Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11."

Transkript

1 Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion är ett utdrag ur Tummen upp! I uppgiften prövas elevernas förmåga att uttrycka och värdera olika handlingsalternativ utifrån hälsa, ekonomi och miljö tre perspektiv av hållbar utveckling Lektionen består av: Tummen upp! lärarsida från sidan 48 Elevuppgifterna 5-7 från sidan -39 Utdrag ur bedömningsstödet, se nedan Bedömningsstöd Till Tummen upp! finns ett kostnadsfritt och nedladdningsbart bedömningsstöd som hjälper dig att värdera elevsvaren i förhållande till kunskapskraven Det tar upp utvalda uppgifter och visar på vilka kvalitetsaspekter som bör beaktas Bifogat finns ett utdrag kopplat till en av elevuppgifterna Hela dokumentet hittar du här Så här arbetar du med provlektionen: 1 Läs igenom lärarsidan och uppgifterna 2 Kopiera upp sidorna med elevuppgifter till klassen 3 Låt eleverna lösa uppgifterna 4 Använd bedömningsstödet som hjälp vid rättning och återkoppling Gärna tillsammans med eleverna Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 1

2 Mer om förmågorna: Att uttrycka ståndpunkter är en förmåga som, med lite olika formuleringar i kunskapskraven, återfinns i såväl samhällskunskap som svenska Här finns möjligheter till ämnesövergripande undervisning Svenskan fokuserar på att få eleverna att uttrycka egna åsikter i samtal I samhällskunskap görs ingen skillnad på talad och skriftlig kommunikation, men de frågor som berörs ska vara elevnära samhällsfrågor Samtidigt tillkommer momentet att värdera argument Av kunskapskraven och nationella provet i åk 6 går att utläsa några mer konkreta kvalitetsmått att använda när du bedömer förmågan att uttrycka och värdera ståndpunkter: Uttrycka och värdera ståndpunkter: I vilken utsträckning tar eleven upp både för- och nackdelar? Hur mycket konkretiserar eleven för att underbygga sina argument? Hur mycket problematiserar eleven i sina resonemang? Tips för fortsatt arbete! Förbered två korta texter som argumenterar för respektive emot någon elevnära samhällsfråga, tex byggandet av ett nytt nöjesfält i skolans närområde Se till att texterna även bemöter varandras argument, så att eleverna får hjälp att värdera varje argument för sig Två argument och två motargument per text är lagom Då får eleverna sammanlagt fyra argument att fundera på (tex: nöjesfältet skulle få många/få besökare; den föreslagna platsen är lämplig/olämplig; kommunen skulle tjäna/förlora på nöjesfältet; nöjesfält är ett bra/dåligt fritidsnöje) Låt eleverna läsa texterna och instruera dem att försöka hitta argumenten i respektive text Gå sedan igenom detta i helklass och skriv upp argumenten på tavlan Eleverna får därefter debattera varje argument för sig och rösta om huruvida de håller med eller inte Slutligen får eleverna även rösta om vilket argument de tycker väger tyngst Skriv upp röstresultaten på tavlan Utifrån värderingen av de enskilda argumenten och deras inbördes vikt kan du förutsäga vad klassen kommer att tycka i själva sakfrågan Som en kontroll kan du låta dem rösta om den också Övningen hjälper eleverna att förstå hur de kan analysera en argumentation Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 2

3 Lärarsida Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap, kartläggning åk 6 är kartlägger elevens kunskaper i geografi och samhällskunskap utifrån kunskapskraven i Lgr 11 Här får eleven möjlighet att träna förmågor som att analysera, ta ställning, värdera, argumentera och resonera etc i många sk öppna uppgifter Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda enligt rubrikerna: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav där syftet avslutas med vilka förmågor som undervisningen ska utveckla Det är samtidigt viktigt att inse att samma förmågor ska bedömas Av detta följer att eleverna måste förstå vilka de aktuella förmågorna är, hur de kan utvecklas och bedömas de ViKTiGaSTe förmågorna Analysförmågan (att analysera tex orsaker till, konsekvenser av och förslag på lösningar/förbättringar, se samband och se utifrån olika perspektiv) Kommunikativa förmågan (att kommunicera tex föra resonemang, uttrycka ståndpunkter och argumentera) Procedurförmågan (att bearbeta fakta tex söka information, använda kartor, olika källor och diagram) Begreppsförmågan (att visa att man förstår tex förklara betydelsen av olika begrepp, beskriva med andra ord, använda begrepp i rätt sammanhang) Förmågorna återfinns i alla skolämnen, vilket innebär att de tillsammans kan bli den röda tråd som ska genomsyra undervisningen, bedömningen, utvecklingssamtal, IUP, läxor och prov en SaMlad översikt i GeoGrafi och SaMhällSKUNSKap När eleverna arbetar med det här häftet rekommenderar vi att ni emellanåt gör en avstämning i matriserna på sidorna De kan användas för läraren och elevens egna reflektioner Kanske kommer ni tillsammans fram till att eleven behöver träna mer på en viss förmåga eller ett kunskapskrav i geografi eller samhällskunskap Använd gärna matriserna som underlag för pedagogiska planeringar, utvecklingssamtal och individuella planeringar Till ytterligare hjälp för bedömning finns ett bedömningsstöd i pdf-format att ladda ner från liberse, där finns även facit till uppgifterna Se vidare: skolverketse samt liberse för bedömningsstöd fakta, förståelse och analys Notera att uppdelningen av övningarna i häftet i Fakta, Förståelse och Analys är till för att ge eleverna en fingervisning om vilken förmåga de i huvudsak tränar Fakta, Förståelse och Analys motsvarar inte kunskapsnivåerna E, C och A De olika kunskapsnivåerna återfinns alla inom respektive kunskapsform och eleven kan många gånger visa detta genom att svara mer eller mindre underbyggt på respektive uppgift 48 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 3

4 samhällskunskap samhällskunskap geografi samhällskunsk geogra KUNSKAPS- KRAV! geografi samhällskunskap företagets budget över sina inkomster inkomster är och utgifter konsumera förståelse a) Varifrån och får en analys familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Så här mycket pengar får b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska längre ungdomar tid 1 familjens Visa Genom inkomster att detta du förstår tjänar är vad butiken orden pengar betyder Hur Skriv då? en mening med varje ord 2 SaMhällSreSUrSer Det är är betydligt lika viktigt större för än en inkomsterna? enskild familj som och för alla företag fördelning att ha kontroll företagets budget över sina inkomster inkomster är och utgifter ålder Månadspeng din ekonomi och konsumtion kronor konsumera a) Varifrån får en familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel kronor 3 SaMhällSreSUrSer Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik och fördelning Så här mycket pengar får b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska en 12 längre ungdomar 200 tid kronor familjens 4 förståelse Genom Varför inkomster tror detta du tjänar att man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? är betydligt och är större analys äldre man blir? 2 än inkomsterna? din Det är kronor Tycker ekonomi lika viktigt för du det är rättvist? och en enskild konsumtion familj som för alla företag att ha kontroll Motivera ditt svar företagets 1 över Visa kronor sina att inkomster du inkomster förstår är vad och orden utgifter betyder Skriv en mening med varje ålder ord Månadspeng kronor budget förståelse a) Varifrån får och en familj analys och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska längre 12 ungdomar tid 200 kronor 4 familjens 1 Varför Genom Visa inkomster tror detta att du du tjänar är att förstår man butiken vad får mer orden pengar pengar betyder Hur ju då? äldre Skriv man en mening blir? med varje ord konsumera är betydligt större än inkomsterna? kronor 5 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar företagets budget Anta inkomster att du tränar är tre gånger i veckan under antingen cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil 2 Det hela är året, lika utom viktigt på vintern för en enskild Träningshallen familj som för till alla och företag från träningshallen att ha 15 kontroll kronor konsumera över ligger sina 2 km inkomster från din bostad och utgifter Du har valet att 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska en längre 12 ungdomar tid 200 kronor 4 Varför Genom tror detta du tjänar att man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? 2 a) äldre man blir? Vilket är Varifrån Det betydligt alternativ är lika får större en viktigt familj skulle än för du inkomsterna? och en ett välja? enskild företag Motivera familj sina ditt som inkomster? svar för alla företag Ge exempel i genomsnitt 13 att ha kontroll per månad: 280 kronor 5 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar familjens och Anta över använd inkomster att sina du begreppen tränar inkomster är tre gånger ekonomi och i veckan utgifter och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor a) Varifrån får en familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 företagets Anta ligger att inkomster 2 du km ska från är köpa din bostad en ny Du tröja har valet i en att butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 svenska 12 ungdomar 4 familjens 200 kronor Varför Genom tror detta inkomster du tjänar att är man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? äldre man blir? Vilket alternativ skulle du välja? Motivera ditt svar kronor 5 Tycker b) Vad kan du det hända är rättvist? om en familjs Motivera och ditt ett svar företags utgifter under en längre tid företagets och Anta använd att inkomster du begreppen tränar tre är gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil är betydligt större än inkomsterna? hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor ligger 2 km från din bostad Du har valet att Källa: 11 Konsumentverket 140 kronor 2011 FAKTA, FÖRSTÅELSE b) Vad och kan ANALYS hända om en familjs och ett Eleven företags kan beskriva utgifter samband under som har en att längre göra med tid Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av 12 den privata 200 ekonomin kronor 4 Varför använda visar det Vilket genom alternativ är tror betydligt du att man undersöka skulle hur större får den privata du än mer välja? ekonomin inkomsterna? pengar ju äldre man blir? 3 Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags 5 Tycker Anta att du du det ska är köpa rättvist? en ny Motivera tröja i en ditt butik Så 13här mycket 280 pengar kronor får svar svenska och Anta använd att du begreppen tränar tre gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att 14 ungdomar bli skjutsad 440 kronor Genom detta tjänar butiken pengar Hur då? med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor 3 ligger Anta 2 km att från du ska din bostad köpa en Du ny har tröja valet att i en butik Källa: ålder Så Konsumentverket här Månadspeng mycket pengar 2011 får Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven 10 svenska 130 ungdomar kronor har kunskaper Genom om detta samhällsresurser tjänar butiken och fördelning pengar och Hur Eleven då? kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det Vilket genom alternativ att undersöka skulle hur den privata du välja? ekonomin Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt och 11 jämföra 140 med kronor ett företags 5 och Anta använd att du begreppen tränar tre gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar 12 cykla eller att bli ålder 200 kronor skjutsad Månadspeng 4 Varför tror du att man får mer pengar ju äldre man blir? med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor 130 kronor Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar ligger 2 km från din bostad Du har valet att kronor 140 kronor Eleven kan beskriva samband som 15 har att göra med kronor 200 kronor Eleven 4 har kunskaper Varför om tror samhällsresurser du att man och får fördelning mer pengar och Eleven ju äldre kan i sina man beskrivningar blir? av den privata ekonomin använda visar det Vilket genom alternativ att undersöka skulle hur den privata du välja? ekonomin Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt Källa: och jämföra Konsumentverket 13 med 280 ett företags kronor 2011 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar kronor kronor 5 Anta att du tränar tre gånger i veckan under antingen cykla eller att bli Källa: skjutsad Konsumentverket med bil 2011 Eleven kan beskriva samband som har att göra med hela Eleven har kunskaper året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom ligger att 2 undersöka km från din hur den bostad privata Du ekonomin har valet fungerar att begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags 5 Anta att du tränar tre gånger i veckan under antingen cykla eller att bli skjutsad med bil Vilket hela alternativ året, utom skulle på vintern du välja? Träningshallen Motivera ditt svar till och från träningshallen och använd ligger 2 begreppen km från din ekonomi bostad Du och har valet miljö att i ditt svar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom Vilket att undersöka alternativ hur den skulle privata du ekonomin välja? fungerar Motivera begrepp ditt på ett svar fungerande sätt och jämföra med ett företags och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom att undersöka hur den privata ekonomin fungerar begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och visar det genom att undersöka hur den privata ekonomin fungerar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags Kopiering förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se s 1 Kopiering förbjuden Se s 1 Kopiering förbjuden Se s 1 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 4

5 6 Du vet säkert att det är mer miljövänligt att äta ekologiskt odlad mat Samtidigt är sådan mat dyrare än icke-ekologiskt odlad mat Anta att du står inför valet att själv få välja vad du ska äta Om du väljer den billigare maten så får du själv behålla pengarna som blir över Vad väljer du? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi, miljö och hälsa i ditt svar geografi samhällskunskap 7 a) Nu ska du ta ställning till sex olika alternativ som alla påverkar vår gemensamma miljö och din Din uppgift är att rangordna de sex alternativen från det du mest av allt kan tänka dig att ställa upp på (1) till det du minst av allt kan tänka dig att ställa upp på (6) de åtta alternativen 1 6 Endast resa på en lång semesterresa vart femte år Avstå från att bli skjutsad med bil till någon fritidsaktivitet Bara duscha varmt maximalt i två minuter per dag Äta mer och oftare grönsaker och frukt jämfört med godis, glass, pizza och hamburgare Spara pengar genom att till största delen använda ärvda kläder från syskon och vänner samt köpa mer second hand-kläder Ta över gamla modeller av mobiltelefoner gratis från syskon eller kompisar istället för att köpa nya och dyra mobiler b) Resonera till slut om varför du satt en sak som nummer 1 och en annan sak som nummer 6 Kopiering förbjuden Se s 1 KUNSKAPS- KRAV! Eleven kan utifrån ett givet exempel resonera om hur de kan påverka beslut som har att göra med ekonomi, miljö eller hälsa och beskriver då samband med underbyggda resonemang Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter i elevnära ekonomiska samhällsfrågor och miljöfrågor med egna resonemang och med underbyggda argument/motiveringar 39 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 5

6 Samhällsresurser och fördelning värdera olika ståndpunkter ÖVNING 5, SIDAN Anta att du tränar tre gånger i veckan under hela året, utom på vintern Träningshallen ligger 2 km från din bostad Du har valet att antingen cykla eller bli skjutsad med bil till och från träningshallen Vilket alternativ väljer du? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar ELEVSVAR 1 Jag skulle ta bilen Det är inte bra för miljön och ekonomin Skulle jag ta cykeln så är det ju bättre Men jag orkar nog inte Kommentar: Få fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Få perspektiv ELEVSVAR 2 Jag skulle cykla för att då sparar vi i familjen pengar och det är bra för vår ekonomin Att cykla är också bättre än att åka bil för miljön Dessutom får jag bättre kondis Kommentar: Fler fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Fler perspektiv ELEVSVAR 3 Jag skulle nog ta bilen eftersom jag är så mörkrädd, även om familjens ekonomi blir sämre när pengar går till bensinen Det är bättre för miljön att cykla En bil släpper ut avgaser som påverkar miljön Det allra bästa vore ju om alla i laget cyklade Då kan man cykla tillsammans Hela laget får bättre kondis och då blir det mycket mindre avgaser Av pengarna som vi sparar kan vi köpa nya tröjor till laget Kommentar: Många fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Många perspektiv BETYG E BETYG C BETYG A Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument Bedömningsstöd i geografi Göran Svanelid och Liber AB Kopiering tilllåten och samhällskunskap åk 6 11 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 6

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Tummen upp! Svenska åk 6

Tummen upp! Svenska åk 6 Tummen upp! Svenska åk 6 PROVLEKTION: SKRIVA OCH ANPASSA SPRÅKET Tummen upp! är en serie häften som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektionen Följande provlektion

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 TUMMEN UPP! Ç Idrott och hälsa ÅK 3 Chris Qwist KARTLÄGGNING LGR 11 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola.

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Vi började med att prata om miljön, se på film och fundera över vad Hållbar utveckling kan innebära för oss på skolan. Grupperna

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7

Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7 > < ; :.... ;. :. >. >. Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser Liber Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Ämnesproven i grundskolans årskurs 6 Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Inledning Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för och införa nationella prov i SO-ämnena (dvs. geografi,

Läs mer

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 84 Mod utan gränser KOPPLINGEN TILL GY 11 OCH LGR 11 Många lärare upplever

Läs mer

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 /Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 - Eleven har kunskaper om MR & BR och visar de genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. - Eleven kan samtala

Läs mer

Flytta hemifrån Lärarhandledning

Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån är en programserie bestående av 6 program som givits ut av UR. Programmen vänder sig främst till ungdomar i skolår 9 och gymnasiet och de behandlar olika

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Bedömningsstödet, en beskrivning

Bedömningsstödet, en beskrivning Se den andre Prov- och bedömningsbank inom ett huvudområde av samhällskunskap för grundskolan Bedömningsstödet, en beskrivning Bedömningsstödet.. Samhällskunskap Två för ämnet grundläggande perspektiv

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen!

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Boken om-serien Boken om-serien är skriven med den lätthet som blivit ett signum för Hans Persson. Via vardagsnära texter och enkla experiment

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Autism - Språkstörning - konsekvenser för förskola och skola

Autism - Språkstörning - konsekvenser för förskola och skola Autism - Språkstörning - konsekvenser för förskola och skola www.aspeflo.se ulrika@aspeflo.se INKLUDERANDE OCH UTVECKLANDE UNDERVISNING Att undervisa är att visa under Att undervisa innebär att omvandla

Läs mer

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital HJ Skolverkets KURSplanR på enklare svenska n r 1 2012 / 2013 89 kr tt magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven alla ämnen åk1-9 FRÅN Byråkratsvenska TILL svenska odigital app GRTIS De 4 viktigaste

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Svenska för dig Läs & diskutera!

Svenska för dig Läs & diskutera! Svenska för dig Läs & diskutera! Med Lgr 11 som utgångspunkt har denna nya spännande serie vuxit fram. Delarna fokuserar på olika moment i svenskämnet för att tillsammans täcka in det centrala innehållet

Läs mer

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7 Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Storyline Bilgren 4-6

Storyline Bilgren 4-6 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Storyline Bilgren 4-6 Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4-6. Eleverna får till en början möta familjen Bilgren

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Boken om SO 1-3 bokens innehåll kopplat till LGR11

Boken om SO 1-3 bokens innehåll kopplat till LGR11 Boken om SO 1-3 bokens innehåll kopplat till LGR11 KAPitel 1-7 Förmågor Centralt innehåll Utviket Vad är SO? Du och jag Förr i tiden Att leva tillsammans Analysera (se samband, orsaker, konsekvenser) Skildringar

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

Varmt välkomna v till Klagshamns rektorsområde

Varmt välkomna v till Klagshamns rektorsområde Varmt välkomna v till Klagshamns rektorsområde Vision för f Klagshamns ro På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar f känna k stolthet över sin skola och förskola. f Ledorden kunskap,

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Pass 3 Bygga ett samhälle

Pass 3 Bygga ett samhälle Kursplaner åk 1 3 Pass 1 Vad är ett samhälle? Samhällskunskap Att leva i närområdet Centrala samhälls funktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Yrken och verksamheter i närområdet.

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar IV

Tonåringarna och deras pengar IV Tonåringarna och deras pengar IV RAPPORT Tonåringarna och deras pengar 2003 Ulla Samuel Institutet för Privatekonomi November 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Tonåringarna och deras

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi LEKTIONSTIPS FRÅN SWEDBANK OCH SPARBANKERNA LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi 1/9 Till dig som är lärare

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar som används på föräldramöten från förskola till åk9 FÖRSKOLEKLASS - ÅK6

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar som används på föräldramöten från förskola till åk9 FÖRSKOLEKLASS - ÅK6 siffra som motsvarar ditt svar framför dig (siffran dold). När alla valt vänds korten upp. Var och en får sedan berätta varför de valt som Följa med okänd familj Ditt barn säger att hon/han vill följa

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Namn: Klass: Datum: Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: LPP Kommunikation Svenska åk 7 1. Syfte Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 )

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet,

Läs mer

- Industrialiseringen av Sverige från 1800-talet till idag

- Industrialiseringen av Sverige från 1800-talet till idag Teknikhistoria - Industrialiseringen av Sverige från 1800-talet till idag Ett ämnesövergripande område i ämnena: NO och SO Förmågor: Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. 1 Samhällskunskap åk 6 2013

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. 1 Samhällskunskap åk 6 2013 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 6 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. 1 Samhällskunskap

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

SKRIVA LÄSA LYSSNA TALA KARTLÄGGNING LGR 11 ÅK4 TUMMEN UPP! SVENSKA. Ulrika Wendéus

SKRIVA LÄSA LYSSNA TALA KARTLÄGGNING LGR 11 ÅK4 TUMMEN UPP! SVENSKA. Ulrika Wendéus Ç TUMMEN UPP! LÄSA LYSSNA TALA A SKRIVA ÅK4 SVENSKA KARTLÄGGNING LGR 11 Ulrika Wendéus Kartläggningen visar om eleven är på god väg mot kunskapskraven i slutet av åk 6 då eleven kan: läsa skönlitteratur

Läs mer

VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE: VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 5. Varför behövs det regler? Kan eleven framföra sina åsikter? Kan eleven förklara varför regler behövs? Kan eleven se vad konsekvenserna skulle bli om det inte

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven Trerätters år 9 Förankring i kursplanen Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att planera och tillaga måltider och att genomföra uppgifter som förekommer i ett hem. använda metoder, livsmedel och

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Provlektion till Uppdrag: Matte 9

Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Linjära funktioner En resa i biljettdjungeln I läromedlet Uppdrag: Matte arbetar eleverna med två spår, Uppdrag eller Räkna på. Här kommer ett prov på en lektion där uppdraget

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Syfte Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Vera som är häxa. Hennes kompis Sira fick en häxkvast när hon fyllde år. Vera vill också ha en kvast. Problemet är att hennes föräldrar

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer