WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013"

Transkript

1 WSP SVERIGE AB Verksamhetsåret 2013

2 Illustration: Från filmen Designing Future Transport, framtagen av VR-avdelningen på WSP.

3 DETTA ÄR WSP WSP är ett globalt analys- och teknikföretag. Vår multidisciplinära kompetens spänner över många fält - från utveckling av framtidens infrastrukturlösningar till naturlig självrening av förorenad mark. Genom att erbjuda kunderna de nödvändiga tjänsterna för att ställa om det globala samhället till höjda krav avseende effektivitet, resursförbrukning och klimatpåverkan bidrar WSP till ett hållbart samhällsbyggande. Globalt är vi ingenjörer, tekniker, forskare, arkitekter och miljöexperter. Verksamhet och projekt drivs från cirka 300 kontor världen över och vi har permanent närvaro i 35 länder. Mission To be a solution-driven advisor with outstanding expertise. I Sverige har WSP mer än medarbetare och en marknadsledande ställning inom främst infrastruktur/järnväg. Vi är också det företag i branschen som har störst andel utredande verksamhet. Bredd och mångfald kännetecknar såväl medarbetare, kompetensområden, som kunder och typer av uppdrag. Hos WSP känner vi stolthet över att få vara med om att skapa bestående värden för både samtid och framtid. Vision Always be the first choice for clients, partners and employees. Foto: Per-Erik Adamsson Våra värderingar Effektivt samarbete över gränserna i WSP och med våra kunder kräver starka gemensamma värderingar. Vi ligger steget före Vi är proaktiva och ligger steget före kundernas förväntningar och i framkant av utvecklingen i branschen. Vi är pålitliga Förtroende är grunden i allt konsultarbete. Förtroende bygger vi genom att låta transparens och etik prägla hela vårt arbete. Vi är tydliga och ärliga både mot kunder och varandra. Vi samverkar I WSP samverkar vi på lokal, nationell och global nivå. Det skapar bättre service till kunden och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Vi är engagerade Vi är starkt engagerade i arbetet att ge våra kunder det lilla extra och i utvecklingen av oss själva och företaget. Vi tar ansvar Vi bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att: ha ett hållbarhetsperspektiv i alla våra uppdrag ta hänsyn till den omvärld vi lever i ha ett starkt hållbarhetsarbete i företaget. VERKSAMHETEN

4 VD HAR ORDET Fem år i sammandrag (MSEK) Rörelseresultat de senaste fem åren WSP Global WSP Sverige Rikard Appelgren, VD WSP Europe Den europeiska konjunkturen stärktes något under På den svenska marknaden blev aktiviteten också något bättre än vad som kunde förväntas vid årets ingång. God efterfrågan inom infrastruktur, med fortsatt stora framtida investeringsplaner. Vi såg även en stark offentlig efterfrågan på lokaler för vård och utbildning. Industrins investeringar har varit något svagare, medan aktiviteten rörande kommersiella fastigheter legat på en normal nivå. Uppnådda verksamhetsmål Vi har fortsatt vårt arbete med fokusområdena Designing Future Cities och BIM (Building Information Modeling). Till dessa har vi nu lagt Järnväg, ett område som belystes brett på vårt välbesökta järnvägsseminarium i augusti. Under året kan vi också se att investeringarna i kundprogram och verksamhetssystem har utvecklats väl. Vi tar med oss de positiva erfarenheterna in i Under året har vi utvecklat de nya möjligheterna till samarbete med kollegor ute i världen som följer av samgåendet med GENIVAR Från och med 2014 har hela bolaget varumärket WSP. På marknaden råder prispress. Trots det har vi under året kunnat stärka våra marginaler genom målmedvetet arbete med våra kostnader, exempelvis genom färre resor och fler distansmöten. Många spännande uppdrag Under 2013 har vi vunnit flera intressanta uppdrag. WSP medverkar till exempel i omdaningen av malmfälten genom att ta fram form och teknik för Kirunas nya stadshus. Det är klart att WSP deltar i byggprojektet för en utvidgad tunnelbanelinje till Nacka. Inom WSP Enviromental har vi slutfört ett uppdrag att BREEAM-in-Use certifiera Stockholms Stadshus. Vi har även fått uppdraget att projektera ett av Sveriges största biobränslebaserade kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Jag tackar medarbetarna för många spännande år och önskar Magnus lycka till när han nu ska navigera WSP Sverige vidare på en marknad som förändras i allt snabbare tempo. Rikard Appelgren VD, WSP Europe AB Omsättning de senaste fem åren WSP Global Omsättning i Sverige per verksamhetsgren De tio största kunderna 2013 ABB Akademiska Hus Fortum PEAB SL, Storstockholms Lokaltrafik Stockholms Läns Landsting Stockholms Stad Stockholmsarenan Trafikverket Volvo I bokstavsordning WSP Sverige Industri & Energi 562 Infrastruktur 907 Miljö 312 Fastighet VERKSAMHETEN 2013

5 Vårt företag har stora möjligheter. Behovet av teknikkonsulttjänster ökar i samhället. Det skapar öppningar för oss att växa som företag. Ta tillvara möjligheter till tillväxt Tillväxt behövs för att få den kritiska storlek som är nödvändig för god operativ effektivitet inom våra verksamheter. Hur ska vi då lyckas ta tillvara möjligheterna? En växande marknad innebär inte att vi med automatik blir framgångsrika. Det viktigaste är att öka vår synlighet på marknaden och hos våra potentiella kunder. Vårt varumärke måste bli mer känt. Vi behöver bli fler som medverkar på olika arenor som experter eller branschföreträdare. Vi ska i så många sammanhang som möjligt berätta om WSP och våra unika styrkor: vår erkända leveranssäkerhet och vår gedigna kunskapsbas. Vi ska även göra avtryck genom att bli mer aktiva med att skapa publicitet kring våra många utredningar. Redan idag har WSP utredningar blivit ett begrepp i den kommunala sektorn. Tillväxt kommer också genom ökade försäljningsaktiviteter som måste gå hand i hand med förstärkt affärsmässighet exempelvis vad gäller anbudens struktur och urvalet av objekt. Vi kan dessutom bli bättre på att aktivt och snabbt identifiera konkreta kommersiella möjligheter utifrån våra egna utredningar. Möta skärpt konkurrens Även när vi gör allt rätt kommer det inte att saknas utmaningar. Konkurrenssituationen håller på att skärpas. Vi ser det i form av en branschglidning som innebär att nya aktörer slår sig in på våra marknader. De lokala industrikonsulter som snabbt vuxit fram försöker öka sin närvaro inom området infrastruktur. Globaliseringen innebär att vi också oftare möter utländska konkurrenter i anbudsgivningen här hemma i Sverige. Magnus Meyer, VD WSP Sverige sedan mars 2014 Effekterna av den pågående IT-revolutionen bidrar till att förändringstrycket kommer att växa sig allt starkare. IT innebär ökad transparens vad gäller kunskapskapitalet, men även när det gäller prissättningen. Teknikkonsultbranschen kommer, precis som många andra branscher, att påverkas av den prispress som följer av globaliseringen. Det måste vi vara medvetna om och kunna hantera. Optimera våra resurser Det självklara verktyget för att framgångsrikt möta förändringarna är att hela tiden arbeta med att öka effektiviteten av våra resurser. Vi ska dra nytta av att vi är den enda riktigt globala teknikkonsulten av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Det innebär att WSP alltid kan utnyttja egen kompetens i projektens alla nödvändiga discipliner. Attraktionen i att arbeta i ett globalt företag innebär också en fördel när det gäller att rekrytera, utveckla och inspirera framtidens resurser våra unga medarbetare. Det bästa sättet att optimera våra resurser är självklart att sträva efter att arbeta med rätt kunder på rätt sätt. Den lättaste vägen till en ny affär är ju verklig kundnöjdhet, och fler affärer är förutsättningen för vår tillväxt. Kundnöjdhet uppnår vi genom operativ effektivitet i våra projekt leveranser av högsta kvalitet, i tid och inom budget och genom ett professionellt, positivt och affärsmässigt bemötande i alla kundkontakter. Trygga framtiden Framtida tillväxt tryggar vi genom att erbjuda de tjänster och kompetenser som marknaden efterfrågar. Här är WSP väl positionerat genom våra satsningar på: Designing Future Cities BIM Delivering Rail Solutions Kan vi flexibelt och lyhört anpassa våra resurser till de snabba förändringarna inom dessa områden så kommer vi också att framgångsrikt kunna växa vårt företag. Magnus Meyer VD, WSP Sverige AB VERKSAMHETEN

6 VÅR STRATEGI Vår värld möter stora utmaningar. Som globalt analys- och teknikföretag påverkas vi främst av två starka globala trender som successivt ökar trycket på anpassning och förändring: Den pågående snabba urbaniseringen Ökat fokus på klimat- och energifrågan Trenderna innebär ett växande behov av teknikkonsulttjänster hos våra kunder. För rätt erbjudande skapar trenderna stora framtida möjligheter. Hos WSP står vi på en solid grund genom vårt ständiga arbete med de fyra hörnstenarna i vårt erbjudande: medarbetare kund operativ effektivitet kompetens. På så sätt utgör ständig effektivisering en alltid närvarande del av vår vardag, trots de goda utsikterna till en långsiktigt växande efterfrågan. Framgång för vår strategi är beroende av ett starkt varumärke och att vi lyckas bygga tillräckligt starka marknadspositioner. Vi kommer att medverka i den pågående konsolideringen, både lokalt och globalt. Samtidigt som vi växer måste företagskulturen med dess anda av företagsamhet, värdegemenskap och kunskapsutbyte behållas och förstärkas. Strategins framgång beror slutligen på att vi fortsätter att utveckla vår ledande kompetens inom hållbarhetsområdet. Inom WSP är hållbarhet alltid en integrerad dimension i uppdrag och rådgivning, och arbetet med att skapa tillväxt för WSP går därför hand i hand med arbetet att bidra till lösningar på samhällets globala utmaningar. Hos WSP skapar vi en god framtid för samhälle och invånare främst genom att hjälpa våra kunder. Samtidigt tar vi givetvis också ansvar för vår egen direkta miljöpåverkan, exempelvis genom att mäta och minska mängden koldioxidutsläpp. 6 VERKSAMHETEN 2013

7 Att optimera våra resurser för att skapa tillväxt och trygga framtiden Skapa tillväxt WSP vill årligen växa organiskt minst i takt med BNP. På alla våra marknader och segment strävar vi efter att vara en av de tre största aktörerna. Att nå en kritisk storlek inom varje tjänst och geografiskt område är nödvändigt för att uppnå god effektivitet. Balanserad tillväxt regionalt och inom flera segment Kompletterande förvärv är en väg att snabbare nå kritisk storlek inom viktiga segment; exempelvis Energi och Process, Hållbarhet samt Järnväg. WSP Sverige driver också aktivt frågan om resursförstärkning från den internationella organisationen. Allianser För WSP Sverige handlar detta främst om att ta tillvara de stora möjligheterna inom infrastruktur och vattenkraft i Norge via vårt delägarskap i Multiconsult. Vi ska utifrån våra starka kompetenser också etablera samarbeten med våra branschkollegor i stora infrastrukturprojekt. Foto: Tiia Ettala Trygga framtiden Framtiden kräver att hållbarhet finns med i alla delar av vårt erbjudande till kund. Vi måste hela tiden ligga steget före kundernas förväntningar inom området. För att trygga framtiden driver WSP starkt följande utvecklingsområden: Designing Future Cities Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer, år 2050 kommer det att vara 75 procent. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men ställer samtidigt stora krav på att lösa de energi-, miljö- och sociala utmaningar som följer i spåren av urbaniseringen. WSP marknadsför sin breda samhällsbyggnadskompetens inom tio integrerade stadsrelaterade områden under namnet Designing Future Cities - vårt erbjudande om att utveckla framtidens städer. Dessa Future Cities kännetecknas av att de framgångsrikt erbjuder ekonomisk, miljömässig och social utveckling för både nuvarande och kommande generationer. Delivering Rail Solutions Järnvägsmarknaden växer med stora investeringar. Bakom ligger ökade transportmängder, kraven på ett hållbart samhälle samt urbanisering. Järnvägen är ett stort och komplext system av anläggningar, driftteknik och fordon som utreds, designas, byggs och underhålls. Värdet av en stark helhetssyn stiger när värden på många miljarder ska förräntas och förvaltas under mycket lång tid. I Delivering Rail Solutions erbjuder WSP kompetens och affärsrådgivning genom hela kedjan utifrån ett starkt järnvägssystemkunnande. WSP har den helhetssyn som är nödvändig för att stärka järnvägens konkurrenskraft. BIM Building Information Modeling Värdet av en höjd produktivitet inom byggoch anläggningsverksamhet är gigantisk. BIM har potentialen att åstadkomma detta. Rätt använt ger BIM helt enkelt högre kvalitet till lägre kostnader. BIM handlar om ett nytt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som stöds av avancerad programvara för informationshantering med öppna och oberoende filformat. Informationen i BIM ger alla aktörer tidig insyn och överblick över hela processen. BIM gör det på så sätt möjligt för alla att samordnat bidra till bättre helhetslösningar. Optimera våra resurser Medarbetare Attrahera, behålla, utveckla och inspirera våra viktiga medarbetare. I en allt mer globaliserad värld ska vi utnyttja att WSP är ett globalt företag med de utvecklingsmöjligheter och den attraktion som det har för unga medarbetare. Detta sker bland annat genom: Talent Management ett program för att identifiera och ta hand framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling. Performance Management ett program som tydliggör de olika roller och utvecklingsmöjligheter som WSP erbjuder, och vilka krav och förväntningar som följer med rollen. Kund Kundnöjdhet och de återkommande affärer som följer av den utgör själva grunden för vår framgång. Vi ska därför upprätthålla starka, proaktiva kundrelationer och fortsätta att prioritera kundvård. Här arbetar vi med KAM (Key Account Mangement) för att få en bättre, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig, uppföljning av kunder och uppdrag. Utökat anbudsstöd för att öka kvaliteten i anbud och genomförande. WSP Sverige medverkar i koncernens satsning på Key Account Management för ett begränsat antal globala kunder. Operativ effektivitet Allra viktigast är att mot kund leverera projekt och tjänster av högsta kvalitet innebärande i tid och inom budget. Vårt arbete stöds av ett nytt verksamhetssystem. Vi arbetar kontinuerligt med att öka beläggningsgraden via resursutjämning mellan våra olika enheter. Finansiellt är det ökat fokus på cash management. Här är det omedelbara målet att reducera tiden för utestående kundfordringar. WSP Sverige ligger även i framkant i utveckling av Building Information Modeling (BIM) som kommer att öka effektiviteten i framtida projekt, såväl hos oss själva som hos kunden. Kompetens Vår kompetens ska skapa värde för våra kunder. Vi ska vårda dem och öka kvaliteten på vårt erbjudande i alla dimensioner. Samtidigt måste vi naturligtvis också göra vad vi kan för att optimera vårt eget arbetssätt. Vi ska hela tiden sträva efter att hitta vägar att bli effektivare. VERKSAMHETEN

8 Järnväg är ett prioriterat område inom WSP. I år har vi kraftsamlat och rekryterat flera nya medarbetare och även genomfört en järnvägskampanj. För att möta den ökande efterfrågan på järnvägstjänster både i Sverige och Norge har en ny järnvägssektion bildats inom WSP. Här samverkar konsulter i hela landet med kompetens för alla typer av tjänster kopplade till järnvägsuppdrag. Utredningar för Stockholms tunnelbana På uppdrag av TF SLL, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, har WSP gjort en förstudie som gäller förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka. WSP har gjort en mängd olika utredningar och undersökningar som berört flera avdelningar på företaget. Bland annat gjordes sonderingar i vattnen i centrala Stockholm för att kartlägga bergytornas läge. Järnvägen är ett stort och komplext system av anläggningar, driftteknik och fordon som utreds, designas, byggs och underhålls. Foto: Per-Erik Adamsson 8 VERKSAMHETEN 2013

9 SATSNING PÅ JÄRNVÄG Malmtransporter i Bergslagen Flera gamla gruvor ska öppnas igen i Bergslagen och därmed satsar Trafikverket på att höja kapaciteten på järnvägen för malmtransporter till Oxelösund. På uppdrag av Trafikverket och Nordic Iron Ore projekterar WSP bland annat en ny bangård i Skeppmora utanför Ludvika. Uppdraget omfattar spår, mark, geoteknik, signal, el, tele, kanalisation, arbetsmiljö, kalkyl, säkerhetsbevisning, godkännandeprocessen, ibruktagandebesiktning och byggplatsuppföljning. Byggstart beräknas till Nya tågterminaler för skogsindustrin SCA har många terminaler där omlastning av timmer från bil till järnväg sker. Många av dessa är gamla och i behov av renovering. Tågen har blivit längre, truckarna är tyngre och miljökraven hårdare. WSP i Sundsvall gjorde projekteringen för terminalen i Östavall. Nu gör man förprojektering för ytterligare sex terminaler som ska moderniseras under en 10-årsperiod. WSP har hållit flera välbesökta semiarier med temat järnväg. Trängsel på spåren, punktligheten och underhållsfrågan har varit några av ämnena. Foto: Per-Erik Adamsson VERKSAMHETEN

10 BIM TAR NYA STEG Enligt amerikanska undersökningar har den allmänna produktiviteten i samhället ökat med mer än 200 procent sedan 1960-talet. Samtidigt har produktiviteten i byggbranschen sjunkit till ca 80 procent av vad den var då. WSP ligger steget före inom BIM. BIM är en nödvändig förutsättning för att höja produktiviteten. Det har allt fler insett. Idag används ofta en och samma modell i projekterings- och byggfasen för olika projekt. Nu är det dags att gå ytterligare ett steg och låta BIM omfatta förvaltningsfasen. Här kan den öppenhet som BIM innebär göra verklig nytta under mycket lång tid. 10 VERKSAMHETEN 2013

11 Imponerande resultat med BIM i skolprojektering Vid Värgårdsskolan i Kisa pågår om- och tillbyggnad som beräknas vara klar under Här används BIM-baserad metodik som gett mycket positiva resultat. Redan efter första etappen kunde man konstatera att mängden avvikelser, så kallade ätor, ligger under tre procent mot normalt upp mot tio procent. I projekteringen lades stor vikt vid kvalitetskontroller samt visualisering för att kommunicera med brukare. Denna noggranna och något mer tidskrävande planering visade sig verkligen lönsam i längden. Tack vare BIM fick man en kvalitetshöjning i hela projektet. Renoveringen omfattar en bruttoyta på 6289 kvadratmeter, vilket även inkluderar skolans utemiljö. Projektet startade februari 2012 och beräknas pågå till augusti WSP har stått för projektledning, projekteringsledning och BIM-samordning. Illustration: Tengbom Arkitekter WSP vann Tekla Sverige BIM Awards 2013 BIM-samordning för nya barnsjukhuset Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg har verkat i samma byggnad sedan Nu ska verksamheten få helt nya moderna lokaler vid Östra sjukhuset. WSP Systems i Göteborg deltar i programarbetet, som på många sätt innebär ett helt nytt sätt att tänka. Här sätts patienten i centrum redan i planeringsstadiet. Vårdtagarnas alla olika behov påverkar utformningen, tekniken och planeringen av sjukhuset. WSPs uppdrag kring det nya sjukhuset omfattar akustik, logistik, el, VVS, systemintegration, BIMstrategi och BIM-samordning. Det nya barnsjukhuset beräknas vara klart kring För tredje året i rad var WSP Bro & Vattenbyggnad med bland vinnarna i Tekla Sverige BIM Awards. Den här gången vann de betongklassen för sitt arbete med Knislinge vattenkraftverk i Skåne. Beställare av uppdraget var E.ON Vattenkraft Sverige AB. Uppdraget omfattade bygghandlingar för en helt ny kraftstation samt åtgärder i befintlig tillopps- och utloppskanal. Samtliga ritningar utom utvändiga markplaner producerades i Tekla Structures. Likaså modellerades armeringen fullt ut i programmet; armeringsförteckningar exporterades från 3D-modellen och importerades sedan i Q-armering, där vissa justeringar krävdes i enstaka fall. WSPs konsulter lärde sig mycket och menar att det var helt rätt att använda Tekla Structure fullt ut. Uppdraget hölls inom budget och entreprenören Jonab AB var mycket nöjd med handlingarna. WSP och Cad-Q utvecklar framtidens BIM WSP och Cad-Q har inlett ett strategiskt samarbete för att behålla ledande positioner inom informationshantering genom att fortsatt utveckla och skapa väl fungerande arbetsprocesser med BIM. Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT. truths about bim the Most significant opportunity to transform the design and construction Industry Mer om BIM finns i våra skrifter 10 Truths about BIM och Lilla boken om BIM. Förvaltningsfasen är ur ett livscykelperspektiv den tidsmässigt dominerande fasen. VERKSAMHETEN

12 DESIGNING FUTURE CITIES Sedan ett par år arbetar WSP med konceptet Designing Future Cities. Vi vet att urbaniseringen går fort både i Sverige och i övriga världen. Det krävs innovativa lösningar och mycket nytänkande för att klara de utmaningar som tätare städer för med sig. För att städerna ska bli långsiktigt hållbara krävs samverkan och helhetssyn som omfattar miljö, klimat, ekonomi, resursanvändning och sociala frågor. Agneta Persson är global samordnare för WSPs arbete med Designing Future Cities. Hennes främsta roll är att säkerställa att miljö- och hållbarhetsfrågorna har högsta prioritet i WSPs verksamhet runt om i världen. Påverkan på miljön kan minska radikalt om vi effektiviserar sättet vi utformar, bygger, använder och förvaltar fastigheter, infrastruktur och transporter. 12 VERKSAMHETEN 2013

13 Konceptet UNLOCK har tagits fram av WSP tillsammans med Skanska och Tengbom Arkitekter. Helhetsgrepp för miljonprogrammets bostäder Var tredje lägenhet i Sverige ingår i miljonprogrammet, en satsning som gjordes i hela landet när bostadsbristen var akut i början på 70-talet. Nu har bostadsområdena över 40 år på nacken, de är ofta nedgångna och slitna och i stort behov av upprustning. Det behövs helhetslösningar för att uppnå långsiktig hållbarhet. Gör man bara små insatser för att lappa och laga hamnar man i en återvändsgränd som blir mycket dyrbar för både fastighetsägare och samhället. Tillsammans med Skanska och Tengbom Arkitekter har WSP tagit fram ett koncept för att utveckla och skapa hållbarhet i miljonprogrammets bostadsområden. Konceptet heter UNLOCK och det ger fastighetsägare ett verktyg för att ta helhetsgrepp och jobba med långsiktiga lösningar tekniskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Ekosystemtjänster Människan är helt beroende av de tjänster som naturen utför åt oss. Tjänster som ger oss rent vatten, bördiga jordar och fiskrika hav, råvaror till byggande och energiförsörjning, attraktiva och hälsosamma städer och mycket, mycket mer. Begreppet ekosystemtjänst öppnar för ett nytt spännande synsätt inom samhällsplanering där bland annat klimatanpassning, dagvatten och grönska får en tydligare roll vid planering av våra städer. Foto: Per-Erik Adamsson Klimatkalkyl för anläggningsprojekt Anläggningsprojekt är mycket resursintensiva och bidrar påtagligt till utsläpp av klimatgaser genom användande av stora mängder fossila bränslen, betong, stål, bitumen med mera. Hos både beställare och entreprenörer pågår därför utveckling av metoder för att kunna mäta och följa upp utsläpp av klimatgaser från verksamheten ur ett livscykelperspektiv. Idag är WSP ledande inom området att genomföra klimatkalkyler för anläggningsprojekt på ett effektivt sätt och utifrån dessa arbeta systematiskt med effektiviseringsåtgärder för minskade klimatgasutsläpp. VERKSAMHETEN

14 STRUKTURERAT HÅLLBARHETSARBETE För WSP har det länge varit en självklarhet att känna ansvar för kommande generationer och ha ett hållbarhetsperspektiv i allt vårt arbete. Idag ser vi ett tydligt intresse hos både entreprenörer och byggherrar att kunna mäta och jämföra metoder och åtgärder för minskad klimatpåverkan. Från certifieringar av enskilda byggnader går man idag mot att certifiera hela stadsdelar och även infrastrukturanläggningar. Koldioxidutsläpp (ton CO 2 per år) Totalt 2011 Per anställd Totalt 2012 Per anställd Totalt 2013 Per anställd Kontor , , ,47 Resor , ,88* ,99* Totalt , , ,46 *Mätmetoderna har ändrats mellan åren 14 VERKSAMHETEN 2013

15 Foto: Hans Wretling Emporia första shoppingcentret i Sverige med BREEAM-certifiering Emporia shoppingcenter i Malmö har miljöcertifierats enligt BREEAM och fått den slutgiltiga certifieringen Very Good. Arbetet med BREEAM har genomsyrat allt planering, projektering och produktion. WSP har bistått i processen som BREEAMassessor och rådgivare. Illustration: White Hållbar stadsdel i Östersund Östersund arbetar med att utveckla den hållbara stadsdelen Storsjö Strand i bästa läge i direkt anslutning till Östersunds centrum. Med medel från Delegationen för hållbara städer har en konsultgrupp under två års tid tagit fram dels ett hållbarhetsprogram som är baserat på certifieringssystemet BREEAM Communities, dels ett gestaltningsprogram. WSP är huvudkonsult för den fortsatta processen och ska ansvara för hållbarhetsamordningen och samverkansprocessen i projektet. WSP först ut med BREEAM-SE Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden. Ett av pilotprojekten för att testa BREEAM-SE var MAX IV i Lund, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning. Anläggningen kommer att bli en världsledande synkrotronljusanläggning. MAX IV är också först med att certifieras enligt BREEAM-SE. WSP har hjälpt till med certifieringen som BREEAM-SE-assessor och miljösamordnare. Silver till rådhuset i Kristianstad Miljöfrågorna har haft stor betydelse från allra första början vid om- och tillbyggnaden av det gamla rådhuskvarteret i Kristianstad. Byggnaden har certifierats i systemet Miljöbyggnad och fått betyget Silver. WSP har samordnat miljöklassningen och varit delaktiga i hela processen som bland annat berört materialval, energi- och klimatberäkningar och handlingsgranskning. WSP har även medverkat i projektet som konstruktör, byggledare, projekteringsledare, KA, diplomerad fuktsakkunnig med kalkyler och med säkerhetsprogram. Illustration: FOJAB arkitekter VERKSAMHETEN

16 KOMPETENS OCH KARRIÄR Medarbetarna är nyckeln till WSPs framgång. För att de ska trivas och utvecklas i sina roller erbjuder företaget möjligheter till kompetensutveckling både på ett yrkesmässigt och personligt plan. Medarbetarnas utveckling sker till stor del i de uppdrag de genomför för kundernas räkning. Dessutom finns ett brett utbud av utbildningar inom WSP University. WSP har också ett Performance Managementsystem som tydliggör krav och förväntningar på de olika yrkesrollerna. Vår Talent Managementprogram säkerställer framtida behov av ledare inom företaget. Under året har en utbildning genomförts för ett antal utvalda talespersoner inom WSP. Dessa Tought leaders har en viktig roll i att öka kunskapen om WSP och göra oss attraktiva som samarbetspartners och som arbetsgivare. Jakten på duktiga ingenjörer och konsulter pågår ständigt. Vi deltar på arbetsmarknadsdagar och mässor, syns i media och arbetar aktivt med Employer Branding. Idag känner allt fler studenter till WSP och vi ser också att WSP rankas allt högre som attraktiv arbetsgivare. För oss är mångfald och bredd mycket viktigt och vi strävar ständigt efter en balans mellan unga och äldre och mellan män och kvinnor. WSP genomför årliga medarbetarundersökningar som grund för de handlingsplaner och mål som sätts för avdelningen, affärsområdet och hela företaget. Den allra vanligaste kommentaren i årets enkät är att arbetet på WSP innebär frihet under ansvar. Energifrågan är het Charlotta Winkler är utbildad civilingenjör i energiteknik och arbetar med energifrågor på WSPs avdelning för Byggnadsfysik i Halmstad. På de fem år som Charlotta jobbat på WSP har hon märkt ett ökat intresse bland kunderna för hållbarhet och energi. Nu har verkligheten kommit ikapp och allt fler inser att man måste ta långsiktigt ansvar för ett hållbart samhälle. Att jobba på WSP innebär stora möjligheter. Framförallt är det en tillgång att det alltid finns kompetenta kollegor som kan bidra med inlägg i uppdrag. Alla olika små pusselbitar bidrar till en mer komplett helhetsbild. Charlotta försöker leva som hon lär när hon nu bygger ett passivhus tillsammas med familjen. Bygget kan man följa på Charlottas blogg på Stor frihet Klara Jonsson jobbar med stadsutveckling på WSP i Göteborg sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon har läst affärsvetenskap och hållbar utveckling på mastersnivå vid London School of Economics. Just nu är Klara engagerad i det stora infrastrukturprojektet Västlänken i Göteborg. Det bästa med WSP är att man har så stor frihet att göra nästan vad man vill, så länge det kan motiveras ekonomiskt, säger Klara. Hon arbetar också med affärsutveckling av hållbara städer. Att kunna blanda konkreta infrastrukturprojekt med mer strategiskt analysarbete är mycket utvecklande. Och så är det så roligt med alla trevliga arbetskamrater. Alla härliga kollegor ger möjlighet till spännande samarbeten Våra medarbetare WSP Sverige hade vid 2013 års slut medarbetare (2 467) Genomsnittlig anställningstid 7,4 år (7,3) Genomsnittsålder 41,6 år (41,5) Andel kvinnliga chefer 16,4 % (19) Personalomsättning totalt 9,7 % (13,6) Föräldraledighet i genomsnitt kvinnor 22,4 dgr (21), män 9,25 dgr (8) Sjuktal totalt 2,4 % (2,4) 16 VERKSAMHETEN 2013

17 Utbildningskostnad samt antal utbildningsdagar Antal utbildningsdagar i genomsnitt Direkt utbildningskostnad MSEK ,0 dgr 4,9 dgr 5,8 dgr 6,2 dgr 4,8 dgr Man har stora möjligheter att utvecklas inom företaget Under 2012 skedde stora utbildningsinsatser i WSP Verksamhetssystem. Utbildning Fördelning av befattningar Linjechefer 9 % Adm/support 7 % Uppdragsansvariga 35 % Handläggare 49 % 0 Civilingenjörer Högskoleingenjörer Tekniskt gymnasium Övrigt Annan akademisk utbildning Teknisk Dr/Licentiat Åldersfördelning Kvinnor Män Könsfördelning Kvinnor 34 % (33) Män 66 % (67) VERKSAMHETEN

18 WSP SVERIGES LEDNINGSGRUPP Eva Aspengren, ekonomidirektör Mickey Johansson, vice VD och affärsområdeschef WSP Management Håkan Danielsson, affärsområdeschef WSP Byggprojektering Magnus Meyer, VD Fredrik Bergström, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Ole Paus, affärsområdeschef WSP Environmental Siv Axelsson, HR och Kommunikation Lars-Olov Ohlsson, affärsområdeschef WSP Bro & Vattenbyggnad Niklas Sörensen, affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad Anders Tysander, vice VD och affärsområdeschef WSP Systems 18 VERKSAMHETEN 2013

19 WSPs affärsområden i Sverige WSP Analys & Strategi Kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling. Antal medarbetare: 120 Affärsområdeschef: Fredrik Bergström WSP Bro & Vattenbyggnad Spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion. Antal medarbetare: 100 Affärsområdeschef: Lars-Olov Ohlsson WSP Byggprojektering Projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i alla skeden av projekten. Antal medarbetare: 345 Affärsområdeschef: Håkan Danielsson WSP Environmental Specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi och akustik samt brand och risk. Antal medarbetare: 380 Affärsområdeschef: Ole Paus WSP Management Utvecklar blivande projekt, leder projektgenomförandet och bistår i förvaltningsfasen. Antal medarbetare: 250 Affärsområdeschef: Mickey Johansson WSP Samhällsbyggnad Bred inriktning inom samhällsbyggnadssektorn - från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri. Antal medarbetare: 730 Affärsområdeschef: Niklas Sörensen WSP Systems Rör, el, IT, tele, automation och VVS i alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Avancerad rådgivning inom energi, process och provning. Antal medarbetare: 515 Affärsområdeschef: Anders Tysander WSPs staber Ekonomi Eva Aspengren IT Gustav Lind HR och kommunikation Siv Axelsson Juridik Anders Fryk Säljsamordning Lars Haglund, tf Kvalitet Per Forsmark Miljö och hållbarhet Micael Ågren WSP i världen Region/sektor Fastighet Transport & Infrastruktur Miljö Energi Industri Projektledning Sverige Övriga Europa Kanada USA Sydamerika Asien/Australien Afrika Ledande aktör Medelstor aktör Liten aktör VERKSAMHETEN

20 WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel: WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare.

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER UNITED BY OUR DIFFERENCE 2 Vi är WSP Ett analys- och teknikkonsultbolag som deltar aktivt i utvecklingen av samhället inom hus, industri, infrastruktur, miljö och energi. Vi

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

DESIGNING FUTURE CITIES. WSP Sverige 2014

DESIGNING FUTURE CITIES. WSP Sverige 2014 DESIGNING WSP Sverige 2014 DETTA ÄR WSP WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi är verksamma i stora delar av samhällsutvecklingen genom våra uppdrag inom fastighet, infrastruktur,

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV 1 av (5) FÖRETAGET INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB levererar strategisk och heltäckande projekteringsledning anpassad för varje enskilt projekt. Vårt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs affärsprinciper vägleder oss i alla affärsbeslut. De styr också sättet som vi uppträder och agerar på i vår dagliga verksamhet. Affärsprinciperna har fastställts

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Hösten 2014 startas en magisterutbildning med huvudområdet byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Metodutveckling av kurser

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer