WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013"

Transkript

1 WSP SVERIGE AB Verksamhetsåret 2013

2 Illustration: Från filmen Designing Future Transport, framtagen av VR-avdelningen på WSP.

3 DETTA ÄR WSP WSP är ett globalt analys- och teknikföretag. Vår multidisciplinära kompetens spänner över många fält - från utveckling av framtidens infrastrukturlösningar till naturlig självrening av förorenad mark. Genom att erbjuda kunderna de nödvändiga tjänsterna för att ställa om det globala samhället till höjda krav avseende effektivitet, resursförbrukning och klimatpåverkan bidrar WSP till ett hållbart samhällsbyggande. Globalt är vi ingenjörer, tekniker, forskare, arkitekter och miljöexperter. Verksamhet och projekt drivs från cirka 300 kontor världen över och vi har permanent närvaro i 35 länder. Mission To be a solution-driven advisor with outstanding expertise. I Sverige har WSP mer än medarbetare och en marknadsledande ställning inom främst infrastruktur/järnväg. Vi är också det företag i branschen som har störst andel utredande verksamhet. Bredd och mångfald kännetecknar såväl medarbetare, kompetensområden, som kunder och typer av uppdrag. Hos WSP känner vi stolthet över att få vara med om att skapa bestående värden för både samtid och framtid. Vision Always be the first choice for clients, partners and employees. Foto: Per-Erik Adamsson Våra värderingar Effektivt samarbete över gränserna i WSP och med våra kunder kräver starka gemensamma värderingar. Vi ligger steget före Vi är proaktiva och ligger steget före kundernas förväntningar och i framkant av utvecklingen i branschen. Vi är pålitliga Förtroende är grunden i allt konsultarbete. Förtroende bygger vi genom att låta transparens och etik prägla hela vårt arbete. Vi är tydliga och ärliga både mot kunder och varandra. Vi samverkar I WSP samverkar vi på lokal, nationell och global nivå. Det skapar bättre service till kunden och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Vi är engagerade Vi är starkt engagerade i arbetet att ge våra kunder det lilla extra och i utvecklingen av oss själva och företaget. Vi tar ansvar Vi bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att: ha ett hållbarhetsperspektiv i alla våra uppdrag ta hänsyn till den omvärld vi lever i ha ett starkt hållbarhetsarbete i företaget. VERKSAMHETEN

4 VD HAR ORDET Fem år i sammandrag (MSEK) Rörelseresultat de senaste fem åren WSP Global WSP Sverige Rikard Appelgren, VD WSP Europe Den europeiska konjunkturen stärktes något under På den svenska marknaden blev aktiviteten också något bättre än vad som kunde förväntas vid årets ingång. God efterfrågan inom infrastruktur, med fortsatt stora framtida investeringsplaner. Vi såg även en stark offentlig efterfrågan på lokaler för vård och utbildning. Industrins investeringar har varit något svagare, medan aktiviteten rörande kommersiella fastigheter legat på en normal nivå. Uppnådda verksamhetsmål Vi har fortsatt vårt arbete med fokusområdena Designing Future Cities och BIM (Building Information Modeling). Till dessa har vi nu lagt Järnväg, ett område som belystes brett på vårt välbesökta järnvägsseminarium i augusti. Under året kan vi också se att investeringarna i kundprogram och verksamhetssystem har utvecklats väl. Vi tar med oss de positiva erfarenheterna in i Under året har vi utvecklat de nya möjligheterna till samarbete med kollegor ute i världen som följer av samgåendet med GENIVAR Från och med 2014 har hela bolaget varumärket WSP. På marknaden råder prispress. Trots det har vi under året kunnat stärka våra marginaler genom målmedvetet arbete med våra kostnader, exempelvis genom färre resor och fler distansmöten. Många spännande uppdrag Under 2013 har vi vunnit flera intressanta uppdrag. WSP medverkar till exempel i omdaningen av malmfälten genom att ta fram form och teknik för Kirunas nya stadshus. Det är klart att WSP deltar i byggprojektet för en utvidgad tunnelbanelinje till Nacka. Inom WSP Enviromental har vi slutfört ett uppdrag att BREEAM-in-Use certifiera Stockholms Stadshus. Vi har även fått uppdraget att projektera ett av Sveriges största biobränslebaserade kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Jag tackar medarbetarna för många spännande år och önskar Magnus lycka till när han nu ska navigera WSP Sverige vidare på en marknad som förändras i allt snabbare tempo. Rikard Appelgren VD, WSP Europe AB Omsättning de senaste fem åren WSP Global Omsättning i Sverige per verksamhetsgren De tio största kunderna 2013 ABB Akademiska Hus Fortum PEAB SL, Storstockholms Lokaltrafik Stockholms Läns Landsting Stockholms Stad Stockholmsarenan Trafikverket Volvo I bokstavsordning WSP Sverige Industri & Energi 562 Infrastruktur 907 Miljö 312 Fastighet VERKSAMHETEN 2013

5 Vårt företag har stora möjligheter. Behovet av teknikkonsulttjänster ökar i samhället. Det skapar öppningar för oss att växa som företag. Ta tillvara möjligheter till tillväxt Tillväxt behövs för att få den kritiska storlek som är nödvändig för god operativ effektivitet inom våra verksamheter. Hur ska vi då lyckas ta tillvara möjligheterna? En växande marknad innebär inte att vi med automatik blir framgångsrika. Det viktigaste är att öka vår synlighet på marknaden och hos våra potentiella kunder. Vårt varumärke måste bli mer känt. Vi behöver bli fler som medverkar på olika arenor som experter eller branschföreträdare. Vi ska i så många sammanhang som möjligt berätta om WSP och våra unika styrkor: vår erkända leveranssäkerhet och vår gedigna kunskapsbas. Vi ska även göra avtryck genom att bli mer aktiva med att skapa publicitet kring våra många utredningar. Redan idag har WSP utredningar blivit ett begrepp i den kommunala sektorn. Tillväxt kommer också genom ökade försäljningsaktiviteter som måste gå hand i hand med förstärkt affärsmässighet exempelvis vad gäller anbudens struktur och urvalet av objekt. Vi kan dessutom bli bättre på att aktivt och snabbt identifiera konkreta kommersiella möjligheter utifrån våra egna utredningar. Möta skärpt konkurrens Även när vi gör allt rätt kommer det inte att saknas utmaningar. Konkurrenssituationen håller på att skärpas. Vi ser det i form av en branschglidning som innebär att nya aktörer slår sig in på våra marknader. De lokala industrikonsulter som snabbt vuxit fram försöker öka sin närvaro inom området infrastruktur. Globaliseringen innebär att vi också oftare möter utländska konkurrenter i anbudsgivningen här hemma i Sverige. Magnus Meyer, VD WSP Sverige sedan mars 2014 Effekterna av den pågående IT-revolutionen bidrar till att förändringstrycket kommer att växa sig allt starkare. IT innebär ökad transparens vad gäller kunskapskapitalet, men även när det gäller prissättningen. Teknikkonsultbranschen kommer, precis som många andra branscher, att påverkas av den prispress som följer av globaliseringen. Det måste vi vara medvetna om och kunna hantera. Optimera våra resurser Det självklara verktyget för att framgångsrikt möta förändringarna är att hela tiden arbeta med att öka effektiviteten av våra resurser. Vi ska dra nytta av att vi är den enda riktigt globala teknikkonsulten av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Det innebär att WSP alltid kan utnyttja egen kompetens i projektens alla nödvändiga discipliner. Attraktionen i att arbeta i ett globalt företag innebär också en fördel när det gäller att rekrytera, utveckla och inspirera framtidens resurser våra unga medarbetare. Det bästa sättet att optimera våra resurser är självklart att sträva efter att arbeta med rätt kunder på rätt sätt. Den lättaste vägen till en ny affär är ju verklig kundnöjdhet, och fler affärer är förutsättningen för vår tillväxt. Kundnöjdhet uppnår vi genom operativ effektivitet i våra projekt leveranser av högsta kvalitet, i tid och inom budget och genom ett professionellt, positivt och affärsmässigt bemötande i alla kundkontakter. Trygga framtiden Framtida tillväxt tryggar vi genom att erbjuda de tjänster och kompetenser som marknaden efterfrågar. Här är WSP väl positionerat genom våra satsningar på: Designing Future Cities BIM Delivering Rail Solutions Kan vi flexibelt och lyhört anpassa våra resurser till de snabba förändringarna inom dessa områden så kommer vi också att framgångsrikt kunna växa vårt företag. Magnus Meyer VD, WSP Sverige AB VERKSAMHETEN

6 VÅR STRATEGI Vår värld möter stora utmaningar. Som globalt analys- och teknikföretag påverkas vi främst av två starka globala trender som successivt ökar trycket på anpassning och förändring: Den pågående snabba urbaniseringen Ökat fokus på klimat- och energifrågan Trenderna innebär ett växande behov av teknikkonsulttjänster hos våra kunder. För rätt erbjudande skapar trenderna stora framtida möjligheter. Hos WSP står vi på en solid grund genom vårt ständiga arbete med de fyra hörnstenarna i vårt erbjudande: medarbetare kund operativ effektivitet kompetens. På så sätt utgör ständig effektivisering en alltid närvarande del av vår vardag, trots de goda utsikterna till en långsiktigt växande efterfrågan. Framgång för vår strategi är beroende av ett starkt varumärke och att vi lyckas bygga tillräckligt starka marknadspositioner. Vi kommer att medverka i den pågående konsolideringen, både lokalt och globalt. Samtidigt som vi växer måste företagskulturen med dess anda av företagsamhet, värdegemenskap och kunskapsutbyte behållas och förstärkas. Strategins framgång beror slutligen på att vi fortsätter att utveckla vår ledande kompetens inom hållbarhetsområdet. Inom WSP är hållbarhet alltid en integrerad dimension i uppdrag och rådgivning, och arbetet med att skapa tillväxt för WSP går därför hand i hand med arbetet att bidra till lösningar på samhällets globala utmaningar. Hos WSP skapar vi en god framtid för samhälle och invånare främst genom att hjälpa våra kunder. Samtidigt tar vi givetvis också ansvar för vår egen direkta miljöpåverkan, exempelvis genom att mäta och minska mängden koldioxidutsläpp. 6 VERKSAMHETEN 2013

7 Att optimera våra resurser för att skapa tillväxt och trygga framtiden Skapa tillväxt WSP vill årligen växa organiskt minst i takt med BNP. På alla våra marknader och segment strävar vi efter att vara en av de tre största aktörerna. Att nå en kritisk storlek inom varje tjänst och geografiskt område är nödvändigt för att uppnå god effektivitet. Balanserad tillväxt regionalt och inom flera segment Kompletterande förvärv är en väg att snabbare nå kritisk storlek inom viktiga segment; exempelvis Energi och Process, Hållbarhet samt Järnväg. WSP Sverige driver också aktivt frågan om resursförstärkning från den internationella organisationen. Allianser För WSP Sverige handlar detta främst om att ta tillvara de stora möjligheterna inom infrastruktur och vattenkraft i Norge via vårt delägarskap i Multiconsult. Vi ska utifrån våra starka kompetenser också etablera samarbeten med våra branschkollegor i stora infrastrukturprojekt. Foto: Tiia Ettala Trygga framtiden Framtiden kräver att hållbarhet finns med i alla delar av vårt erbjudande till kund. Vi måste hela tiden ligga steget före kundernas förväntningar inom området. För att trygga framtiden driver WSP starkt följande utvecklingsområden: Designing Future Cities Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer, år 2050 kommer det att vara 75 procent. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men ställer samtidigt stora krav på att lösa de energi-, miljö- och sociala utmaningar som följer i spåren av urbaniseringen. WSP marknadsför sin breda samhällsbyggnadskompetens inom tio integrerade stadsrelaterade områden under namnet Designing Future Cities - vårt erbjudande om att utveckla framtidens städer. Dessa Future Cities kännetecknas av att de framgångsrikt erbjuder ekonomisk, miljömässig och social utveckling för både nuvarande och kommande generationer. Delivering Rail Solutions Järnvägsmarknaden växer med stora investeringar. Bakom ligger ökade transportmängder, kraven på ett hållbart samhälle samt urbanisering. Järnvägen är ett stort och komplext system av anläggningar, driftteknik och fordon som utreds, designas, byggs och underhålls. Värdet av en stark helhetssyn stiger när värden på många miljarder ska förräntas och förvaltas under mycket lång tid. I Delivering Rail Solutions erbjuder WSP kompetens och affärsrådgivning genom hela kedjan utifrån ett starkt järnvägssystemkunnande. WSP har den helhetssyn som är nödvändig för att stärka järnvägens konkurrenskraft. BIM Building Information Modeling Värdet av en höjd produktivitet inom byggoch anläggningsverksamhet är gigantisk. BIM har potentialen att åstadkomma detta. Rätt använt ger BIM helt enkelt högre kvalitet till lägre kostnader. BIM handlar om ett nytt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som stöds av avancerad programvara för informationshantering med öppna och oberoende filformat. Informationen i BIM ger alla aktörer tidig insyn och överblick över hela processen. BIM gör det på så sätt möjligt för alla att samordnat bidra till bättre helhetslösningar. Optimera våra resurser Medarbetare Attrahera, behålla, utveckla och inspirera våra viktiga medarbetare. I en allt mer globaliserad värld ska vi utnyttja att WSP är ett globalt företag med de utvecklingsmöjligheter och den attraktion som det har för unga medarbetare. Detta sker bland annat genom: Talent Management ett program för att identifiera och ta hand framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling. Performance Management ett program som tydliggör de olika roller och utvecklingsmöjligheter som WSP erbjuder, och vilka krav och förväntningar som följer med rollen. Kund Kundnöjdhet och de återkommande affärer som följer av den utgör själva grunden för vår framgång. Vi ska därför upprätthålla starka, proaktiva kundrelationer och fortsätta att prioritera kundvård. Här arbetar vi med KAM (Key Account Mangement) för att få en bättre, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig, uppföljning av kunder och uppdrag. Utökat anbudsstöd för att öka kvaliteten i anbud och genomförande. WSP Sverige medverkar i koncernens satsning på Key Account Management för ett begränsat antal globala kunder. Operativ effektivitet Allra viktigast är att mot kund leverera projekt och tjänster av högsta kvalitet innebärande i tid och inom budget. Vårt arbete stöds av ett nytt verksamhetssystem. Vi arbetar kontinuerligt med att öka beläggningsgraden via resursutjämning mellan våra olika enheter. Finansiellt är det ökat fokus på cash management. Här är det omedelbara målet att reducera tiden för utestående kundfordringar. WSP Sverige ligger även i framkant i utveckling av Building Information Modeling (BIM) som kommer att öka effektiviteten i framtida projekt, såväl hos oss själva som hos kunden. Kompetens Vår kompetens ska skapa värde för våra kunder. Vi ska vårda dem och öka kvaliteten på vårt erbjudande i alla dimensioner. Samtidigt måste vi naturligtvis också göra vad vi kan för att optimera vårt eget arbetssätt. Vi ska hela tiden sträva efter att hitta vägar att bli effektivare. VERKSAMHETEN

8 Järnväg är ett prioriterat område inom WSP. I år har vi kraftsamlat och rekryterat flera nya medarbetare och även genomfört en järnvägskampanj. För att möta den ökande efterfrågan på järnvägstjänster både i Sverige och Norge har en ny järnvägssektion bildats inom WSP. Här samverkar konsulter i hela landet med kompetens för alla typer av tjänster kopplade till järnvägsuppdrag. Utredningar för Stockholms tunnelbana På uppdrag av TF SLL, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, har WSP gjort en förstudie som gäller förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka. WSP har gjort en mängd olika utredningar och undersökningar som berört flera avdelningar på företaget. Bland annat gjordes sonderingar i vattnen i centrala Stockholm för att kartlägga bergytornas läge. Järnvägen är ett stort och komplext system av anläggningar, driftteknik och fordon som utreds, designas, byggs och underhålls. Foto: Per-Erik Adamsson 8 VERKSAMHETEN 2013

9 SATSNING PÅ JÄRNVÄG Malmtransporter i Bergslagen Flera gamla gruvor ska öppnas igen i Bergslagen och därmed satsar Trafikverket på att höja kapaciteten på järnvägen för malmtransporter till Oxelösund. På uppdrag av Trafikverket och Nordic Iron Ore projekterar WSP bland annat en ny bangård i Skeppmora utanför Ludvika. Uppdraget omfattar spår, mark, geoteknik, signal, el, tele, kanalisation, arbetsmiljö, kalkyl, säkerhetsbevisning, godkännandeprocessen, ibruktagandebesiktning och byggplatsuppföljning. Byggstart beräknas till Nya tågterminaler för skogsindustrin SCA har många terminaler där omlastning av timmer från bil till järnväg sker. Många av dessa är gamla och i behov av renovering. Tågen har blivit längre, truckarna är tyngre och miljökraven hårdare. WSP i Sundsvall gjorde projekteringen för terminalen i Östavall. Nu gör man förprojektering för ytterligare sex terminaler som ska moderniseras under en 10-årsperiod. WSP har hållit flera välbesökta semiarier med temat järnväg. Trängsel på spåren, punktligheten och underhållsfrågan har varit några av ämnena. Foto: Per-Erik Adamsson VERKSAMHETEN

10 BIM TAR NYA STEG Enligt amerikanska undersökningar har den allmänna produktiviteten i samhället ökat med mer än 200 procent sedan 1960-talet. Samtidigt har produktiviteten i byggbranschen sjunkit till ca 80 procent av vad den var då. WSP ligger steget före inom BIM. BIM är en nödvändig förutsättning för att höja produktiviteten. Det har allt fler insett. Idag används ofta en och samma modell i projekterings- och byggfasen för olika projekt. Nu är det dags att gå ytterligare ett steg och låta BIM omfatta förvaltningsfasen. Här kan den öppenhet som BIM innebär göra verklig nytta under mycket lång tid. 10 VERKSAMHETEN 2013

11 Imponerande resultat med BIM i skolprojektering Vid Värgårdsskolan i Kisa pågår om- och tillbyggnad som beräknas vara klar under Här används BIM-baserad metodik som gett mycket positiva resultat. Redan efter första etappen kunde man konstatera att mängden avvikelser, så kallade ätor, ligger under tre procent mot normalt upp mot tio procent. I projekteringen lades stor vikt vid kvalitetskontroller samt visualisering för att kommunicera med brukare. Denna noggranna och något mer tidskrävande planering visade sig verkligen lönsam i längden. Tack vare BIM fick man en kvalitetshöjning i hela projektet. Renoveringen omfattar en bruttoyta på 6289 kvadratmeter, vilket även inkluderar skolans utemiljö. Projektet startade februari 2012 och beräknas pågå till augusti WSP har stått för projektledning, projekteringsledning och BIM-samordning. Illustration: Tengbom Arkitekter WSP vann Tekla Sverige BIM Awards 2013 BIM-samordning för nya barnsjukhuset Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg har verkat i samma byggnad sedan Nu ska verksamheten få helt nya moderna lokaler vid Östra sjukhuset. WSP Systems i Göteborg deltar i programarbetet, som på många sätt innebär ett helt nytt sätt att tänka. Här sätts patienten i centrum redan i planeringsstadiet. Vårdtagarnas alla olika behov påverkar utformningen, tekniken och planeringen av sjukhuset. WSPs uppdrag kring det nya sjukhuset omfattar akustik, logistik, el, VVS, systemintegration, BIMstrategi och BIM-samordning. Det nya barnsjukhuset beräknas vara klart kring För tredje året i rad var WSP Bro & Vattenbyggnad med bland vinnarna i Tekla Sverige BIM Awards. Den här gången vann de betongklassen för sitt arbete med Knislinge vattenkraftverk i Skåne. Beställare av uppdraget var E.ON Vattenkraft Sverige AB. Uppdraget omfattade bygghandlingar för en helt ny kraftstation samt åtgärder i befintlig tillopps- och utloppskanal. Samtliga ritningar utom utvändiga markplaner producerades i Tekla Structures. Likaså modellerades armeringen fullt ut i programmet; armeringsförteckningar exporterades från 3D-modellen och importerades sedan i Q-armering, där vissa justeringar krävdes i enstaka fall. WSPs konsulter lärde sig mycket och menar att det var helt rätt att använda Tekla Structure fullt ut. Uppdraget hölls inom budget och entreprenören Jonab AB var mycket nöjd med handlingarna. WSP och Cad-Q utvecklar framtidens BIM WSP och Cad-Q har inlett ett strategiskt samarbete för att behålla ledande positioner inom informationshantering genom att fortsatt utveckla och skapa väl fungerande arbetsprocesser med BIM. Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT. truths about bim the Most significant opportunity to transform the design and construction Industry Mer om BIM finns i våra skrifter 10 Truths about BIM och Lilla boken om BIM. Förvaltningsfasen är ur ett livscykelperspektiv den tidsmässigt dominerande fasen. VERKSAMHETEN

12 DESIGNING FUTURE CITIES Sedan ett par år arbetar WSP med konceptet Designing Future Cities. Vi vet att urbaniseringen går fort både i Sverige och i övriga världen. Det krävs innovativa lösningar och mycket nytänkande för att klara de utmaningar som tätare städer för med sig. För att städerna ska bli långsiktigt hållbara krävs samverkan och helhetssyn som omfattar miljö, klimat, ekonomi, resursanvändning och sociala frågor. Agneta Persson är global samordnare för WSPs arbete med Designing Future Cities. Hennes främsta roll är att säkerställa att miljö- och hållbarhetsfrågorna har högsta prioritet i WSPs verksamhet runt om i världen. Påverkan på miljön kan minska radikalt om vi effektiviserar sättet vi utformar, bygger, använder och förvaltar fastigheter, infrastruktur och transporter. 12 VERKSAMHETEN 2013

13 Konceptet UNLOCK har tagits fram av WSP tillsammans med Skanska och Tengbom Arkitekter. Helhetsgrepp för miljonprogrammets bostäder Var tredje lägenhet i Sverige ingår i miljonprogrammet, en satsning som gjordes i hela landet när bostadsbristen var akut i början på 70-talet. Nu har bostadsområdena över 40 år på nacken, de är ofta nedgångna och slitna och i stort behov av upprustning. Det behövs helhetslösningar för att uppnå långsiktig hållbarhet. Gör man bara små insatser för att lappa och laga hamnar man i en återvändsgränd som blir mycket dyrbar för både fastighetsägare och samhället. Tillsammans med Skanska och Tengbom Arkitekter har WSP tagit fram ett koncept för att utveckla och skapa hållbarhet i miljonprogrammets bostadsområden. Konceptet heter UNLOCK och det ger fastighetsägare ett verktyg för att ta helhetsgrepp och jobba med långsiktiga lösningar tekniskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Ekosystemtjänster Människan är helt beroende av de tjänster som naturen utför åt oss. Tjänster som ger oss rent vatten, bördiga jordar och fiskrika hav, råvaror till byggande och energiförsörjning, attraktiva och hälsosamma städer och mycket, mycket mer. Begreppet ekosystemtjänst öppnar för ett nytt spännande synsätt inom samhällsplanering där bland annat klimatanpassning, dagvatten och grönska får en tydligare roll vid planering av våra städer. Foto: Per-Erik Adamsson Klimatkalkyl för anläggningsprojekt Anläggningsprojekt är mycket resursintensiva och bidrar påtagligt till utsläpp av klimatgaser genom användande av stora mängder fossila bränslen, betong, stål, bitumen med mera. Hos både beställare och entreprenörer pågår därför utveckling av metoder för att kunna mäta och följa upp utsläpp av klimatgaser från verksamheten ur ett livscykelperspektiv. Idag är WSP ledande inom området att genomföra klimatkalkyler för anläggningsprojekt på ett effektivt sätt och utifrån dessa arbeta systematiskt med effektiviseringsåtgärder för minskade klimatgasutsläpp. VERKSAMHETEN

14 STRUKTURERAT HÅLLBARHETSARBETE För WSP har det länge varit en självklarhet att känna ansvar för kommande generationer och ha ett hållbarhetsperspektiv i allt vårt arbete. Idag ser vi ett tydligt intresse hos både entreprenörer och byggherrar att kunna mäta och jämföra metoder och åtgärder för minskad klimatpåverkan. Från certifieringar av enskilda byggnader går man idag mot att certifiera hela stadsdelar och även infrastrukturanläggningar. Koldioxidutsläpp (ton CO 2 per år) Totalt 2011 Per anställd Totalt 2012 Per anställd Totalt 2013 Per anställd Kontor , , ,47 Resor , ,88* ,99* Totalt , , ,46 *Mätmetoderna har ändrats mellan åren 14 VERKSAMHETEN 2013

15 Foto: Hans Wretling Emporia första shoppingcentret i Sverige med BREEAM-certifiering Emporia shoppingcenter i Malmö har miljöcertifierats enligt BREEAM och fått den slutgiltiga certifieringen Very Good. Arbetet med BREEAM har genomsyrat allt planering, projektering och produktion. WSP har bistått i processen som BREEAMassessor och rådgivare. Illustration: White Hållbar stadsdel i Östersund Östersund arbetar med att utveckla den hållbara stadsdelen Storsjö Strand i bästa läge i direkt anslutning till Östersunds centrum. Med medel från Delegationen för hållbara städer har en konsultgrupp under två års tid tagit fram dels ett hållbarhetsprogram som är baserat på certifieringssystemet BREEAM Communities, dels ett gestaltningsprogram. WSP är huvudkonsult för den fortsatta processen och ska ansvara för hållbarhetsamordningen och samverkansprocessen i projektet. WSP först ut med BREEAM-SE Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden. Ett av pilotprojekten för att testa BREEAM-SE var MAX IV i Lund, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning. Anläggningen kommer att bli en världsledande synkrotronljusanläggning. MAX IV är också först med att certifieras enligt BREEAM-SE. WSP har hjälpt till med certifieringen som BREEAM-SE-assessor och miljösamordnare. Silver till rådhuset i Kristianstad Miljöfrågorna har haft stor betydelse från allra första början vid om- och tillbyggnaden av det gamla rådhuskvarteret i Kristianstad. Byggnaden har certifierats i systemet Miljöbyggnad och fått betyget Silver. WSP har samordnat miljöklassningen och varit delaktiga i hela processen som bland annat berört materialval, energi- och klimatberäkningar och handlingsgranskning. WSP har även medverkat i projektet som konstruktör, byggledare, projekteringsledare, KA, diplomerad fuktsakkunnig med kalkyler och med säkerhetsprogram. Illustration: FOJAB arkitekter VERKSAMHETEN

16 KOMPETENS OCH KARRIÄR Medarbetarna är nyckeln till WSPs framgång. För att de ska trivas och utvecklas i sina roller erbjuder företaget möjligheter till kompetensutveckling både på ett yrkesmässigt och personligt plan. Medarbetarnas utveckling sker till stor del i de uppdrag de genomför för kundernas räkning. Dessutom finns ett brett utbud av utbildningar inom WSP University. WSP har också ett Performance Managementsystem som tydliggör krav och förväntningar på de olika yrkesrollerna. Vår Talent Managementprogram säkerställer framtida behov av ledare inom företaget. Under året har en utbildning genomförts för ett antal utvalda talespersoner inom WSP. Dessa Tought leaders har en viktig roll i att öka kunskapen om WSP och göra oss attraktiva som samarbetspartners och som arbetsgivare. Jakten på duktiga ingenjörer och konsulter pågår ständigt. Vi deltar på arbetsmarknadsdagar och mässor, syns i media och arbetar aktivt med Employer Branding. Idag känner allt fler studenter till WSP och vi ser också att WSP rankas allt högre som attraktiv arbetsgivare. För oss är mångfald och bredd mycket viktigt och vi strävar ständigt efter en balans mellan unga och äldre och mellan män och kvinnor. WSP genomför årliga medarbetarundersökningar som grund för de handlingsplaner och mål som sätts för avdelningen, affärsområdet och hela företaget. Den allra vanligaste kommentaren i årets enkät är att arbetet på WSP innebär frihet under ansvar. Energifrågan är het Charlotta Winkler är utbildad civilingenjör i energiteknik och arbetar med energifrågor på WSPs avdelning för Byggnadsfysik i Halmstad. På de fem år som Charlotta jobbat på WSP har hon märkt ett ökat intresse bland kunderna för hållbarhet och energi. Nu har verkligheten kommit ikapp och allt fler inser att man måste ta långsiktigt ansvar för ett hållbart samhälle. Att jobba på WSP innebär stora möjligheter. Framförallt är det en tillgång att det alltid finns kompetenta kollegor som kan bidra med inlägg i uppdrag. Alla olika små pusselbitar bidrar till en mer komplett helhetsbild. Charlotta försöker leva som hon lär när hon nu bygger ett passivhus tillsammas med familjen. Bygget kan man följa på Charlottas blogg på Stor frihet Klara Jonsson jobbar med stadsutveckling på WSP i Göteborg sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon har läst affärsvetenskap och hållbar utveckling på mastersnivå vid London School of Economics. Just nu är Klara engagerad i det stora infrastrukturprojektet Västlänken i Göteborg. Det bästa med WSP är att man har så stor frihet att göra nästan vad man vill, så länge det kan motiveras ekonomiskt, säger Klara. Hon arbetar också med affärsutveckling av hållbara städer. Att kunna blanda konkreta infrastrukturprojekt med mer strategiskt analysarbete är mycket utvecklande. Och så är det så roligt med alla trevliga arbetskamrater. Alla härliga kollegor ger möjlighet till spännande samarbeten Våra medarbetare WSP Sverige hade vid 2013 års slut medarbetare (2 467) Genomsnittlig anställningstid 7,4 år (7,3) Genomsnittsålder 41,6 år (41,5) Andel kvinnliga chefer 16,4 % (19) Personalomsättning totalt 9,7 % (13,6) Föräldraledighet i genomsnitt kvinnor 22,4 dgr (21), män 9,25 dgr (8) Sjuktal totalt 2,4 % (2,4) 16 VERKSAMHETEN 2013

17 Utbildningskostnad samt antal utbildningsdagar Antal utbildningsdagar i genomsnitt Direkt utbildningskostnad MSEK ,0 dgr 4,9 dgr 5,8 dgr 6,2 dgr 4,8 dgr Man har stora möjligheter att utvecklas inom företaget Under 2012 skedde stora utbildningsinsatser i WSP Verksamhetssystem. Utbildning Fördelning av befattningar Linjechefer 9 % Adm/support 7 % Uppdragsansvariga 35 % Handläggare 49 % 0 Civilingenjörer Högskoleingenjörer Tekniskt gymnasium Övrigt Annan akademisk utbildning Teknisk Dr/Licentiat Åldersfördelning Kvinnor Män Könsfördelning Kvinnor 34 % (33) Män 66 % (67) VERKSAMHETEN

18 WSP SVERIGES LEDNINGSGRUPP Eva Aspengren, ekonomidirektör Mickey Johansson, vice VD och affärsområdeschef WSP Management Håkan Danielsson, affärsområdeschef WSP Byggprojektering Magnus Meyer, VD Fredrik Bergström, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Ole Paus, affärsområdeschef WSP Environmental Siv Axelsson, HR och Kommunikation Lars-Olov Ohlsson, affärsområdeschef WSP Bro & Vattenbyggnad Niklas Sörensen, affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad Anders Tysander, vice VD och affärsområdeschef WSP Systems 18 VERKSAMHETEN 2013

19 WSPs affärsområden i Sverige WSP Analys & Strategi Kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling. Antal medarbetare: 120 Affärsområdeschef: Fredrik Bergström WSP Bro & Vattenbyggnad Spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion. Antal medarbetare: 100 Affärsområdeschef: Lars-Olov Ohlsson WSP Byggprojektering Projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i alla skeden av projekten. Antal medarbetare: 345 Affärsområdeschef: Håkan Danielsson WSP Environmental Specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi och akustik samt brand och risk. Antal medarbetare: 380 Affärsområdeschef: Ole Paus WSP Management Utvecklar blivande projekt, leder projektgenomförandet och bistår i förvaltningsfasen. Antal medarbetare: 250 Affärsområdeschef: Mickey Johansson WSP Samhällsbyggnad Bred inriktning inom samhällsbyggnadssektorn - från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri. Antal medarbetare: 730 Affärsområdeschef: Niklas Sörensen WSP Systems Rör, el, IT, tele, automation och VVS i alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Avancerad rådgivning inom energi, process och provning. Antal medarbetare: 515 Affärsområdeschef: Anders Tysander WSPs staber Ekonomi Eva Aspengren IT Gustav Lind HR och kommunikation Siv Axelsson Juridik Anders Fryk Säljsamordning Lars Haglund, tf Kvalitet Per Forsmark Miljö och hållbarhet Micael Ågren WSP i världen Region/sektor Fastighet Transport & Infrastruktur Miljö Energi Industri Projektledning Sverige Övriga Europa Kanada USA Sydamerika Asien/Australien Afrika Ledande aktör Medelstor aktör Liten aktör VERKSAMHETEN

20 WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel: WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare.

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER UNITED BY OUR DIFFERENCE 2 Vi är WSP Ett analys- och teknikkonsultbolag som deltar aktivt i utvecklingen av samhället inom hus, industri, infrastruktur, miljö och energi. Vi

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Malmö staden som samverkansarena Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Ja. och kanske lite mer.. Den stora

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Miljöfrågorna berör oss alla

Miljöfrågorna berör oss alla Miljöfrågorna berör oss alla Vi måste alla förhålla oss till miljön. Inte minst industri, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Förutom att följa aktuell lagstiftning och ta ett miljömässigt ansvar

Läs mer

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Handläggare: Ingela Erneholm Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning fak* EL Motion 2015:49

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Vi är specialisterna på betong

Vi är specialisterna på betong Vi är specialisterna på betong Vi började med en fabrik i Sverige 1955 Allt startade 1955 då den svenske ingenjören och entreprenören Martin Thomas grundade företagets första betongfabrik i Karlstad. Martin

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Säkerheten främst Protective Equipment s mål är att aldrig orsaka skada hos våra anställda, miljön vi arbetar inom, våra kunder och leverantörer Emergency Exit Emergency

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se GENIVAR Inc. 1600, Rene-Levesque Blvd. West 16th Floor Montreal, Quebec Canada H3H 1P9 T: +1 514-340-0046 F: +1 514-340-1337 www.genivar.com WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer