SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2008-02-14"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Vårdutskottet Beslutande Parti s s s m m sd sd c m Namn Lars Schultz, vice ordf Gunilla Edberg Leif Göthed Per Mattsson, ordf Fredrik Thott Lena Thörnquist Ingrid Pedersen Eva Magnusson Erika Jepsson, ersättare Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) Parti Namn kd Gert-Åke Malmgren, partiföreträdare/ledamot, 9-14 fp Kristoffer Linné, ersättare bp Rita Lindsjö, insynsplats fyp Nils Carlsson, insynsplats mp René Lundström, insynsplats v Jörgen Persson, insynsplats bp Bo Christiansson, partiföreträdare, 9 m Gunilla Nordgren, kommunalråd, 8 Elisabeth Larsson, kommundirektör, 8 Thomas Persson, socialchef, ansvarig tjänsteman Berit Henryson, utvecklingssekreterare/sekreterare Peter Jörsgård, ekonom Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ingegerd Nilsson, myndighetschef Cecilia Rodenstam, områdeschef Förebyggande insatser Christer Gunnarsson, områdeschef Heminsatser Maria Danielsson, områdeschef Särskilt boende s Socialdemokraterna fyp Föryngringspartiet m Moderata samlingspartiet kd Kristdemokratiska samhällspartiet bp Barapartiet v Vänsterpartiet fp Folkpartiet mp Miljöpartiet c Centerpartiet sd Sverigedemokraterna

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Vu 8 Angående motion om kundvalssystem, kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning samt uppdrag om nytt resursfördelningssystem inom Vård och omsorg Vårdutskottet beslutade att tidigarelägga dagens sammanträde för att diskutera: - yttrandet över motion om utredning om införande av kundvalssystem inom hemtjänsten enligt beslut i kommunfullmäktige uppdraget att senast ta fram en beskrivning av vilka verksamheter eller delar av verksamheter som kan vara aktuella för konkurrensutsättning enligt beslut i kommunfullmäktige uppdraget till vårdutskottet att arbeta fram ett resursfördelningssystem inom Vård och omsorg enligt beslut i kommunstyrelsen Frågan överlämnades till ekonomiutskottet om införande av resursfördelningssystem inom hemtjänsten. Ekonomiutskottet har vidarebefordrat ärendet till kommunledningsgruppen som gett Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till resursfördelningssystem som ska presenteras för ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. Ärendet initierades i kommunfullmäktige redan Socialchef Thomas Persson och ekonom Peter Jörsgård presenterar underlag för diskussion. Socialchefen framför att ett betänkande om kundval kommer att presenteras från regeringen omfattande förslag på utformning av ett valfrihetssystem för äldre personer med funktionshinder med insatser enligt socialtjänstlagen. Idag finns kundval i 24 av landets kommuner. Vid enkätförfrågan till samtliga 290 kommuner har framkommit att många planerar för ett införande av kundval. Regeringens betänkande kommer att ha två huvudinriktningar omfattande dels hur valfrihetssystemet ska utformas och dels juridiska förutsättningar. Kommittédirektiv 2007:38 och Allmänna krav på kundvalssystem delas ut och en sammanfattning lämnas. Peter Jörsgård presenterar en skiss för att tydliggöra hur uppdragen samverkar med varandra Vård och omsorg (Resursfördelning Konkurrens Kundval). Ett antal frågeställningar för diskussion delas ut om Resursfördelning, Konkurrensutsättning och Kundval

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Vu 8 Lars Schultz, s, vill få antecknat till protokollet att det inte är acceptabelt att föreliggande material delas ut vid dagens sammanträde och inte skickats med kallelsen för att kunna läsas igenom innan sammanträdet. Ordförande Per Mattsson framför att inga beslut ska fattas vid dagens sammanträde utan att syftet är att ge information och underlag för kommande diskussioner och beslut i vårdutskottet. Vårdutskottet beslutar att motion om kundvalssystem, kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning samt uppdraget om nytt resursfördelningssystem ska behandlas vid kommande vårdutskott samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Bokslutshearing 2007 Ordförande Per Mattsson hälsar alla välkomna och redogör för dagordning för bokslutshearingen. Till hearingen är partiföreträdarna kallade. Från socialchef Thomas Persson föreligger förvaltningsberättelse för Vård och omsorg som ska ingå i kommunens årsredovisning. Från respektive områdeschef föreligger verksamhetsberättelse för Ekonom Peter Jörsgård redogör för 2007 års resultat och utfall per resultatenhet. Vård och omsorg visar ett negativt resultat på 2,0 Mkr. Vårdutskottet beslutade vilka frågor som skulle ställas och belysas. Vårdutskottets ledamöter och partiföreträdare ställer kompletterande frågor under hearingen. Sammanfattningsvis besvaras frågorna på följande sätt: Område Förebyggande insatser Områdeschef Cecilia Rodenstam redogör för sin verksamhetsberättelse för Fråga 1: Vad händer beträffande frivilligorganisationerna m fl? Svar: Cecilia Rodenstam redogör för samverkan med frivilligorganisationer om anhörigstöd, seniordagar och volontärverksamhet. Ett nytt samarbete med kyrkan i Bara har startat. Om Volontärbyrån konstateras att utfallet inte har varit det förväntade. Volontärbyrån kommer att bli föremål för nylansering under Fråga 2: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Cecilia Rodenstam framför att det styrande målet budgetföljsamhet visar plus 1,8 procent. Redovisningen av nyckeltal i verksamhetsberättelsen visar hög besöksfrekvens på dagcentraler och daglig verksamhet. Lars Schultz, s, frågar om det den varierande sjukfrånvaron från ett år till ett annat. Svar: Sjukfrånvaron varierar mellan de olika enheterna/arbetsplatserna. Långtidssjukskrivningar resulterar i att sjukfrånvaron ökat kraftigt. Sjukfrånvaron var 9,7 procent 2007 och har varierat tidigare år mellan 8,1 till 15,2 procent.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Område Myndighetsutövning Myndighetschef Ingegerd Nilsson redogör för sin verksamhetsberättelse för Lars Schultz, s, påtalar med anledning av att resultatenheten under flera år har haft svårt att hålla sin budget; hur reder ni det? Inför budget 2009 vore det bra att ha en påse pengar för oförutsedda behov. Lena Thörnquist, sd, frågar om ökade kostnader för barn- och ungdomsvård. Svar: En styrning till öppenvårdsinsatser i tidigt skede har genomförts. Verksamheten har köpt insatser då det föreligger stort behov av insatser såsom stöd- och samtalskontakter. Det är också fler hushåll som har fått insatser, framför Ingegerd Nilsson. Fråga 3: Intensifierad handläggning av ekonomiskt bistånd som riktas till ungdomar under 25 år; hur är resultatet? Svar: Ingegerd Nilsson framför att försörjningsstödet har minskat med 39 procent för åldersgruppen. Fråga 4: Hur många ungdomar under 25 år har varit utan arbete mer än 90 dagar? Svar: Tre ungdomar har varit utan sysselsättning i mer än tre månader. Samverkan med Sesam tydliggörs för åldersgruppen. Fråga 5: Vad har gjorts med det förebyggande arbetet för barn och ungdomar? Svar: Vad menas med ett förebyggande arbete? Om svaret är att sätt in tidiga insatser för att försöka stoppa en dålig utveckling för en ung människa, så framför Ingegerd Nilsson att det har gjorts i stor utsträckning. Men om betydelsen är generella förebyggande insatser som inte är biståndsbedömda, så har verksamheten inte mycket att erbjuda. Den personalresurs som överfördes från område Förebyggande insatser till område Myndighetsutövning har helt gått åt till utredningsarbete och uppföljning av vidtagna åtgärder. Att någon form av öppen föräldrarådgivning borde finnas påtalas. Situationen är framförd till myndighetsnämnden för socialtjänst och skola. Fråga 6: Förklara underskottet inom område Myndighetsutövning. Svar: Det har varit en stor ärendetillströmning framförallt avseende barn- och

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 ungdomsärenden. Antalet ärenden ökade med drygt 50 procent jämfört med Höga kostnader har framförallt varit öppenvårdsinsatser av stöd- och behandlingskaraktär för barn, ungdomar och föräldrar. Fråga 7: Hur ser dialogen/samverkan ut med andra myndigheter etc? Svar: Samverkan med verksamhetsområde Utbildning ökar hela tiden och fungerar mycket bra. 1:e socialsekreteraren är en välkänd person för rektorer med flera. Ett omfattande samarbete pågår också med Resursenheten inom Utbildning om barn med särskilda behov eller funktionshinder. Med polisen finns inget regelbundet samarbete idag. Fråga 8: När det gäller nyckeltalen inom område Myndighetsutövning utveckling och trend. Lämna en redovisning. Svar: Ingegerd Nilsson redogör för nyckeltalen i verksamhetsberättelsen för de två senaste åren samt jämförande uppgifter sedan tidigare. Fråga 9: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Ingegerd Nilsson hänvisar till verksamhetsberättelsen och svar på fråga 3, 4 samt fråga 6. Det styrande målet budgetföljsamhet visar minus drygt 10 procent. Fråga 10: Redogör för rutiner vid ansökan till särskilt boende. Svar: Handläggning av ansökan kan avse från korttidsvård, från vårdplanering på sjukhus och från den enskilde som bor i eget boende. Oftast är handläggningstiden 2-3 veckor. Om sökanden bor kvar i hemmet och inte har några insatser kan handläggningstiden vara längre. I sammanhanget påtalas att det är den enskilde som ansöker om plats och inte anhörig/närstående. Eva Magnusson, c, frågar om hur uppföljningssystemet fungerar om det har blivit något fel. Svar: Idag finns inget specifikt uppföljningssystem för biståndshandläggning; se även svar på fråga 12. Fråga 11: Redogör för arbetsbelastning, handläggningstid. Svar: I takt med att ärendetillströmningen atte under hösten 2007 försökte verksamheten göra en uppskattning av hur många ärenden som är rimligt för en heltidstjänst. Dock bör noteras att tidsåtgången varierar mellan

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 olika ärenden. Slutsatsen blev att en handläggare kan ha tio utredningar i gång samtidigt utöver uppföljningen på ärenden under en kortare tid. Sedan hösten 2007 har handläggarna öppna utredningar, konstaterar Ingegerd Nilsson. Situationen innebär svårigheter att fördela utredningsuppdragen och verksamheten klarade inte av att avsluta barnoch ungdomsutredningarna inom föreskriven tid. Just nu anlitas ett bemanningsföretag och rekrytering av visstidsanställd socialsekretare pågår. René Lundström, mp framför att tidigare redovisades att det fanns 17 anställda i verksamheten och frågar hur många anställda som finns idag inom område Myndighetsutövning. Svar: Antalet anställda är 20 personer varav nio socialsekretare med olika sysselsättningsgrad. Ingegerd Nilsson framför att idag är oftast utredningar mer omfattande jämfört med tidigare. Per Mattsson, m, frågar om det är en trend eller om någon slutsats kan dras med anledning av att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat men att kostnaden per hushåll har ökat. Svar: Nej, någon trend eller särskilt slutsats kan inte dras, utan det handlar om enskilda situationer. Fråga 12: När det gäller kvalitetssäkring inom område Myndighetsutövning hur ser det ut? Svar: En kvalitetsuppföljning har genomförts vid två tillfällen under Ingegerd Nilsson påtalar att uppföljningen är ett grovt instrument och hänvisar till tidigare presentation av resultatet i vårdutskottet. Ett annat instrument är överklaganden som visar att få ärenden går emot fattade beslut. Kvalitetssäkring blir ett prioriterat område under Område Heminsatser Områdeschef Christer Gunnarsson redogör för sin verksamhetsberättelse för Fråga 13: Hur är måluppfyllelsen med att främja den enskildes möjligheter att bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet? Svar: Christer Gunnarsson framför att allt utvecklingsarbete inom verksamheten kan anses bidra till måluppfyllelsen. Av betydelse är

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 personalens kompetens, arbetet med att ta fram bättre rutiner och struktur i verksamheten och förändringar i hemsjukvårdens organisation. Fråga 14: Redovisa sjukfrånvaron inom område Heminsatser jämfört med tidigare år? Svar: Sjukfrånvaron var 8,6 procent jämfört med 9,9 procent 2004, 8,7 procent 2005 och 9,4 procent år Sjukfrånvaron varierar för olika arbetsplatser/enheter. Fråga 15: Beskriv hemtjänsten idag. Hur ser utvecklingen/framtiden ut? Svar: Hänvisning till verksamhetsberättelse 2007 för område Heminsatser. Christer Gunnarsson framför att verksamheten har hög arbetslastning. En genomgång pågår omfattande tidsättning av insatser enligt socialtjänstlagen inklusive insatser som inte är biståndsbedömda samt delegerad hemsjukvård. En preliminär beräkning visar brist på resurser. Kompetensutveckling inom verksamheten fortgår omfattande palliativ vård, demensutbildning och rehabilitering och IT-utbildning. Fråga 16: Beskriv hemsjukvården idag. Hur ser utvecklingen och framtiden ut? Svar: Hemsjukvården har också en hög arbetsbelastning. Resurser tas i anspråk till kompetensutveckling inom organisationen. Kraven ökar med mer kvalificerade uppgifter inom hemsjukvården. Christer Gunnarsson påtalar svårigheten att rekrytera till framför allt kvälls- och nattjänstgöring. Framöver kommer arbetet med bemanning, kompetensutveckling, samarbete och utveckling av den palliativa vården samt att utveckla läkarstödet att ätta. Fråga 17: Beskriv hemrehabiliteringen idag. Hur ser utvecklingen och framtiden ut? Svar: Projektstarten är senarelagd och planeras starta till påsk. Nyrekrytering av arbetsterapeut och sjukgymnast pågår och resurstillskottet kommer att användas till träning av vårdtagare och till utbildning/handledning av omvårdnadspersonal. Avsikten är också att arbetsterapeut och sjukgymnast ska vara med vid vårdplanering i större utsträckning jämfört med idag.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Fråga 18: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Med hänvisning till verksamhetsberättelsen konstaterar Christer Gunnarsson att det styrande målet budgetföljsamhet visar plus 0,2 procent. Avseende det styrande målet om nöjda/mycket nöjda brukare hänvisas till 2007 års kvalitetsuppföljning där medelbetyget för området var 3,4 på den femgradiga skalan. Om det styrande målet att den palliativa vården ska vara välfungerande; se svar på fråga 27 och 28 samt verksamhetsberättelsen för område Heminsatser. Gunilla Edberg, s, frågar om betydelsen av texten i analys av måluppfyllelsen avseende den palliativa vården: Utnyttjandet av kommunens resurser har under perioden varit lågt och diskussioner har under året förts med Region Skåne kring samarbetet och fördelningen av uppdraget. Svar: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson påtalar att i uppbyggnaden av den palliativa enheten i Trelleborg har remisser vid flera tillfällen skickats från UMAS till den palliativa enheten i Trelleborg utan att Svedala kommun har informerats. Detta har inneburit att den kommunala vården inte har blivit delaktig i den utsträckning som det var tänkt. I övrigt se svar på fråga 27. Lena Thörnquist, sd, frågar vilka diagnoser som är mest vanliga. Svar kommer att lämnas vid kommande vårdutskott. Ingrid Pedersen, sd, frågar om hur minskningen av personalstyrkan genomfördes för att finansiera entreprenaden tvättservice som startar i februari Svar: Förändringen planerades under 2007 genom vakanshållning av tjänster vid pensionsavgångar. Ingrid Pedersen frågar vad personlig assistans och ledsagning kostar. Svar kommer att lämnas vid kommande vårdutskott. Per Mattson, m, frågar om situationen att den enskilde med hemtjänst- /hemsjukvårdsinsatser får besök av ett stort antal personal. Svar: Christer Gunnarsson framför att kontinuitets betydelse för den enskilde ofta diskuteras och att det är en viktig faktor i kvalitetsarbetet i verksamheten

10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Erika Jepsson, m, frågar om kontaktmannaskap och om inte alla får en kontaktperson. Svar: Idag får inte alla det, men målet är att alla ska ha en kontaktperson med specifika uppgifter. Kontaktmannaskapet är viktigt och handlar om den enskildes trygghet och tilltro till verksamheten. Område Särskilt boende Områdeschef Maria Danielsson redogör för sin verksamhetsberättelse för Fråga 19: Beskriv varför område Särskilt boende har ett så stort överskott. Svar: Anledningen är lägre kostnader för vård utanför kommunen och ett visst överskott på grund av fördröjd nyrekrytering. Fråga 20: Beskriv område Särskilt boende idag avseende särskilt boende, korttidsplatser, LSS? Hur ser utvecklingen och framtiden ut? Svar: Med hänvisning till verksamhetsberättelsen konstaterar Maria Danielsson att verksamheten har haft lediga platser under året och att omsättningen inom det särskilda boendet har varit stor. Vid slutet av året var dock alla platser belagda. Lediga platser har under året nyttjats som korttidsplatser. Fråga 21: Hur ser åldersstrukturen genomsnittsåldern - ut bland de boende inom område Särskilt boende? Svar: Genomsnittsåldern inom boenden med särskild service LSS är 48 år och inom särskilt boende tillika äldreboenden är genomsnittsåldern 85 år. Fråga 22: Hur ser personaltätheten ut inom område Särskilt boende för respektive boende? Hur ser personaltätheten ut i förhållande till vårdtyngden? Svar: Personaltätheten är 0,4 till 1,5 inom boenden med särskild service LSS. Personaltätheten varierar mellan de olika enheterna på grund av vårdtyngd och storlek och typ av boende. De mindre boendena kräver högre personaltäthet. Personaltätheten inom särskilt boende tillika äldreboenden varierar mellan 0,66 till 0,90. Små enheter för personer med demenssjukdomar och hög vårdtyngd kräver högre personaltäthet.

11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Per Mattsson, m, frågor om det finns tydlig korrespondens mellan vårdtyngd och personaltäthet. Svar: Ja. Fråga 23: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Med hänvisning till verksamhetsberättelsen framför Maria Danielsson att de styrande målen är uppfyllda. Fråga 24: När det gäller kvalitetssäkring inom område Särskilt boende hur ser det ut? Svar: Uppföljning av verksamheten sker på flera sätt; kvalitetsmätning bland brukare, anhöriga och medarbetare och uppföljning av avvikelsesystemet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och demenssjuksköterskan följer upp och den sociala dokumentationen börjar fungera allt bättre. Lena Thörnquist, sd, frågar om skrivningen i verksamhetsberättelsen om yngre personer med neuropsykiatriska funktionshinder är en ny grupp inom boenden med särskild service LSS. Är gruppen de så kallade bokstavsbarnen. Svar: Personer med ADHD-diagnos tillhör inte LSS personkrets. Aktuell grupp är de inom autismspektrat. Ingrid Pedersen, sd, frågar om uppgifter som framkommit vid boendeoch brukarmöte på Solgården: låg personaltäthet och plusjobbare kommer att sluta sin anställning. Hur ligger det till? Svar: Omfördelning av personal är genomförd inom det särskilda boendet. Solgården har fått resurstillskott men har fortfarande lägst personaltäthet men en utjämning har genomförts. Gemensamma frågor till Vård och omsorgs ledning Fråga 25: Hur är löneläget för olika personalkategorier jämfört med liknande kommuner? Hur ligger det till med hänsyn tagen till kompetens? Svar: Thomas Persson redogör för lönestatistik över medellöner jämfört med övriga 4Yes-kommuner för socialsekreterare, biståndshandläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska och vårdbiträde. Fråga 26: Hur mäts vårdtyngden idag och hur ser det ut i framtiden inom område Heminsatser och Särskilt boende? Svar: Idag används ett vårdtyngds-

12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 program som heter I4 TIC. Programmet består av två olika arbetsprocesser samt ett IT-system för inmatning, analys och presentation. Processerna är dels bedömning av omvårdnadsbehov och dels en tidsstudie. Omvårdnadsbehov bedöms inom områdena omvårdnad, sjukvård, psykisk status, rehabilitering och social service. Tidsstudien analyserar personalens arbetsbelastning genom att under ett antal arbetspass eller genom att personalen utrustas med en streckkodsläsare som registrerar tid och arbetsuppgift. Tidsstudien innehåller: direkt tid mot vårdtagaren, indirekt tid mot vårdtagaren och arbetsrelaterad tid. Mätningar inom särskilt boende började genomföras under december 2007 och beräknas vara klart vid månadsskiftet mars/april I mars kommer samma mätning som tidigare att göras i ordinärt boende. Resultaten kommer att presenteras i april. Planeringen är att tidmätning enligt I4 TIC ska göras i ordinärt boende under hösten. Fråga 27: Hur har den palliativa vården utvecklats i samverkan med område Särskilt boende och Region Skåne/Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt? Svar: En sjuksköterska har hospiterat på Lasarettet Trelleborg, SAH avdelningen samt Hospice I Malmö. Planeras också att bilda ett palliativt nätverk för berörda tillsammans med övriga kommuner och region. Avdelningschef från SAH samt smärtsjuksköterska från Trelleborg har varit på besök i kommunen. Fråga 28: Om den palliativa vården; vilka kompetenshöjande insatser har genomförts? Har satsningen genomförts enligt plan? Svar: Under 2007 har palliativ utbildning genomförts enligt plan. Kursledare har varit två sjuksköterskor och åtta kurser har genomförts. Totalt har ca 90 personer deltagit. Fråga 29: Om demensvården: Vilka kompetenshöjande insatser har genomförts? Svar: Demensutbildning har genomförts under våren med tre kurser för totalt 30 deltagare. Ola Polmé, vårdutvecklare i Gävle, har genomfört storföreläsning för all personal om bemötande vid problematiska beteendestörningar vid demenssjukdom. Demenssköterskan har haft handledning med all omvårdnadspersonalen i varierande omfattning. Fredrik Thott, m, frågar om ökningen av antalet ärenden överensstämmer med resurstillskottet som beskrivs i vård och omsorgsplanen. Svar:

13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Thomas Persson refererar till föredragningen i kommunstyrelsen och beskriver den demografiska utvecklingen som visar på ett ökat antal personer 65 år och äldre. Vidare poängteras att det framför allt är personer 80 år och äldre som kommer att påverka framtidens behov av vård och omsorg. Enligt den nya vård och omsorgsplanen kommer det totala resurstillskottet att vara 2,6 miljoner kronor per och motsvarar sammanlagt nästan 10,5 miljoner kronor fram till år Med hänvisning till områdescheferna Ingegerd Nilssons och Christer Gunnarssons redovisningar utrycker socialchefen oro inför 2008 års budgetsituation. Socialchefen anser att vård och omsorgsplanen årligen bör revideras. Gert-Åke Malmgren, kd, frågar om samma ökande ärendetillströmning inom område Myndighetsutövning kan konstateras i andra kommuner. Svar: Vid jämförelse med en av 4Yes-kommunerna kan konstateras motsvarande ökning. En ökning av barn- och ungdomsärenden är ingen isolerad företeelse för Svedala kommun, konstaterar Ingegerd Nilsson. Tack till områdeschef Cecilia Rodenstam Ordförande Per Mattsson framför tack till alla och ett särskilt tack för de gångna åren till Cecilia Rodenstam som slutar sin anställning i Svedala kommun den siste februari Vårdutskottet beslutar att lägga bokslutshearingen 2007 för Vård och omsorg till handlingarna.

14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Vu 10 Svar på uppföljning av beslutade åtgärder inom kommunens Miljömålsprogram MMP-05 Kommunens miljömålsprogram antogs av kommunfullmäktige omfattande åtgärder för Föreligger besvarat formulär om uppföljning av åtgärder som berör alla utskott/verksamheter samt specifikt för vårdutskottet. I kommunfullmäktiges beslut uppdrogs åt respektive utskott att bevaka utskottets område och framlägga förslag till kommunstyrelsen om projektformulering/genomförande av åtgärder samt begära medel för dessa. Miljöutskottet svarar för att uppföljning av programmet sker och ska redovisa resultatet till kommunfullmäktige. Åtgärderna är tidsatta och ska vara genomförda senast Har inte åtgärder påbörjats eller färdigställts kan uppföljningen fungera som en påminnelse påtalar Bygg och miljökontoret. Svar ska vara miljöutskottet tillhanda senast Vårdutskottet beslutar att översända föreliggande svar på uppföljning av beslutade åtgärder inom Miljömålsprogram MMP-05 till miljöutskottet.

15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Vu 11 Socialchefen informerar Socialchef Thomas Persson informerar om följande: - Utredningen Vägval för Vårdval Skåne som blev klar i januari I utredningen beskrivs bland annat möjligheten att stärka patientens ställning genom att införa ett medborgarstyrt vårdval för primärval i Skåne. Utredningen är ett tjänstemannaförslag och en politisk behandling kommer att genomföras under året. Lars Schultz, s, som varit med i den politiska styrgruppen, påtalar att utredningen bör presenteras i sin helhet i vårdutskottet när den politiska hanteringen är klar. - Äldreriksdagen i Stockholm april 2008 Tro och vetande myter och sanning, nytta eller nöje. - Plusjobb. För närvarande finns fyra plusjobbare anställda inom Vård och omsorg. Samtliga kommer att sluta under hösten En ny utvärdering av fixartjänsten har genomförts. Thomas Persson ger en sammanfattning av densamma. - Förändringar i Vård och omsorgs organisation. Cecilia Rodenstam slutar i Svedala kommun Förslagna förändringar kommer att MBL-förhandlas under februari månad. Vårdutskottet beslutar att uppdra åt verksamhetsområde Vård och omsorg att presentera utvärderingen av fixartjänsten i sin helhet och lämna förslag till inrättande av en tjänst som fixare till vårdutskottet samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Vu 12 Rapport från Pensionärsrådet Ordförande Per Mattson och vice ordförande Lars Schultz informerar från pensionärsrådets sammanträde Pensionärsrådet beslutade att till vårdutskottet framför önskemål om att pensionärsrådet ges möjlighet att delta i Äldreriksdagen april 2008 i Stockholm med en representant. Vårdutskottet beslutar att ställa sig positiv till att en representant från pensionärsrådet deltar i Äldreriksdagen april 2008 i Stockholm samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna

17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Vu 13 Framtida boende- och brukarmöten Vårdutskottet beslutade att uppdra åt vårdutskottets presidium att återkomma med förslag till hur framtida boende- och brukarmöten ska genomföras. Med beaktande av framförda synpunkter föreslår vårdutskottets presidium att boende- och brukarmöten ska genomföras en gång per år istället för två gånger och i september. Vårdutskottet beslutar att årets boende- och brukarmöten ska genomföras i september samt att förslag till hur det ska genomföras ska presenteras vid vårdutskottets sammanträde

18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Vu 14 Skrivelser och meddelande Kommunstyrelsen - Delegationsbeslut Bidrag till Föräldraföreningen Mot Narkotika. Föräldraföreningen Mot Narkotika i Malmö - Tackbrev Kommunfullmäktige - Kf 7 Val Hjälpmedelsinstitutet - Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2008 års IT-konferens Sveriges Kommuner och Landsting - Bo för att leva remisskonferens - Äldreriksdagen april 2008 Tro och vetande Myter och sanning, Nytta eller nöje Region Skåne - Vägval för Vårdval Skåne Vårdutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden 1 Innehåll Sammanfattning 3 1. Verksamheten 5 2. Framtid 12 3. Måluppfyllelse 15 3.1 Vision 16 3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena 16 3.3 Intern

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer