Svar på möjligheten om att starta utbildning inom byggbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på möjligheten om att starta utbildning inom byggbranschen"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare: Jan Strid GN Gymnasienämnden Svar på möjligheten om att starta utbildning inom byggbranschen Sammanfattning Förvaltningens utredning programutbud i gymnasieskolan resulterade i gymnasienämndens beslut den 18 december att uppdra till nämnden att fortsätta utreda möjligheten att starta ett lärlingscentrum och att utreda möjligheten att starta ett byggprogram. Byggbranschen är intresserad av att starta utbildning inom branschen i vår region och elevunderlaget är tillräckligt starkt för att kunna starta med elever per år. Lämpliga lokaler finns att tillgå i både Karlskoga och Degerfors. Beroende av antal elever som antas till utbildningen kommer utbildningen att ekonomiskt betala sig inom en period på 3-7 år. Förvaltningen föreslår gymnasienämnden att besluta om inriktningsbeslut att starta en byggutbildning till hösten Slutligt beslut om start tas av gymnasienämnden senast i april 2016 efter en mer detaljerad utredning av lokaler, utformning och ekonomi. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015 Gymnasienämndens protokoll den 17 april Gymnasienämndens protokoll den 18 december Gymnasieförvaltningens utredning "programutbud i gymnasieskolan" den 30 november 2014 Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 september 2014 Bakgrund Förvaltningens utredning programutbud i gymnasieskolan resulterade i gymnasienämndens beslut den 18 december att uppdra till nämnden att fortsätta utreda möjligheten att starta ett lärlingscentrum och att utreda möjligheten att starta ett byggprogram. g:\ledning\nämnd handlingar gn\ \svar på möjligheten om att starta byggutbildning inom byggbranschen.doc

2 (4) En särskild utredare anställdes på halvtid den15 februari för uppdraget att se över möjligheten att starta byggprogram eller lärlingsutbildning med inriktning mot bygg i ett första skede. Branschen är mycket positiv till start av någon form av byggutbildning. De har ett behov av nyrekrytering och med en hög medelålder av sina nuvarande medarbetare ser de också ett framtida behov. Branschen ser också en fördel av att yrkeslärarna finns lokalt vilket underlättar kontakter mellan bransch och skola. Branschen har inga direkta synpunkter på i vilken form byggutbildning bedrivs. Det man trycker på för att ha hög kvalitet på utbildningen är att skolan tar hand om viss grundutbildning innan elev kommer ut till företaget. Efter avrapportering i april fick förvaltningen extra tid för utredningen som ska rapporteras till nämnden för beslut i juni. Branschen är van vid att ta ansvar för delar av utbildningen och även i kommuner där byggutbildning finns som program, är stora delar av utbildningen arbetsplatsförlagda. Den största framgångsfaktorn för en lyckad byggutbildning är ett nära samarbete med branschen. Förvaltningen anser att förutsättningarna för ett positivt samarbete med branschen finns. Branschen blev inbjuden till en arbetslunch 11 maj för att närmare diskutera branschens intresse av utbildningen och deras åtagande av praktik/utbildningsplatser. Tyvärr kom inte så många företrädare som förvaltningen hade önskat, men från de som var där var intresset starkt. På mötet lyftes också behovet av utbildad arbetskraft både inom golvläggning och inom anläggningssidan. Beskrivning av ärendet I bilagorna presenteras det underlag som utgör basen för denna tjänsteskrivelse och de slutsatser som här presenteras. Elever Idag läser 65 elever från Karlskoga (32 elever) och Degerfors (23 elever) på byggprogrammet i någon kommun. De flesta från Karlskoga läser programmet i Örebro och de flesta eleverna från Degerfors läser programmet i Hallsberg. Drygt 20 elever per år väljer byggprogrammet. Söktalen har varit stabila under den senaste treårsperioden. Branschen Branschföreträdare har visat stort intresse och förklarat att ett tydligt behov av utbildad arbetskraft finns idag och detta behov kommer att växa de närmaste åren. Branschen har pekat på att regionens behov av utbildad arbetskraft ser annorlunda ut än det gör i större städer, som exempelvis Örebro. I vår region har man mer behov av en medarbetare med bredare kompetens där man får delta i fler delar av byggprocessen. Branschen är intresserad av att få vara med och planera vilka delar som ett byggprogram kan innehålla. Även andra delar inom byggindustrin än husbyggnad har visat intresse som t ex golvläggare och

3 (4) anläggningssidan. Det finns intresse och förutsättningar för ett gott samarbete med branschen vid framtagande och genomförande av byggutbildning. Lokaler Lämpliga lokaler finns tillgängliga i både Degerfors och Karlskoga. Lokalerna är i olika omfattning i behov av anpassningar till utbildningsverksamhet. Ingen av lokalerna finns i direkt närhet av en befintlig gymnasieskola. Två exempel på lokaler finns i bilagorna. Det kommer att finnas möjlighet att hitta bra lokaler för utbildningen. Lärarkostnader Lärarkostnader har beräknats efter en medellön för lärare och följer det sätt vi beräknar kostnader inom gymnasieskolan. Förvaltningen har utgått från att skolan bedriver det mesta av yrkesutbildningen i år 1 för att i år 2 och år 3 förlägga mer utbildningsdelar till en arbetsplats. Fullt utbyggt räknar förvaltningen ett behov av 1,5 heltidstjänst som yrkeslärare. De gymnasiegemensamma ämnena beräknas på ordinarie sätt. Beroende på antal elever som blir antagna, finns möjligheter till samläsning med Möckelngymnasiet, vilket kan leda till lägre kostnader. Kostnader för personal kommer att vara dyrare under år 1 eftersom tid behövs för att planera utbildningen tillsammans med branschen. Övriga kostnader Här ingår läromedel, maskiner, verktyg, skolmat och övriga kostnader. Programspecifika kostnader beräknas på samma sätt som vi gör för Fordonsprogrammet lärling och för övriga kostnader vad som gäller för övriga program inom Möckelngymnasiet. Ekonomisk kalkyl I kalkylen beräknas intäkterna utifrån den interkommunala ersättning nämnden betalar till Örebro kommun för byggprogrammets elever. Kostnaderna beräknas på det underlag som tidigare förklarats samt på de provisoriska hyreskostnader (efter renovering) som kontaktade hyresvärdar beräknar för de två exempel på lokaler som presenteras i bilagorna. Förvaltningen presenterar två exempel, ett exempel med ett intag på 15 elever per år samt ett annat exempel med ett intag på 10 elever. Antal elever beror på intresset för elever från Karlskoga och Degerfors att läsa programmet på hemmaplan samt antal elever som branschen kan ta emot på utbildningsplatser på företagen. Båda faktorerna är osäkra i dagsläget.

4 (4) Ekonomisk kalkyl vid 15 elever Intäkter Kostnader År År År År År År Ekonomisk kalkyl vid 10 elever Intäkter Kostnader År År År År År År Vid ett intag på 15 elever har programmet arbetat in sina extrakostnader på tre år. Tas endast 10 elever in tar det 6-7 år att arbeta in de extra kostnaderna år 1 och år 2. Gymnasieförvaltningens förslag till beslut 1. Gymnasienämnden tar inriktningsbeslut att starta utbildning på gymnasial nivå inom byggbranschen med start hösten Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på start av byggutbildning. Förslaget ska presenteras för nämnden senast april Gymnasienämnden beslutar att uppdraget ska innehålla förslag på om utbildningen ska bedrivas som programutbildning eller lärlingsutbildning, lokalisering, timplan, ekonomisk kalkyl och bemanning. 4. Gymnasienämnden beslutar att ekonomiska medel för fortsatt utredning planeras in i internbudgeten för Jan Strid Förvaltningschef

5 BYGGUTBILDNING I KARLSKOGA? Mathz Lindberg 15

6 Innehåll. Sammanfattning 2 Kontakter 3 Bakgrund och huvudmannens uppdrag 4 Elevers val av utbildningsort 5 Ekonomiska förutsättningar 6 Byggprogram och inriktningar 7 Lärlingsutbildning 8 Branschorganisationen 9 Lärlingscentra 10 Vuxnas lärande 11 Bilagor 1

7 Sammanfattning. Gymnasieförvaltningen för Möckelngymnasiet tillhandahåller idag ett stort antal utbildningar på gymnasial nivå. Det som idag inte tillhandahålls av gymnasieförvaltningen är byggutbildning. Då ett relativt stort antal elever söker utbildningen i annan kommun har förvaltningen identifierat ett behov av att starta upp någon form av utbildning inom denna sektor. Utan att på något sätt rangordna någon utbildningsform har jag titta på alternativet att starta upp ett nationellt Byggprogram vid något av de två Möckelngymnasierna. Eller en lärlingsutbildning i direkt samverkan med byggbranschen. Efter en inventering av lokal beståndet på de båda Möckelngymnasierna har jag funnit att det råder idag brist på lokaler som skulle kunna användas till ett helt byggprogram. Däremot kan det finnas möjlighet att samutnyttja vissa lokaler för att kunna starta upp en lärlingsutbildning. I båda fallen måste det till lokalinvesteringar. Igångsättande av ett Byggprogram skulle kräva stora investeringar i lokaler och inventarier. Även på lärarsidan skulle det krävas investering i form av flera yrkeslärare. För start av en lärlingsutbildning krävs givetvis också investeringar men inte i samma utsträckning som ovanstående då större delen av utbildningen är förlagd ut hos branschen. Behovet av yrkeslärare kvarstår men inte i samma antal. I båda alternativen kommer kärnämnen att läsas och därmed behovet av ämneslärare. Vid start av ett byggprogram kan behovet av ämneslärare komma att öka. Lärlingsalternativet kommer också att kräva ämneslärare men här är möjligheten till samläsaning med något annat yrkesprogram större. 2

8 Kontakter. Följande kontakter har tagits under utredningens gång. Det har varit bransch organisationen, personer med kunskap från fastighetsförvaltning, skolor, skolverket. Frågor som har ställt har varit hur branschen ställer sig till start av byggutbildning i Degerfors/Karlskoga vid någon av Möckelngymnasiets skolor. VD Kjell Fransson Tranab tillika Ordförande i Byggindustrier. Han ser positivt på att det sker en tillväxt av utbildningsplatser i regionen då åldersstrukturen är hög och med det en väntad pensionsavgång. Det är också i dagsläget brist på utbildade byggnadsarbetare. VD Camilla Petersen Booforsen fastighetes AB. Kontakten var en förfrågan angående hennes uppfattning som verksam inom fastighetsförvaltning och med en gedigen bakgrund från större byggföretag hur hon såg på en byggutbildning förlagd till Karlskoga. Hon var positiv till tanken att på ort och ställe ha en utbildning med förankring till orten och med det en rekryteringsbas för den lokala branschen. VD Per Olof Olsson och Lotta Olsson Allbygarn i Karlskoga AB. Allbyggarn AB har tidigare varit med i diskussioner om start av en byggutbildning vid Möckelngymnasiet. Per Olof och Lotta är mycket positiva till en byggutbildning och har stort intresse av att samverka. Allbyggarn är ett stort företag i branschen men ett brett utbud så som snickeri, såg och hyvling, bygga nytt, bygga om eller göra taklyfts mat den stora verksamheten som är prefabrikation, där det finns en lång erfarenhet och ett stort kunnande. Med den kunskap som Per Olof och Lotta har inom branschen ser dom utveckling och förändring som en viktig del i den framtida byggutbildningen. Dom ser en samverkan som en viktig del för att kunna få rätt medarbetare att rekrytera. Dom är intresserade av att finnas med vid utformningen av utbildningens innehåll. VD Magnus Gustavsson ROBAB Bygg Karlskoga. Magnus sitter även med i styrelsen Byggindustrier. Magnus ser också positivt på start av byggutbildning vid Möckelngymnasiet. Detta bygger på den erfarenhet som han har i sin egen verksamhet där åldern är hög och det snart blir behov av nyrekrytering. Det är inte enbart åldersstrukturen. Många av medarbetarna söker sig också till nya utmaningar och byter till andra företag. Det finns en stor 3

9 efterfrågan i branschen men tillgång på utbildade byggnadsarbetare är liten. Han trycker dock mycket på skolans engagemang i samverkan med branschen. Det måste vara ett stort engagemang från skolans sida. Programrådet måste vara aktivt och följa upp verksamheten tillsammans med branschen. Eleverna skall göras delaktiga så att de känner ett stort ansvar under sin utbildning. Det är dock viktigt, oavsett vilken form man väljer för utbildningen att det första året sker till största del i skolan. Detta för att eleverna skall få den grundkunskap som behövs för att kunna gå ut i verksamheten och kunna ta egna initiativ inom ramen för deras kunskap. Dock krävs det att det finns utbildade Handledare på plats så att eleven får hjälp i sin utbildning i praktiken. VD Patrik Nilsson KSM-TIAB i Karlskoga. Patrik och Stefan är positiva till att starta upp utbildning i Karlskoga. Det som de trycker på ar att den bör anpassas till dagens behov. Det gäller då innehållet i utbildningen den bör vara anpassa till dagen teknologi och till de redskap som idag används i yrket. Det har skett mycket inom branschen. KSM- TIAB är ett företag som är verksamma inom till- och utbyggnationer, takbyten, fönsterbyten, grunder/plattor, trappor och montering av kök. Utöver producerar företaget på beställning finsnickerier i den egna verkstaden. Behovet av att rekrytera medarbetare kommer alltid att finnas därför ser även de en tillgång i en start av byggutbildning. Möckelnföretagens VD Dan Gunnarsson har fått besök och förfrågan om han ser en fördel av att få igång utbildning av byggarbetare i Karlskoga. Besöket här var mest att lyssna av och skaffa en bild av företagandet i kommunen med fokus på byggbranschen och få en uppfattning hur denna verksamhet kan vara branschen till nytta. Dan ser ingen nackdel i att behålla och utbilda kommande generation i kommunen. Rektor Håkan Bodin Nobelgymnasiet i Karlstad. Nobelgymnasiet är en stor enhet vilket möjliggör att man kan tillhandahålla hela byggprogrammet på skolan. Detta är resurskrävande och kräver stora lokaler till karaktärsämnen. Skolan har också lärlingsutbildning. Eleverna går först året på skolan och får de grundläggande kunskaper som behövs för yrket. Gymnasiegemensamma ämnen läser de tillsammans med andra lärlingselever på skolan. Halva tiden av utbildningen sker ute på arbetsplatsen. Skolan ger också eleverna möjlighet att läsa ytterligare ämnen så att de uppnår högskolebehörighet. En lärare är 4

10 anställd för att driva utbildningen samt kontakten med företagen. Det är dårför viktigt att läraren har ett stort engagemang och tro på denna typ av utbildning. Det ställs högre krav på eleverna men också på skolan, för att det skall fungera med arbetsplatsen och hanledarna som är utsedda. Verksamhetschef/rektor Per Arne Söderstedt Spångbergsgymnasiet, Filipstad. Spångbergsgymnasiet är en liten gymnasieskola. Det har därför varit angeläget att hitta alternativa lösningar för att kunna erbjuda kommunens elever en bred gymnasieutbildning. Detta har skett genom att undvika ett stort programutbud istället satsat på Lärling från åk 2 inom branscher där det finns elevintresse. En sådan utbildning är bygg och anläggning. Man söker inte till lärlingsutbildning i åk 1 utan detta kommer först i åk 2. Anledning är att eleverna skall få möjlighet att känna om det verkligen är rätt utbildning. Ytterligare fördelar med detta är att det går ganska snabbt att ställa om när elevunderlaget viker. En lärare sköter kontakten med branschen och de handledare som är verksamma. Det vill säga trepartssamtal, Handledare Lärare Elev. 5

11 Byggprogram eller Lärlingsutbildning i Karlskoga. Gymnasieförvaltningen har identifierat ett behov av byggutbildning. Uppdraget består i att arbeta fram ett förslag som Gymnasieförvaltningen kan ta ställning till. Och som sedan kan leda fram till ett beslut i Gymnasienämnden om start eller fortsatt köp av utbildning från annan kommun. Undertecknad fick från den 15 februari i uppdrag att utreda möjligheten till start av en byggutbildning. Uppdraget bestod av två delar, ett med en tydlig inriktning mot möjligheten att starta ett helt byggprogram förlagt till Möckelngymnasiet i Karlskoga eller till Degerfors. Det andra alternativet skulle vara att starta en lärlingsutbildning i nära samverkan med bransch organisationen. Min undersökning bygger på nedastående Elever sätt att välja utbildning Ekonomiska förutsättningar Lokaltillgång både i Karlskoga och Degerfors Tillgång på lärare. Samverkan med branschorganisationen beträffande praktikplatser (APL) Elevers sätt att välja utbildning. Bygger mycket på attraktionskraft iform av kamrater, geografiskt läge av utbildningen och en påtalad god kvalitét. För Karlskoga eleven är kanske den geografiska placeringen till två större städer Örebro och Karlstad av viss betydelse. Elever har idag rätt att välja utbildningsplats inom samverkansområden. När det gäller val av utbildningsort finns också kamrattrycket troligtvis med. En annan del som är viktig är påverkan genom marknadsföring och en klart bevisad hög kvalité med erfarna lärare och en bra samverkan med branschen. 6

12 Ekonomiska förutsättningar. För att bygga upp ett nytt utbildningsprogram inom byggsektorn innebär stora kostnader. Investeringarna som behövs överträffar troligtvis de ekonomiska vinster som skulle göras genom att elever stannar i kommunen. Men det finns andra fördelar som skapas. Det skapas en lokal rekryteringsbas och det byggas goda relationer med branschen i Karlskoga/Degerfors med omnejd och på så sätt lättare att få tillgång till APL-platser. Men det krävs också en stabil och kunskapsmässig hög kvalité på yrkeslärare som har byggerfarenhet och goda kontakter i branschen. En stor investering för att starta upp ett nytt byggprogram skulle vara lokaler. Möckelngymnasiet i Karlskoga är redan idag hårt belastat och några lokaler där är i nuläget inte tänkbart. Om en placering där skulle bli aktuell behövs tillbyggnad eller uppställning av temporära lokaler för utbildningen. Dessa måste då vara av sådan karraktär att de håller måttet för placering av maskinpark och annan typ av utrustning. Möckelngymnasiet i Degerfors kan ha bätter förutsättningar lokalmässigt men här blir det också frågan om investeringar av betydande storlek. Om vi istället tittar på lärlingsutbildning skulle detta kunna vara ett betydligt bättre alternativ ekonomiskt. Investeringar bör dock göras för att eleverna skall kunna starta upp sin utbildning, där första år sker på skolan i de elementära grunderna inom utbildningen. Detta för att kunna tillgodose resterande utbildning med stöd och hjälp av branschen. Eleverna har då fått sådana grundkunskaper att de kan vara till hjälp på företaget och bättre förstå branschen och dess behov. Byggprogram och inriktningar. Ett nationellt byggprogram har sina fördelar större delen av utbildningen inom skolan och man har möjlighet till bra kontroll på kvalité och ekonomi. Tillgången på lärare är en viktig faktor. Här kan det finnas problem med att få fram behöriga yrkeslärare. Det behöver inte vara ett problem om det skapas en attraktiv byggutbildning med möjlighet till utveckling för både lärare och elever där kvalitén får en central roll. Ett nationellt program kräver också ett större antal elever för att det skall ha bärighet. Det innebär ett betydande antal APLplatser vilket kan bli en svårighet. De inriktningar som man ser som det stora behovet just i denna region är snickare, murare och betongarbetare. De företag som finns i regionen är av medelstora- till små företag som har behov av medarbetare som kan klara lite inom alla tre områden. 7

13 Byggprogram Vilka fördelar finns med uppbyggnad och start av ett byggprogram. Möckelngymnasiet stärker sin ställning med utbildningar. Eleverna stannar på hemorten. Interkommunala ersättningen blir lägre för kommunerna Branschen får möjlighet att kunna bidra med kompetens och kunskap för att stärka utbildningen och på så sätt få till gång till framtida medarbetare. Behålla lärarkompetens i kommunen Vilka nackdelar kan finnas. Stora investeringar i lokaler och maskinpark Säkerställa lärarkompetens Säkerställa att elever söker till hemorten Kommer det att finnas sökande över tid så att investeringarna kommer att betala sig. Hur ser konjunkturen i branschen. Lärling. En förutsättning när det gäller denna utbildningsform är en nära samverkan med branschen. Genom kontakt med branschen har det framkommit att lärlingsutbildningen är ett mycket bra alternativ till den traditionella byggutbildningen. Fördelar som företagen ser är att de får möjlighet genom branschråd få vara med och påverka utformningen av utbildningen. Enligt den statistik som finns är åldersstrukturen inom byggbranschen sådan att det är den äldre generationen som dominerar varför det finns stort behov av yngre medarbetare. Branschen behöver medarbetare på sikt och måste skapa en rekryteringsbas. Hur attraheras ungdomar? För att skapa en bra rekrytering är samverkan skolan och branschen en avgörande faktor. Genom lärling tvingas branschen och skolan att samverka. Elever som söker sig till yrkesutbildningar har också en större önskan att få komma ut i arbetslivet och få känna på klimatet och jargongen hos yrkesfolket. Ytterligare vinster som eleven kan göra är möjligheten till sommarjobb genom kontakt med företagen som kanske ser en 8

14 framtida medarbetare. Vid start av lärling kan det finnas stora möjligheter till samverkan med Vuxnas Lärande och på sikt en uppbyggnad av ett Lärlingscentra. Lärlingsutbildning Fördelar med lärling. Flexibilitet, lättare till omställning i händelse av dåligt elevunderlag Utbildning med stor samverkan till branschen Attraktiv utbildning för elever med praktisk intresse. Betydligt lägre investeringskostnader Elever stannar på hemorten kan skapa relationer som kan leda till anställning. Samverkan med Vuxenutbildningen, Vuxnas Lärande. Branschen får ett utbildnings- och handledarbidrag. Nackdelar. Antal deltagare per årskurs Kan vara svårt att finna lärlingsplatser Branschorganisationen Branschen är mycket positiva till start av någon form av byggutbildning. De har stort behov av medarbetare då branschen har god tillgång på arbetstillfällen. Fördelena som branschen ser om det kommer igång en utbildning lokalt är att det kommer att finnas yrkeslärare som har eller får en mycket god kontakt med de lokala byggarna vilket underlättar i kommunikationen mellan handledareskola elev. 9

15 Lärlingscentra. Vid start av lärlingsutbildning inom byggsektorn är det inte så avlägset att tänka sig ett lärlingscentra där det skulle kunna finnas utrymme för ytterligare branscher och där samverkan mellan de olika utbildningarna skulle ge stora kvalitativa vinster. Om detta blir aktuellt kommer Vuxnas Lärande också att få möjlighet till nya utbildningsvägar. Budget för start av ett byggprogram I full skala: Lokaler Maskinpark -Investeringskostnader Yrkeslärare Ämneslärare Budget lärlingsutbildning Lokaler Maskinpark -Investerinskostnader Yrkeslärare Ämneslärare Att få fram ekonomiska kalkyler på någon av dessa två utbildningar kräver en längre och betydligt djupare behovsanalys inom respektive utbildningsform. Konstateras kan att ett nationellt byggprogram bär högre kostnader initialt än uppbyggnad av en gymnasial lärlingsutbildning. 10

16 Min rekommendation. Att inte starta upp ett nytt Nationellt byggprogram det är att påta sig stora investeringskostnader. Det är också svårt att säga hur det framtida sökandet ser ut till denna typ av utbildning. Mycket hänger på utvecklingen i branschen och det framtida planerade byggandet i vår region. Det skulle kunna innebära att skolan efter något år står med dyra investeringar och få sökande. Min rekommendation är att starta lärlingsutbildning inom byggbranschen. Branschen har ett stort behov av nyrekrytering. Ålderstrukturen är hög med många pensionsavgångar inom en snar framtid I lärlingsutbildning finns det möjligheter att utveckla ett bra koncept tillsammans med branschen som då får en bra rekryteringsbas. För att lyckas krävs att skolan och branschen samverkar med varandra och ser till att det finns god tillgång på handledare. Nyckeln till framgång är samverkan och samarbete. Ytterligare vinster med lärling kan finnas i uppbyggnad av ett lärlingscentrum där fler branscher kan komma in. Detta skulle kunna gynna Vuxnas Lärande och Ungdomsgymnasiets framtida utbildningsutbud. Branschmedverkan innebär att kvalitéen på utbildningen ökar. I ett fortsatt utbildningsperspektiv kan kommunen bygga upp ett Lärlingscentra där fler branscher kan finnas och skolan vinner samverkanseffekter gällande kärnämnen och möjlighet till att läsa in behörighet till högskolan. De inriktningar som jag rekommenderar och som branschen i regionen behöver mest är: Snickare, Murare och Betongarbetare. Om utbildningen tar fart kan det vara så att det finns möjlighet att även koppla på ytterligare någon eller några inriktningar. Placering av utbildningen. Degerfors eller Karlskoga? 11

17 Schablonmässiga kostnader för lokaler Nybyggnation Renovering av lokal till standard för ändamålet För en kosmetisk renovering kr/m2 c:a kr/m kr/m2 Personal kostnad Investerings kostnader Förbrukning Lokal hyra kr/år inkl sociala avg kr kr förhandlingsbart. Placering av utbildningen Degerfors eller Karlskoga? Under utredningen har vi konstaterat att det i dagsläget inte finns lokaler i anslutning till varken Möckelngymnasiet i Karlskoga eller Degerfors. Nedan följer några alternativ som har undersökts och som visar sig vara goda alternativ efter att vissa justeringar görs. En del större och en del mindre. Det gäller både start av ett helt skolförlagt byggprogram eller en lärlingsutbildning. 12

18 DEGERFORS BRUKSPARKEN, 13

19 14

20 15

21 16

22 BRICKEGÅRDEN KARLSKOGA 17

23 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 LOKALER DEGERFORS BRUKSPARKEN Antal kvm 921 Pris per kvm 402 Månadshyra Årshyra Elkostnader tillkommer? Ovanstående är exkl moms Karlskoga Brickegården Antal kvm 921 Pris per kvm 550 Månadshyra Årshyra Verksamhetsel tillkommer Ovanstående exkl moms

35 Elever som studerar vid byggprogram utanför Karlskoga/Degerfors. Antal Kommun Åk1 Åk2 Åk3 Kostnad Hemma ort 2 Filipstad Karlskoga 14 Hallsberg Degerfors 1 Hallsberg Karlskoga 1 Klippan Karlskoga 1 Mora Karlskoga 5 Örebro Praktiska Karlskoga 3 Örebro Praktiska Degerfors 1 Örebro Yrkesgym Degerfors 6 Örebro Yrkesgym Karlskoga 2 Örebro Kvinnersta Degerfors 3 Örebro Tullängen Degerfors 23 Örebro Tullängen Karlskoga 3 Örebro Kvinnersta Karlskoga Totalt Elever skrivna i Degerfors 23 Elever skrivna i Karlskoga 42 Interkommunalkostnad Karlskoga Interkomminalkostnad Degerfors svkr svkr Interkommunalkostnad gemensamt Degerfors-Karlskoga svkr

36 Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning MAR MAL HUS PLA ANL MAR BA IMPRO

37 TIMPLAN BYGGUTBILDNING I KARLSKOGA?

38 Bygg och Anläggningsprogrammet Plåtslageri Gymnasiegemensamt 600p ÅK1 ÅK2 ÅK3 Svenska 1/Svas Engelska Matematik 1c 100 Idrott och hälsa Naturkunskap 1a1 50 Historia 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällkunskap 1a1 50 Programgemensamt 400p Bygg och anläggning Bygg och anläggning Inriktning 400p Plåtslageriprocessen Plåtslageri - grunder 100 Ventilationsplåtslageri 100 Programfördjupning 800p Entreprenörskap Byggnadsplåtslageri Byggnadsplåtslageri Byggnadsplåtslageri 3 200

39 Plåtslageri - svetstekniker 100 Gymnasiearbete 100p Individuellt val 200p ÅK 1 ÅK 2 ÅK3 Total p Grundläggande behörighet Svenska 2 /Svas 2 Svenska 3 /Svas Engelska

Start av Byggprogram. Gymnasienämnden

Start av Byggprogram. Gymnasienämnden Tjänsteskrivelse 1 (5) 2016-04-02 GN 2014.0119 Handläggare Jan Strid Gymnasienämnden Start av Byggprogram Sammanfattning Gymnasieförvaltningen föreslår att ett Bygg- och anläggningsprogram med inriktning

Läs mer

Programplacering av yrkesprogram

Programplacering av yrkesprogram Tjänsteskrivelse 1 (5) 2016-05-30 GN 2014.0119 Handläggare Jan Strid Gymnasienämnden Programplacering av yrkesprogram Sammanfattning Gymnasienämnden tog den 22 april 2016 beslut om att starta bygg- och

Läs mer

Yrkesprogramsutredningen

Yrkesprogramsutredningen Elsa Engström utredningssekreterare Statlig utredning med syfte att öka samverkan mellan gymnasial yrkesutbildning och arbetslivet stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft,

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ HUSBYGGNAD BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ BYGG - EN UTBILDNING MITT I VERKLIGHETEN! Tänk dig att få gå upp på morgonen och åka till en byggarbetsplats med massor av

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Läs mer

RYK-träff Gammelkroppa 28 okt. 2009

RYK-träff Gammelkroppa 28 okt. 2009 RYK-träff Gammelkroppa 28 okt. 2009 Exempel på vad som är på gång Ny skollag Ny läroplan för förskolan Reformering av grundskolan Reformering av gymnasieskolan (21/10) Nya tillträdesregler till högskola/universitet

Läs mer

Naturbrukskonferens 2015

Naturbrukskonferens 2015 Naturbrukskonferens 2015 Västerås den 17 april 2015 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Statistik 2. Yrkesprogramutredningen 3. Ny utredning 4. Lärarlegitimationer 5. Kvalitet i yrkesutbildning

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Pedagogisk kvalitet i gymnasial yrkesutbildning

Pedagogisk kvalitet i gymnasial yrkesutbildning Pedagogisk i gymnasial yrkesutbildning Ingrid Berglund, ingrid.berglund@gu.se Kollegiet för yrkeskunnande Pedagogisk forskningsgrund Min forskning som utgångspunkt 2009 Doktorsavhandling om utbildning

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

HALMSTAD GYMNASIESKOLA

HALMSTAD GYMNASIESKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete Restaurang och livsmedelsprogrammet Kök och servering Bageri och konditori Handels-

Läs mer

Branschrekommenderad skola BYNs yrken

Branschrekommenderad skola BYNs yrken Branschrekommenderad skola BYNs yrken Enkät med kriterier Fastställd av BYNs styrelse 2014-11-26 Kompletterad av AU 2014-12-10 enligt uppdrag från styrelsen Grönmarkerat = ska vara uppfyllt! Gulmarkerat

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Framtidens gymnasieskola i Tibro

Framtidens gymnasieskola i Tibro Sida 5 (6) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-29 Dnr 2016-000139 61 KS 37 Framtidens gymnasieskola i Tibro Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att organisera

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-22 65 Uppdrag: Utreda programutbudet på Vallentuna gymnasium (UN 2014.082) Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen 1 (4) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-01-21 GN 2013.0020 Gymnasienämnden Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen Sammanfattning Sverigedemokraterna genom Fredrik Molin motionerar

Läs mer

ATT STARTA ETT NYTT LÄRLINGSPROGRAM

ATT STARTA ETT NYTT LÄRLINGSPROGRAM Varför vill man starta? Önskemål från bransch eller företag? Vilka jobbmöjligheter finns? Elever Föräldrar Politiken eller förvaltning Annan orsak Göra en omvärldsanalys Vilka andra aktörer finns det?

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum

Skolverkets lärlingscentrum Skolverkets lärlingscentrum Hur går det? 21 nya huvudmän 16 lärlingar på gymnasiesär 48 Anställda lärlingar Piloter i Göteborg och Västerbotten Antal lärlingar sedan 2008 12000 10000 8000 6000 Antal lärlingar

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Är detta vad du söker? Är du intresserad av att få en framtid inom handel av varor och tjänster. Programmet ger dig även grunden för fortsatt lärande

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1

Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1 Söderslättsgymnasi Timplan för: BA11 Timplan: 11 Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1 Schablonkurser INDV ISPEC/PROF Gymnasiegemensamma ämnen Individuellt val (200) VAL T K 40 40 40 40 160 Inriktning

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Vi som medverkar Skolverket: Nationella lärlingskommittén: Program 9 30 12 00 Information om och möjligheter med skolförlagd yrkesutbildning och

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Björn Wärnberg Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Björn Wärnberg Nationell lärlingssamordnare Skolverkets lärlingscentrum Björn Wärnberg Nationell lärlingssamordnare Detta gör lärlingscentrum Stödjer huvudmän och skolor samt arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande. 5 regionala

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet Brinellgymnasiet Timplan för: BA11 Timplan: 16 Bygg- och anläggningsprogrammet APL Arbetsplatsförlagt lärande (0) VAL T K 69 322 299 6 INDV Individuellt val (200) VAL T K 1 ISPEC/PROF Inriktning och programfördjupning

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Vägval och riktning för en ny gymnasieskola. Gymnasieutredningen Anita Ferm

Vägval och riktning för en ny gymnasieskola. Gymnasieutredningen Anita Ferm Vägval och riktning för en ny gymnasieskola Gymnasieutredningen Anita Ferm Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur och regelverk Öka samverkan mellan skolhuvudmän

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Nya gymnasiala särskoleutbildningar:

Nya gymnasiala särskoleutbildningar: Nya gymnasiala särskoleutbildningar: 2010-09-13 Ubn 2010/110 Bakgrund: De utbildningar som i dag finns i Järfälla kommunala gymnasieskolor är det individuella programmet inom särgymnasiet, där en del elever

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Lärlingsutbildning i Vård och omsorgsprogrammet. Goda exempel. från Luleå

Lärlingsutbildning i Vård och omsorgsprogrammet. Goda exempel. från Luleå Lärlingsutbildning i Vård och omsorgsprogrammet Goda exempel från Luleå Artur Nilsson, lärlingselev i årskurs 3 berättar Lärlingar i hela Sverige 9 398 lärlingar (hösten 2016) varav 877 studerar inom VO-programmet

Läs mer

Anläggningsfordon. Bygg- och anläggning. Läs mer på

Anläggningsfordon. Bygg- och anläggning. Läs mer på Anläggningsfordon Bygg- och anläggning Läs mer på www.gamlebygymnasiet.nu Årskurs 1 Grunderna inom bygg och anläggning Ditt första år på Anläggningsfordon Det första året läser du förutom de ämnen som

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-26 74 Informationsärende: Utredning av programutbudet på Vallentuna gymnasium (UN 2014.082) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Entreprenad. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på

Entreprenad. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på Entreprenad Naturbruksprogrammet - Lantbruk Läs mer på www.gamlebygymnasiet.nu Årskurs 1 Redan på höstterminen i årskurs ett tar du ditt traktorkort Ditt första år på Lantbruk-Entreprenad Första året ligger

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03 ------------------------------------------------------------------ Grön understruken text är tillagd sedan dokumentet publicerades Röd överstruken text är borttagen sedan dokumentet publicerades -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Gymnasieskolans programutbud

Gymnasieskolans programutbud www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Gymnasieskolans programutbud Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Djurvård/Djursjukvård

Djurvård/Djursjukvård Djurvård/Djursjukvård Naturbruksprogrammet - Djur Läs mer på www.nbgkalmar.se Årskurs 1 Året innehåller bl.a djurskötsel, djurskydd, djurbeteenden, djurens biologi Ditt första år på djurvård Under ditt

Läs mer

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet 1 (5) Handläggare: Datum 2016-09-01 Gunilla Length Persson Diarienummer: RS 2016-04725 Koncernstab HR Koncernkontoret Tel: 0702 371486 gunilla.length-persson@vgregion.se Västra Götalandsregionen Anvisningar

Läs mer

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet Remissvar 2010-01-14 Dnr 2009:522 Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet 1. Om Byggnadsindustrins yrkesnämnd Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, är en partssammansatt organisation

Läs mer

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux Statsbidrag Regionalt Yrkesvux SFS 2016:937 mats.soderberg@skl.se Statsbidrag utgår för, Orienteringskurser Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom

Läs mer

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Praktiska Vårt uppdrag Att med enastående yrkesutbildningskompetens och största engagemang lotsa var och

Läs mer

Djurvård. Naturbruksprogrammet - Djur. Läs mer på

Djurvård. Naturbruksprogrammet - Djur. Läs mer på Djurvård Naturbruksprogrammet - Djur Läs mer på www.ingelstorp.nu Årskurs 1 Året innehåller bl.a djurskötsel, djurskydd, djurbeteenden, djurens biologi Ditt första år på djurvård Under ditt första år får

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också

Läs mer

Svar på revisorernas rapport angående elever som inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier

Svar på revisorernas rapport angående elever som inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-01-17 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Gymnasienämnden Kommunrevisorerna Svar på revisorernas rapport angående elever som inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 78 gymnasieskola 2011 (BA) Examensmål för bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Om du går in på vår hemsida hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud.

Om du går in på vår hemsida  hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Kontakt Vill du veta mer? Om du går in på vår hemsida www.nbgkalmar.se hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Har du eller dina föräldrar frågor? Skicka e-post till info@nbgkalmar.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning. Projekt inom Skolinspektionen 2012/13 Projektledare Peter Holmberg

Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning. Projekt inom Skolinspektionen 2012/13 Projektledare Peter Holmberg Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Projekt inom Skolinspektionen 2012/13 Projektledare Peter Holmberg Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag 2003 till Skolverket

Läs mer

Religionskunskap A Samhällskunskap A. Projektarbete. Måleri och byggplåt Projekt och företagande Rit- och mätteknik. Inriktning Husbyggnad

Religionskunskap A Samhällskunskap A. Projektarbete. Måleri och byggplåt Projekt och företagande Rit- och mätteknik. Inriktning Husbyggnad Byggprogrammet, BP inriktning Husbyggnad Kärnämnen: Engelska A Estetisk verksamhet Idrott och hälsa A Matematik A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Svenska A Svenska B Individuellt val

Läs mer

Lärlingskompassen.se Hur man skapar en fungerande lärlingsutbildning? Sprider Framgångsfaktorer och Empiri

Lärlingskompassen.se Hur man skapar en fungerande lärlingsutbildning? Sprider Framgångsfaktorer och Empiri Lärlingskompassen.se Hur man skapar en fungerande lärlingsutbildning? Sprider Framgångsfaktorer och Empiri Stefan Einarsson - Projektledaare stefan.einarsson@uddevalla.se Uddevalla Gymnasieskola Omslutning

Läs mer