PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad (28) Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 2(26) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Syfte med detaljplanen... 3 Plandata... 3 Inledning... 4 Handlingar... 4 Planförfarande och tidsplan... 4 Genomförandetid... 4 Medverkande tjänstemän... 5 Beslut... 5 Tidigare ställningstaganden... 5 Överkommunala beslut och dokument... 5 Översiktliga plandokument... 7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 7 Kommunala beslut i övrigt... 8 Förutsättningar och förändringar... 8 Natur- och kulturmiljö... 8 Bebyggelseområden... 9 Friytor Gator och trafik Teknisk försörjning Störningar och risker Genomförande Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Tekniska frågor Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning Sociala konsekvenser Ekonomiska konsekvenser... 25

3 3(26) Sammanfattning Syfte med detaljplanen Planens syfte är att möjliggöra utökning av Hagbyskolans område, Hagby 16:5, västerut mot Hagby 16:1. Utökningen innebär nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med därtill hörande ytor för lek samt justering av transport- och parkeringsmiljö. Vidare ska framtida om- och tillbyggnad av skolans byggnader såsom tillagningskök, matsal och fritidshem möjliggöras inom skoltomten med lämpliga placerings- och angöringsmöjligheter. Stenmuren mot Kyrkallén bedöms ha kulturhistoriskt och estetiskt värde och ska skyddas i planen. För befintlig sporthall i norra delen regleras byggrätt. Vidare ska möjliggöras avstyckning för bostadsändamål från skoltomten sydöstra delen av planområdet. Plandata Del av HAGBY 16:1 HAGBY 16:5 Del av HAGBY S:6 Del av HAGBY 7:1 Del av HAGBY KYRKA 7:1 Del av HAGBY 7:1 Planområdet i västra delen av Hagby Planområdet omfattar skolområdet med fastigheten Hagby 16:5. Vidare ingår del av angränsande åkermark inom Hagby 16:1, samt vägområden med delar av fastigheter Hagby 7:1, Hagby S:7, Hagby S:6 och Hagby kyrka 1:1. Planområdets areal är ca m 2. Planområdet ligger i västra delen av Hagby norr om Kyrkallén. Fornlämningsbilden kring Hagby kyrka samt utfartsförhållanden och stenmuren vid Kyrkallén utgör förutsättningar för planarbetet.

4 4(26) Inledning En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. en ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. en har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör också: Fastighetsförteckning Behovsbedömning Geoteknisk utredning Arkeologisk förundersökning, förväntas till granskningen Planförfarande och tidsplan Normalt planförfarande (PBL 2010:900) Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjades enligt s k normalt planförfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, Samråd 1:a kvartalet 2015 Granskning 2:a kvartalet 2015 Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 2:akvartalet 2015 Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 10 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft.

5 5(26) Medverkande tjänstemän Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Beslut Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden/Kommunfullmäktige 20xx-xxxx Laga kraft 20xx-xx-xx Genomförandetid t o m 20xx-xx-xx Tidigare ställningstaganden Överkommunala beslut och dokument Planområdet ligger i nordvästra delen av riksintresseområdet för kulturmiljövård K46 Halltorp-Hagby (områdeskod ). Riksintresseområdet omfattar en 20 km bred zon mellan Hagby och Söderåkra. Riksintresseområdet beskrivs som en strategisk centralbyggd inom flack odlingsmark med betydande fornlämningskoncentrationer. Vid planområdet finns följande värdekärnor utpekade: Mörebygden med uppodlad mark och åsrygg med känd fornlämningsbild Planområdet (RAÄ 138 m.fl.), den medeltida rundkyrkan Hagby kyrka och södra Hagby (klungby). Mörebygden (mörar = sankmarker) visar tydliga tecken på tidig kolonisation betingad av närheten till en viktig landsväg och flera sjöleder. Från talen är försvarskyrkorna, byggda i ett band utmed kusten för att tillsammans med andra befästningar försvara Kalmarkusten och Öland. Vidare finns storgårdar och exempel på tidig industriell verksamhet. Byarna är i regel utskiftade. I riksintresseområdet finns ett 15-tal gravfält, samt i terrängen finns också ett stort antal rösen och stensättningar. Hagby utgjordes före laga skiftet på 1850-talet av tre större bybildningar, varav södra Hagby utgör en klungby med kyrkan och det gamla vägskälet som centralpunkt. Hagby kyrka, en medeltida rundkyrka, ligger som alla försvarskyrkor i ett vidöppet landskap. Skolhus, sockenstuga samt enkel- och parstugor ligger kring kyrkan. (källa: Registerblad av riksintresseområdet, Länsstyrelsen i Kalmar län) Hagby kyrkby är även utpekad i Kalmar kommuns kulturmiljöprogram för landsbygden (1994). I dess värdelista för bebyggelsen omnämns bl. a fästningskyrka och skolor. Planområdet befinner sig i övergångszonen mellan uppodlad mark, klungbyn och rundkyrkan/fästningskyrkan. I ett historiskt perspektiv är kyrkor och skolor ofta placerade nära till varandra och är en viktig förutsättning för en le-

6 6(26) vande landsbygdskultur med dess serviceutbud. En utveckling av skolverksamheten inom tidigare skolområde samt utökning västerut bedöms vara förenlig med en utveckling av Hagby klungby/hagby kyrkby. Kommunen gör bedömning att de i riksintresseområdet och kulturmiljöprogrammet utpekade värdekärnorna, Hagby kyrka och Hagby klungby samt Hagby kyrkby, inte påverkas negativt genom ny bebyggelse inom skolområdet. Kyrkmiljön i sig är ett tydligt avgränsat område genom dess stenmurar och den runda, monumentala stenbyggnaden. Kyrkallén med dess stenmurar utgör vidare ett avskiljande element mellan nutida och kulturhistorisk bebyggelsemiljö. Kommunen gör bedömning att en byggnadsfri zon mot Kyrkallén, skydd av stenmurar och utfartsförbud närmast kyrkan anses utgöra lämpliga regleringar för att visa hänsyn till befintlig värdefull kulturmiljö. En bebyggelseförtätning inom och intill skolgården kan främjas så att Hagby klungby fortsättningsvis utgör en levande by med bostäder och servicefunktioner. Skolbyggnaden närmast Kyrkallén anses utgöra en värdefull karaktärsbyggnad och förses med varsamhetsbestämmelsen k 1. Se vidare under BS-område i avsnitt Bebyggelseområden. Fornlämningsbilden vid planområdet visar att det finns inom en radie av 500 m en rad indikationer på förhistorisk aktivitet, i form av stenåldersboplatser (nr 11, 104, 105, 115, 124 och 138), gravar (nr 17, 73), borttagna eller förstörda gravar (nr 12, 13, 18, 34, 35). Markingrepp i området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2. Fornlämningsbilden för västra delen av planområdet med första byggnadsetapp (förskolebyggnad samt ny tillfart) utreds inom arkeologisk förundersökning (planerad genomförande februari-mars 2015). Förundersökningen utförs som ett led i borttagandet av fornlämingen med syftet att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet. Resultat från arkeologisk förundersökningen redovisar förekomst av fornlämningar av endast låg kulturhistoriskt värde. De påträffade lämningarna är borttagna och det finns inga hinder för skolutbyggnaden inom berört område. Enligt Kalmar läns Naturvårdsplan berör planförslaget området Nybroåsen (nr 54 e området mellan Norra Hagby ner till Hagby rundkyrka). Utökning av skolområdet västerut bedöms utgöra en måttlig bebyggelsekomplettering i anslutning till bebyggt område med viktiga samhällsfunktioner. Påverkan på naturområdet bedöms vara liten. Miljökvalitetsnormer för vatten För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Planförslaget finns inom ett kustavrinningsområde som påverkar kustvattenförekomsten N v s Kalmarsund. Kustvattenförekomsten är påverkad av övergödning och det finns även tecken på förhöjda halter miljögifter. Generellt behövs åtgärder som minskar övergödningen. Planområdet ligger även inom grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation. Förekomsten har god kemisk och kvantitativ status. Planförslaget medför att jordbruksareal och möjlighet till gödningstillförsel minskar inom berörda vattenförekomsterna. Vidare bedöms infiltrationskapaciteten inom planområdets kvartersmark generellt vara gynnsam. Markan-

7 7(26) vändningen B - bostäder och S -skola bedöms inte orsaka föroreningar av dagvattnet som riskerar att öka påverkan på berörda vattenförekomsterna. Skolområdet har idag och kommer att behålla en hög andel fria, icke hårdgjorda ytor (främst grus och gräs) runt och mellan skolbyggnader för att tillgodose skolelevernas möjlighet till lek och fri rörelse. Naturlig infiltration och fördörjning bedöms därmed att gynnas och ska användas inom planområdet. För dagvattenhantering samt infiltrationsytor se vidare under avsnitt Teknisk försörjning-vatten, avlopp och dagvatten. Översiktliga plandokument Enligt ÖP 2013 ser kommunen positivt på nya bostäder i södra Hagby. Vidare ska gång- och cykelförbindelserna stärkas i ett längre perspektiv. Planförslaget möjliggör ny bostadstomt samt utveckling av social service/skolverksamhet som stärker Hagbys bykärna. Jordbruksareal på ca 8000 kvm överförs till kvartersmark. Utfartsförhållanden vid Kyrkallén har studerats särskilt för att upprätthålla god trafiksäkerhet. Möjlighet till gång-/cykelled skild från biltrafik är ytterst begränsad vid planområdet pga av värdefulla stenmurar längs Kyrkallén. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För nuvarande skolområde gäller detaljplan för Södra Hagby 0880K-I:412, fastställd För planområdet medges allmänt ändamål A, med särskild miljöhänsyn m (byggnadsutformningskrav i relation till områdets egenart och ortens bebyggelsetradition). Exploateringsgrad styrs endast av s.k. prickmark. Inom denna prickmark finns dock bl.a. sporthallen uppförd, vilket behöver revideras genom planförslaget. Åkermark i väster som ska tillföras till skolområdet är inte planlagt idag. Tillåten byggnadshöjd är 4,2 meter. I sydväst finns ett x-område som tidigare syftade på en passagemöjlighet mellan Maria Carlanders väg och Kyrkallén. Uthus i sydväst har planbestämmelse m likväl som hela skoltomten. Kyrkallén är planlagt som GATA. Utfartsmöjligheter mot Kyrkallén begränsas genom planbestämmelse. PLANOMRÅDET Utsnitt DP för Södra Hagby 0880K-I:412, planområdesgräns redovisas med röd linje

8 8(26) Hagby kyrka, söder om planområdet, utgör Kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. KML. Planförslaget bedöms inte påverka kulturminnet. Kommunala beslut i övrigt Enligt Kommunfullmäktiges investeringsbudget finns beslut gällande om- och tillbyggnation av Hagbyskolan. Ett behov av en ny förskola i Hagby har funnits sedan en tid tillbaka. I dag finns flera avdelningar utspridda i olika byggnader på olika fastigheter och man vill samla dessa avdelningar till en plats. Planerad utbyggnad inom skolområdet avser förutom ny förskola även ett nytt tillagningskök, matsal och fritidshem. Förprojektering för ny- och ombyggnation har påbörjats under hösten 2014 och ansökan om arkeologisk utredning har inlämnats till länsstyrelsen med hänsyn till fornlämningsbilden runt Hagby kyrka. Förutsättningar och förändringar Hagby utgör en by i sydöstra delen av Kalmar kommun vars befolkning har ökad stadigt under stora delar av 2000-talet och där det finns en högre andel barn i förskoleåldern än i genomsnitt för kommunen. Ett behov av en ny förskola har funnits länge i Hagby. I dag finns flera avdelningar utspridda i olika byggnader på olika fastigheter och man vill samla dessa avdelningar till en plats. Om- och tillbyggnationer ska ske i två etapper där den första etappen omfattar en ny förskola med 6 nya avdelningar. Vidare ska byggas ett nytt tillagningskök, matsal och fritidshem till i den första etappen. Utbyggnad av skolverksamheten medför utökning av skolfastigheten och planändring. Projekteringen har påbörjats och inflyttning till nya förskolebyggnaden förväntas ske till höst/vinter Natur- och kulturmiljö Planområdet utgörs främst av skolområdet med både byggnader, hårdgjorda ytor (grus och asfalt) och friytor med inslag av träd och lekredskap. Området för nybyggnation i väster utgörs av ängsmark. Geotekniska förhållanden Markytan inom planområdet är tämligen plan med markhöjder kring m ö h. Inom skolområdet finns en mindre pulkakulle. Kyrkalléns marknivå är något högre än skolområdet vilket medfört en viss släntbildning. Enligt genomförd geoteknisk utredning består jordlagren under ytskikten av sand. Sanden varierar från siltig till grusig. Sanden är halvfast och vid ca 0,8 m under nuvarande marknivån fast lagrad. Jordlagren bedöms som icke tjälfarliga till något tjälfarliga. Grundvatten bedöms finnas lägre än 2 meter under nuvarande marknivå. Marken klassas enligt utförda mätningar som normalradonmark. För grundläggning av nybyggnation krävs inga särskilda åtgärder. Konstruktioner mot mark ska utföras radonsäkert.

9 9(26) Naturmiljö Inom skolområdet finns i norra och östra delen sammanhängande gräsytor som används för spontan- och undervisningsidrott. Längs Kyrkallén finns en del träd, såsom björk, tall och ek. I centrala delen finns en sammanhängande talldunge med relativt tätt stående tallar. Talldungen utgör en viktig del för både landskapsbilden och möjlighet till fri lek. Området ska bevaras och säkerställs via planbestämmelse n 2, Träddunge ska finnas. Marklov krävs vid fällning av träd med stamdiameter större än 20 cm vid 1 m ovanför mark, bestämmelse a 2. Västra del av planområdet utgör åkermark idag och ska integreras med skolgården. Planerad dagvattenanläggning, redovisad som E-Teknisk anläggning på plankartan, i väster, bedöms ha goda förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden i området. Planerad öppen dagvattenlösning har vidare pedagogiska och estetiska fördelar. Kulturmiljö Fornlämningar skyddade enligt KML kan beröras av planförslaget Markingrepp i området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2. För fornlämningar och riksintresset kulturmiljö se ovan under avsnitt Överkommunala beslut och dokument sid 6. Längs Kyrkallén finns bevarade stenmurar som har betydelse för kulturmiljön vid Hagby kyrka samt för landskapsbilden. Stenmur vid norra sidan av Kyrkallén Stenmurar längs båda sidor av Kyrkallén (i bakgrunden syns skolområdets byggander) (stenmur till höger ingår i planområdet) Planförslaget reglerar skydd av dessa stenmurar genom planbestämmelsen n 1 Stenmur ska finnas och a 1 Bygglov krävs vid ingrepp på stenmur. Nuvarande tillfarter till skolan har beaktats. Bebyggelseområden Markanvändning och byggrätter Skolområdet har ett flertal byggnader som utgörs av undervisnings- och administrationslokaler samt matsal. Byggnaden i sydost används för förskola.

10 10(26) Hagby kyrka Översikt byggnader inom skolområdet med sifferbeteckning Sporthallen, fasad mot väster (hus 5) Sporthallen, fasad mot öster (hus 5) Sporthallen byggdes i början på 1990-talet och fick sitt nuvarande utseende med släta, ljus fasadskivor och svart takpapp år 2011/2012. Sporthallen används både inom skolverksamheten och även rätt frekvent av en rad sportföreningar. Användning för skolidrotten sker främst dagtid, medan sportföreningar använder hallen främst på kvällar och helger. Hus 2, fasad mot nordost Hus 2 och 6, sett från skolgården/från väst

11 11(26) Byggnaden i sydöstra delen av skolområdet, hus 2 samt byggnaden inom fastigheten Hagby 16:30, används idag för förskoleverksamhet. Byggnaderna är uppförda i 1,5 plan, har ljus träfasad och sadeltak med röda lertegel. Huvudingången till hus 2 finns idag mot väster, ytterligare ingång med ramp finns mot öster. Till huvudbyggnaden (hus 2) hör en röd komplementbyggnad, placerad med långsidan i norra delen av förskoleområdet. Skolan använder byggnaden idag som förråd. För denna komplementbyggnad finns enligt gällande detaljplan en bestämmelse m särskild miljöhänsyn. Det saknas dock dokumentation eller beskrivning kring syftet eller orsak för denna planbestämmelse. Bestämmelsen m gäller även för hela skolområdet och tolkas av planförfattaren som en upplysning att vid byggnationer ska hänsyn tas till Hagby kyrkmiljön. Detta hänsynstagande regleras dock idag enligt PBL 2010:900 i bl.a. 8 kap, 13. Därför anses att det inte behövs en särskild varsamhetsplanbestämmelse för uthuset i det nya planförslaget. Skolans huvudbyggnad, hus 1, består av en T-formad byggnad, vars äldsta del är placerad mot Kyrkallén. Byggnaden har successivt byggts till mot norr och har ljusa fasader i både puts och träpanel. Byggnaden i söder är byggd i 1,5 plan, medan byggnadsdelarna i norr har endast en våning samt källare. Hus 1, skolbygganden med entré mot Kyrkallén Hus 1, fasader mot öster

12 12(26) Under senare tid har ytterligare undervisningslokaler i form av skolmoduler byggts till hus 1. Dessa har ljusa fasader och platt tak. Hus 1 med skolmoduler, fasad mot öster Hus 4 utgörs också av en byggnad med syftet att tillgodoses tillfälliga behov för förskoleverksamhet. Byggnaden har ljusa fasader och platt tak. Hus 4, sett från nordväst I hus 3 finns idag undervisningslokaler, kontor, kök och matsal. Byggnaden har, i likhet med hus 1, en ljus fasad och lertegeltak. Byggnaden har en våning och sadeltak. Hus 3, fasad mot öster Hus 3 och 1, från Kyrkallén

13 13(26) Förändringar Skolutbyggnaden planeras ske i två etapper. Etapp 1. ( ) Projektet avser nybyggnad av en förskola enligt Kalmarmodellen med 6 avdelningar, ett tillagningskök med en tillhörande matsal. Miljöstation och förrådsutrymmen utförs i ny friliggande byggnad i nordvästra delen. Skolgården kommer iordningställas för förskoleverksamhet med normal utrustningsstandard. Befintlig förskola (hus 4) ska rivas vilket även medför att marken måste iordningställas efter rivningen. Solceller kommer att placeras på den nya förskolans tak. Skolområdet Illustration fasader av ny förskolebyggnad med 6 avdelningar, s.k. Kalmarmodellen, Arkforum arkitekter & Ingenjörer Etapp 2. (ej tidsbestämd, beroende på etapp 1) Nuvarande matsal och kök (södra delen av hus 3) ombyggs till fritidshem och skolbibliotek. Paviljongen som är sammanbyggd med hus 1 skall ersättas med en ny byggnad i norra delen av hus 1. Vidare kommer vissa delar av hus 1 renoveras och disponeras om för att skapa en effektivare administration och så att samtliga klassrum fungerar efter skolans behov.

14 14(26) Parkering Sporthall/personal skolan Befintlig sporthall Dagvatten Ny förskola Ny Matsal kök Tillfart Skolan/ BS-tomt Parkering Hämtning/lämning Situationsplan skolområdet efter utbyggnad enligt etapp 1 samt tillfarter, Outside Planbestämmelser för skolområdet reglerar endast byggnaders nockhöjd, 9 meter för undervisnings- och kontorsbyggnader samt 12 meter för sporthallens bebyggelseområde, samt att byggnader generellt ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, planbestämmelse p 1. Tidigare prickmark inom skoltomten utgår och ersätts med denna placeringsbestämmelse p 1. Med hänsyn till kulturmiljön vid Hagby kyrka och Kyrkallén samt lämpliga siktförhållanden får inga byggnader uppföras inom en 10 meter bred zon norr om Kyrkallén. I övrigt finns inga regleringar för skolbyggnaders utformning för att medge en flexibilitet av skolverksamhetens utveckling framöver. För byggnaderna inom S- området regleras inga särskilda utformningsbestämmelser för att medge en flexibilitet anpassade för ändamålet. Skolverksamhetens utvecklingsmöjligheter tryggar utvecklingen av Hagby samt angränsande samhällen. I sydöstra delen av Hagby 16:5 föreslås markanvändning för bostäder, B, i kombination med skoländamål, S. Detta möjliggör avstyckning och utökad flexibilitet till markanvändning. Inom nya BS-området får byggnader uppföras med en största byggnadsarea på 220 m 2 per fastighet, och en minsta fastighetsstorlek på m 2, planbestämmelser e 1 och d 1. Byggnaders högsta nockhöjd regleras till 9 meter och byggnaders placering styrs via planbestämmelsen p 2. Huvudbyggnaden inom BSområdet anses utgöra en värdefull karaktärsbyggnad längs Kyrkallén och i samspel med Hagby kyrka. Via varsamhetsbestämmelsen k 1 säkerställs att dess

15 15(26) karaktärsdrag, sadeltak och träfasad, ska beaktas, och att till-, om- och nybyggnationer ska utformas varsamt. Stenmuren mot Kyrkallén skyddas via planbestämmelsen n 1. Service Närmaste kommersiell service med dagligvarubutik finns i Vassmolösa, ca 5 km norr om Hagby. Offentlig service och större utbud av kommersiell service finns i Ljungbyholm, ca 10 km norr om Hagby. Inom Hagby finns äldreomsorg, Möregården med ett 20-tal lägenheter. Friytor Lek och rekreation Inom skolområdet finns olika möjligheter för lek och rekreation. Norr om skolområdet finns ett skogsparti med ett flertal stigar och mellan bebyggelsen vid Maria Carlanders väg och Kyrkallén finns en allmän lekplats. Behovet och rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet är stort, och nödvändigt för barns utveckling. En barnanpassad gestaltning av skolområdet är därför särskilt viktigt. I samband med utbyggnad av skolans byggnader avses ske en omgestaltningen av skolgården som leder till en förbättring och uppfräschning av lekutrustningen till gällande standarder I västra delen av skolgården avses lekytor och utrustning främst för förskolebarn medan de äldre barn (6års och äldre) uppehåller sig i de östra och norra delar av skolgården. På situationsplan på föregående sida redovisas möjlig gestaltning av den framtida skolgårdsmiljön. Friluftsliv Närheten till Kalmarsund och badmöjligheter finns inom avstånd 3 km. Gator och trafik Gatunät Planområdet angörs via Kyrkallén söder om skolgården. Kyrkallén/allmän väg 534 utgör förbindelsväg mellan väg 570 (genomfartsled genom Hagby) västerut mot Kvarnlyckan och Skälby. Vägen utgör en mindre trafikerad väg med 286 fordon ÅDT Kyrkallén är en tvåfilig väg och har en asfaltbeläggning på ca 5,5 meter. I höjd med Hagby kyrka har vägen stenmurar på båda sidor.

16 16(26) Kyrkallén i höjd med Hagby kyrka har endast mindre sidoområden Skyltad hastighet på Kyrkallén är reglerad till 30 km/h från fastighetsgräns Hagby 16:30 till skolområdet. Väster om skolfastigheten Hagby 16:5 slutar samhället idag och vägen har föreskriven hastighet 70 km/h. I samband med planerad nyanslutning mot Kyrkallén i väster, bedöms uppstå behov till justering av hastigheten (sänkt hastighet förbi skolområdet). Ansökan ska ske till länsstyrelsen. Maria Carlanders väg utgör en bostadsgata som har idag en vändplan väster om fastigheten Hagby 16:10. Vändplanen ligger enligt gällande detaljplan helt och hållet inom skolans användningsområde. Med hänsyn till behov av en tillfart för BS-området samt underhålls- och tillgänglighetskrav (snöröjning, sophämtning) föreslås att markområdet förses med användningsbestämmelsen GATA. I samband med samlad placering av barnomsorgen kring Hagby skolområde förflyttas bilrelaterade transportrörelser från delar inom Hagby till endast Kyrkallén. Marginellt uppstår utökade trafikrörelser på Kyrkallén i samband skolutbyggnaden. Trafiken på Maria Carlanders väg bedöms att minska i samband med omgestaltning av angörings-, lämnings- och parkeringsytor som sker från Kyrkallén. Gång- och cykelvägar Inom Hagby finns i likhet med andra mindre orter på landsbygden inga särskilda gång- och cykelvägar och oskyddade trafikanter delar det allmänna gaturummet med biltrafikanterna. Vidare finns in- och utfarter till skolan och kyrkan som behöver beaktas. En del gc-trafik sker via Maria Carlanders väg som är en mindre bostadsgata inom samhället. Korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter ska alltid ägnas särskild stor omsorg. Möjligheter att tillskapa separat gc-väg vid Kyrkallén bedöms vara svåra med tanke på stenmurar längs denna väg. Gc-trafikanter bedöms kunna ansluta som de gör idag via Maria Carlanders väg i nordöstra delen av skolområdet och tar sig via planerade internt vägstråk inom skolgården till sporthallen och de övriga byggnaderna. I samband med planerad omgestaltning av skolgården sker förbättringar för oskyddade trafikanter även vid in-/utfarter vid Kyrkallén samt platser för lämning och hämtning till skolan. Se nedan under avsnitt In- och utfarter samt varutransporter.

17 17(26) Kollektivtrafik Närmaste kollektivtrafikförbindelse finns inom 300 meters avstånd vid väg 570 öster om planområdet. Skolbussen trafikerar även skolområdet med angöring från Kyrkallén. Parkering Personalparkering finns idag inom skolområdet vid hus 3 och 4 men även på parkeringen utanför inhägnat skolområde sydväst om hus 3. Parkering för besökare till sporthallen finns väster om sporthallen. Parkering vid Kyrkallén sydväst om hus 3 Parkering väster om sporthallen I samband med ombyggnationer inom skolområdet sker vissa förändringar av parkeringsplatser. Parkeringen mellan hus 3 och 4 inom skolgården försvinner för att ge plats till lekområde för barnen. Parkeringen vid sporthallen utökas för att sammanlagt erbjuda plats för 35 bilar och 1 handikapparkering. Skolpersonalen och besökare till sporthallen hänvisas till denna plats. Parkeringen vid Kyrkallén (20 p-platser) omgestaltas med bl.a. gc-väg och tydligare passager för korsande oskyddade trafikanter över bilparkeringen. Parkeringsbehov för avstyckningstomten i sydost avses kunna tillgodoses inom den nya fastigheten. In- och utfarter samt varutransporter In- och utfart till skolområdet inom Hagby 16:5 sker idag vid två platser, direkt från Kyrkallén samt från Maria Carlanders väg. Via Kyrkalléns tillfarter sker varutransporter till köket, tillfart till parkeringar och sporthallen enligt ovan samt viss hämtning och lämning. Skolbussen trafikerar parkeringsplatsen sydväst om hus 3. Infart till denna parkering kan idag ske vid två ställen. Vid den östra tillfarten får endast bussoch varutransporter ske. Besökare är hänvisade till den västra och bredare tillfarten. Via vändplanen på Maria Carlanders väg sker idag främst hämtning och lämning av förskolebarn i hus 2. MARIA CARLANDERS VÄG Skolområdets nuvarande tillfarter, redovisade med röda pilar

18 18(26) Planförslaget reglerar framtida tillfarter från Kyrkallén till endast tre platser för att säkerställa en bra trafiksäkerhet. I väster anordnas ny tillfart för varutransporter och parkering framför sporthallen. I övrigt gäller utfartsförbud mot Kyrkallén. Se situationsplan skolområdet under avsnitt Bebyggelseområden ovan. Räddningsväg och brandpost Gällande regler och normer för åtkomligheten för räddningstjänsten ska beaktas vid ombyggnationer och bevakas i samband med bygglovet. Inom skolområdet, väster om vändplanen Maria Carlanders väg, finns en lämplig brandpost. Teknisk försörjning Vatten, avlopp, dagvatten Skolområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Ny anslutningspunkt krävs för BS-området, lämpligen via Maria Carlanders vägs tillskapade vägområde GATA. Dagvattenledningar är inte utbyggda i Södra Hagby. Enligt Kalmar kommuns Dagvattenpolicy (antagen 2011) förespråkas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och att dagvattensystem ska utformas i enlighet med denna policy. För planområdet ska tillämpas LOD, vilket innebär att man försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning, fördröjning och infiltration i marken. LOD för skolområdet avses ske enligt följande koncept: skolgårdens nuvarande yta är ca m 2, varav de nuvarande hårdgjorda ytorna (byggnader, parkering, gångvägar) beräknats vara ca m 2. Planförslaget bedöms medföra att de hårdgjorda ytorna (byggnader ca m 2, parkering och vägar ca m 2 ) kommer att utgöra ca m 2, motsvarande ca 30 procent av det utökade S-området (ca m 2 ). Dagvatten från ny infartsväg och ny förskolebyggnad i väster (ca m 2 hårdgjord yta) ska ledas och omhändertas i ny dagvattendamm i väster. På plankartan regleras denna som E - Teknisk anläggning, dagvatten. Beräkningar visar att dagvatten från ca 30 procent av skolgårdens ytor infiltreras via genomsläppsvänliga mark. Dessa markområden utgör främst områden där byggnader inte får uppföras: s.k. prickmark, n2- området (ca m 2 ) samt p1-området. Utöver byggnadsfria områden kräver skolverksamheten en fri gräsyta för skolidrott (finns i nordost på ca m 2 ) samt lämpliga fria ytor för skolelevernas möjlighet till fri lek och rekreation. Det betyder att LOD kan ske och kommer att ordnas för minst ca 40 procent av framtida skolgårdens markområde. Se tabell nedan. Skoltomtyta Hårdgjord yta(byggnader, parkering och vägar) Säkerställd, minsta andel fria ytor med möjlighet till direkt infiltration m m 2, m 2 = 100% Ca 32 % Ca 30 % m 2 (8% )av det omhändertas i planerad dagvattendamm Ca 38 % LOD via infiltration och dagvattendamm Beräkning ytor dagvattenhantering enligt planförslag

19 19(26) Vid extrema väderleksförhållanden finns lämplig beredskap i form av tekniska anläggningar (10 st. perkolationsbrunnar, en ny dagvattendamm samt diken längs vägen i väster). Från brunnar, dagvattendamm och diken tränger dagvattnet naturligt ner i de översta jordlagren och neråt. Dagvatten inom BS-området avses att omhändertas inom egen fastighet i likhet med det som sker vid angränsande bostadstomter. Planområdets markanvändning, bostäder och skola, bedöms inte generera några föroreningar av dagvattnet eller grundvattnet och orsakar inte några betydande föroreningar vid lämpligt val av byggnadsmaterial. Infiltration av dagvattnet inom planområdets grönytor anses vidare utgöra ett tillfredsställande, vedertaget sätt till LOD. Planområdet ligger en dryg kilometer ifrån Hagbyån som inte bedöms påverkas av planen. Se även under avsnitt MKN. Värmesystem Skolans värmeförsörjning sker idag via närvärme från Möregården, ca 300 meter norr om skolan. Framtida värmeförsörjningen kommer att ske på samma sätt med hjälp av närvärme. Installation av solcellsanläggning avses ske som ett komplement till detta. Värmeförsörjning till BS-område avses ske i egen regi. El- och tele Teleledningar inkl. fiber till skolan finns vid Maria Carlanders väg. Nyanslutningar ska lämpligen ske där. För nuvarande fiberkabel i nordost krävs förändrat läge, vilket ska samrådas med TeliaSkanova Access. Längs östra fastighetsgränsen av Hagby 16:1 finns vidare en stor transportkabel mellan väg 534 och överordnad anslutningsstation norr om Möregården. Vid utbyggnad av skolområdet krävs flyttning av denna kabel. Planförslaget säkerställer ett u-område vid västra plangränsen. Fastigheten Hagby 16:30 samt hus 2 inom planerat BS-område försörjs idag med teleledning via samma anslutningspunkt som skolan har från Maria Carlanders väg, med underjordiska ledningar över skolområdet. Dessutom finns till Hagby 16:30 en egen ledning österifrån över dess angränsade fastigheter. För nytt BS-område föreslås ny anslutningspunkt och ny ledningsdragning från Maria Carlanders väg. För Hagby 16:30 föreslås att nuvarande P20-ledning österifrån omvandlas till att endast försörja Hagby 16:30. Möjlighet till anslutning med fiberkabel för BS-området samt Hagby 16:30 finns direkt från Kyrkallén där även elledningar finns nedgrävda. I samråd med TeliaSkanova Access och E.ON bedöms utrymmet för samordnad markförläggning av el- och teleledningar inom samma schakt som tillräckligt.

20 20(26) Ny anslutningspunkt el för Hagby 16:30 Elledningar vid planområdet. Elledningar finns idag vid Maria Carlanders väg samt Kyrkallén. Skolan har anslutningspunkter från båda platserna, se kartan ovan. Nytt E-område för transformatorstation med lämplig yta och lagbundna avståndskriterier har inrättats vid vändplan Maria Carlanders väg. För Hagby 16:30 avses ny anslutningspunkt från Kyrkallén enligt kartan ovan. Elledning till skolan som passerar BS-området i söder säkerställs genom u- område. Avfallshantering Sophämtning för skolan sker idag från Kyrkallén. I samband med ombyggnationer inom skolområdet kommer nya miljöhus att uppföras. Framtida avfallshämtning inom planområdet ska följa KSRR s Råd och Rekommendationer för avfallshämtning. Närmaste återvinningsstation finns i Vassmolösa, ca 5 km norr om planområdet. Störningar och risker Ca 100 meter norr om nuvarande skolbyggnader finns sedan en lång tid tillbaka Lantmännen Swehatch AB (kycklingproduktion). Det förekommer ingen djurhållning eller gödselhantering utomhus. Kommunen är tillsynsmyndighet för anläggningen och känner inte till några klagomål avseende luktstörningar från djurverksamheten. Med hänsyn till rådande vindförhållanden med vindar främst från sydväst mot nordost bedöms endast ringa, tidsbegränsade störningar kunna uppstå framöver. Bullervärden vid den planerade BS-tomten från Kyrkallén klarar enligt kommunens övergripande bullerutredning ekvivalentnivåerna vid fasad. Vad gäller maxvärden kan uteplats anläggas på norra sidan av bostadshuset så att riktvärdet klaras.

21 21(26) Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark GATA samt NATUR. Kyrkallén är även allmän väg (nr 534) som Trafikverket ansvarar för. Regler och tillstånd För nyanslutning mot Kyrkallén/väg 534 i väster krävs samråd med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. I samband med planens genomförande avses justering av hastigheten på Kyrkallén/väg 534 mellan väg 570 och skolans nya tillfart i väster. Ansökan ska ske till länsstyrelsen. Markingrepp i området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2. Avtal eller andra överenskommelser Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kalmar kommun och markägaren till Hagby 16:1 har träffats. Överenskommelsen avser att ett markområde på ca m 2 överförs från Hagby 16:1 till Hagby 16:5. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Karta med fastighetsrättsliga konsekvenser

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer