Mariestad Bois. Sammanställning av enkät. Genomförd av Richard Thorell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mariestad Bois. Sammanställning av enkät. Genomförd av Richard Thorell 2013-06-15"

Transkript

1 Mariestad Bois Sammanställning av enkät Genomförd av Richard Thorell

2 Inledande kommentarer: Det totala antalet respondenter är 84. Alla jämförelsetal i diagrammen är det genomsnittliga värdet för alla respondenter; ingen hänsyn eller djupanalys av åsiktsskillnader beroende på ålderstillhörighet eller relationstyp har tagits. I enkäten fanns sex svarsalternativ: 1-5 samt Ingen åsikt. Svarade man 1 innebar detta att man var mycket missnöjd och 5 att man var mycket nöjd. Sammanställningen är uppbyggd på samma sätt som enkäten. Redovisningen sker i sex segment, var och ett med egen rubrik. Diagrammen åtföljs av korta kommentarer av mig. Kommentarerna är mina egna reflektioner, men framförallt bygger kommentarerna på de fritextsvar som lämnats. Vän av ordning inser att kommentarer och urvalet av fritextsvaren är subjektiva. Jag tror ändå att det är bättre att jag väljer ut de svar jag anser mest intressanta, istället för att återge fritextsvaren i sin helhet; sammanställningen blir mer överskådlig på detta sätt. Den som ifrågasätter validitet och reabilitet i sammanställningen får gärna kontakta mig En annan reflektion som kan vara värdefull att lyfta upp här, är den att den övervägande majoriteten av fritextsvaren är negativa, för att inte säga väldigt negativa. Samtidigt är poängvärdena (se förklaring nedan) överlag relativt höga, i samtliga fall utom ett över medelvärdet. En förklaring till diskrepansen mellan resultaten i poängfrågorna och fritextsvaren tror jag är att det är de mer negativa som tar tillfället i akt och uttrycker vad de är missnöjda med.

3 Respondenterna: Antal respondenter: 84 Typ av anknytning Förälder Tränare/ledare Aktiv Annan Åldersfördelning Ingen speciell Detta diagram visar vilken del av föreningen, fördelat i ålderskategorier, som respondenten knyter an till. Ganska exakt hälften (44 av 84) av respondenterna är anknutna till föreningens yngre lag. Något fler (48 av 84) är föräldrar.

4 Föreningens styrdokument 3,7 3,7 Vision Värdegrund Föreningens nya vision och värdegrund togs fram under säsongen 2012/2013, och respondenterna är överlag nöjda med innehållet. Kritiken rör snarare hur dokumenten presenterats för medlemmar och aktiva: Vision & Värdegrund är en pappersprodukt och vår upplevelse är att denna pappersprodukt är ett hån mot ungdomarna. Vår och flera med oss upplever raka motsatsen av ALLT som står i det dokumentet. Vi upplever gränsfall av mobbing fårn ledare och utfrysning. Bara en sån sak som att ta fram en ny vision och värdegrund och lägga det som en länk på hemsidan vittnar om dålig kommunikationsförmåga. Det naturliga vore att ledare samlat sitt lag och sedan föräldrar (alt samtidigt) och gått igenom dokumentet för att sedan diskutera det. Ovanstående är den som jag upplever det mest negativa kommentaren. Efter att ha läst den kan det kännas skönt att få läsa motsatsen: Jag tror starkt på Mariestads BOIS!!! En förening som blickar frammåt och lär av misstag men inte "grottar" i gammalt skit... Väldigt många som angagerar sig på olika sätt gör att vår förening kan bli hur stor & stark som helst!!! Personligen hoppas jag som gammal aktiv boisare att flera unga killar/tjejer får samma chans som jag fick att fostras i bois ishall. Nyckeln är den idella kraften som är helt unik i Sverige, stimulera de som lägger ner sin själ på att ta vara på klubben, ta dem inte för givet. Tack för mig och lycka till vidare! :)

5 Den fysiska miljön 3,9 3,1 3,1 Träningsmöjligheter Tillgång till utrustning Säkerheten Att föreningen får höga resultat vad gäller träningsmöjligheter är kanske inte så konstigt vi är ju en an få föreningar som har tillgång till dubbla isytor under en stor del av säsongen. Det här segmentet av enkäten är det segment som fått färst fritextkommentarer. De negativa kommentarerna berör allt från för liten entré när en fullsatt hall ska gå ut efter match, att samtliga tränare ska använda hjälm, till halkrisker i JTM-hallen och säkerhetsrisker i JTMhallen i största allmänhet. Vidare finns de respondenter som tar upp att det är alldeles för skräpigt och skitigt i våra utrymmen, att lagringsutrymmena för de yngre lagen är för dåliga samt bristen på varmvatten i duscharna. Värt att beakta när man läser dessa kommentarer är att enkäten genomfördes innan den gemensamma städdagen. Under denna dag städades hallarna ordentligt, saker flyttades till sina rätta platser och ambitionen var att flytta båsen i JTM-hallen. Detta blev tyvärr inte av då uppslutningen var sämre än väntat. Denna förändring ska dock ske innan JTMhallen spolas upp i vinter. Det finns dock en positiv kommentar, som jag väljer att återge i sin helhet: Underbart med två isytor. Ändå hade jag önskat mer tid för friåkning. Gärna då på så sätt så inte juniorerna "skjuter" ner nån liten knatte. Sen är det ju fantastiskt när juniorerna spelar småmål med ungar från hockeyskolan.

6 Den sociala miljön 3,6 3,3 3,2 Gemenskap Glädje Trygghet Delaktighet Respekt Föräldrastöd Överlag är resultaten höga i den här delen av undersökningen. Ser man bara till siffrorna här ovan skulle man kunna tro att Mariestad Bois är en harmonisk förening, men när man läser fritextsvaren får man en helt annan bild. Det som kommenteras flitigast är föräldrastödet: många fritextsvar är överens om att föräldrastödet ibland blir lite väl starkt, och diskuterar också en upplevd problematik med att föräldrar tränar sina egna barn. Ett annat mönster bland dessa fritextsvar är att man uppelever sitt eget lags sociala miljö som god, emedan det finns andra lag där det är värre. Vidare förekommer mycket skit mellan lagen enligt en respondent. Ytterligare någon nämner brist på kommunikation mellan lagen. En kommentar sticker ut ur mängden: Utan tvekan utvecklas dessa bitar i positiv riktning. Snabbt! Mer snack med varandra än om varandra än för ett år sen. Jobba vidare i denna riktning.

7 Tränare / ledare 2,6 2,9 3,2 Rekrytering Behålla Kompetens Ledartäthet Utbildning Socialt ansvar 2,9 3,2 Ser man till siffrorna är läget sämre vad gäller våra tränare och ledare än vad det är med den sociala miljön, något som jag tycker är lite konstigt, med tanke på att det är våra tränare och ledare som ansvarar för den sociala miljön. Det här är också det segment som kommenterats flitigast av respondenterna. En tydlig trend i fritextsvaren är att föreningens tränare och ledare besitter en gedigen hockeykompetens, medan det är sämre ställt med den sociala kompetensen. Flera respondenter efterlyser förmågan att förklara hur man ska bli bättre, varför man inte får spela, samt ledare som gör så att spelare respekterar varandra. Den skarpaste formuleringen i det här sammanhanget menar att vissa tränares förhållningssätt gränsar till mobbing. Bland de mer positiva kommentarerna ser man positivt på att föreningen försöker behålla pensionerade spelare med brinnande hjärta för klubben. En kommentar som sammanfattar de respondenter som uttrycker sin kritik något mindre skarpt lyder såhär: Ledartärheten är lite dålig i hockeyskolan. Efter det är bra tycker jag. Föreningen är bra på att utbilda ledare men det går lite långsamt. Stöttningen blev kanske inte riktigt så bra som ambitionen var i början av säsongen. Där kan klubben bli bättre.

8 Aktiva / utövare 2,6 2,7 2,8 3,2 2,4 2,7 Den övervägande majoriteten av fritextsvaren handlar om kostnader. Många respondenter upplever som att det är dyrt att låta sina barn spela ishockey. Om man ska sammanfatta resonerar många respondenter såhär: Först medlemsavgift, sen en massa saker som man inte kan sälja adderas snart till en ganska stor summa. Toppar man sedan detta med utrustning är totaltkostnaden för att spela hockey riktigt hög. En respondent föreslår att föreningen ska förbjuda kompositklubbor upp till 17 års ålder, dessa gör mer skada än nytta, både för plånbok och utveckling. Samma respondent har ytterligare ett förslag för att komma åt ett annat problem som många är överens om, nämligen det att hockey tar väldigt mycket tid. Respondenten menar att alla lag ska ha fyra träningar i veckan, där man ska vara närvarande vid tre, varken mer eller mindre. Detta skulle öka flexibiliteten, och få hockeyn att passa bättre in i vardagspusslet. Det Mariestad är allra sämst på enligt enkäten är urval. Fritextsvaren rörande detta handlar om att utslagning sker vid för tidig ålder (tyvärr ej närmare beskrivet än så), att duktiga spelare inte spelar med sin åldersgrupp utan med äldre lag, någon beskriver Mariestad Bois som en för bekväm förening, en annan håller med och anser sig se en feghet vid urval och önskar rakare kommunikation när urval ska ske. Om man korsrelaterar mellan de olika segmenten i undersökningen tror jag att det finns en koppling mellan respondenternas kritik mot urvalet och deras åsikter om tränarnas och ledarnas sociala kompetens. Vad gäller urval önskar en respondent rakare kommunikation ; ett av fritextsvaren gällande tränare/ledare efterfrågade som nämnts ovan förklaringar till varför man inte får spela.

9 Idrottsträningen Allsidig Lekfull Individanpassad 2,8 Här är antalet fritextsvar ytterst få. De som finns innehåller i mångt och mycket samma resonemang som återfinns under den sociala miljön: Mitt lag tränar bra, men många andra gör det inte. Någon respondent nämner fler ledare som en väg att gå för att göra träningen mer individanpassad. Ett annat förslag är att tvinga a-lagsspelare att delta i ungdomslagens träningar en gång i månaden, för att komma med lite småtips och emellanåt briljera och inspirera.

10 Mitt förslag för ett bättre Bois Detta fritextalternativ är det som använts flitigast av respondenterna, och förslagen berör allt, från högt till lågt. En respondent vill separera A-lagsverksamheten från ungdomsverksamheten och låta A-laget bära sina kostnader fullt ut. Detta skulle göra det billigare att spela ishockey, vilket skulle leda till fler utövare. Dessutom skulle separationen leda till att fler sponsorer skulle gå in med mer pengar. I bjärt kontrast till detta menar en annan respondent att en tydlig satsning mot Allsvenskan skulle attrahera fler sponsorer och vara vägen till framgång. En respondent efterfrågar mer kommunikation; om styrelsen bättre redogjorde för det ekonomiska läget och förklarade varför den gör som den gör skulle få föräldrarna med er istället för mot er. En annan respondent uttrycker en liknande åsikt: många inom föreningen lever i en bubbla, och förutsätter att alla vet hur saker och ting fungerar. Respondenten vill att föreningen ska bli mer tillgänglig. Något flera respondenter vill förändra är hur hockeyskolan sköts. Även här nämns dålig information. En respondent föreslår att föreningen utser en ansvarig för hockeyskolan för att skapa kontinuitet och struktur. En annan menar att informationen till nya föräldrar och barn måste bli bättre, både den information som lockar dem till hockeyskolan (marknadsföring) och den information man får när man väl är där. Dessutom menar en respondent att föreningen måste säkerställa att man får ett varmt och positivt bemötande. En annan kategori förslag för ett bättre Bois rör hockeygymnasiet. Här finns två skilda åsikter. Några respondenter menar att föreningen lika gärna kan lägga ner verksamheten då medelmåttor från andra föreningar tar platser från våra egna. Andra respondenter menar att en ökad satsning på juniorverksamheten och hockeygymnasiet för att fostra egna (nu räknar jag inte bara dom som är födda i "Bois" utan även dom som kommer utifrån) spelare till A laget. Här nedan återges andra förslag för ett bättre Bois som bara nämnts av en respondent: En konsekvent och realistisk ledning som rättar mun efter matsäcken. Fler gemensamma aktiviteter Göra ishallen till en naturlig mötesplats Ett bättre anseende i stan Bättre off ice-ytor: hinderbana, uppehållsrum för filmvisning osv. Detta skulle kunna locka andra ungdomar än hockeyspelare till ishallen. Sälja resultatlotterna under längre tid Ta hand om alla spelare, inte bara de som är bra för stunden Mer snack med de föräldrar som vill vara med och hjälpa till Ett utökat genusperspektiv Satsa på och marknadsför bytesdagar Profilera föreningen som den förening som hjälper till och är med där det händer Att föreningen är mer på hugget, och inte panikartat tar tag i saker i augusti Jobba mer aktivt för att behålla dem som slutar spela (domare, ledare, materialare) Mer positiv information, det har varit för mycket negativt det senaste

11 Tydliga arbetsbeskrivningar för föreningens anställda Bättre uppföljningsarbete från styrelsens sida Den nya organisationen med ungdomsgrupp har varit jobbig och tagit energi från tränarna Vara observant på ledare med dålig attityd och utbilda dessa Tydligare föreningsstruktur så att man vet till vem man ska vända sig

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396,

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer