SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2008-02-14"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Vårdutskottet Beslutande Parti s s s m m sd sd c m Namn Lars Schultz, vice ordf Gunilla Edberg Leif Göthed Per Mattsson, ordf Fredrik Thott Lena Thörnquist Ingrid Pedersen Eva Magnusson Erika Jepsson, ersättare Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) Parti Namn kd Gert-Åke Malmgren, partiföreträdare/ledamot, 9-14 fp Kristoffer Linné, ersättare bp Rita Lindsjö, insynsplats fyp Nils Carlsson, insynsplats mp René Lundström, insynsplats v Jörgen Persson, insynsplats bp Bo Christiansson, partiföreträdare, 9 m Gunilla Nordgren, kommunalråd, 8 Elisabeth Larsson, kommundirektör, 8 Thomas Persson, socialchef, ansvarig tjänsteman Berit Henryson, utvecklingssekreterare/sekreterare Peter Jörsgård, ekonom Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ingegerd Nilsson, myndighetschef Cecilia Rodenstam, områdeschef Förebyggande insatser Christer Gunnarsson, områdeschef Heminsatser Maria Danielsson, områdeschef Särskilt boende s Socialdemokraterna fyp Föryngringspartiet m Moderata samlingspartiet kd Kristdemokratiska samhällspartiet bp Barapartiet v Vänsterpartiet fp Folkpartiet mp Miljöpartiet c Centerpartiet sd Sverigedemokraterna

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Vu 8 Angående motion om kundvalssystem, kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning samt uppdrag om nytt resursfördelningssystem inom Vård och omsorg Vårdutskottet beslutade att tidigarelägga dagens sammanträde för att diskutera: - yttrandet över motion om utredning om införande av kundvalssystem inom hemtjänsten enligt beslut i kommunfullmäktige uppdraget att senast ta fram en beskrivning av vilka verksamheter eller delar av verksamheter som kan vara aktuella för konkurrensutsättning enligt beslut i kommunfullmäktige uppdraget till vårdutskottet att arbeta fram ett resursfördelningssystem inom Vård och omsorg enligt beslut i kommunstyrelsen Frågan överlämnades till ekonomiutskottet om införande av resursfördelningssystem inom hemtjänsten. Ekonomiutskottet har vidarebefordrat ärendet till kommunledningsgruppen som gett Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till resursfördelningssystem som ska presenteras för ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. Ärendet initierades i kommunfullmäktige redan Socialchef Thomas Persson och ekonom Peter Jörsgård presenterar underlag för diskussion. Socialchefen framför att ett betänkande om kundval kommer att presenteras från regeringen omfattande förslag på utformning av ett valfrihetssystem för äldre personer med funktionshinder med insatser enligt socialtjänstlagen. Idag finns kundval i 24 av landets kommuner. Vid enkätförfrågan till samtliga 290 kommuner har framkommit att många planerar för ett införande av kundval. Regeringens betänkande kommer att ha två huvudinriktningar omfattande dels hur valfrihetssystemet ska utformas och dels juridiska förutsättningar. Kommittédirektiv 2007:38 och Allmänna krav på kundvalssystem delas ut och en sammanfattning lämnas. Peter Jörsgård presenterar en skiss för att tydliggöra hur uppdragen samverkar med varandra Vård och omsorg (Resursfördelning Konkurrens Kundval). Ett antal frågeställningar för diskussion delas ut om Resursfördelning, Konkurrensutsättning och Kundval

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Vu 8 Lars Schultz, s, vill få antecknat till protokollet att det inte är acceptabelt att föreliggande material delas ut vid dagens sammanträde och inte skickats med kallelsen för att kunna läsas igenom innan sammanträdet. Ordförande Per Mattsson framför att inga beslut ska fattas vid dagens sammanträde utan att syftet är att ge information och underlag för kommande diskussioner och beslut i vårdutskottet. Vårdutskottet beslutar att motion om kundvalssystem, kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning samt uppdraget om nytt resursfördelningssystem ska behandlas vid kommande vårdutskott samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Bokslutshearing 2007 Ordförande Per Mattsson hälsar alla välkomna och redogör för dagordning för bokslutshearingen. Till hearingen är partiföreträdarna kallade. Från socialchef Thomas Persson föreligger förvaltningsberättelse för Vård och omsorg som ska ingå i kommunens årsredovisning. Från respektive områdeschef föreligger verksamhetsberättelse för Ekonom Peter Jörsgård redogör för 2007 års resultat och utfall per resultatenhet. Vård och omsorg visar ett negativt resultat på 2,0 Mkr. Vårdutskottet beslutade vilka frågor som skulle ställas och belysas. Vårdutskottets ledamöter och partiföreträdare ställer kompletterande frågor under hearingen. Sammanfattningsvis besvaras frågorna på följande sätt: Område Förebyggande insatser Områdeschef Cecilia Rodenstam redogör för sin verksamhetsberättelse för Fråga 1: Vad händer beträffande frivilligorganisationerna m fl? Svar: Cecilia Rodenstam redogör för samverkan med frivilligorganisationer om anhörigstöd, seniordagar och volontärverksamhet. Ett nytt samarbete med kyrkan i Bara har startat. Om Volontärbyrån konstateras att utfallet inte har varit det förväntade. Volontärbyrån kommer att bli föremål för nylansering under Fråga 2: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Cecilia Rodenstam framför att det styrande målet budgetföljsamhet visar plus 1,8 procent. Redovisningen av nyckeltal i verksamhetsberättelsen visar hög besöksfrekvens på dagcentraler och daglig verksamhet. Lars Schultz, s, frågar om det den varierande sjukfrånvaron från ett år till ett annat. Svar: Sjukfrånvaron varierar mellan de olika enheterna/arbetsplatserna. Långtidssjukskrivningar resulterar i att sjukfrånvaron ökat kraftigt. Sjukfrånvaron var 9,7 procent 2007 och har varierat tidigare år mellan 8,1 till 15,2 procent.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Område Myndighetsutövning Myndighetschef Ingegerd Nilsson redogör för sin verksamhetsberättelse för Lars Schultz, s, påtalar med anledning av att resultatenheten under flera år har haft svårt att hålla sin budget; hur reder ni det? Inför budget 2009 vore det bra att ha en påse pengar för oförutsedda behov. Lena Thörnquist, sd, frågar om ökade kostnader för barn- och ungdomsvård. Svar: En styrning till öppenvårdsinsatser i tidigt skede har genomförts. Verksamheten har köpt insatser då det föreligger stort behov av insatser såsom stöd- och samtalskontakter. Det är också fler hushåll som har fått insatser, framför Ingegerd Nilsson. Fråga 3: Intensifierad handläggning av ekonomiskt bistånd som riktas till ungdomar under 25 år; hur är resultatet? Svar: Ingegerd Nilsson framför att försörjningsstödet har minskat med 39 procent för åldersgruppen. Fråga 4: Hur många ungdomar under 25 år har varit utan arbete mer än 90 dagar? Svar: Tre ungdomar har varit utan sysselsättning i mer än tre månader. Samverkan med Sesam tydliggörs för åldersgruppen. Fråga 5: Vad har gjorts med det förebyggande arbetet för barn och ungdomar? Svar: Vad menas med ett förebyggande arbete? Om svaret är att sätt in tidiga insatser för att försöka stoppa en dålig utveckling för en ung människa, så framför Ingegerd Nilsson att det har gjorts i stor utsträckning. Men om betydelsen är generella förebyggande insatser som inte är biståndsbedömda, så har verksamheten inte mycket att erbjuda. Den personalresurs som överfördes från område Förebyggande insatser till område Myndighetsutövning har helt gått åt till utredningsarbete och uppföljning av vidtagna åtgärder. Att någon form av öppen föräldrarådgivning borde finnas påtalas. Situationen är framförd till myndighetsnämnden för socialtjänst och skola. Fråga 6: Förklara underskottet inom område Myndighetsutövning. Svar: Det har varit en stor ärendetillströmning framförallt avseende barn- och

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 ungdomsärenden. Antalet ärenden ökade med drygt 50 procent jämfört med Höga kostnader har framförallt varit öppenvårdsinsatser av stöd- och behandlingskaraktär för barn, ungdomar och föräldrar. Fråga 7: Hur ser dialogen/samverkan ut med andra myndigheter etc? Svar: Samverkan med verksamhetsområde Utbildning ökar hela tiden och fungerar mycket bra. 1:e socialsekreteraren är en välkänd person för rektorer med flera. Ett omfattande samarbete pågår också med Resursenheten inom Utbildning om barn med särskilda behov eller funktionshinder. Med polisen finns inget regelbundet samarbete idag. Fråga 8: När det gäller nyckeltalen inom område Myndighetsutövning utveckling och trend. Lämna en redovisning. Svar: Ingegerd Nilsson redogör för nyckeltalen i verksamhetsberättelsen för de två senaste åren samt jämförande uppgifter sedan tidigare. Fråga 9: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Ingegerd Nilsson hänvisar till verksamhetsberättelsen och svar på fråga 3, 4 samt fråga 6. Det styrande målet budgetföljsamhet visar minus drygt 10 procent. Fråga 10: Redogör för rutiner vid ansökan till särskilt boende. Svar: Handläggning av ansökan kan avse från korttidsvård, från vårdplanering på sjukhus och från den enskilde som bor i eget boende. Oftast är handläggningstiden 2-3 veckor. Om sökanden bor kvar i hemmet och inte har några insatser kan handläggningstiden vara längre. I sammanhanget påtalas att det är den enskilde som ansöker om plats och inte anhörig/närstående. Eva Magnusson, c, frågar om hur uppföljningssystemet fungerar om det har blivit något fel. Svar: Idag finns inget specifikt uppföljningssystem för biståndshandläggning; se även svar på fråga 12. Fråga 11: Redogör för arbetsbelastning, handläggningstid. Svar: I takt med att ärendetillströmningen atte under hösten 2007 försökte verksamheten göra en uppskattning av hur många ärenden som är rimligt för en heltidstjänst. Dock bör noteras att tidsåtgången varierar mellan

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 olika ärenden. Slutsatsen blev att en handläggare kan ha tio utredningar i gång samtidigt utöver uppföljningen på ärenden under en kortare tid. Sedan hösten 2007 har handläggarna öppna utredningar, konstaterar Ingegerd Nilsson. Situationen innebär svårigheter att fördela utredningsuppdragen och verksamheten klarade inte av att avsluta barnoch ungdomsutredningarna inom föreskriven tid. Just nu anlitas ett bemanningsföretag och rekrytering av visstidsanställd socialsekretare pågår. René Lundström, mp framför att tidigare redovisades att det fanns 17 anställda i verksamheten och frågar hur många anställda som finns idag inom område Myndighetsutövning. Svar: Antalet anställda är 20 personer varav nio socialsekretare med olika sysselsättningsgrad. Ingegerd Nilsson framför att idag är oftast utredningar mer omfattande jämfört med tidigare. Per Mattsson, m, frågar om det är en trend eller om någon slutsats kan dras med anledning av att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat men att kostnaden per hushåll har ökat. Svar: Nej, någon trend eller särskilt slutsats kan inte dras, utan det handlar om enskilda situationer. Fråga 12: När det gäller kvalitetssäkring inom område Myndighetsutövning hur ser det ut? Svar: En kvalitetsuppföljning har genomförts vid två tillfällen under Ingegerd Nilsson påtalar att uppföljningen är ett grovt instrument och hänvisar till tidigare presentation av resultatet i vårdutskottet. Ett annat instrument är överklaganden som visar att få ärenden går emot fattade beslut. Kvalitetssäkring blir ett prioriterat område under Område Heminsatser Områdeschef Christer Gunnarsson redogör för sin verksamhetsberättelse för Fråga 13: Hur är måluppfyllelsen med att främja den enskildes möjligheter att bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet? Svar: Christer Gunnarsson framför att allt utvecklingsarbete inom verksamheten kan anses bidra till måluppfyllelsen. Av betydelse är

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 personalens kompetens, arbetet med att ta fram bättre rutiner och struktur i verksamheten och förändringar i hemsjukvårdens organisation. Fråga 14: Redovisa sjukfrånvaron inom område Heminsatser jämfört med tidigare år? Svar: Sjukfrånvaron var 8,6 procent jämfört med 9,9 procent 2004, 8,7 procent 2005 och 9,4 procent år Sjukfrånvaron varierar för olika arbetsplatser/enheter. Fråga 15: Beskriv hemtjänsten idag. Hur ser utvecklingen/framtiden ut? Svar: Hänvisning till verksamhetsberättelse 2007 för område Heminsatser. Christer Gunnarsson framför att verksamheten har hög arbetslastning. En genomgång pågår omfattande tidsättning av insatser enligt socialtjänstlagen inklusive insatser som inte är biståndsbedömda samt delegerad hemsjukvård. En preliminär beräkning visar brist på resurser. Kompetensutveckling inom verksamheten fortgår omfattande palliativ vård, demensutbildning och rehabilitering och IT-utbildning. Fråga 16: Beskriv hemsjukvården idag. Hur ser utvecklingen och framtiden ut? Svar: Hemsjukvården har också en hög arbetsbelastning. Resurser tas i anspråk till kompetensutveckling inom organisationen. Kraven ökar med mer kvalificerade uppgifter inom hemsjukvården. Christer Gunnarsson påtalar svårigheten att rekrytera till framför allt kvälls- och nattjänstgöring. Framöver kommer arbetet med bemanning, kompetensutveckling, samarbete och utveckling av den palliativa vården samt att utveckla läkarstödet att ätta. Fråga 17: Beskriv hemrehabiliteringen idag. Hur ser utvecklingen och framtiden ut? Svar: Projektstarten är senarelagd och planeras starta till påsk. Nyrekrytering av arbetsterapeut och sjukgymnast pågår och resurstillskottet kommer att användas till träning av vårdtagare och till utbildning/handledning av omvårdnadspersonal. Avsikten är också att arbetsterapeut och sjukgymnast ska vara med vid vårdplanering i större utsträckning jämfört med idag.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Fråga 18: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Med hänvisning till verksamhetsberättelsen konstaterar Christer Gunnarsson att det styrande målet budgetföljsamhet visar plus 0,2 procent. Avseende det styrande målet om nöjda/mycket nöjda brukare hänvisas till 2007 års kvalitetsuppföljning där medelbetyget för området var 3,4 på den femgradiga skalan. Om det styrande målet att den palliativa vården ska vara välfungerande; se svar på fråga 27 och 28 samt verksamhetsberättelsen för område Heminsatser. Gunilla Edberg, s, frågar om betydelsen av texten i analys av måluppfyllelsen avseende den palliativa vården: Utnyttjandet av kommunens resurser har under perioden varit lågt och diskussioner har under året förts med Region Skåne kring samarbetet och fördelningen av uppdraget. Svar: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson påtalar att i uppbyggnaden av den palliativa enheten i Trelleborg har remisser vid flera tillfällen skickats från UMAS till den palliativa enheten i Trelleborg utan att Svedala kommun har informerats. Detta har inneburit att den kommunala vården inte har blivit delaktig i den utsträckning som det var tänkt. I övrigt se svar på fråga 27. Lena Thörnquist, sd, frågar vilka diagnoser som är mest vanliga. Svar kommer att lämnas vid kommande vårdutskott. Ingrid Pedersen, sd, frågar om hur minskningen av personalstyrkan genomfördes för att finansiera entreprenaden tvättservice som startar i februari Svar: Förändringen planerades under 2007 genom vakanshållning av tjänster vid pensionsavgångar. Ingrid Pedersen frågar vad personlig assistans och ledsagning kostar. Svar kommer att lämnas vid kommande vårdutskott. Per Mattson, m, frågar om situationen att den enskilde med hemtjänst- /hemsjukvårdsinsatser får besök av ett stort antal personal. Svar: Christer Gunnarsson framför att kontinuitets betydelse för den enskilde ofta diskuteras och att det är en viktig faktor i kvalitetsarbetet i verksamheten

10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Erika Jepsson, m, frågar om kontaktmannaskap och om inte alla får en kontaktperson. Svar: Idag får inte alla det, men målet är att alla ska ha en kontaktperson med specifika uppgifter. Kontaktmannaskapet är viktigt och handlar om den enskildes trygghet och tilltro till verksamheten. Område Särskilt boende Områdeschef Maria Danielsson redogör för sin verksamhetsberättelse för Fråga 19: Beskriv varför område Särskilt boende har ett så stort överskott. Svar: Anledningen är lägre kostnader för vård utanför kommunen och ett visst överskott på grund av fördröjd nyrekrytering. Fråga 20: Beskriv område Särskilt boende idag avseende särskilt boende, korttidsplatser, LSS? Hur ser utvecklingen och framtiden ut? Svar: Med hänvisning till verksamhetsberättelsen konstaterar Maria Danielsson att verksamheten har haft lediga platser under året och att omsättningen inom det särskilda boendet har varit stor. Vid slutet av året var dock alla platser belagda. Lediga platser har under året nyttjats som korttidsplatser. Fråga 21: Hur ser åldersstrukturen genomsnittsåldern - ut bland de boende inom område Särskilt boende? Svar: Genomsnittsåldern inom boenden med särskild service LSS är 48 år och inom särskilt boende tillika äldreboenden är genomsnittsåldern 85 år. Fråga 22: Hur ser personaltätheten ut inom område Särskilt boende för respektive boende? Hur ser personaltätheten ut i förhållande till vårdtyngden? Svar: Personaltätheten är 0,4 till 1,5 inom boenden med särskild service LSS. Personaltätheten varierar mellan de olika enheterna på grund av vårdtyngd och storlek och typ av boende. De mindre boendena kräver högre personaltäthet. Personaltätheten inom särskilt boende tillika äldreboenden varierar mellan 0,66 till 0,90. Små enheter för personer med demenssjukdomar och hög vårdtyngd kräver högre personaltäthet.

11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Per Mattsson, m, frågor om det finns tydlig korrespondens mellan vårdtyngd och personaltäthet. Svar: Ja. Fråga 23: Hur har det gått med de styrande målen? Svar: Med hänvisning till verksamhetsberättelsen framför Maria Danielsson att de styrande målen är uppfyllda. Fråga 24: När det gäller kvalitetssäkring inom område Särskilt boende hur ser det ut? Svar: Uppföljning av verksamheten sker på flera sätt; kvalitetsmätning bland brukare, anhöriga och medarbetare och uppföljning av avvikelsesystemet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och demenssjuksköterskan följer upp och den sociala dokumentationen börjar fungera allt bättre. Lena Thörnquist, sd, frågar om skrivningen i verksamhetsberättelsen om yngre personer med neuropsykiatriska funktionshinder är en ny grupp inom boenden med särskild service LSS. Är gruppen de så kallade bokstavsbarnen. Svar: Personer med ADHD-diagnos tillhör inte LSS personkrets. Aktuell grupp är de inom autismspektrat. Ingrid Pedersen, sd, frågar om uppgifter som framkommit vid boendeoch brukarmöte på Solgården: låg personaltäthet och plusjobbare kommer att sluta sin anställning. Hur ligger det till? Svar: Omfördelning av personal är genomförd inom det särskilda boendet. Solgården har fått resurstillskott men har fortfarande lägst personaltäthet men en utjämning har genomförts. Gemensamma frågor till Vård och omsorgs ledning Fråga 25: Hur är löneläget för olika personalkategorier jämfört med liknande kommuner? Hur ligger det till med hänsyn tagen till kompetens? Svar: Thomas Persson redogör för lönestatistik över medellöner jämfört med övriga 4Yes-kommuner för socialsekreterare, biståndshandläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska och vårdbiträde. Fråga 26: Hur mäts vårdtyngden idag och hur ser det ut i framtiden inom område Heminsatser och Särskilt boende? Svar: Idag används ett vårdtyngds-

12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 program som heter I4 TIC. Programmet består av två olika arbetsprocesser samt ett IT-system för inmatning, analys och presentation. Processerna är dels bedömning av omvårdnadsbehov och dels en tidsstudie. Omvårdnadsbehov bedöms inom områdena omvårdnad, sjukvård, psykisk status, rehabilitering och social service. Tidsstudien analyserar personalens arbetsbelastning genom att under ett antal arbetspass eller genom att personalen utrustas med en streckkodsläsare som registrerar tid och arbetsuppgift. Tidsstudien innehåller: direkt tid mot vårdtagaren, indirekt tid mot vårdtagaren och arbetsrelaterad tid. Mätningar inom särskilt boende började genomföras under december 2007 och beräknas vara klart vid månadsskiftet mars/april I mars kommer samma mätning som tidigare att göras i ordinärt boende. Resultaten kommer att presenteras i april. Planeringen är att tidmätning enligt I4 TIC ska göras i ordinärt boende under hösten. Fråga 27: Hur har den palliativa vården utvecklats i samverkan med område Särskilt boende och Region Skåne/Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt? Svar: En sjuksköterska har hospiterat på Lasarettet Trelleborg, SAH avdelningen samt Hospice I Malmö. Planeras också att bilda ett palliativt nätverk för berörda tillsammans med övriga kommuner och region. Avdelningschef från SAH samt smärtsjuksköterska från Trelleborg har varit på besök i kommunen. Fråga 28: Om den palliativa vården; vilka kompetenshöjande insatser har genomförts? Har satsningen genomförts enligt plan? Svar: Under 2007 har palliativ utbildning genomförts enligt plan. Kursledare har varit två sjuksköterskor och åtta kurser har genomförts. Totalt har ca 90 personer deltagit. Fråga 29: Om demensvården: Vilka kompetenshöjande insatser har genomförts? Svar: Demensutbildning har genomförts under våren med tre kurser för totalt 30 deltagare. Ola Polmé, vårdutvecklare i Gävle, har genomfört storföreläsning för all personal om bemötande vid problematiska beteendestörningar vid demenssjukdom. Demenssköterskan har haft handledning med all omvårdnadspersonalen i varierande omfattning. Fredrik Thott, m, frågar om ökningen av antalet ärenden överensstämmer med resurstillskottet som beskrivs i vård och omsorgsplanen. Svar:

13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Thomas Persson refererar till föredragningen i kommunstyrelsen och beskriver den demografiska utvecklingen som visar på ett ökat antal personer 65 år och äldre. Vidare poängteras att det framför allt är personer 80 år och äldre som kommer att påverka framtidens behov av vård och omsorg. Enligt den nya vård och omsorgsplanen kommer det totala resurstillskottet att vara 2,6 miljoner kronor per och motsvarar sammanlagt nästan 10,5 miljoner kronor fram till år Med hänvisning till områdescheferna Ingegerd Nilssons och Christer Gunnarssons redovisningar utrycker socialchefen oro inför 2008 års budgetsituation. Socialchefen anser att vård och omsorgsplanen årligen bör revideras. Gert-Åke Malmgren, kd, frågar om samma ökande ärendetillströmning inom område Myndighetsutövning kan konstateras i andra kommuner. Svar: Vid jämförelse med en av 4Yes-kommunerna kan konstateras motsvarande ökning. En ökning av barn- och ungdomsärenden är ingen isolerad företeelse för Svedala kommun, konstaterar Ingegerd Nilsson. Tack till områdeschef Cecilia Rodenstam Ordförande Per Mattsson framför tack till alla och ett särskilt tack för de gångna åren till Cecilia Rodenstam som slutar sin anställning i Svedala kommun den siste februari Vårdutskottet beslutar att lägga bokslutshearingen 2007 för Vård och omsorg till handlingarna.

14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Vu 10 Svar på uppföljning av beslutade åtgärder inom kommunens Miljömålsprogram MMP-05 Kommunens miljömålsprogram antogs av kommunfullmäktige omfattande åtgärder för Föreligger besvarat formulär om uppföljning av åtgärder som berör alla utskott/verksamheter samt specifikt för vårdutskottet. I kommunfullmäktiges beslut uppdrogs åt respektive utskott att bevaka utskottets område och framlägga förslag till kommunstyrelsen om projektformulering/genomförande av åtgärder samt begära medel för dessa. Miljöutskottet svarar för att uppföljning av programmet sker och ska redovisa resultatet till kommunfullmäktige. Åtgärderna är tidsatta och ska vara genomförda senast Har inte åtgärder påbörjats eller färdigställts kan uppföljningen fungera som en påminnelse påtalar Bygg och miljökontoret. Svar ska vara miljöutskottet tillhanda senast Vårdutskottet beslutar att översända föreliggande svar på uppföljning av beslutade åtgärder inom Miljömålsprogram MMP-05 till miljöutskottet.

15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Vu 11 Socialchefen informerar Socialchef Thomas Persson informerar om följande: - Utredningen Vägval för Vårdval Skåne som blev klar i januari I utredningen beskrivs bland annat möjligheten att stärka patientens ställning genom att införa ett medborgarstyrt vårdval för primärval i Skåne. Utredningen är ett tjänstemannaförslag och en politisk behandling kommer att genomföras under året. Lars Schultz, s, som varit med i den politiska styrgruppen, påtalar att utredningen bör presenteras i sin helhet i vårdutskottet när den politiska hanteringen är klar. - Äldreriksdagen i Stockholm april 2008 Tro och vetande myter och sanning, nytta eller nöje. - Plusjobb. För närvarande finns fyra plusjobbare anställda inom Vård och omsorg. Samtliga kommer att sluta under hösten En ny utvärdering av fixartjänsten har genomförts. Thomas Persson ger en sammanfattning av densamma. - Förändringar i Vård och omsorgs organisation. Cecilia Rodenstam slutar i Svedala kommun Förslagna förändringar kommer att MBL-förhandlas under februari månad. Vårdutskottet beslutar att uppdra åt verksamhetsområde Vård och omsorg att presentera utvärderingen av fixartjänsten i sin helhet och lämna förslag till inrättande av en tjänst som fixare till vårdutskottet samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Vu 12 Rapport från Pensionärsrådet Ordförande Per Mattson och vice ordförande Lars Schultz informerar från pensionärsrådets sammanträde Pensionärsrådet beslutade att till vårdutskottet framför önskemål om att pensionärsrådet ges möjlighet att delta i Äldreriksdagen april 2008 i Stockholm med en representant. Vårdutskottet beslutar att ställa sig positiv till att en representant från pensionärsrådet deltar i Äldreriksdagen april 2008 i Stockholm samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna

17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Vu 13 Framtida boende- och brukarmöten Vårdutskottet beslutade att uppdra åt vårdutskottets presidium att återkomma med förslag till hur framtida boende- och brukarmöten ska genomföras. Med beaktande av framförda synpunkter föreslår vårdutskottets presidium att boende- och brukarmöten ska genomföras en gång per år istället för två gånger och i september. Vårdutskottet beslutar att årets boende- och brukarmöten ska genomföras i september samt att förslag till hur det ska genomföras ska presenteras vid vårdutskottets sammanträde

18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Vu 14 Skrivelser och meddelande Kommunstyrelsen - Delegationsbeslut Bidrag till Föräldraföreningen Mot Narkotika. Föräldraföreningen Mot Narkotika i Malmö - Tackbrev Kommunfullmäktige - Kf 7 Val Hjälpmedelsinstitutet - Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2008 års IT-konferens Sveriges Kommuner och Landsting - Bo för att leva remisskonferens - Äldreriksdagen april 2008 Tro och vetande Myter och sanning, Nytta eller nöje Region Skåne - Vägval för Vårdval Skåne Vårdutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2007-03-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2007-03-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Vårdutskottet Beslutande Parti s s s m sd c s s m Namn Lars Schultz, vice ordf Gunilla Edberg Leif Göthed Per Mattsson, ordf Lena Thörnquist Eva Magnusson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2008-05-22

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2008-05-22 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Vårdutskottet Beslutande Parti s s m m sd sd c s m Namn Lars Schultz, vice ordf Gunilla Edberg Per Mattsson, ordf Fredrik Thott Lena Thörnquist Ingrid Pedersen Eva

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2008-02-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2008-02-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordf (SPF) John Wallén (SPF) Käthe Wirenstedt, ersättare (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordförande (SPF) John Wallén (SPF) Karl-Axel Persson, (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson (PRO)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2006-02-23

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2006-02-23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Bokslutshearing 2005 Ordförande Carl-Göran Sjöstedt hälsar alla välkomna och redogör för dagordning för bokslutshearingen. Till hearingen är partiföreträdare kallade.

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

Daglig verksamhet, Månsgatan 5, Svedala , kl 18:30 20:45 Paragrafer Justerande. Tommy Rosenberg

Daglig verksamhet, Månsgatan 5, Svedala , kl 18:30 20:45 Paragrafer Justerande. Tommy Rosenberg Plats och tid Daglig verksamhet, Månsgatan 5, Svedala 2016-11-17, kl 18:30 20:45 Paragrafer 98-107 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Se sid 2 Underskrift sekreterare Berit Henryson Underskrift ordförande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Jan-Göran Petersson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-06-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-06-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, SPF Cl 73, ordf Johan Wallén, SPF Club 73 Karl-Axel Persson, SPF Club 73 Herman Henriksson, PRO Ragnar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Anslag/Bevis , kl 18:30-20:15. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare

Anslag/Bevis , kl 18:30-20:15. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare Plats och tid Sjödiken 2015-12-10, kl 18:30-20:15 Paragrafer 110-124 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Underskrift sekreterare Berit Henryson Underskrift ordförande Per Mattsson Utses

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-01-09

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-01-09 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Anne Strömberg m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-03-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-03-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordf Käthe Wirenstedt, ersättare Bengt Strömgren, ersättare Ragnar Olsson Ethel Schönhult Kjell-Arne

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2008-06-17

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2008-06-17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2008-06-17, klockan 18.00-21.15 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Heléne Klapp s Anne Strömberg m Linda Allansson,

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Naverlönnsalen, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Ingrid Pedersen Datum för

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Lena Lundgren, ordförande anhöriga till personer med demenssjukdom Sysselsättning: Specialpedagog Anita Walther, vice ordförande Parti: Vänsterpartiet Sysselsättning:

Läs mer

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-02-23 Tid kl 13.00-16.20 Plats Omsorgskontoret Omfattning 13-22 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-02-19, klockan 18.00-19.50 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft s Anne Strömberg m Linda

Läs mer

, kl 18:30 20:00. Justerande. Leif Göthed. Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

, kl 18:30 20:00. Justerande. Leif Göthed. Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunhuset, Torup 2016-10-20, kl 18:30 20:00 Paragrafer 88-97 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Se sid 2 Underskrift sekreterare Berit Henryson Underskrift ordförande Per Mattsson Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Reglemente för Omsorgsnämnden

Reglemente för Omsorgsnämnden Reglemente för Omsorgsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 16 december 2013 200. 1 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet (9) Vård- och omsorgsutskottet 2012-05-23 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Annika Olsson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(27)

Sammanträdesprotokoll 1(27) Sammanträdesprotokoll 1(27) Plats och tid Soc. konferens, Öjersbogården, 16.30-19.45 ande Christer Filipsson (FP), ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Åke Andersson (V) Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist

Läs mer

Närvarolista kultur och fritid

Närvarolista kultur och fritid 2(10) Närvarolista kultur och fritid Beslutande Parti Namn Parti Namn BP Birgitta Delring, Ordf S Lise-Lott Gsaxner, Led M Ulf Lennerling, 1:e v. ordf MP Per-Ola Valastig, Led S Hellen Boij-Ljungdell,

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 26 januari 2017 kl 18:30 20:45 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

, kl 18:30-20:10. Berit Henryson. Per Mattsson. Leif Göthed

, kl 18:30-20:10. Berit Henryson. Per Mattsson. Leif Göthed Plats och tid Kommunhuset Naverlönnsalen 2016-01-21, kl 18:30-20:10 Paragrafer 1-12 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Se sid 2 Underskrift sekreterare Berit Henryson Underskrift ordförande Per Mattsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Gunilla Raask (kd)

Ej tjänstgörande ersättare: Gunilla Raask (kd) 1(10) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Sirpa Bergenstoff (s) Elisabet

Läs mer

Anslag/Bevis , kl 13:30-15:30. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare

Anslag/Bevis , kl 13:30-15:30. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare Plats och tid Kommunhuset Sjödiken 2015-10-29, kl 13:30-15:30 Paragrafer 42-50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Underskrift sekreterare Ingrid Kjellberg Underskrift ordförande Björn Jönsson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-04-15 Tid Kl 09.00 11.30 Plats Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar Omfattning 14-25 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Pe 9 Information om inventering av tillgänglighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:19 Ann Ericsson informerar om den inventering tekniska nämnden låtit

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-26

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-26 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena Thörnquist sd Tom Thörnquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2007-11-08 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 52 Sammanställning av resultat 2006 Från utbildningsenheten föreligger sammanställning över betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 9 och 5. Rapporten har

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:15 ande Persson, Reino (s) ordf. 30-39 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 30-39 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 30-39 Eriksson, Lennart (s) 30-39

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2008-03-13 1(12) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Plats och tid F.d. Folkets Hus lokal, Garvaren klockan 13.15-17.05 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) 13.15-16.00 Margareta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41 2013-10-22 1(18) Plats och tid Justerade paragrafer Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg. 6, lokal Oden 22 oktober 2013 kl. 13.15 16.30 Ajournering mellan 41 och 42 kl. 14.40 14.55 39-54

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson Tfn 0155-26 40 27 Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning BESLUT Länsstyrelsen avslutar ärendet

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

På gång inom äldreområdet!

På gång inom äldreområdet! På gång inom äldreområdet! 2016-02-04 Linda Macke Nationellt Ökad bemanning ÄO Kunskapssatsning ÄO/FH Överenskommelse: Psykisk hälsa Betänkande: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Utredning:

Läs mer

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande 2 NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET Beslutande Parti s s s s m m m sd sd bp fp fyp c Namn Björn Jönsson Jan-Göran Petersson Kerstin Persson Gull-Britt Jönsson Gunilla Nordgren, ordförande Per Mattsson

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer