Svar på möjligheten om att starta utbildning inom byggbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på möjligheten om att starta utbildning inom byggbranschen"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare: Jan Strid GN Gymnasienämnden Svar på möjligheten om att starta utbildning inom byggbranschen Sammanfattning Förvaltningens utredning programutbud i gymnasieskolan resulterade i gymnasienämndens beslut den 18 december att uppdra till nämnden att fortsätta utreda möjligheten att starta ett lärlingscentrum och att utreda möjligheten att starta ett byggprogram. Byggbranschen är intresserad av att starta utbildning inom branschen i vår region och elevunderlaget är tillräckligt starkt för att kunna starta med elever per år. Lämpliga lokaler finns att tillgå i både Karlskoga och Degerfors. Beroende av antal elever som antas till utbildningen kommer utbildningen att ekonomiskt betala sig inom en period på 3-7 år. Förvaltningen föreslår gymnasienämnden att besluta om inriktningsbeslut att starta en byggutbildning till hösten Slutligt beslut om start tas av gymnasienämnden senast i april 2016 efter en mer detaljerad utredning av lokaler, utformning och ekonomi. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015 Gymnasienämndens protokoll den 17 april Gymnasienämndens protokoll den 18 december Gymnasieförvaltningens utredning "programutbud i gymnasieskolan" den 30 november 2014 Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 september 2014 Bakgrund Förvaltningens utredning programutbud i gymnasieskolan resulterade i gymnasienämndens beslut den 18 december att uppdra till nämnden att fortsätta utreda möjligheten att starta ett lärlingscentrum och att utreda möjligheten att starta ett byggprogram. g:\ledning\nämnd handlingar gn\ \svar på möjligheten om att starta byggutbildning inom byggbranschen.doc

2 (4) En särskild utredare anställdes på halvtid den15 februari för uppdraget att se över möjligheten att starta byggprogram eller lärlingsutbildning med inriktning mot bygg i ett första skede. Branschen är mycket positiv till start av någon form av byggutbildning. De har ett behov av nyrekrytering och med en hög medelålder av sina nuvarande medarbetare ser de också ett framtida behov. Branschen ser också en fördel av att yrkeslärarna finns lokalt vilket underlättar kontakter mellan bransch och skola. Branschen har inga direkta synpunkter på i vilken form byggutbildning bedrivs. Det man trycker på för att ha hög kvalitet på utbildningen är att skolan tar hand om viss grundutbildning innan elev kommer ut till företaget. Efter avrapportering i april fick förvaltningen extra tid för utredningen som ska rapporteras till nämnden för beslut i juni. Branschen är van vid att ta ansvar för delar av utbildningen och även i kommuner där byggutbildning finns som program, är stora delar av utbildningen arbetsplatsförlagda. Den största framgångsfaktorn för en lyckad byggutbildning är ett nära samarbete med branschen. Förvaltningen anser att förutsättningarna för ett positivt samarbete med branschen finns. Branschen blev inbjuden till en arbetslunch 11 maj för att närmare diskutera branschens intresse av utbildningen och deras åtagande av praktik/utbildningsplatser. Tyvärr kom inte så många företrädare som förvaltningen hade önskat, men från de som var där var intresset starkt. På mötet lyftes också behovet av utbildad arbetskraft både inom golvläggning och inom anläggningssidan. Beskrivning av ärendet I bilagorna presenteras det underlag som utgör basen för denna tjänsteskrivelse och de slutsatser som här presenteras. Elever Idag läser 65 elever från Karlskoga (32 elever) och Degerfors (23 elever) på byggprogrammet i någon kommun. De flesta från Karlskoga läser programmet i Örebro och de flesta eleverna från Degerfors läser programmet i Hallsberg. Drygt 20 elever per år väljer byggprogrammet. Söktalen har varit stabila under den senaste treårsperioden. Branschen Branschföreträdare har visat stort intresse och förklarat att ett tydligt behov av utbildad arbetskraft finns idag och detta behov kommer att växa de närmaste åren. Branschen har pekat på att regionens behov av utbildad arbetskraft ser annorlunda ut än det gör i större städer, som exempelvis Örebro. I vår region har man mer behov av en medarbetare med bredare kompetens där man får delta i fler delar av byggprocessen. Branschen är intresserad av att få vara med och planera vilka delar som ett byggprogram kan innehålla. Även andra delar inom byggindustrin än husbyggnad har visat intresse som t ex golvläggare och

3 (4) anläggningssidan. Det finns intresse och förutsättningar för ett gott samarbete med branschen vid framtagande och genomförande av byggutbildning. Lokaler Lämpliga lokaler finns tillgängliga i både Degerfors och Karlskoga. Lokalerna är i olika omfattning i behov av anpassningar till utbildningsverksamhet. Ingen av lokalerna finns i direkt närhet av en befintlig gymnasieskola. Två exempel på lokaler finns i bilagorna. Det kommer att finnas möjlighet att hitta bra lokaler för utbildningen. Lärarkostnader Lärarkostnader har beräknats efter en medellön för lärare och följer det sätt vi beräknar kostnader inom gymnasieskolan. Förvaltningen har utgått från att skolan bedriver det mesta av yrkesutbildningen i år 1 för att i år 2 och år 3 förlägga mer utbildningsdelar till en arbetsplats. Fullt utbyggt räknar förvaltningen ett behov av 1,5 heltidstjänst som yrkeslärare. De gymnasiegemensamma ämnena beräknas på ordinarie sätt. Beroende på antal elever som blir antagna, finns möjligheter till samläsning med Möckelngymnasiet, vilket kan leda till lägre kostnader. Kostnader för personal kommer att vara dyrare under år 1 eftersom tid behövs för att planera utbildningen tillsammans med branschen. Övriga kostnader Här ingår läromedel, maskiner, verktyg, skolmat och övriga kostnader. Programspecifika kostnader beräknas på samma sätt som vi gör för Fordonsprogrammet lärling och för övriga kostnader vad som gäller för övriga program inom Möckelngymnasiet. Ekonomisk kalkyl I kalkylen beräknas intäkterna utifrån den interkommunala ersättning nämnden betalar till Örebro kommun för byggprogrammets elever. Kostnaderna beräknas på det underlag som tidigare förklarats samt på de provisoriska hyreskostnader (efter renovering) som kontaktade hyresvärdar beräknar för de två exempel på lokaler som presenteras i bilagorna. Förvaltningen presenterar två exempel, ett exempel med ett intag på 15 elever per år samt ett annat exempel med ett intag på 10 elever. Antal elever beror på intresset för elever från Karlskoga och Degerfors att läsa programmet på hemmaplan samt antal elever som branschen kan ta emot på utbildningsplatser på företagen. Båda faktorerna är osäkra i dagsläget.

4 (4) Ekonomisk kalkyl vid 15 elever Intäkter Kostnader År År År År År År Ekonomisk kalkyl vid 10 elever Intäkter Kostnader År År År År År År Vid ett intag på 15 elever har programmet arbetat in sina extrakostnader på tre år. Tas endast 10 elever in tar det 6-7 år att arbeta in de extra kostnaderna år 1 och år 2. Gymnasieförvaltningens förslag till beslut 1. Gymnasienämnden tar inriktningsbeslut att starta utbildning på gymnasial nivå inom byggbranschen med start hösten Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på start av byggutbildning. Förslaget ska presenteras för nämnden senast april Gymnasienämnden beslutar att uppdraget ska innehålla förslag på om utbildningen ska bedrivas som programutbildning eller lärlingsutbildning, lokalisering, timplan, ekonomisk kalkyl och bemanning. 4. Gymnasienämnden beslutar att ekonomiska medel för fortsatt utredning planeras in i internbudgeten för Jan Strid Förvaltningschef

5 BYGGUTBILDNING I KARLSKOGA? Mathz Lindberg 15

6 Innehåll. Sammanfattning 2 Kontakter 3 Bakgrund och huvudmannens uppdrag 4 Elevers val av utbildningsort 5 Ekonomiska förutsättningar 6 Byggprogram och inriktningar 7 Lärlingsutbildning 8 Branschorganisationen 9 Lärlingscentra 10 Vuxnas lärande 11 Bilagor 1

7 Sammanfattning. Gymnasieförvaltningen för Möckelngymnasiet tillhandahåller idag ett stort antal utbildningar på gymnasial nivå. Det som idag inte tillhandahålls av gymnasieförvaltningen är byggutbildning. Då ett relativt stort antal elever söker utbildningen i annan kommun har förvaltningen identifierat ett behov av att starta upp någon form av utbildning inom denna sektor. Utan att på något sätt rangordna någon utbildningsform har jag titta på alternativet att starta upp ett nationellt Byggprogram vid något av de två Möckelngymnasierna. Eller en lärlingsutbildning i direkt samverkan med byggbranschen. Efter en inventering av lokal beståndet på de båda Möckelngymnasierna har jag funnit att det råder idag brist på lokaler som skulle kunna användas till ett helt byggprogram. Däremot kan det finnas möjlighet att samutnyttja vissa lokaler för att kunna starta upp en lärlingsutbildning. I båda fallen måste det till lokalinvesteringar. Igångsättande av ett Byggprogram skulle kräva stora investeringar i lokaler och inventarier. Även på lärarsidan skulle det krävas investering i form av flera yrkeslärare. För start av en lärlingsutbildning krävs givetvis också investeringar men inte i samma utsträckning som ovanstående då större delen av utbildningen är förlagd ut hos branschen. Behovet av yrkeslärare kvarstår men inte i samma antal. I båda alternativen kommer kärnämnen att läsas och därmed behovet av ämneslärare. Vid start av ett byggprogram kan behovet av ämneslärare komma att öka. Lärlingsalternativet kommer också att kräva ämneslärare men här är möjligheten till samläsaning med något annat yrkesprogram större. 2

8 Kontakter. Följande kontakter har tagits under utredningens gång. Det har varit bransch organisationen, personer med kunskap från fastighetsförvaltning, skolor, skolverket. Frågor som har ställt har varit hur branschen ställer sig till start av byggutbildning i Degerfors/Karlskoga vid någon av Möckelngymnasiets skolor. VD Kjell Fransson Tranab tillika Ordförande i Byggindustrier. Han ser positivt på att det sker en tillväxt av utbildningsplatser i regionen då åldersstrukturen är hög och med det en väntad pensionsavgång. Det är också i dagsläget brist på utbildade byggnadsarbetare. VD Camilla Petersen Booforsen fastighetes AB. Kontakten var en förfrågan angående hennes uppfattning som verksam inom fastighetsförvaltning och med en gedigen bakgrund från större byggföretag hur hon såg på en byggutbildning förlagd till Karlskoga. Hon var positiv till tanken att på ort och ställe ha en utbildning med förankring till orten och med det en rekryteringsbas för den lokala branschen. VD Per Olof Olsson och Lotta Olsson Allbygarn i Karlskoga AB. Allbyggarn AB har tidigare varit med i diskussioner om start av en byggutbildning vid Möckelngymnasiet. Per Olof och Lotta är mycket positiva till en byggutbildning och har stort intresse av att samverka. Allbyggarn är ett stort företag i branschen men ett brett utbud så som snickeri, såg och hyvling, bygga nytt, bygga om eller göra taklyfts mat den stora verksamheten som är prefabrikation, där det finns en lång erfarenhet och ett stort kunnande. Med den kunskap som Per Olof och Lotta har inom branschen ser dom utveckling och förändring som en viktig del i den framtida byggutbildningen. Dom ser en samverkan som en viktig del för att kunna få rätt medarbetare att rekrytera. Dom är intresserade av att finnas med vid utformningen av utbildningens innehåll. VD Magnus Gustavsson ROBAB Bygg Karlskoga. Magnus sitter även med i styrelsen Byggindustrier. Magnus ser också positivt på start av byggutbildning vid Möckelngymnasiet. Detta bygger på den erfarenhet som han har i sin egen verksamhet där åldern är hög och det snart blir behov av nyrekrytering. Det är inte enbart åldersstrukturen. Många av medarbetarna söker sig också till nya utmaningar och byter till andra företag. Det finns en stor 3

9 efterfrågan i branschen men tillgång på utbildade byggnadsarbetare är liten. Han trycker dock mycket på skolans engagemang i samverkan med branschen. Det måste vara ett stort engagemang från skolans sida. Programrådet måste vara aktivt och följa upp verksamheten tillsammans med branschen. Eleverna skall göras delaktiga så att de känner ett stort ansvar under sin utbildning. Det är dock viktigt, oavsett vilken form man väljer för utbildningen att det första året sker till största del i skolan. Detta för att eleverna skall få den grundkunskap som behövs för att kunna gå ut i verksamheten och kunna ta egna initiativ inom ramen för deras kunskap. Dock krävs det att det finns utbildade Handledare på plats så att eleven får hjälp i sin utbildning i praktiken. VD Patrik Nilsson KSM-TIAB i Karlskoga. Patrik och Stefan är positiva till att starta upp utbildning i Karlskoga. Det som de trycker på ar att den bör anpassas till dagens behov. Det gäller då innehållet i utbildningen den bör vara anpassa till dagen teknologi och till de redskap som idag används i yrket. Det har skett mycket inom branschen. KSM- TIAB är ett företag som är verksamma inom till- och utbyggnationer, takbyten, fönsterbyten, grunder/plattor, trappor och montering av kök. Utöver producerar företaget på beställning finsnickerier i den egna verkstaden. Behovet av att rekrytera medarbetare kommer alltid att finnas därför ser även de en tillgång i en start av byggutbildning. Möckelnföretagens VD Dan Gunnarsson har fått besök och förfrågan om han ser en fördel av att få igång utbildning av byggarbetare i Karlskoga. Besöket här var mest att lyssna av och skaffa en bild av företagandet i kommunen med fokus på byggbranschen och få en uppfattning hur denna verksamhet kan vara branschen till nytta. Dan ser ingen nackdel i att behålla och utbilda kommande generation i kommunen. Rektor Håkan Bodin Nobelgymnasiet i Karlstad. Nobelgymnasiet är en stor enhet vilket möjliggör att man kan tillhandahålla hela byggprogrammet på skolan. Detta är resurskrävande och kräver stora lokaler till karaktärsämnen. Skolan har också lärlingsutbildning. Eleverna går först året på skolan och får de grundläggande kunskaper som behövs för yrket. Gymnasiegemensamma ämnen läser de tillsammans med andra lärlingselever på skolan. Halva tiden av utbildningen sker ute på arbetsplatsen. Skolan ger också eleverna möjlighet att läsa ytterligare ämnen så att de uppnår högskolebehörighet. En lärare är 4

10 anställd för att driva utbildningen samt kontakten med företagen. Det är dårför viktigt att läraren har ett stort engagemang och tro på denna typ av utbildning. Det ställs högre krav på eleverna men också på skolan, för att det skall fungera med arbetsplatsen och hanledarna som är utsedda. Verksamhetschef/rektor Per Arne Söderstedt Spångbergsgymnasiet, Filipstad. Spångbergsgymnasiet är en liten gymnasieskola. Det har därför varit angeläget att hitta alternativa lösningar för att kunna erbjuda kommunens elever en bred gymnasieutbildning. Detta har skett genom att undvika ett stort programutbud istället satsat på Lärling från åk 2 inom branscher där det finns elevintresse. En sådan utbildning är bygg och anläggning. Man söker inte till lärlingsutbildning i åk 1 utan detta kommer först i åk 2. Anledning är att eleverna skall få möjlighet att känna om det verkligen är rätt utbildning. Ytterligare fördelar med detta är att det går ganska snabbt att ställa om när elevunderlaget viker. En lärare sköter kontakten med branschen och de handledare som är verksamma. Det vill säga trepartssamtal, Handledare Lärare Elev. 5

11 Byggprogram eller Lärlingsutbildning i Karlskoga. Gymnasieförvaltningen har identifierat ett behov av byggutbildning. Uppdraget består i att arbeta fram ett förslag som Gymnasieförvaltningen kan ta ställning till. Och som sedan kan leda fram till ett beslut i Gymnasienämnden om start eller fortsatt köp av utbildning från annan kommun. Undertecknad fick från den 15 februari i uppdrag att utreda möjligheten till start av en byggutbildning. Uppdraget bestod av två delar, ett med en tydlig inriktning mot möjligheten att starta ett helt byggprogram förlagt till Möckelngymnasiet i Karlskoga eller till Degerfors. Det andra alternativet skulle vara att starta en lärlingsutbildning i nära samverkan med bransch organisationen. Min undersökning bygger på nedastående Elever sätt att välja utbildning Ekonomiska förutsättningar Lokaltillgång både i Karlskoga och Degerfors Tillgång på lärare. Samverkan med branschorganisationen beträffande praktikplatser (APL) Elevers sätt att välja utbildning. Bygger mycket på attraktionskraft iform av kamrater, geografiskt läge av utbildningen och en påtalad god kvalitét. För Karlskoga eleven är kanske den geografiska placeringen till två större städer Örebro och Karlstad av viss betydelse. Elever har idag rätt att välja utbildningsplats inom samverkansområden. När det gäller val av utbildningsort finns också kamrattrycket troligtvis med. En annan del som är viktig är påverkan genom marknadsföring och en klart bevisad hög kvalité med erfarna lärare och en bra samverkan med branschen. 6

12 Ekonomiska förutsättningar. För att bygga upp ett nytt utbildningsprogram inom byggsektorn innebär stora kostnader. Investeringarna som behövs överträffar troligtvis de ekonomiska vinster som skulle göras genom att elever stannar i kommunen. Men det finns andra fördelar som skapas. Det skapas en lokal rekryteringsbas och det byggas goda relationer med branschen i Karlskoga/Degerfors med omnejd och på så sätt lättare att få tillgång till APL-platser. Men det krävs också en stabil och kunskapsmässig hög kvalité på yrkeslärare som har byggerfarenhet och goda kontakter i branschen. En stor investering för att starta upp ett nytt byggprogram skulle vara lokaler. Möckelngymnasiet i Karlskoga är redan idag hårt belastat och några lokaler där är i nuläget inte tänkbart. Om en placering där skulle bli aktuell behövs tillbyggnad eller uppställning av temporära lokaler för utbildningen. Dessa måste då vara av sådan karraktär att de håller måttet för placering av maskinpark och annan typ av utrustning. Möckelngymnasiet i Degerfors kan ha bätter förutsättningar lokalmässigt men här blir det också frågan om investeringar av betydande storlek. Om vi istället tittar på lärlingsutbildning skulle detta kunna vara ett betydligt bättre alternativ ekonomiskt. Investeringar bör dock göras för att eleverna skall kunna starta upp sin utbildning, där första år sker på skolan i de elementära grunderna inom utbildningen. Detta för att kunna tillgodose resterande utbildning med stöd och hjälp av branschen. Eleverna har då fått sådana grundkunskaper att de kan vara till hjälp på företaget och bättre förstå branschen och dess behov. Byggprogram och inriktningar. Ett nationellt byggprogram har sina fördelar större delen av utbildningen inom skolan och man har möjlighet till bra kontroll på kvalité och ekonomi. Tillgången på lärare är en viktig faktor. Här kan det finnas problem med att få fram behöriga yrkeslärare. Det behöver inte vara ett problem om det skapas en attraktiv byggutbildning med möjlighet till utveckling för både lärare och elever där kvalitén får en central roll. Ett nationellt program kräver också ett större antal elever för att det skall ha bärighet. Det innebär ett betydande antal APLplatser vilket kan bli en svårighet. De inriktningar som man ser som det stora behovet just i denna region är snickare, murare och betongarbetare. De företag som finns i regionen är av medelstora- till små företag som har behov av medarbetare som kan klara lite inom alla tre områden. 7

13 Byggprogram Vilka fördelar finns med uppbyggnad och start av ett byggprogram. Möckelngymnasiet stärker sin ställning med utbildningar. Eleverna stannar på hemorten. Interkommunala ersättningen blir lägre för kommunerna Branschen får möjlighet att kunna bidra med kompetens och kunskap för att stärka utbildningen och på så sätt få till gång till framtida medarbetare. Behålla lärarkompetens i kommunen Vilka nackdelar kan finnas. Stora investeringar i lokaler och maskinpark Säkerställa lärarkompetens Säkerställa att elever söker till hemorten Kommer det att finnas sökande över tid så att investeringarna kommer att betala sig. Hur ser konjunkturen i branschen. Lärling. En förutsättning när det gäller denna utbildningsform är en nära samverkan med branschen. Genom kontakt med branschen har det framkommit att lärlingsutbildningen är ett mycket bra alternativ till den traditionella byggutbildningen. Fördelar som företagen ser är att de får möjlighet genom branschråd få vara med och påverka utformningen av utbildningen. Enligt den statistik som finns är åldersstrukturen inom byggbranschen sådan att det är den äldre generationen som dominerar varför det finns stort behov av yngre medarbetare. Branschen behöver medarbetare på sikt och måste skapa en rekryteringsbas. Hur attraheras ungdomar? För att skapa en bra rekrytering är samverkan skolan och branschen en avgörande faktor. Genom lärling tvingas branschen och skolan att samverka. Elever som söker sig till yrkesutbildningar har också en större önskan att få komma ut i arbetslivet och få känna på klimatet och jargongen hos yrkesfolket. Ytterligare vinster som eleven kan göra är möjligheten till sommarjobb genom kontakt med företagen som kanske ser en 8

14 framtida medarbetare. Vid start av lärling kan det finnas stora möjligheter till samverkan med Vuxnas Lärande och på sikt en uppbyggnad av ett Lärlingscentra. Lärlingsutbildning Fördelar med lärling. Flexibilitet, lättare till omställning i händelse av dåligt elevunderlag Utbildning med stor samverkan till branschen Attraktiv utbildning för elever med praktisk intresse. Betydligt lägre investeringskostnader Elever stannar på hemorten kan skapa relationer som kan leda till anställning. Samverkan med Vuxenutbildningen, Vuxnas Lärande. Branschen får ett utbildnings- och handledarbidrag. Nackdelar. Antal deltagare per årskurs Kan vara svårt att finna lärlingsplatser Branschorganisationen Branschen är mycket positiva till start av någon form av byggutbildning. De har stort behov av medarbetare då branschen har god tillgång på arbetstillfällen. Fördelena som branschen ser om det kommer igång en utbildning lokalt är att det kommer att finnas yrkeslärare som har eller får en mycket god kontakt med de lokala byggarna vilket underlättar i kommunikationen mellan handledareskola elev. 9

15 Lärlingscentra. Vid start av lärlingsutbildning inom byggsektorn är det inte så avlägset att tänka sig ett lärlingscentra där det skulle kunna finnas utrymme för ytterligare branscher och där samverkan mellan de olika utbildningarna skulle ge stora kvalitativa vinster. Om detta blir aktuellt kommer Vuxnas Lärande också att få möjlighet till nya utbildningsvägar. Budget för start av ett byggprogram I full skala: Lokaler Maskinpark -Investeringskostnader Yrkeslärare Ämneslärare Budget lärlingsutbildning Lokaler Maskinpark -Investerinskostnader Yrkeslärare Ämneslärare Att få fram ekonomiska kalkyler på någon av dessa två utbildningar kräver en längre och betydligt djupare behovsanalys inom respektive utbildningsform. Konstateras kan att ett nationellt byggprogram bär högre kostnader initialt än uppbyggnad av en gymnasial lärlingsutbildning. 10

16 Min rekommendation. Att inte starta upp ett nytt Nationellt byggprogram det är att påta sig stora investeringskostnader. Det är också svårt att säga hur det framtida sökandet ser ut till denna typ av utbildning. Mycket hänger på utvecklingen i branschen och det framtida planerade byggandet i vår region. Det skulle kunna innebära att skolan efter något år står med dyra investeringar och få sökande. Min rekommendation är att starta lärlingsutbildning inom byggbranschen. Branschen har ett stort behov av nyrekrytering. Ålderstrukturen är hög med många pensionsavgångar inom en snar framtid I lärlingsutbildning finns det möjligheter att utveckla ett bra koncept tillsammans med branschen som då får en bra rekryteringsbas. För att lyckas krävs att skolan och branschen samverkar med varandra och ser till att det finns god tillgång på handledare. Nyckeln till framgång är samverkan och samarbete. Ytterligare vinster med lärling kan finnas i uppbyggnad av ett lärlingscentrum där fler branscher kan komma in. Detta skulle kunna gynna Vuxnas Lärande och Ungdomsgymnasiets framtida utbildningsutbud. Branschmedverkan innebär att kvalitéen på utbildningen ökar. I ett fortsatt utbildningsperspektiv kan kommunen bygga upp ett Lärlingscentra där fler branscher kan finnas och skolan vinner samverkanseffekter gällande kärnämnen och möjlighet till att läsa in behörighet till högskolan. De inriktningar som jag rekommenderar och som branschen i regionen behöver mest är: Snickare, Murare och Betongarbetare. Om utbildningen tar fart kan det vara så att det finns möjlighet att även koppla på ytterligare någon eller några inriktningar. Placering av utbildningen. Degerfors eller Karlskoga? 11

17 Schablonmässiga kostnader för lokaler Nybyggnation Renovering av lokal till standard för ändamålet För en kosmetisk renovering kr/m2 c:a kr/m kr/m2 Personal kostnad Investerings kostnader Förbrukning Lokal hyra kr/år inkl sociala avg kr kr förhandlingsbart. Placering av utbildningen Degerfors eller Karlskoga? Under utredningen har vi konstaterat att det i dagsläget inte finns lokaler i anslutning till varken Möckelngymnasiet i Karlskoga eller Degerfors. Nedan följer några alternativ som har undersökts och som visar sig vara goda alternativ efter att vissa justeringar görs. En del större och en del mindre. Det gäller både start av ett helt skolförlagt byggprogram eller en lärlingsutbildning. 12

18 DEGERFORS BRUKSPARKEN, 13

19 14

20 15

21 16

22 BRICKEGÅRDEN KARLSKOGA 17

23 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 LOKALER DEGERFORS BRUKSPARKEN Antal kvm 921 Pris per kvm 402 Månadshyra Årshyra Elkostnader tillkommer? Ovanstående är exkl moms Karlskoga Brickegården Antal kvm 921 Pris per kvm 550 Månadshyra Årshyra Verksamhetsel tillkommer Ovanstående exkl moms

35 Elever som studerar vid byggprogram utanför Karlskoga/Degerfors. Antal Kommun Åk1 Åk2 Åk3 Kostnad Hemma ort 2 Filipstad Karlskoga 14 Hallsberg Degerfors 1 Hallsberg Karlskoga 1 Klippan Karlskoga 1 Mora Karlskoga 5 Örebro Praktiska Karlskoga 3 Örebro Praktiska Degerfors 1 Örebro Yrkesgym Degerfors 6 Örebro Yrkesgym Karlskoga 2 Örebro Kvinnersta Degerfors 3 Örebro Tullängen Degerfors 23 Örebro Tullängen Karlskoga 3 Örebro Kvinnersta Karlskoga Totalt Elever skrivna i Degerfors 23 Elever skrivna i Karlskoga 42 Interkommunalkostnad Karlskoga Interkomminalkostnad Degerfors svkr svkr Interkommunalkostnad gemensamt Degerfors-Karlskoga svkr

36 Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning Inriktning MAR MAL HUS PLA ANL MAR BA IMPRO

37 TIMPLAN BYGGUTBILDNING I KARLSKOGA?

38 Bygg och Anläggningsprogrammet Plåtslageri Gymnasiegemensamt 600p ÅK1 ÅK2 ÅK3 Svenska 1/Svas Engelska Matematik 1c 100 Idrott och hälsa Naturkunskap 1a1 50 Historia 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällkunskap 1a1 50 Programgemensamt 400p Bygg och anläggning Bygg och anläggning Inriktning 400p Plåtslageriprocessen Plåtslageri - grunder 100 Ventilationsplåtslageri 100 Programfördjupning 800p Entreprenörskap Byggnadsplåtslageri Byggnadsplåtslageri Byggnadsplåtslageri 3 200

39 Plåtslageri - svetstekniker 100 Gymnasiearbete 100p Individuellt val 200p ÅK 1 ÅK 2 ÅK3 Total p Grundläggande behörighet Svenska 2 /Svas 2 Svenska 3 /Svas Engelska

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ HUSBYGGNAD BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ BYGG - EN UTBILDNING MITT I VERKLIGHETEN! Tänk dig att få gå upp på morgonen och åka till en byggarbetsplats med massor av

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Är detta vad du söker? Är du intresserad av att få en framtid inom handel av varor och tjänster. Programmet ger dig även grunden för fortsatt lärande

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet.

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet. LEDARSKAP NYA BF Ledarskap Nya BF är programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. Programmet ger dig möjlighet att ta yrkesexamen, vilket innebär att du har de kunskaper som behövs för

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen

Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen Elektriska Installatörsorganisationen Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 10 Från

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet Remissvar 2010-01-14 Dnr 2009:522 Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet 1. Om Byggnadsindustrins yrkesnämnd Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, är en partssammansatt organisation

Läs mer

Utbildningsutbudet i Eslövs gymnasieskola inför läsåret 2014/15

Utbildningsutbudet i Eslövs gymnasieskola inför läsåret 2014/15 Utbildningsutbudet i Eslövs gymnasieskola inför läsåret 2014/15 Underlag för beslut i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Essbe konsult, Bo Sahlée 2013-09-04 Eslövs kommun 2013-09-04 Rapport Utbildningsutbud

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Projektgruppsmöte 16 mars 2012 GY 2011 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Prop. 2008/09:199 BEHÖRIGHETSKRAV Yrkesprogram

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Pass 1 Ämne: Handledarutbildning och hur denna kan genomföras Det är viktigt med handledarutbildning, då det är en ny arbetsform för företagarna!

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs.

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-09-30 Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Handläggare: Pia Alhäll Telefon: 0523-61 32 90 E-post: pia.alhäll@lysekil.se SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bollerup. - mer än en vanlig skola

Bollerup. - mer än en vanlig skola Lisen och Peder kommer Ni att träffa ofta under Er tid på Bollerup! Bollerup - mer än en vanlig skola HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP passar Dig som vill kombinera Dina studier med Ditt hästintresse. Du får

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lisbeth Mörk-Amnelius S:t Mikaelsskolan 2011-04-13. Lennart Sohlberg. Lisbeth Mörk-Åmnelius

Sammanträdesdatum. Lisbeth Mörk-Amnelius S:t Mikaelsskolan 2011-04-13. Lennart Sohlberg. Lisbeth Mörk-Åmnelius Sammanträdesdatum ö i a a 1 " l H Gymnasienämnden 2011-04-11 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S) ordförande Gunilla Elings Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Välkommen! Här följer en kort presentation. Vill du veta mer besök vår hemsida eller kontakta oss.

Välkommen! Här följer en kort presentation. Vill du veta mer besök vår hemsida eller kontakta oss. VÄLKOMMEN TILL Välkommen! Steget från grundskolan till gymnasiet kan upplevas som stort. Nu börjar för dig de tre sista åren i skolan innan det som kallas vuxenlivet startar. Ta vara på denna tid hos oss

Läs mer

Programmet för skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur är till för dig som vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård.

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s)

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) GYMNASIENÄMNDEN 2008-01-31 1 Plats och Tid Norrtull, kl 13.00 17.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) Övriga

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Projektansvarig och Kontaktperson Elisabet Perttu Box 73 984 22 Pajala Tel. 0978-121 48 Fax 0978-121 75 Projektorganisation

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser)

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Engelska 5 ENGENG05 100 Matematik 1a MATMAT01a 100 Svenska 1* SVESVE01 100 Svenska som andraspråk 1* SVASVA01 Idrott

Läs mer