Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11."

Transkript

1 Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion är ett utdrag ur Tummen upp! I uppgiften prövas elevernas förmåga att uttrycka och värdera olika handlingsalternativ utifrån hälsa, ekonomi och miljö tre perspektiv av hållbar utveckling Lektionen består av: Tummen upp! lärarsida från sidan 48 Elevuppgifterna 5-7 från sidan -39 Utdrag ur bedömningsstödet, se nedan Bedömningsstöd Till Tummen upp! finns ett kostnadsfritt och nedladdningsbart bedömningsstöd som hjälper dig att värdera elevsvaren i förhållande till kunskapskraven Det tar upp utvalda uppgifter och visar på vilka kvalitetsaspekter som bör beaktas Bifogat finns ett utdrag kopplat till en av elevuppgifterna Hela dokumentet hittar du här Så här arbetar du med provlektionen: 1 Läs igenom lärarsidan och uppgifterna 2 Kopiera upp sidorna med elevuppgifter till klassen 3 Låt eleverna lösa uppgifterna 4 Använd bedömningsstödet som hjälp vid rättning och återkoppling Gärna tillsammans med eleverna Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 1

2 Mer om förmågorna: Att uttrycka ståndpunkter är en förmåga som, med lite olika formuleringar i kunskapskraven, återfinns i såväl samhällskunskap som svenska Här finns möjligheter till ämnesövergripande undervisning Svenskan fokuserar på att få eleverna att uttrycka egna åsikter i samtal I samhällskunskap görs ingen skillnad på talad och skriftlig kommunikation, men de frågor som berörs ska vara elevnära samhällsfrågor Samtidigt tillkommer momentet att värdera argument Av kunskapskraven och nationella provet i åk 6 går att utläsa några mer konkreta kvalitetsmått att använda när du bedömer förmågan att uttrycka och värdera ståndpunkter: Uttrycka och värdera ståndpunkter: I vilken utsträckning tar eleven upp både för- och nackdelar? Hur mycket konkretiserar eleven för att underbygga sina argument? Hur mycket problematiserar eleven i sina resonemang? Tips för fortsatt arbete! Förbered två korta texter som argumenterar för respektive emot någon elevnära samhällsfråga, tex byggandet av ett nytt nöjesfält i skolans närområde Se till att texterna även bemöter varandras argument, så att eleverna får hjälp att värdera varje argument för sig Två argument och två motargument per text är lagom Då får eleverna sammanlagt fyra argument att fundera på (tex: nöjesfältet skulle få många/få besökare; den föreslagna platsen är lämplig/olämplig; kommunen skulle tjäna/förlora på nöjesfältet; nöjesfält är ett bra/dåligt fritidsnöje) Låt eleverna läsa texterna och instruera dem att försöka hitta argumenten i respektive text Gå sedan igenom detta i helklass och skriv upp argumenten på tavlan Eleverna får därefter debattera varje argument för sig och rösta om huruvida de håller med eller inte Slutligen får eleverna även rösta om vilket argument de tycker väger tyngst Skriv upp röstresultaten på tavlan Utifrån värderingen av de enskilda argumenten och deras inbördes vikt kan du förutsäga vad klassen kommer att tycka i själva sakfrågan Som en kontroll kan du låta dem rösta om den också Övningen hjälper eleverna att förstå hur de kan analysera en argumentation Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 2

3 Lärarsida Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap, kartläggning åk 6 är kartlägger elevens kunskaper i geografi och samhällskunskap utifrån kunskapskraven i Lgr 11 Här får eleven möjlighet att träna förmågor som att analysera, ta ställning, värdera, argumentera och resonera etc i många sk öppna uppgifter Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda enligt rubrikerna: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav där syftet avslutas med vilka förmågor som undervisningen ska utveckla Det är samtidigt viktigt att inse att samma förmågor ska bedömas Av detta följer att eleverna måste förstå vilka de aktuella förmågorna är, hur de kan utvecklas och bedömas de ViKTiGaSTe förmågorna Analysförmågan (att analysera tex orsaker till, konsekvenser av och förslag på lösningar/förbättringar, se samband och se utifrån olika perspektiv) Kommunikativa förmågan (att kommunicera tex föra resonemang, uttrycka ståndpunkter och argumentera) Procedurförmågan (att bearbeta fakta tex söka information, använda kartor, olika källor och diagram) Begreppsförmågan (att visa att man förstår tex förklara betydelsen av olika begrepp, beskriva med andra ord, använda begrepp i rätt sammanhang) Förmågorna återfinns i alla skolämnen, vilket innebär att de tillsammans kan bli den röda tråd som ska genomsyra undervisningen, bedömningen, utvecklingssamtal, IUP, läxor och prov en SaMlad översikt i GeoGrafi och SaMhällSKUNSKap När eleverna arbetar med det här häftet rekommenderar vi att ni emellanåt gör en avstämning i matriserna på sidorna De kan användas för läraren och elevens egna reflektioner Kanske kommer ni tillsammans fram till att eleven behöver träna mer på en viss förmåga eller ett kunskapskrav i geografi eller samhällskunskap Använd gärna matriserna som underlag för pedagogiska planeringar, utvecklingssamtal och individuella planeringar Till ytterligare hjälp för bedömning finns ett bedömningsstöd i pdf-format att ladda ner från liberse, där finns även facit till uppgifterna Se vidare: skolverketse samt liberse för bedömningsstöd fakta, förståelse och analys Notera att uppdelningen av övningarna i häftet i Fakta, Förståelse och Analys är till för att ge eleverna en fingervisning om vilken förmåga de i huvudsak tränar Fakta, Förståelse och Analys motsvarar inte kunskapsnivåerna E, C och A De olika kunskapsnivåerna återfinns alla inom respektive kunskapsform och eleven kan många gånger visa detta genom att svara mer eller mindre underbyggt på respektive uppgift 48 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 3

4 samhällskunskap samhällskunskap geografi samhällskunsk geogra KUNSKAPS- KRAV! geografi samhällskunskap företagets budget över sina inkomster inkomster är och utgifter konsumera förståelse a) Varifrån och får en analys familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Så här mycket pengar får b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska längre ungdomar tid 1 familjens Visa Genom inkomster att detta du förstår tjänar är vad butiken orden pengar betyder Hur Skriv då? en mening med varje ord 2 SaMhällSreSUrSer Det är är betydligt lika viktigt större för än en inkomsterna? enskild familj som och för alla företag fördelning att ha kontroll företagets budget över sina inkomster inkomster är och utgifter ålder Månadspeng din ekonomi och konsumtion kronor konsumera a) Varifrån får en familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel kronor 3 SaMhällSreSUrSer Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik och fördelning Så här mycket pengar får b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska en 12 längre ungdomar 200 tid kronor familjens 4 förståelse Genom Varför inkomster tror detta du tjänar att man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? är betydligt och är större analys äldre man blir? 2 än inkomsterna? din Det är kronor Tycker ekonomi lika viktigt för du det är rättvist? och en enskild konsumtion familj som för alla företag att ha kontroll Motivera ditt svar företagets 1 över Visa kronor sina att inkomster du inkomster förstår är vad och orden utgifter betyder Skriv en mening med varje ålder ord Månadspeng kronor budget förståelse a) Varifrån får och en familj analys och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska längre 12 ungdomar tid 200 kronor 4 familjens 1 Varför Genom Visa inkomster tror detta att du du tjänar är att förstår man butiken vad får mer orden pengar pengar betyder Hur ju då? äldre Skriv man en mening blir? med varje ord konsumera är betydligt större än inkomsterna? kronor 5 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar företagets budget Anta inkomster att du tränar är tre gånger i veckan under antingen cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil 2 Det hela är året, lika utom viktigt på vintern för en enskild Träningshallen familj som för till alla och företag från träningshallen att ha 15 kontroll kronor konsumera över ligger sina 2 km inkomster från din bostad och utgifter Du har valet att 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska en längre 12 ungdomar tid 200 kronor 4 Varför Genom tror detta du tjänar att man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? 2 a) äldre man blir? Vilket är Varifrån Det betydligt alternativ är lika får större en viktigt familj skulle än för du inkomsterna? och en ett välja? enskild företag Motivera familj sina ditt som inkomster? svar för alla företag Ge exempel i genomsnitt 13 att ha kontroll per månad: 280 kronor 5 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar familjens och Anta över använd inkomster att sina du begreppen tränar inkomster är tre gånger ekonomi och i veckan utgifter och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor a) Varifrån får en familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 företagets Anta ligger att inkomster 2 du km ska från är köpa din bostad en ny Du tröja har valet i en att butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 svenska 12 ungdomar 4 familjens 200 kronor Varför Genom tror detta inkomster du tjänar att är man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? äldre man blir? Vilket alternativ skulle du välja? Motivera ditt svar kronor 5 Tycker b) Vad kan du det hända är rättvist? om en familjs Motivera och ditt ett svar företags utgifter under en längre tid företagets och Anta använd att inkomster du begreppen tränar tre är gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil är betydligt större än inkomsterna? hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor ligger 2 km från din bostad Du har valet att Källa: 11 Konsumentverket 140 kronor 2011 FAKTA, FÖRSTÅELSE b) Vad och kan ANALYS hända om en familjs och ett Eleven företags kan beskriva utgifter samband under som har en att längre göra med tid Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av 12 den privata 200 ekonomin kronor 4 Varför använda visar det Vilket genom alternativ är tror betydligt du att man undersöka skulle hur större får den privata du än mer välja? ekonomin inkomsterna? pengar ju äldre man blir? 3 Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags 5 Tycker Anta att du du det ska är köpa rättvist? en ny Motivera tröja i en ditt butik Så 13här mycket 280 pengar kronor får svar svenska och Anta använd att du begreppen tränar tre gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att 14 ungdomar bli skjutsad 440 kronor Genom detta tjänar butiken pengar Hur då? med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor 3 ligger Anta 2 km att från du ska din bostad köpa en Du ny har tröja valet att i en butik Källa: ålder Så Konsumentverket här Månadspeng mycket pengar 2011 får Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven 10 svenska 130 ungdomar kronor har kunskaper Genom om detta samhällsresurser tjänar butiken och fördelning pengar och Hur Eleven då? kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det Vilket genom alternativ att undersöka skulle hur den privata du välja? ekonomin Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt och 11 jämföra 140 med kronor ett företags 5 och Anta använd att du begreppen tränar tre gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar 12 cykla eller att bli ålder 200 kronor skjutsad Månadspeng 4 Varför tror du att man får mer pengar ju äldre man blir? med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor 130 kronor Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar ligger 2 km från din bostad Du har valet att kronor 140 kronor Eleven kan beskriva samband som 15 har att göra med kronor 200 kronor Eleven 4 har kunskaper Varför om tror samhällsresurser du att man och får fördelning mer pengar och Eleven ju äldre kan i sina man beskrivningar blir? av den privata ekonomin använda visar det Vilket genom alternativ att undersöka skulle hur den privata du välja? ekonomin Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt Källa: och jämföra Konsumentverket 13 med 280 ett företags kronor 2011 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar kronor kronor 5 Anta att du tränar tre gånger i veckan under antingen cykla eller att bli Källa: skjutsad Konsumentverket med bil 2011 Eleven kan beskriva samband som har att göra med hela Eleven har kunskaper året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom ligger att 2 undersöka km från din hur den bostad privata Du ekonomin har valet fungerar att begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags 5 Anta att du tränar tre gånger i veckan under antingen cykla eller att bli skjutsad med bil Vilket hela alternativ året, utom skulle på vintern du välja? Träningshallen Motivera ditt svar till och från träningshallen och använd ligger 2 begreppen km från din ekonomi bostad Du och har valet miljö att i ditt svar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom Vilket att undersöka alternativ hur den skulle privata du ekonomin välja? fungerar Motivera begrepp ditt på ett svar fungerande sätt och jämföra med ett företags och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom att undersöka hur den privata ekonomin fungerar begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och visar det genom att undersöka hur den privata ekonomin fungerar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags Kopiering förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se s 1 Kopiering förbjuden Se s 1 Kopiering förbjuden Se s 1 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 4

5 6 Du vet säkert att det är mer miljövänligt att äta ekologiskt odlad mat Samtidigt är sådan mat dyrare än icke-ekologiskt odlad mat Anta att du står inför valet att själv få välja vad du ska äta Om du väljer den billigare maten så får du själv behålla pengarna som blir över Vad väljer du? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi, miljö och hälsa i ditt svar geografi samhällskunskap 7 a) Nu ska du ta ställning till sex olika alternativ som alla påverkar vår gemensamma miljö och din Din uppgift är att rangordna de sex alternativen från det du mest av allt kan tänka dig att ställa upp på (1) till det du minst av allt kan tänka dig att ställa upp på (6) de åtta alternativen 1 6 Endast resa på en lång semesterresa vart femte år Avstå från att bli skjutsad med bil till någon fritidsaktivitet Bara duscha varmt maximalt i två minuter per dag Äta mer och oftare grönsaker och frukt jämfört med godis, glass, pizza och hamburgare Spara pengar genom att till största delen använda ärvda kläder från syskon och vänner samt köpa mer second hand-kläder Ta över gamla modeller av mobiltelefoner gratis från syskon eller kompisar istället för att köpa nya och dyra mobiler b) Resonera till slut om varför du satt en sak som nummer 1 och en annan sak som nummer 6 Kopiering förbjuden Se s 1 KUNSKAPS- KRAV! Eleven kan utifrån ett givet exempel resonera om hur de kan påverka beslut som har att göra med ekonomi, miljö eller hälsa och beskriver då samband med underbyggda resonemang Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter i elevnära ekonomiska samhällsfrågor och miljöfrågor med egna resonemang och med underbyggda argument/motiveringar 39 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 5

6 Samhällsresurser och fördelning värdera olika ståndpunkter ÖVNING 5, SIDAN Anta att du tränar tre gånger i veckan under hela året, utom på vintern Träningshallen ligger 2 km från din bostad Du har valet att antingen cykla eller bli skjutsad med bil till och från träningshallen Vilket alternativ väljer du? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar ELEVSVAR 1 Jag skulle ta bilen Det är inte bra för miljön och ekonomin Skulle jag ta cykeln så är det ju bättre Men jag orkar nog inte Kommentar: Få fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Få perspektiv ELEVSVAR 2 Jag skulle cykla för att då sparar vi i familjen pengar och det är bra för vår ekonomin Att cykla är också bättre än att åka bil för miljön Dessutom får jag bättre kondis Kommentar: Fler fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Fler perspektiv ELEVSVAR 3 Jag skulle nog ta bilen eftersom jag är så mörkrädd, även om familjens ekonomi blir sämre när pengar går till bensinen Det är bättre för miljön att cykla En bil släpper ut avgaser som påverkar miljön Det allra bästa vore ju om alla i laget cyklade Då kan man cykla tillsammans Hela laget får bättre kondis och då blir det mycket mindre avgaser Av pengarna som vi sparar kan vi köpa nya tröjor till laget Kommentar: Många fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Många perspektiv BETYG E BETYG C BETYG A Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument Bedömningsstöd i geografi Göran Svanelid och Liber AB Kopiering tilllåten och samhällskunskap åk 6 11 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 6

Tummen upp! Svenska åk 6

Tummen upp! Svenska åk 6 Tummen upp! Svenska åk 6 PROVLEKTION: SKRIVA OCH ANPASSA SPRÅKET Tummen upp! är en serie häften som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektionen Följande provlektion

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. 1 Samhällskunskap åk 6 2013

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. 1 Samhällskunskap åk 6 2013 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 6 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. 1 Samhällskunskap

Läs mer

Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7

Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7 > < ; :.... ;. :. >. >. Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser Liber Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE

Läs mer

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 /Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 - Eleven har kunskaper om MR & BR och visar de genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. - Eleven kan samtala

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet 1 Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Det här materialet är tänkt att inspirera och

Läs mer

Skol paket Gör demokrati i skolan! 1

Skol paket Gör demokrati i skolan! 1 Skolpaket Gör dem okrati i s k olan! 1 Innehåll 1. Användarguide till skolpaketet 3 2. Referensmaterial 5 3. Utbildningsfilmerna 6 4. Övningskompendium 7 Övning 1 Mitt Malmö 8 Övning 2 Vart går pengarna?

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 TUMMEN UPP! Ç Idrott och hälsa ÅK 3 Chris Qwist KARTLÄGGNING LGR 11 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Den här handledningen är ett hjälpmedel för dig som ska arbeta

Läs mer

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Privatekonomi ett ämnesöverskridande projektarbete för gymnasieskolan Finansinspektionen arbetar för ökade kunskaper

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi LEKTIONSTIPS FRÅN SWEDBANK OCH SPARBANKERNA LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi 1/9 Till dig som är lärare

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. Innehåll

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR EGNA VAL OCH EGET ANSVAR INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Vi hoppas att ni hade en kul och lärorik dag på Parken Zoo och Vattenreningsverket! Visst är djuren fina och betydelsefulla för ett

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Ämnesproven i grundskolans årskurs 6 Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Inledning Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för och införa nationella prov i SO-ämnena (dvs. geografi,

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Berättaren är en flicka, eller pojke, som ska köpa julklappar. Hon/han ger en tjuga till en kvinna som sitter och tigger. I en affär blir berättaren

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer