AutoTrac Universal (ATU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AutoTrac Universal (ATU)"

Transkript

1 AutoTrac Universal (ATU) INSTRUKTIONSBOK AutoTrac Universal (ATU) OMPC21001 Utgåva J7 (SWEDISH) John Deere Ag Management Solutions Europeisk version Printed in Germany

2 Inledning Förord VÄLKOMMEN TILL GREENSTAR PRECISIONSSYSTEM FÖR LANTBRUK som erbjuds av John Deere. Styrningssystem utgör en del av John Deeres Precisionssystem för lantbruk och är avsedda att hjälpa föraren utföra lantbruksarbeten på ett mer effektivt sätt. VIKTIGT! Denna ATU-instruktionsbok ska användas tillsammans med styrningssystemets instruktionsbok. LÄS IGENOM BÅDA INSTRUKTIONSBÖCKERNA noggrant för att lära dig hantera och underhålla systemet på rätt sätt, annars kan det leda till person- eller maskinskador. Dessa instruktionsböcker kan också finnas på andra språk (kontakta John Deere-återförsäljaren ang. beställning). DENNA INSTRUKTIONSBOK BÖR ANSES som en permanent del av John Deeres GreenStar-system och ska medfölja systemet när det säljs. ALLA MÅTT i denna instruktionsbok är angivna i både metriska och engelska enheter. Använd endast rätta reservdelar och fästelement och använd passande verktyg. Beteckningarna HÖGER och VÄNSTER gäller i maskinens körriktning framåt. GARANTIN utgör en del av John Deeres understödsprogram för kunder som använder och underhåller sina maskiner i enlighet med denna instruktionsbok. GreenStar-garantin förklaras på det garanticertifikat som du bör ha erhållit från återförsäljaren. Det garanteras att John Deere understödjer sina produkter om fel uppträder under garantiperioden. Under en del omständigheter utför John Deere också förbättringar på platsen, ofta utan kostnad för kunden, även om garantitiden har utgått. Om systemet missbrukas eller modifieras för att ändra dess prestanda utöver de ursprungliga fabriksspecifikationerna, blir garantin ogiltig och förbättringar på platsen kan förnekas. MYCKET NÖJE med ditt nya GreenStar AutoTrac Universal-system från John Deere! OUO6050,0000D7E 67 22SEP07 1/1 Kontroll före leveransen Följande kontroller, justeringar och service utfördes innan maskinen levererades: Den bästa prestationen erhålls med både permanent och brytarstyrd strömförsörjning. Det finns olika satser som passar GreenStar beroende på maskintyp. Se till att fästena, som förhindrar rotation, är ordentligt fastsatta på styrstången enligt beskrivningen i installationsanvisningen. Se till att låsbrickan är monterad enligt beskrivningen i installationsanvisningen. Utför ett motorprov (se lämpligt avsnitt för GSD4- eller GS2-monitor). Se till att ATU-systemet har aktiverats via enligt beskrivningen i installationsanvisningen. Ställ in alla maskinspecifika parametrar. Alla funktioner och säkerhetsföreskrifter som gäller ATU-systemet har förklarats för föraren. Återförsäljarens/serviceteknikerns underskrift: Datum: OUO6050,0000D9D 67 23SEP07 1/ PN=2

3 Innehåll Sida Sida Säkerhetsföreskrifter Lista på felkoder Lista på felkoder för monitorn Varningsskyltar Ursprunglig GreenStar-monitor AutoTrac uppfattad Processor Positionsmottagare AutoTrac Universal Felkoder Precision Varningsskärmar Allmän information Nödvändiga förhållanden för aktivering av Specifikationer AutoTrac Försäkran om överensstämmelse Ökning av AutoTrac Universal-systemets Säkerhetsanmärkning som gäller senare prestation installation av elektriska och elektroniska apparater och/eller Felsökning komponenter AutoTrac Universal AutoTrac Universal-stoppkoder Tillsammans med oss går arbetet bra John Deere reservdelar...ibc-1 GS2-monitor Rätt verktyg...ibc-1 Start-skärm Välutbildade montörer...ibc-1 Iståndsättning av systemet Snabb service...ibc-1 Aktivering av systemet Inaktivering av systemet Inställning Diagnosavläsningar Hemsidans layout Felsökning GS2-monitor Styrningsvarningar Pop-up-rutor med felkoder Styrningsprogramvara Ursprunglig GreenStar-monitor Start-skärm Iståndsättning av AutoTrac Universalstyrningssystem Aktivering av systemet Inaktivering av systemet AutoTrac AutoTrac Universal-styrningssats Motorprov- och AutoTrac-information Felsökning Ursprunglig GreenStar-monitor Varningsskärmar Alla informationer, illustrationer och specifikationer i denna bok är grundade på det senast tillgängliga materialet vid tiden för publiceringen. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. COPYRIGHT 2007 DEERE & COMPANY Moline, Illinois All rights reserved A John Deere ILLUSTRUCTION Manual i PN=1

4 Innehåll ii PN=2

5 Säkerhetsföreskrifter Varningssymbol Detta är varningssymbolen. Den finns både på maskinen och i denna bok och varnar för risken för personskador. Undvik olyckor genom att alltid följa säkerhetsföreskrifterna. T81389 UN 07DEC88 DX,ALERT 67 29SEP98 1/1 Varningstexter Ordet VARNING används tillsammans med varningssymbolen och varnar för allvarlig olycksrisk. Maskinen är försedd med varningsdekaler där olycksrisken är som störst. Det kan även finnas varningsdekaler med allmänna säkerhetsföreskrifter. I denna bok används VARNING för att påkalla uppmärksamhet för olycksrisk. TS SEP88 DX,SIGNAL 67 03MAR93 1/1 Läs och beakta varningstexterna Läs noga varningstexterna i denna bok samt på maskindekalerna. Rengör dekalerna regelbundet. Ersätt omgående saknade eller skadade dekaler. Nya komponenter eller byteskomponenter måste vara försedda med aktuella varningsdekaler. Dekalerna kan anskaffas genom din John Deere återförsäljare. Vänj dig vid köregenskaperna och reglagens funktion innan maskinen tas i bruk. Låt ingen köra maskinen som inte fått ingående körinstruktioner. TS201 UN 23AUG88 Underhåll maskinen enligt givna anvisningar. Ej auktoriserad modifiering av maskinen kan inverka negativt på funktionen och/eller säkerheten samt livslängden. Vid osäkerhet eller om någonting är oklart, kontakta alltid din John Deere återförsäljare. DX,READ 67 03MAR93 1/ PN=5

6 Säkerhetsföreskrifter Säker användning av styrningssystem AutoTrac-systemet får inte användas på allmän väg. Slå alltid av (inaktivera och urståndsätt) AutoTracsystemet innan du kör upp på allmän väg. Försök inte sätta igång (aktivera) AutoTrac-systemet under körning på allmän väg. AutoTrac-systemet är avsett som hjälp till en mer effektiv funktion på fältet. Föraren är alltid ansvarig för maskinens bana. Undvik personskador genom att: vara på alerten och vara uppmärksam på omgivningen; ta över kontrollen över styrsystemet, när så behövs, för att undvika faror på fältet, åskådare, annan utrustning eller andra hinder. upphöra med verksamheten om det är svårt att köra maskinen eller att se människor eller hinder framför maskinen p.g.a. dålig sikt. OUO6050,0000D7C 67 23SEP07 1/1 Användning av ATU på godkända fordon Använd AutoTrac Universal-systemet enbart på godkända fordon se för en lista på godkända fordon. När en sitskontakt valts, måste den anslutas till AutoTrac Universal-systemets kabelhärva. Föraren måste förbli på sätet medan fordonet rör sig. Om föraren reser sig från sätet i mer än 7 sekunder, kopplas AutoTrac ur. När aktivitetsövervakning har valts, letar AutoTrac Universal-systemet efter föraraktivitet var sjunde minut. Föraren varnas 15 sekunder innan AutoTrac kopplas ur. Om återgångsknappen trycks in återställs övervakningstimern. OUO6050,0000D7D 67 23SEP07 1/ PN=6

7 Säkerhetsföreskrifter Använd säkerhetsbältet rätt Använd alltid säkerhetsbältet vid körning av maskiner utrustade med överstörtningsskydd (ROPS) eller hytt. Detta minskar risken för personskador om maskinen t.ex. skulle överstörta. Använd inte säkerhetsbältet på maskiner som inte är utrustade med överstörtningsskydd eller hytt. Byt ut det kompletta säkerhetsbältet om fästdelar, spänne, bälte eller bältesförsträckare visar tecken på skador. TS205 UN 23AUG88 Kontrollera bältet och fästdelarna minst en gång varje år. Kontrollera skruvförbandens åtdragning. Kontrollera bältet beträffande skärskador, fransning, onormal förslitning, missfärgning eller skavmärken. Använd endast för maskinen godkända reservdelar. Kontakta din John Deere återförsäljare. DX,ROPS JUL99 1/1 Var förberedd i nödsituationer Var beredd på att en eldsvåda kan inträffa. Ha första förband och eldsläckare lätt tillgängliga. Ring 112 och begär brandkår och/eller ambulans om olyckan skulle vara framme. TS291 UN 23AUG88 DX,FIRE MAR93 1/ PN=7

8 Säkerhetsföreskrifter Arbeta säkert Läs den aktuella servicesektionen i denna bok innan arbetet påbörjas. Arbetsplatsen skall vara ren och torr. Smörj eller utför aldrig någon service eller justering på maskinen medan den är i arbete. Håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar. Koppla ur drivningarna och manövrera spakarna för att göra hydraulsystemet trycklöst. Sänk ned eventuellt redskap till marken. Stäng av motorn. Tag ur startnyckeln. Låt maskinen svalna. Palla på ett säkert sätt delar som måste lyftas för service. Se över komponenterna regelbundet och se till att de är riktigt monterade. Skador skall åtgärdas omedelbart. Ersätt slitna och skadade delar. Rengör maskinen regelbundet från fett, olja och växtrester. Med självgående utrustning, koppla alltid först från batterijordkabeln (-) innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas. Med bogserade redskap, koppla alltid först från kabelhärvorna mellan redskapet och maskinen innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas. TS218 UN 23AUG88 DX,SERV 67 17FEB99 1/1 Säker installation och borttagning av StarFire-mottagare och fästen När StarFire-mottagaren installeras eller tas bort, ska dessa riktlinjer följas för att undvika skador från ett fall. Använd en lämplig stege eller plattform för att komma åt monteringsstället på ett lätt sätt. Var säker på att fotfästen och handtag är stadiga och säkra. Unvik att installera eller ta bort mottagaren när det är vått eller halt. PC10340 UN 27SEP07 Mottagarmasten, som används på redskapen, är tung och kan vara besvärlig att hantera. Om en mottagarmast ska installeras på eller tas bort från ett redskap, ska riktlinjerna nedan följas: Två personer måste utföra arbetet på ställen som inte är lättåtkomliga från marken eller en plattform. Använd rätt slags lyftanordning. Använd lämplig skyddsutrustning. OUO6050,0000DC SEP07 1/ PN=8

9 Varningsskyltar AutoTrac uppfattad VARNING! AutoTrac uppfattad Om AutoTrac aktiveras på allmän väg kan kontrollen över fordonet gå förlorad. Stäng AV AutoTrac för körning på allmän väg för att undvika allvarliga eller livsfarliga skador. Detta meddelande uppträder under starten på fordon med installerat AutoTrac-system. PC10337 UN 27SEP07 OUO6050,0000E SEP07 1/ PN=9

10 AutoTrac Universal Precision VIKTIGT! AutoTrac-systemet förlitar sig på GPSsystemet som styrs av USAs regering vilken är uteslutande ansvarig för dess precision och underhåll. Systemet kan utsättas för ändringar som kan inverka på precisionen och funktionen för all GPS-utrustning. AutoTrac-systemets precision i allmänhet beror på många variabler. Ekvationen ser ut som följer: AutoTrac-systemets precision = signalprecisionen + fordonsinställningen + redskapsinställningen + fält- /markförhållandena. Därför är det mycket viktigt att mottagaren har genomgått uppvärmningsperioden efter starten, att fordonet är rätt inställt (med ballast enligt instruktionsboken o.s.v.), redskapet är inställt så att det går som det ska (förslitningsdelar som axelskaft, skovlar o.s.v. fungerar) och att föraren förstår hur fält- /markförhållandena inverkar på systemet (lös jord kräver mer styrning än fast jord, men fast jord kan orsaka ojämn dragkraftsbelastning). OUO6050,0000D7F 67 22SEP07 1/ PN=10

11 AutoTrac Universal Allmän information Alla förare måste vara förtrogna med AutoTracsystemet och dess funktionsegenskaper före användningen. Vi föreslår följande rutin för att göra föraren bekant med systemet: 1. Läs och förstå instruktionsboken för GreenStar 2 Styrning Parallel Tracking och AutoTracassisterade styrningssystem. 2. Välj ett öppet område utan hinder (diken, byggnader o.s.v.). 3. Ställ in avståndet mellan spår på 92 meter (300 ft) 4. Ställ in Spår 0 (A/B-linjen) OBS! Kör fordonet med lagom hastighet, vi rekommenderar lägre än 8 km/h (5 mph). 5. Iståndsätt AutoTrac på monitorn genom att slå PÅ Styrning 6. Tryck på återgångskontakten (Resume) för att aktivera AutoTrac (se Aktivering av systemet längre fram i detta avsnitt). 7. Kör en kort sträcka och vrid sedan på ratten för att vända bort fordonet från spåret och inaktivera AutoTrac (se Inaktivering av systemet längre fram i detta avsnitt). 8. Öva att aktivera AutoTrac på olika avstånd innan och efter spåret har korsats och vid olika vinklar. Öka och minska hastigheten för att imitera olika funktionsförhållanden. 9. Reducera avståndet mellan spåren för att nå flera spår och fortsätt att öva aktivering av AutoTrac vid olika vinklar och hastigheter för att förstå hur AutoTrac fungerar under olika förhållanden. Var alltid redo att överta kontrollen om AutoTrac inte utför de förväntade rörelserna eller om maskinens riktning måste ändras för att undvika person- eller egendomsskador. Föraren kan återgå till manuell styrning genom att vrida på ratten eller inaktivera AutoTrac genom att slå AV Styrning på monitorn. En vana som rekommenderas är att vara så nära önskat spår som möjligt innan AutoTrac aktiveras. Detta säkerställer rätt spår och riktning. Det grundläggande AutoTrac-systemet är avsett att användas som hjälp för mekaniska markörer på såningsmaskiner. Föraren måste bedöma systemets allmänna precision för att avgöra de särskilda fältförhållanden där assisterad styrning kan användas. Denna bedömning är nödvändig därför att den precision som krävs för olika fältarbeten kan variera beroende på lantbruksarbetet. Därför att AutoTrac använder StarFire-differentialkorrektionsnätet tillsammans med GPS-systemet, kan vissa lägesändringar inträffa med tiden. För att använda AutoTrac måste föraren ställa in Spår 0 (liknande Parallel Tracking) och alla spår läggs parallellt med Spår 0 genom avståndet mellan spår. AutoTrac-systemets funktionsstatus förekommer på fyra nivåer: INSTALLERAT, PROGRAMMERAT, ISTÅNDSATT OCH AKTIVERAT. När AutoTrac har iståndsatts (se Iståndsättning av AutoTrac ), aktiveras AutoTrac genom att trycka på återgångskontakten (Resume) på armstödet (se Aktivering av AutoTrac ). Föraren måste inaktivera systemet för att kunna återgå till manuell styrning (se Inaktivering av systemet ). Om så önskas kan spåret flyttas åt vänster, åt höger eller centreras genom knappen Ändra spår på monitorn (se Ändra spår ). OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=11

12 AutoTrac Universal Nödvändiga förhållanden för aktivering av AutoTrac 80 Spår nr 0 40 % Fel i sidled från spåret Fel spårriktning Avstånd mellan spår 40 % Spårnumret ändras vid 50 % 80 Spår nr 1 S PC FEB02 När traktorn når slutet av raden måste föraren vända systemet till nästa bana. När ratten vrids, inaktiveras AutoTrac. Föraren måste vända in på nästa spår. AutoTrac kan aktiveras genom att trycka på återgångskontakten enbart när följande villkor har mötts: 1. Systemet är iståndsatt (Styrning PÅ på RUNskärmen). 2. Maskinen är inom 40 % av avståndet mellan spåren. 3. Riktningen är inom 80 grader från spåret. OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=12

13 AutoTrac Universal Ökning av AutoTrac Universal-systemets prestation Ökning av AutoTrac Universal-systemets prestation Sex slags känslighet kan ställas in för att öka AutoTrac Universal-systemets prestation. Rekommenderade inledande justeringar Fordonstyp Styrningshastighet Sökningskänslighet Linjekänslighet,Linjekänslighet, (Gäller inte (Justera i spårning riktning ATU 200) steg om 5) (Justera i steg om 20) Row Crop traktorer Bandtraktorer Ledade traktorer Sprutor Strängläggare Skördemaskiner Vid funktion i kurvor, börja med en kurvkänslighet som är lika med den bästa sökningskänsligheten. Dessa rekommenderade inställningar utgör en bra startpunkt för de flesta fordon. Varje inställning kan justeras för att försöka få bättre prestation. Det är möjligt att föraren måste justera om linjekänsligheten riktning och spårning för bästa resultat. Öka eller minska inställningarna för att ändra aggressiviteten efter behov. Om systemet inte reagerar nog, öka känslighetsinställningarna. Om önskad prestation inte kan uppnås, se vidare detaljer i avsnittet FELSÖKNING. Steg 1: Ökning av ratthastighet (Denna inställning gäller inte ATU 200) Ställ in hastigheten genom att köra parallellt med och 1,2 m (4 ft) vid sidan om A/B-linjen. Koppla in AutoTrac Universal-systemet och ge akt på prestationen. Börja med att minska ratthastigheten tills systemet inte längre inaktiveras, när linjen söks. Under inställningen, justera i steg om 10 mellan ratthastighet 20 och 190 och i steg om 2 mellan 190 och 200. I allmänhet uppnås den bästa prestationen när ratthastigheten är inställd på en högre inställning. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=13

14 AutoTrac Universal PC8797 UN 21FEB06 PC8796 UN 21FEB06 Sökningskänsligheten för låg Steg 2 Ökning av sökningskänslighet Ställ in hastigheten genom att köra parallellt med och 1,2 m (4 ft) vid sidan om A/B-linjen. Aktivera AutoTrac Universal-systemet och ge akt på prestationen. Ställ in sökningskänsligheten tills maskinen når linjen på ett smidigt sätt. PC8999 Sökningskänsligheten för hög UN 08MAR06 A Önskat spår streckad linje B Verkligt spår hel linje Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 2/ PN=14

15 AutoTrac Universal PC8794 UN 08MAR06 PC8795 UN 08MAR06 Linjekänsligheten för låg Steg 3: Ökning av linjekänsligheten PC8999 UN 08MAR06 Linjekänsligheten för hög A: Linjekänslighet, spårning Ställ in linjekänsligheten, spårning under körning längs A/B-linjen. Om maskinen vandrar för långt från A/B-linjen, justera känsligheten högre. Om maskinen blir ostadig runt A/B-linjen, justera känsligheten lägre. A Önskat spår streckad linje B Verkligt spår hel linje B: Linjekänslighet, riktning Ställ in linjekänsligheten, riktning under körning längs A/B-linjen. Om maskinens framända vandrar för långt från spårets riktning, justera känsligheten högre. Om maskinen bli ostadig, justera känsligheten lägre. OBS! Linjekänsligheterna arbetar tillsammans om båda ställs in för högt, blir fordonet ostadigt. Om båda ställs in för lågt vandrar fordonet runt A/B-linjen. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 3/ PN=15

16 AutoTrac Universal PC8944 UN 21FEB06 PC8943 UN 21FEB06 Kurvkänslighet Kurvkänsligheten för låg PC8999 UN 08MAR06 Kurvkänsligheten för hög Ställ in kurvkänsligheten under körning längs ett kurvigt spår. Om fordonet svänger längs utsidan av kurvan, ska känsligheten ställas in högre. Om fordonet svänger längs insidan av kurvan, ska känsligheten ställas in lägre. A Önskat spår streckad linje B Verkligt spår hel linje Rattspel Rattspel används endast på fordon som har för stort spel i styrsystemet. Om den allmänna prestationen är oacceptabel p.g.a. för stort spel i styrsystemet, ska rattspelet ställas in högre tills effekten från det lösa styrsystemet minskas. Om rattspelet ställs in för högt, blir systemet ostadigt. Försök hitta den kombination av värden som bäst passar fordonet. OUO6050,0000D SEP07 4/ PN=16

17 Felsökning AutoTrac Universal Problem Orsak Åtgärd Traktorn svänger oförväntat åt Omkodaren utanför området när När framhjulen pekar framåt bör höger eller vänster när hjulen pekar framåt. omkodaren vara ±500. Kör framåt återgångskontakten trycks in med hjulen rakt framåt tills med fordonet redan inriktat på omkodaren är inom området. linjen ATU-systemet inaktiveras Anti-rotationsanordningen för stram Flytta om ATU så att den glider lätt orsakar felinriktning av ATU med på styraxeln och justera sedan antistyraxeln. rotationsanordningen. För hög ratthastighet på ett fordon med högt styrningsmotstånd. Löshet eller rotation i styrningskonsolen. Ratten är svår att vrida när ATU installerats. Reducera ratthastigheten Sätt in mellanstycken för att bli av med glappet i styrningskonsolen. Smörj styraxeln där den går genom konsolen. ATU-systemet ostadigt vid Sökningskänsligheten för hög. Minska känsligheten. ingången på spåret ATU-systemet dröjer för länge Sökningskänsligheten för låg. Öka känsligheten. med att gå in på nästa spår Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=17

18 Felsökning Problem Orsak Åtgärd ATU-systemet vandrar konstant i StarFire-höjden eller - Skriv in rätt StarFire-höjd- och - raden framåt/bakåtläget inte rätt inställt. framåt-/bakåtvärde. StarFire-mottagaren inte framför eller jäms med den fasta axeln (jäms med eller bakom för ledbar). Fel linjekänslighet StarFire-mottagarens monteringsriktning i SETUP skiljer sig från den verkliga riktningen. För stort spel i styrningsmekanismen. Placera StarFire-mottagaren framför eller jäms med den fasta axeln (jäms med eller bakom för ledbar). Öka linjekänsligheten (se ÖKNING AV AUTOTRAC UNIVERSAL- PRESTATION i avsnittet Setup ). Passa ihop monteringsriktningen i TCM SETUP med den verkliga riktningen. Kontrollera styrcylinderbussningen, parallellstagsändarna o.s.v. för rätt tolerans. Öka spelet i styrningen. ATU-systemet etablerade inte rätt riktning. Löshet eller rotation i styrningskonsolen. Lös mark. Kör framåt med en hastighet som överstiger 1,6 km/h (1 mph) och vrid ratten mer än 45 grader i en riktning. Sätt in mellanstycken för att bli av med glappet i styrningskonsolen. Tillsätt ballast. Ett fordon med symmetrisk styrning Ställ in den asymmetriska styrningen har fel asymmetrisk på 100. styrningsinställning. AutoTrac Universal aktiveras En stoppkod har uppfattats. Se listan på stoppkoder för att hitta inte. AutoTrac återgår inte problemet. AutoTrac Universal uppträder Systemet känner inte igen AutoTrac Se till att AutoTrac Universal är inte på INFO- eller SETUP- Universal på CAN-ledningen. anslutet till GreenStar-kabelhärvan skärmarna och erhåller ström. Kontrollera att det inte finns säkringar som gått i ATUkabelhärvan. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 2/ PN=18

19 Felsökning Problem Orsak Åtgärd Riktningen kan inte avgöras Gammal TCM-programvara. Uppdatera TCM-programvaran med den senaste versionen (1.08 eller högre). Ingen differentialkorrektion. Ingen GPS. ATU-systemet etablerade inte rätt riktning. Etablera en differentialkorrektion. Etablera en signal. Kör framåt med en hastighet som överstiger 1,6 km/h (1 mph) och vrid ratten mer än 45 grader i en riktning. AutoTrac Universal kör på Kurvkänsligheten för hög. Sänk kurvkänsligheten. insidan av kurvan ATU arbetar borta från linjen. Ett fordon med symmetrisk styrning Ställ in den asymmetriska styrningen har fel asymmetrisk på 100. styrningsinställning. ATU hittar inte linjen efter Ett fordon med symmetrisk styrning Ställ in den asymmetriska styrningen vändning på vändtegen. har fel asymmetrisk på 100. styrningsinställning. Se dokumentet för asymmetrisk inställning som gäller fordonet ifråga. OUO6050,0000D SEP07 3/ PN=19

20 Felsökning AutoTrac Universal-stoppkoder Inga Stoppkod Beskrivning Lösning Ingenting har kontrollerats ännu. Ratt / ratten flyttades Ratten har flyttats för att inaktivera AutoTrac. Tryck på återgångskontakten för att aktivera AutoTrac igen. För långsam Fordonets hastighet för långsam för att Öka hastigheten till mer än 0,5 km/h använda AutoTrac. (0.3 mph). För snabb Fordonets hastighet för snabb för att använda Reducera hastigheten till under den övre AutoTrac. gränsen. Traktor 30 km/h (18.6 mph) Spruta 37 km/h (23 mph) Skördemaskin 22 km/h (13.7 mph) Hastigheten för alla maskiner i bakåtläget 10 km/h (6 mph) Okänd riktning Okänd riktning Kör framåt med mer än 1,6 km/h (1 mph) och vrid ratten mer än 45 grader. Spåret ändrat Spårets nummer ändrat Rikta in fordonet på önskat spår och tryck på återgångskontakten. Dubbel-GPS förlorad SF1-, SF2- eller RTK-signalen har gått förlorad Etablera en signal. SSU-fel Ett SSU-fel som är allvarligt nog att Slå strömmen till ATU-systemet och urståndsätta AutoTrac. GreenStar-monitorn av och på. OK Sista uppdateringen lyckades. Ingen GreenStar-monitor (GSD) Dåliga GSD-meddelanden. Slå strömmen till GreenStar-monitorn av och på och etablera kommunikation. PT (Parallel Tracking) avstängd Spårningen inte igångsatt. Slå på spårning i Setup Spårning. Inget minneskort AutoTrac-minneskort eller -nyckel fattas. Sätt in ett AutoTrac-minneskort. Riktningsfel Riktningsfelet är utanför området. Rikta in traktorn inom riktningsgränserna (80 grader från spåret). Fel i sidled Felet i sidled är utanför området. Rikta in traktorn inom gränserna (40 % av spåravståndet). Ingen förare Föraravkänningskontakten är öppen. Föraren på sätet eller tryck på återgångskontakten för aktivitetsövervakningen för att återställa timern. Ingen TCM Antingen finns det ingen TCM eller så är den Slå på TCM-modulen eller installera den. avstängd. Ostadig spänning Spänningen för låg. Kontrollera ledningarna. Avstängning för bakåtläge Avstängningen för bakåtläge längre än 45 Lägg i en framåtväxel innan en sekunder. bakåtväxel läggs i igen. Avstängning för 0 hastighet Avstängning för 0 hastighet Öka hastigheten till mer än 0,5 km/h (0.3 mph). Sväng En sväng på det kurviga spåret är snävare än Kör genom snäva svängar för hand. tillåtet av AutoTrac. Spårning på linjen Söker en linje Fordonet kör längs linjen. Fordonet söker en linje ATU-temperatur (endast ATU 200) ATU-temperaturen har överskridit tröskelvärdet. Återgå till att använda ATU när systemets temperatur är inom -35 till 100 C (-31 to 212 F). OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=20

21 GS2-monitor Start-skärm Varje gång en maskin, som är utrustad med AutoTrac, sätts igång, uppträder denna skärm för att påminna föraren om hans/hennes ansvar, när AutoTracsystemet används. Gå ur denna skärm genom att trycka på knappen Jag går med på det. VIKTIGT! När en maskin, som har AutoTrac installerad, sätts igång och denna startskärm inte visas, måste AutoTracprogrammet uppdateras genom att gå till eller ring + 49 (0) OUO6050,0000D SEP07 1/1 Iståndsättning av systemet Tryck på knappen STYRNING PÅ/AV för att växla mellan istånd- och urståndsättning av AutoTrac. För att iståndsätta systemet måste alla följande kriteria mötas: ATU-systemets motorkontakt är PÅ. Aktivering av AutoTrac har uppfattats. Spår 0 har ställts in Spårningsläget har valts. Rätt förare närvarande-läge har valts. TCM måste vara installerad och påslagen. AutoTrac Universal-styrningssats är ansluten. OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=21

22 GS2-monitor Aktivering av systemet VARNING! När AutoTrac-systemet är aktiverat, är föraren ansvarig för styrningen i slutet av spåret och för undvikandet av kollisioner. Motorströmmen måste slås av före körning på allmän väg. Försök inte sätta igång (aktivera) AutoTracsystemet under körning på allmän väg. När systemet har blivit ISTÅNDSATT, måste föraren manuellt ändra systemet till AKTIVERAT, när han/hon önskar styrningshjälp. Tryck på återgångskontakten (A). Detta inleder den assisterade styrningen. För att systemet ska kunna aktiveras måste följande kriteria mötas: A Återgångskontakt PC8700 UN 11AUG05 Fordonets hastighet är högre än 0,5 km/h (0.3 mph). Fordonets hastighet framåt är lägre än Traktor 30 km/h (18.6 mph) Spruta 37 km/h (23 mph) Skördetröska 20 km/h (12.4 mph) Fordonets hastighet bakåt är lägre än 10 km/h (6.0 mph) Fordonet är inom 45 från önskat spår. Föraren sitter på sätet TCM är påslagen. AutoTrac-systemet förblir aktiverat i 45 sekunder i bakåtriktningen. Efter 45 sekunder måste en framåtväxel läggas i innan bakåtriktningen kan aktiveras igen OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=22

23 GS2-monitor Inaktivering av systemet VARNING! Slå alltid AV ATU-systemets motorkontakt (A) före körning på allmän väg. AutoTrac-systemet kan INAKTIVERAS genom följande metoder: Slå AV ATU-systemets motorkontakt. Vrid på ratten. Reducera hastigheten till under 0,5 km/h (0.3 mph). Överskrid hastigheten framåt för Traktor 30 km/h (18.6 mph) Spruta 37 km/h (23 mph) Skördetröska 20 km/h (12.4 mph) Överskrid 10 km/h (6.0 mph) bakåt. Tryck på knappen STYRNING PÅ/AV tills STYRNING AV visas på STYRNINGSBILDEN. Föraren borta från sätet i mer än 7 sekunder, om sitskontakt används, eller ingen föraraktivitet har uppfattats under sju minuter av övervakningsanordningen. ATU-systemets motorkontakt PC8896A UN 23SEP07 OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=23

24 GS2-monitor Inställning PC9504 UN 14JUN07 A Visa-flik B Styrningsinställnings-flik C Ändra spår-flik D ATU-inställningar Tryck på ATU-INSTÄLLNINGS-knappen för att ställa in ATU. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=24

25 GS2-monitor VARNING! AutoTrac Universal kan inte styra rätt bakåt på ledade traktorer eller strängläggare. Föraren får inte koppla in AutoTrac i bakåtriktningen på ledade traktorer eller strängläggare. OBS! Inställningsinformationen på båda sidor måste skrivas in, inklusive StarFire-höjd och framåt/bakåt på sid. 2 av ATU-inställningar, innan AutoTrac Universal kan användas. Fordonstyp Fordonsinställningarna kan sparas för varje typ av fordon som upptas nedan. Dessa inställningar kan sparas och återkallas när ATU-satsen installeras på olika maskiner. Vid starten går varje fordonstyp till rekommenderade startjusteringsinställningar. Inställningarna sparas under vald fordonstyp. PC9467B UN 23OCT06 Row Crop-traktor 1 Row Crop-traktor 2 Ledad traktor 1 Ledad traktor 2 Strängläggare 1 Strängläggare 2 Skördetröska 1 Skördetröska 2 Spruta 1 Spruta 2 Bandtraktor 1 Bandtraktor 2 Skördemaskin 1 Skördemaskin 2 A Fordonstyp B Ratthastighet (20-200) C Förvärva känslighet (20-200) D Linjekänslighet, spårning (20-400) E Linjekänslighet, riktning (20-200) F Kurvkänslighet (0-200) G Rattspel (0-500) Om kunden använder AutoTrac vid höga hastigheter, kan han/hon välja en spruta som fordonstyp. Ratthastighet (Denna inställning används inte med ATU 200. Den kommer att vara gråtonad vid anslutningen till en ATU 200.) Ratthastighet avgör rattens högsta hastighet när den vrids för att korrigera. Större ökning vrider ratten snabbare. Mindre ökningar krävs för fordon med långsammare hydraulsystem. Den högsta ratthastigheten ökar när inställningen är från 20 till 190. Från 190 till 200 förblir den högsta hastigheten densamma, men rattens acceleration ökar. Rattens hastighet bör justeras i steg om 10 mellan 20 och 190 samt i steg om 2 mellan 190 och 200. Om ratthastigheten ställs in för högt kan ATUsystemet inaktiveras. Justera ratthastigheten så högt som möjligt utan att orsaka att ATU-systemet inaktiveras. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 2/ PN=25

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 SectionMaster Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 MANUAL ID GPS-11 Rev dat. 2013-10-16 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen Snabbmanual EZ-Guide 250 system Montera Systemet nslutning ström EZ-Guide 250 Patchantenn (P/N 56237-91) Strömkabel (P/N 65168) Sätta på och stänga av EZ-Guide 250 För att sätta på EZ-Guide 250, tryck

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE 1 SÅ HÄR BESTÄLLER DU OCH LADDAR NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA I det här dokumentet beskrivs hur fristående

Läs mer

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen.

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. SKP ETT FÄLT 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. 5. 5 estäm om du vill registrera en gräns. 2. 2 Om du är klar med det aktuella fältet knackar du på Ja. 6. 6 ekräfta eller ändra namn på klient, gård, fält

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

GreenStar Business Pack Dokumentering ger framgång.

GreenStar Business Pack Dokumentering ger framgång. GreenStar Business Pack Dokumentering ger framgång. Maximal produktivitet. En allt-i-ett lösning. Vill du hitta ett sätt att administrera din verksamhet, med mindre krångel och ansträngning? GreenStar

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat O.Bodins Maskin AB Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat Reservdelslista och skötselinstruktion gällande B-rundstångsmodell. 2 Innehåll: Kapitel Sida 1. Utförande

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd Instruktionsbok S www.besafe.eu Överrensstämmer med reviderad standard: ECE R44/04 Testad och godkänd ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 Tack för att du har valt BeSafe izi Up X2! Det är mycket

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går.

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Securitas Hemlarm Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Avtal I samband med leveransen av ditt Securitas Hemlarm fick du

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer