WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013"

Transkript

1 WSP SVERIGE AB Verksamhetsåret 2013

2 Illustration: Från filmen Designing Future Transport, framtagen av VR-avdelningen på WSP.

3 DETTA ÄR WSP WSP är ett globalt analys- och teknikföretag. Vår multidisciplinära kompetens spänner över många fält - från utveckling av framtidens infrastrukturlösningar till naturlig självrening av förorenad mark. Genom att erbjuda kunderna de nödvändiga tjänsterna för att ställa om det globala samhället till höjda krav avseende effektivitet, resursförbrukning och klimatpåverkan bidrar WSP till ett hållbart samhällsbyggande. Globalt är vi ingenjörer, tekniker, forskare, arkitekter och miljöexperter. Verksamhet och projekt drivs från cirka 300 kontor världen över och vi har permanent närvaro i 35 länder. Mission To be a solution-driven advisor with outstanding expertise. I Sverige har WSP mer än medarbetare och en marknadsledande ställning inom främst infrastruktur/järnväg. Vi är också det företag i branschen som har störst andel utredande verksamhet. Bredd och mångfald kännetecknar såväl medarbetare, kompetensområden, som kunder och typer av uppdrag. Hos WSP känner vi stolthet över att få vara med om att skapa bestående värden för både samtid och framtid. Vision Always be the first choice for clients, partners and employees. Foto: Per-Erik Adamsson Våra värderingar Effektivt samarbete över gränserna i WSP och med våra kunder kräver starka gemensamma värderingar. Vi ligger steget före Vi är proaktiva och ligger steget före kundernas förväntningar och i framkant av utvecklingen i branschen. Vi är pålitliga Förtroende är grunden i allt konsultarbete. Förtroende bygger vi genom att låta transparens och etik prägla hela vårt arbete. Vi är tydliga och ärliga både mot kunder och varandra. Vi samverkar I WSP samverkar vi på lokal, nationell och global nivå. Det skapar bättre service till kunden och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Vi är engagerade Vi är starkt engagerade i arbetet att ge våra kunder det lilla extra och i utvecklingen av oss själva och företaget. Vi tar ansvar Vi bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att: ha ett hållbarhetsperspektiv i alla våra uppdrag ta hänsyn till den omvärld vi lever i ha ett starkt hållbarhetsarbete i företaget. VERKSAMHETEN

4 VD HAR ORDET Fem år i sammandrag (MSEK) Rörelseresultat de senaste fem åren WSP Global WSP Sverige Rikard Appelgren, VD WSP Europe Den europeiska konjunkturen stärktes något under På den svenska marknaden blev aktiviteten också något bättre än vad som kunde förväntas vid årets ingång. God efterfrågan inom infrastruktur, med fortsatt stora framtida investeringsplaner. Vi såg även en stark offentlig efterfrågan på lokaler för vård och utbildning. Industrins investeringar har varit något svagare, medan aktiviteten rörande kommersiella fastigheter legat på en normal nivå. Uppnådda verksamhetsmål Vi har fortsatt vårt arbete med fokusområdena Designing Future Cities och BIM (Building Information Modeling). Till dessa har vi nu lagt Järnväg, ett område som belystes brett på vårt välbesökta järnvägsseminarium i augusti. Under året kan vi också se att investeringarna i kundprogram och verksamhetssystem har utvecklats väl. Vi tar med oss de positiva erfarenheterna in i Under året har vi utvecklat de nya möjligheterna till samarbete med kollegor ute i världen som följer av samgåendet med GENIVAR Från och med 2014 har hela bolaget varumärket WSP. På marknaden råder prispress. Trots det har vi under året kunnat stärka våra marginaler genom målmedvetet arbete med våra kostnader, exempelvis genom färre resor och fler distansmöten. Många spännande uppdrag Under 2013 har vi vunnit flera intressanta uppdrag. WSP medverkar till exempel i omdaningen av malmfälten genom att ta fram form och teknik för Kirunas nya stadshus. Det är klart att WSP deltar i byggprojektet för en utvidgad tunnelbanelinje till Nacka. Inom WSP Enviromental har vi slutfört ett uppdrag att BREEAM-in-Use certifiera Stockholms Stadshus. Vi har även fått uppdraget att projektera ett av Sveriges största biobränslebaserade kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Jag tackar medarbetarna för många spännande år och önskar Magnus lycka till när han nu ska navigera WSP Sverige vidare på en marknad som förändras i allt snabbare tempo. Rikard Appelgren VD, WSP Europe AB Omsättning de senaste fem åren WSP Global Omsättning i Sverige per verksamhetsgren De tio största kunderna 2013 ABB Akademiska Hus Fortum PEAB SL, Storstockholms Lokaltrafik Stockholms Läns Landsting Stockholms Stad Stockholmsarenan Trafikverket Volvo I bokstavsordning WSP Sverige Industri & Energi 562 Infrastruktur 907 Miljö 312 Fastighet VERKSAMHETEN 2013

5 Vårt företag har stora möjligheter. Behovet av teknikkonsulttjänster ökar i samhället. Det skapar öppningar för oss att växa som företag. Ta tillvara möjligheter till tillväxt Tillväxt behövs för att få den kritiska storlek som är nödvändig för god operativ effektivitet inom våra verksamheter. Hur ska vi då lyckas ta tillvara möjligheterna? En växande marknad innebär inte att vi med automatik blir framgångsrika. Det viktigaste är att öka vår synlighet på marknaden och hos våra potentiella kunder. Vårt varumärke måste bli mer känt. Vi behöver bli fler som medverkar på olika arenor som experter eller branschföreträdare. Vi ska i så många sammanhang som möjligt berätta om WSP och våra unika styrkor: vår erkända leveranssäkerhet och vår gedigna kunskapsbas. Vi ska även göra avtryck genom att bli mer aktiva med att skapa publicitet kring våra många utredningar. Redan idag har WSP utredningar blivit ett begrepp i den kommunala sektorn. Tillväxt kommer också genom ökade försäljningsaktiviteter som måste gå hand i hand med förstärkt affärsmässighet exempelvis vad gäller anbudens struktur och urvalet av objekt. Vi kan dessutom bli bättre på att aktivt och snabbt identifiera konkreta kommersiella möjligheter utifrån våra egna utredningar. Möta skärpt konkurrens Även när vi gör allt rätt kommer det inte att saknas utmaningar. Konkurrenssituationen håller på att skärpas. Vi ser det i form av en branschglidning som innebär att nya aktörer slår sig in på våra marknader. De lokala industrikonsulter som snabbt vuxit fram försöker öka sin närvaro inom området infrastruktur. Globaliseringen innebär att vi också oftare möter utländska konkurrenter i anbudsgivningen här hemma i Sverige. Magnus Meyer, VD WSP Sverige sedan mars 2014 Effekterna av den pågående IT-revolutionen bidrar till att förändringstrycket kommer att växa sig allt starkare. IT innebär ökad transparens vad gäller kunskapskapitalet, men även när det gäller prissättningen. Teknikkonsultbranschen kommer, precis som många andra branscher, att påverkas av den prispress som följer av globaliseringen. Det måste vi vara medvetna om och kunna hantera. Optimera våra resurser Det självklara verktyget för att framgångsrikt möta förändringarna är att hela tiden arbeta med att öka effektiviteten av våra resurser. Vi ska dra nytta av att vi är den enda riktigt globala teknikkonsulten av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Det innebär att WSP alltid kan utnyttja egen kompetens i projektens alla nödvändiga discipliner. Attraktionen i att arbeta i ett globalt företag innebär också en fördel när det gäller att rekrytera, utveckla och inspirera framtidens resurser våra unga medarbetare. Det bästa sättet att optimera våra resurser är självklart att sträva efter att arbeta med rätt kunder på rätt sätt. Den lättaste vägen till en ny affär är ju verklig kundnöjdhet, och fler affärer är förutsättningen för vår tillväxt. Kundnöjdhet uppnår vi genom operativ effektivitet i våra projekt leveranser av högsta kvalitet, i tid och inom budget och genom ett professionellt, positivt och affärsmässigt bemötande i alla kundkontakter. Trygga framtiden Framtida tillväxt tryggar vi genom att erbjuda de tjänster och kompetenser som marknaden efterfrågar. Här är WSP väl positionerat genom våra satsningar på: Designing Future Cities BIM Delivering Rail Solutions Kan vi flexibelt och lyhört anpassa våra resurser till de snabba förändringarna inom dessa områden så kommer vi också att framgångsrikt kunna växa vårt företag. Magnus Meyer VD, WSP Sverige AB VERKSAMHETEN

6 VÅR STRATEGI Vår värld möter stora utmaningar. Som globalt analys- och teknikföretag påverkas vi främst av två starka globala trender som successivt ökar trycket på anpassning och förändring: Den pågående snabba urbaniseringen Ökat fokus på klimat- och energifrågan Trenderna innebär ett växande behov av teknikkonsulttjänster hos våra kunder. För rätt erbjudande skapar trenderna stora framtida möjligheter. Hos WSP står vi på en solid grund genom vårt ständiga arbete med de fyra hörnstenarna i vårt erbjudande: medarbetare kund operativ effektivitet kompetens. På så sätt utgör ständig effektivisering en alltid närvarande del av vår vardag, trots de goda utsikterna till en långsiktigt växande efterfrågan. Framgång för vår strategi är beroende av ett starkt varumärke och att vi lyckas bygga tillräckligt starka marknadspositioner. Vi kommer att medverka i den pågående konsolideringen, både lokalt och globalt. Samtidigt som vi växer måste företagskulturen med dess anda av företagsamhet, värdegemenskap och kunskapsutbyte behållas och förstärkas. Strategins framgång beror slutligen på att vi fortsätter att utveckla vår ledande kompetens inom hållbarhetsområdet. Inom WSP är hållbarhet alltid en integrerad dimension i uppdrag och rådgivning, och arbetet med att skapa tillväxt för WSP går därför hand i hand med arbetet att bidra till lösningar på samhällets globala utmaningar. Hos WSP skapar vi en god framtid för samhälle och invånare främst genom att hjälpa våra kunder. Samtidigt tar vi givetvis också ansvar för vår egen direkta miljöpåverkan, exempelvis genom att mäta och minska mängden koldioxidutsläpp. 6 VERKSAMHETEN 2013

7 Att optimera våra resurser för att skapa tillväxt och trygga framtiden Skapa tillväxt WSP vill årligen växa organiskt minst i takt med BNP. På alla våra marknader och segment strävar vi efter att vara en av de tre största aktörerna. Att nå en kritisk storlek inom varje tjänst och geografiskt område är nödvändigt för att uppnå god effektivitet. Balanserad tillväxt regionalt och inom flera segment Kompletterande förvärv är en väg att snabbare nå kritisk storlek inom viktiga segment; exempelvis Energi och Process, Hållbarhet samt Järnväg. WSP Sverige driver också aktivt frågan om resursförstärkning från den internationella organisationen. Allianser För WSP Sverige handlar detta främst om att ta tillvara de stora möjligheterna inom infrastruktur och vattenkraft i Norge via vårt delägarskap i Multiconsult. Vi ska utifrån våra starka kompetenser också etablera samarbeten med våra branschkollegor i stora infrastrukturprojekt. Foto: Tiia Ettala Trygga framtiden Framtiden kräver att hållbarhet finns med i alla delar av vårt erbjudande till kund. Vi måste hela tiden ligga steget före kundernas förväntningar inom området. För att trygga framtiden driver WSP starkt följande utvecklingsområden: Designing Future Cities Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer, år 2050 kommer det att vara 75 procent. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men ställer samtidigt stora krav på att lösa de energi-, miljö- och sociala utmaningar som följer i spåren av urbaniseringen. WSP marknadsför sin breda samhällsbyggnadskompetens inom tio integrerade stadsrelaterade områden under namnet Designing Future Cities - vårt erbjudande om att utveckla framtidens städer. Dessa Future Cities kännetecknas av att de framgångsrikt erbjuder ekonomisk, miljömässig och social utveckling för både nuvarande och kommande generationer. Delivering Rail Solutions Järnvägsmarknaden växer med stora investeringar. Bakom ligger ökade transportmängder, kraven på ett hållbart samhälle samt urbanisering. Järnvägen är ett stort och komplext system av anläggningar, driftteknik och fordon som utreds, designas, byggs och underhålls. Värdet av en stark helhetssyn stiger när värden på många miljarder ska förräntas och förvaltas under mycket lång tid. I Delivering Rail Solutions erbjuder WSP kompetens och affärsrådgivning genom hela kedjan utifrån ett starkt järnvägssystemkunnande. WSP har den helhetssyn som är nödvändig för att stärka järnvägens konkurrenskraft. BIM Building Information Modeling Värdet av en höjd produktivitet inom byggoch anläggningsverksamhet är gigantisk. BIM har potentialen att åstadkomma detta. Rätt använt ger BIM helt enkelt högre kvalitet till lägre kostnader. BIM handlar om ett nytt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som stöds av avancerad programvara för informationshantering med öppna och oberoende filformat. Informationen i BIM ger alla aktörer tidig insyn och överblick över hela processen. BIM gör det på så sätt möjligt för alla att samordnat bidra till bättre helhetslösningar. Optimera våra resurser Medarbetare Attrahera, behålla, utveckla och inspirera våra viktiga medarbetare. I en allt mer globaliserad värld ska vi utnyttja att WSP är ett globalt företag med de utvecklingsmöjligheter och den attraktion som det har för unga medarbetare. Detta sker bland annat genom: Talent Management ett program för att identifiera och ta hand framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling. Performance Management ett program som tydliggör de olika roller och utvecklingsmöjligheter som WSP erbjuder, och vilka krav och förväntningar som följer med rollen. Kund Kundnöjdhet och de återkommande affärer som följer av den utgör själva grunden för vår framgång. Vi ska därför upprätthålla starka, proaktiva kundrelationer och fortsätta att prioritera kundvård. Här arbetar vi med KAM (Key Account Mangement) för att få en bättre, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig, uppföljning av kunder och uppdrag. Utökat anbudsstöd för att öka kvaliteten i anbud och genomförande. WSP Sverige medverkar i koncernens satsning på Key Account Management för ett begränsat antal globala kunder. Operativ effektivitet Allra viktigast är att mot kund leverera projekt och tjänster av högsta kvalitet innebärande i tid och inom budget. Vårt arbete stöds av ett nytt verksamhetssystem. Vi arbetar kontinuerligt med att öka beläggningsgraden via resursutjämning mellan våra olika enheter. Finansiellt är det ökat fokus på cash management. Här är det omedelbara målet att reducera tiden för utestående kundfordringar. WSP Sverige ligger även i framkant i utveckling av Building Information Modeling (BIM) som kommer att öka effektiviteten i framtida projekt, såväl hos oss själva som hos kunden. Kompetens Vår kompetens ska skapa värde för våra kunder. Vi ska vårda dem och öka kvaliteten på vårt erbjudande i alla dimensioner. Samtidigt måste vi naturligtvis också göra vad vi kan för att optimera vårt eget arbetssätt. Vi ska hela tiden sträva efter att hitta vägar att bli effektivare. VERKSAMHETEN

8 Järnväg är ett prioriterat område inom WSP. I år har vi kraftsamlat och rekryterat flera nya medarbetare och även genomfört en järnvägskampanj. För att möta den ökande efterfrågan på järnvägstjänster både i Sverige och Norge har en ny järnvägssektion bildats inom WSP. Här samverkar konsulter i hela landet med kompetens för alla typer av tjänster kopplade till järnvägsuppdrag. Utredningar för Stockholms tunnelbana På uppdrag av TF SLL, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, har WSP gjort en förstudie som gäller förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka. WSP har gjort en mängd olika utredningar och undersökningar som berört flera avdelningar på företaget. Bland annat gjordes sonderingar i vattnen i centrala Stockholm för att kartlägga bergytornas läge. Järnvägen är ett stort och komplext system av anläggningar, driftteknik och fordon som utreds, designas, byggs och underhålls. Foto: Per-Erik Adamsson 8 VERKSAMHETEN 2013

9 SATSNING PÅ JÄRNVÄG Malmtransporter i Bergslagen Flera gamla gruvor ska öppnas igen i Bergslagen och därmed satsar Trafikverket på att höja kapaciteten på järnvägen för malmtransporter till Oxelösund. På uppdrag av Trafikverket och Nordic Iron Ore projekterar WSP bland annat en ny bangård i Skeppmora utanför Ludvika. Uppdraget omfattar spår, mark, geoteknik, signal, el, tele, kanalisation, arbetsmiljö, kalkyl, säkerhetsbevisning, godkännandeprocessen, ibruktagandebesiktning och byggplatsuppföljning. Byggstart beräknas till Nya tågterminaler för skogsindustrin SCA har många terminaler där omlastning av timmer från bil till järnväg sker. Många av dessa är gamla och i behov av renovering. Tågen har blivit längre, truckarna är tyngre och miljökraven hårdare. WSP i Sundsvall gjorde projekteringen för terminalen i Östavall. Nu gör man förprojektering för ytterligare sex terminaler som ska moderniseras under en 10-årsperiod. WSP har hållit flera välbesökta semiarier med temat järnväg. Trängsel på spåren, punktligheten och underhållsfrågan har varit några av ämnena. Foto: Per-Erik Adamsson VERKSAMHETEN

10 BIM TAR NYA STEG Enligt amerikanska undersökningar har den allmänna produktiviteten i samhället ökat med mer än 200 procent sedan 1960-talet. Samtidigt har produktiviteten i byggbranschen sjunkit till ca 80 procent av vad den var då. WSP ligger steget före inom BIM. BIM är en nödvändig förutsättning för att höja produktiviteten. Det har allt fler insett. Idag används ofta en och samma modell i projekterings- och byggfasen för olika projekt. Nu är det dags att gå ytterligare ett steg och låta BIM omfatta förvaltningsfasen. Här kan den öppenhet som BIM innebär göra verklig nytta under mycket lång tid. 10 VERKSAMHETEN 2013

11 Imponerande resultat med BIM i skolprojektering Vid Värgårdsskolan i Kisa pågår om- och tillbyggnad som beräknas vara klar under Här används BIM-baserad metodik som gett mycket positiva resultat. Redan efter första etappen kunde man konstatera att mängden avvikelser, så kallade ätor, ligger under tre procent mot normalt upp mot tio procent. I projekteringen lades stor vikt vid kvalitetskontroller samt visualisering för att kommunicera med brukare. Denna noggranna och något mer tidskrävande planering visade sig verkligen lönsam i längden. Tack vare BIM fick man en kvalitetshöjning i hela projektet. Renoveringen omfattar en bruttoyta på 6289 kvadratmeter, vilket även inkluderar skolans utemiljö. Projektet startade februari 2012 och beräknas pågå till augusti WSP har stått för projektledning, projekteringsledning och BIM-samordning. Illustration: Tengbom Arkitekter WSP vann Tekla Sverige BIM Awards 2013 BIM-samordning för nya barnsjukhuset Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg har verkat i samma byggnad sedan Nu ska verksamheten få helt nya moderna lokaler vid Östra sjukhuset. WSP Systems i Göteborg deltar i programarbetet, som på många sätt innebär ett helt nytt sätt att tänka. Här sätts patienten i centrum redan i planeringsstadiet. Vårdtagarnas alla olika behov påverkar utformningen, tekniken och planeringen av sjukhuset. WSPs uppdrag kring det nya sjukhuset omfattar akustik, logistik, el, VVS, systemintegration, BIMstrategi och BIM-samordning. Det nya barnsjukhuset beräknas vara klart kring För tredje året i rad var WSP Bro & Vattenbyggnad med bland vinnarna i Tekla Sverige BIM Awards. Den här gången vann de betongklassen för sitt arbete med Knislinge vattenkraftverk i Skåne. Beställare av uppdraget var E.ON Vattenkraft Sverige AB. Uppdraget omfattade bygghandlingar för en helt ny kraftstation samt åtgärder i befintlig tillopps- och utloppskanal. Samtliga ritningar utom utvändiga markplaner producerades i Tekla Structures. Likaså modellerades armeringen fullt ut i programmet; armeringsförteckningar exporterades från 3D-modellen och importerades sedan i Q-armering, där vissa justeringar krävdes i enstaka fall. WSPs konsulter lärde sig mycket och menar att det var helt rätt att använda Tekla Structure fullt ut. Uppdraget hölls inom budget och entreprenören Jonab AB var mycket nöjd med handlingarna. WSP och Cad-Q utvecklar framtidens BIM WSP och Cad-Q har inlett ett strategiskt samarbete för att behålla ledande positioner inom informationshantering genom att fortsatt utveckla och skapa väl fungerande arbetsprocesser med BIM. Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT. truths about bim the Most significant opportunity to transform the design and construction Industry Mer om BIM finns i våra skrifter 10 Truths about BIM och Lilla boken om BIM. Förvaltningsfasen är ur ett livscykelperspektiv den tidsmässigt dominerande fasen. VERKSAMHETEN

12 DESIGNING FUTURE CITIES Sedan ett par år arbetar WSP med konceptet Designing Future Cities. Vi vet att urbaniseringen går fort både i Sverige och i övriga världen. Det krävs innovativa lösningar och mycket nytänkande för att klara de utmaningar som tätare städer för med sig. För att städerna ska bli långsiktigt hållbara krävs samverkan och helhetssyn som omfattar miljö, klimat, ekonomi, resursanvändning och sociala frågor. Agneta Persson är global samordnare för WSPs arbete med Designing Future Cities. Hennes främsta roll är att säkerställa att miljö- och hållbarhetsfrågorna har högsta prioritet i WSPs verksamhet runt om i världen. Påverkan på miljön kan minska radikalt om vi effektiviserar sättet vi utformar, bygger, använder och förvaltar fastigheter, infrastruktur och transporter. 12 VERKSAMHETEN 2013

13 Konceptet UNLOCK har tagits fram av WSP tillsammans med Skanska och Tengbom Arkitekter. Helhetsgrepp för miljonprogrammets bostäder Var tredje lägenhet i Sverige ingår i miljonprogrammet, en satsning som gjordes i hela landet när bostadsbristen var akut i början på 70-talet. Nu har bostadsområdena över 40 år på nacken, de är ofta nedgångna och slitna och i stort behov av upprustning. Det behövs helhetslösningar för att uppnå långsiktig hållbarhet. Gör man bara små insatser för att lappa och laga hamnar man i en återvändsgränd som blir mycket dyrbar för både fastighetsägare och samhället. Tillsammans med Skanska och Tengbom Arkitekter har WSP tagit fram ett koncept för att utveckla och skapa hållbarhet i miljonprogrammets bostadsområden. Konceptet heter UNLOCK och det ger fastighetsägare ett verktyg för att ta helhetsgrepp och jobba med långsiktiga lösningar tekniskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Ekosystemtjänster Människan är helt beroende av de tjänster som naturen utför åt oss. Tjänster som ger oss rent vatten, bördiga jordar och fiskrika hav, råvaror till byggande och energiförsörjning, attraktiva och hälsosamma städer och mycket, mycket mer. Begreppet ekosystemtjänst öppnar för ett nytt spännande synsätt inom samhällsplanering där bland annat klimatanpassning, dagvatten och grönska får en tydligare roll vid planering av våra städer. Foto: Per-Erik Adamsson Klimatkalkyl för anläggningsprojekt Anläggningsprojekt är mycket resursintensiva och bidrar påtagligt till utsläpp av klimatgaser genom användande av stora mängder fossila bränslen, betong, stål, bitumen med mera. Hos både beställare och entreprenörer pågår därför utveckling av metoder för att kunna mäta och följa upp utsläpp av klimatgaser från verksamheten ur ett livscykelperspektiv. Idag är WSP ledande inom området att genomföra klimatkalkyler för anläggningsprojekt på ett effektivt sätt och utifrån dessa arbeta systematiskt med effektiviseringsåtgärder för minskade klimatgasutsläpp. VERKSAMHETEN

14 STRUKTURERAT HÅLLBARHETSARBETE För WSP har det länge varit en självklarhet att känna ansvar för kommande generationer och ha ett hållbarhetsperspektiv i allt vårt arbete. Idag ser vi ett tydligt intresse hos både entreprenörer och byggherrar att kunna mäta och jämföra metoder och åtgärder för minskad klimatpåverkan. Från certifieringar av enskilda byggnader går man idag mot att certifiera hela stadsdelar och även infrastrukturanläggningar. Koldioxidutsläpp (ton CO 2 per år) Totalt 2011 Per anställd Totalt 2012 Per anställd Totalt 2013 Per anställd Kontor , , ,47 Resor , ,88* ,99* Totalt , , ,46 *Mätmetoderna har ändrats mellan åren 14 VERKSAMHETEN 2013

15 Foto: Hans Wretling Emporia första shoppingcentret i Sverige med BREEAM-certifiering Emporia shoppingcenter i Malmö har miljöcertifierats enligt BREEAM och fått den slutgiltiga certifieringen Very Good. Arbetet med BREEAM har genomsyrat allt planering, projektering och produktion. WSP har bistått i processen som BREEAMassessor och rådgivare. Illustration: White Hållbar stadsdel i Östersund Östersund arbetar med att utveckla den hållbara stadsdelen Storsjö Strand i bästa läge i direkt anslutning till Östersunds centrum. Med medel från Delegationen för hållbara städer har en konsultgrupp under två års tid tagit fram dels ett hållbarhetsprogram som är baserat på certifieringssystemet BREEAM Communities, dels ett gestaltningsprogram. WSP är huvudkonsult för den fortsatta processen och ska ansvara för hållbarhetsamordningen och samverkansprocessen i projektet. WSP först ut med BREEAM-SE Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden. Ett av pilotprojekten för att testa BREEAM-SE var MAX IV i Lund, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning. Anläggningen kommer att bli en världsledande synkrotronljusanläggning. MAX IV är också först med att certifieras enligt BREEAM-SE. WSP har hjälpt till med certifieringen som BREEAM-SE-assessor och miljösamordnare. Silver till rådhuset i Kristianstad Miljöfrågorna har haft stor betydelse från allra första början vid om- och tillbyggnaden av det gamla rådhuskvarteret i Kristianstad. Byggnaden har certifierats i systemet Miljöbyggnad och fått betyget Silver. WSP har samordnat miljöklassningen och varit delaktiga i hela processen som bland annat berört materialval, energi- och klimatberäkningar och handlingsgranskning. WSP har även medverkat i projektet som konstruktör, byggledare, projekteringsledare, KA, diplomerad fuktsakkunnig med kalkyler och med säkerhetsprogram. Illustration: FOJAB arkitekter VERKSAMHETEN

16 KOMPETENS OCH KARRIÄR Medarbetarna är nyckeln till WSPs framgång. För att de ska trivas och utvecklas i sina roller erbjuder företaget möjligheter till kompetensutveckling både på ett yrkesmässigt och personligt plan. Medarbetarnas utveckling sker till stor del i de uppdrag de genomför för kundernas räkning. Dessutom finns ett brett utbud av utbildningar inom WSP University. WSP har också ett Performance Managementsystem som tydliggör krav och förväntningar på de olika yrkesrollerna. Vår Talent Managementprogram säkerställer framtida behov av ledare inom företaget. Under året har en utbildning genomförts för ett antal utvalda talespersoner inom WSP. Dessa Tought leaders har en viktig roll i att öka kunskapen om WSP och göra oss attraktiva som samarbetspartners och som arbetsgivare. Jakten på duktiga ingenjörer och konsulter pågår ständigt. Vi deltar på arbetsmarknadsdagar och mässor, syns i media och arbetar aktivt med Employer Branding. Idag känner allt fler studenter till WSP och vi ser också att WSP rankas allt högre som attraktiv arbetsgivare. För oss är mångfald och bredd mycket viktigt och vi strävar ständigt efter en balans mellan unga och äldre och mellan män och kvinnor. WSP genomför årliga medarbetarundersökningar som grund för de handlingsplaner och mål som sätts för avdelningen, affärsområdet och hela företaget. Den allra vanligaste kommentaren i årets enkät är att arbetet på WSP innebär frihet under ansvar. Energifrågan är het Charlotta Winkler är utbildad civilingenjör i energiteknik och arbetar med energifrågor på WSPs avdelning för Byggnadsfysik i Halmstad. På de fem år som Charlotta jobbat på WSP har hon märkt ett ökat intresse bland kunderna för hållbarhet och energi. Nu har verkligheten kommit ikapp och allt fler inser att man måste ta långsiktigt ansvar för ett hållbart samhälle. Att jobba på WSP innebär stora möjligheter. Framförallt är det en tillgång att det alltid finns kompetenta kollegor som kan bidra med inlägg i uppdrag. Alla olika små pusselbitar bidrar till en mer komplett helhetsbild. Charlotta försöker leva som hon lär när hon nu bygger ett passivhus tillsammas med familjen. Bygget kan man följa på Charlottas blogg på Stor frihet Klara Jonsson jobbar med stadsutveckling på WSP i Göteborg sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon har läst affärsvetenskap och hållbar utveckling på mastersnivå vid London School of Economics. Just nu är Klara engagerad i det stora infrastrukturprojektet Västlänken i Göteborg. Det bästa med WSP är att man har så stor frihet att göra nästan vad man vill, så länge det kan motiveras ekonomiskt, säger Klara. Hon arbetar också med affärsutveckling av hållbara städer. Att kunna blanda konkreta infrastrukturprojekt med mer strategiskt analysarbete är mycket utvecklande. Och så är det så roligt med alla trevliga arbetskamrater. Alla härliga kollegor ger möjlighet till spännande samarbeten Våra medarbetare WSP Sverige hade vid 2013 års slut medarbetare (2 467) Genomsnittlig anställningstid 7,4 år (7,3) Genomsnittsålder 41,6 år (41,5) Andel kvinnliga chefer 16,4 % (19) Personalomsättning totalt 9,7 % (13,6) Föräldraledighet i genomsnitt kvinnor 22,4 dgr (21), män 9,25 dgr (8) Sjuktal totalt 2,4 % (2,4) 16 VERKSAMHETEN 2013

17 Utbildningskostnad samt antal utbildningsdagar Antal utbildningsdagar i genomsnitt Direkt utbildningskostnad MSEK ,0 dgr 4,9 dgr 5,8 dgr 6,2 dgr 4,8 dgr Man har stora möjligheter att utvecklas inom företaget Under 2012 skedde stora utbildningsinsatser i WSP Verksamhetssystem. Utbildning Fördelning av befattningar Linjechefer 9 % Adm/support 7 % Uppdragsansvariga 35 % Handläggare 49 % 0 Civilingenjörer Högskoleingenjörer Tekniskt gymnasium Övrigt Annan akademisk utbildning Teknisk Dr/Licentiat Åldersfördelning Kvinnor Män Könsfördelning Kvinnor 34 % (33) Män 66 % (67) VERKSAMHETEN

18 WSP SVERIGES LEDNINGSGRUPP Eva Aspengren, ekonomidirektör Mickey Johansson, vice VD och affärsområdeschef WSP Management Håkan Danielsson, affärsområdeschef WSP Byggprojektering Magnus Meyer, VD Fredrik Bergström, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Ole Paus, affärsområdeschef WSP Environmental Siv Axelsson, HR och Kommunikation Lars-Olov Ohlsson, affärsområdeschef WSP Bro & Vattenbyggnad Niklas Sörensen, affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad Anders Tysander, vice VD och affärsområdeschef WSP Systems 18 VERKSAMHETEN 2013

19 WSPs affärsområden i Sverige WSP Analys & Strategi Kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling. Antal medarbetare: 120 Affärsområdeschef: Fredrik Bergström WSP Bro & Vattenbyggnad Spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion. Antal medarbetare: 100 Affärsområdeschef: Lars-Olov Ohlsson WSP Byggprojektering Projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i alla skeden av projekten. Antal medarbetare: 345 Affärsområdeschef: Håkan Danielsson WSP Environmental Specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi och akustik samt brand och risk. Antal medarbetare: 380 Affärsområdeschef: Ole Paus WSP Management Utvecklar blivande projekt, leder projektgenomförandet och bistår i förvaltningsfasen. Antal medarbetare: 250 Affärsområdeschef: Mickey Johansson WSP Samhällsbyggnad Bred inriktning inom samhällsbyggnadssektorn - från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri. Antal medarbetare: 730 Affärsområdeschef: Niklas Sörensen WSP Systems Rör, el, IT, tele, automation och VVS i alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Avancerad rådgivning inom energi, process och provning. Antal medarbetare: 515 Affärsområdeschef: Anders Tysander WSPs staber Ekonomi Eva Aspengren IT Gustav Lind HR och kommunikation Siv Axelsson Juridik Anders Fryk Säljsamordning Lars Haglund, tf Kvalitet Per Forsmark Miljö och hållbarhet Micael Ågren WSP i världen Region/sektor Fastighet Transport & Infrastruktur Miljö Energi Industri Projektledning Sverige Övriga Europa Kanada USA Sydamerika Asien/Australien Afrika Ledande aktör Medelstor aktör Liten aktör VERKSAMHETEN

20 WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel: WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare.

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Innehåll

Årsredovisning 2014. Innehåll Innehåll åfs erbjudande Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Varumärke 6 Medarbetare 8 Erbjudande 12 Marknad och omvärld 16 Division Industry 20 Division Infrastructure 24 Division

Läs mer

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN Projekt & Affärer 4/14 TRAFIKPLATS VÄRTAN Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN VISIONER OCH MOD Kanske har några av er sett WSPs pågående rekryteringskampanj där vi säger att det krävs mod

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

1/14. Projekt. Affärer STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/14. Projekt. Affärer STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 1/14 STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE STEGET FÖRE Det är en väldigt speciell känsla att just ha bytt jobb. Plötsligt är ryggsäcken lätt och skrivbordet

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK SWECO ÅRSREDOVISNING 2011 SWECO I KORTHET Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvec det Sustainable engineering and design. Vi gör det

Läs mer

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Fotografer: Vd-ord: Johan Olsson. Vision och mål: Carl-Frederic Salicath. Strategi: Folio Bildbyrå. Karta: IBL Bildbyrå. Ett händelserikt år: Peter

Fotografer: Vd-ord: Johan Olsson. Vision och mål: Carl-Frederic Salicath. Strategi: Folio Bildbyrå. Karta: IBL Bildbyrå. Ett händelserikt år: Peter Fotografer: Vd-ord: Johan Olsson. Vision och mål: Carl-Frederic Salicath. Strategi: Folio Bildbyrå. Karta: IBL Bildbyrå. Ett händelserikt år: Peter Rejler Rickard Kilström, Mats Åhström Johan Olsson, Oslokontoret

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Cybercom Group Företagspresentation & Hållbarhetsredovisning 2014

Cybercom Group Företagspresentation & Hållbarhetsredovisning 2014 Cybercom Group Företagspresentation & Hållbarhetsredovisning 2014 B A Inom Cybercom arbetar vi dagligen med att koppla ihop människor, maskiner och tjänster för att få dem att jobba smidigare tillsammans.

Läs mer

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Årsredovisning 2014 med Hållbarhetsredovisning Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Om Akademiska Hus Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med univers itet

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

ADDNODE IT SOLUTIONS ENABLING your BUSINESS TO GROW

ADDNODE IT SOLUTIONS ENABLING your BUSINESS TO GROW ADDNODE IT SOLUTIONS ENABLING your BUSINESS TO GROW ÅRSREDOVISNING 2010 aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA Årsstämman i Addnode AB (publ) hålls onsdagen den 4 maj 2011 klockan 18.00 i Bonnier konferenscenter,

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Aktien 42 Femårsöversikt 44 Definitioner 46 Förvaltningsberättelse 47 Bolagsstyrningsrapport 50

Aktien 42 Femårsöversikt 44 Definitioner 46 Förvaltningsberättelse 47 Bolagsstyrningsrapport 50 1 2 Eva Nygren 4 Peter Rejler 6 Rejlers i världen 8 Ett händelserikt år 10 Marknad och omvärld 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Rejlers Sverige 16 Rejlers Finland 18 Rejlers Norge 20 Energi 22 Industri

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer