SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2008-02-14"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Vårdutskottet Beslutande Parti s s s m m sd sd c m Namn Lars Schultz, vice ordf Gunilla Edberg Leif Göthed Per Mattsson, ordf Fredrik Thott Lena Thörnquist Ingrid Pedersen Eva Magnusson Erika Jepsson, ersättare Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) Parti Namn kd Gert-Åke Malmgren, partiföreträdare/ledamot, 9-14 fp Kristoffer Linné, ersättare bp Rita Lindsjö, insynsplats fyp Nils Carlsson, insynsplats mp René Lundström, insynsplats v Jörgen Persson, insynsplats bp Bo Christiansson, partiföreträdare, 9 m Gunilla Nordgren, kommunalråd, 8 Elisabeth Larsson, kommundirektör, 8 Thomas Persson, socialchef, ansvarig tjänsteman Berit Henryson, utvecklingssekreterare/sekreterare Peter Jörsgård, ekonom Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ingegerd Nilsson, myndighetschef Cecilia Rodenstam, områdeschef Förebyggande insatser Christer Gunnarsson, områdeschef Heminsatser Maria Danielsson, områdeschef Särskilt boende s Socialdemokraterna fyp Föryngringspartiet m Moderata samlingspartiet kd Kristdemokratiska samhällspartiet bp Barapartiet v Vänsterpartiet fp Folkpartiet mp Miljöpartiet c Centerpartiet sd Sverigedemokraterna

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Vu 8 Angående motion om kundvalssystem, kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning samt uppdrag om nytt resursfördelningssystem inom Vård och omsorg Vårdutskottet beslutade att tidigarelägga dagens sammanträde för att diskutera: - yttrandet över motion om utredning om införande av kundvalssystem inom hemtjänsten enligt beslut i kommunfullmäktige uppdraget att senast ta fram en beskrivning av vilka verksamheter eller delar av verksamheter som kan vara aktuella för konkurrensutsättning enligt beslut i kommunfullmäktige uppdraget till vårdutskottet att arbeta fram ett resursfördelningssystem inom Vård och omsorg enligt beslut i kommunstyrelsen Frågan överlämnades till ekonomiutskottet om införande av resursfördelningssystem inom hemtjänsten. Ekonomiutskottet har vidarebefordrat ärendet till kommunledningsgruppen som gett Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till resursfördelningssystem som ska presenteras för ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. Ärendet initierades i kommunfullmäktige redan Socialchef Thomas Persson och ekonom Peter Jörsgård presenterar underlag för diskussion. Socialchefen framför att ett betänkande om kundval kommer att presenteras från regeringen omfattande förslag på utformning av ett valfrihetssystem för äldre personer med funktionshinder med insatser enligt socialtjänstlagen. Idag finns kundval i 24 av landets kommuner. Vid enkätförfrågan till samtliga 290 kommuner har framkommit att många planerar för ett införande av kundval. Regeringens betänkande kommer att ha två huvudinriktningar omfattande dels hur valfrihetssystemet ska utformas och dels juridiska förutsättningar. Kommittédirektiv 2007:38 och Allmänna krav på kundvalssystem delas ut och en sammanfattning lämnas. Peter Jörsgård presenterar en skiss för att tydliggöra hur uppdragen samverkar med varandra Vård och omsorg (Resursfördelning Konkurrens Kundval). Ett antal frågeställningar för diskussion delas ut om Resursfördelning, Konkurrensutsättning och Kundval

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Vu 8 Lars Schultz, s, vill få antecknat till protokollet att det inte är acceptabelt att föreliggande material delas ut vid dagens sammanträde och inte skickats med kallelsen för att kunna läsas igenom innan sammanträdet. Ordförande Per Mattsson framför att inga beslut ska fattas vid dagens sammanträde utan att syftet är att ge information och underlag för kommande diskussioner och beslut i vårdutskottet. Vårdutskottet beslutar att motion om kundvalssystem, kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning samt uppdraget om nytt resursfördelningssystem ska behandlas vid kommande vårdutskott samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Bokslutshearing 2007 Ordförande Per Mattsson hälsar alla välkomna och redogör för dagordning för bokslutshearingen. Till hearingen är partiföreträdarna kallade. Från socialchef Thomas Persson föreligger förvaltningsberättelse för Vård och omsorg som ska ingå i kommunens årsredovisning. Från respektive områdeschef föreligger verksamhetsberättelse för Ekonom Peter Jörsgård redogör för 2007 års resultat och utfall per resultatenhet. Vård och omsorg visar ett negativt resultat på 2,0 Mkr. Vårdutskottet beslutade vilka frågor som skulle ställas och belysas. Vårdutskottets ledamöter och partiföreträdare ställer kompletterande frågor under hearingen. Sammanfattningsvis besvaras frågorna på följande sätt: Område Förebyggande insatser Områdeschef Cecilia Rodenstam redogör för sin verksamhetsberättelse för Fråga 1: Vad händer beträffande frivilligorganisationerna m fl? Svar: Cecilia Rodenstam redogör för samverkan med frivilligorganisationer om anhörigstöd, seniordagar och volontärverksamhet. Ett nytt samarbete med kyrkan i Bara har startat. Om Volontärbyrån konstateras att utfallet inte har varit det förväntade. Volontärbyrån kommer att bli föremål för nylansering under Fråga 2: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Cecilia Rodenstam framför att det styrande målet budgetföljsamhet visar plus 1,8 procent. Redovisningen av nyckeltal i verksamhetsberättelsen visar hög besöksfrekvens på dagcentraler och daglig verksamhet. Lars Schultz, s, frågar om det den varierande sjukfrånvaron från ett år till ett annat. Svar: Sjukfrånvaron varierar mellan de olika enheterna/arbetsplatserna. Långtidssjukskrivningar resulterar i att sjukfrånvaron ökat kraftigt. Sjukfrånvaron var 9,7 procent 2007 och har varierat tidigare år mellan 8,1 till 15,2 procent.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Område Myndighetsutövning Myndighetschef Ingegerd Nilsson redogör för sin verksamhetsberättelse för Lars Schultz, s, påtalar med anledning av att resultatenheten under flera år har haft svårt att hålla sin budget; hur reder ni det? Inför budget 2009 vore det bra att ha en påse pengar för oförutsedda behov. Lena Thörnquist, sd, frågar om ökade kostnader för barn- och ungdomsvård. Svar: En styrning till öppenvårdsinsatser i tidigt skede har genomförts. Verksamheten har köpt insatser då det föreligger stort behov av insatser såsom stöd- och samtalskontakter. Det är också fler hushåll som har fått insatser, framför Ingegerd Nilsson. Fråga 3: Intensifierad handläggning av ekonomiskt bistånd som riktas till ungdomar under 25 år; hur är resultatet? Svar: Ingegerd Nilsson framför att försörjningsstödet har minskat med 39 procent för åldersgruppen. Fråga 4: Hur många ungdomar under 25 år har varit utan arbete mer än 90 dagar? Svar: Tre ungdomar har varit utan sysselsättning i mer än tre månader. Samverkan med Sesam tydliggörs för åldersgruppen. Fråga 5: Vad har gjorts med det förebyggande arbetet för barn och ungdomar? Svar: Vad menas med ett förebyggande arbete? Om svaret är att sätt in tidiga insatser för att försöka stoppa en dålig utveckling för en ung människa, så framför Ingegerd Nilsson att det har gjorts i stor utsträckning. Men om betydelsen är generella förebyggande insatser som inte är biståndsbedömda, så har verksamheten inte mycket att erbjuda. Den personalresurs som överfördes från område Förebyggande insatser till område Myndighetsutövning har helt gått åt till utredningsarbete och uppföljning av vidtagna åtgärder. Att någon form av öppen föräldrarådgivning borde finnas påtalas. Situationen är framförd till myndighetsnämnden för socialtjänst och skola. Fråga 6: Förklara underskottet inom område Myndighetsutövning. Svar: Det har varit en stor ärendetillströmning framförallt avseende barn- och

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 ungdomsärenden. Antalet ärenden ökade med drygt 50 procent jämfört med Höga kostnader har framförallt varit öppenvårdsinsatser av stöd- och behandlingskaraktär för barn, ungdomar och föräldrar. Fråga 7: Hur ser dialogen/samverkan ut med andra myndigheter etc? Svar: Samverkan med verksamhetsområde Utbildning ökar hela tiden och fungerar mycket bra. 1:e socialsekreteraren är en välkänd person för rektorer med flera. Ett omfattande samarbete pågår också med Resursenheten inom Utbildning om barn med särskilda behov eller funktionshinder. Med polisen finns inget regelbundet samarbete idag. Fråga 8: När det gäller nyckeltalen inom område Myndighetsutövning utveckling och trend. Lämna en redovisning. Svar: Ingegerd Nilsson redogör för nyckeltalen i verksamhetsberättelsen för de två senaste åren samt jämförande uppgifter sedan tidigare. Fråga 9: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Ingegerd Nilsson hänvisar till verksamhetsberättelsen och svar på fråga 3, 4 samt fråga 6. Det styrande målet budgetföljsamhet visar minus drygt 10 procent. Fråga 10: Redogör för rutiner vid ansökan till särskilt boende. Svar: Handläggning av ansökan kan avse från korttidsvård, från vårdplanering på sjukhus och från den enskilde som bor i eget boende. Oftast är handläggningstiden 2-3 veckor. Om sökanden bor kvar i hemmet och inte har några insatser kan handläggningstiden vara längre. I sammanhanget påtalas att det är den enskilde som ansöker om plats och inte anhörig/närstående. Eva Magnusson, c, frågar om hur uppföljningssystemet fungerar om det har blivit något fel. Svar: Idag finns inget specifikt uppföljningssystem för biståndshandläggning; se även svar på fråga 12. Fråga 11: Redogör för arbetsbelastning, handläggningstid. Svar: I takt med att ärendetillströmningen atte under hösten 2007 försökte verksamheten göra en uppskattning av hur många ärenden som är rimligt för en heltidstjänst. Dock bör noteras att tidsåtgången varierar mellan

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 olika ärenden. Slutsatsen blev att en handläggare kan ha tio utredningar i gång samtidigt utöver uppföljningen på ärenden under en kortare tid. Sedan hösten 2007 har handläggarna öppna utredningar, konstaterar Ingegerd Nilsson. Situationen innebär svårigheter att fördela utredningsuppdragen och verksamheten klarade inte av att avsluta barnoch ungdomsutredningarna inom föreskriven tid. Just nu anlitas ett bemanningsföretag och rekrytering av visstidsanställd socialsekretare pågår. René Lundström, mp framför att tidigare redovisades att det fanns 17 anställda i verksamheten och frågar hur många anställda som finns idag inom område Myndighetsutövning. Svar: Antalet anställda är 20 personer varav nio socialsekretare med olika sysselsättningsgrad. Ingegerd Nilsson framför att idag är oftast utredningar mer omfattande jämfört med tidigare. Per Mattsson, m, frågar om det är en trend eller om någon slutsats kan dras med anledning av att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat men att kostnaden per hushåll har ökat. Svar: Nej, någon trend eller särskilt slutsats kan inte dras, utan det handlar om enskilda situationer. Fråga 12: När det gäller kvalitetssäkring inom område Myndighetsutövning hur ser det ut? Svar: En kvalitetsuppföljning har genomförts vid två tillfällen under Ingegerd Nilsson påtalar att uppföljningen är ett grovt instrument och hänvisar till tidigare presentation av resultatet i vårdutskottet. Ett annat instrument är överklaganden som visar att få ärenden går emot fattade beslut. Kvalitetssäkring blir ett prioriterat område under Område Heminsatser Områdeschef Christer Gunnarsson redogör för sin verksamhetsberättelse för Fråga 13: Hur är måluppfyllelsen med att främja den enskildes möjligheter att bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet? Svar: Christer Gunnarsson framför att allt utvecklingsarbete inom verksamheten kan anses bidra till måluppfyllelsen. Av betydelse är

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 personalens kompetens, arbetet med att ta fram bättre rutiner och struktur i verksamheten och förändringar i hemsjukvårdens organisation. Fråga 14: Redovisa sjukfrånvaron inom område Heminsatser jämfört med tidigare år? Svar: Sjukfrånvaron var 8,6 procent jämfört med 9,9 procent 2004, 8,7 procent 2005 och 9,4 procent år Sjukfrånvaron varierar för olika arbetsplatser/enheter. Fråga 15: Beskriv hemtjänsten idag. Hur ser utvecklingen/framtiden ut? Svar: Hänvisning till verksamhetsberättelse 2007 för område Heminsatser. Christer Gunnarsson framför att verksamheten har hög arbetslastning. En genomgång pågår omfattande tidsättning av insatser enligt socialtjänstlagen inklusive insatser som inte är biståndsbedömda samt delegerad hemsjukvård. En preliminär beräkning visar brist på resurser. Kompetensutveckling inom verksamheten fortgår omfattande palliativ vård, demensutbildning och rehabilitering och IT-utbildning. Fråga 16: Beskriv hemsjukvården idag. Hur ser utvecklingen och framtiden ut? Svar: Hemsjukvården har också en hög arbetsbelastning. Resurser tas i anspråk till kompetensutveckling inom organisationen. Kraven ökar med mer kvalificerade uppgifter inom hemsjukvården. Christer Gunnarsson påtalar svårigheten att rekrytera till framför allt kvälls- och nattjänstgöring. Framöver kommer arbetet med bemanning, kompetensutveckling, samarbete och utveckling av den palliativa vården samt att utveckla läkarstödet att ätta. Fråga 17: Beskriv hemrehabiliteringen idag. Hur ser utvecklingen och framtiden ut? Svar: Projektstarten är senarelagd och planeras starta till påsk. Nyrekrytering av arbetsterapeut och sjukgymnast pågår och resurstillskottet kommer att användas till träning av vårdtagare och till utbildning/handledning av omvårdnadspersonal. Avsikten är också att arbetsterapeut och sjukgymnast ska vara med vid vårdplanering i större utsträckning jämfört med idag.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Fråga 18: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Med hänvisning till verksamhetsberättelsen konstaterar Christer Gunnarsson att det styrande målet budgetföljsamhet visar plus 0,2 procent. Avseende det styrande målet om nöjda/mycket nöjda brukare hänvisas till 2007 års kvalitetsuppföljning där medelbetyget för området var 3,4 på den femgradiga skalan. Om det styrande målet att den palliativa vården ska vara välfungerande; se svar på fråga 27 och 28 samt verksamhetsberättelsen för område Heminsatser. Gunilla Edberg, s, frågar om betydelsen av texten i analys av måluppfyllelsen avseende den palliativa vården: Utnyttjandet av kommunens resurser har under perioden varit lågt och diskussioner har under året förts med Region Skåne kring samarbetet och fördelningen av uppdraget. Svar: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson påtalar att i uppbyggnaden av den palliativa enheten i Trelleborg har remisser vid flera tillfällen skickats från UMAS till den palliativa enheten i Trelleborg utan att Svedala kommun har informerats. Detta har inneburit att den kommunala vården inte har blivit delaktig i den utsträckning som det var tänkt. I övrigt se svar på fråga 27. Lena Thörnquist, sd, frågar vilka diagnoser som är mest vanliga. Svar kommer att lämnas vid kommande vårdutskott. Ingrid Pedersen, sd, frågar om hur minskningen av personalstyrkan genomfördes för att finansiera entreprenaden tvättservice som startar i februari Svar: Förändringen planerades under 2007 genom vakanshållning av tjänster vid pensionsavgångar. Ingrid Pedersen frågar vad personlig assistans och ledsagning kostar. Svar kommer att lämnas vid kommande vårdutskott. Per Mattson, m, frågar om situationen att den enskilde med hemtjänst- /hemsjukvårdsinsatser får besök av ett stort antal personal. Svar: Christer Gunnarsson framför att kontinuitets betydelse för den enskilde ofta diskuteras och att det är en viktig faktor i kvalitetsarbetet i verksamheten

10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Erika Jepsson, m, frågar om kontaktmannaskap och om inte alla får en kontaktperson. Svar: Idag får inte alla det, men målet är att alla ska ha en kontaktperson med specifika uppgifter. Kontaktmannaskapet är viktigt och handlar om den enskildes trygghet och tilltro till verksamheten. Område Särskilt boende Områdeschef Maria Danielsson redogör för sin verksamhetsberättelse för Fråga 19: Beskriv varför område Särskilt boende har ett så stort överskott. Svar: Anledningen är lägre kostnader för vård utanför kommunen och ett visst överskott på grund av fördröjd nyrekrytering. Fråga 20: Beskriv område Särskilt boende idag avseende särskilt boende, korttidsplatser, LSS? Hur ser utvecklingen och framtiden ut? Svar: Med hänvisning till verksamhetsberättelsen konstaterar Maria Danielsson att verksamheten har haft lediga platser under året och att omsättningen inom det särskilda boendet har varit stor. Vid slutet av året var dock alla platser belagda. Lediga platser har under året nyttjats som korttidsplatser. Fråga 21: Hur ser åldersstrukturen genomsnittsåldern - ut bland de boende inom område Särskilt boende? Svar: Genomsnittsåldern inom boenden med särskild service LSS är 48 år och inom särskilt boende tillika äldreboenden är genomsnittsåldern 85 år. Fråga 22: Hur ser personaltätheten ut inom område Särskilt boende för respektive boende? Hur ser personaltätheten ut i förhållande till vårdtyngden? Svar: Personaltätheten är 0,4 till 1,5 inom boenden med särskild service LSS. Personaltätheten varierar mellan de olika enheterna på grund av vårdtyngd och storlek och typ av boende. De mindre boendena kräver högre personaltäthet. Personaltätheten inom särskilt boende tillika äldreboenden varierar mellan 0,66 till 0,90. Små enheter för personer med demenssjukdomar och hög vårdtyngd kräver högre personaltäthet.

11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Per Mattsson, m, frågor om det finns tydlig korrespondens mellan vårdtyngd och personaltäthet. Svar: Ja. Fråga 23: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Med hänvisning till verksamhetsberättelsen framför Maria Danielsson att de styrande målen är uppfyllda. Fråga 24: När det gäller kvalitetssäkring inom område Särskilt boende hur ser det ut? Svar: Uppföljning av verksamheten sker på flera sätt; kvalitetsmätning bland brukare, anhöriga och medarbetare och uppföljning av avvikelsesystemet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och demenssjuksköterskan följer upp och den sociala dokumentationen börjar fungera allt bättre. Lena Thörnquist, sd, frågar om skrivningen i verksamhetsberättelsen om yngre personer med neuropsykiatriska funktionshinder är en ny grupp inom boenden med särskild service LSS. Är gruppen de så kallade bokstavsbarnen. Svar: Personer med ADHD-diagnos tillhör inte LSS personkrets. Aktuell grupp är de inom autismspektrat. Ingrid Pedersen, sd, frågar om uppgifter som framkommit vid boendeoch brukarmöte på Solgården: låg personaltäthet och plusjobbare kommer att sluta sin anställning. Hur ligger det till? Svar: Omfördelning av personal är genomförd inom det särskilda boendet. Solgården har fått resurstillskott men har fortfarande lägst personaltäthet men en utjämning har genomförts. Gemensamma frågor till Vård och omsorgs ledning Fråga 25: Hur är löneläget för olika personalkategorier jämfört med liknande kommuner? Hur ligger det till med hänsyn tagen till kompetens? Svar: Thomas Persson redogör för lönestatistik över medellöner jämfört med övriga 4Yes-kommuner för socialsekreterare, biståndshandläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska och vårdbiträde. Fråga 26: Hur mäts vårdtyngden idag och hur ser det ut i framtiden inom område Heminsatser och Särskilt boende? Svar: Idag används ett vårdtyngds-

12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 program som heter I4 TIC. Programmet består av två olika arbetsprocesser samt ett IT-system för inmatning, analys och presentation. Processerna är dels bedömning av omvårdnadsbehov och dels en tidsstudie. Omvårdnadsbehov bedöms inom områdena omvårdnad, sjukvård, psykisk status, rehabilitering och social service. Tidsstudien analyserar personalens arbetsbelastning genom att under ett antal arbetspass eller genom att personalen utrustas med en streckkodsläsare som registrerar tid och arbetsuppgift. Tidsstudien innehåller: direkt tid mot vårdtagaren, indirekt tid mot vårdtagaren och arbetsrelaterad tid. Mätningar inom särskilt boende började genomföras under december 2007 och beräknas vara klart vid månadsskiftet mars/april I mars kommer samma mätning som tidigare att göras i ordinärt boende. Resultaten kommer att presenteras i april. Planeringen är att tidmätning enligt I4 TIC ska göras i ordinärt boende under hösten. Fråga 27: Hur har den palliativa vården utvecklats i samverkan med område Särskilt boende och Region Skåne/Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt? Svar: En sjuksköterska har hospiterat på Lasarettet Trelleborg, SAH avdelningen samt Hospice I Malmö. Planeras också att bilda ett palliativt nätverk för berörda tillsammans med övriga kommuner och region. Avdelningschef från SAH samt smärtsjuksköterska från Trelleborg har varit på besök i kommunen. Fråga 28: Om den palliativa vården; vilka kompetenshöjande insatser har genomförts? Har satsningen genomförts enligt plan? Svar: Under 2007 har palliativ utbildning genomförts enligt plan. Kursledare har varit två sjuksköterskor och åtta kurser har genomförts. Totalt har ca 90 personer deltagit. Fråga 29: Om demensvården: Vilka kompetenshöjande insatser har genomförts? Svar: Demensutbildning har genomförts under våren med tre kurser för totalt 30 deltagare. Ola Polmé, vårdutvecklare i Gävle, har genomfört storföreläsning för all personal om bemötande vid problematiska beteendestörningar vid demenssjukdom. Demenssköterskan har haft handledning med all omvårdnadspersonalen i varierande omfattning. Fredrik Thott, m, frågar om ökningen av antalet ärenden överensstämmer med resurstillskottet som beskrivs i vård och omsorgsplanen. Svar:

13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Thomas Persson refererar till föredragningen i kommunstyrelsen och beskriver den demografiska utvecklingen som visar på ett ökat antal personer 65 år och äldre. Vidare poängteras att det framför allt är personer 80 år och äldre som kommer att påverka framtidens behov av vård och omsorg. Enligt den nya vård och omsorgsplanen kommer det totala resurstillskottet att vara 2,6 miljoner kronor per och motsvarar sammanlagt nästan 10,5 miljoner kronor fram till år Med hänvisning till områdescheferna Ingegerd Nilssons och Christer Gunnarssons redovisningar utrycker socialchefen oro inför 2008 års budgetsituation. Socialchefen anser att vård och omsorgsplanen årligen bör revideras. Gert-Åke Malmgren, kd, frågar om samma ökande ärendetillströmning inom område Myndighetsutövning kan konstateras i andra kommuner. Svar: Vid jämförelse med en av 4Yes-kommunerna kan konstateras motsvarande ökning. En ökning av barn- och ungdomsärenden är ingen isolerad företeelse för Svedala kommun, konstaterar Ingegerd Nilsson. Tack till områdeschef Cecilia Rodenstam Ordförande Per Mattsson framför tack till alla och ett särskilt tack för de gångna åren till Cecilia Rodenstam som slutar sin anställning i Svedala kommun den siste februari Vårdutskottet beslutar att lägga bokslutshearingen 2007 för Vård och omsorg till handlingarna.

14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Vu 10 Svar på uppföljning av beslutade åtgärder inom kommunens Miljömålsprogram MMP-05 Kommunens miljömålsprogram antogs av kommunfullmäktige omfattande åtgärder för Föreligger besvarat formulär om uppföljning av åtgärder som berör alla utskott/verksamheter samt specifikt för vårdutskottet. I kommunfullmäktiges beslut uppdrogs åt respektive utskott att bevaka utskottets område och framlägga förslag till kommunstyrelsen om projektformulering/genomförande av åtgärder samt begära medel för dessa. Miljöutskottet svarar för att uppföljning av programmet sker och ska redovisa resultatet till kommunfullmäktige. Åtgärderna är tidsatta och ska vara genomförda senast Har inte åtgärder påbörjats eller färdigställts kan uppföljningen fungera som en påminnelse påtalar Bygg och miljökontoret. Svar ska vara miljöutskottet tillhanda senast Vårdutskottet beslutar att översända föreliggande svar på uppföljning av beslutade åtgärder inom Miljömålsprogram MMP-05 till miljöutskottet.

15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Vu 11 Socialchefen informerar Socialchef Thomas Persson informerar om följande: - Utredningen Vägval för Vårdval Skåne som blev klar i januari I utredningen beskrivs bland annat möjligheten att stärka patientens ställning genom att införa ett medborgarstyrt vårdval för primärval i Skåne. Utredningen är ett tjänstemannaförslag och en politisk behandling kommer att genomföras under året. Lars Schultz, s, som varit med i den politiska styrgruppen, påtalar att utredningen bör presenteras i sin helhet i vårdutskottet när den politiska hanteringen är klar. - Äldreriksdagen i Stockholm april 2008 Tro och vetande myter och sanning, nytta eller nöje. - Plusjobb. För närvarande finns fyra plusjobbare anställda inom Vård och omsorg. Samtliga kommer att sluta under hösten En ny utvärdering av fixartjänsten har genomförts. Thomas Persson ger en sammanfattning av densamma. - Förändringar i Vård och omsorgs organisation. Cecilia Rodenstam slutar i Svedala kommun Förslagna förändringar kommer att MBL-förhandlas under februari månad. Vårdutskottet beslutar att uppdra åt verksamhetsområde Vård och omsorg att presentera utvärderingen av fixartjänsten i sin helhet och lämna förslag till inrättande av en tjänst som fixare till vårdutskottet samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Vu 12 Rapport från Pensionärsrådet Ordförande Per Mattson och vice ordförande Lars Schultz informerar från pensionärsrådets sammanträde Pensionärsrådet beslutade att till vårdutskottet framför önskemål om att pensionärsrådet ges möjlighet att delta i Äldreriksdagen april 2008 i Stockholm med en representant. Vårdutskottet beslutar att ställa sig positiv till att en representant från pensionärsrådet deltar i Äldreriksdagen april 2008 i Stockholm samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna

17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Vu 13 Framtida boende- och brukarmöten Vårdutskottet beslutade att uppdra åt vårdutskottets presidium att återkomma med förslag till hur framtida boende- och brukarmöten ska genomföras. Med beaktande av framförda synpunkter föreslår vårdutskottets presidium att boende- och brukarmöten ska genomföras en gång per år istället för två gånger och i september. Vårdutskottet beslutar att årets boende- och brukarmöten ska genomföras i september samt att förslag till hur det ska genomföras ska presenteras vid vårdutskottets sammanträde

18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Vu 14 Skrivelser och meddelande Kommunstyrelsen - Delegationsbeslut Bidrag till Föräldraföreningen Mot Narkotika. Föräldraföreningen Mot Narkotika i Malmö - Tackbrev Kommunfullmäktige - Kf 7 Val Hjälpmedelsinstitutet - Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2008 års IT-konferens Sveriges Kommuner och Landsting - Bo för att leva remisskonferens - Äldreriksdagen april 2008 Tro och vetande Myter och sanning, Nytta eller nöje Region Skåne - Vägval för Vårdval Skåne Vårdutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2008-05-22

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2008-05-22 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Vårdutskottet Beslutande Parti s s m m sd sd c s m Namn Lars Schultz, vice ordf Gunilla Edberg Per Mattsson, ordf Fredrik Thott Lena Thörnquist Ingrid Pedersen Eva

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2008-02-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2008-02-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordf (SPF) John Wallén (SPF) Käthe Wirenstedt, ersättare (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordförande (SPF) John Wallén (SPF) Karl-Axel Persson, (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson (PRO)

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-03-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-03-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordf Käthe Wirenstedt, ersättare Bengt Strömgren, ersättare Ragnar Olsson Ethel Schönhult Kjell-Arne

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 52 Sammanställning av resultat 2006 Från utbildningsenheten föreligger sammanställning över betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 9 och 5. Rapporten har

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Pe 9 Information om inventering av tillgänglighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:19 Ann Ericsson informerar om den inventering tekniska nämnden låtit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2007-11-08 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan kommunhuset kl 09.30-11.00 Beslutande Kajsa Heed (S), SN, ordf Håkan Karlsson (C), SN Ingemar Jacobson (FP), SN tjg Elof Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Sammanträdesdatum 12-06-12

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Sammanträdesdatum 12-06-12 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Beslutare Plats och sammanträdestid Omsorgskontorets sammanträdesrum 20 kl. 09.00 12.00 Leif Andersson, Ordförande Sveja Filipova, Miljö- och Byggnämnden Sven Moosberg,

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-09-30, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Föredragande 78 Utses att

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 35 Förslag till policy angående kostnader i samband med klassresor, utfärder och dylikt Utbildningsutskottet har 2005-04-18 uppdragit åt verksamhetsområde Utbildning

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 13 juni 2007 kl. 10:30 OBS! klockslaget. (Utskottet har sammanträde 13/6 08:00-10:30)

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 13 juni 2007 kl. 10:30 OBS! klockslaget. (Utskottet har sammanträde 13/6 08:00-10:30) NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 juni 2007 10:30 OBS! klockslaget. (Utskottet har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée Solstad (S) Gerd Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer