Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige (232)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör Mikael Rainerson, ekonomichef Gunilla Nilsson, personalchef Mikael Engstig, vice vd Arvika Fastighets AB Per-Joel Sewelén, verksamhetschef för lärande och stöd Eva Nilsson, verksamhetschef för vård och omsorg Anders Jonasson, miljöchef Lennart Rönning, vd Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB Anders Norrby, vice vd Arvika Teknik AB Justerare Jan Lindblad och Lars-Ove Jansson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 5 september Paragrafer Underskrifter Sekreterare Göran Bryntesson Ordförande Sten Fransson Justerare Jan Lindblad Lars-Ove Jansson ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arvika kommun, Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Jane Hellö

2 FULLMÄKTIGE NÄRVAROLISTA 201 mandatperioden Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 Närvarande Frånvarande 1 S Claes Pettersson x 2 S Aina Wåhlund x 3 M Jan Wettmark x 4 S Sten Fransson x 5 C Mona Smedman x 6 S Margareta Asserwall x 1 7 M Christer Bylund x 8 S Lars-Ove Jansson x 9 FP Gösta Frödin x 10 S Marie-Louis Johansson x 2 11 V Christina Wallin Ohlsson x 12 M Kari Back x 13 S Nils-Gunnar Andersson x 14 C Per-Olov Ålander x 15 MP Sara Andersson x 3 16 S Elisabeth Hjalmarsson x 4 17 M Peter Joensuu x 5 18 S Kenneth Wåhlund x 19 SD 20 S Eva Svensson x 6 21 S Anders Söderström x 22 M Jan Lindblad x 23 FP Lisbeth Öjstrand x 24 C Camilla Gustafsson x 25 S Inger Hjerpe x 26 V Tommy Karlsson x 27 S Christian Berginge x 7 28 M May-Britt Bruce x 29 S Carina Bönström x 30 S Håkan Jivesand x 31 MP Ragnar Mensner x 8 32 S Kerstin Svensson x 33 M Vladimir Stacho x 34 C Ingela Jonsson x 35 S Lena Kandergård x 36 S Gerd Karlsson x 37 M Börje Wahlund x 38 - Leif Åhlin x 39 S Peter Söderström x 40 FP Curt Edenholm x 41 KD Emile Savelkouls x 9 42 S Emelie Asplund x 43 V Gert Raiml x 44 C Robert Aronius x S Jonas Ås x 46 M Jan Westergren x S Linda Hjalmarsson Fjeldstad x 48 S Henrik Axelsson x M Thomas Broström x

3 NÄRVAROLISTA 202 Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 Tjänstgörande ersättare: Närvarande, inte tjänstgörande ersättare: 1 S Kenneth Johannesson 2 S Irene Söderström 3 MP Per Larsson 4 S Hans Forssell 5 M Uno Eriksson 6 S Maria Rönnehäll 7 S Barbro Åström 8 MP Barbara Hinsch 9 KD Harry Eklöf 10 C Torkel Oledal 11 M Pål Jonson 12 S Göran Andersson Närvarande, inte tjänstgörande revisorer: S Sven-Eric von Wachenfeldt

4 Kommunfullmäktige KF 139 Dnr KS 2013/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. Ingen fråga ställs på allmänhetens frågestund.

5 Kommunfullmäktige KF 140 Dnr KS 2013/ Interpellationsdebatt om Kommunstyrelsebeslut i genusfrågor Leif Åhlin (-) frågar om beslut som Kommunstyrelsen fattat i genusfrågor. Interpellationen besvaras av Claes Pettersson (S) som i sitt svar hänvisar till den plan som Arvika kommun antagit i plan för jämställdhet och mångfald. Leif Åhlins (-) interpellation den 13 juni Claes Petterssons svar den 5 augusti Under överläggningen yttrar sig Leif Åhlin (-), Claes Pettersson (S), Gösta Frödin (FP), Peter Söderström (S), Kenneth Johannesson (S) och Gert Raiml (V). Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. Leif Åhlin Claes Pettersson Gösta Frödin Peter Söderström Kenneth Johannesson Gert Raiml

6 Kommunfullmäktige KF 141 Dnr KS 2013/ Fråga om vilka kriterier som gäller angående byte av bostad inom särskilt boende, Curt Edenholm (FP) Curt Edenholm (FP) ställer en fråga om vilka kriterier som gäller vid byte av bostad inom särskilt boende. Sten Fransson (S) besvarar frågan genom att redogöra för vilka kriterier och regler som gäller vid byte av bostad inom särskilt boende. Curt Edenholms (FP) fråga den 26 augusti Sten Franssons (S) svar på kommunfullmäktiges sammanträde. Frågan och svaret läggs till handlingarna. Curt Edenholm Sten Fransson

7 Kommunfullmäktige KF 142 Dnr KS 2012/ Motion om inköpspolicy för matråvaror och livsmedel, Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C) Lars-Ove Jansson (S) och Robert Aronius (C) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen tar fram en inköpspolicy för matråvaror och livsmedel med syftet att stärka lokala och närproducerade råvaror och livsmedel. Enligt lagen om offentlig upphandling är det idag otillåtet att ta lokal hänsyn i en upphandling. Alla inom EU skall ges samma möjlighet att lämna anbud. En möjlighet är att i kommunens inköpspolicy ändra så att upphandlingar utformas på ett sådant sätt att lokalt näringsliv ges möjlighet att lämna anbud. Lars-Ove Janssons (S) och Robert Aronius (C) motion den 27 augusti Kommunfullmäktiges protokoll den 27 augusti 2013, 178. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 22 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 10 juni 2013, 156. Yrkanden Under överläggningen yttrar sig Lars-Ove Jansson (S), Claes Pettersson (S), Mona Smedman (C) och Gösta Frödin (FP) och yrkar bifall för Kommunstyrelsens förslag. Vladimir Stacho (M) yrkar att det i protokollet ska stå att med lokalt producerade livsmedel menas att de är producerade i vår kommun. Leif Åhlin (-) yrkar att ärendet återremitteras. forts.

8 Kommunfullmäktige KF 142 forts. Dnr KS 2012/ Propositionsordning Ordföranden ställer Leif Åhlins (-) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Vladimir Stachos (M) yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige reviderar befintlig inköpspolicy i kapitel 1 Mål, avsnittet med konkurrens menas punkt 3 enligt följande: Att varje inköpare har skyldighet att aktivt undersöka och ta hänsyn i upphandlingen så att lokala näringslivet ges möjlighet att lämna anbud. Exempel på sådan hänsyn kan vara uppdelning i mindre upphandlingar eller att ge möjligheter att lämna anbud på del av det som upphandlas. Vidare ska den konkurrens som finns inom och utom landet tillvaratas. Motionen är därmed bifallen. Reservation Leif Åhlin (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Lars-Ove Jansson Robert Aronius Claes Pettersson Mona Smedman Gösta Frödin Vladimir Stacho Leif Åhlin Bitr. kommundirektören Inköpschefen Kostservice Författningarna

9 Kommunfullmäktige KF 143 Dnr KS 2012/ Motion om husbilsparkering med utökad service, Jan Wettmark (M) Jan Wettmark (M) föreslår i en motion att kronor avsätts under 2013 till en centrumnära ställplats med utökad service för husbilar. I yttrande skriver Kommunledningsstaben att kommunen anvisar husbilar till två större parkeringar i centrum och att detta tillsammans med den service som finns på Ingestrands Camping anses vara tillfyllest. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för komplettering med en kostnadsberäkning rörande installation av el. Kommunledningsstaben lämnar följande kostnadsberäkning: Vid P-plats kv. Lampan inom hamnområdet dit husbilsparkering är skyltad centralt, kan 10 stycken armaturer bytas ut och kopplas in för strömförsörjning. Utbyte armatur 5500 kronor/ st. * 10 st. = kronor Uthyrning av strömplatser kan göras av Arvika Turistbyrå. Jan Wettmarks (M) motion den 21 december Kommunfullmäktiges protokoll den 28 januari 2013, 12. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 20 februari Kommunledningsutskottets protokoll den 4 mars 2013, 60. Kommunstyrelsens protokoll den 8 april 2013, 78. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 22 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 10 juni 2013, 155. forts.

10 Kommunfullmäktige KF 143 forts. Dnr KS 2012/ Under överläggningen yttrar sig Claes Pettersson (S), Jan Wettmark (M), Christer Bylund (M) och Gösta Frödin (FP). Under denna överläggning enas man om att en ändring ska göras i förslag till beslut. Den sista meningen anses vara tillfyllest strykes och ersätts med texten Strävan är att skapa centrumnära platser. Kommunfullmäktige avslår motionen. Husbilar anvisas till två större parkeringar i centrum, Tivoliplatsen och kv. Lampan och den service som finns på Ingestrands Camping. Strävan är att skapa centrumnära platser. Jan Wettmark Claes Pettersson Christer Bylund Gösta Frödin Bitr. kommundirektören Planeringschefen Gatu- och trafikansvarige

11 Kommunfullmäktige KF 144 Dnr KS 2013/ Motion om att undersöka möjligheten att skicka handikappade på resor, Leif Åhlin (-) Leif Åhlin (-) föreslår i en motion att kommunen undersöker möjlighet att köpa en fastighet i Spanien. Fastigheten skulle bland annat kunna användas till att göra det möjligt för handikappade och deras anhörigvårdare att kunna göra rekreationsresor. Kommunens övergripande uppgift är att förvalta skattebetalarnas medel och efterse en god ekonomisk hushållning. Medlen ska i första hand nyttjas för kommunens kärnverksamhet. Kommunen ska ha ett kostnadseffektivt förhållningssätt och bedriva ändamålsenlig verksamhet. Att köpa en eller flera fastigheter i Spanien för rekreationsresor bedöms inte som rimligt eller realistiskt. Leif Åhlins motion den 3 april Kommunfullmäktiges protokoll den 22 april 2013, 78. Verksamheten Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 12 juni Utskottet Vård och omsorgs protokoll den 19 juni 2013, 41. Yrkande Under överläggningen yttrar sig Leif Åhlin (-) och yrkar bifall för sin egen motion. Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Leif Åhlin (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Leif Åhlin Verksamhetschefen Vård och omsorg

12 Kommunfullmäktige KF 145 Dnr KS 2013/ Motion om att undersöka möjligheten att ha betesdjur på kommunens mark, Gert Raiml (V) Kommunstyrelsen har den 13 maj 2013, 99, återremitterat motionen med hänvisning till ytterligare utredning. Kommunledningsstaben har i tidigare yttranden konstaterat att den kommunala mark som finns i stor utsträckning ligger i anslutning till våra tätorter. Marken är i dag utarrenderad och det finns tretton jordbruksarrenden. Arrendena utgörs i regel av små arealer. Kommunen söker samarbeten med andra organisationer och verksamheter som bidrar till fortsatt hållbar samhällsutveckling. Exempelvis finns inom ramen för Hushållningssällskapets verksamhet projekt inom Grön omsorg som syftar till att använda natur, odling, och djurhållning för läkande verksamhet där individer får stöd och sysselsättning. Gert Raimls motion den 25 mars Kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2013, 62. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 16 april Kommunledningsutskottets protokoll den 29 april 2013, 121. Kommunstyrelsens protokoll den 13 maj 2013, 99. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 14 juni Kommunledningsutskottets protokoll den 24 juni 2013, 176. Yrkande Under överläggningen yttrar sig Gert Raiml (V) och yrkar bifall för sin egen motion. forts.

13 Kommunfullmäktige KF 145 forts. Dnr KS 2013/ Kommunfullmäktige konstaterar att kommunens mark i stor utsträckning är tätortsnära och idag utarrenderad i tretton arrenden. Arealerna är spridda och små. I samverkan med andra söker kommunen aktörer som kan bidra till fortsatt hållbar samhällsutveckling. Motionen avslås. Reservation Tommy Karlsson (V) och Christina Wallin Ohlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gert Raimls (V) yrkande. Gert Raiml Tommy Karlsson Christina Wallin Ohlsson Bitr. kommundirektören Planeringschefen

14 Kommunfullmäktige KF 146 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om att tidigarelägga turer för Hemglass försäljning En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att Hemglass tidsmässigt förlägger sin försäljning så att det inte stör barnens insomnade på kvällar. Enligt Arvika kommuns ordningsföreskrifter ska inte störande oväsen förekomma mellan utan särskild ansökan eller orsak inom tättbebyggt område. I detta fall upprepas denna försäljning betydligt tidigare och som mest några korta stunder varannan vecka. Medborgarförslag den 17 april Kommunfullmäktiges protokoll den 22 april 2013, 87. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 juni Kommunledningsutskottets protokoll den 24 juni 2013, 166. Kommunfullmäktige konstaterar att det enligt Arvika kommuns ordningsföreskrifter inte skall förekomma störande oväsen mellan , utan särskild ansökan eller orsak inom tättbebyggt område. I detta fall upprepas denna försäljning betydligt tidigare och som mest några korta stunder varannan vecka. Privatperson + yttrande Bitr. kommundirektören Planeringschefen Gatu- och trafikansvarige

15 Kommunfullmäktige KF 147 Dnr KS 2013/ Förslag till strategisk plan och budget för 2014 Budgetberedningens överlämnar förslag till strategisk plan för åren samt budget för För budgetåret 2014 fastställs redovisade ramanslag och anslagsbindning. För 2015 och 2016 utgör verksamhetsplanen en målsättning och ett planeringsunderlag, som kan komma att omprioriteras om ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar förändras. Den strategiska planen utgör inriktning för Kommunstyrelsens arbete med att detaljplanera verksamheten. I Arvika kommuns vision ingår att kommunen ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner att leva, bo och verka i. I konkurrens med 289 andra kommuner måste det skapas strategier för att få människor att vilja bosätta sig i kommunen, att få företagen att välja Arvika som etableringsort och att i konkurrens med andra arbetsgivare locka arbetskraft till den egna kommunen. För att nå dit och bli en av landets mest attraktiva kommuner krävs en medveten och långsiktig satsning på att öka kommunens attraktionskraft. I årets strategiska plan redovisas under rubriken Verksamhetsstyrning ett antal strategier för hur målet att bli en riktigt framgångsrik kommun ska nås. Bland dessa strategier kan nämnas arbetet med att fördjupa medborgardialogen och få medborgarna i Arvika att känna delaktighet och identitet med den egna kommunen, arbetet med att skapa attraktiva boendemiljöer, att skapa en skola där alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg, satsningen på att bli ett centrum för förnybar energi och den fasta inriktningen att föra en ansvarsfull ekonomisk politik som säkrar välfärden och skapar förutsättningar för utveckling av kommunen. forts.

16 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ I det strategiska arbetet ingår vidare att ta vara på de förutsättningar till förnyelse och effektivisering som den genomförda organisationsförändringen skapat. Den kommunala organisationen ska kännetecknas av hög tillgänglighet och god serviceanda, hög flexibilitet, förmåga att möta och anpassa sig till omvärldsförändringar och genom ett strategiskt och långsiktigt arbete jobba med ständiga förbättringar och effektiviseringar. En avgörande faktor för kommunens utveckling är tillskapandet av bostäder för att möjliggöra en ökad inflyttning till kommunen. Lika viktigt är det att genom ett strategiskt arbete skapa förutsättningar för att öka antalet arbetsplatser i kommunen. I detta sammanhang kommer utvecklingen av hamnområdet att utgöra en oerhört viktig resurs. Här finns förutsättningar att skapa en helt ny stadsdel ett unikt tillfälle att få till stånd en positiv utveckling för kommunen. Driftbudget Kommunstyrelsen tilldelas en nettokostnadsram som utgår från det finansiella målet att resultatet över tid ska uppgå till två procent av skatter och generella statsbidrag. Mot bakgrund av verksamhetens behov och tidigare år med starka resultat var budgeten för 2013 underbalanserad med ett negativt resultat om 15 mnkr. Under planperioden läggs den genomsnittliga resultatnivån på ca 1,5 %, vilket understiger målet med 0,5 %. Driftbudgeten 2014 omfattar miljoner kronor och resultatet uppgår till 7,4 miljoner kronor. För att rymma verksamhetens kostnader inom beslutad ram krävs översyn av arbetssätt och fortlöpande effektiviseringsåtgärder. Investeringsbudget Investeringsvolymen för planperioden omfattar totalt ca 166 miljoner kronor, varav ca 31 miljoner kronor är planerade att genomföras under I budgetberedningens arbete har kapitalbevarande, kostnadseffektiviserande och tillväxtskapande investeringsprojekt prioriterats. Större projekt som planeras under perioden är översvämningsskydd och sanering av hamnområdet. forts.

17 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ För återkommande reinvesteringar anslås totalt 18,6 miljoner kronor under De enskilda projekten i reinvesteringsbudgeten prioriteras i utskottens arbete med verksamhetsplan och internbudget. Anslagsbindning För att nå de beslutade verksamhetsmålen kan medel komma att behöva omdisponeras inom den för Kommunstyrelsen anvisade nettokostnadsramen. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel mellan verksamheter inom utskottets ansvarsområde. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera medel mellan olika utskott. Inom investeringsbudgeten anvisas medel per projekt. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera medel mellan olika projekt inom en verksamhet. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel mellan olika projekt inom reinvesteringsbudgeten. Övriga omdisponeringar och nya projekt beslutas av kommunfullmäktige. Resultatöverföring Kommunen har sedan en lång tid tillämpat principen om rullande budget, d v s att över- respektive underskott förs över till påföljande år. Budgetberedningen anser att det är viktigt att överskott som uppkommit till följd av god ekonomisk hushållning med tilldelade resurser och förväntad prestation utförts, kommer verksamheten till del. Med tanke på kravet om en ekonomi i balans kan dock resultatöverföringen komma att föregås av särskild prövning. Medel för investeringsprojekt som inte avslutats, förs efter särskild prövning över till kommande räkenskapsår. forts.

18 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ Fokusområde - Koncernsamverkan Under planperioden kommer stort fokus att läggas på att förbättra koncernsamverkan med målbilden att kunna ge Arvikaborna en långsiktig hållbar och kostnadseffektiv service. Förhoppningsvis kan resultat- och budgetmässiga effekter komma att inarbetas redan under nästa års planeringsarbete. Budgetberedningens förslag till Strategisk plan och budget 2014, den 12 augusti Budgetberedningens skrivelse den 12 augusti Under överläggningen yttrar sig Claes Pettersson (S), Jan Wettmark (M), Gösta Frödin (FP), Peter Söderström (S), Curt Edenholm (FP), Christer Bylund (M), Gert Raiml (V), Mona Smedman (C), Lars-Ove Jansson (S), Leif Åhlin (-), Nils-Gunnar Andersson (S) och Kenneth Johannesson (S). 1. Skattesatsen för 2014 fastställs till 20,90 kr per skattekrona (hundralapp). 2. Kommunstyrelsen bemyndigas uppta lån inom en total ram på 60 miljoner kronor under Finansiering genom leasing får ske inom en ram på 30 miljoner kronor under Kommunstyrelsen bemyndigas att ta i anspråk högst kronor för oförutsedda behov under Kommunstyrelsen bemyndigas att göra uttag av fonderade medel för pensionsåtagande med 14 miljoner kronor år 2014, 15 miljoner kronor år 2015 samt 16 miljoner kronor år Anslagsbindningen inom driftbudgeten gäller för samtliga anslag inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom investeringsbudgeten gäller anslagen per projekt och när det gäller reinvesteringsanslagen per ändamål. forts.

19 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera anslag mellan respektive utskotts ansvarsområde, respektive utskott har rätt att omdisponera anslag mellan verksamheter inom utskottets ansvarsområde. Inom investeringsbudgeten har Kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslag mellan olika projekt inom en verksamhet. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel inom reinvesteringsbudgeten. 8. Över- respektive underskott kan efter särskild prövning föras över till kommande verksamhetsår. 9. Partistödet för 2014 fastställs till kronor per mandat samt kronor per parti. (Höjning med ca 2 %) 10. Stiftelsen Glaskogens naturreservat beviljas bidrag med kronor för år 2014 (oförändrat jämfört med 2013 års anslag). 11. Utskotten ska dessutom i verksamhetsplaneringen ta hänsyn till och beakta följande tvärsektoriella perspektiv: Folkhälsa Funktionshinder Barn och ungdom Integration Jämställdhet och mångfald Trygghet/säkerhet Klimat och miljö 12. Kommunstyrelsens förslag till strategisk plan för samt budget för 2014 med däri formulerade mål, uppdrag och inriktningar fastställs. 13. Samtliga framställningar som inlämnats för prövning inför årets budgetberedning, även i den mån de inte föranlett någon åtgärd vare sig i budget eller genom annat beslut, anses vara slutbehandlade. forts.

20 Kommunfullmäktige KF 147 forts. Dnr KS 2013/ Fiberutbyggnad i Arvika kommun, Ritz, ismaskin till Viks idrottsanläggning och pistmaskin till Arvika slalomklubb, ligger inte med i investeringsbudgeten för 2014 då Kommunfullmäktige avser att behandla dessa separat. 14. Antas förslag till taxor enligt upprättad bilaga att gälla från den 1 januari Claes Pettersson Jan Wettmark Gösta Frödin Peter Söderström Curt Edenholm Christer Bylund Gert Raiml Mona Smedman Lars-Ove Jansson Leif Åhlin Nils-Gunnar Andersson Kenneth Johannesson Samtliga verksamheter Ekonomichefen Gruppledarna Stiftelsen Glaskogens Naturreservat Författningarna

21 Kommunfullmäktige KF 148 Dnr KS 2012/ Antagande av detaljplan för Södra Harnäset (del av Östra Knåll 1:7) Kommunledningsutskottet gav den 25 juni 2012 Planering och utveckling uppdraget att ta fram en ny detaljplan för Harnäset vid Glava Glasbruk. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till att bygga bostäder inom delar av södra Harnäset. Planen innebär att ca 8-12 tomter för bostadsändamål kan skapas och mark finns reserverad för småbåtshamn samt reningsanläggning/transformatorstation. Planen ersätter delar av en befintlig detaljplan. Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande och har varit föremål för samråd under tiden 8 februari 2013 till 13 mars 2013 och ute på granskning under tiden 17 maj till 14 juni Samrådsmöte hölls den 25 februari Handlingarna har funnits tillgängliga på Stadshuset, Biblioteket samt på Arvika kommuns hemsida. Inkomna synpunkter med kommunledningsstabens kommentarer redovisas i bifogat särskilt utlåtande. En synpunkt innebär justering av planhandlingarna efter granskningen: bestämmelsen y på allmän platsmark NATUR ändras till egenskapsbestämmelsen gång/utfart. SBK Värmland behovsbedömning den 2 maj SBK Värmland plankarta den 17 juni SBK Värmland planbeskrivning med genomförande den 17 juni Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 17 juni Kommunledningsutskottets protokoll den 24 juni 2013, 175. forts.

22 Kommunfullmäktige KF 148 forts. Dnr KS 2012/ Kommunfullmäktige antar detaljplan för Södra Harnäset (del av Östra Knåll 1:7). Länsstyrelsen Värmland Bitr. kommundirektören Planeringschefen Planarkitekten SBK Värmland Entreprenören Sakägarna

23 Kommunfullmäktige KF 149 Dnr KS 2013/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av fritidshus, Semnebyn 1:103 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt fritidshus med fastighetsbeteckning Semnebyn 1:103. Föreslagen belägenhetadress av den boende är Semnebyn Skogsträdgård 1. Namnberedningen har dock remitterat ärendet till Semnebyns Bygdegårdsförening, som föreslagit namnet Semnebyn Ängen 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Motivering Sökanden har föreslagit namnet Skogsträdgård, men kan också tänka sig andra alternativ. Semnebyns Bygdegårdsförening föreslår namnet Ängen, vilket Namnberedningen väljer att förespråka. Adressplats och karta den 18 april Ansökan den 18 april Namnberedningens protokoll den 25 april 2013, 5. Semnebyns Bygdegårdsförenings yttrande den 12 juni Sökandens yttrande den 13 juni Namnberedningens protokoll den 27 juni 2013, 10. Kommunfullmäktige fastställer belägenhetsadressen till Semnebyn Ängen 1, för fastigheten med beteckning Semnebyn 1:103. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

24 Kommunfullmäktige KF 150 Dnr KS 2013/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av fritidshus, Västra Hungvik 1:24 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt fritidshus, med fastighetsbeteckning Västra Hungvik 1:24. Föreslagen belägenhetsadress är Västra Hungvik Stenhagen 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Motivering Namnet är en kombination av att det var mycket sten där huset byggdes och att sökanden tidigare har bott på Stenhagen i Uppsala. Adressplats och karta den 24 juni Ansökan den 24 juni Namnberedningens förslag den 27 juni 2013, 11. Kommunfullmäktige fastställer belägenhetsadressen till Västra Hungvik Stenhagen 1, för fastigheten med beteckning Västra Hungvik 1:24. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

25 Kommunfullmäktige KF 151 Dnr KS 2013/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av fritidshus, Västra Hungvik 1:152 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt fritidshus med fastighetsbeteckning Västra Hungvik 1:152. Föreslagen belägenhetsadress är Västra Hungvik Torpåsen 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Motivering Sökande anser att det var ett passande namn som också var ledigt. Adressplats och karta den 24 juni Ansökan den 24 juni Namnberedningens protokoll den 27 juni 2013, 12. Kommunfullmäktige fastställer belägenhetsadressen till Västra Hungvik Torpåsen 1, för fastigheten med beteckning Västra Hungvik 1:152. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

26 Kommunfullmäktige KF 152 Dnr KS 2013/ Ansökan och förslag till belägenhetsadress vid nybyggnad av fritidshus, Bogen 1:56 En ansökan har inkommit med förslag till belägenhetsadress för nybyggt fritidshus med fastighetsbeteckning Bogen 1:56. Föreslagen belägenhetsadress är Bogen Stengården 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Namnberedningens förslag. Motivering Bakgrunden till namnförslaget är att det under början av 1900-talet fanns en gammal bondgård byggd av stora stenar på platsen. Dessa stenar är nu befriade från mossa och gräs och är vackra att titta på. Adressplats och karta den 24 juni Ansökan den 24 juni Namnberedningens protokoll den 27 juni 2013, 13. Kommunfullmäktige fastställer belägenhetsadressen till Bogen Stengården 1, för fastigheten med beteckning Bogen 1:56. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

27 Kommunfullmäktige KF 153 Dnr KS 2013/ Rapportering av ej verkställda gynnande beslut Enligt socialtjänstlagen 16 kap. 6h och 28 f-g ska socialtjänsten och verksamheten Vård och omsorg till kommunfullmäktige lämna en rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen och 9 LSS, som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Av rapporten ska framgå vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Under andra kvartalet 2013 har verksamheten Vård och omsorg 19 beslut som ej har verkställts. Under andra kvartalet 2013 har verksamheten Lärande och stöd ett beslut att rapportera. Statistikrapport den 14 augusti Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Sekreteraren i Utskottet Lärande och stöd Sekreteraren i Utskottet Vård och omsorg

28 Kommunfullmäktige KF 154 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om båtbusstrafik mellan Arvika hamn och Ingesund/Ingestrand, remiss En privatperson föreslår i medborgarförslag att Arvika kommun startar båtbusstrafik mellan Arvika hamn och Ingesund/Ingestrand. Medborgarförslag den 17 juli Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

29 Kommunfullmäktige KF 155 Dnr KS 2013/ Avsägelse av uppdrag, Kerstin Lindvall-Hedlund (M) Kerstin Lindvall-Hedlund (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige och ledamot i Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Trivsel, Trygghet och Bärkraft. Kerstin Lindvall-Hedlunds (M) avsägelse den 26 juni Kerstin Lindvall-Hedlund avtackas och befrias från sina uppdrag. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i Kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet efter Kerstin Lindvall-Hedlund. Till ny ledamot i Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Trivsel, Trygghet och Bärkraft väljs Thomas Broström. Kerstin Lindvall-Hedlund Länsstyrelsen Värmland, Miljöskydd & Förvaltning, Val Thomas Broström Sekr. i Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Trivsel, Trygghet och Bärkraft Personalfunktionen Valpärmen

30 Kommunfullmäktige KF 156 Dnr KS 2013/ Avsägelse av uppdrag, Kjell Bergquist (C) Kjell Bergquist (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige. Kjell Bergquists (C) avsägelse den 10 juli Kjell Bergquist avtackas och befrias från sitt uppdrag. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i Kommunfullmäktige för Centerpartiet efter Kjell Bergquist. Kjell Bergquist Länsstyrelsen Värmland, Miljöskydd & Förvaltning, Val Personalfunktionen Valpärmen

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.30 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.40 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 9.45-11.05 2012-08-28 53 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid ANC, repslagaren, 08.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Lisbeth Öjstrand, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl 13.15-16.30 2012-08-29 54 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist,

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-05-20 52 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Margareta Jarlstedt (M) Hans

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot ( 93-97 ) Anna Åkesson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot ( 93-97 ) Anna Åkesson, sekreterare 2011-09-20 101 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl.10.10-11.30 ajournering kl. 10.30-10.50 Beslutande Ledamöter Lisa Levin, ordförande (ersättare för ordförande Anders Söderström) Göran Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset kl 14.00 15.35 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Jan Wettmark (M) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Maria Rönnehäll (S), ersättare

Läs mer

Region Värmland, information om bredbandsutbyggnad

Region Värmland, information om bredbandsutbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige den 27 september 2004 Kf 123 a Dnr KS03/87 534 Region Värmland, information om bredbandsutbyggnad Region Värmland informerar om bredbandsutbyggnaden i Värmland. Kf 124 Dnr KS03/300

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 13.15-17.00 2011-01-25 16 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet 2013-02-14 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Hans Forssell Utskottet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2011-11-23 82 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande 71-75, 77-78 Maria Rönnehäll (S), ordförande 70, 76 Hans Forssell

Läs mer

Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m)

Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m) Protokoll Kommunfullmäktige den 31 januari 2005 Kf 1 Dnr KS04/474 822 Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m) Jan Wettmark (m) föreslår i en motion att simhallen håller söndagsöppet

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anne-Louise Andersson, avdelningschef Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg

Anne-Louise Andersson, avdelningschef Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2008-04-17 34 Plats och tid Beslutande Stadshuset, klockan Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) Hans Forssell (s) Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-03-30

Kommunfullmäktige 2009-03-30 Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 16.00-20.30 Beslutande Enligt bifogade närvarolista Övriga deltagande Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Kf 20 Dnr KS01/587 261 Motion om att skapa förutsättningar för ett nytt koloniområde i Arvika, Phebe Östman (fp) Phebe Östman föreslår i motion att kommunen skapar

Läs mer

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Plats och tid Västängsgården, klockan 13.15-17.00 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner (mp)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Information om Arvika kommuns näringslivsklimat

Information om Arvika kommuns näringslivsklimat Protokoll Kommunfullmäktige den 28 februari 2005 Kf 19 a Dnr KS05/58 140 Information om Arvika kommuns näringslivsklimat Utvecklingschef Anna Wikstrand informerar om Arvika kommuns näringslivsklimat Kf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-16 235 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer