PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad (28) Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 2(26) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Syfte med detaljplanen... 3 Plandata... 3 Inledning... 4 Handlingar... 4 Planförfarande och tidsplan... 4 Genomförandetid... 4 Medverkande tjänstemän... 5 Beslut... 5 Tidigare ställningstaganden... 5 Överkommunala beslut och dokument... 5 Översiktliga plandokument... 7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 7 Kommunala beslut i övrigt... 8 Förutsättningar och förändringar... 8 Natur- och kulturmiljö... 8 Bebyggelseområden... 9 Friytor Gator och trafik Teknisk försörjning Störningar och risker Genomförande Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Tekniska frågor Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning Sociala konsekvenser Ekonomiska konsekvenser... 25

3 3(26) Sammanfattning Syfte med detaljplanen Planens syfte är att möjliggöra utökning av Hagbyskolans område, Hagby 16:5, västerut mot Hagby 16:1. Utökningen innebär nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med därtill hörande ytor för lek samt justering av transport- och parkeringsmiljö. Vidare ska framtida om- och tillbyggnad av skolans byggnader såsom tillagningskök, matsal och fritidshem möjliggöras inom skoltomten med lämpliga placerings- och angöringsmöjligheter. Stenmuren mot Kyrkallén bedöms ha kulturhistoriskt och estetiskt värde och ska skyddas i planen. För befintlig sporthall i norra delen regleras byggrätt. Vidare ska möjliggöras avstyckning för bostadsändamål från skoltomten sydöstra delen av planområdet. Plandata Del av HAGBY 16:1 HAGBY 16:5 Del av HAGBY S:6 Del av HAGBY 7:1 Del av HAGBY KYRKA 7:1 Del av HAGBY 7:1 Planområdet i västra delen av Hagby Planområdet omfattar skolområdet med fastigheten Hagby 16:5. Vidare ingår del av angränsande åkermark inom Hagby 16:1, samt vägområden med delar av fastigheter Hagby 7:1, Hagby S:7, Hagby S:6 och Hagby kyrka 1:1. Planområdets areal är ca m 2. Planområdet ligger i västra delen av Hagby norr om Kyrkallén. Fornlämningsbilden kring Hagby kyrka samt utfartsförhållanden och stenmuren vid Kyrkallén utgör förutsättningar för planarbetet.

4 4(26) Inledning En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. en ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. en har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör också: Fastighetsförteckning Behovsbedömning Geoteknisk utredning Arkeologisk förundersökning, förväntas till granskningen Planförfarande och tidsplan Normalt planförfarande (PBL 2010:900) Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjades enligt s k normalt planförfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, Samråd 1:a kvartalet 2015 Granskning 2:a kvartalet 2015 Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 2:akvartalet 2015 Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 10 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft.

5 5(26) Medverkande tjänstemän Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Beslut Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden/Kommunfullmäktige 20xx-xxxx Laga kraft 20xx-xx-xx Genomförandetid t o m 20xx-xx-xx Tidigare ställningstaganden Överkommunala beslut och dokument Planområdet ligger i nordvästra delen av riksintresseområdet för kulturmiljövård K46 Halltorp-Hagby (områdeskod ). Riksintresseområdet omfattar en 20 km bred zon mellan Hagby och Söderåkra. Riksintresseområdet beskrivs som en strategisk centralbyggd inom flack odlingsmark med betydande fornlämningskoncentrationer. Vid planområdet finns följande värdekärnor utpekade: Mörebygden med uppodlad mark och åsrygg med känd fornlämningsbild Planområdet (RAÄ 138 m.fl.), den medeltida rundkyrkan Hagby kyrka och södra Hagby (klungby). Mörebygden (mörar = sankmarker) visar tydliga tecken på tidig kolonisation betingad av närheten till en viktig landsväg och flera sjöleder. Från talen är försvarskyrkorna, byggda i ett band utmed kusten för att tillsammans med andra befästningar försvara Kalmarkusten och Öland. Vidare finns storgårdar och exempel på tidig industriell verksamhet. Byarna är i regel utskiftade. I riksintresseområdet finns ett 15-tal gravfält, samt i terrängen finns också ett stort antal rösen och stensättningar. Hagby utgjordes före laga skiftet på 1850-talet av tre större bybildningar, varav södra Hagby utgör en klungby med kyrkan och det gamla vägskälet som centralpunkt. Hagby kyrka, en medeltida rundkyrka, ligger som alla försvarskyrkor i ett vidöppet landskap. Skolhus, sockenstuga samt enkel- och parstugor ligger kring kyrkan. (källa: Registerblad av riksintresseområdet, Länsstyrelsen i Kalmar län) Hagby kyrkby är även utpekad i Kalmar kommuns kulturmiljöprogram för landsbygden (1994). I dess värdelista för bebyggelsen omnämns bl. a fästningskyrka och skolor. Planområdet befinner sig i övergångszonen mellan uppodlad mark, klungbyn och rundkyrkan/fästningskyrkan. I ett historiskt perspektiv är kyrkor och skolor ofta placerade nära till varandra och är en viktig förutsättning för en le-

6 6(26) vande landsbygdskultur med dess serviceutbud. En utveckling av skolverksamheten inom tidigare skolområde samt utökning västerut bedöms vara förenlig med en utveckling av Hagby klungby/hagby kyrkby. Kommunen gör bedömning att de i riksintresseområdet och kulturmiljöprogrammet utpekade värdekärnorna, Hagby kyrka och Hagby klungby samt Hagby kyrkby, inte påverkas negativt genom ny bebyggelse inom skolområdet. Kyrkmiljön i sig är ett tydligt avgränsat område genom dess stenmurar och den runda, monumentala stenbyggnaden. Kyrkallén med dess stenmurar utgör vidare ett avskiljande element mellan nutida och kulturhistorisk bebyggelsemiljö. Kommunen gör bedömning att en byggnadsfri zon mot Kyrkallén, skydd av stenmurar och utfartsförbud närmast kyrkan anses utgöra lämpliga regleringar för att visa hänsyn till befintlig värdefull kulturmiljö. En bebyggelseförtätning inom och intill skolgården kan främjas så att Hagby klungby fortsättningsvis utgör en levande by med bostäder och servicefunktioner. Skolbyggnaden närmast Kyrkallén anses utgöra en värdefull karaktärsbyggnad och förses med varsamhetsbestämmelsen k 1. Se vidare under BS-område i avsnitt Bebyggelseområden. Fornlämningsbilden vid planområdet visar att det finns inom en radie av 500 m en rad indikationer på förhistorisk aktivitet, i form av stenåldersboplatser (nr 11, 104, 105, 115, 124 och 138), gravar (nr 17, 73), borttagna eller förstörda gravar (nr 12, 13, 18, 34, 35). Markingrepp i området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2. Fornlämningsbilden för västra delen av planområdet med första byggnadsetapp (förskolebyggnad samt ny tillfart) utreds inom arkeologisk förundersökning (planerad genomförande februari-mars 2015). Förundersökningen utförs som ett led i borttagandet av fornlämingen med syftet att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet. Resultat från arkeologisk förundersökningen redovisar förekomst av fornlämningar av endast låg kulturhistoriskt värde. De påträffade lämningarna är borttagna och det finns inga hinder för skolutbyggnaden inom berört område. Enligt Kalmar läns Naturvårdsplan berör planförslaget området Nybroåsen (nr 54 e området mellan Norra Hagby ner till Hagby rundkyrka). Utökning av skolområdet västerut bedöms utgöra en måttlig bebyggelsekomplettering i anslutning till bebyggt område med viktiga samhällsfunktioner. Påverkan på naturområdet bedöms vara liten. Miljökvalitetsnormer för vatten För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Planförslaget finns inom ett kustavrinningsområde som påverkar kustvattenförekomsten N v s Kalmarsund. Kustvattenförekomsten är påverkad av övergödning och det finns även tecken på förhöjda halter miljögifter. Generellt behövs åtgärder som minskar övergödningen. Planområdet ligger även inom grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation. Förekomsten har god kemisk och kvantitativ status. Planförslaget medför att jordbruksareal och möjlighet till gödningstillförsel minskar inom berörda vattenförekomsterna. Vidare bedöms infiltrationskapaciteten inom planområdets kvartersmark generellt vara gynnsam. Markan-

7 7(26) vändningen B - bostäder och S -skola bedöms inte orsaka föroreningar av dagvattnet som riskerar att öka påverkan på berörda vattenförekomsterna. Skolområdet har idag och kommer att behålla en hög andel fria, icke hårdgjorda ytor (främst grus och gräs) runt och mellan skolbyggnader för att tillgodose skolelevernas möjlighet till lek och fri rörelse. Naturlig infiltration och fördörjning bedöms därmed att gynnas och ska användas inom planområdet. För dagvattenhantering samt infiltrationsytor se vidare under avsnitt Teknisk försörjning-vatten, avlopp och dagvatten. Översiktliga plandokument Enligt ÖP 2013 ser kommunen positivt på nya bostäder i södra Hagby. Vidare ska gång- och cykelförbindelserna stärkas i ett längre perspektiv. Planförslaget möjliggör ny bostadstomt samt utveckling av social service/skolverksamhet som stärker Hagbys bykärna. Jordbruksareal på ca 8000 kvm överförs till kvartersmark. Utfartsförhållanden vid Kyrkallén har studerats särskilt för att upprätthålla god trafiksäkerhet. Möjlighet till gång-/cykelled skild från biltrafik är ytterst begränsad vid planområdet pga av värdefulla stenmurar längs Kyrkallén. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För nuvarande skolområde gäller detaljplan för Södra Hagby 0880K-I:412, fastställd För planområdet medges allmänt ändamål A, med särskild miljöhänsyn m (byggnadsutformningskrav i relation till områdets egenart och ortens bebyggelsetradition). Exploateringsgrad styrs endast av s.k. prickmark. Inom denna prickmark finns dock bl.a. sporthallen uppförd, vilket behöver revideras genom planförslaget. Åkermark i väster som ska tillföras till skolområdet är inte planlagt idag. Tillåten byggnadshöjd är 4,2 meter. I sydväst finns ett x-område som tidigare syftade på en passagemöjlighet mellan Maria Carlanders väg och Kyrkallén. Uthus i sydväst har planbestämmelse m likväl som hela skoltomten. Kyrkallén är planlagt som GATA. Utfartsmöjligheter mot Kyrkallén begränsas genom planbestämmelse. PLANOMRÅDET Utsnitt DP för Södra Hagby 0880K-I:412, planområdesgräns redovisas med röd linje

8 8(26) Hagby kyrka, söder om planområdet, utgör Kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. KML. Planförslaget bedöms inte påverka kulturminnet. Kommunala beslut i övrigt Enligt Kommunfullmäktiges investeringsbudget finns beslut gällande om- och tillbyggnation av Hagbyskolan. Ett behov av en ny förskola i Hagby har funnits sedan en tid tillbaka. I dag finns flera avdelningar utspridda i olika byggnader på olika fastigheter och man vill samla dessa avdelningar till en plats. Planerad utbyggnad inom skolområdet avser förutom ny förskola även ett nytt tillagningskök, matsal och fritidshem. Förprojektering för ny- och ombyggnation har påbörjats under hösten 2014 och ansökan om arkeologisk utredning har inlämnats till länsstyrelsen med hänsyn till fornlämningsbilden runt Hagby kyrka. Förutsättningar och förändringar Hagby utgör en by i sydöstra delen av Kalmar kommun vars befolkning har ökad stadigt under stora delar av 2000-talet och där det finns en högre andel barn i förskoleåldern än i genomsnitt för kommunen. Ett behov av en ny förskola har funnits länge i Hagby. I dag finns flera avdelningar utspridda i olika byggnader på olika fastigheter och man vill samla dessa avdelningar till en plats. Om- och tillbyggnationer ska ske i två etapper där den första etappen omfattar en ny förskola med 6 nya avdelningar. Vidare ska byggas ett nytt tillagningskök, matsal och fritidshem till i den första etappen. Utbyggnad av skolverksamheten medför utökning av skolfastigheten och planändring. Projekteringen har påbörjats och inflyttning till nya förskolebyggnaden förväntas ske till höst/vinter Natur- och kulturmiljö Planområdet utgörs främst av skolområdet med både byggnader, hårdgjorda ytor (grus och asfalt) och friytor med inslag av träd och lekredskap. Området för nybyggnation i väster utgörs av ängsmark. Geotekniska förhållanden Markytan inom planområdet är tämligen plan med markhöjder kring m ö h. Inom skolområdet finns en mindre pulkakulle. Kyrkalléns marknivå är något högre än skolområdet vilket medfört en viss släntbildning. Enligt genomförd geoteknisk utredning består jordlagren under ytskikten av sand. Sanden varierar från siltig till grusig. Sanden är halvfast och vid ca 0,8 m under nuvarande marknivån fast lagrad. Jordlagren bedöms som icke tjälfarliga till något tjälfarliga. Grundvatten bedöms finnas lägre än 2 meter under nuvarande marknivå. Marken klassas enligt utförda mätningar som normalradonmark. För grundläggning av nybyggnation krävs inga särskilda åtgärder. Konstruktioner mot mark ska utföras radonsäkert.

9 9(26) Naturmiljö Inom skolområdet finns i norra och östra delen sammanhängande gräsytor som används för spontan- och undervisningsidrott. Längs Kyrkallén finns en del träd, såsom björk, tall och ek. I centrala delen finns en sammanhängande talldunge med relativt tätt stående tallar. Talldungen utgör en viktig del för både landskapsbilden och möjlighet till fri lek. Området ska bevaras och säkerställs via planbestämmelse n 2, Träddunge ska finnas. Marklov krävs vid fällning av träd med stamdiameter större än 20 cm vid 1 m ovanför mark, bestämmelse a 2. Västra del av planområdet utgör åkermark idag och ska integreras med skolgården. Planerad dagvattenanläggning, redovisad som E-Teknisk anläggning på plankartan, i väster, bedöms ha goda förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden i området. Planerad öppen dagvattenlösning har vidare pedagogiska och estetiska fördelar. Kulturmiljö Fornlämningar skyddade enligt KML kan beröras av planförslaget Markingrepp i området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2. För fornlämningar och riksintresset kulturmiljö se ovan under avsnitt Överkommunala beslut och dokument sid 6. Längs Kyrkallén finns bevarade stenmurar som har betydelse för kulturmiljön vid Hagby kyrka samt för landskapsbilden. Stenmur vid norra sidan av Kyrkallén Stenmurar längs båda sidor av Kyrkallén (i bakgrunden syns skolområdets byggander) (stenmur till höger ingår i planområdet) Planförslaget reglerar skydd av dessa stenmurar genom planbestämmelsen n 1 Stenmur ska finnas och a 1 Bygglov krävs vid ingrepp på stenmur. Nuvarande tillfarter till skolan har beaktats. Bebyggelseområden Markanvändning och byggrätter Skolområdet har ett flertal byggnader som utgörs av undervisnings- och administrationslokaler samt matsal. Byggnaden i sydost används för förskola.

10 10(26) Hagby kyrka Översikt byggnader inom skolområdet med sifferbeteckning Sporthallen, fasad mot väster (hus 5) Sporthallen, fasad mot öster (hus 5) Sporthallen byggdes i början på 1990-talet och fick sitt nuvarande utseende med släta, ljus fasadskivor och svart takpapp år 2011/2012. Sporthallen används både inom skolverksamheten och även rätt frekvent av en rad sportföreningar. Användning för skolidrotten sker främst dagtid, medan sportföreningar använder hallen främst på kvällar och helger. Hus 2, fasad mot nordost Hus 2 och 6, sett från skolgården/från väst

11 11(26) Byggnaden i sydöstra delen av skolområdet, hus 2 samt byggnaden inom fastigheten Hagby 16:30, används idag för förskoleverksamhet. Byggnaderna är uppförda i 1,5 plan, har ljus träfasad och sadeltak med röda lertegel. Huvudingången till hus 2 finns idag mot väster, ytterligare ingång med ramp finns mot öster. Till huvudbyggnaden (hus 2) hör en röd komplementbyggnad, placerad med långsidan i norra delen av förskoleområdet. Skolan använder byggnaden idag som förråd. För denna komplementbyggnad finns enligt gällande detaljplan en bestämmelse m särskild miljöhänsyn. Det saknas dock dokumentation eller beskrivning kring syftet eller orsak för denna planbestämmelse. Bestämmelsen m gäller även för hela skolområdet och tolkas av planförfattaren som en upplysning att vid byggnationer ska hänsyn tas till Hagby kyrkmiljön. Detta hänsynstagande regleras dock idag enligt PBL 2010:900 i bl.a. 8 kap, 13. Därför anses att det inte behövs en särskild varsamhetsplanbestämmelse för uthuset i det nya planförslaget. Skolans huvudbyggnad, hus 1, består av en T-formad byggnad, vars äldsta del är placerad mot Kyrkallén. Byggnaden har successivt byggts till mot norr och har ljusa fasader i både puts och träpanel. Byggnaden i söder är byggd i 1,5 plan, medan byggnadsdelarna i norr har endast en våning samt källare. Hus 1, skolbygganden med entré mot Kyrkallén Hus 1, fasader mot öster

12 12(26) Under senare tid har ytterligare undervisningslokaler i form av skolmoduler byggts till hus 1. Dessa har ljusa fasader och platt tak. Hus 1 med skolmoduler, fasad mot öster Hus 4 utgörs också av en byggnad med syftet att tillgodoses tillfälliga behov för förskoleverksamhet. Byggnaden har ljusa fasader och platt tak. Hus 4, sett från nordväst I hus 3 finns idag undervisningslokaler, kontor, kök och matsal. Byggnaden har, i likhet med hus 1, en ljus fasad och lertegeltak. Byggnaden har en våning och sadeltak. Hus 3, fasad mot öster Hus 3 och 1, från Kyrkallén

13 13(26) Förändringar Skolutbyggnaden planeras ske i två etapper. Etapp 1. ( ) Projektet avser nybyggnad av en förskola enligt Kalmarmodellen med 6 avdelningar, ett tillagningskök med en tillhörande matsal. Miljöstation och förrådsutrymmen utförs i ny friliggande byggnad i nordvästra delen. Skolgården kommer iordningställas för förskoleverksamhet med normal utrustningsstandard. Befintlig förskola (hus 4) ska rivas vilket även medför att marken måste iordningställas efter rivningen. Solceller kommer att placeras på den nya förskolans tak. Skolområdet Illustration fasader av ny förskolebyggnad med 6 avdelningar, s.k. Kalmarmodellen, Arkforum arkitekter & Ingenjörer Etapp 2. (ej tidsbestämd, beroende på etapp 1) Nuvarande matsal och kök (södra delen av hus 3) ombyggs till fritidshem och skolbibliotek. Paviljongen som är sammanbyggd med hus 1 skall ersättas med en ny byggnad i norra delen av hus 1. Vidare kommer vissa delar av hus 1 renoveras och disponeras om för att skapa en effektivare administration och så att samtliga klassrum fungerar efter skolans behov.

14 14(26) Parkering Sporthall/personal skolan Befintlig sporthall Dagvatten Ny förskola Ny Matsal kök Tillfart Skolan/ BS-tomt Parkering Hämtning/lämning Situationsplan skolområdet efter utbyggnad enligt etapp 1 samt tillfarter, Outside Planbestämmelser för skolområdet reglerar endast byggnaders nockhöjd, 9 meter för undervisnings- och kontorsbyggnader samt 12 meter för sporthallens bebyggelseområde, samt att byggnader generellt ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, planbestämmelse p 1. Tidigare prickmark inom skoltomten utgår och ersätts med denna placeringsbestämmelse p 1. Med hänsyn till kulturmiljön vid Hagby kyrka och Kyrkallén samt lämpliga siktförhållanden får inga byggnader uppföras inom en 10 meter bred zon norr om Kyrkallén. I övrigt finns inga regleringar för skolbyggnaders utformning för att medge en flexibilitet av skolverksamhetens utveckling framöver. För byggnaderna inom S- området regleras inga särskilda utformningsbestämmelser för att medge en flexibilitet anpassade för ändamålet. Skolverksamhetens utvecklingsmöjligheter tryggar utvecklingen av Hagby samt angränsande samhällen. I sydöstra delen av Hagby 16:5 föreslås markanvändning för bostäder, B, i kombination med skoländamål, S. Detta möjliggör avstyckning och utökad flexibilitet till markanvändning. Inom nya BS-området får byggnader uppföras med en största byggnadsarea på 220 m 2 per fastighet, och en minsta fastighetsstorlek på m 2, planbestämmelser e 1 och d 1. Byggnaders högsta nockhöjd regleras till 9 meter och byggnaders placering styrs via planbestämmelsen p 2. Huvudbyggnaden inom BSområdet anses utgöra en värdefull karaktärsbyggnad längs Kyrkallén och i samspel med Hagby kyrka. Via varsamhetsbestämmelsen k 1 säkerställs att dess

15 15(26) karaktärsdrag, sadeltak och träfasad, ska beaktas, och att till-, om- och nybyggnationer ska utformas varsamt. Stenmuren mot Kyrkallén skyddas via planbestämmelsen n 1. Service Närmaste kommersiell service med dagligvarubutik finns i Vassmolösa, ca 5 km norr om Hagby. Offentlig service och större utbud av kommersiell service finns i Ljungbyholm, ca 10 km norr om Hagby. Inom Hagby finns äldreomsorg, Möregården med ett 20-tal lägenheter. Friytor Lek och rekreation Inom skolområdet finns olika möjligheter för lek och rekreation. Norr om skolområdet finns ett skogsparti med ett flertal stigar och mellan bebyggelsen vid Maria Carlanders väg och Kyrkallén finns en allmän lekplats. Behovet och rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet är stort, och nödvändigt för barns utveckling. En barnanpassad gestaltning av skolområdet är därför särskilt viktigt. I samband med utbyggnad av skolans byggnader avses ske en omgestaltningen av skolgården som leder till en förbättring och uppfräschning av lekutrustningen till gällande standarder I västra delen av skolgården avses lekytor och utrustning främst för förskolebarn medan de äldre barn (6års och äldre) uppehåller sig i de östra och norra delar av skolgården. På situationsplan på föregående sida redovisas möjlig gestaltning av den framtida skolgårdsmiljön. Friluftsliv Närheten till Kalmarsund och badmöjligheter finns inom avstånd 3 km. Gator och trafik Gatunät Planområdet angörs via Kyrkallén söder om skolgården. Kyrkallén/allmän väg 534 utgör förbindelsväg mellan väg 570 (genomfartsled genom Hagby) västerut mot Kvarnlyckan och Skälby. Vägen utgör en mindre trafikerad väg med 286 fordon ÅDT Kyrkallén är en tvåfilig väg och har en asfaltbeläggning på ca 5,5 meter. I höjd med Hagby kyrka har vägen stenmurar på båda sidor.

16 16(26) Kyrkallén i höjd med Hagby kyrka har endast mindre sidoområden Skyltad hastighet på Kyrkallén är reglerad till 30 km/h från fastighetsgräns Hagby 16:30 till skolområdet. Väster om skolfastigheten Hagby 16:5 slutar samhället idag och vägen har föreskriven hastighet 70 km/h. I samband med planerad nyanslutning mot Kyrkallén i väster, bedöms uppstå behov till justering av hastigheten (sänkt hastighet förbi skolområdet). Ansökan ska ske till länsstyrelsen. Maria Carlanders väg utgör en bostadsgata som har idag en vändplan väster om fastigheten Hagby 16:10. Vändplanen ligger enligt gällande detaljplan helt och hållet inom skolans användningsområde. Med hänsyn till behov av en tillfart för BS-området samt underhålls- och tillgänglighetskrav (snöröjning, sophämtning) föreslås att markområdet förses med användningsbestämmelsen GATA. I samband med samlad placering av barnomsorgen kring Hagby skolområde förflyttas bilrelaterade transportrörelser från delar inom Hagby till endast Kyrkallén. Marginellt uppstår utökade trafikrörelser på Kyrkallén i samband skolutbyggnaden. Trafiken på Maria Carlanders väg bedöms att minska i samband med omgestaltning av angörings-, lämnings- och parkeringsytor som sker från Kyrkallén. Gång- och cykelvägar Inom Hagby finns i likhet med andra mindre orter på landsbygden inga särskilda gång- och cykelvägar och oskyddade trafikanter delar det allmänna gaturummet med biltrafikanterna. Vidare finns in- och utfarter till skolan och kyrkan som behöver beaktas. En del gc-trafik sker via Maria Carlanders väg som är en mindre bostadsgata inom samhället. Korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter ska alltid ägnas särskild stor omsorg. Möjligheter att tillskapa separat gc-väg vid Kyrkallén bedöms vara svåra med tanke på stenmurar längs denna väg. Gc-trafikanter bedöms kunna ansluta som de gör idag via Maria Carlanders väg i nordöstra delen av skolområdet och tar sig via planerade internt vägstråk inom skolgården till sporthallen och de övriga byggnaderna. I samband med planerad omgestaltning av skolgården sker förbättringar för oskyddade trafikanter även vid in-/utfarter vid Kyrkallén samt platser för lämning och hämtning till skolan. Se nedan under avsnitt In- och utfarter samt varutransporter.

17 17(26) Kollektivtrafik Närmaste kollektivtrafikförbindelse finns inom 300 meters avstånd vid väg 570 öster om planområdet. Skolbussen trafikerar även skolområdet med angöring från Kyrkallén. Parkering Personalparkering finns idag inom skolområdet vid hus 3 och 4 men även på parkeringen utanför inhägnat skolområde sydväst om hus 3. Parkering för besökare till sporthallen finns väster om sporthallen. Parkering vid Kyrkallén sydväst om hus 3 Parkering väster om sporthallen I samband med ombyggnationer inom skolområdet sker vissa förändringar av parkeringsplatser. Parkeringen mellan hus 3 och 4 inom skolgården försvinner för att ge plats till lekområde för barnen. Parkeringen vid sporthallen utökas för att sammanlagt erbjuda plats för 35 bilar och 1 handikapparkering. Skolpersonalen och besökare till sporthallen hänvisas till denna plats. Parkeringen vid Kyrkallén (20 p-platser) omgestaltas med bl.a. gc-väg och tydligare passager för korsande oskyddade trafikanter över bilparkeringen. Parkeringsbehov för avstyckningstomten i sydost avses kunna tillgodoses inom den nya fastigheten. In- och utfarter samt varutransporter In- och utfart till skolområdet inom Hagby 16:5 sker idag vid två platser, direkt från Kyrkallén samt från Maria Carlanders väg. Via Kyrkalléns tillfarter sker varutransporter till köket, tillfart till parkeringar och sporthallen enligt ovan samt viss hämtning och lämning. Skolbussen trafikerar parkeringsplatsen sydväst om hus 3. Infart till denna parkering kan idag ske vid två ställen. Vid den östra tillfarten får endast bussoch varutransporter ske. Besökare är hänvisade till den västra och bredare tillfarten. Via vändplanen på Maria Carlanders väg sker idag främst hämtning och lämning av förskolebarn i hus 2. MARIA CARLANDERS VÄG Skolområdets nuvarande tillfarter, redovisade med röda pilar

18 18(26) Planförslaget reglerar framtida tillfarter från Kyrkallén till endast tre platser för att säkerställa en bra trafiksäkerhet. I väster anordnas ny tillfart för varutransporter och parkering framför sporthallen. I övrigt gäller utfartsförbud mot Kyrkallén. Se situationsplan skolområdet under avsnitt Bebyggelseområden ovan. Räddningsväg och brandpost Gällande regler och normer för åtkomligheten för räddningstjänsten ska beaktas vid ombyggnationer och bevakas i samband med bygglovet. Inom skolområdet, väster om vändplanen Maria Carlanders väg, finns en lämplig brandpost. Teknisk försörjning Vatten, avlopp, dagvatten Skolområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Ny anslutningspunkt krävs för BS-området, lämpligen via Maria Carlanders vägs tillskapade vägområde GATA. Dagvattenledningar är inte utbyggda i Södra Hagby. Enligt Kalmar kommuns Dagvattenpolicy (antagen 2011) förespråkas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och att dagvattensystem ska utformas i enlighet med denna policy. För planområdet ska tillämpas LOD, vilket innebär att man försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning, fördröjning och infiltration i marken. LOD för skolområdet avses ske enligt följande koncept: skolgårdens nuvarande yta är ca m 2, varav de nuvarande hårdgjorda ytorna (byggnader, parkering, gångvägar) beräknats vara ca m 2. Planförslaget bedöms medföra att de hårdgjorda ytorna (byggnader ca m 2, parkering och vägar ca m 2 ) kommer att utgöra ca m 2, motsvarande ca 30 procent av det utökade S-området (ca m 2 ). Dagvatten från ny infartsväg och ny förskolebyggnad i väster (ca m 2 hårdgjord yta) ska ledas och omhändertas i ny dagvattendamm i väster. På plankartan regleras denna som E - Teknisk anläggning, dagvatten. Beräkningar visar att dagvatten från ca 30 procent av skolgårdens ytor infiltreras via genomsläppsvänliga mark. Dessa markområden utgör främst områden där byggnader inte får uppföras: s.k. prickmark, n2- området (ca m 2 ) samt p1-området. Utöver byggnadsfria områden kräver skolverksamheten en fri gräsyta för skolidrott (finns i nordost på ca m 2 ) samt lämpliga fria ytor för skolelevernas möjlighet till fri lek och rekreation. Det betyder att LOD kan ske och kommer att ordnas för minst ca 40 procent av framtida skolgårdens markområde. Se tabell nedan. Skoltomtyta Hårdgjord yta(byggnader, parkering och vägar) Säkerställd, minsta andel fria ytor med möjlighet till direkt infiltration m m 2, m 2 = 100% Ca 32 % Ca 30 % m 2 (8% )av det omhändertas i planerad dagvattendamm Ca 38 % LOD via infiltration och dagvattendamm Beräkning ytor dagvattenhantering enligt planförslag

19 19(26) Vid extrema väderleksförhållanden finns lämplig beredskap i form av tekniska anläggningar (10 st. perkolationsbrunnar, en ny dagvattendamm samt diken längs vägen i väster). Från brunnar, dagvattendamm och diken tränger dagvattnet naturligt ner i de översta jordlagren och neråt. Dagvatten inom BS-området avses att omhändertas inom egen fastighet i likhet med det som sker vid angränsande bostadstomter. Planområdets markanvändning, bostäder och skola, bedöms inte generera några föroreningar av dagvattnet eller grundvattnet och orsakar inte några betydande föroreningar vid lämpligt val av byggnadsmaterial. Infiltration av dagvattnet inom planområdets grönytor anses vidare utgöra ett tillfredsställande, vedertaget sätt till LOD. Planområdet ligger en dryg kilometer ifrån Hagbyån som inte bedöms påverkas av planen. Se även under avsnitt MKN. Värmesystem Skolans värmeförsörjning sker idag via närvärme från Möregården, ca 300 meter norr om skolan. Framtida värmeförsörjningen kommer att ske på samma sätt med hjälp av närvärme. Installation av solcellsanläggning avses ske som ett komplement till detta. Värmeförsörjning till BS-område avses ske i egen regi. El- och tele Teleledningar inkl. fiber till skolan finns vid Maria Carlanders väg. Nyanslutningar ska lämpligen ske där. För nuvarande fiberkabel i nordost krävs förändrat läge, vilket ska samrådas med TeliaSkanova Access. Längs östra fastighetsgränsen av Hagby 16:1 finns vidare en stor transportkabel mellan väg 534 och överordnad anslutningsstation norr om Möregården. Vid utbyggnad av skolområdet krävs flyttning av denna kabel. Planförslaget säkerställer ett u-område vid västra plangränsen. Fastigheten Hagby 16:30 samt hus 2 inom planerat BS-område försörjs idag med teleledning via samma anslutningspunkt som skolan har från Maria Carlanders väg, med underjordiska ledningar över skolområdet. Dessutom finns till Hagby 16:30 en egen ledning österifrån över dess angränsade fastigheter. För nytt BS-område föreslås ny anslutningspunkt och ny ledningsdragning från Maria Carlanders väg. För Hagby 16:30 föreslås att nuvarande P20-ledning österifrån omvandlas till att endast försörja Hagby 16:30. Möjlighet till anslutning med fiberkabel för BS-området samt Hagby 16:30 finns direkt från Kyrkallén där även elledningar finns nedgrävda. I samråd med TeliaSkanova Access och E.ON bedöms utrymmet för samordnad markförläggning av el- och teleledningar inom samma schakt som tillräckligt.

20 20(26) Ny anslutningspunkt el för Hagby 16:30 Elledningar vid planområdet. Elledningar finns idag vid Maria Carlanders väg samt Kyrkallén. Skolan har anslutningspunkter från båda platserna, se kartan ovan. Nytt E-område för transformatorstation med lämplig yta och lagbundna avståndskriterier har inrättats vid vändplan Maria Carlanders väg. För Hagby 16:30 avses ny anslutningspunkt från Kyrkallén enligt kartan ovan. Elledning till skolan som passerar BS-området i söder säkerställs genom u- område. Avfallshantering Sophämtning för skolan sker idag från Kyrkallén. I samband med ombyggnationer inom skolområdet kommer nya miljöhus att uppföras. Framtida avfallshämtning inom planområdet ska följa KSRR s Råd och Rekommendationer för avfallshämtning. Närmaste återvinningsstation finns i Vassmolösa, ca 5 km norr om planområdet. Störningar och risker Ca 100 meter norr om nuvarande skolbyggnader finns sedan en lång tid tillbaka Lantmännen Swehatch AB (kycklingproduktion). Det förekommer ingen djurhållning eller gödselhantering utomhus. Kommunen är tillsynsmyndighet för anläggningen och känner inte till några klagomål avseende luktstörningar från djurverksamheten. Med hänsyn till rådande vindförhållanden med vindar främst från sydväst mot nordost bedöms endast ringa, tidsbegränsade störningar kunna uppstå framöver. Bullervärden vid den planerade BS-tomten från Kyrkallén klarar enligt kommunens övergripande bullerutredning ekvivalentnivåerna vid fasad. Vad gäller maxvärden kan uteplats anläggas på norra sidan av bostadshuset så att riktvärdet klaras.

21 21(26) Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark GATA samt NATUR. Kyrkallén är även allmän väg (nr 534) som Trafikverket ansvarar för. Regler och tillstånd För nyanslutning mot Kyrkallén/väg 534 i väster krävs samråd med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. I samband med planens genomförande avses justering av hastigheten på Kyrkallén/väg 534 mellan väg 570 och skolans nya tillfart i väster. Ansökan ska ske till länsstyrelsen. Markingrepp i området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2. Avtal eller andra överenskommelser Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kalmar kommun och markägaren till Hagby 16:1 har träffats. Överenskommelsen avser att ett markområde på ca m 2 överförs från Hagby 16:1 till Hagby 16:5. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Karta med fastighetsrättsliga konsekvenser

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län DP nr 153 PLANENHETEN Södergatan kyrkogård kapell Planområde Stenskogsvägen Detaljplan för ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län Upprättad 2011-08-25 kompletterad 2011-12-08 Antagen av KS

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Organisatoriska frågor

Organisatoriska frågor ANTAGANDEHANDLING 1 (5) DNR: ARB 494 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING till detaljplan för del av HÖGÅS-TORP 1:4 m.fl. Högås församling, Uddevalla kommun Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 augusti 2009.

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer