Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör Gunilla Nilsson, personalchef Ulf Richardson, vd Arvika Fastighets AB Per-Joel Sewelén, verksamhetschef för lärande och stöd Eva Nilsson, verksamhetschef för vård och omsorg Anders Jonasson, miljöchef Lennart Rönning, vd Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB Justerare Börje Wahlund och Eva Svensson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 7 september 2012 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Göran Bryntesson Ordförande Sten Fransson Justerare Börje Wahlund Eva Svensson ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arvika kommun, Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift

2 FULLMÄKTIGE NÄRVAROLISTA 1 (2) mandatperioden Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2012 Närvarande Frånvarande 1 S Claes Pettersson x 2 S Aina Wåhlund x 3 M Jan Wettmark x 4 S Sten Fransson x 5 C Mona Smedman x 6 S Margareta Asserwall x 7 M Christer Bylund x 8 S Lars-Ove Jansson x 9 FP Gösta Frödin x 10 S Marie-Louis Johansson x 11 V Christina Wallin Ohlsson x 12 M Kari Back x 13 S Nils-Gunnar Andersson x 14 C Per-Olov Ålander x 15 MP Sara Andersson x 16 S Elisabeth Hjalmarsson x 17 M Peter Joensuu x 1 18 S Kenneth Wåhlund x 19 SD Håkan Holmström x 2 20 S Eva Svensson x 21 S Anders Söderström x 22 M Jan Lindblad x 23 FP Lisbeth Öjstrand x 24 C Camilla Gustafsson x 25 S Inger Hjerpe x 26 V Tommy Karlsson x 27 S Christian Berginge x 28 M May-Britt Bruce x 29 S Carina Bönström x 30 S Håkan Jivesand x 31 MP Ursula Friberg x 32 S Kerstin Svensson x 33 M Vladimir Stacho x 34 C Ingela Jonsson x 35 S Lena Kandergård x 36 S Gerd Karlsson x 37 M Börje Wahlund x 38 SD Leif Åhlin x 39 S Peter Söderström x 40 FP Curt Edenholm x 41 KD Emile Savelkouls x 3 42 S Emelie Asplund x 43 V Gert Raiml x 4 44 C Robert Aronius x 45 S Jonas Ås x 46 M Jan Westergren x 47 S Linda Hjalmarsson Fjeldstad x 48 S Henrik Axelsson x 49 M Thomas Broström x

3 NÄRVAROLISTA 2 (2) Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2012 Tjänstgörande ersättare: Närvarande, inte tjänstgörande ersättare: 1 M Olof Lindh S Maria Rönnehäll 2 SD Ingen ersättare närvarande S Irene Söderström 3 KD Harry Eklöf S Stefan Åström 4 V Kim Hedengård FP Goro Johansson MP Per Larsson Närvarande, inte tjänstgörande revisor: S Anneli Karlsson

4 KF 152 Dnr KS 2012/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. En fråga ställs om EU-bidrag för innehav av jordbruksmark, s.k. jordbruksstöd. Claes Pettersson (S) besvarar frågan.

5 KF 153 Dnr KS 2012/ Interpellationsdebatt om jordprov vid fastighet i Klässbol Camilla Gustafsson (C), Sara Andersson (MP), Ursula Friberg (MP) och Elisabeth Hjalmarsson (S) ställer en interpellation om möjligheten att ta jordprov vid fastighet i Klässbol. Claes Pettersson (S) besvarar interpellationen genom att redogöra för vilka möjligheter som finns. Camilla Gustafssons (C), Sara Anderssons (MP), Ursula Fribergs (MP) och Elisabeth Hjalmarssons (S) interpellation av den 11 juni Claes Petterssons svar på interpellationen. Under överläggningen yttrar sig Ursula Friberg (MP) och Claes Pettersson (S). Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. Utdrag till Camilla Gustafsson Sara Andersson Ursula Friberg Elisabeth Hjalmarsson Claes Pettersson

6 KF 154 Dnr KS 2012/ Fråga om etableringar i Graningeområdet, Christer Bylund (M) Christer Bylund (M) frågar om hur många förfrågningar om etableringar i Graningeområdet som finns och hur många av dessa som handlar om livsmedelsförsäljning. Claes Pettersson (S) besvarar frågan genom att redogöra för de förfrågningar om etableringar som finns. Christer Bylunds fråga på Kommunfullmäktiges sammanträde. Claes Petterssons svar på Kommunfullmäktiges sammanträde. Frågan och svaret läggs till handlingarna. Utdrag till Christer Bylund Claes Pettersson

7 KF 155 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om parkering vid Arvika simhall I ett medborgarförslag föreslås att kommunen bygger ett parkeringsdäck i tre våningar vid Arvika simhall. Kommunledningsstaben skriver i yttrande att det i samband med tillbyggnaden av simhallen kommer att iordningsställas ytterligare parkeringsplatser inom kvarteret för att tillgodose det ökade behovet. Direkt efter öppnandet av tillbyggnaden räknar kommunen med en ökad besöksfrekvens som sedan stabiliseras efter en tid. Tillbyggnaden av simhallen bör därför ha varit i drift minst ett halvår innan det går att utvärdera om platserna räcker till. Medborgarförslag den 14 mars Kommunfullmäktiges protokoll den 26 mars 2012, 74. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 31 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 25 juni 2012, 181. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 185. Kommunfullmäktige uppdrar till föreståndaren för sim- och sporthallen att bevaka behovet av parkeringsplatser för besökare efter att tillbyggnaden färdigställts och besöksantalet stabiliserats. Utdrag till Privatperson + yttrande Föreståndaren för sim- och sporthallen Utvecklingschefen

8 KF 156 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om ett varumärke för Arvika kommun I ett medborgarförslag föreslås att en bild på en rönn med texten Arvika, Hela Livets Kommun! Vi kom, Vi såg, Vi stannade! tas fram och används som ett varumärke för Arvika kommun. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att Arvika kommun använder sig av varumärket Arvika och bygger upp det genom spridning av positiva företeelser och händelser i kommunen. Kommunen har också tagit fram en grafisk policy och en handbok som stöd för kommunens varumärkesbyggande. Kommunen har valt att inte ha någon slogan utan använder istället kommunens kärnvärden som en grund för arbetet. Långsiktighet och uthållighet är viktigt för att bygga upp varumärket och kännedomen om Arvika. Kommunen bör därför hålla fast vid den grafiska profilen, kärnvärdena och övriga ställningstaganden kring profileringen av Arvika. Medborgarförslag den 19 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 100. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 167. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 181. Kommunfullmäktige konstaterar att Arvika kommuns profilering och varumärke utgörs av begreppet Arvika, kommunens kärnvärden, förhållningssätt och attityder. Kommunen har en antagen grafisk policy som används för att inge förtroende och skapa igenkännande, vilket kräver långsiktighet och konsekvens. Utdrag till Privatperson + yttrande Utvecklingschefen

9 KF 157 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om större lokaler för Arvika karateklubb I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun medverkar till att Arvika karateklubb får större lokaler. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att kommunen har gymnastiksalar och idrottshallar av olika storlek att erbjuda, men gemensamt för dessa lokaler är att många verksamheter måste samsas om tider. För föreningar som söker egna lokaler finns alternativet att kontakta Arvika kommuns fastighetsbolag och privata fastighetsägare. Medborgarförslag den 23 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 101. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 170. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 184. Kommunfullmäktige hänvisar till Föreningsservice för diskussion om lämpliga kommunala lokaler och tider, samt för hjälp med kontaktuppgifter till privata fastighetsägare som kan ha lokaler att erbjuda. Utdrag till Privatperson + yttrande Utvecklingschefen

10 KF 158 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att bygga om Parkhallen till ett musik/konserthus I ett medborgarförslag föreslås att Parkhallen byggs om till ett musik/konserthus. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att Parkhallen ägs av föreningen Folkets Park. Arvika kommun stödjer föreningen genom bidrag men det är föreningen som avgör användningen. Föreningen håller på med en översyn av framtida användning och frågan om ombyggnad till ett musik/konserthus får hanteras inom denna översyn. Medborgarförslag den 23 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 102. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 168. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 182. Kommunfullmäktige konstaterar att Parkhallen och parken ägs av föreningen Folkets Park och används redan för olika former av kulturevenemang. Föreningen håller på med en översyn av framtida användning och frågan om ombyggnad till ett musik/konserthus får hanteras inom denna översyn. Utdrag till Privatperson + yttrande Folkets Park Arvika Utvecklingschefen

11 KF 159 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att låta Arvika kommuns invånare få rösta om hamnområdet I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommuns invånare ska få rösta om hur vi ska utveckla hamnområdet. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att kommunen har för avsikt att upprätta en fördjupad översiktsplan för hamnområdet. Planen ska redovisa framtida markanvändning och utformning av hamnen. De förslag om hamnområdet som inkommer bör hanteras inom planprocessen i enlighet med plan- och bygglagen. Inom planprocessen kommer medborgare ges tillfällen att lämna synpunkter på förslagen och därigenom påverka utformningen av hamnområdet. Medborgarförslag den 23 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 103. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 169. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 183. Under överläggningen yttrar sig Gösta Frödin (FP). Kommunfullmäktige beslutar att utformningen av hamnområdet ska ske i en öppen process där Arvikaborna ska ges möjlighet att lämna synpunkter och delta i utformningen av området. Fullmäktiges framtidsgrupper har tillsammans med förvaltningen fått i uppdrag att inhämta synpunkter och idéer om hamnområdets framtida utformning med särskilt fokus på ungdomar. Utdrag till Privatperson + yttrande Gösta Frödin Utvecklingschefen Kommunfullmäktiges sekreterare

12 KF 160 Dnr KS 2012/ Ansökan om förnyelse av kommunal borgen från Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening (ANC) ansöker om förnyelse alternativt utökning av kommunal borgen för föreningens lån. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 maj 2001 om en kommunal borgen för ANC på 40 mnkr. Då beslutet är äldre än tio år kräver ny kreditgivare att beslutet förnyas. Föreningens totala krediter uppgår idag till 49 mnkr och kapitalbehovet beräknas öka med 5 mnkr till följd av en framtida ombyggnad. ANC ansöker i första hand om en förnyelse av tidigare beslut om 40 mnkr och i andra hand en borgensram om 54 mnkr. Kommunförvaltningen föreslår att borgensbeslutet formuleras som ett rambeslut. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juni Kommunledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2012, 204. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 186. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 54 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Utdrag till Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening Ekonomifunktionen Kommuninvest i Sverige AB

13 KF 161 Dnr KS 2012/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av bostadshus, fastighetsbeteckning Arvika Gunnarskogs-Byn 1:106 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt bostadshus med fastighetsbeteckning Arvika Gunnarskogs-Byn 1:106. Föreslagen belägenhetsadress är Byn Väst Änga 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Ansökan den 7 juni Adresslista och karta 31 maj Namnberedningens protokoll den 28 juni 2012, 9. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 187. Motivering till ansökan Idag kallas området för Väst Gärdet. De sökande vill behålla detta namn, men ändra Gärdet till Änga, vilket de tycker passar bättre. Namnberedningen har inget att erinra mot namnet, men anser att det ska vara sammansatt till Västänga. Sekreteraren får i uppdrag att ta kontakt med de sökande för att informera om Namnberedningens förslag, till det sammansatta ordet Västänga. Kontakt tagen med de sökande, som inte har några invändningar mot förslaget. forts

14 KF 161 forts Dnr KS 2012/ Belägenhetsadressen, för fastigheten med beteckning Arvika Gunnarskogs-Byn 1:106, fastställs till Byn, Västänga 1. Utdrag till Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

15 KF 162 Dnr KS 2012/ Namn på lekplatsen vid Myrsmedens väg i Taserud Den 13 juni 2012 invigdes den nyupprustade lekplatsen vid Myrsmedens väg i Taserud. I samband med detta utlystes en tävling för barnen om att få döpa lekplatsen. Många namnförslag inkom. Namnberedningen har tagit del av namnförslagen och man är positiv till initiativet med en tävling för barnen, som har lämnat många bra förslag. Namnberedningen föreslår namnet Myrleken, som knyter an till området i Taserud och dess läge vid Myrsmedens väg. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 18 juni Lista på namnförslag. Namnberedningens protokoll den 28 juni 2012, 10. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 188. Namnet på lekplatsen vid Myrsmedens väg i Taserud fastställs till Myrleken. Utdrag till Parkchefen Räddningstjänsten Kartingenjören

16 KF 163 Dnr KS 2012/ Förslag till ny nämndeman vid Värmlands tingsrätt efter Olof Lindh (M) Olof Lindh (M) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Värmlands tingsrätt. Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå ny nämndeman. Olof Lindhs avsägelse av den 7 februari Kommunfullmäktiges protokoll den 28 maj 2012, 116. Kommunfullmäktiges protokoll den 25 juni 2012, 148. Valberedningens förslag. Till ny nämndeman vid Värmlands tingsrätt väljs Jonny Andersson (M). Utdrag till Värmlands tingsrätt Jonny Andersson Valpärmen

17 KF 164 Dnr KS 2012/ Motion om ny cykelväg till Jössefors, Curt Edenholm (FP), remiss Curt Edenholm föreslår i en motion att en ny gång- och cykelväg anläggs på sträckan Arvika Gilserud (Jössefors). Curt Edenholms motion den 18 juli Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

18 KF 165 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om hamnområdet, remiss I ett medborgarförslag föreslås att hamnområdet blir en plats där allmänheten får möjlighet att flanera och t.ex. spela äventyrs- och minigolf. Förslaget innefattar också hopptorn, badbrygga och glasskiosk. Medborgarförslag den 5 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

19 KF 166 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att Arvika kommun ansöker om medlemskap i nätverket Cittaslow, remiss I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun ansöker om medlemskap i Cittaslow ett nätverk av städer med uttalad strävan efter hög livskvalitet. Medborgarförslag den 9 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

20 KF 167 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att överlåta f.d. Ingestrandsrestaurangen till ungdomar, remiss I ett medborgarförslag förslås att kommunen gör om f.d. Ingestrandsrestaurangen till ett klubbhus för ungdomar. Medborgarförslag den 26 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

21 KF 168 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om förbättringsåtgärder för cyklister, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar initiativ till, eller själv anordnar, luftpåfyllningsställen för cyklar, t.ex. vid järnvägsstationen och de större livsmedelsaffärerna vid Palmviken och Styckåsen. Medborgarförslag den 27 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

22 KF 169 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om kvarvarande belysningsarmaturer vid Kattviken, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen renoverar de kvarvarande gamla belysningsarmaturerna vid Kattviken och förslagsvis sätter upp dem vid Rackstadmuseet. Medborgarförslag den 9 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

23 KF 170 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om gamla järnvägsbanken från Jössefors mot Årjäng/Koppom, remiss I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun i samverkan med Eda och Årjängs kommuner skapar en trafiksäker cykelled på den gamla banvallen från Jössefors mot Årjäng/Koppom. Medborgarförslag den 9 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

24 KF 171 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om gatubelysningen i Sulvik, remiss I ett medborgarförslag föreslås att gatubelysningen i Sulvik ska vara tänd precis som i övriga villaområden i Arvika. Medborgarförslag den 15 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

25 KF 172 Dnr KS 2012/9 101 Redovisning av medborgarförslag där Kommunstyrelsen fattat beslut Av arbetsordning för Kommunfullmäktige framgår att då Kommunfullmäktige remitterar ett medborgarförslag fattar fullmäktige samtidigt beslut om vilken instans (fullmäktige eller styrelse/nämnd) som ska avgöra ärendet. En styrelse/nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Styrelsen/nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Kommunstyrelsen har under april och juni fattat beslut i följande medborgarförslag: KS 88 Dnr KS 2012/ KS 156 Dnr KS 2011/ KS 157 Dnr KS 2012/ Redovisningen läggs till handlingarna.

26 KF 173 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om en app med information om evenemang, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar fram en applikation för Iphone/smartphone med information om evenemang i kommunen t.ex. inom kultur, sport, musik och turism. Medborgarförslag den 16 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

27 KF 174 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om hamnmagasinet i hörnet av Spårgatan och Bangårdsgatan, remiss I ett medborgarförslag föreslås att det gamla hamnmagasinet, Dahlénshuset, i hörnet av Spårgatan och Bangårdsgatan ska bevaras på den plats där det finns idag. Medborgarförslag den 20 augusti Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

28 KF 175 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om Slussen i Säffle, remiss I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun tillsammans med Säffle kommun tar över Slussen i Säffle för att därmed kunna styra slussens öppethållande. Medborgarförslag den 20 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

29 KF 176 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om fontäner med dricksvatten, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp fontäner för dricksvatten på torget, i stadsparken och eventuellt också vid Palmviken och biblioteket. Medborgarförslag den 20 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

30 KF 177 Dnr KS 2012/ Motion om skydd av kommunalt skogsområde med höga naturvärden, Sara Andersson (MP) och Ursula Friberg (MP), remiss Sara Andersson (MP) och Ursula Friberg (MP) föreslår i en motion att det västra skogsskiftet på fastigheten Östra Sund 2:14 undantas från moderna skogsbruksmetoder, som t.ex. kalavverkning och att man undersöker möjligheterna att bedriva ett skonsamt jordbruk enligt äldre modell (s.k. kontinuitetsskogsbruk) på detta skogsskifte. Sara Anderssons (MP) och Ursula Fribergs (MP) motion den 27 augusti 2012 Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

31 KF 178 Dnr KS 2012/ Motion om inköpspolicy för matråvaror och livsmedel, Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C), remiss Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen tar fram en inköpspolicy för matråvaror och livsmedel med syftet att stärka lokalt och närproducerade råvaror och livsmedel. Lars-Ove Janssons (S) och Robert Aronius (C) motion den 27 augusti Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

32 KF 179 Dnr KS 2012/ KS 2012/921 Avsägelser och val av ledamot och ersättare till Myndighetsnämnden Vladimir Stacho (M) avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Myndighetsnämnden och Thomas Broström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Myndighetsnämnden. Vladimir Stachos (M) avsägelse av den 23 augusti Thomas Broströms (M) avsägelse av den 23 augusti Valberedningens förslag 1. Vladimir Stachos (M) och Thomas Broströms (M) avsägelser godkänns. 2. Till ny ordinarie ledamot i Myndighetsnämnden väljs Thomas Broström (M). 3. Till ny ersättare i Myndighetsnämnden väljs Vladimir Stacho (M). Utdrag till Thomas Brostöm Vladimir Stacho Myndighetsnämndens sekreterare Lönefunktionen Valpärmen

33 KF 180 Tack för uppvaktning Per-Olov Ålander (C) och Jan Westergren (M) tackar för den uppvaktning de fått från Kommunfullmäktige på sina födelsedagar. Utdrag till Per-Olov Ålander Jan Westergren

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.30 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Jan Wettmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 16.00 20.15 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna

Läs mer

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, klockan 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) ersätter Claes Pettersson (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Utskottet Lärande och stöd 2009-10-14 177 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08.00-17.20 Beslutande Aina Wåhlund, (S), ordförande Carina Bönström (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (26) Se nästa sida.

Sammanträdesprotokoll 1 (26) Se nästa sida. Sammanträdesprotokoll 1 (26) Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 19.00 21.10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Se nästa sida. JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr

Läs mer

Arvika kommun, allmänna utskottet

Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-08-19 213 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Utskottet Lärande och stöd 2009-02-04 17 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, klockan 13 00-16 30 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Carina Bönström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-03-18 30 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Peter Jouensuu (M) Hans Forssell (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service 2010-10-21 101 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-16.15 Beslutande Ledamöter Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Pia Embretsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-12 20 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Gerd Axelsson (fp) ers för Lisbeth Öjstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Ryman (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Jan Wettmark

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-06-25

Kommunfullmäktige 2007-06-25 Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 19.00-20.30 Beslutande Enligt bifogade närvarolista Övriga deltagande Utredningssekreterare Kommunjurist Kommunchef Bitr. kommunchef Utvecklingschef

Läs mer

Arvika kommun, Allmänna utskottet

Arvika kommun, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Anders Söderström (S), ersättare för Sten Fransson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.30-17.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 13.15-17.00 2011-01-25 16 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.40 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd (7)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd (7) Utskottet Lärande och stöd 2009-01-07 1 (7) Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 00-10 20 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-25 56

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-25 56 2013-09-25 56 Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, Sadelmakaren kl 12.30 15.45. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Utskottet Lärande och stöd

ARVIKA KOMMUN, Utskottet Lärande och stöd Utskottet Lärande och stöd 2008-01-09 1(10) Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-12 00 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) 1, 08 30-09 30 Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (26) Se nästa sida.

Sammanträdesprotokoll 1 (26) Se nästa sida. Sammanträdesprotokoll 1 (26) Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 16.00 20.15 Beslutande ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Utskottet Lärande och stöd 2011-05-18. Verksamhetsuppföljning t o m april månad 2011

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Utskottet Lärande och stöd 2011-05-18. Verksamhetsuppföljning t o m april månad 2011 Plats och tid Verkstaden, sal C kl. 13.30-18.30 Beslutande Ledamöter Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-05-25

Kommunfullmäktige 2009-05-25 Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 19.00-20.30. Beslutande Enligt bifogade närvarolista Övriga deltagande Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-08 143

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-08 143 Plats och tid Stadshuset, Gunnern kl. 8.00-9.00 2011-11-08 143 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Aina Whålund Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Lars-Ove Jansson

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 9.45-11.05 2012-08-28 53 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl 13.15-16.30 2012-08-29 54 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 21.05 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Göran Bryntesson, beredningsansvarig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Verkstaden sal C, kl 13:30-16.00 Beslutande Ledamöter Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Carina Bönström (S) ersättare

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 38 Plats och tid Stadshuset, sammanträdeslokal Gunnern, kl 13.15-15.50 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service 2010-04-20 28 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid ANC, repslagaren, 08.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Lisbeth Öjstrand, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Utskottet Lärande och stöd

ARVIKA KOMMUN, Utskottet Lärande och stöd Utskottet Lärande och stöd 2008-04-02 59 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 00 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Margaretha von

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132 Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-11:55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Jan Wettmark

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl

Stadshuset, Kongsvinger kl 2011-10-25 90 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-09-19 65 Plats och tid Garvaren, röd 13.15-16.35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Henrik Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Mattias Thorängen, bisittande sekreterare. Cecilia Lundqvist Hahne

Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Mattias Thorängen, bisittande sekreterare. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 10.30 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson (S),

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 11.10 12.30 Konstituerande styrelsemöte 2013-05-28 30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (37) Se nästa sida.

Sammanträdesprotokoll 1 (37) Se nästa sida. Sammanträdesprotokoll 1 (37) Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 19.00 20.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Se nästa sida. Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-24 115

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-24 115 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-24 115 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Deltar

Läs mer

Margaretha von Wachenfeldt

Margaretha von Wachenfeldt Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.30 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika onsdagen den 4 september, kl 13.00-17.20 Aina Wåhlund Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Anders Söderström(s) ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer