Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör Gunilla Nilsson, personalchef Ulf Richardson, vd Arvika Fastighets AB Per-Joel Sewelén, verksamhetschef för lärande och stöd Eva Nilsson, verksamhetschef för vård och omsorg Anders Jonasson, miljöchef Lennart Rönning, vd Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB Justerare Börje Wahlund och Eva Svensson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 7 september 2012 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Göran Bryntesson Ordförande Sten Fransson Justerare Börje Wahlund Eva Svensson ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arvika kommun, Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift

2 FULLMÄKTIGE NÄRVAROLISTA 1 (2) mandatperioden Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2012 Närvarande Frånvarande 1 S Claes Pettersson x 2 S Aina Wåhlund x 3 M Jan Wettmark x 4 S Sten Fransson x 5 C Mona Smedman x 6 S Margareta Asserwall x 7 M Christer Bylund x 8 S Lars-Ove Jansson x 9 FP Gösta Frödin x 10 S Marie-Louis Johansson x 11 V Christina Wallin Ohlsson x 12 M Kari Back x 13 S Nils-Gunnar Andersson x 14 C Per-Olov Ålander x 15 MP Sara Andersson x 16 S Elisabeth Hjalmarsson x 17 M Peter Joensuu x 1 18 S Kenneth Wåhlund x 19 SD Håkan Holmström x 2 20 S Eva Svensson x 21 S Anders Söderström x 22 M Jan Lindblad x 23 FP Lisbeth Öjstrand x 24 C Camilla Gustafsson x 25 S Inger Hjerpe x 26 V Tommy Karlsson x 27 S Christian Berginge x 28 M May-Britt Bruce x 29 S Carina Bönström x 30 S Håkan Jivesand x 31 MP Ursula Friberg x 32 S Kerstin Svensson x 33 M Vladimir Stacho x 34 C Ingela Jonsson x 35 S Lena Kandergård x 36 S Gerd Karlsson x 37 M Börje Wahlund x 38 SD Leif Åhlin x 39 S Peter Söderström x 40 FP Curt Edenholm x 41 KD Emile Savelkouls x 3 42 S Emelie Asplund x 43 V Gert Raiml x 4 44 C Robert Aronius x 45 S Jonas Ås x 46 M Jan Westergren x 47 S Linda Hjalmarsson Fjeldstad x 48 S Henrik Axelsson x 49 M Thomas Broström x

3 NÄRVAROLISTA 2 (2) Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2012 Tjänstgörande ersättare: Närvarande, inte tjänstgörande ersättare: 1 M Olof Lindh S Maria Rönnehäll 2 SD Ingen ersättare närvarande S Irene Söderström 3 KD Harry Eklöf S Stefan Åström 4 V Kim Hedengård FP Goro Johansson MP Per Larsson Närvarande, inte tjänstgörande revisor: S Anneli Karlsson

4 KF 152 Dnr KS 2012/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. En fråga ställs om EU-bidrag för innehav av jordbruksmark, s.k. jordbruksstöd. Claes Pettersson (S) besvarar frågan.

5 KF 153 Dnr KS 2012/ Interpellationsdebatt om jordprov vid fastighet i Klässbol Camilla Gustafsson (C), Sara Andersson (MP), Ursula Friberg (MP) och Elisabeth Hjalmarsson (S) ställer en interpellation om möjligheten att ta jordprov vid fastighet i Klässbol. Claes Pettersson (S) besvarar interpellationen genom att redogöra för vilka möjligheter som finns. Camilla Gustafssons (C), Sara Anderssons (MP), Ursula Fribergs (MP) och Elisabeth Hjalmarssons (S) interpellation av den 11 juni Claes Petterssons svar på interpellationen. Under överläggningen yttrar sig Ursula Friberg (MP) och Claes Pettersson (S). Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. Utdrag till Camilla Gustafsson Sara Andersson Ursula Friberg Elisabeth Hjalmarsson Claes Pettersson

6 KF 154 Dnr KS 2012/ Fråga om etableringar i Graningeområdet, Christer Bylund (M) Christer Bylund (M) frågar om hur många förfrågningar om etableringar i Graningeområdet som finns och hur många av dessa som handlar om livsmedelsförsäljning. Claes Pettersson (S) besvarar frågan genom att redogöra för de förfrågningar om etableringar som finns. Christer Bylunds fråga på Kommunfullmäktiges sammanträde. Claes Petterssons svar på Kommunfullmäktiges sammanträde. Frågan och svaret läggs till handlingarna. Utdrag till Christer Bylund Claes Pettersson

7 KF 155 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om parkering vid Arvika simhall I ett medborgarförslag föreslås att kommunen bygger ett parkeringsdäck i tre våningar vid Arvika simhall. Kommunledningsstaben skriver i yttrande att det i samband med tillbyggnaden av simhallen kommer att iordningsställas ytterligare parkeringsplatser inom kvarteret för att tillgodose det ökade behovet. Direkt efter öppnandet av tillbyggnaden räknar kommunen med en ökad besöksfrekvens som sedan stabiliseras efter en tid. Tillbyggnaden av simhallen bör därför ha varit i drift minst ett halvår innan det går att utvärdera om platserna räcker till. Medborgarförslag den 14 mars Kommunfullmäktiges protokoll den 26 mars 2012, 74. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 31 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 25 juni 2012, 181. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 185. Kommunfullmäktige uppdrar till föreståndaren för sim- och sporthallen att bevaka behovet av parkeringsplatser för besökare efter att tillbyggnaden färdigställts och besöksantalet stabiliserats. Utdrag till Privatperson + yttrande Föreståndaren för sim- och sporthallen Utvecklingschefen

8 KF 156 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om ett varumärke för Arvika kommun I ett medborgarförslag föreslås att en bild på en rönn med texten Arvika, Hela Livets Kommun! Vi kom, Vi såg, Vi stannade! tas fram och används som ett varumärke för Arvika kommun. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att Arvika kommun använder sig av varumärket Arvika och bygger upp det genom spridning av positiva företeelser och händelser i kommunen. Kommunen har också tagit fram en grafisk policy och en handbok som stöd för kommunens varumärkesbyggande. Kommunen har valt att inte ha någon slogan utan använder istället kommunens kärnvärden som en grund för arbetet. Långsiktighet och uthållighet är viktigt för att bygga upp varumärket och kännedomen om Arvika. Kommunen bör därför hålla fast vid den grafiska profilen, kärnvärdena och övriga ställningstaganden kring profileringen av Arvika. Medborgarförslag den 19 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 100. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 167. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 181. Kommunfullmäktige konstaterar att Arvika kommuns profilering och varumärke utgörs av begreppet Arvika, kommunens kärnvärden, förhållningssätt och attityder. Kommunen har en antagen grafisk policy som används för att inge förtroende och skapa igenkännande, vilket kräver långsiktighet och konsekvens. Utdrag till Privatperson + yttrande Utvecklingschefen

9 KF 157 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om större lokaler för Arvika karateklubb I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun medverkar till att Arvika karateklubb får större lokaler. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att kommunen har gymnastiksalar och idrottshallar av olika storlek att erbjuda, men gemensamt för dessa lokaler är att många verksamheter måste samsas om tider. För föreningar som söker egna lokaler finns alternativet att kontakta Arvika kommuns fastighetsbolag och privata fastighetsägare. Medborgarförslag den 23 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 101. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 170. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 184. Kommunfullmäktige hänvisar till Föreningsservice för diskussion om lämpliga kommunala lokaler och tider, samt för hjälp med kontaktuppgifter till privata fastighetsägare som kan ha lokaler att erbjuda. Utdrag till Privatperson + yttrande Utvecklingschefen

10 KF 158 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att bygga om Parkhallen till ett musik/konserthus I ett medborgarförslag föreslås att Parkhallen byggs om till ett musik/konserthus. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att Parkhallen ägs av föreningen Folkets Park. Arvika kommun stödjer föreningen genom bidrag men det är föreningen som avgör användningen. Föreningen håller på med en översyn av framtida användning och frågan om ombyggnad till ett musik/konserthus får hanteras inom denna översyn. Medborgarförslag den 23 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 102. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 168. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 182. Kommunfullmäktige konstaterar att Parkhallen och parken ägs av föreningen Folkets Park och används redan för olika former av kulturevenemang. Föreningen håller på med en översyn av framtida användning och frågan om ombyggnad till ett musik/konserthus får hanteras inom denna översyn. Utdrag till Privatperson + yttrande Folkets Park Arvika Utvecklingschefen

11 KF 159 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att låta Arvika kommuns invånare få rösta om hamnområdet I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommuns invånare ska få rösta om hur vi ska utveckla hamnområdet. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att kommunen har för avsikt att upprätta en fördjupad översiktsplan för hamnområdet. Planen ska redovisa framtida markanvändning och utformning av hamnen. De förslag om hamnområdet som inkommer bör hanteras inom planprocessen i enlighet med plan- och bygglagen. Inom planprocessen kommer medborgare ges tillfällen att lämna synpunkter på förslagen och därigenom påverka utformningen av hamnområdet. Medborgarförslag den 23 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 103. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 169. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 183. Under överläggningen yttrar sig Gösta Frödin (FP). Kommunfullmäktige beslutar att utformningen av hamnområdet ska ske i en öppen process där Arvikaborna ska ges möjlighet att lämna synpunkter och delta i utformningen av området. Fullmäktiges framtidsgrupper har tillsammans med förvaltningen fått i uppdrag att inhämta synpunkter och idéer om hamnområdets framtida utformning med särskilt fokus på ungdomar. Utdrag till Privatperson + yttrande Gösta Frödin Utvecklingschefen Kommunfullmäktiges sekreterare

12 KF 160 Dnr KS 2012/ Ansökan om förnyelse av kommunal borgen från Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening (ANC) ansöker om förnyelse alternativt utökning av kommunal borgen för föreningens lån. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 maj 2001 om en kommunal borgen för ANC på 40 mnkr. Då beslutet är äldre än tio år kräver ny kreditgivare att beslutet förnyas. Föreningens totala krediter uppgår idag till 49 mnkr och kapitalbehovet beräknas öka med 5 mnkr till följd av en framtida ombyggnad. ANC ansöker i första hand om en förnyelse av tidigare beslut om 40 mnkr och i andra hand en borgensram om 54 mnkr. Kommunförvaltningen föreslår att borgensbeslutet formuleras som ett rambeslut. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juni Kommunledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2012, 204. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 186. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 54 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Utdrag till Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening Ekonomifunktionen Kommuninvest i Sverige AB

13 KF 161 Dnr KS 2012/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av bostadshus, fastighetsbeteckning Arvika Gunnarskogs-Byn 1:106 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt bostadshus med fastighetsbeteckning Arvika Gunnarskogs-Byn 1:106. Föreslagen belägenhetsadress är Byn Väst Änga 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Ansökan den 7 juni Adresslista och karta 31 maj Namnberedningens protokoll den 28 juni 2012, 9. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 187. Motivering till ansökan Idag kallas området för Väst Gärdet. De sökande vill behålla detta namn, men ändra Gärdet till Änga, vilket de tycker passar bättre. Namnberedningen har inget att erinra mot namnet, men anser att det ska vara sammansatt till Västänga. Sekreteraren får i uppdrag att ta kontakt med de sökande för att informera om Namnberedningens förslag, till det sammansatta ordet Västänga. Kontakt tagen med de sökande, som inte har några invändningar mot förslaget. forts

14 KF 161 forts Dnr KS 2012/ Belägenhetsadressen, för fastigheten med beteckning Arvika Gunnarskogs-Byn 1:106, fastställs till Byn, Västänga 1. Utdrag till Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

15 KF 162 Dnr KS 2012/ Namn på lekplatsen vid Myrsmedens väg i Taserud Den 13 juni 2012 invigdes den nyupprustade lekplatsen vid Myrsmedens väg i Taserud. I samband med detta utlystes en tävling för barnen om att få döpa lekplatsen. Många namnförslag inkom. Namnberedningen har tagit del av namnförslagen och man är positiv till initiativet med en tävling för barnen, som har lämnat många bra förslag. Namnberedningen föreslår namnet Myrleken, som knyter an till området i Taserud och dess läge vid Myrsmedens väg. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 18 juni Lista på namnförslag. Namnberedningens protokoll den 28 juni 2012, 10. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 188. Namnet på lekplatsen vid Myrsmedens väg i Taserud fastställs till Myrleken. Utdrag till Parkchefen Räddningstjänsten Kartingenjören

16 KF 163 Dnr KS 2012/ Förslag till ny nämndeman vid Värmlands tingsrätt efter Olof Lindh (M) Olof Lindh (M) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Värmlands tingsrätt. Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå ny nämndeman. Olof Lindhs avsägelse av den 7 februari Kommunfullmäktiges protokoll den 28 maj 2012, 116. Kommunfullmäktiges protokoll den 25 juni 2012, 148. Valberedningens förslag. Till ny nämndeman vid Värmlands tingsrätt väljs Jonny Andersson (M). Utdrag till Värmlands tingsrätt Jonny Andersson Valpärmen

17 KF 164 Dnr KS 2012/ Motion om ny cykelväg till Jössefors, Curt Edenholm (FP), remiss Curt Edenholm föreslår i en motion att en ny gång- och cykelväg anläggs på sträckan Arvika Gilserud (Jössefors). Curt Edenholms motion den 18 juli Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

18 KF 165 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om hamnområdet, remiss I ett medborgarförslag föreslås att hamnområdet blir en plats där allmänheten får möjlighet att flanera och t.ex. spela äventyrs- och minigolf. Förslaget innefattar också hopptorn, badbrygga och glasskiosk. Medborgarförslag den 5 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

19 KF 166 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att Arvika kommun ansöker om medlemskap i nätverket Cittaslow, remiss I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun ansöker om medlemskap i Cittaslow ett nätverk av städer med uttalad strävan efter hög livskvalitet. Medborgarförslag den 9 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

20 KF 167 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att överlåta f.d. Ingestrandsrestaurangen till ungdomar, remiss I ett medborgarförslag förslås att kommunen gör om f.d. Ingestrandsrestaurangen till ett klubbhus för ungdomar. Medborgarförslag den 26 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

21 KF 168 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om förbättringsåtgärder för cyklister, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar initiativ till, eller själv anordnar, luftpåfyllningsställen för cyklar, t.ex. vid järnvägsstationen och de större livsmedelsaffärerna vid Palmviken och Styckåsen. Medborgarförslag den 27 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

22 KF 169 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om kvarvarande belysningsarmaturer vid Kattviken, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen renoverar de kvarvarande gamla belysningsarmaturerna vid Kattviken och förslagsvis sätter upp dem vid Rackstadmuseet. Medborgarförslag den 9 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

23 KF 170 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om gamla järnvägsbanken från Jössefors mot Årjäng/Koppom, remiss I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun i samverkan med Eda och Årjängs kommuner skapar en trafiksäker cykelled på den gamla banvallen från Jössefors mot Årjäng/Koppom. Medborgarförslag den 9 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

24 KF 171 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om gatubelysningen i Sulvik, remiss I ett medborgarförslag föreslås att gatubelysningen i Sulvik ska vara tänd precis som i övriga villaområden i Arvika. Medborgarförslag den 15 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

25 KF 172 Dnr KS 2012/9 101 Redovisning av medborgarförslag där Kommunstyrelsen fattat beslut Av arbetsordning för Kommunfullmäktige framgår att då Kommunfullmäktige remitterar ett medborgarförslag fattar fullmäktige samtidigt beslut om vilken instans (fullmäktige eller styrelse/nämnd) som ska avgöra ärendet. En styrelse/nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Styrelsen/nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Kommunstyrelsen har under april och juni fattat beslut i följande medborgarförslag: KS 88 Dnr KS 2012/ KS 156 Dnr KS 2011/ KS 157 Dnr KS 2012/ Redovisningen läggs till handlingarna.

26 KF 173 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om en app med information om evenemang, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar fram en applikation för Iphone/smartphone med information om evenemang i kommunen t.ex. inom kultur, sport, musik och turism. Medborgarförslag den 16 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

27 KF 174 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om hamnmagasinet i hörnet av Spårgatan och Bangårdsgatan, remiss I ett medborgarförslag föreslås att det gamla hamnmagasinet, Dahlénshuset, i hörnet av Spårgatan och Bangårdsgatan ska bevaras på den plats där det finns idag. Medborgarförslag den 20 augusti Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

28 KF 175 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om Slussen i Säffle, remiss I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun tillsammans med Säffle kommun tar över Slussen i Säffle för att därmed kunna styra slussens öppethållande. Medborgarförslag den 20 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

29 KF 176 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om fontäner med dricksvatten, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp fontäner för dricksvatten på torget, i stadsparken och eventuellt också vid Palmviken och biblioteket. Medborgarförslag den 20 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

30 KF 177 Dnr KS 2012/ Motion om skydd av kommunalt skogsområde med höga naturvärden, Sara Andersson (MP) och Ursula Friberg (MP), remiss Sara Andersson (MP) och Ursula Friberg (MP) föreslår i en motion att det västra skogsskiftet på fastigheten Östra Sund 2:14 undantas från moderna skogsbruksmetoder, som t.ex. kalavverkning och att man undersöker möjligheterna att bedriva ett skonsamt jordbruk enligt äldre modell (s.k. kontinuitetsskogsbruk) på detta skogsskifte. Sara Anderssons (MP) och Ursula Fribergs (MP) motion den 27 augusti 2012 Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

31 KF 178 Dnr KS 2012/ Motion om inköpspolicy för matråvaror och livsmedel, Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C), remiss Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen tar fram en inköpspolicy för matråvaror och livsmedel med syftet att stärka lokalt och närproducerade råvaror och livsmedel. Lars-Ove Janssons (S) och Robert Aronius (C) motion den 27 augusti Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

32 KF 179 Dnr KS 2012/ KS 2012/921 Avsägelser och val av ledamot och ersättare till Myndighetsnämnden Vladimir Stacho (M) avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Myndighetsnämnden och Thomas Broström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Myndighetsnämnden. Vladimir Stachos (M) avsägelse av den 23 augusti Thomas Broströms (M) avsägelse av den 23 augusti Valberedningens förslag 1. Vladimir Stachos (M) och Thomas Broströms (M) avsägelser godkänns. 2. Till ny ordinarie ledamot i Myndighetsnämnden väljs Thomas Broström (M). 3. Till ny ersättare i Myndighetsnämnden väljs Vladimir Stacho (M). Utdrag till Thomas Brostöm Vladimir Stacho Myndighetsnämndens sekreterare Lönefunktionen Valpärmen

33 KF 180 Tack för uppvaktning Per-Olov Ålander (C) och Jan Westergren (M) tackar för den uppvaktning de fått från Kommunfullmäktige på sina födelsedagar. Utdrag till Per-Olov Ålander Jan Westergren

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.40 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 13.15-17.00 2011-01-25 16 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl 13.15-16.30 2012-08-29 54 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist,

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 9.45-11.05 2012-08-28 53 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid ANC, repslagaren, 08.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Lisbeth Öjstrand, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot ( 93-97 ) Anna Åkesson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot ( 93-97 ) Anna Åkesson, sekreterare 2011-09-20 101 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl.10.10-11.30 ajournering kl. 10.30-10.50 Beslutande Ledamöter Lisa Levin, ordförande (ersättare för ordförande Anders Söderström) Göran Andersson,

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-03-30

Kommunfullmäktige 2009-03-30 Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 16.00-20.30 Beslutande Enligt bifogade närvarolista Övriga deltagande Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-05-20 52 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Margareta Jarlstedt (M) Hans

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m)

Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m) Protokoll Kommunfullmäktige den 31 januari 2005 Kf 1 Dnr KS04/474 822 Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m) Jan Wettmark (m) föreslår i en motion att simhallen håller söndagsöppet

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2011-11-23 82 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande 71-75, 77-78 Maria Rönnehäll (S), ordförande 70, 76 Hans Forssell

Läs mer

Information om Arvika kommuns näringslivsklimat

Information om Arvika kommuns näringslivsklimat Protokoll Kommunfullmäktige den 28 februari 2005 Kf 19 a Dnr KS05/58 140 Information om Arvika kommuns näringslivsklimat Utvecklingschef Anna Wikstrand informerar om Arvika kommuns näringslivsklimat Kf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Region Värmland, information om bredbandsutbyggnad

Region Värmland, information om bredbandsutbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige den 27 september 2004 Kf 123 a Dnr KS03/87 534 Region Värmland, information om bredbandsutbyggnad Region Värmland informerar om bredbandsutbyggnaden i Värmland. Kf 124 Dnr KS03/300

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-16 235 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 26 maj 2003

Protokoll Kommunfullmäktige 26 maj 2003 Protokoll Kommunfullmäktige 26 maj 2003 Kf 79 Dnr KS02/317 040 Motion om rehabiliteringskostnader för sjukskriven personal, Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind yrkar i motion att statistik om rehabiliteringskostnader

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Lena Kandergård (S), ersättare

Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Lena Kandergård (S), ersättare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30 14.10 Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset kl 14.00 15.35 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Jan Wettmark (M) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Maria Rönnehäll (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Plats och tid Västängsgården, klockan 13.15-17.00 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner (mp)

Läs mer

Anne-Louise Andersson, avdelningschef Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg

Anne-Louise Andersson, avdelningschef Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2008-04-17 34 Plats och tid Beslutande Stadshuset, klockan Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) Hans Forssell (s) Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-06-25 119

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-06-25 119 Utskottet Lärande och stöd 2008-06-25 119 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-16 00 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Carina Bönström (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer