Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige (232)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör Mikael Rainerson, ekonomichef Gunilla Nilsson, personalchef Mikael Engstig, vice vd Arvika Fastighets AB Per-Joel Sewelén, verksamhetschef för lärande och stöd Eva Nilsson, verksamhetschef för vård och omsorg Anders Jonasson, miljöchef Lennart Rönning, vd Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB Anders Norrby, vice vd Arvika Teknik AB Justerare Jan Lindblad och Lars-Ove Jansson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 5 september Paragrafer Underskrifter Sekreterare Göran Bryntesson Ordförande Sten Fransson Justerare Jan Lindblad Lars-Ove Jansson ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arvika kommun, Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Jane Hellö

2 FULLMÄKTIGE NÄRVAROLISTA 201 mandatperioden Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 Närvarande Frånvarande 1 S Claes Pettersson x 2 S Aina Wåhlund x 3 M Jan Wettmark x 4 S Sten Fransson x 5 C Mona Smedman x 6 S Margareta Asserwall x 1 7 M Christer Bylund x 8 S Lars-Ove Jansson x 9 FP Gösta Frödin x 10 S Marie-Louis Johansson x 2 11 V Christina Wallin Ohlsson x 12 M Kari Back x 13 S Nils-Gunnar Andersson x 14 C Per-Olov Ålander x 15 MP Sara Andersson x 3 16 S Elisabeth Hjalmarsson x 4 17 M Peter Joensuu x 5 18 S Kenneth Wåhlund x 19 SD 20 S Eva Svensson x 6 21 S Anders Söderström x 22 M Jan Lindblad x 23 FP Lisbeth Öjstrand x 24 C Camilla Gustafsson x 25 S Inger Hjerpe x 26 V Tommy Karlsson x 27 S Christian Berginge x 7 28 M May-Britt Bruce x 29 S Carina Bönström x 30 S Håkan Jivesand x 31 MP Ragnar Mensner x 8 32 S Kerstin Svensson x 33 M Vladimir Stacho x 34 C Ingela Jonsson x 35 S Lena Kandergård x 36 S Gerd Karlsson x 37 M Börje Wahlund x 38 - Leif Åhlin x 39 S Peter Söderström x 40 FP Curt Edenholm x 41 KD Emile Savelkouls x 9 42 S Emelie Asplund x 43 V Gert Raiml x 44 C Robert Aronius x S Jonas Ås x 46 M Jan Westergren x S Linda Hjalmarsson Fjeldstad x 48 S Henrik Axelsson x M Thomas Broström x

3 NÄRVAROLISTA 202 Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 Tjänstgörande ersättare: Närvarande, inte tjänstgörande ersättare: 1 S Kenneth Johannesson 2 S Irene Söderström 3 MP Per Larsson 4 S Hans Forssell 5 M Uno Eriksson 6 S Maria Rönnehäll 7 S Barbro Åström 8 MP Barbara Hinsch 9 KD Harry Eklöf 10 C Torkel Oledal 11 M Pål Jonson 12 S Göran Andersson Närvarande, inte tjänstgörande revisorer: S Sven-Eric von Wachenfeldt

4 Kommunfullmäktige KF 139 Dnr KS 2013/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. Ingen fråga ställs på allmänhetens frågestund.

5 Kommunfullmäktige KF 140 Dnr KS 2013/ Interpellationsdebatt om Kommunstyrelsebeslut i genusfrågor Leif Åhlin (-) frågar om beslut som Kommunstyrelsen fattat i genusfrågor. Interpellationen besvaras av Claes Pettersson (S) som i sitt svar hänvisar till den plan som Arvika kommun antagit i plan för jämställdhet och mångfald. Leif Åhlins (-) interpellation den 13 juni Claes Petterssons svar den 5 augusti Under överläggningen yttrar sig Leif Åhlin (-), Claes Pettersson (S), Gösta Frödin (FP), Peter Söderström (S), Kenneth Johannesson (S) och Gert Raiml (V). Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. Leif Åhlin Claes Pettersson Gösta Frödin Peter Söderström Kenneth Johannesson Gert Raiml

6 Kommunfullmäktige KF 141 Dnr KS 2013/ Fråga om vilka kriterier som gäller angående byte av bostad inom särskilt boende, Curt Edenholm (FP) Curt Edenholm (FP) ställer en fråga om vilka kriterier som gäller vid byte av bostad inom särskilt boende. Sten Fransson (S) besvarar frågan genom att redogöra för vilka kriterier och regler som gäller vid byte av bostad inom särskilt boende. Curt Edenholms (FP) fråga den 26 augusti Sten Franssons (S) svar på kommunfullmäktiges sammanträde. Frågan och svaret läggs till handlingarna. Curt Edenholm Sten Fransson

7 Kommunfullmäktige KF 142 Dnr KS 2012/ Motion om inköpspolicy för matråvaror och livsmedel, Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C) Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen tar fram en inköpspolicy för matråvaror och livsmedel med syftet att stärka lokala och närproducerade råvaror och livsmedel. Enligt lagen om offentlig upphandling är det idag otillåtet att ta lokal hänsyn i en upphandling. Alla inom EU skall ges samma möjlighet att lämna anbud. En möjlighet är att i kommunens inköpspolicy ändra så att upphandlingar utformas på ett sådant sätt att lokalt näringsliv ges möjlighet att lämna anbud. Lars-Ove Janssons (S) och Robert Aronius (C) motion den 27 augusti Kommunfullmäktiges protokoll den 27 augusti 2013, 178. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 22 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 10 juni 2013, 156. Yrkanden Under överläggningen yttrar sig Lars-Ove Jansson (S), Claes Pettersson (S), Mona Smedman (C) och Gösta Frödin (FP) och yrkar bifall för Kommunstyrelsens förslag. Vladimir Stacho (M) yrkar att det i protokollet ska stå att med lokalt producerade livsmedel menas att de är producerade i vår kommun. Leif Åhlin (-) yrkar att ärendet återremitteras. forts.

8 Kommunfullmäktige KF 142 forts. Dnr KS 2012/ Propositionsordning Ordföranden ställer Leif Åhlins (-) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Vladimir Stachos (M) yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige reviderar befintlig inköpspolicy i kapitel 1 Mål, avsnittet med konkurrens menas punkt 3 enligt följande: Att varje inköpare har skyldighet att aktivt undersöka och ta hänsyn i upphandlingen så att lokala näringslivet ges möjlighet att lämna anbud. Exempel på sådan hänsyn kan vara uppdelning i mindre upphandlingar eller att ge möjligheter att lämna anbud på del av det som upphandlas. Vidare ska den konkurrens som finns inom och utom landet tillvaratas. Motionen är därmed bifallen. Reservation Leif Åhlin (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Lars-Ove Jansson Robert Aronius Claes Pettersson Mona Smedman Gösta Frödin Vladimir Stacho Leif Åhlin Bitr. kommundirektören Inköpschefen Kostservice Författningarna

9 Kommunfullmäktige KF 143 Dnr KS 2012/ Motion om husbilsparkering med utökad service, Jan Wettmark (M) Jan Wettmark (M) föreslår i en motion att kronor avsätts under 2013 till en centrumnära ställplats med utökad service för husbilar. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att kommunen anvisar husbilar till två större parkeringar i centrum och att detta tillsammans med den service som finns på Ingestrands Camping anses vara tillfyllest. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för komplettering med en kostnadsberäkning rörande installation av el. Kommunledningsstaben lämnar följande kostnadsberäkning: Vid P-plats kv. Lampan inom hamnområdet dit husbilsparkering är skyltad centralt, kan 10 stycken armaturer bytas ut och kopplas in för strömförsörjning. Utbyte armatur 5500 kronor/ st. * 10 st. = kronor Uthyrning av strömplatser kan göras av Arvika Turistbyrå. Jan Wettmarks (M) motion den 21 december Kommunfullmäktiges protokoll den 28 januari 2013, 12. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 20 februari Kommunledningsutskottets protokoll den 4 mars 2013, 60. Kommunstyrelsens protokoll den 8 april 2013, 78. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 22 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 10 juni 2013, 155. forts.

10 Kommunfullmäktige KF 143 forts. Dnr KS 2012/ Under överläggningen yttrar sig Claes Pettersson (S), Jan Wettmark (M), Christer Bylund (M) och Gösta Frödin (FP). Under denna överläggning enas man om att en ändring ska göras i förslag till beslut. Den sista meningen anses vara tillfyllest strykes och ersätts med texten Strävan är att skapa centrumnära platser. Kommunfullmäktige avslår motionen. Husbilar anvisas till två större parkeringar i centrum, Tivoliplatsen och kv. Lampan och den service som finns på Ingestrands Camping. Strävan är att skapa centrumnära platser. Jan Wettmark Claes Pettersson Christer Bylund Gösta Frödin Bitr. kommundirektören Planeringschefen Gatu- och trafikansvarige

11 Kommunfullmäktige KF 144 Dnr KS 2013/ Motion om att undersöka möjligheten att skicka handikappade på resor, Leif Åhlin (-) Leif Åhlin (-) föreslår i en motion att kommunen undersöker möjlighet att köpa en fastighet i Spanien. Fastigheten skulle bland annat kunna användas till att göra det möjligt för handikappade och deras anhörigvårdare att kunna göra rekreationsresor. Kommunens övergripande uppgift är att förvalta skattebetalarnas medel och efterse en god ekonomisk hushållning. Medlen ska i första hand nyttjas för kommunens kärnverksamhet. Kommunen ska ha ett kostnadseffektivt förhållningssätt och bedriva ändamålsenlig verksamhet. Att köpa en eller flera fastigheter i Spanien för rekreationsresor bedöms inte som rimligt eller realistiskt. Leif Åhlins motion den 3 april Kommunfullmäktiges protokoll den 22 april 2013, 78. Verksamheten Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 12 juni Utskottet Vård och omsorgs protokoll den 19 juni 2013, 41. Yrkande Under överläggningen yttrar sig Leif Åhlin (-) och yrkar bifall för sin egen motion. Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Leif Åhlin (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Leif Åhlin Verksamhetschefen Vård och omsorg

12 Kommunfullmäktige KF 145 Dnr KS 2013/ Motion om att undersöka möjligheten att ha betesdjur på kommunens mark, Gert Raiml (V) Kommunstyrelsen har den 13 maj 2013, 99, återremitterat motionen med hänvisning till ytterligare utredning. Kommunledningsstaben har i tidigare yttranden konstaterat att den kommunala mark som finns i stor utsträckning ligger i anslutning till våra tätorter. Marken är i dag utarrenderad och det finns tretton jordbruksarrenden. Arrendena utgörs i regel av små arealer. Kommunen söker samarbeten med andra organisationer och verksamheter som bidrar till fortsatt hållbar samhällsutveckling. Exempelvis finns inom ramen för Hushållningssällskapets verksamhet projekt inom Grön omsorg som syftar till att använda natur, odling, och djurhållning för läkande verksamhet där individer får stöd och sysselsättning. Gert Raimls motion den 25 mars Kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2013, 62. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 16 april Kommunledningsutskottets protokoll den 29 april 2013, 121. Kommunstyrelsens protokoll den 13 maj 2013, 99. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 14 juni Kommunledningsutskottets protokoll den 24 juni 2013, 176. Yrkande Under överläggningen yttrar sig Gert Raiml (V) och yrkar bifall för sin egen motion. forts.

13 Kommunfullmäktige KF 145 forts. Dnr KS 2013/ Kommunfullmäktige konstaterar att kommunens mark i stor utsträckning är tätortsnära och idag utarrenderad i tretton arrenden. Arealerna är spridda och små. I samverkan med andra söker kommunen aktörer som kan bidra till fortsatt hållbar samhällsutveckling. Motionen avslås. Reservation Tommy Karlsson (V) och Christina Wallin Ohlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gert Raimls (V) yrkande. Gert Raiml Tommy Karlsson Christina Wallin Ohlsson Bitr. kommundirektören Planeringschefen

14 Kommunfullmäktige KF 146 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om att tidigarelägga turer för Hemglass försäljning En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att Hemglass tidsmässigt förlägger sin försäljning så att det inte stör barnens insomnade på kvällar. Enligt Arvika kommuns ordningsföreskrifter ska inte störande oväsen förekomma mellan utan särskild ansökan eller orsak inom tättbebyggt område. I detta fall upprepas denna försäljning betydligt tidigare och som mest några korta stunder varannan vecka. Medborgarförslag den 17 april Kommunfullmäktiges protokoll den 22 april 2013, 87. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 juni Kommunledningsutskottets protokoll den 24 juni 2013, 166. Kommunfullmäktige konstaterar att det enligt Arvika kommuns ordningsföreskrifter inte skall förekomma störande oväsen mellan , utan särskild ansökan eller orsak inom tättbebyggt område. I detta fall upprepas denna försäljning betydligt tidigare och som mest några korta stunder varannan vecka. Privatperson + yttrande Bitr. kommundirektören Planeringschefen Gatu- och trafikansvarige

15 Kommunfullmäktige KF 147 Dnr KS 2013/ Förslag till strategisk plan och budget för 2014 Budgetberedningens överlämnar förslag till strategisk plan för åren samt budget för För budgetåret 2014 fastställs redovisade ramanslag och anslagsbindning. För 2015 och 2016 utgör verksamhetsplanen en målsättning och ett planeringsunderlag, som kan komma att omprioriteras om ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar förändras. Den strategiska planen utgör inriktning för Kommunstyrelsens arbete med att detaljplanera verksamheten. I Arvika kommuns vision ingår att kommunen ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner att leva, bo och verka i. I konkurrens med 289 andra kommuner måste det skapas strategier för att få människor att vilja bosätta sig i kommunen, att få företagen att välja Arvika som etableringsort och att i konkurrens med andra arbetsgivare locka arbetskraft till den egna kommunen. För att nå dit och bli en av landets mest attraktiva kommuner krävs en medveten och långsiktig satsning på att öka kommunens attraktionskraft. I årets strategiska plan redovisas under rubriken Verksamhetsstyrning ett antal strategier för hur målet att bli en riktigt framgångsrik kommun ska nås. Bland dessa strategier kan nämnas arbetet med att fördjupa medborgardialogen och få medborgarna i Arvika att känna delaktighet och identitet med den egna kommunen, arbetet med att skapa attraktiva boendemiljöer, att skapa en skola där alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg, satsningen på att bli ett centrum för förnybar energi och den fasta inriktningen att föra en ansvarsfull ekonomisk politik som säkrar välfärden och skapar förutsättningar för utveckling av kommunen. forts.

16 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ I det strategiska arbetet ingår vidare att ta vara på de förutsättningar till förnyelse och effektivisering som den genomförda organisationsförändringen skapat. Den kommunala organisationen ska kännetecknas av hög tillgänglighet och god serviceanda, hög flexibilitet, förmåga att möta och anpassa sig till omvärldsförändringar och genom ett strategiskt och långsiktigt arbete jobba med ständiga förbättringar och effektiviseringar. En avgörande faktor för kommunens utveckling är tillskapandet av bostäder för att möjliggöra en ökad inflyttning till kommunen. Lika viktigt är det att genom ett strategiskt arbete skapa förutsättningar för att öka antalet arbetsplatser i kommunen. I detta sammanhang kommer utvecklingen av hamnområdet att utgöra en oerhört viktig resurs. Här finns förutsättningar att skapa en helt ny stadsdel ett unikt tillfälle att få till stånd en positiv utveckling för kommunen. Driftbudget Kommunstyrelsen tilldelas en nettokostnadsram som utgår från det finansiella målet att resultatet över tid ska uppgå till två procent av skatter och generella statsbidrag. Mot bakgrund av verksamhetens behov och tidigare år med starka resultat var budgeten för 2013 underbalanserad med ett negativt resultat om 15 mnkr. Under planperioden läggs den genomsnittliga resultatnivån på ca 1,5 %, vilket understiger målet med 0,5 %. Driftbudgeten 2014 omfattar miljoner kronor och resultatet uppgår till 7,4 miljoner kronor. För att rymma verksamhetens kostnader inom beslutad ram krävs översyn av arbetssätt och fortlöpande effektiviseringsåtgärder. Investeringsbudget Investeringsvolymen för planperioden omfattar totalt ca 166 miljoner kronor, varav ca 31 miljoner kronor är planerade att genomföras under I budgetberedningens arbete har kapitalbevarande, kostnadseffektiviserande och tillväxtskapande investeringsprojekt prioriterats. Större projekt som planeras under perioden är översvämningsskydd och sanering av hamnområdet. forts.

17 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ För återkommande reinvesteringar anslås totalt 18,6 miljoner kronor under De enskilda projekten i reinvesteringsbudgeten prioriteras i utskottens arbete med verksamhetsplan och internbudget. Anslagsbindning För att nå de beslutade verksamhetsmålen kan medel komma att behöva omdisponeras inom den för Kommunstyrelsen anvisade nettokostnadsramen. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel mellan verksamheter inom utskottets ansvarsområde. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera medel mellan olika utskott. Inom investeringsbudgeten anvisas medel per projekt. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera medel mellan olika projekt inom en verksamhet. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel mellan olika projekt inom reinvesteringsbudgeten. Övriga omdisponeringar och nya projekt beslutas av kommunfullmäktige. Resultatöverföring Kommunen har sedan en lång tid tillämpat principen om rullande budget, d v s att över- respektive underskott förs över till påföljande år. Budgetberedningen anser att det är viktigt att överskott som uppkommit till följd av god ekonomisk hushållning med tilldelade resurser och förväntad prestation utförts, kommer verksamheten till del. Med tanke på kravet om en ekonomi i balans kan dock resultatöverföringen komma att föregås av särskild prövning. Medel för investeringsprojekt som inte avslutats, förs efter särskild prövning över till kommande räkenskapsår. forts.

18 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ Fokusområde - Koncernsamverkan Under planperioden kommer stort fokus att läggas på att förbättra koncernsamverkan med målbilden att kunna ge Arvikaborna en långsiktig hållbar och kostnadseffektiv service. Förhoppningsvis kan resultat- och budgetmässiga effekter komma att inarbetas redan under nästa års planeringsarbete. Budgetberedningens förslag till Strategisk plan och budget 2014, den 12 augusti Budgetberedningens skrivelse den 12 augusti Under överläggningen yttrar sig Claes Pettersson (S), Jan Wettmark (M), Gösta Frödin (FP), Peter Söderström (S), Curt Edenholm (FP), Christer Bylund (M), Gert Raiml (V), Mona Smedman (C), Lars-Ove Jansson (S), Leif Åhlin (-), Nils-Gunnar Andersson (S) och Kenneth Johannesson (S). 1. Skattesatsen för 2014 fastställs till 20,90 kr per skattekrona (hundralapp). 2. Kommunstyrelsen bemyndigas uppta lån inom en total ram på 60 miljoner kronor under Finansiering genom leasing får ske inom en ram på 30 miljoner kronor under Kommunstyrelsen bemyndigas att ta i anspråk högst kronor för oförutsedda behov under Kommunstyrelsen bemyndigas att göra uttag av fonderade medel för pensionsåtagande med 14 miljoner kronor år 2014, 15 miljoner kronor år 2015 samt 16 miljoner kronor år Anslagsbindningen inom driftbudgeten gäller för samtliga anslag inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom investeringsbudgeten gäller anslagen per projekt och när det gäller reinvesteringsanslagen per ändamål. forts.

19 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera anslag mellan respektive utskotts ansvarsområde, respektive utskott har rätt att omdisponera anslag mellan verksamheter inom utskottets ansvarsområde. Inom investeringsbudgeten har Kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslag mellan olika projekt inom en verksamhet. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel inom reinvesteringsbudgeten. 8. Över- respektive underskott kan efter särskild prövning föras över till kommande verksamhetsår. 9. Partistödet för 2014 fastställs till kronor per mandat samt kronor per parti. (Höjning med ca 2 %) 10. Stiftelsen Glaskogens naturreservat beviljas bidrag med kronor för år 2014 (oförändrat jämfört med 2013 års anslag). 11. Utskotten ska dessutom i verksamhetsplaneringen ta hänsyn till och beakta följande tvärsektoriella perspektiv: Folkhälsa Funktionshinder Barn och ungdom Integration Jämställdhet och mångfald Trygghet/säkerhet Klimat och miljö 12. Kommunstyrelsens förslag till strategisk plan för samt budget för 2014 med däri formulerade mål, uppdrag och inriktningar fastställs. 13. Samtliga framställningar som inlämnats för prövning inför årets budgetberedning, även i den mån de inte föranlett någon åtgärd vare sig i budget eller genom annat beslut, anses vara slutbehandlade. forts.

20 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ Fiberutbyggnad i Arvika kommun, Ritz, ismaskin till Viks idrottsanläggning och pistmaskin till Arvika slalomklubb, ligger inte med i investeringsbudgeten för 2014 då Kommunfullmäktige avser att behandla dessa separat. 14. Antas förslag till taxor enligt upprättad bilaga att gälla från den 1 januari Claes Pettersson Jan Wettmark Gösta Frödin Peter Söderström Curt Edenholm Christer Bylund Gert Raiml Mona Smedman Lars-Ove Jansson Leif Åhlin Nils-Gunnar Andersson Kenneth Johannesson Samtliga verksamheter Ekonomichefen Gruppledarna Stiftelsen Glaskogens Naturreservat Författningarna

21 Kommunfullmäktige KF 148 Dnr KS 2012/ Antagande av detaljplan för Södra Harnäset (del av Östra Knåll 1:7) Kommunledningsutskottet gav den 25 juni 2012 Planering och utveckling uppdraget att ta fram en ny detaljplan för Harnäset vid Glava Glasbruk. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till att bygga bostäder inom delar av södra Harnäset. Planen innebär att ca 8-12 tomter för bostadsändamål kan skapas och mark finns reserverad för småbåtshamn samt reningsanläggning/transformatorstation. Planen ersätter delar av en befintlig detaljplan. Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande och har varit föremål för samråd under tiden 8 februari 2013 till 13 mars 2013 och ute på granskning under tiden 17 maj till 14 juni Samrådsmöte hölls den 25 februari Handlingarna har funnits tillgängliga på Stadshuset, Biblioteket samt på Arvika kommuns hemsida. Inkomna synpunkter med kommunledningsstabens kommentarer redovisas i bifogat särskilt utlåtande. En synpunkt innebär justering av planhandlingarna efter granskningen: bestämmelsen y på allmän platsmark NATUR ändras till egenskapsbestämmelsen gång/utfart. SBK Värmland behovsbedömning den 2 maj SBK Värmland plankarta den 17 juni SBK Värmland planbeskrivning med genomförande den 17 juni Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 17 juni Kommunledningsutskottets protokoll den 24 juni 2013, 175. forts.

22 Kommunfullmäktige KF 148 forts. Dnr KS 2012/ Kommunfullmäktige antar detaljplan för Södra Harnäset (del av Östra Knåll 1:7). Länsstyrelsen Värmland Bitr. kommundirektören Planeringschefen Planarkitekten SBK Värmland Entreprenören Sakägarna

23 Kommunfullmäktige KF 149 Dnr KS 2013/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av fritidshus, Semnebyn 1:103 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt fritidshus med fastighetsbeteckning Semnebyn 1:103. Föreslagen belägenhetadress av den boende är Semnebyn Skogsträdgård 1. Namnberedningen har dock remitterat ärendet till Semnebyns Bygdegårdsförening, som föreslagit namnet Semnebyn Ängen 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Motivering Sökanden har föreslagit namnet Skogsträdgård, men kan också tänka sig andra alternativ. Semnebyns Bygdegårdsförening föreslår namnet Ängen, vilket Namnberedningen väljer att förespråka. Adressplats och karta den 18 april Ansökan den 18 april Namnberedningens protokoll den 25 april 2013, 5. Semnebyns Bygdegårdsförenings yttrande den 12 juni Sökandens yttrande den 13 juni Namnberedningens protokoll den 27 juni 2013, 10. Kommunfullmäktige fastställer belägenhetsadressen till Semnebyn Ängen 1, för fastigheten med beteckning Semnebyn 1:103. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

24 Kommunfullmäktige KF 150 Dnr KS 2013/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av fritidshus, Västra Hungvik 1:24 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt fritidshus, med fastighetsbeteckning Västra Hungvik 1:24. Föreslagen belägenhetsadress är Västra Hungvik Stenhagen 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Motivering Namnet är en kombination av att det var mycket sten där huset byggdes och att sökanden tidigare har bott på Stenhagen i Uppsala. Adressplats och karta den 24 juni Ansökan den 24 juni Namnberedningens förslag den 27 juni 2013, 11. Kommunfullmäktige fastställer belägenhetsadressen till Västra Hungvik Stenhagen 1, för fastigheten med beteckning Västra Hungvik 1:24. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

25 Kommunfullmäktige KF 151 Dnr KS 2013/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av fritidshus, Västra Hungvik 1:152 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt fritidshus med fastighetsbeteckning Västra Hungvik 1:152. Föreslagen belägenhetsadress är Västra Hungvik Torpåsen 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Motivering Sökande anser att det var ett passande namn som också var ledigt. Adressplats och karta den 24 juni Ansökan den 24 juni Namnberedningens protokoll den 27 juni 2013, 12. Kommunfullmäktige fastställer belägenhetsadressen till Västra Hungvik Torpåsen 1, för fastigheten med beteckning Västra Hungvik 1:152. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

26 Kommunfullmäktige KF 152 Dnr KS 2013/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av fritidshus, Bogen 1:56 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt fritidshus med fastighetsbeteckning Bogen 1:56. Föreslagen belägenhetsadress är Bogen Stengården 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Motivering Bakgrunden till namnförslaget är att det under början av 1900-talet fanns en gammal bondgård byggd av stora stenar på platsen. Dessa stenar är nu befriade från mossa och gräs och är vackra att titta på. Adressplats och karta den 24 juni Ansökan den 24 juni Namnberedningens protokoll den 27 juni 2013, 13. Kommunfullmäktige fastställer belägenhetsadressen till Bogen Stengården 1, för fastigheten med beteckning Bogen 1:56. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

27 Kommunfullmäktige KF 153 Dnr KS 2013/ Rapportering av ej verkställda gynnande beslut Enligt socialtjänstlagen 16 kap. 6h och 28 f-g ska socialtjänsten och verksamheten Vård och omsorg till kommunfullmäktige lämna en rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen och 9 LSS, som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Av rapporten ska framgå vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Under andra kvartalet 2013 har verksamheten Vård och omsorg 19 beslut som ej har verkställts. Under andra kvartalet 2013 har verksamheten Lärande och stöd ett beslut att rapportera. Statistikrapport den 14 augusti Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Sekreteraren i Utskottet Lärande och stöd Sekreteraren i Utskottet Vård och omsorg

28 Kommunfullmäktige KF 154 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om båtbusstrafik mellan Arvika hamn och Ingesund/Ingestrand, remiss En privatperson föreslår i medborgarförslag att Arvika kommun startar båtbusstrafik mellan Arvika hamn och Ingesund/Ingestrand. Medborgarförslag den 17 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

29 Kommunfullmäktige KF 155 Dnr KS 2013/ Avsägelse av uppdrag, Kerstin Lindvall-Hedlund (M) Kerstin Lindvall-Hedlund (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige och ledamot i Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Trivsel, Trygghet och Bärkraft. Kerstin Lindvall-Hedlunds (M) avsägelse den 26 juni Kerstin Lindvall-Hedlund avtackas och befrias från sina uppdrag. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i Kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet efter Kerstin Lindvall-Hedlund. Till ny ledamot i Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Trivsel, Trygghet och Bärkraft väljs Thomas Broström. Kerstin Lindvall-Hedlund Länsstyrelsen Värmland, Miljöskydd & Förvaltning, Val Thomas Broström Sekr. i Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Trivsel, Trygghet och Bärkraft Personalfunktionen Valpärmen

30 Kommunfullmäktige KF 156 Dnr KS 2013/ Avsägelse av uppdrag, Kjell Bergquist (C) Kjell Bergquist (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige. Kjell Bergquists (C) avsägelse den 10 juli Kjell Bergquist avtackas och befrias från sitt uppdrag. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i Kommunfullmäktige för Centerpartiet efter Kjell Bergquist. Kjell Bergquist Länsstyrelsen Värmland, Miljöskydd & Förvaltning, Val Personalfunktionen Valpärmen

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer