysis PHEA HEART

36 Results Alarm problems found today False, irrelevant and nuisance alarms many alarms are just information Ambiguous or unspecified alarm messages Too many alarms during a short period of time Lack of priorities and context sensitivity Thunberg & Osvalder, 2009 Information overload distress correct decision making efficiency & safety A display with alarms mixed with other information

37 Results Focus groups Prioritization is the most efficient function to enhance alarm handling Fast detection and interpretation of anomalies are significant The alarm system s ability to guide the operator s initial response to the deviation is crucial Pattern recognition and visual aids (e.g. object information in a frame, mass balances) enhance detection of process changes

38 Analysis Principle design ideas Integrate alarm information in the existing user interfaces Reduce distracting stimuli Support the operators mental model and situation awareness Focus the attention on the relevant part of the process Show side effects in other parts of the system

39 Ideas for improvement of Existing Alarm Design in the Traditional Process Display Nuclear Power Feed water system

40 Improvement of Existing Alarm Design Safety critical information has a dedicated spatial location

41 Improvement of Existing Alarm Design Visual aids facilitate early detection of deviations, provide overall process status Objects out of operation are faded Complementary information is lit up when anomalies occur

42 Improvement of Existing Alarm Design Alarms marked with frames; additional information added Mini alarm list for the specific system

43 Ideas for New Interface Alarm Design based on Ecological Design Ideas Generic display for overall process view, thermal power plant

44 New Interface Alarm Design Alarms marked with frames Overall system status information in bar Mini-trend facilitates interpretation

45 New Interface Alarm Design Deviating conditions indicated by ecological design features

46 New Interface Alarm Design Complementary information lit up when attention is needed

47 New Interface Alarm Design Graphs & trends for fast detection of anomalies

48 Summary Many ideas for improvement of existing alarm systems have been proposed Still much to do to help operators to increase efficiency and safety during process control Focus on situation awareness, decision making and cognitive feedback when operating non-linear dynamic systems with causal net structure and delayed feedback

49 Idea: Learning system An step in the evolution of alarm systems is to design a learning system, which learns from operator control actions and their success The system should be capable of storing operator solutions of different alarm situations solved Use previous mistakes to update recommended interventions A hierarchy of possible intervention available Ranked according to their success of solving problem

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24 Författare: Tomas Lackman Forskning 2011:24 Utredning och kartläggning av tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel Rapportnummer: 2011:24

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

Karaktäristiska gestaltningar av brukare och domän ett systemperspektiv

Karaktäristiska gestaltningar av brukare och domän ett systemperspektiv Karaktäristiska gestaltningar av brukare och domän ett systemperspektiv av Carola Häggström 2009-04-24 Magisteruppsats i Kognitionsvetenskap Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet Handledare:

Läs mer

Institutt for energiteknikk OECD Halden Reactor Project. Projekt TRAIN: Slutrapport från Delprojekt 2, Etapp 1

Institutt for energiteknikk OECD Halden Reactor Project. Projekt TRAIN: Slutrapport från Delprojekt 2, Etapp 1 Institutt for energiteknikk OECD Halden Reactor Project Projekt TRAIN: Slutrapport från Delprojekt 2, Etapp 1 Erik Hollnagel, Mona Sverrbo, Marie Green Halden, Augusti 1999 Adresse Telefon Telex Telefax

Läs mer

Användarcentrerad förbättring av HR-system

Användarcentrerad förbättring av HR-system Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 5 högskolepoäng, grundnivå Användarcentrerad förbättring av HR-system User-centered improvement of HR-system Ali Rama Examen: Kandidatexamen 80 hp Huvudområde:

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Följande av personbilsflottans automatiseringsgrad En förstudie initierad av Trafikanalys

Följande av personbilsflottans automatiseringsgrad En förstudie initierad av Trafikanalys Följande av personbilsflottans automatiseringsgrad En förstudie initierad av Trafikanalys Göteborg 2014-12-19 Viktoria Swedish ICT Mahdere D.W. Amanuel Azra Habibovic Johan Wedlin 2 Sammanfattning Under

Läs mer

IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal

IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal UPTEC STS10 021 Examensarbete 30 hp Mars 2010 IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal - en användarcentrerad förstudie Filippa Jonsson Abstract IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Visualisering som stöd för beslutsfattandet:

Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Programmet för Medicinsk Informatik Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2009 Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Optimering

Läs mer

Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti

Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti 1 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor (ELAN) Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö-Blume*

Läs mer

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design Thule HangOn Next Generation Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare Kandidatarbete i Teknisk design Maria Ernfors, Sven-Ivar Karlsson Kim Niskanen, Peter Sörensen Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling

Läs mer

Att värdera och utvärdera e-tjänster

Att värdera och utvärdera e-tjänster Att värdera och utvärdera e-tjänster Kartläggning av utvärderingsmodeller för e-tjänster inom offentlig verksamhet Viktor Arvidsson Institutionen för Informatik Institutionen för Informatik 901 87 Umeå

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

!"#$%&'()%&*+,#-(*#$"./",&&*

!#$%&'()%&*+,#-(*#$./,&&* !"#$%&'()%&*+,#-(*#$"./",&&* Problemstudie av arbetsplatsen samt konceptutveckling av portabelt stopp*!!!!!!kandidatarbete i Teknisk design!!!!!"#$%&'%()*+"))"(%,&'--"&+'('!-$"(,&'$%!&./%01'$$,&2*+"!&)"3!400*!,&

Läs mer

En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering.

En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering. Claudia Wallin En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering. En fallstudie från den Polska marknaden. A case study of the consultant - client interaction during an ERP implementation.

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet?

Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet? SKI Rapport 2008:04 Forskning Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet? Lena Kecklund Sara Petterson November 2007 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R-08/04-SE SKI Perspektiv

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov EXAMENSARBETE 2006:056 CIV Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov Ett framtidskoncept FRIDA LINDMARK ERIKA WESTLING CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion

Läs mer

CODE slutrapport Björn Löfvendahl, Petter Wannerberg

CODE slutrapport Björn Löfvendahl, Petter Wannerberg 1 (27) CODE slutrapport Björn Löfvendahl, Petter Wannerberg 2 (27) Abstract To get the right competence at the right time can often be crucial for a company. This competence can be of different types,

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

StoreDesk En möbel med bättre förvaring

StoreDesk En möbel med bättre förvaring PROJEKT RAPPORT TEKNISK DESIGN LTU 2014 StoreDesk En möbel med bättre förvaring Dany Danial, Fouad Younes TEKNISK DESIGN Luleå tekniska universitet Projektrapport för D0025A Designmetodik - Teknisk design

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten. Författare: Åsa Ek Forskning 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM perspektiv Bakgrund Under senare

Läs mer