AutoTrac Universal (ATU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AutoTrac Universal (ATU)"

Transkript

1 AutoTrac Universal (ATU) INSTRUKTIONSBOK AutoTrac Universal (ATU) OMPC21001 Utgåva J7 (SWEDISH) John Deere Ag Management Solutions Europeisk version Printed in Germany

2 Inledning Förord VÄLKOMMEN TILL GREENSTAR PRECISIONSSYSTEM FÖR LANTBRUK som erbjuds av John Deere. Styrningssystem utgör en del av John Deeres Precisionssystem för lantbruk och är avsedda att hjälpa föraren utföra lantbruksarbeten på ett mer effektivt sätt. VIKTIGT! Denna ATU-instruktionsbok ska användas tillsammans med styrningssystemets instruktionsbok. LÄS IGENOM BÅDA INSTRUKTIONSBÖCKERNA noggrant för att lära dig hantera och underhålla systemet på rätt sätt, annars kan det leda till person- eller maskinskador. Dessa instruktionsböcker kan också finnas på andra språk (kontakta John Deere-återförsäljaren ang. beställning). DENNA INSTRUKTIONSBOK BÖR ANSES som en permanent del av John Deeres GreenStar-system och ska medfölja systemet när det säljs. ALLA MÅTT i denna instruktionsbok är angivna i både metriska och engelska enheter. Använd endast rätta reservdelar och fästelement och använd passande verktyg. Beteckningarna HÖGER och VÄNSTER gäller i maskinens körriktning framåt. GARANTIN utgör en del av John Deeres understödsprogram för kunder som använder och underhåller sina maskiner i enlighet med denna instruktionsbok. GreenStar-garantin förklaras på det garanticertifikat som du bör ha erhållit från återförsäljaren. Det garanteras att John Deere understödjer sina produkter om fel uppträder under garantiperioden. Under en del omständigheter utför John Deere också förbättringar på platsen, ofta utan kostnad för kunden, även om garantitiden har utgått. Om systemet missbrukas eller modifieras för att ändra dess prestanda utöver de ursprungliga fabriksspecifikationerna, blir garantin ogiltig och förbättringar på platsen kan förnekas. MYCKET NÖJE med ditt nya GreenStar AutoTrac Universal-system från John Deere! OUO6050,0000D7E 67 22SEP07 1/1 Kontroll före leveransen Följande kontroller, justeringar och service utfördes innan maskinen levererades: Den bästa prestationen erhålls med både permanent och brytarstyrd strömförsörjning. Det finns olika satser som passar GreenStar beroende på maskintyp. Se till att fästena, som förhindrar rotation, är ordentligt fastsatta på styrstången enligt beskrivningen i installationsanvisningen. Se till att låsbrickan är monterad enligt beskrivningen i installationsanvisningen. Utför ett motorprov (se lämpligt avsnitt för GSD4- eller GS2-monitor). Se till att ATU-systemet har aktiverats via enligt beskrivningen i installationsanvisningen. Ställ in alla maskinspecifika parametrar. Alla funktioner och säkerhetsföreskrifter som gäller ATU-systemet har förklarats för föraren. Återförsäljarens/serviceteknikerns underskrift: Datum: OUO6050,0000D9D 67 23SEP07 1/ PN=2

3 Innehåll Sida Sida Säkerhetsföreskrifter Lista på felkoder Lista på felkoder för monitorn Varningsskyltar Ursprunglig GreenStar-monitor AutoTrac uppfattad Processor Positionsmottagare AutoTrac Universal Felkoder Precision Varningsskärmar Allmän information Nödvändiga förhållanden för aktivering av Specifikationer AutoTrac Försäkran om överensstämmelse Ökning av AutoTrac Universal-systemets Säkerhetsanmärkning som gäller senare prestation installation av elektriska och elektroniska apparater och/eller Felsökning komponenter AutoTrac Universal AutoTrac Universal-stoppkoder Tillsammans med oss går arbetet bra John Deere reservdelar...ibc-1 GS2-monitor Rätt verktyg...ibc-1 Start-skärm Välutbildade montörer...ibc-1 Iståndsättning av systemet Snabb service...ibc-1 Aktivering av systemet Inaktivering av systemet Inställning Diagnosavläsningar Hemsidans layout Felsökning GS2-monitor Styrningsvarningar Pop-up-rutor med felkoder Styrningsprogramvara Ursprunglig GreenStar-monitor Start-skärm Iståndsättning av AutoTrac Universalstyrningssystem Aktivering av systemet Inaktivering av systemet AutoTrac AutoTrac Universal-styrningssats Motorprov- och AutoTrac-information Felsökning Ursprunglig GreenStar-monitor Varningsskärmar Alla informationer, illustrationer och specifikationer i denna bok är grundade på det senast tillgängliga materialet vid tiden för publiceringen. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. COPYRIGHT 2007 DEERE & COMPANY Moline, Illinois All rights reserved A John Deere ILLUSTRUCTION Manual i PN=1

4 Innehåll ii PN=2

5 Säkerhetsföreskrifter Varningssymbol Detta är varningssymbolen. Den finns både på maskinen och i denna bok och varnar för risken för personskador. Undvik olyckor genom att alltid följa säkerhetsföreskrifterna. T81389 UN 07DEC88 DX,ALERT 67 29SEP98 1/1 Varningstexter Ordet VARNING används tillsammans med varningssymbolen och varnar för allvarlig olycksrisk. Maskinen är försedd med varningsdekaler där olycksrisken är som störst. Det kan även finnas varningsdekaler med allmänna säkerhetsföreskrifter. I denna bok används VARNING för att påkalla uppmärksamhet för olycksrisk. TS SEP88 DX,SIGNAL 67 03MAR93 1/1 Läs och beakta varningstexterna Läs noga varningstexterna i denna bok samt på maskindekalerna. Rengör dekalerna regelbundet. Ersätt omgående saknade eller skadade dekaler. Nya komponenter eller byteskomponenter måste vara försedda med aktuella varningsdekaler. Dekalerna kan anskaffas genom din John Deere återförsäljare. Vänj dig vid köregenskaperna och reglagens funktion innan maskinen tas i bruk. Låt ingen köra maskinen som inte fått ingående körinstruktioner. TS201 UN 23AUG88 Underhåll maskinen enligt givna anvisningar. Ej auktoriserad modifiering av maskinen kan inverka negativt på funktionen och/eller säkerheten samt livslängden. Vid osäkerhet eller om någonting är oklart, kontakta alltid din John Deere återförsäljare. DX,READ 67 03MAR93 1/ PN=5

6 Säkerhetsföreskrifter Säker användning av styrningssystem AutoTrac-systemet får inte användas på allmän väg. Slå alltid av (inaktivera och urståndsätt) AutoTracsystemet innan du kör upp på allmän väg. Försök inte sätta igång (aktivera) AutoTrac-systemet under körning på allmän väg. AutoTrac-systemet är avsett som hjälp till en mer effektiv funktion på fältet. Föraren är alltid ansvarig för maskinens bana. Undvik personskador genom att: vara på alerten och vara uppmärksam på omgivningen; ta över kontrollen över styrsystemet, när så behövs, för att undvika faror på fältet, åskådare, annan utrustning eller andra hinder. upphöra med verksamheten om det är svårt att köra maskinen eller att se människor eller hinder framför maskinen p.g.a. dålig sikt. OUO6050,0000D7C 67 23SEP07 1/1 Användning av ATU på godkända fordon Använd AutoTrac Universal-systemet enbart på godkända fordon se för en lista på godkända fordon. När en sitskontakt valts, måste den anslutas till AutoTrac Universal-systemets kabelhärva. Föraren måste förbli på sätet medan fordonet rör sig. Om föraren reser sig från sätet i mer än 7 sekunder, kopplas AutoTrac ur. När aktivitetsövervakning har valts, letar AutoTrac Universal-systemet efter föraraktivitet var sjunde minut. Föraren varnas 15 sekunder innan AutoTrac kopplas ur. Om återgångsknappen trycks in återställs övervakningstimern. OUO6050,0000D7D 67 23SEP07 1/ PN=6

7 Säkerhetsföreskrifter Använd säkerhetsbältet rätt Använd alltid säkerhetsbältet vid körning av maskiner utrustade med överstörtningsskydd (ROPS) eller hytt. Detta minskar risken för personskador om maskinen t.ex. skulle överstörta. Använd inte säkerhetsbältet på maskiner som inte är utrustade med överstörtningsskydd eller hytt. Byt ut det kompletta säkerhetsbältet om fästdelar, spänne, bälte eller bältesförsträckare visar tecken på skador. TS205 UN 23AUG88 Kontrollera bältet och fästdelarna minst en gång varje år. Kontrollera skruvförbandens åtdragning. Kontrollera bältet beträffande skärskador, fransning, onormal förslitning, missfärgning eller skavmärken. Använd endast för maskinen godkända reservdelar. Kontakta din John Deere återförsäljare. DX,ROPS JUL99 1/1 Var förberedd i nödsituationer Var beredd på att en eldsvåda kan inträffa. Ha första förband och eldsläckare lätt tillgängliga. Ring 112 och begär brandkår och/eller ambulans om olyckan skulle vara framme. TS291 UN 23AUG88 DX,FIRE MAR93 1/ PN=7

8 Säkerhetsföreskrifter Arbeta säkert Läs den aktuella servicesektionen i denna bok innan arbetet påbörjas. Arbetsplatsen skall vara ren och torr. Smörj eller utför aldrig någon service eller justering på maskinen medan den är i arbete. Håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar. Koppla ur drivningarna och manövrera spakarna för att göra hydraulsystemet trycklöst. Sänk ned eventuellt redskap till marken. Stäng av motorn. Tag ur startnyckeln. Låt maskinen svalna. Palla på ett säkert sätt delar som måste lyftas för service. Se över komponenterna regelbundet och se till att de är riktigt monterade. Skador skall åtgärdas omedelbart. Ersätt slitna och skadade delar. Rengör maskinen regelbundet från fett, olja och växtrester. Med självgående utrustning, koppla alltid först från batterijordkabeln (-) innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas. Med bogserade redskap, koppla alltid först från kabelhärvorna mellan redskapet och maskinen innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas. TS218 UN 23AUG88 DX,SERV 67 17FEB99 1/1 Säker installation och borttagning av StarFire-mottagare och fästen När StarFire-mottagaren installeras eller tas bort, ska dessa riktlinjer följas för att undvika skador från ett fall. Använd en lämplig stege eller plattform för att komma åt monteringsstället på ett lätt sätt. Var säker på att fotfästen och handtag är stadiga och säkra. Unvik att installera eller ta bort mottagaren när det är vått eller halt. PC10340 UN 27SEP07 Mottagarmasten, som används på redskapen, är tung och kan vara besvärlig att hantera. Om en mottagarmast ska installeras på eller tas bort från ett redskap, ska riktlinjerna nedan följas: Två personer måste utföra arbetet på ställen som inte är lättåtkomliga från marken eller en plattform. Använd rätt slags lyftanordning. Använd lämplig skyddsutrustning. OUO6050,0000DC SEP07 1/ PN=8

9 Varningsskyltar AutoTrac uppfattad VARNING! AutoTrac uppfattad Om AutoTrac aktiveras på allmän väg kan kontrollen över fordonet gå förlorad. Stäng AV AutoTrac för körning på allmän väg för att undvika allvarliga eller livsfarliga skador. Detta meddelande uppträder under starten på fordon med installerat AutoTrac-system. PC10337 UN 27SEP07 OUO6050,0000E SEP07 1/ PN=9

10 AutoTrac Universal Precision VIKTIGT! AutoTrac-systemet förlitar sig på GPSsystemet som styrs av USAs regering vilken är uteslutande ansvarig för dess precision och underhåll. Systemet kan utsättas för ändringar som kan inverka på precisionen och funktionen för all GPS-utrustning. AutoTrac-systemets precision i allmänhet beror på många variabler. Ekvationen ser ut som följer: AutoTrac-systemets precision = signalprecisionen + fordonsinställningen + redskapsinställningen + fält- /markförhållandena. Därför är det mycket viktigt att mottagaren har genomgått uppvärmningsperioden efter starten, att fordonet är rätt inställt (med ballast enligt instruktionsboken o.s.v.), redskapet är inställt så att det går som det ska (förslitningsdelar som axelskaft, skovlar o.s.v. fungerar) och att föraren förstår hur fält- /markförhållandena inverkar på systemet (lös jord kräver mer styrning än fast jord, men fast jord kan orsaka ojämn dragkraftsbelastning). OUO6050,0000D7F 67 22SEP07 1/ PN=10

11 AutoTrac Universal Allmän information Alla förare måste vara förtrogna med AutoTracsystemet och dess funktionsegenskaper före användningen. Vi föreslår följande rutin för att göra föraren bekant med systemet: 1. Läs och förstå instruktionsboken för GreenStar 2 Styrning Parallel Tracking och AutoTracassisterade styrningssystem. 2. Välj ett öppet område utan hinder (diken, byggnader o.s.v.). 3. Ställ in avståndet mellan spår på 92 meter (300 ft) 4. Ställ in Spår 0 (A/B-linjen) OBS! Kör fordonet med lagom hastighet, vi rekommenderar lägre än 8 km/h (5 mph). 5. Iståndsätt AutoTrac på monitorn genom att slå PÅ Styrning 6. Tryck på återgångskontakten (Resume) för att aktivera AutoTrac (se Aktivering av systemet längre fram i detta avsnitt). 7. Kör en kort sträcka och vrid sedan på ratten för att vända bort fordonet från spåret och inaktivera AutoTrac (se Inaktivering av systemet längre fram i detta avsnitt). 8. Öva att aktivera AutoTrac på olika avstånd innan och efter spåret har korsats och vid olika vinklar. Öka och minska hastigheten för att imitera olika funktionsförhållanden. 9. Reducera avståndet mellan spåren för att nå flera spår och fortsätt att öva aktivering av AutoTrac vid olika vinklar och hastigheter för att förstå hur AutoTrac fungerar under olika förhållanden. Var alltid redo att överta kontrollen om AutoTrac inte utför de förväntade rörelserna eller om maskinens riktning måste ändras för att undvika person- eller egendomsskador. Föraren kan återgå till manuell styrning genom att vrida på ratten eller inaktivera AutoTrac genom att slå AV Styrning på monitorn. En vana som rekommenderas är att vara så nära önskat spår som möjligt innan AutoTrac aktiveras. Detta säkerställer rätt spår och riktning. Det grundläggande AutoTrac-systemet är avsett att användas som hjälp för mekaniska markörer på såningsmaskiner. Föraren måste bedöma systemets allmänna precision för att avgöra de särskilda fältförhållanden där assisterad styrning kan användas. Denna bedömning är nödvändig därför att den precision som krävs för olika fältarbeten kan variera beroende på lantbruksarbetet. Därför att AutoTrac använder StarFire-differentialkorrektionsnätet tillsammans med GPS-systemet, kan vissa lägesändringar inträffa med tiden. För att använda AutoTrac måste föraren ställa in Spår 0 (liknande Parallel Tracking) och alla spår läggs parallellt med Spår 0 genom avståndet mellan spår. AutoTrac-systemets funktionsstatus förekommer på fyra nivåer: INSTALLERAT, PROGRAMMERAT, ISTÅNDSATT OCH AKTIVERAT. När AutoTrac har iståndsatts (se Iståndsättning av AutoTrac ), aktiveras AutoTrac genom att trycka på återgångskontakten (Resume) på armstödet (se Aktivering av AutoTrac ). Föraren måste inaktivera systemet för att kunna återgå till manuell styrning (se Inaktivering av systemet ). Om så önskas kan spåret flyttas åt vänster, åt höger eller centreras genom knappen Ändra spår på monitorn (se Ändra spår ). OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=11

12 AutoTrac Universal Nödvändiga förhållanden för aktivering av AutoTrac 80 Spår nr 0 40 % Fel i sidled från spåret Fel spårriktning Avstånd mellan spår 40 % Spårnumret ändras vid 50 % 80 Spår nr 1 S PC FEB02 När traktorn når slutet av raden måste föraren vända systemet till nästa bana. När ratten vrids, inaktiveras AutoTrac. Föraren måste vända in på nästa spår. AutoTrac kan aktiveras genom att trycka på återgångskontakten enbart när följande villkor har mötts: 1. Systemet är iståndsatt (Styrning PÅ på RUNskärmen). 2. Maskinen är inom 40 % av avståndet mellan spåren. 3. Riktningen är inom 80 grader från spåret. OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=12

13 AutoTrac Universal Ökning av AutoTrac Universal-systemets prestation Ökning av AutoTrac Universal-systemets prestation Sex slags känslighet kan ställas in för att öka AutoTrac Universal-systemets prestation. Rekommenderade inledande justeringar Fordonstyp Styrningshastighet Sökningskänslighet Linjekänslighet,Linjekänslighet, (Gäller inte (Justera i spårning riktning ATU 200) steg om 5) (Justera i steg om 20) Row Crop traktorer Bandtraktorer Ledade traktorer Sprutor Strängläggare Skördemaskiner Vid funktion i kurvor, börja med en kurvkänslighet som är lika med den bästa sökningskänsligheten. Dessa rekommenderade inställningar utgör en bra startpunkt för de flesta fordon. Varje inställning kan justeras för att försöka få bättre prestation. Det är möjligt att föraren måste justera om linjekänsligheten riktning och spårning för bästa resultat. Öka eller minska inställningarna för att ändra aggressiviteten efter behov. Om systemet inte reagerar nog, öka känslighetsinställningarna. Om önskad prestation inte kan uppnås, se vidare detaljer i avsnittet FELSÖKNING. Steg 1: Ökning av ratthastighet (Denna inställning gäller inte ATU 200) Ställ in hastigheten genom att köra parallellt med och 1,2 m (4 ft) vid sidan om A/B-linjen. Koppla in AutoTrac Universal-systemet och ge akt på prestationen. Börja med att minska ratthastigheten tills systemet inte längre inaktiveras, när linjen söks. Under inställningen, justera i steg om 10 mellan ratthastighet 20 och 190 och i steg om 2 mellan 190 och 200. I allmänhet uppnås den bästa prestationen när ratthastigheten är inställd på en högre inställning. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=13

14 AutoTrac Universal PC8797 UN 21FEB06 PC8796 UN 21FEB06 Sökningskänsligheten för låg Steg 2 Ökning av sökningskänslighet Ställ in hastigheten genom att köra parallellt med och 1,2 m (4 ft) vid sidan om A/B-linjen. Aktivera AutoTrac Universal-systemet och ge akt på prestationen. Ställ in sökningskänsligheten tills maskinen når linjen på ett smidigt sätt. PC8999 Sökningskänsligheten för hög UN 08MAR06 A Önskat spår streckad linje B Verkligt spår hel linje Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 2/ PN=14

15 AutoTrac Universal PC8794 UN 08MAR06 PC8795 UN 08MAR06 Linjekänsligheten för låg Steg 3: Ökning av linjekänsligheten PC8999 UN 08MAR06 Linjekänsligheten för hög A: Linjekänslighet, spårning Ställ in linjekänsligheten, spårning under körning längs A/B-linjen. Om maskinen vandrar för långt från A/B-linjen, justera känsligheten högre. Om maskinen blir ostadig runt A/B-linjen, justera känsligheten lägre. A Önskat spår streckad linje B Verkligt spår hel linje B: Linjekänslighet, riktning Ställ in linjekänsligheten, riktning under körning längs A/B-linjen. Om maskinens framända vandrar för långt från spårets riktning, justera känsligheten högre. Om maskinen bli ostadig, justera känsligheten lägre. OBS! Linjekänsligheterna arbetar tillsammans om båda ställs in för högt, blir fordonet ostadigt. Om båda ställs in för lågt vandrar fordonet runt A/B-linjen. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 3/ PN=15

16 AutoTrac Universal PC8944 UN 21FEB06 PC8943 UN 21FEB06 Kurvkänslighet Kurvkänsligheten för låg PC8999 UN 08MAR06 Kurvkänsligheten för hög Ställ in kurvkänsligheten under körning längs ett kurvigt spår. Om fordonet svänger längs utsidan av kurvan, ska känsligheten ställas in högre. Om fordonet svänger längs insidan av kurvan, ska känsligheten ställas in lägre. A Önskat spår streckad linje B Verkligt spår hel linje Rattspel Rattspel används endast på fordon som har för stort spel i styrsystemet. Om den allmänna prestationen är oacceptabel p.g.a. för stort spel i styrsystemet, ska rattspelet ställas in högre tills effekten från det lösa styrsystemet minskas. Om rattspelet ställs in för högt, blir systemet ostadigt. Försök hitta den kombination av värden som bäst passar fordonet. OUO6050,0000D SEP07 4/ PN=16

17 Felsökning AutoTrac Universal Problem Orsak Åtgärd Traktorn svänger oförväntat åt Omkodaren utanför området när När framhjulen pekar framåt bör höger eller vänster när hjulen pekar framåt. omkodaren vara ±500. Kör framåt återgångskontakten trycks in med hjulen rakt framåt tills med fordonet redan inriktat på omkodaren är inom området. linjen ATU-systemet inaktiveras Anti-rotationsanordningen för stram Flytta om ATU så att den glider lätt orsakar felinriktning av ATU med på styraxeln och justera sedan antistyraxeln. rotationsanordningen. För hög ratthastighet på ett fordon med högt styrningsmotstånd. Löshet eller rotation i styrningskonsolen. Ratten är svår att vrida när ATU installerats. Reducera ratthastigheten Sätt in mellanstycken för att bli av med glappet i styrningskonsolen. Smörj styraxeln där den går genom konsolen. ATU-systemet ostadigt vid Sökningskänsligheten för hög. Minska känsligheten. ingången på spåret ATU-systemet dröjer för länge Sökningskänsligheten för låg. Öka känsligheten. med att gå in på nästa spår Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=17

18 Felsökning Problem Orsak Åtgärd ATU-systemet vandrar konstant i StarFire-höjden eller - Skriv in rätt StarFire-höjd- och - raden framåt/bakåtläget inte rätt inställt. framåt-/bakåtvärde. StarFire-mottagaren inte framför eller jäms med den fasta axeln (jäms med eller bakom för ledbar). Fel linjekänslighet StarFire-mottagarens monteringsriktning i SETUP skiljer sig från den verkliga riktningen. För stort spel i styrningsmekanismen. Placera StarFire-mottagaren framför eller jäms med den fasta axeln (jäms med eller bakom för ledbar). Öka linjekänsligheten (se ÖKNING AV AUTOTRAC UNIVERSAL- PRESTATION i avsnittet Setup ). Passa ihop monteringsriktningen i TCM SETUP med den verkliga riktningen. Kontrollera styrcylinderbussningen, parallellstagsändarna o.s.v. för rätt tolerans. Öka spelet i styrningen. ATU-systemet etablerade inte rätt riktning. Löshet eller rotation i styrningskonsolen. Lös mark. Kör framåt med en hastighet som överstiger 1,6 km/h (1 mph) och vrid ratten mer än 45 grader i en riktning. Sätt in mellanstycken för att bli av med glappet i styrningskonsolen. Tillsätt ballast. Ett fordon med symmetrisk styrning Ställ in den asymmetriska styrningen har fel asymmetrisk på 100. styrningsinställning. AutoTrac Universal aktiveras En stoppkod har uppfattats. Se listan på stoppkoder för att hitta inte. AutoTrac återgår inte problemet. AutoTrac Universal uppträder Systemet känner inte igen AutoTrac Se till att AutoTrac Universal är inte på INFO- eller SETUP- Universal på CAN-ledningen. anslutet till GreenStar-kabelhärvan skärmarna och erhåller ström. Kontrollera att det inte finns säkringar som gått i ATUkabelhärvan. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 2/ PN=18

19 Felsökning Problem Orsak Åtgärd Riktningen kan inte avgöras Gammal TCM-programvara. Uppdatera TCM-programvaran med den senaste versionen (1.08 eller högre). Ingen differentialkorrektion. Ingen GPS. ATU-systemet etablerade inte rätt riktning. Etablera en differentialkorrektion. Etablera en signal. Kör framåt med en hastighet som överstiger 1,6 km/h (1 mph) och vrid ratten mer än 45 grader i en riktning. AutoTrac Universal kör på Kurvkänsligheten för hög. Sänk kurvkänsligheten. insidan av kurvan ATU arbetar borta från linjen. Ett fordon med symmetrisk styrning Ställ in den asymmetriska styrningen har fel asymmetrisk på 100. styrningsinställning. ATU hittar inte linjen efter Ett fordon med symmetrisk styrning Ställ in den asymmetriska styrningen vändning på vändtegen. har fel asymmetrisk på 100. styrningsinställning. Se dokumentet för asymmetrisk inställning som gäller fordonet ifråga. OUO6050,0000D SEP07 3/ PN=19

20 Felsökning AutoTrac Universal-stoppkoder Inga Stoppkod Beskrivning Lösning Ingenting har kontrollerats ännu. Ratt / ratten flyttades Ratten har flyttats för att inaktivera AutoTrac. Tryck på återgångskontakten för att aktivera AutoTrac igen. För långsam Fordonets hastighet för långsam för att Öka hastigheten till mer än 0,5 km/h använda AutoTrac. (0.3 mph). För snabb Fordonets hastighet för snabb för att använda Reducera hastigheten till under den övre AutoTrac. gränsen. Traktor 30 km/h (18.6 mph) Spruta 37 km/h (23 mph) Skördemaskin 22 km/h (13.7 mph) Hastigheten för alla maskiner i bakåtläget 10 km/h (6 mph) Okänd riktning Okänd riktning Kör framåt med mer än 1,6 km/h (1 mph) och vrid ratten mer än 45 grader. Spåret ändrat Spårets nummer ändrat Rikta in fordonet på önskat spår och tryck på återgångskontakten. Dubbel-GPS förlorad SF1-, SF2- eller RTK-signalen har gått förlorad Etablera en signal. SSU-fel Ett SSU-fel som är allvarligt nog att Slå strömmen till ATU-systemet och urståndsätta AutoTrac. GreenStar-monitorn av och på. OK Sista uppdateringen lyckades. Ingen GreenStar-monitor (GSD) Dåliga GSD-meddelanden. Slå strömmen till GreenStar-monitorn av och på och etablera kommunikation. PT (Parallel Tracking) avstängd Spårningen inte igångsatt. Slå på spårning i Setup Spårning. Inget minneskort AutoTrac-minneskort eller -nyckel fattas. Sätt in ett AutoTrac-minneskort. Riktningsfel Riktningsfelet är utanför området. Rikta in traktorn inom riktningsgränserna (80 grader från spåret). Fel i sidled Felet i sidled är utanför området. Rikta in traktorn inom gränserna (40 % av spåravståndet). Ingen förare Föraravkänningskontakten är öppen. Föraren på sätet eller tryck på återgångskontakten för aktivitetsövervakningen för att återställa timern. Ingen TCM Antingen finns det ingen TCM eller så är den Slå på TCM-modulen eller installera den. avstängd. Ostadig spänning Spänningen för låg. Kontrollera ledningarna. Avstängning för bakåtläge Avstängningen för bakåtläge längre än 45 Lägg i en framåtväxel innan en sekunder. bakåtväxel läggs i igen. Avstängning för 0 hastighet Avstängning för 0 hastighet Öka hastigheten till mer än 0,5 km/h (0.3 mph). Sväng En sväng på det kurviga spåret är snävare än Kör genom snäva svängar för hand. tillåtet av AutoTrac. Spårning på linjen Söker en linje Fordonet kör längs linjen. Fordonet söker en linje ATU-temperatur (endast ATU 200) ATU-temperaturen har överskridit tröskelvärdet. Återgå till att använda ATU när systemets temperatur är inom -35 till 100 C (-31 to 212 F). OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=20

21 GS2-monitor Start-skärm Varje gång en maskin, som är utrustad med AutoTrac, sätts igång, uppträder denna skärm för att påminna föraren om hans/hennes ansvar, när AutoTracsystemet används. Gå ur denna skärm genom att trycka på knappen Jag går med på det. VIKTIGT! När en maskin, som har AutoTrac installerad, sätts igång och denna startskärm inte visas, måste AutoTracprogrammet uppdateras genom att gå till eller ring + 49 (0) OUO6050,0000D SEP07 1/1 Iståndsättning av systemet Tryck på knappen STYRNING PÅ/AV för att växla mellan istånd- och urståndsättning av AutoTrac. För att iståndsätta systemet måste alla följande kriteria mötas: ATU-systemets motorkontakt är PÅ. Aktivering av AutoTrac har uppfattats. Spår 0 har ställts in Spårningsläget har valts. Rätt förare närvarande-läge har valts. TCM måste vara installerad och påslagen. AutoTrac Universal-styrningssats är ansluten. OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=21

22 GS2-monitor Aktivering av systemet VARNING! När AutoTrac-systemet är aktiverat, är föraren ansvarig för styrningen i slutet av spåret och för undvikandet av kollisioner. Motorströmmen måste slås av före körning på allmän väg. Försök inte sätta igång (aktivera) AutoTracsystemet under körning på allmän väg. När systemet har blivit ISTÅNDSATT, måste föraren manuellt ändra systemet till AKTIVERAT, när han/hon önskar styrningshjälp. Tryck på återgångskontakten (A). Detta inleder den assisterade styrningen. För att systemet ska kunna aktiveras måste följande kriteria mötas: A Återgångskontakt PC8700 UN 11AUG05 Fordonets hastighet är högre än 0,5 km/h (0.3 mph). Fordonets hastighet framåt är lägre än Traktor 30 km/h (18.6 mph) Spruta 37 km/h (23 mph) Skördetröska 20 km/h (12.4 mph) Fordonets hastighet bakåt är lägre än 10 km/h (6.0 mph) Fordonet är inom 45 från önskat spår. Föraren sitter på sätet TCM är påslagen. AutoTrac-systemet förblir aktiverat i 45 sekunder i bakåtriktningen. Efter 45 sekunder måste en framåtväxel läggas i innan bakåtriktningen kan aktiveras igen OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=22

23 GS2-monitor Inaktivering av systemet VARNING! Slå alltid AV ATU-systemets motorkontakt (A) före körning på allmän väg. AutoTrac-systemet kan INAKTIVERAS genom följande metoder: Slå AV ATU-systemets motorkontakt. Vrid på ratten. Reducera hastigheten till under 0,5 km/h (0.3 mph). Överskrid hastigheten framåt för Traktor 30 km/h (18.6 mph) Spruta 37 km/h (23 mph) Skördetröska 20 km/h (12.4 mph) Överskrid 10 km/h (6.0 mph) bakåt. Tryck på knappen STYRNING PÅ/AV tills STYRNING AV visas på STYRNINGSBILDEN. Föraren borta från sätet i mer än 7 sekunder, om sitskontakt används, eller ingen föraraktivitet har uppfattats under sju minuter av övervakningsanordningen. ATU-systemets motorkontakt PC8896A UN 23SEP07 OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=23

24 GS2-monitor Inställning PC9504 UN 14JUN07 A Visa-flik B Styrningsinställnings-flik C Ändra spår-flik D ATU-inställningar Tryck på ATU-INSTÄLLNINGS-knappen för att ställa in ATU. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=24

25 GS2-monitor VARNING! AutoTrac Universal kan inte styra rätt bakåt på ledade traktorer eller strängläggare. Föraren får inte koppla in AutoTrac i bakåtriktningen på ledade traktorer eller strängläggare. OBS! Inställningsinformationen på båda sidor måste skrivas in, inklusive StarFire-höjd och framåt/bakåt på sid. 2 av ATU-inställningar, innan AutoTrac Universal kan användas. Fordonstyp Fordonsinställningarna kan sparas för varje typ av fordon som upptas nedan. Dessa inställningar kan sparas och återkallas när ATU-satsen installeras på olika maskiner. Vid starten går varje fordonstyp till rekommenderade startjusteringsinställningar. Inställningarna sparas under vald fordonstyp. PC9467B UN 23OCT06 Row Crop-traktor 1 Row Crop-traktor 2 Ledad traktor 1 Ledad traktor 2 Strängläggare 1 Strängläggare 2 Skördetröska 1 Skördetröska 2 Spruta 1 Spruta 2 Bandtraktor 1 Bandtraktor 2 Skördemaskin 1 Skördemaskin 2 A Fordonstyp B Ratthastighet (20-200) C Förvärva känslighet (20-200) D Linjekänslighet, spårning (20-400) E Linjekänslighet, riktning (20-200) F Kurvkänslighet (0-200) G Rattspel (0-500) Om kunden använder AutoTrac vid höga hastigheter, kan han/hon välja en spruta som fordonstyp. Ratthastighet (Denna inställning används inte med ATU 200. Den kommer att vara gråtonad vid anslutningen till en ATU 200.) Ratthastighet avgör rattens högsta hastighet när den vrids för att korrigera. Större ökning vrider ratten snabbare. Mindre ökningar krävs för fordon med långsammare hydraulsystem. Den högsta ratthastigheten ökar när inställningen är från 20 till 190. Från 190 till 200 förblir den högsta hastigheten densamma, men rattens acceleration ökar. Rattens hastighet bör justeras i steg om 10 mellan 20 och 190 samt i steg om 2 mellan 190 och 200. Om ratthastigheten ställs in för högt kan ATUsystemet inaktiveras. Justera ratthastigheten så högt som möjligt utan att orsaka att ATU-systemet inaktiveras. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 2/ PN=25

GreenStar Harvest Doc -system

GreenStar Harvest Doc -system reenstar Harvest oc -system INSTRUKTIONSOK reenstar Harvest oc-system OMP Utgåva K (SWISH) John eere g Management Solutions LITHO IN US Inledning örord Välkommen till reenstar Harvest oc-systemet från

Läs mer

I. FÖRORD. Kära Dinli förare:

I. FÖRORD. Kära Dinli förare: I. FÖRORD Kära Dinli förare: På samtliga fordon från Dinli, töms förgasaren på bränsle innan leverans för att säkerställa bästa prestanda samt säkerhet. Det är därför normalt att det tar mellan 20-30 sekunder

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd. November 2013 / 47-902748-000

Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd. November 2013 / 47-902748-000 Funktions- och underhållsmanual GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd November 2013 / 47-902748-000 Funktions- och underhållsmanual för GS-seriens kägelresare med

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA Bilbavigeringssystem OWNER S MANUAL OPTIMA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning Allmän

Läs mer

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Cytocentrifug 2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 103-0023, Japan

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer