PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad (28) Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 2(26) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Syfte med detaljplanen... 3 Plandata... 3 Inledning... 4 Handlingar... 4 Planförfarande och tidsplan... 4 Genomförandetid... 4 Medverkande tjänstemän... 5 Beslut... 5 Tidigare ställningstaganden... 5 Överkommunala beslut och dokument... 5 Översiktliga plandokument... 7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 7 Kommunala beslut i övrigt... 8 Förutsättningar och förändringar... 8 Natur- och kulturmiljö... 8 Bebyggelseområden... 9 Friytor Gator och trafik Teknisk försörjning Störningar och risker Genomförande Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Tekniska frågor Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning Sociala konsekvenser Ekonomiska konsekvenser... 25

3 3(26) Sammanfattning Syfte med detaljplanen Planens syfte är att möjliggöra utökning av Hagbyskolans område, Hagby 16:5, västerut mot Hagby 16:1. Utökningen innebär nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med därtill hörande ytor för lek samt justering av transport- och parkeringsmiljö. Vidare ska framtida om- och tillbyggnad av skolans byggnader såsom tillagningskök, matsal och fritidshem möjliggöras inom skoltomten med lämpliga placerings- och angöringsmöjligheter. Stenmuren mot Kyrkallén bedöms ha kulturhistoriskt och estetiskt värde och ska skyddas i planen. För befintlig sporthall i norra delen regleras byggrätt. Vidare ska möjliggöras avstyckning för bostadsändamål från skoltomten sydöstra delen av planområdet. Plandata Del av HAGBY 16:1 HAGBY 16:5 Del av HAGBY S:6 Del av HAGBY 7:1 Del av HAGBY KYRKA 7:1 Del av HAGBY 7:1 Planområdet i västra delen av Hagby Planområdet omfattar skolområdet med fastigheten Hagby 16:5. Vidare ingår del av angränsande åkermark inom Hagby 16:1, samt vägområden med delar av fastigheter Hagby 7:1, Hagby S:7, Hagby S:6 och Hagby kyrka 1:1. Planområdets areal är ca m 2. Planområdet ligger i västra delen av Hagby norr om Kyrkallén. Fornlämningsbilden kring Hagby kyrka samt utfartsförhållanden och stenmuren vid Kyrkallén utgör förutsättningar för planarbetet.

4 4(26) Inledning En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. en ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. en har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör också: Fastighetsförteckning Behovsbedömning Geoteknisk utredning Arkeologisk förundersökning, förväntas till granskningen Planförfarande och tidsplan Normalt planförfarande (PBL 2010:900) Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjades enligt s k normalt planförfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, Samråd 1:a kvartalet 2015 Granskning 2:a kvartalet 2015 Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 2:akvartalet 2015 Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 10 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft.

5 5(26) Medverkande tjänstemän Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Beslut Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden/Kommunfullmäktige 20xx-xxxx Laga kraft 20xx-xx-xx Genomförandetid t o m 20xx-xx-xx Tidigare ställningstaganden Överkommunala beslut och dokument Planområdet ligger i nordvästra delen av riksintresseområdet för kulturmiljövård K46 Halltorp-Hagby (områdeskod ). Riksintresseområdet omfattar en 20 km bred zon mellan Hagby och Söderåkra. Riksintresseområdet beskrivs som en strategisk centralbyggd inom flack odlingsmark med betydande fornlämningskoncentrationer. Vid planområdet finns följande värdekärnor utpekade: Mörebygden med uppodlad mark och åsrygg med känd fornlämningsbild Planområdet (RAÄ 138 m.fl.), den medeltida rundkyrkan Hagby kyrka och södra Hagby (klungby). Mörebygden (mörar = sankmarker) visar tydliga tecken på tidig kolonisation betingad av närheten till en viktig landsväg och flera sjöleder. Från talen är försvarskyrkorna, byggda i ett band utmed kusten för att tillsammans med andra befästningar försvara Kalmarkusten och Öland. Vidare finns storgårdar och exempel på tidig industriell verksamhet. Byarna är i regel utskiftade. I riksintresseområdet finns ett 15-tal gravfält, samt i terrängen finns också ett stort antal rösen och stensättningar. Hagby utgjordes före laga skiftet på 1850-talet av tre större bybildningar, varav södra Hagby utgör en klungby med kyrkan och det gamla vägskälet som centralpunkt. Hagby kyrka, en medeltida rundkyrka, ligger som alla försvarskyrkor i ett vidöppet landskap. Skolhus, sockenstuga samt enkel- och parstugor ligger kring kyrkan. (källa: Registerblad av riksintresseområdet, Länsstyrelsen i Kalmar län) Hagby kyrkby är även utpekad i Kalmar kommuns kulturmiljöprogram för landsbygden (1994). I dess värdelista för bebyggelsen omnämns bl. a fästningskyrka och skolor. Planområdet befinner sig i övergångszonen mellan uppodlad mark, klungbyn och rundkyrkan/fästningskyrkan. I ett historiskt perspektiv är kyrkor och skolor ofta placerade nära till varandra och är en viktig förutsättning för en le-

6 6(26) vande landsbygdskultur med dess serviceutbud. En utveckling av skolverksamheten inom tidigare skolområde samt utökning västerut bedöms vara förenlig med en utveckling av Hagby klungby/hagby kyrkby. Kommunen gör bedömning att de i riksintresseområdet och kulturmiljöprogrammet utpekade värdekärnorna, Hagby kyrka och Hagby klungby samt Hagby kyrkby, inte påverkas negativt genom ny bebyggelse inom skolområdet. Kyrkmiljön i sig är ett tydligt avgränsat område genom dess stenmurar och den runda, monumentala stenbyggnaden. Kyrkallén med dess stenmurar utgör vidare ett avskiljande element mellan nutida och kulturhistorisk bebyggelsemiljö. Kommunen gör bedömning att en byggnadsfri zon mot Kyrkallén, skydd av stenmurar och utfartsförbud närmast kyrkan anses utgöra lämpliga regleringar för att visa hänsyn till befintlig värdefull kulturmiljö. En bebyggelseförtätning inom och intill skolgården kan främjas så att Hagby klungby fortsättningsvis utgör en levande by med bostäder och servicefunktioner. Skolbyggnaden närmast Kyrkallén anses utgöra en värdefull karaktärsbyggnad och förses med varsamhetsbestämmelsen k 1. Se vidare under BS-område i avsnitt Bebyggelseområden. Fornlämningsbilden vid planområdet visar att det finns inom en radie av 500 m en rad indikationer på förhistorisk aktivitet, i form av stenåldersboplatser (nr 11, 104, 105, 115, 124 och 138), gravar (nr 17, 73), borttagna eller förstörda gravar (nr 12, 13, 18, 34, 35). Markingrepp i området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2. Fornlämningsbilden för västra delen av planområdet med första byggnadsetapp (förskolebyggnad samt ny tillfart) utreds inom arkeologisk förundersökning (planerad genomförande februari-mars 2015). Förundersökningen utförs som ett led i borttagandet av fornlämingen med syftet att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet. Resultat från arkeologisk förundersökningen redovisar förekomst av fornlämningar av endast låg kulturhistoriskt värde. De påträffade lämningarna är borttagna och det finns inga hinder för skolutbyggnaden inom berört område. Enligt Kalmar läns Naturvårdsplan berör planförslaget området Nybroåsen (nr 54 e området mellan Norra Hagby ner till Hagby rundkyrka). Utökning av skolområdet västerut bedöms utgöra en måttlig bebyggelsekomplettering i anslutning till bebyggt område med viktiga samhällsfunktioner. Påverkan på naturområdet bedöms vara liten. Miljökvalitetsnormer för vatten För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Planförslaget finns inom ett kustavrinningsområde som påverkar kustvattenförekomsten N v s Kalmarsund. Kustvattenförekomsten är påverkad av övergödning och det finns även tecken på förhöjda halter miljögifter. Generellt behövs åtgärder som minskar övergödningen. Planområdet ligger även inom grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation. Förekomsten har god kemisk och kvantitativ status. Planförslaget medför att jordbruksareal och möjlighet till gödningstillförsel minskar inom berörda vattenförekomsterna. Vidare bedöms infiltrationskapaciteten inom planområdets kvartersmark generellt vara gynnsam. Markan-

7 7(26) vändningen B - bostäder och S -skola bedöms inte orsaka föroreningar av dagvattnet som riskerar att öka påverkan på berörda vattenförekomsterna. Skolområdet har idag och kommer att behålla en hög andel fria, icke hårdgjorda ytor (främst grus och gräs) runt och mellan skolbyggnader för att tillgodose skolelevernas möjlighet till lek och fri rörelse. Naturlig infiltration och fördörjning bedöms därmed att gynnas och ska användas inom planområdet. För dagvattenhantering samt infiltrationsytor se vidare under avsnitt Teknisk försörjning-vatten, avlopp och dagvatten. Översiktliga plandokument Enligt ÖP 2013 ser kommunen positivt på nya bostäder i södra Hagby. Vidare ska gång- och cykelförbindelserna stärkas i ett längre perspektiv. Planförslaget möjliggör ny bostadstomt samt utveckling av social service/skolverksamhet som stärker Hagbys bykärna. Jordbruksareal på ca 8000 kvm överförs till kvartersmark. Utfartsförhållanden vid Kyrkallén har studerats särskilt för att upprätthålla god trafiksäkerhet. Möjlighet till gång-/cykelled skild från biltrafik är ytterst begränsad vid planområdet pga av värdefulla stenmurar längs Kyrkallén. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För nuvarande skolområde gäller detaljplan för Södra Hagby 0880K-I:412, fastställd För planområdet medges allmänt ändamål A, med särskild miljöhänsyn m (byggnadsutformningskrav i relation till områdets egenart och ortens bebyggelsetradition). Exploateringsgrad styrs endast av s.k. prickmark. Inom denna prickmark finns dock bl.a. sporthallen uppförd, vilket behöver revideras genom planförslaget. Åkermark i väster som ska tillföras till skolområdet är inte planlagt idag. Tillåten byggnadshöjd är 4,2 meter. I sydväst finns ett x-område som tidigare syftade på en passagemöjlighet mellan Maria Carlanders väg och Kyrkallén. Uthus i sydväst har planbestämmelse m likväl som hela skoltomten. Kyrkallén är planlagt som GATA. Utfartsmöjligheter mot Kyrkallén begränsas genom planbestämmelse. PLANOMRÅDET Utsnitt DP för Södra Hagby 0880K-I:412, planområdesgräns redovisas med röd linje

8 8(26) Hagby kyrka, söder om planområdet, utgör Kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. KML. Planförslaget bedöms inte påverka kulturminnet. Kommunala beslut i övrigt Enligt Kommunfullmäktiges investeringsbudget finns beslut gällande om- och tillbyggnation av Hagbyskolan. Ett behov av en ny förskola i Hagby har funnits sedan en tid tillbaka. I dag finns flera avdelningar utspridda i olika byggnader på olika fastigheter och man vill samla dessa avdelningar till en plats. Planerad utbyggnad inom skolområdet avser förutom ny förskola även ett nytt tillagningskök, matsal och fritidshem. Förprojektering för ny- och ombyggnation har påbörjats under hösten 2014 och ansökan om arkeologisk utredning har inlämnats till länsstyrelsen med hänsyn till fornlämningsbilden runt Hagby kyrka. Förutsättningar och förändringar Hagby utgör en by i sydöstra delen av Kalmar kommun vars befolkning har ökad stadigt under stora delar av 2000-talet och där det finns en högre andel barn i förskoleåldern än i genomsnitt för kommunen. Ett behov av en ny förskola har funnits länge i Hagby. I dag finns flera avdelningar utspridda i olika byggnader på olika fastigheter och man vill samla dessa avdelningar till en plats. Om- och tillbyggnationer ska ske i två etapper där den första etappen omfattar en ny förskola med 6 nya avdelningar. Vidare ska byggas ett nytt tillagningskök, matsal och fritidshem till i den första etappen. Utbyggnad av skolverksamheten medför utökning av skolfastigheten och planändring. Projekteringen har påbörjats och inflyttning till nya förskolebyggnaden förväntas ske till höst/vinter Natur- och kulturmiljö Planområdet utgörs främst av skolområdet med både byggnader, hårdgjorda ytor (grus och asfalt) och friytor med inslag av träd och lekredskap. Området för nybyggnation i väster utgörs av ängsmark. Geotekniska förhållanden Markytan inom planområdet är tämligen plan med markhöjder kring m ö h. Inom skolområdet finns en mindre pulkakulle. Kyrkalléns marknivå är något högre än skolområdet vilket medfört en viss släntbildning. Enligt genomförd geoteknisk utredning består jordlagren under ytskikten av sand. Sanden varierar från siltig till grusig. Sanden är halvfast och vid ca 0,8 m under nuvarande marknivån fast lagrad. Jordlagren bedöms som icke tjälfarliga till något tjälfarliga. Grundvatten bedöms finnas lägre än 2 meter under nuvarande marknivå. Marken klassas enligt utförda mätningar som normalradonmark. För grundläggning av nybyggnation krävs inga särskilda åtgärder. Konstruktioner mot mark ska utföras radonsäkert.

9 9(26) Naturmiljö Inom skolområdet finns i norra och östra delen sammanhängande gräsytor som används för spontan- och undervisningsidrott. Längs Kyrkallén finns en del träd, såsom björk, tall och ek. I centrala delen finns en sammanhängande talldunge med relativt tätt stående tallar. Talldungen utgör en viktig del för både landskapsbilden och möjlighet till fri lek. Området ska bevaras och säkerställs via planbestämmelse n 2, Träddunge ska finnas. Marklov krävs vid fällning av träd med stamdiameter större än 20 cm vid 1 m ovanför mark, bestämmelse a 2. Västra del av planområdet utgör åkermark idag och ska integreras med skolgården. Planerad dagvattenanläggning, redovisad som E-Teknisk anläggning på plankartan, i väster, bedöms ha goda förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden i området. Planerad öppen dagvattenlösning har vidare pedagogiska och estetiska fördelar. Kulturmiljö Fornlämningar skyddade enligt KML kan beröras av planförslaget Markingrepp i området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2. För fornlämningar och riksintresset kulturmiljö se ovan under avsnitt Överkommunala beslut och dokument sid 6. Längs Kyrkallén finns bevarade stenmurar som har betydelse för kulturmiljön vid Hagby kyrka samt för landskapsbilden. Stenmur vid norra sidan av Kyrkallén Stenmurar längs båda sidor av Kyrkallén (i bakgrunden syns skolområdets byggander) (stenmur till höger ingår i planområdet) Planförslaget reglerar skydd av dessa stenmurar genom planbestämmelsen n 1 Stenmur ska finnas och a 1 Bygglov krävs vid ingrepp på stenmur. Nuvarande tillfarter till skolan har beaktats. Bebyggelseområden Markanvändning och byggrätter Skolområdet har ett flertal byggnader som utgörs av undervisnings- och administrationslokaler samt matsal. Byggnaden i sydost används för förskola.

10 10(26) Hagby kyrka Översikt byggnader inom skolområdet med sifferbeteckning Sporthallen, fasad mot väster (hus 5) Sporthallen, fasad mot öster (hus 5) Sporthallen byggdes i början på 1990-talet och fick sitt nuvarande utseende med släta, ljus fasadskivor och svart takpapp år 2011/2012. Sporthallen används både inom skolverksamheten och även rätt frekvent av en rad sportföreningar. Användning för skolidrotten sker främst dagtid, medan sportföreningar använder hallen främst på kvällar och helger. Hus 2, fasad mot nordost Hus 2 och 6, sett från skolgården/från väst

11 11(26) Byggnaden i sydöstra delen av skolområdet, hus 2 samt byggnaden inom fastigheten Hagby 16:30, används idag för förskoleverksamhet. Byggnaderna är uppförda i 1,5 plan, har ljus träfasad och sadeltak med röda lertegel. Huvudingången till hus 2 finns idag mot väster, ytterligare ingång med ramp finns mot öster. Till huvudbyggnaden (hus 2) hör en röd komplementbyggnad, placerad med långsidan i norra delen av förskoleområdet. Skolan använder byggnaden idag som förråd. För denna komplementbyggnad finns enligt gällande detaljplan en bestämmelse m särskild miljöhänsyn. Det saknas dock dokumentation eller beskrivning kring syftet eller orsak för denna planbestämmelse. Bestämmelsen m gäller även för hela skolområdet och tolkas av planförfattaren som en upplysning att vid byggnationer ska hänsyn tas till Hagby kyrkmiljön. Detta hänsynstagande regleras dock idag enligt PBL 2010:900 i bl.a. 8 kap, 13. Därför anses att det inte behövs en särskild varsamhetsplanbestämmelse för uthuset i det nya planförslaget. Skolans huvudbyggnad, hus 1, består av en T-formad byggnad, vars äldsta del är placerad mot Kyrkallén. Byggnaden har successivt byggts till mot norr och har ljusa fasader i både puts och träpanel. Byggnaden i söder är byggd i 1,5 plan, medan byggnadsdelarna i norr har endast en våning samt källare. Hus 1, skolbygganden med entré mot Kyrkallén Hus 1, fasader mot öster

12 12(26) Under senare tid har ytterligare undervisningslokaler i form av skolmoduler byggts till hus 1. Dessa har ljusa fasader och platt tak. Hus 1 med skolmoduler, fasad mot öster Hus 4 utgörs också av en byggnad med syftet att tillgodoses tillfälliga behov för förskoleverksamhet. Byggnaden har ljusa fasader och platt tak. Hus 4, sett från nordväst I hus 3 finns idag undervisningslokaler, kontor, kök och matsal. Byggnaden har, i likhet med hus 1, en ljus fasad och lertegeltak. Byggnaden har en våning och sadeltak. Hus 3, fasad mot öster Hus 3 och 1, från Kyrkallén

13 13(26) Förändringar Skolutbyggnaden planeras ske i två etapper. Etapp 1. ( ) Projektet avser nybyggnad av en förskola enligt Kalmarmodellen med 6 avdelningar, ett tillagningskök med en tillhörande matsal. Miljöstation och förrådsutrymmen utförs i ny friliggande byggnad i nordvästra delen. Skolgården kommer iordningställas för förskoleverksamhet med normal utrustningsstandard. Befintlig förskola (hus 4) ska rivas vilket även medför att marken måste iordningställas efter rivningen. Solceller kommer att placeras på den nya förskolans tak. Skolområdet Illustration fasader av ny förskolebyggnad med 6 avdelningar, s.k. Kalmarmodellen, Arkforum arkitekter & Ingenjörer Etapp 2. (ej tidsbestämd, beroende på etapp 1) Nuvarande matsal och kök (södra delen av hus 3) ombyggs till fritidshem och skolbibliotek. Paviljongen som är sammanbyggd med hus 1 skall ersättas med en ny byggnad i norra delen av hus 1. Vidare kommer vissa delar av hus 1 renoveras och disponeras om för att skapa en effektivare administration och så att samtliga klassrum fungerar efter skolans behov.

14 14(26) Parkering Sporthall/personal skolan Befintlig sporthall Dagvatten Ny förskola Ny Matsal kök Tillfart Skolan/ BS-tomt Parkering Hämtning/lämning Situationsplan skolområdet efter utbyggnad enligt etapp 1 samt tillfarter, Outside Planbestämmelser för skolområdet reglerar endast byggnaders nockhöjd, 9 meter för undervisnings- och kontorsbyggnader samt 12 meter för sporthallens bebyggelseområde, samt att byggnader generellt ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, planbestämmelse p 1. Tidigare prickmark inom skoltomten utgår och ersätts med denna placeringsbestämmelse p 1. Med hänsyn till kulturmiljön vid Hagby kyrka och Kyrkallén samt lämpliga siktförhållanden får inga byggnader uppföras inom en 10 meter bred zon norr om Kyrkallén. I övrigt finns inga regleringar för skolbyggnaders utformning för att medge en flexibilitet av skolverksamhetens utveckling framöver. För byggnaderna inom S- området regleras inga särskilda utformningsbestämmelser för att medge en flexibilitet anpassade för ändamålet. Skolverksamhetens utvecklingsmöjligheter tryggar utvecklingen av Hagby samt angränsande samhällen. I sydöstra delen av Hagby 16:5 föreslås markanvändning för bostäder, B, i kombination med skoländamål, S. Detta möjliggör avstyckning och utökad flexibilitet till markanvändning. Inom nya BS-området får byggnader uppföras med en största byggnadsarea på 220 m 2 per fastighet, och en minsta fastighetsstorlek på m 2, planbestämmelser e 1 och d 1. Byggnaders högsta nockhöjd regleras till 9 meter och byggnaders placering styrs via planbestämmelsen p 2. Huvudbyggnaden inom BSområdet anses utgöra en värdefull karaktärsbyggnad längs Kyrkallén och i samspel med Hagby kyrka. Via varsamhetsbestämmelsen k 1 säkerställs att dess

15 15(26) karaktärsdrag, sadeltak och träfasad, ska beaktas, och att till-, om- och nybyggnationer ska utformas varsamt. Stenmuren mot Kyrkallén skyddas via planbestämmelsen n 1. Service Närmaste kommersiell service med dagligvarubutik finns i Vassmolösa, ca 5 km norr om Hagby. Offentlig service och större utbud av kommersiell service finns i Ljungbyholm, ca 10 km norr om Hagby. Inom Hagby finns äldreomsorg, Möregården med ett 20-tal lägenheter. Friytor Lek och rekreation Inom skolområdet finns olika möjligheter för lek och rekreation. Norr om skolområdet finns ett skogsparti med ett flertal stigar och mellan bebyggelsen vid Maria Carlanders väg och Kyrkallén finns en allmän lekplats. Behovet och rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet är stort, och nödvändigt för barns utveckling. En barnanpassad gestaltning av skolområdet är därför särskilt viktigt. I samband med utbyggnad av skolans byggnader avses ske en omgestaltningen av skolgården som leder till en förbättring och uppfräschning av lekutrustningen till gällande standarder I västra delen av skolgården avses lekytor och utrustning främst för förskolebarn medan de äldre barn (6års och äldre) uppehåller sig i de östra och norra delar av skolgården. På situationsplan på föregående sida redovisas möjlig gestaltning av den framtida skolgårdsmiljön. Friluftsliv Närheten till Kalmarsund och badmöjligheter finns inom avstånd 3 km. Gator och trafik Gatunät Planområdet angörs via Kyrkallén söder om skolgården. Kyrkallén/allmän väg 534 utgör förbindelsväg mellan väg 570 (genomfartsled genom Hagby) västerut mot Kvarnlyckan och Skälby. Vägen utgör en mindre trafikerad väg med 286 fordon ÅDT Kyrkallén är en tvåfilig väg och har en asfaltbeläggning på ca 5,5 meter. I höjd med Hagby kyrka har vägen stenmurar på båda sidor.

16 16(26) Kyrkallén i höjd med Hagby kyrka har endast mindre sidoområden Skyltad hastighet på Kyrkallén är reglerad till 30 km/h från fastighetsgräns Hagby 16:30 till skolområdet. Väster om skolfastigheten Hagby 16:5 slutar samhället idag och vägen har föreskriven hastighet 70 km/h. I samband med planerad nyanslutning mot Kyrkallén i väster, bedöms uppstå behov till justering av hastigheten (sänkt hastighet förbi skolområdet). Ansökan ska ske till länsstyrelsen. Maria Carlanders väg utgör en bostadsgata som har idag en vändplan väster om fastigheten Hagby 16:10. Vändplanen ligger enligt gällande detaljplan helt och hållet inom skolans användningsområde. Med hänsyn till behov av en tillfart för BS-området samt underhålls- och tillgänglighetskrav (snöröjning, sophämtning) föreslås att markområdet förses med användningsbestämmelsen GATA. I samband med samlad placering av barnomsorgen kring Hagby skolområde förflyttas bilrelaterade transportrörelser från delar inom Hagby till endast Kyrkallén. Marginellt uppstår utökade trafikrörelser på Kyrkallén i samband skolutbyggnaden. Trafiken på Maria Carlanders väg bedöms att minska i samband med omgestaltning av angörings-, lämnings- och parkeringsytor som sker från Kyrkallén. Gång- och cykelvägar Inom Hagby finns i likhet med andra mindre orter på landsbygden inga särskilda gång- och cykelvägar och oskyddade trafikanter delar det allmänna gaturummet med biltrafikanterna. Vidare finns in- och utfarter till skolan och kyrkan som behöver beaktas. En del gc-trafik sker via Maria Carlanders väg som är en mindre bostadsgata inom samhället. Korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter ska alltid ägnas särskild stor omsorg. Möjligheter att tillskapa separat gc-väg vid Kyrkallén bedöms vara svåra med tanke på stenmurar längs denna väg. Gc-trafikanter bedöms kunna ansluta som de gör idag via Maria Carlanders väg i nordöstra delen av skolområdet och tar sig via planerade internt vägstråk inom skolgården till sporthallen och de övriga byggnaderna. I samband med planerad omgestaltning av skolgården sker förbättringar för oskyddade trafikanter även vid in-/utfarter vid Kyrkallén samt platser för lämning och hämtning till skolan. Se nedan under avsnitt In- och utfarter samt varutransporter.

17 17(26) Kollektivtrafik Närmaste kollektivtrafikförbindelse finns inom 300 meters avstånd vid väg 570 öster om planområdet. Skolbussen trafikerar även skolområdet med angöring från Kyrkallén. Parkering Personalparkering finns idag inom skolområdet vid hus 3 och 4 men även på parkeringen utanför inhägnat skolområde sydväst om hus 3. Parkering för besökare till sporthallen finns väster om sporthallen. Parkering vid Kyrkallén sydväst om hus 3 Parkering väster om sporthallen I samband med ombyggnationer inom skolområdet sker vissa förändringar av parkeringsplatser. Parkeringen mellan hus 3 och 4 inom skolgården försvinner för att ge plats till lekområde för barnen. Parkeringen vid sporthallen utökas för att sammanlagt erbjuda plats för 35 bilar och 1 handikapparkering. Skolpersonalen och besökare till sporthallen hänvisas till denna plats. Parkeringen vid Kyrkallén (20 p-platser) omgestaltas med bl.a. gc-väg och tydligare passager för korsande oskyddade trafikanter över bilparkeringen. Parkeringsbehov för avstyckningstomten i sydost avses kunna tillgodoses inom den nya fastigheten. In- och utfarter samt varutransporter In- och utfart till skolområdet inom Hagby 16:5 sker idag vid två platser, direkt från Kyrkallén samt från Maria Carlanders väg. Via Kyrkalléns tillfarter sker varutransporter till köket, tillfart till parkeringar och sporthallen enligt ovan samt viss hämtning och lämning. Skolbussen trafikerar parkeringsplatsen sydväst om hus 3. Infart till denna parkering kan idag ske vid två ställen. Vid den östra tillfarten får endast bussoch varutransporter ske. Besökare är hänvisade till den västra och bredare tillfarten. Via vändplanen på Maria Carlanders väg sker idag främst hämtning och lämning av förskolebarn i hus 2. MARIA CARLANDERS VÄG Skolområdets nuvarande tillfarter, redovisade med röda pilar

18 18(26) Planförslaget reglerar framtida tillfarter från Kyrkallén till endast tre platser för att säkerställa en bra trafiksäkerhet. I väster anordnas ny tillfart för varutransporter och parkering framför sporthallen. I övrigt gäller utfartsförbud mot Kyrkallén. Se situationsplan skolområdet under avsnitt Bebyggelseområden ovan. Räddningsväg och brandpost Gällande regler och normer för åtkomligheten för räddningstjänsten ska beaktas vid ombyggnationer och bevakas i samband med bygglovet. Inom skolområdet, väster om vändplanen Maria Carlanders väg, finns en lämplig brandpost. Teknisk försörjning Vatten, avlopp, dagvatten Skolområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Ny anslutningspunkt krävs för BS-området, lämpligen via Maria Carlanders vägs tillskapade vägområde GATA. Dagvattenledningar är inte utbyggda i Södra Hagby. Enligt Kalmar kommuns Dagvattenpolicy (antagen 2011) förespråkas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och att dagvattensystem ska utformas i enlighet med denna policy. För planområdet ska tillämpas LOD, vilket innebär att man försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning, fördröjning och infiltration i marken. LOD för skolområdet avses ske enligt följande koncept: skolgårdens nuvarande yta är ca m 2, varav de nuvarande hårdgjorda ytorna (byggnader, parkering, gångvägar) beräknats vara ca m 2. Planförslaget bedöms medföra att de hårdgjorda ytorna (byggnader ca m 2, parkering och vägar ca m 2 ) kommer att utgöra ca m 2, motsvarande ca 30 procent av det utökade S-området (ca m 2 ). Dagvatten från ny infartsväg och ny förskolebyggnad i väster (ca m 2 hårdgjord yta) ska ledas och omhändertas i ny dagvattendamm i väster. På plankartan regleras denna som E - Teknisk anläggning, dagvatten. Beräkningar visar att dagvatten från ca 30 procent av skolgårdens ytor infiltreras via genomsläppsvänliga mark. Dessa markområden utgör främst områden där byggnader inte får uppföras: s.k. prickmark, n2- området (ca m 2 ) samt p1-området. Utöver byggnadsfria områden kräver skolverksamheten en fri gräsyta för skolidrott (finns i nordost på ca m 2 ) samt lämpliga fria ytor för skolelevernas möjlighet till fri lek och rekreation. Det betyder att LOD kan ske och kommer att ordnas för minst ca 40 procent av framtida skolgårdens markområde. Se tabell nedan. Skoltomtyta Hårdgjord yta(byggnader, parkering och vägar) Säkerställd, minsta andel fria ytor med möjlighet till direkt infiltration m m 2, m 2 = 100% Ca 32 % Ca 30 % m 2 (8% )av det omhändertas i planerad dagvattendamm Ca 38 % LOD via infiltration och dagvattendamm Beräkning ytor dagvattenhantering enligt planförslag

19 19(26) Vid extrema väderleksförhållanden finns lämplig beredskap i form av tekniska anläggningar (10 st. perkolationsbrunnar, en ny dagvattendamm samt diken längs vägen i väster). Från brunnar, dagvattendamm och diken tränger dagvattnet naturligt ner i de översta jordlagren och neråt. Dagvatten inom BS-området avses att omhändertas inom egen fastighet i likhet med det som sker vid angränsande bostadstomter. Planområdets markanvändning, bostäder och skola, bedöms inte generera några föroreningar av dagvattnet eller grundvattnet och orsakar inte några betydande föroreningar vid lämpligt val av byggnadsmaterial. Infiltration av dagvattnet inom planområdets grönytor anses vidare utgöra ett tillfredsställande, vedertaget sätt till LOD. Planområdet ligger en dryg kilometer ifrån Hagbyån som inte bedöms påverkas av planen. Se även under avsnitt MKN. Värmesystem Skolans värmeförsörjning sker idag via närvärme från Möregården, ca 300 meter norr om skolan. Framtida värmeförsörjningen kommer att ske på samma sätt med hjälp av närvärme. Installation av solcellsanläggning avses ske som ett komplement till detta. Värmeförsörjning till BS-område avses ske i egen regi. El- och tele Teleledningar inkl. fiber till skolan finns vid Maria Carlanders väg. Nyanslutningar ska lämpligen ske där. För nuvarande fiberkabel i nordost krävs förändrat läge, vilket ska samrådas med TeliaSkanova Access. Längs östra fastighetsgränsen av Hagby 16:1 finns vidare en stor transportkabel mellan väg 534 och överordnad anslutningsstation norr om Möregården. Vid utbyggnad av skolområdet krävs flyttning av denna kabel. Planförslaget säkerställer ett u-område vid västra plangränsen. Fastigheten Hagby 16:30 samt hus 2 inom planerat BS-område försörjs idag med teleledning via samma anslutningspunkt som skolan har från Maria Carlanders väg, med underjordiska ledningar över skolområdet. Dessutom finns till Hagby 16:30 en egen ledning österifrån över dess angränsade fastigheter. För nytt BS-område föreslås ny anslutningspunkt och ny ledningsdragning från Maria Carlanders väg. För Hagby 16:30 föreslås att nuvarande P20-ledning österifrån omvandlas till att endast försörja Hagby 16:30. Möjlighet till anslutning med fiberkabel för BS-området samt Hagby 16:30 finns direkt från Kyrkallén där även elledningar finns nedgrävda. I samråd med TeliaSkanova Access och E.ON bedöms utrymmet för samordnad markförläggning av el- och teleledningar inom samma schakt som tillräckligt.

20 20(26) Ny anslutningspunkt el för Hagby 16:30 Elledningar vid planområdet. Elledningar finns idag vid Maria Carlanders väg samt Kyrkallén. Skolan har anslutningspunkter från båda platserna, se kartan ovan. Nytt E-område för transformatorstation med lämplig yta och lagbundna avståndskriterier har inrättats vid vändplan Maria Carlanders väg. För Hagby 16:30 avses ny anslutningspunkt från Kyrkallén enligt kartan ovan. Elledning till skolan som passerar BS-området i söder säkerställs genom u- område. Avfallshantering Sophämtning för skolan sker idag från Kyrkallén. I samband med ombyggnationer inom skolområdet kommer nya miljöhus att uppföras. Framtida avfallshämtning inom planområdet ska följa KSRR s Råd och Rekommendationer för avfallshämtning. Närmaste återvinningsstation finns i Vassmolösa, ca 5 km norr om planområdet. Störningar och risker Ca 100 meter norr om nuvarande skolbyggnader finns sedan en lång tid tillbaka Lantmännen Swehatch AB (kycklingproduktion). Det förekommer ingen djurhållning eller gödselhantering utomhus. Kommunen är tillsynsmyndighet för anläggningen och känner inte till några klagomål avseende luktstörningar från djurverksamheten. Med hänsyn till rådande vindförhållanden med vindar främst från sydväst mot nordost bedöms endast ringa, tidsbegränsade störningar kunna uppstå framöver. Bullervärden vid den planerade BS-tomten från Kyrkallén klarar enligt kommunens övergripande bullerutredning ekvivalentnivåerna vid fasad. Vad gäller maxvärden kan uteplats anläggas på norra sidan av bostadshuset så att riktvärdet klaras.

21 21(26) Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark GATA samt NATUR. Kyrkallén är även allmän väg (nr 534) som Trafikverket ansvarar för. Regler och tillstånd För nyanslutning mot Kyrkallén/väg 534 i väster krävs samråd med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. I samband med planens genomförande avses justering av hastigheten på Kyrkallén/väg 534 mellan väg 570 och skolans nya tillfart i väster. Ansökan ska ske till länsstyrelsen. Markingrepp i området kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen, kap 2. Avtal eller andra överenskommelser Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kalmar kommun och markägaren till Hagby 16:1 har träffats. Överenskommelsen avser att ett markområde på ca m 2 överförs från Hagby 16:1 till Hagby 16:5. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Karta med fastighetsrättsliga konsekvenser

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD 1 (6) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD HASSELA KYRKBY 5:40 OCH 5:11 NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN UPPRÄTTAD MAJ 2013 AV PLAN- OCH BYGGENHETEN HANDLINGAR: - PLANBESKRIVNING - PLANKARTA

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Handläggare Björn Strimfors Upprättad 1(12) 0480-45 00 53 Tillägg till PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Varvsholmen 1, Norra Kajen m.m. på Varvsholmen, Kalmar kommun Planenheten Adress

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Behovsbedömning (se bilaga)

Behovsbedömning (se bilaga) PLANBESKRIVNING 1(6) Samrådshandling Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-07-09 2011-5499 Thomas Nilausen 0480-45 03 15 Detaljplan för Ljungby 16:130 och

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015.

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015. Sid 1 (1) 2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson Lagakraftbevis Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2014-11-03 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hohult 2:130 m.fl., Alstermo samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Dnr: Detaljplan för

PLANBESKRIVNING. Hohult 2:130 m.fl., Alstermo samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Dnr: Detaljplan för Dnr: 2016.0166 Detaljplan för Hohult 2:130 m.fl., Alstermo samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING Uppvidinge kommun besöksadress Telefon/fax e-post/hemsida Box 59 Kyrkbacken 0474-470

Läs mer

Planområdet är beläget i norra delen av Ryds samhälle, mellan Storgatan, Brunnsgatan och Kärleksvägen.

Planområdet är beläget i norra delen av Ryds samhälle, mellan Storgatan, Brunnsgatan och Kärleksvägen. Birgitta Holgerson 0477 442 23 birgitta.holgersson@tingsryd.se 2011-08-22 Dnr: 2011-0103-211 1(4) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Tröjemåla 1:72 m fl i Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer