Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11."

Transkript

1 Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion är ett utdrag ur Tummen upp! I uppgiften prövas elevernas förmåga att uttrycka och värdera olika handlingsalternativ utifrån hälsa, ekonomi och miljö tre perspektiv av hållbar utveckling Lektionen består av: Tummen upp! lärarsida från sidan 48 Elevuppgifterna 5-7 från sidan -39 Utdrag ur bedömningsstödet, se nedan Bedömningsstöd Till Tummen upp! finns ett kostnadsfritt och nedladdningsbart bedömningsstöd som hjälper dig att värdera elevsvaren i förhållande till kunskapskraven Det tar upp utvalda uppgifter och visar på vilka kvalitetsaspekter som bör beaktas Bifogat finns ett utdrag kopplat till en av elevuppgifterna Hela dokumentet hittar du här Så här arbetar du med provlektionen: 1 Läs igenom lärarsidan och uppgifterna 2 Kopiera upp sidorna med elevuppgifter till klassen 3 Låt eleverna lösa uppgifterna 4 Använd bedömningsstödet som hjälp vid rättning och återkoppling Gärna tillsammans med eleverna Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 1

2 Mer om förmågorna: Att uttrycka ståndpunkter är en förmåga som, med lite olika formuleringar i kunskapskraven, återfinns i såväl samhällskunskap som svenska Här finns möjligheter till ämnesövergripande undervisning Svenskan fokuserar på att få eleverna att uttrycka egna åsikter i samtal I samhällskunskap görs ingen skillnad på talad och skriftlig kommunikation, men de frågor som berörs ska vara elevnära samhällsfrågor Samtidigt tillkommer momentet att värdera argument Av kunskapskraven och nationella provet i åk 6 går att utläsa några mer konkreta kvalitetsmått att använda när du bedömer förmågan att uttrycka och värdera ståndpunkter: Uttrycka och värdera ståndpunkter: I vilken utsträckning tar eleven upp både för- och nackdelar? Hur mycket konkretiserar eleven för att underbygga sina argument? Hur mycket problematiserar eleven i sina resonemang? Tips för fortsatt arbete! Förbered två korta texter som argumenterar för respektive emot någon elevnära samhällsfråga, tex byggandet av ett nytt nöjesfält i skolans närområde Se till att texterna även bemöter varandras argument, så att eleverna får hjälp att värdera varje argument för sig Två argument och två motargument per text är lagom Då får eleverna sammanlagt fyra argument att fundera på (tex: nöjesfältet skulle få många/få besökare; den föreslagna platsen är lämplig/olämplig; kommunen skulle tjäna/förlora på nöjesfältet; nöjesfält är ett bra/dåligt fritidsnöje) Låt eleverna läsa texterna och instruera dem att försöka hitta argumenten i respektive text Gå sedan igenom detta i helklass och skriv upp argumenten på tavlan Eleverna får därefter debattera varje argument för sig och rösta om huruvida de håller med eller inte Slutligen får eleverna även rösta om vilket argument de tycker väger tyngst Skriv upp röstresultaten på tavlan Utifrån värderingen av de enskilda argumenten och deras inbördes vikt kan du förutsäga vad klassen kommer att tycka i själva sakfrågan Som en kontroll kan du låta dem rösta om den också Övningen hjälper eleverna att förstå hur de kan analysera en argumentation Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 2

3 Lärarsida Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap, kartläggning åk 6 är kartlägger elevens kunskaper i geografi och samhällskunskap utifrån kunskapskraven i Lgr 11 Här får eleven möjlighet att träna förmågor som att analysera, ta ställning, värdera, argumentera och resonera etc i många sk öppna uppgifter Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda enligt rubrikerna: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav där syftet avslutas med vilka förmågor som undervisningen ska utveckla Det är samtidigt viktigt att inse att samma förmågor ska bedömas Av detta följer att eleverna måste förstå vilka de aktuella förmågorna är, hur de kan utvecklas och bedömas de ViKTiGaSTe förmågorna Analysförmågan (att analysera tex orsaker till, konsekvenser av och förslag på lösningar/förbättringar, se samband och se utifrån olika perspektiv) Kommunikativa förmågan (att kommunicera tex föra resonemang, uttrycka ståndpunkter och argumentera) Procedurförmågan (att bearbeta fakta tex söka information, använda kartor, olika källor och diagram) Begreppsförmågan (att visa att man förstår tex förklara betydelsen av olika begrepp, beskriva med andra ord, använda begrepp i rätt sammanhang) Förmågorna återfinns i alla skolämnen, vilket innebär att de tillsammans kan bli den röda tråd som ska genomsyra undervisningen, bedömningen, utvecklingssamtal, IUP, läxor och prov en SaMlad översikt i GeoGrafi och SaMhällSKUNSKap När eleverna arbetar med det här häftet rekommenderar vi att ni emellanåt gör en avstämning i matriserna på sidorna De kan användas för läraren och elevens egna reflektioner Kanske kommer ni tillsammans fram till att eleven behöver träna mer på en viss förmåga eller ett kunskapskrav i geografi eller samhällskunskap Använd gärna matriserna som underlag för pedagogiska planeringar, utvecklingssamtal och individuella planeringar Till ytterligare hjälp för bedömning finns ett bedömningsstöd i pdf-format att ladda ner från liberse, där finns även facit till uppgifterna Se vidare: skolverketse samt liberse för bedömningsstöd fakta, förståelse och analys Notera att uppdelningen av övningarna i häftet i Fakta, Förståelse och Analys är till för att ge eleverna en fingervisning om vilken förmåga de i huvudsak tränar Fakta, Förståelse och Analys motsvarar inte kunskapsnivåerna E, C och A De olika kunskapsnivåerna återfinns alla inom respektive kunskapsform och eleven kan många gånger visa detta genom att svara mer eller mindre underbyggt på respektive uppgift 48 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 3

4 samhällskunskap samhällskunskap geografi samhällskunsk geogra KUNSKAPS- KRAV! geografi samhällskunskap företagets budget över sina inkomster inkomster är och utgifter konsumera förståelse a) Varifrån och får en analys familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Så här mycket pengar får b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska längre ungdomar tid 1 familjens Visa Genom inkomster att detta du förstår tjänar är vad butiken orden pengar betyder Hur Skriv då? en mening med varje ord 2 SaMhällSreSUrSer Det är är betydligt lika viktigt större för än en inkomsterna? enskild familj som och för alla företag fördelning att ha kontroll företagets budget över sina inkomster inkomster är och utgifter ålder Månadspeng din ekonomi och konsumtion kronor konsumera a) Varifrån får en familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel kronor 3 SaMhällSreSUrSer Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik och fördelning Så här mycket pengar får b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska en 12 längre ungdomar 200 tid kronor familjens 4 förståelse Genom Varför inkomster tror detta du tjänar att man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? är betydligt och är större analys äldre man blir? 2 än inkomsterna? din Det är kronor Tycker ekonomi lika viktigt för du det är rättvist? och en enskild konsumtion familj som för alla företag att ha kontroll Motivera ditt svar företagets 1 över Visa kronor sina att inkomster du inkomster förstår är vad och orden utgifter betyder Skriv en mening med varje ålder ord Månadspeng kronor budget förståelse a) Varifrån får och en familj analys och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska längre 12 ungdomar tid 200 kronor 4 familjens 1 Varför Genom Visa inkomster tror detta att du du tjänar är att förstår man butiken vad får mer orden pengar pengar betyder Hur ju då? äldre Skriv man en mening blir? med varje ord konsumera är betydligt större än inkomsterna? kronor 5 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar företagets budget Anta inkomster att du tränar är tre gånger i veckan under antingen cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil 2 Det hela är året, lika utom viktigt på vintern för en enskild Träningshallen familj som för till alla och företag från träningshallen att ha 15 kontroll kronor konsumera över ligger sina 2 km inkomster från din bostad och utgifter Du har valet att 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska en längre 12 ungdomar tid 200 kronor 4 Varför Genom tror detta du tjänar att man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? 2 a) äldre man blir? Vilket är Varifrån Det betydligt alternativ är lika får större en viktigt familj skulle än för du inkomsterna? och en ett välja? enskild företag Motivera familj sina ditt som inkomster? svar för alla företag Ge exempel i genomsnitt 13 att ha kontroll per månad: 280 kronor 5 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar familjens och Anta över använd inkomster att sina du begreppen tränar inkomster är tre gånger ekonomi och i veckan utgifter och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor a) Varifrån får en familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 företagets Anta ligger att inkomster 2 du km ska från är köpa din bostad en ny Du tröja har valet i en att butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 svenska 12 ungdomar 4 familjens 200 kronor Varför Genom tror detta inkomster du tjänar att är man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? äldre man blir? Vilket alternativ skulle du välja? Motivera ditt svar kronor 5 Tycker b) Vad kan du det hända är rättvist? om en familjs Motivera och ditt ett svar företags utgifter under en längre tid företagets och Anta använd att inkomster du begreppen tränar tre är gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil är betydligt större än inkomsterna? hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor ligger 2 km från din bostad Du har valet att Källa: 11 Konsumentverket 140 kronor 2011 FAKTA, FÖRSTÅELSE b) Vad och kan ANALYS hända om en familjs och ett Eleven företags kan beskriva utgifter samband under som har en att längre göra med tid Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av 12 den privata 200 ekonomin kronor 4 Varför använda visar det Vilket genom alternativ är tror betydligt du att man undersöka skulle hur större får den privata du än mer välja? ekonomin inkomsterna? pengar ju äldre man blir? 3 Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags 5 Tycker Anta att du du det ska är köpa rättvist? en ny Motivera tröja i en ditt butik Så 13här mycket 280 pengar kronor får svar svenska och Anta använd att du begreppen tränar tre gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att 14 ungdomar bli skjutsad 440 kronor Genom detta tjänar butiken pengar Hur då? med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor 3 ligger Anta 2 km att från du ska din bostad köpa en Du ny har tröja valet att i en butik Källa: ålder Så Konsumentverket här Månadspeng mycket pengar 2011 får Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven 10 svenska 130 ungdomar kronor har kunskaper Genom om detta samhällsresurser tjänar butiken och fördelning pengar och Hur Eleven då? kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det Vilket genom alternativ att undersöka skulle hur den privata du välja? ekonomin Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt och 11 jämföra 140 med kronor ett företags 5 och Anta använd att du begreppen tränar tre gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar 12 cykla eller att bli ålder 200 kronor skjutsad Månadspeng 4 Varför tror du att man får mer pengar ju äldre man blir? med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor 130 kronor Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar ligger 2 km från din bostad Du har valet att kronor 140 kronor Eleven kan beskriva samband som 15 har att göra med kronor 200 kronor Eleven 4 har kunskaper Varför om tror samhällsresurser du att man och får fördelning mer pengar och Eleven ju äldre kan i sina man beskrivningar blir? av den privata ekonomin använda visar det Vilket genom alternativ att undersöka skulle hur den privata du välja? ekonomin Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt Källa: och jämföra Konsumentverket 13 med 280 ett företags kronor 2011 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar kronor kronor 5 Anta att du tränar tre gånger i veckan under antingen cykla eller att bli Källa: skjutsad Konsumentverket med bil 2011 Eleven kan beskriva samband som har att göra med hela Eleven har kunskaper året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom ligger att 2 undersöka km från din hur den bostad privata Du ekonomin har valet fungerar att begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags 5 Anta att du tränar tre gånger i veckan under antingen cykla eller att bli skjutsad med bil Vilket hela alternativ året, utom skulle på vintern du välja? Träningshallen Motivera ditt svar till och från träningshallen och använd ligger 2 begreppen km från din ekonomi bostad Du och har valet miljö att i ditt svar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom Vilket att undersöka alternativ hur den skulle privata du ekonomin välja? fungerar Motivera begrepp ditt på ett svar fungerande sätt och jämföra med ett företags och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom att undersöka hur den privata ekonomin fungerar begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och visar det genom att undersöka hur den privata ekonomin fungerar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags Kopiering förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se s 1 Kopiering förbjuden Se s 1 Kopiering förbjuden Se s 1 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 4

5 6 Du vet säkert att det är mer miljövänligt att äta ekologiskt odlad mat Samtidigt är sådan mat dyrare än icke-ekologiskt odlad mat Anta att du står inför valet att själv få välja vad du ska äta Om du väljer den billigare maten så får du själv behålla pengarna som blir över Vad väljer du? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi, miljö och hälsa i ditt svar geografi samhällskunskap 7 a) Nu ska du ta ställning till sex olika alternativ som alla påverkar vår gemensamma miljö och din Din uppgift är att rangordna de sex alternativen från det du mest av allt kan tänka dig att ställa upp på (1) till det du minst av allt kan tänka dig att ställa upp på (6) de åtta alternativen 1 6 Endast resa på en lång semesterresa vart femte år Avstå från att bli skjutsad med bil till någon fritidsaktivitet Bara duscha varmt maximalt i två minuter per dag Äta mer och oftare grönsaker och frukt jämfört med godis, glass, pizza och hamburgare Spara pengar genom att till största delen använda ärvda kläder från syskon och vänner samt köpa mer second hand-kläder Ta över gamla modeller av mobiltelefoner gratis från syskon eller kompisar istället för att köpa nya och dyra mobiler b) Resonera till slut om varför du satt en sak som nummer 1 och en annan sak som nummer 6 Kopiering förbjuden Se s 1 KUNSKAPS- KRAV! Eleven kan utifrån ett givet exempel resonera om hur de kan påverka beslut som har att göra med ekonomi, miljö eller hälsa och beskriver då samband med underbyggda resonemang Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter i elevnära ekonomiska samhällsfrågor och miljöfrågor med egna resonemang och med underbyggda argument/motiveringar 39 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 5

6 Samhällsresurser och fördelning värdera olika ståndpunkter ÖVNING 5, SIDAN Anta att du tränar tre gånger i veckan under hela året, utom på vintern Träningshallen ligger 2 km från din bostad Du har valet att antingen cykla eller bli skjutsad med bil till och från träningshallen Vilket alternativ väljer du? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar ELEVSVAR 1 Jag skulle ta bilen Det är inte bra för miljön och ekonomin Skulle jag ta cykeln så är det ju bättre Men jag orkar nog inte Kommentar: Få fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Få perspektiv ELEVSVAR 2 Jag skulle cykla för att då sparar vi i familjen pengar och det är bra för vår ekonomin Att cykla är också bättre än att åka bil för miljön Dessutom får jag bättre kondis Kommentar: Fler fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Fler perspektiv ELEVSVAR 3 Jag skulle nog ta bilen eftersom jag är så mörkrädd, även om familjens ekonomi blir sämre när pengar går till bensinen Det är bättre för miljön att cykla En bil släpper ut avgaser som påverkar miljön Det allra bästa vore ju om alla i laget cyklade Då kan man cykla tillsammans Hela laget får bättre kondis och då blir det mycket mindre avgaser Av pengarna som vi sparar kan vi köpa nya tröjor till laget Kommentar: Många fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Många perspektiv BETYG E BETYG C BETYG A Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument Bedömningsstöd i geografi Göran Svanelid och Liber AB Kopiering tilllåten och samhällskunskap åk 6 11 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 6

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 4 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna.

Läs mer

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22.

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22. Boken om SO 1 3 Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion PROVLEKTION: Världsmiljödagen Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 1 3 och tillhörande Boken om SO

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! SO/geografi och samhällskunskap inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! SO/geografi och samhällskunskap inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! SO/geografi och samhällskunskap inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

LPP Lärares Pedagogiska Planering Det bästa som hänt, eller..?

LPP Lärares Pedagogiska Planering Det bästa som hänt, eller..? LPP Lärares Pedagogiska Planering Det bästa som hänt, eller..? Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com The big 5 (Som ska utvecklas och bedömas) Analysförmåga Kommunikativförmåga Förmåga

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 TUMMEN UPP! Ç Idrott och hälsa ÅK 3 Chris Qwist KARTLÄGGNING LGR 11 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till

Läs mer

Tummen upp! Svenska åk 6

Tummen upp! Svenska åk 6 Tummen upp! Svenska åk 6 PROVLEKTION: SKRIVA OCH ANPASSA SPRÅKET Tummen upp! är en serie häften som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektionen Följande provlektion

Läs mer

Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5

Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5 NYHET! Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S störst chans att uppleva The Big 5 2 En säker väg till kunskapsmålen Med SO-serien får du ett material som fokuserat

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola.

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Vi började med att prata om miljön, se på film och fundera över vad Hållbar utveckling kan innebära för oss på skolan. Grupperna

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar 2015-10-06 Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap)

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) Lokal pedagogisk planering år 2 Förmågor: Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara samband, se olika

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

The Big 5. Analysförmåga. Kommunikativ förmåga. Begreppsförmåga. Procedurförmåga/IHF. Metakognitiv förmåga

The Big 5. Analysförmåga. Kommunikativ förmåga. Begreppsförmåga. Procedurförmåga/IHF. Metakognitiv förmåga The Big 5 Analysförmåga Kommunikativ förmåga Begreppsförmåga Procedurförmåga/IHF Metakognitiv förmåga Vad är poängen med Big 5? Utvecklar ett gemensamt yrkesspråk mellan olika pedagoger (fritids & skola)

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7

Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7 > < ; :.... ;. :. >. >. Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser Liber Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE

Läs mer

Pedagogisk planering aritmetik (räkning)

Pedagogisk planering aritmetik (räkning) Pedagogisk planering aritmetik (räkning) Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten i matematik. Syfte (ur Skolverkets kursplan) Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med att utveckla följande

Läs mer

Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12

Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12 Namn: Klass: Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12 Förmågor i fokus: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang Praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

LPP Energi och elektricitet År 7

LPP Energi och elektricitet År 7 LPP Energi elektricitet År 7 Namn: Klass: Syfte: Under det här området kommer du att få lära dig mer om varifrån vi får elektricitet dvs.olika energikällor, till vad vi behöver elektricitet, hur vi gjorde

Läs mer

Flytta hemifrån Lärarhandledning

Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån är en programserie bestående av 6 program som givits ut av UR. Programmen vänder sig främst till ungdomar i skolår 9 och gymnasiet och de behandlar olika

Läs mer

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor.

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor. Språkliga mål Varför ska man formulera språkliga mål? Man behöver formulera språkliga mål för att tydliggöra för eleverna och för oss själva vilka språkliga krav som kursplanerna ställer. De språkliga

Läs mer

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7 Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen!

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Boken om-serien Boken om-serien är skriven med den lätthet som blivit ett signum för Hans Persson. Via vardagsnära texter och enkla experiment

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass Inledning Utdrag ur kursplanen i matematik LGR11 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ö formulera och lösa problem med

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område:

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område: BRÅK & PROCENT PEDAGOGISK PLANERING/KUNSKAPSKRAV MATEMATIK Ö7 HT 2012 Syfte Lgr 11 Meningen med att läsa matematik i skolan är att du ska utveckla din förmåga att ü formulera och lösa problem med hjälp

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Bedömning för lärande Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Förmågor - Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera

Läs mer

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Ämnesproven i grundskolans årskurs 6 Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Inledning Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för och införa nationella prov i SO-ämnena (dvs. geografi,

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 84 Mod utan gränser KOPPLINGEN TILL GY 11 OCH LGR 11 Många lärare upplever

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 /Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 - Eleven har kunskaper om MR & BR och visar de genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. - Eleven kan samtala

Läs mer

Svenska för dig Läs & diskutera!

Svenska för dig Läs & diskutera! Svenska för dig Läs & diskutera! Med Lgr 11 som utgångspunkt har denna nya spännande serie vuxit fram. Delarna fokuserar på olika moment i svenskämnet för att tillsammans täcka in det centrala innehållet

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Bedömningsstödet, en beskrivning

Bedömningsstödet, en beskrivning Se den andre Prov- och bedömningsbank inom ett huvudområde av samhällskunskap för grundskolan Bedömningsstödet, en beskrivning Bedömningsstödet.. Samhällskunskap Två för ämnet grundläggande perspektiv

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

LPP: kristendom, judendom och islam (grupparbete)

LPP: kristendom, judendom och islam (grupparbete) LPP: kristendom, judendom och islam (grupparbete) 1. Bekanta er med religionen ni ska jobba med genom att läsa i både läromedel, uppslagsverk och liknande. Det räcker inte med att använda en källa för

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Storyline Bilgren 4-6

Storyline Bilgren 4-6 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Storyline Bilgren 4-6 Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4-6. Eleverna får till en början möta familjen Bilgren

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi LEKTIONSTIPS FRÅN SWEDBANK OCH SPARBANKERNA LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi 1/9 Till dig som är lärare

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Autism - Språkstörning - konsekvenser för förskola och skola

Autism - Språkstörning - konsekvenser för förskola och skola Autism - Språkstörning - konsekvenser för förskola och skola www.aspeflo.se ulrika@aspeflo.se INKLUDERANDE OCH UTVECKLANDE UNDERVISNING Att undervisa är att visa under Att undervisa innebär att omvandla

Läs mer

Kursplan Grundläggande matematik

Kursplan Grundläggande matematik 2012-12-06 Kursplan Grundläggande matematik Grundläggande matematik innehåller tre delkurser, sammanlagt 600 poäng: 1. Delkurs 1 (200 poäng) GRNMATu, motsvarande grundskolan upp till årskurs 6 2. Delkurs

Läs mer

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital HJ Skolverkets KURSplanR på enklare svenska n r 1 2012 / 2013 89 kr tt magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven alla ämnen åk1-9 FRÅN Byråkratsvenska TILL svenska odigital app GRTIS De 4 viktigaste

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella SAMHÄLLSKUNSKAP Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till

Läs mer