Små avloppsanläggningar i Strömstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Små avloppsanläggningar i Strömstads kommun"

Transkript

1 MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN Små avloppsanläggningar i Strömstads kommun Strömstads kommun Norra Bergsgatan Strömstad Telefon: Telefax:

2 INLEDNING...3 VARFÖR RENA AVLOPPSVATTEN?...3 LAGSTIFTNING...3 NÅGRA ANLÄGGNINGSTYPER OCH RENINGSMETODER...5 ALLMÄNT... 5 SLAMAVSKILJARE... 5 INFILTRATION... 5 GRUND INFILTRATION... 6 FÖRSTÄRKT INFILTRATION... 6 MARKBÄDD... 6 TÄT MARKBÄDD... 6 MINIRENINGSVERK... 6 SLUTEN TANK FÖR WC-AVLOPP... 7 PUMP... 7 GEMENSAMMA AVLOPPSANLÄGGNINGAR... 7 KRETSLOPPSANPASSNING AV ENSKILDA AVLOPP...7 LATRINKOMPOSTERING... 7 MULLTOALETT... 8 MARKUNDERSÖKNING...8 ALLMÄNT... 8 PROVGRÄVNING... 8 JORDPROV... 8 SKYDDSAVSTÅND...9 AVSTÅND TILL GRUNDVATTEN OCH BERG... 9 AVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNN... 9 AVSTÅND TILL SJÖAR OCH VATTENDRAG...10 ÖVRIGA AVSTÅND...10 ÖVRIGT...10 DRICKSVATTEN...10 SLAMSUGNING...10 TAK- OCH DRÄNERINGSVATTEN...11 ANSÖKAN...11 NYBYGGNAD ELLER ÄNDRING AV BEFINTLIG ANLÄGGNING?...11 UTFORMNING AV HANDLINGAR...11 SÅ HÄR HANDLÄGGS DITT ÄRENDE...12 AVGIFTER...12 Senast uppdaterad:

3 Inledning Den här broschyren riktar sig till Dig som planerar att anlägga enskild avloppsanordning. Här hittar Du information om lagstiftning, skyddsavstånd, olika reningstekniker och aktuella avgifter. Informationen bygger till stor del på Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar, NFS 2006:7, och verkets faktablad Små avloppsanläggningar. Omslagsbild till foldern Enskilda avlopp - Problem och möjligheter, som tagits fram av JTI. Varför rena avloppsvatten? Avloppsvatten från ett hushåll innehåller näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen såsom bakterier och virus. Halterna av de olika ämnena beror bland annat på de boendes levnadsvanor. Utsläpp av otillräckligt renat avlopp påverkar både människor och miljön; utsläpp av näringsämnen kan orsaka förhöjda nitrathalter i grundvattnet och övergödning av våra vattendrag, sjöar och kustnära vatten, medan utsläpp av bakterier och virus kan förorena dricksvatten och badvatten. Lagstiftning De bestämmelser som reglerar enskilda avloppsanläggningar finns huvudsakligen i miljöbalken. Dessa ställer krav på bland annat anläggningens funktion och lokalisering. Kraven baseras främst på miljöbalkens andra kapitel, de så kallade allmänna hänsynsreglerna. Nedan följer några av dessa med en kort förklaring av vad det innebär för en enskild avloppsanläggning: Bevisbörderegeln Verksamhetsutövaren har bevisbördan. T.ex. är det den som vill uppföra en avloppsanläggning som ska kunna visa, 3

4 bl.a. genom en fullständig ansökan, att det inte finns risker för människor och miljö. Försiktighetsprincipen Redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder. T.ex. måste extra noggrann rening ibland föreskrivas, även om det inte är helt bevisat att den verkligen behövs. Lokaliseringsprincipen Den plats skall väljas där syftet med verksamheten eller åtgärden kan uppnås med minsta intrång på och olägenhet för hälsa och miljö. T.ex. ska den bästa platsen med avseende på avloppsanläggningens funktion väljas, även om ägaren helst vill ha den på en annan del av tomten. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna man ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Enligt miljöbalken 9 kap. 7 skall: Avloppsvatten [...] avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Följande anges i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Det är förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter skall anslutas. Motsvarande gäller vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det är förbjudet att inrätta annan avloppsanordning [...] utan anmälan till den kommunala nämnden. Kommunen får föreskriva att det skall fordras tillstånd även vid inrättande av sådan anordning inom vissa delar av kommunen, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Man måste alltså ha tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd innan man börjar anlägga ett avlopp med ansluten toalett. Tillståndsplikten gäller också torra lösningar, dvs. latrinkompostering, mulltoaletter etc. I vissa områden måste man även ha tillstånd för avloppsanläggningar för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT). Hör med Miljö- och hälsoskyddsavdelningen vad som gäller för Din fastighet. 4

5 NÅGRA ANLÄGGNINGSTYPER OCH RENINGSMETODER ALLMÄNT En avloppsanläggning skall dels rena avloppsvattnet och att leda bort det från bostadshuset. Det finns numera många sätt att rena avloppsvatten och dessutom många fabrikat att välja mellan. Nedan ges en kort beskrivning av de vanligaste teknikerna och dessas olika delar. Mer information om dessa och om andra tekniker kan fås på avloppsguidens hemsida Det är dock inte alla lösningar och fabrikat som presenteras där, som godkänns av kommunen. En enskild avloppsanläggning består normalt av en slamavskiljare och efterföljande rening. Reningen sker främst genom att mikroorganismer bryter ner huvuddelen av föroreningsmängden i avloppsvattnet. Det finns alltså ett levande biologiskt steg i anläggning, och detta kan naturligtvis slås ut eller få en väsentligt nedsatt funktion av olika kemikalier eller gifter. För att få bästa effekt av anläggningen och därigenom få så lite miljöbelastning som möjligt, skall miljöanpassade produkter användas. SLAMAVSKILJARE Slamavskiljare kan vara tillverkade av glasfiber, plast eller betong, och finns i många olika utföranden. Om den utgörs av betongringar ska fogarna vara gummiringstätade. I slamavskiljaren sker i stort sett ingen annan rening än avskiljning av slammet. Det avslammade vattnet måste därför ledas vidare för fortsatt rening och slutlig borttransport. INFILTRATION Med infiltration menas att man sprider ut avloppsvattnet genom perforerade rör som ligger i ett lager av singel. Från detta lager skall avloppsvattnet sjunka ner igenom marklagren för att slutligen nå grundvattnet och föras bort. Det här är det enklaste sättet att ta hand om avloppsvattnet. Rätt utfört ger det också en god rening. En infiltrationsanläggning fungerar endast om marklagren är genomsläppliga och väldränerade, eftersom vattnet ska sjunka ner och filtreras i marken. En infiltrationsanläggning utförd i tät ler- eller lerblandad jord eller i fuktig mark får ofta en mycket 5

6 dålig funktion (se vidare under Markundersökning). GRUND INFILTRATION Då det naturliga jordlagret är tunt och/eller avståndet till grundvattnet är otillräckligt kan en grund infiltrationsanläggning väljas. Anläggningen utformas som en vanlig infiltrationsanläggning. Överbyggnad med jord och eventuell markisolering krävs. FÖRSTÄRKT INFILTRATION När marklagrens genomsläpplighet är något begränsad på grund av att det naturliga materialet är något för finkornigt, kan genomsläppligheten ökas. Detta görs genom att man tillför ett skikt med jämförelsevis grövre material (typ markbäddsand). MARKBÄDD När marken består av täta material kan en markbädd vara en tänkbar lösning. I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet i ett uppbyggt grus- och sandlager varefter det samlas upp i botten av diket. Därifrån leds det renade avloppsvattnet bort till ett lämpligt vattendrag eller vattenförande dike. På grund av markbäddens djup, vanligen drygt 2 m, är det svårt att anlägga en markbädd på tomter utan eller med liten marklutning. Om höjdskillnaden är för liten kan det i många fall gå att komplettera med en pump som lyfter upp spillvattnet. En annan viktig förutsättning är att det finns ett året runt vattenförande dike eller vattendrag som vattnet kan ledas till efter filtreringen i grusbädden. För ett normalhushåll med WC krävs vanligtvis en markbäddsyta på ca 20 kvm vilka oftast fördelas på två spridningsledningar. TÄT MARKBÄDD Liknar vanlig markbädd men har tätning i botten av en gummiduk. Används där föroreningsrisk av vattentäkt är större än normalt. MINIRENINGSVERK Ett minireningsverk bygger på samma processer som finns i kommunala reningsverk. Först sker en mekanisk slamavskiljning som sedan följs av biologisk nedbrytning genom aktivt slam eller biobäddar, vilket följs av kemisk fällning av fosfor. I de flesta fall krävs dessutom någon form av efterpoleringssteg, exempelvis en filterbrunn eller en mindre infiltrations- 6

7 eller markbädd. Minireningsverk kräver mindre yta men mer skötsel och energi. SLUTEN TANK FÖR WC-AVLOPP Endast i de fall då omständigheterna är sådana att utsläpp av ett renat avloppsvatten är mycket olämpligt, kan en avloppslösning med sluten tank tillåtas. Miljö- och byggnämnden är mycket restriktiv med tillstånd för slutna tankar, eftersom en sådan lösning innebär ett ökat transportbehov. PUMP När självfall inte går att lösa, måste pumpning av avloppsvattnet göras. Detta sker vanligtvis genom att en pumpbrunn installeras mellan slamavskiljaren och reningsbädden. Det finns även mycket som tyder på att anläggningens reningskapacitet och livslängd ökar om man använder pump. Pumpning av ett icke slamavskiljt vatten kräver en skärande pump och bör undvikas, eftersom det påverkar slamavskiljningen negativt. GEMENSAMMA AVLOPPSANLÄGGNINGAR Flera hushåll kan gå ihop om en gemensam avloppsanläggning. Tillstånd krävs även för dessa typer av anläggningar. KRETSLOPPSANPASSNING AV ENSKILDA AVLOPP Ett alternativ till att rena ett avloppsvatten från föroreningar är att källsortera toalettavfallet. Det sker oftast genom torrtoalett, urinsorterande torrtoalett eller urinsorterande vattentoalett. Det utsorterade avfallet (urin och/eller fekalier) kan användas som jordförbättringsmedel och gödsel. Detta ger två stora fördelar; dels minkar utsläppet av föroreningar radikalt, vilket bidrar till minskad övergödning av vattendrag, sjöar och hav, och dels kan näringsämnena recirkuleras. Det sistnämnda kan dessutom minska behovet av konstgödsel. Den största miljövinsten görs förstås om avfallet återförs till odlingsmark. Observera att nedanstående lösningar kräver tillstånd enligt den kommunala renhållningsordningen. Övrigt avloppsvatten, dvs. bad- diskoch tvättvatten, skall i dessa fall behandlas separat. LATRINKOMPOSTERING En enkel, billig och, enligt många brukare, effektiv metod är att använda sig av latrintunnor och en latrinkompost. Latrinkomposten skall vara försedd med tät botten för att förhindra urlakning, ha ett regntätt lock samt två fack för växelvis användning. Latrinkomposten kan Du tillverka själv eller köpa som byggsats. 7

8 MULLTOALETT Mulltoaletter finns i många olika utföranden. De allra flesta tänker kanske på de små modellerna med en liten låda nertill som dras ut och töms vid behov. Dessa är inte mycket större än en vanlig vattentoalett, och är enkla att installera; det enda som behövs förutom ett eluttag är ett avluftningsrör över tak. Det finns dock en stor nackdel med denna typ av mulltoalett, eftersom det lilla formatet endast medger ett litet uppsamlingskärl. En sådan toalett överbelastas lätt om man är några stycken i hushållet, och framförallt om man dessutom har gäster. Överbelastning kan bland annat ge upphov till dålig lukt utomhus, på den egna altanen, tomten eller hos grannen. En mulltoalett av det här slaget kräver en latrinkompost för att kompensera för det lilla uppsamlingskärlet. Det finns dock större varianter som i regel fungerar betydligt bättre, och som klarar perioder med hög belastning utan att problem med dålig lukt uppstår. Med en sådan är det inte heller nödvändigt att ha en latrinkompost. Dessa mulltoaletter är betydligt större och kräver mer omfattande installationsarbeten, men väl på plats är fördelarna med en stor modell jämfört med en liten, överlägsna. MARKUNDERSÖKNING ALLMÄNT I de flesta fall behöver en enkel markteknisk undersökning göras för att kunna avgöra om ansökan kan beviljas eller inte. För detta krävs att man gör en så kallad provgrävning. Den ska ge svar på följande frågor: Är jordmaterialet lämpligt för infiltration, d.v.s. är marken tillräckligt genomsläpplig? Är avståndet till högsta grundvattennivå och berg tillräckligt? På vilken nivå bör ledningarna läggas? PROVGRÄVNING Provgrävning innebär att man gräver en eller flera provgropar. Gropen/groparna grävs i det område där man tänkt anlägga tex. en markbädd. Gropens djup ska vara minst 2 m. Rådgör med handläggare från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan Du börjar gräva. OBS! Tänk på att skärma av eller täcka en öppen grop så att ingen riskerar att falla i. JORDPROV I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta ett jordprov för att kunna göra en riktig bedömning av förutsättningarna. Detta görs genom att material från provgropen lämnas in för siktanalys. Man erhåller då en siktkurva 8

9 som beskriver kornstorlek och fördelning av denna. Jordprov tas i samband med miljö- och hälsoskyddsavdelningens besiktning av provgropen/provgroparna. Det är den som söker tillstånd som bekostar siktanalysen. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan stå till tjänst med förmedling av provet till lämpligt laboratorium. SKYDDSAVSTÅND AVSTÅND TILL GRUNDVATTEN OCH BERG Den rening avloppsvattnet genomgår i en reningsbädd sker enligt samma princip som när regnvatten filtreras och renas i marklagren. Reningsgraden beror till stor del på hur lång tid det tar för vattnet att nå grundvattnet. För att uppnå en effektiv nedbrytning av de föroreningar som finns i avloppsvattnet, krävs god syretillförsel. Om marklagren vattenfylls vid t.ex. hög grundvattennivå, blir dessa i princip syrefria med kraftigt nedsatt reningskapacitet som följd. Avståndet mellan spridningsledningarna och grundvattnet bör därför vara så stort som möjligt. Det minsta avstånd man kan godta är en meter mellan ledningarna och grundvattnets högsta nivå. Detta avstånd är en förutsättning för att anläggningen ska fungera tillfredsställande under de tider på året då grundvattennivån är som högst. För en markbädd måste uppsamlingsledningarna (bottenledningarna) anläggas över årets högsta grundvattenyta. Samma minimiavstånd (1 m) gäller även mellan spridningsledningar och ner till berg. AVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNN Infiltration av avloppsvatten innebär alltid risk för att grundvattnet förorenas. Vid planeringen av ett avlopp är det därför mycket viktigt att ta hänsyn till såväl grannarnas dricksvattenbrunn som den egna befintliga eller planerade. Det måste finnas ett tillräckligt skyddsavstånd mellan avloppsanläggningen och de dricksvattenbrunnar som finns i närheten. Grundtanken är att det renade avloppsvattnets transporttid till en dricksvattenbrunn bör vara minst två till tre månader. Grundvattenströmmens riktning sammanfaller i regel med terrängens lutning och avloppet bör därför placeras lägre än (nedströms) befintliga och planerade dricksvattenbrunnar. Det är inte möjligt att ange generella Bild från foldern Enskilda avlopp - Problem och möjligheter, som tagits fram av JTI. 9

10 mått på hur långa skyddsavstånden bör vara, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Enligt NFS 2006:7 bör ingen del av avloppsanläggningen placeras närmare dricksvattenbrunn än 20 m, undantaget täthetsprovade ledningar som kan placeras 10 meter från dricksvattenbrunn. Observera att detta är minimimått och att det kan behövas betydligt större skyddsavstånd än så. AVSTÅND TILL SJÖAR OCH VATTENDRAG Hänsyn bör t.ex. tas till hur känslig en närliggande sjö eller ett vattendrag är, hur vattnet utnyttjas och vart ett vattendrag leder. I normala fall bör man sträva efter att uppnå ett skyddsavstånd på meter till sjöar och vattendrag. Vid kraftig marklutning kan betydligt längre avstånd erfordras. ÖVRIGA AVSTÅND För att minska risken för obehaglig lukt bör man sträva efter att placera slamavskiljaren minst 10 meter från bostadshus och 4 meter från fastighetsgräns. Tänk på vilken vindriktning som oftast förekommer. En anläggning bör inte heller läggas närmare än 4 meter från fastighetsgräns. Finns det risk för vattenuppträngning och ytuppmjukning kan avståndet behöva utökas. ÖVRIGT DRICKSVATTEN Ledning Slamavskiljare Bädd Bostadshus Sjö eller vattendrag Dricksvattenbrunn Fastighetsgräns Om inte dricksvattenförsörjningen redan är ordnad för fastigheten måste även den frågan tas med vid planeringen av avloppet. Innan man börjar fundera på vart avloppsanläggningen skall placeras bör dricksvattenfrågan vara löst. Speciellt på små tomter kan det vara svårt att på ett godtagbart sätt lösa både vatten- och avloppsförsörjningen inom den egna fastigheten. Vid sådana tillfällen kan lösningen t.ex. vara att ordna vatten (och/eller avlopp) tillsammans med en eller flera grannar. Befintliga brunnar behöver underhåll och skötsel och brunnar som inte varit i bruk på en tid behöver ofta förbättras. Miljö- och byggförvaltningen kan lämna råd om lämpliga åtgärder. SLAMSUGNING Avståndet mellan slamavskiljare eller sluten tank och uppställningsplats för slamtömningsfordon bör inte vara för långt. Upp till 25 meters avstånd är det en fast avgift, därefter får man betala en mindre extra avgift per 10

11 meter. Höjdskillnaden mellan slamavskiljarens/tankens botten och uppställningsplatsen får inte överstiga 6 meter, vilket motsvarar pumpens maximala sughöjd. Obligatorisk tömning sker årligen av slamavskiljare med WC påkopplat och vartannat år utan WC. Utöver detta kan man beställa extra tömning mot avgift. TAK- OCH DRÄNERINGSVATTEN För att inte i onödan belasta avloppsanläggningen ska tak- och dräneringsvatten hållas helt skilt från avloppet. Det bör istället ledas direkt till ett dike eller en stenkista. ANSÖKAN NYBYGGNAD ELLER ÄNDRING AV BEFINTLIG ANLÄGGNING? För att en åtgärd skall kunna betraktas som en Ändring av befintlig avloppsanläggning, krävs två saker: Anläggningens utformning skall efter åtgärdandet i princip vara densamma som före åtgärdandet. Exempelvis är det alltså inte möjligt att ändra en stenkista till en infiltrationsanläggning. För en sådan åtgärd krävs tillstånd. Avloppsvattnets utsläppspunkt (t.ex. en bädd eller ett utloppsrör) får inte omlokaliseras. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen om du är osäker på vad som gäller för den åtgärd Du planerar för. UTFORMNING AV HANDLINGAR En ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning ska innehålla nedanstående handlingar för att vara fullständig. Ansökningsblanketten kan beställs från Miljö- och byggförvaltningens expedition eller laddas hem från kommunens hemsida ( Kartunderlag kan fås från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 1. Ansökningsblankett 2. Vattentäktskarta Placering och avstånd till alla dricksvattenbrunnar belägna inom ca 200 m från avloppsanläggningen. 3. Situationsplan Av situationsplanen ska tydligt framgå: Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten Egen befintlig eller planerad dricksvattenbrunn Förslag till placering av avloppsanläggning och sträckningen av avloppsledningar 11

12 4. Protokoll från siktanalys I de fall siktanalys av jordprov har ansetts vara nödvändigt skall skriftligt svar på denna lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 5. Servitut eller tillstånd från berörd fastighetsägare Om någon del att avloppsanläggningen hamnar utanför den egna fastigheten måste tillstånd av aktuella fastighetsägare finnas. 6. Övriga handlingar I vissa fall kan Miljökontoret begära ytterligare handlingar innan ansökan behandlas. Om du inte själv har möjlighet att ordna de förundersökningar och handlingar som krävs, bör du redan på ett tidigt stadium kontakta en konsultfirma eller kunnig entreprenör som kan hjälpa dig. SÅ HÄR HANDLÄGGS DITT ÄRENDE 1. Ansökan inlämnas till Miljö- och byggnämnden. Handlingarna granskas och eventuella kompletteringar krävs in. Om handlingarna är kompletta från början blir handläggningstiden kortare. 2. Besök på plats. 3. Tillstånd (eller avslag) meddelas. Tillsammans med ett tillstånd meddelas också villkor som gäller för detta. Kom ihåg att även om Du anlitar en entreprenör för att utföra anläggandet så är det Du som fastighetsägare eller sökanden som ansvarar för att anvisningarna följs. Var därför noggrann med att entreprenören får ta del av beslutet och villkoren. 4. Efter anläggningens färdigställande skall entreprenörsrapport samt relationsritning snarast skickas till Miljö- och hälsoskydds-avdelningen. Slutintyg utfärdas när handlingarna granskats. Spara beslutet om tillstånd, entreprenörsrapporten samt slutintyget. De bör följa fastigheten vid eventuell försäljning. AVGIFTER Miljö- och byggförvaltningens handläggning när det gäller tillstånd för enskild avloppsanläggning är avgiftsbelagd enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgifterna för 2007 är enligt nedanstående. För installation av WC- och BDT-avlopp: För installation av BDT- avlopp: För installation av sluten tank: Ändring av befintlig avlopsanläggning: Förmultningstoalett: Latrinkompostering: 4000 kronor 3000 kronor 3000 kronor 1500 kronor 700 kronor 500 kronor 12

Eget avlopp i Strömstads kommun

Eget avlopp i Strömstads kommun MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Eget avlopp i Strömstads kommun Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2 80 Strömstad Telefon: 0526-190 00 mbn@stromstad.se 2 DEN HÄR BROSCHYREN......

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan).

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Samhällsbyggnadsförvaltningen ver. 060815 1 (5) Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Läs noga igenom

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat:

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat: OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl a karta och situationsplan se avsnitt bilagor. Uppgifter som

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun 1. Vad gäller för enskilda avlopp? Varför behövs avloppsanordningar? Avloppsanordningar är till för att rena avloppsvatten

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan 11 Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 10 Broschyrens innehåll: Varför ska jag

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp 1 Innehållsförteckning Information enskilt avlopp... 3 Därför behöver avloppsvattnet renas...

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Information om att anlägga enskilt avlopp

Information om att anlägga enskilt avlopp 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp Allmän information om enskilda avloppsanläggningar I vårt dagliga liv använder vi vatten bland annat till disk, tvätt, dusch, matlagning och toalettbesök. Efter användandet

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Insänds till Överkalix kommun Bygg- och miljönämnden 956 81 ÖVERKALIX Eller via e-post: Byggmiljo@overkalix.se Ansökan/anmälan om inrättande av Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser om små avlopp Små avlopp

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Sida 1 av 6 Ansökan/anälan o installation/ändring av enskild avloppsanläggning Inforation Gällande regler: 13 & 14 SFS 1998:899 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn,

Läs mer

Kort information om små avloppsanläggningar

Kort information om små avloppsanläggningar 1(9) Rev. 2011-08-10 Kort information om små avloppsanläggningar Hushållsspillvatten från högst fem hushåll 2(9) Sammanfattning Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning? Skyddsavstånd:

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl.a. karta och situationsplan, se avsnitt bilagor. Sökande (om

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

Planera ditt enskilda avlopp

Planera ditt enskilda avlopp Planera ditt enskilda avlopp I den här guiden får du hjälp med det som är viktigt att tänka på när du ska anlägga ett nytt enskilt avlopp och vad som ska vara med när du fyller i blanketten rörande nytt

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp

Avlopp på rätt sätt. Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp Avlopp på rätt sätt Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp Innehåll Vad säger lagstiftningen? 1 Riktlinjer för enskilda avlopp 1 Generella krav på en avloppsanläggning Funktionskrav Behandling

Läs mer

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Tips och information läs och spara!

Tips och information läs och spara! Tips och information läs och spara! På de följande sidorna har vi samlat information och exempel för att det ska bli enklare för dig att fylla i din ansökan. Tänk på att det är du som fastighetsägare som

Läs mer

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan!

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan! Miljöavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Den här broschyren ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt

Läs mer

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Denna skrift ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av enskilt avlopp, för fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas:

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: En översiktlig beskrivning av avloppsanordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion i form av

Läs mer

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser kring små avlopp Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras

Läs mer

Planera enskilt avlopp

Planera enskilt avlopp 1 (8) Planera enskilt avlopp För fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet 2 (8) Innehållsförteckning Rening, ansvar och tillstånd... 3 Varför behövs rening?... 3 Ansökan och Tillstånd...

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? I en stor del av vårt dagliga liv använder vi vatten. Vi diskar, tvättar, lagar mat och spolar i toaletten med vatten. Men vad händer med vattnet när det fullgjort

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Avlopp på rätt sätt Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? INFORMATION AVLOPP Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning.

Läs mer

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Robertsfors kommun Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETSINFORMATION ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE/ÄNDRING AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när ni fyller i blanketterna, gör

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bygganmälan enl PBL 9 kap 2. Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR Markbäddar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten på platser där marken är mindre genomsläplig på grund av

Läs mer

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN Denna broschyr vänder sig till dig som planerar att anlägga ett nytt avlopp eller till dig som behöver komplettera en anläggning med bristfällig

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett 1(2) Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd. reviderad febr-07 PLANERA FÖR AVLOPP

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd. reviderad febr-07 PLANERA FÖR AVLOPP Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd reviderad febr-07 PLANERA FÖR AVLOPP Vad är ett enskilt avlopp Alla som bor utanför områden med kommunalt eller annat gemensamt avlopp måste ha en enskild avloppslösning.

Läs mer

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enligt 13 eller 14 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sökande Namn Organisationsnr/Personnr Telefonnummer bostad Telefonnummer arbetet

Läs mer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ANSÖKAN/ANMÄLAN Samhällsbyggnadsnämnden - inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer