Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör Gunilla Nilsson, personalchef Ulf Richardson, vd Arvika Fastighets AB Per-Joel Sewelén, verksamhetschef för lärande och stöd Eva Nilsson, verksamhetschef för vård och omsorg Anders Jonasson, miljöchef Lennart Rönning, vd Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB Justerare Börje Wahlund och Eva Svensson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 7 september 2012 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Göran Bryntesson Ordförande Sten Fransson Justerare Börje Wahlund Eva Svensson ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arvika kommun, Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift

2 FULLMÄKTIGE NÄRVAROLISTA 1 (2) mandatperioden Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2012 Närvarande Frånvarande 1 S Claes Pettersson x 2 S Aina Wåhlund x 3 M Jan Wettmark x 4 S Sten Fransson x 5 C Mona Smedman x 6 S Margareta Asserwall x 7 M Christer Bylund x 8 S Lars-Ove Jansson x 9 FP Gösta Frödin x 10 S Marie-Louis Johansson x 11 V Christina Wallin Ohlsson x 12 M Kari Back x 13 S Nils-Gunnar Andersson x 14 C Per-Olov Ålander x 15 MP Sara Andersson x 16 S Elisabeth Hjalmarsson x 17 M Peter Joensuu x 1 18 S Kenneth Wåhlund x 19 SD Håkan Holmström x 2 20 S Eva Svensson x 21 S Anders Söderström x 22 M Jan Lindblad x 23 FP Lisbeth Öjstrand x 24 C Camilla Gustafsson x 25 S Inger Hjerpe x 26 V Tommy Karlsson x 27 S Christian Berginge x 28 M May-Britt Bruce x 29 S Carina Bönström x 30 S Håkan Jivesand x 31 MP Ursula Friberg x 32 S Kerstin Svensson x 33 M Vladimir Stacho x 34 C Ingela Jonsson x 35 S Lena Kandergård x 36 S Gerd Karlsson x 37 M Börje Wahlund x 38 SD Leif Åhlin x 39 S Peter Söderström x 40 FP Curt Edenholm x 41 KD Emile Savelkouls x 3 42 S Emelie Asplund x 43 V Gert Raiml x 4 44 C Robert Aronius x 45 S Jonas Ås x 46 M Jan Westergren x 47 S Linda Hjalmarsson Fjeldstad x 48 S Henrik Axelsson x 49 M Thomas Broström x

3 NÄRVAROLISTA 2 (2) Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2012 Tjänstgörande ersättare: Närvarande, inte tjänstgörande ersättare: 1 M Olof Lindh S Maria Rönnehäll 2 SD Ingen ersättare närvarande S Irene Söderström 3 KD Harry Eklöf S Stefan Åström 4 V Kim Hedengård FP Goro Johansson MP Per Larsson Närvarande, inte tjänstgörande revisor: S Anneli Karlsson

4 KF 152 Dnr KS 2012/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. En fråga ställs om EU-bidrag för innehav av jordbruksmark, s.k. jordbruksstöd. Claes Pettersson (S) besvarar frågan.

5 KF 153 Dnr KS 2012/ Interpellationsdebatt om jordprov vid fastighet i Klässbol Camilla Gustafsson (C), Sara Andersson (MP), Ursula Friberg (MP) och Elisabeth Hjalmarsson (S) ställer en interpellation om möjligheten att ta jordprov vid fastighet i Klässbol. Claes Pettersson (S) besvarar interpellationen genom att redogöra för vilka möjligheter som finns. Camilla Gustafssons (C), Sara Anderssons (MP), Ursula Fribergs (MP) och Elisabeth Hjalmarssons (S) interpellation av den 11 juni Claes Petterssons svar på interpellationen. Under överläggningen yttrar sig Ursula Friberg (MP) och Claes Pettersson (S). Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. Utdrag till Camilla Gustafsson Sara Andersson Ursula Friberg Elisabeth Hjalmarsson Claes Pettersson

6 KF 154 Dnr KS 2012/ Fråga om etableringar i Graningeområdet, Christer Bylund (M) Christer Bylund (M) frågar om hur många förfrågningar om etableringar i Graningeområdet som finns och hur många av dessa som handlar om livsmedelsförsäljning. Claes Pettersson (S) besvarar frågan genom att redogöra för de förfrågningar om etableringar som finns. Christer Bylunds fråga på Kommunfullmäktiges sammanträde. Claes Petterssons svar på Kommunfullmäktiges sammanträde. Frågan och svaret läggs till handlingarna. Utdrag till Christer Bylund Claes Pettersson

7 KF 155 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om parkering vid Arvika simhall I ett medborgarförslag föreslås att kommunen bygger ett parkeringsdäck i tre våningar vid Arvika simhall. Kommunledningsstaben skriver i yttrande att det i samband med tillbyggnaden av simhallen kommer att iordningsställas ytterligare parkeringsplatser inom kvarteret för att tillgodose det ökade behovet. Direkt efter öppnandet av tillbyggnaden räknar kommunen med en ökad besöksfrekvens som sedan stabiliseras efter en tid. Tillbyggnaden av simhallen bör därför ha varit i drift minst ett halvår innan det går att utvärdera om platserna räcker till. Medborgarförslag den 14 mars Kommunfullmäktiges protokoll den 26 mars 2012, 74. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 31 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 25 juni 2012, 181. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 185. Kommunfullmäktige uppdrar till föreståndaren för sim- och sporthallen att bevaka behovet av parkeringsplatser för besökare efter att tillbyggnaden färdigställts och besöksantalet stabiliserats. Utdrag till Privatperson + yttrande Föreståndaren för sim- och sporthallen Utvecklingschefen

8 KF 156 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om ett varumärke för Arvika kommun I ett medborgarförslag föreslås att en bild på en rönn med texten Arvika, Hela Livets Kommun! Vi kom, Vi såg, Vi stannade! tas fram och används som ett varumärke för Arvika kommun. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att Arvika kommun använder sig av varumärket Arvika och bygger upp det genom spridning av positiva företeelser och händelser i kommunen. Kommunen har också tagit fram en grafisk policy och en handbok som stöd för kommunens varumärkesbyggande. Kommunen har valt att inte ha någon slogan utan använder istället kommunens kärnvärden som en grund för arbetet. Långsiktighet och uthållighet är viktigt för att bygga upp varumärket och kännedomen om Arvika. Kommunen bör därför hålla fast vid den grafiska profilen, kärnvärdena och övriga ställningstaganden kring profileringen av Arvika. Medborgarförslag den 19 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 100. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 167. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 181. Kommunfullmäktige konstaterar att Arvika kommuns profilering och varumärke utgörs av begreppet Arvika, kommunens kärnvärden, förhållningssätt och attityder. Kommunen har en antagen grafisk policy som används för att inge förtroende och skapa igenkännande, vilket kräver långsiktighet och konsekvens. Utdrag till Privatperson + yttrande Utvecklingschefen

9 KF 157 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om större lokaler för Arvika karateklubb I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun medverkar till att Arvika karateklubb får större lokaler. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att kommunen har gymnastiksalar och idrottshallar av olika storlek att erbjuda, men gemensamt för dessa lokaler är att många verksamheter måste samsas om tider. För föreningar som söker egna lokaler finns alternativet att kontakta Arvika kommuns fastighetsbolag och privata fastighetsägare. Medborgarförslag den 23 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 101. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 170. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 184. Kommunfullmäktige hänvisar till Föreningsservice för diskussion om lämpliga kommunala lokaler och tider, samt för hjälp med kontaktuppgifter till privata fastighetsägare som kan ha lokaler att erbjuda. Utdrag till Privatperson + yttrande Utvecklingschefen

10 KF 158 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att bygga om Parkhallen till ett musik/konserthus I ett medborgarförslag föreslås att Parkhallen byggs om till ett musik/konserthus. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att Parkhallen ägs av föreningen Folkets Park. Arvika kommun stödjer föreningen genom bidrag men det är föreningen som avgör användningen. Föreningen håller på med en översyn av framtida användning och frågan om ombyggnad till ett musik/konserthus får hanteras inom denna översyn. Medborgarförslag den 23 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 102. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 168. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 182. Kommunfullmäktige konstaterar att Parkhallen och parken ägs av föreningen Folkets Park och används redan för olika former av kulturevenemang. Föreningen håller på med en översyn av framtida användning och frågan om ombyggnad till ett musik/konserthus får hanteras inom denna översyn. Utdrag till Privatperson + yttrande Folkets Park Arvika Utvecklingschefen

11 KF 159 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att låta Arvika kommuns invånare få rösta om hamnområdet I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommuns invånare ska få rösta om hur vi ska utveckla hamnområdet. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att kommunen har för avsikt att upprätta en fördjupad översiktsplan för hamnområdet. Planen ska redovisa framtida markanvändning och utformning av hamnen. De förslag om hamnområdet som inkommer bör hanteras inom planprocessen i enlighet med plan- och bygglagen. Inom planprocessen kommer medborgare ges tillfällen att lämna synpunkter på förslagen och därigenom påverka utformningen av hamnområdet. Medborgarförslag den 23 april Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2012, 103. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 11 juni 2012, 169. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 183. Under överläggningen yttrar sig Gösta Frödin (FP). Kommunfullmäktige beslutar att utformningen av hamnområdet ska ske i en öppen process där Arvikaborna ska ges möjlighet att lämna synpunkter och delta i utformningen av området. Fullmäktiges framtidsgrupper har tillsammans med förvaltningen fått i uppdrag att inhämta synpunkter och idéer om hamnområdets framtida utformning med särskilt fokus på ungdomar. Utdrag till Privatperson + yttrande Gösta Frödin Utvecklingschefen Kommunfullmäktiges sekreterare

12 KF 160 Dnr KS 2012/ Ansökan om förnyelse av kommunal borgen från Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening (ANC) ansöker om förnyelse alternativt utökning av kommunal borgen för föreningens lån. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 maj 2001 om en kommunal borgen för ANC på 40 mnkr. Då beslutet är äldre än tio år kräver ny kreditgivare att beslutet förnyas. Föreningens totala krediter uppgår idag till 49 mnkr och kapitalbehovet beräknas öka med 5 mnkr till följd av en framtida ombyggnad. ANC ansöker i första hand om en förnyelse av tidigare beslut om 40 mnkr och i andra hand en borgensram om 54 mnkr. Kommunförvaltningen föreslår att borgensbeslutet formuleras som ett rambeslut. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juni Kommunledningsutskottets protokoll den 6 augusti 2012, 204. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 186. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 54 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Utdrag till Arvika Näringslivscenter ekonomisk förening Ekonomifunktionen Kommuninvest i Sverige AB

13 KF 161 Dnr KS 2012/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av bostadshus, fastighetsbeteckning Arvika Gunnarskogs-Byn 1:106 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt bostadshus med fastighetsbeteckning Arvika Gunnarskogs-Byn 1:106. Föreslagen belägenhetsadress är Byn Väst Änga 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Ansökan den 7 juni Adresslista och karta 31 maj Namnberedningens protokoll den 28 juni 2012, 9. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 187. Motivering till ansökan Idag kallas området för Väst Gärdet. De sökande vill behålla detta namn, men ändra Gärdet till Änga, vilket de tycker passar bättre. Namnberedningen har inget att erinra mot namnet, men anser att det ska vara sammansatt till Västänga. Sekreteraren får i uppdrag att ta kontakt med de sökande för att informera om Namnberedningens förslag, till det sammansatta ordet Västänga. Kontakt tagen med de sökande, som inte har några invändningar mot förslaget. forts

14 KF 161 forts Dnr KS 2012/ Belägenhetsadressen, för fastigheten med beteckning Arvika Gunnarskogs-Byn 1:106, fastställs till Byn, Västänga 1. Utdrag till Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

15 KF 162 Dnr KS 2012/ Namn på lekplatsen vid Myrsmedens väg i Taserud Den 13 juni 2012 invigdes den nyupprustade lekplatsen vid Myrsmedens väg i Taserud. I samband med detta utlystes en tävling för barnen om att få döpa lekplatsen. Många namnförslag inkom. Namnberedningen har tagit del av namnförslagen och man är positiv till initiativet med en tävling för barnen, som har lämnat många bra förslag. Namnberedningen föreslår namnet Myrleken, som knyter an till området i Taserud och dess läge vid Myrsmedens väg. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 18 juni Lista på namnförslag. Namnberedningens protokoll den 28 juni 2012, 10. Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2012, 188. Namnet på lekplatsen vid Myrsmedens väg i Taserud fastställs till Myrleken. Utdrag till Parkchefen Räddningstjänsten Kartingenjören

16 KF 163 Dnr KS 2012/ Förslag till ny nämndeman vid Värmlands tingsrätt efter Olof Lindh (M) Olof Lindh (M) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Värmlands tingsrätt. Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå ny nämndeman. Olof Lindhs avsägelse av den 7 februari Kommunfullmäktiges protokoll den 28 maj 2012, 116. Kommunfullmäktiges protokoll den 25 juni 2012, 148. Valberedningens förslag. Till ny nämndeman vid Värmlands tingsrätt väljs Jonny Andersson (M). Utdrag till Värmlands tingsrätt Jonny Andersson Valpärmen

17 KF 164 Dnr KS 2012/ Motion om ny cykelväg till Jössefors, Curt Edenholm (FP), remiss Curt Edenholm föreslår i en motion att en ny gång- och cykelväg anläggs på sträckan Arvika Gilserud (Jössefors). Curt Edenholms motion den 18 juli Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

18 KF 165 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om hamnområdet, remiss I ett medborgarförslag föreslås att hamnområdet blir en plats där allmänheten får möjlighet att flanera och t.ex. spela äventyrs- och minigolf. Förslaget innefattar också hopptorn, badbrygga och glasskiosk. Medborgarförslag den 5 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

19 KF 166 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att Arvika kommun ansöker om medlemskap i nätverket Cittaslow, remiss I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun ansöker om medlemskap i Cittaslow ett nätverk av städer med uttalad strävan efter hög livskvalitet. Medborgarförslag den 9 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

20 KF 167 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om att överlåta f.d. Ingestrandsrestaurangen till ungdomar, remiss I ett medborgarförslag förslås att kommunen gör om f.d. Ingestrandsrestaurangen till ett klubbhus för ungdomar. Medborgarförslag den 26 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

21 KF 168 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om förbättringsåtgärder för cyklister, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar initiativ till, eller själv anordnar, luftpåfyllningsställen för cyklar, t.ex. vid järnvägsstationen och de större livsmedelsaffärerna vid Palmviken och Styckåsen. Medborgarförslag den 27 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

22 KF 169 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om kvarvarande belysningsarmaturer vid Kattviken, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen renoverar de kvarvarande gamla belysningsarmaturerna vid Kattviken och förslagsvis sätter upp dem vid Rackstadmuseet. Medborgarförslag den 9 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

23 KF 170 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om gamla järnvägsbanken från Jössefors mot Årjäng/Koppom, remiss I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun i samverkan med Eda och Årjängs kommuner skapar en trafiksäker cykelled på den gamla banvallen från Jössefors mot Årjäng/Koppom. Medborgarförslag den 9 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

24 KF 171 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om gatubelysningen i Sulvik, remiss I ett medborgarförslag föreslås att gatubelysningen i Sulvik ska vara tänd precis som i övriga villaområden i Arvika. Medborgarförslag den 15 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

25 KF 172 Dnr KS 2012/9 101 Redovisning av medborgarförslag där Kommunstyrelsen fattat beslut Av arbetsordning för Kommunfullmäktige framgår att då Kommunfullmäktige remitterar ett medborgarförslag fattar fullmäktige samtidigt beslut om vilken instans (fullmäktige eller styrelse/nämnd) som ska avgöra ärendet. En styrelse/nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Styrelsen/nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Kommunstyrelsen har under april och juni fattat beslut i följande medborgarförslag: KS 88 Dnr KS 2012/ KS 156 Dnr KS 2011/ KS 157 Dnr KS 2012/ Redovisningen läggs till handlingarna.

26 KF 173 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om en app med information om evenemang, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar fram en applikation för Iphone/smartphone med information om evenemang i kommunen t.ex. inom kultur, sport, musik och turism. Medborgarförslag den 16 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

27 KF 174 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om hamnmagasinet i hörnet av Spårgatan och Bangårdsgatan, remiss I ett medborgarförslag föreslås att det gamla hamnmagasinet, Dahlénshuset, i hörnet av Spårgatan och Bangårdsgatan ska bevaras på den plats där det finns idag. Medborgarförslag den 20 augusti Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

28 KF 175 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om Slussen i Säffle, remiss I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun tillsammans med Säffle kommun tar över Slussen i Säffle för att därmed kunna styra slussens öppethållande. Medborgarförslag den 20 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.

29 KF 176 Dnr KS 2012/ Medborgarförslag om fontäner med dricksvatten, remiss I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp fontäner för dricksvatten på torget, i stadsparken och eventuellt också vid Palmviken och biblioteket. Medborgarförslag den 20 augusti Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

30 KF 177 Dnr KS 2012/ Motion om skydd av kommunalt skogsområde med höga naturvärden, Sara Andersson (MP) och Ursula Friberg (MP), remiss Sara Andersson (MP) och Ursula Friberg (MP) föreslår i en motion att det västra skogsskiftet på fastigheten Östra Sund 2:14 undantas från moderna skogsbruksmetoder, som t.ex. kalavverkning och att man undersöker möjligheterna att bedriva ett skonsamt jordbruk enligt äldre modell (s.k. kontinuitetsskogsbruk) på detta skogsskifte. Sara Anderssons (MP) och Ursula Fribergs (MP) motion den 27 augusti 2012 Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

31 KF 178 Dnr KS 2012/ Motion om inköpspolicy för matråvaror och livsmedel, Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C), remiss Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen tar fram en inköpspolicy för matråvaror och livsmedel med syftet att stärka lokalt och närproducerade råvaror och livsmedel. Lars-Ove Janssons (S) och Robert Aronius (C) motion den 27 augusti Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

32 KF 179 Dnr KS 2012/ KS 2012/921 Avsägelser och val av ledamot och ersättare till Myndighetsnämnden Vladimir Stacho (M) avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Myndighetsnämnden och Thomas Broström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Myndighetsnämnden. Vladimir Stachos (M) avsägelse av den 23 augusti Thomas Broströms (M) avsägelse av den 23 augusti Valberedningens förslag 1. Vladimir Stachos (M) och Thomas Broströms (M) avsägelser godkänns. 2. Till ny ordinarie ledamot i Myndighetsnämnden väljs Thomas Broström (M). 3. Till ny ersättare i Myndighetsnämnden väljs Vladimir Stacho (M). Utdrag till Thomas Brostöm Vladimir Stacho Myndighetsnämndens sekreterare Lönefunktionen Valpärmen

33 KF 180 Tack för uppvaktning Per-Olov Ålander (C) och Jan Westergren (M) tackar för den uppvaktning de fått från Kommunfullmäktige på sina födelsedagar. Utdrag till Per-Olov Ålander Jan Westergren

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-16 235 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Roland Bäckman (S) Björn Brink (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Plats och tid Tranås, kl: 18:30-20:00 Beslutat Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Barbro Sundström

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer