Resultatredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatredovisning 2007"

Transkript

1 Resultatredovisning 2007

2 Innehållsförteckning Förord Övergripande verksamhetsmål...5 a) Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv... 5 b) Ett barnperspektiv... 5 c) Internationellt och interkulturellt utbyte Stöd till regionala resurscentrum för film och video...8 a) Bidragsgivningens fördelning... 8 b) Analys av bidragsgivningens effekter för filmverksamheten i de berörda regionerna Stöd till film i skolan a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa b) Antalet kommuner i vilka skolbio bedrivs samt en uppskattning av antalet besök på skolbiovisningarna Stöd och åtgärder för främjande av distribution och visning av värdefull film a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa...14 b) Den digitala biografutvecklingen, främst när det gäller biografer på mindre orter Stöd till film och video för syntolkning och textning på svenskt språk a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa b) Antalet samt den geografiska spridningen av svenska filmer som syntolkats respektive gjorts i en textad version...21 c) Den tekniska utvecklingen på området Arkiv, dokumentation, Cinemateket a) Filmarkivet åtgärder, resultat och nyttjande...23 b) Mängden omkopierad kortfilm samt antalet restaurerade svenska färgfilmer c) Samarbetet med forskarsamhället och Statens ljud- och bildarkiv...25 d) Biblioteket och bildarkivet åtgärder, resultat och nyttjande...25 e) Cinemateket åtgärder, resultat och nyttjande Filmarkivet i Grängesberg a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa b) Antalet depositioner och förvärv (donationer) samt omfattningen av arkivets nyttjande Informationsverksamhet a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa Utlandsverksamhet a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa...33 b) Antalet svenska filmer som deltagit vid centrala festivaler Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning a) Vilka av den nationella strategins prioriteringar som är relevanta för Filminstitutet och vilka av institutets verksamheter som berörts eller kommer att beröras...37 b) Formerna för medverkan och samverkan med det organ som har det regionala utvecklingsansvaret i länet c) Planerade och genomförda insatser med andra berörda centrala myndigheter och aktörer

3 11. EU:s MEDIA-program a) Antalet svenska ansökningar till EU:s MEDIA-program b) Antalet svenska ansökningar som beviljats stöd c) Hur mycket EU-medel som utbetalats till svenska projekt Bilaga 1. Digital biografutveckling a) Tendenser under året...41 b) Framtida utvecklingstendenser

4

5 1. Övergripande verksamhetsmål Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Filminstitutets verksamhet. Ett barnsperspektiv skall integreras i Filminstitutets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar. Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Filminstitutets verksamhet. a) Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv Filminstitutet har de senaste åren arbetat aktivt med jämställdhet och mångfald såväl internt som externt. I samband med att Filminstitutets jämställdhetsplan reviderades genomfördes en enkät bland alla anställda i syfte att undersöka arbetsmiljön ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Sammanställningen av undersökningen är ännu inte helt slutförd men det mesta tyder på att arbetet och arbetsmiljön vid Filminstitutet lämpar sig mycket väl för bägge könen och att det finns goda förutsättningar att förena arbete och familjeliv. Filminstitutet har under året arrangerat ett heldagsseminarium för alla anställda på temat mångfald. Syftet med seminariet var att öka kunskapen om hur ett mångfaldsperspektiv skall integreras inom alla olika verksamheter. Under året har Filminstitutets olika enheter utarbetat verksamhetsplaner vari enhetens arbete med mångfald redovisas. Inom ramen för Filminstitutets övergripande verksamhetsplan har en mångfaldspolicy utarbetats. Den slår fast att Filminstitutet har höga ambitioner när det gäller jämställdhet och mångfald, att vi strävar efter att rekrytera medarbetare med skiftande bakgrund samt att jämställdhet och mångfald ska finnas i hela vår organisation, på alla nivåer och bidra till vår verksamhetsutveckling. Vidare slår den fast att alla har ett ansvar för jämställdhet och mångfald men att ett särskilt ansvar åvilar cheferna som ska vara pådrivande i dessa frågor. Den totala könsfördelningen inom Filminstitutet är mycket jämn med en mindre överrepresentation av kvinnor. Av 108 anställda är 56 kvinnor och 52 män. Inom ledningen är könsfördelningen också jämn; av 13 enhetschefer är 7 kvinnor och 6 män. Dock är männen klart underrepresenterade i ledningsgruppen där 2 av 6 ledamöter är män. Avdelningen Produktionsstöd har under året arbetat aktivt för att förverkliga Filmavtalets mål om att stödet till svensk filmproduktion skall fördelas jämnt mellan män och kvinnor. Målet innebär att andelen kvinnor i för filmproduktionen centrala funktioner skall öka under avtalsperioden. Inom stödet till import och lansering av kvalitetsfilm har filmer från Asien, Afrika och Sydamerika prioriterats, då filmer från dessa världsdelar är sällsynta på den svenska biografrepertoaren. Inom samma stöd har avseende fästs vid om filmerna haft en kvinnlig regissör. Filminstitutet har under 2007 fördelat ett stöd till International Female Film Festival i Malmö, en filmfestival med fokus på kvinnliga filmare. Under året har Cinemateket dessutom arrangerat flera evenemang för att lyfta fram kvinnliga filmskapare. b) Ett barnperspektiv Ett övergripande barnperspektiv har under året integrerats i Filminstitutets verksamhet framförallt genom tre satsningar. 5

6 Inom avdelningen Publiken har en särskild enhet - Barn och ungdom inrättats med syftet att samordna Filminstitutets aktiviteter inom det filmpedagogiska området. Enheten arbetar för att tillgodose barn och ungdomars tillgång till ett varierat filmutbud, för att utveckla barn och ungdomars förmåga att reflektera kring film och media samt för att öka barn och ungdomars möjligheter att uttrycka sig med rörliga bilder. Inom avdelningen Produktionsstöd finns en särskild barnfilmskonsulent med ansvar för stöd till filmer som riktar sig till en barnpublik. Dessutom har ett utvidgat uppdrag tilldelats Cinemateket för att tillgängliggöra filmarvet för barn och ungdomar. Att öka barns och ungas delaktighet och inflytande är ett centralt mål med Filminstitutets stöd till film i skolan. Ett viktigt syfte med stödet till regionala resurscentrum är också att utveckla barns och ungdomars möjligheter till eget skapande i hela landet. I november 2006 lanserades en webbplats för unga filmintresserade i Norden, där ungdomar kan lägga upp sina filmer och få råd och tips av mentorer i form av erfarna nordiska filmarbetare. Projektet har tagits fram i samarbete mellan de nordiska filminstituten och med stöd från Nordiska Ministerrådet. Till och med 2007 har brukare registrerat sig på webbplatsen. Av dessa brukare utgörs mer än 40 procent av svenska ungdomar. c) Internationellt och interkulturellt utbyte Filminstitutet är i dag starkt internationaliserat inom alla sina grenar produktion, arkiv, information, distribution och visning. Det internationella perspektivet är därmed integrerat i hela Filminstitutets verksamhet. Utlandsavdelningen har ett särskilt ansvar att förse festivaler över hela världen med ny svensk film och förmedla kontakter mellan svensk och utländsk filmbransch. Även en rad olika särskilda satsningar genomförs bl.a. filmveckor. Dessutom visar Cinemateket film från hela världen, biblioteket förser svensk allmänhet och forskare med internationell filmlitteratur, filmarkivet visar verk ur den svenska filmhistorien på arkiv, cinematek och festivaler över hela världen. Intresset för den svenska modellen för skolbio väcker stor internationell uppmärksamhet. Under de olika avsnitten i denna redovisning ges en fylligare beskrivning av hur internationaliseringen griper in i Filminstitutets olika verksamheter Organiserat samarbete Filminstitutet är aktivit inom flera olika internationella organ såsom EFAD (European Film Agency Directors), EEP (European Film Promotion), Scandinavian Films, EDCF (European Digital Cinema Forum), FIAF (internationella filmarkivfederationen) som alla är viktiga forum för kunskapsutbyte och kontakter. Särskilt samarbete med Vietnam Under 2006 utvidgades samarbetet med det Vietnamesiska Filminstitutet till att omfatta även frågor kring film i skolan. Samarbetet med Vietnam inom filmområdet inleddes 2002 och avsåg inledningsvis arkivfrågor samt frågor om utformning av och inriktning på nationell filmpolitik. Samarbetet genomförs med stöd från SIDA. I januari 2007 besökte en svensk delegation Hanoi och Ho Chi Minh City för att genomföra workshops med lärare och skolledare. I augusti besökte en grupp vietnamesiska lärare och skolledare Sverige. Som en del i firandet av Astrid Lindgren 100 år genomfördes i november en serie filmvisningar i Hanoi och Ho Chi Minh City, baserade på Astrid Lindgrens böcker. 6

7 Under 2007 genomfördes även flera aktiviteter på arkivområdet. Två vietnamesiska delegationer besökte Sverige. Under hösten genomförde personal från Statens ljud och bildarkiv (SLBA) och Filminstitutet workshops på arkiven i Hanoi och Ho Chi Minh City. I syfte att ge svensk publik tillgång till ny vietnamesisk film visade Cinemateket ett urval av filmer. Dessa filmer visades också under Göteborg International Film Festival. Filmpedagogiskt samarbete Svenska Filminstitutet har under året samarbetat med Sveriges Ambassad i Washington om en temasatsning kring barns rättigheter och svensk barnkultur på House of Sweden i Washington. Arrangemanget genomfördes 12 september till 25 november 2007 och kallades Children First. I satsningen ingick bland annat konferensen Children and Media, som arrangerades tillsammans med The UNESCO International Clearinghouse vid Nordicom, Göteborgs universitet samt Medierådet. Den november 2007 deltog Svenska Filminstitutet i det dialogseminarium om barn- och ungdomskultur som Sveriges ambassad i Österrike genomförde i samarbete med kulturhuset Dschungel Wien. Seminariet hade namnet Schweden Wochen och omfattade visningar av svensk barn- och ungdomsfilm. Som en uppföljning av det initiativ som togs av Sveriges ambassad i Storbritannien hösten 2007, kallat Small Feet Go Far, arrangerade Svenska Filminstitutet och Sveriges ambassad i Storbritannien ett uppföljande möte i London den 5-6 december. Svenska Filminstitutet har sedan 2006 deltagit i det utvecklingsarbete kring media literacy som initierats av Medieprogrammet inom Europeiska kommissionen. Filminstitutets har haft en ledamot i Medieprogrammets expertgrupp. Arbetet har bland annat resulterat i dokumentet A European Approach to Media Literacy in the Digital Environment (COM 2007:833). Svenska Filminstitutet avser att i framtiden ytterligare fördjupa och utveckla det europeiska och internationella utbytet inom det filmpedagogiska området. 7

8 2. Stöd till regionala resurscentrum för film och video Målet är att genom stöd till regionala resurscentrum främja regional och lokal filmverksamhet med tyngdpunkt på insatser riktade till barn och ungdom. Stödet avser tre huvudområden: pedagogik, visning och produktion. a) Bidragsgivningens fördelning År 2007 fördelades kr till 19 regionala resurscentrum för film och video, vilket är samma belopp som föregående år. Även fördelningen mellan de olika regionerna är oförändrad. Stöd till regionala resurscentrum för film och video år 2007 (kr) Län Regional aktör Stöd från Regional EU-stöd Filminstitutet Motprestation Västra Götaland Film i Väst Norrbotten Filmpool Nord Värmland Film i Värmland Västernorrland Film i Västernorrl Kalmar, Kronoberg och Blekinge Reaktor Sydost Dalarna Film i Dalarna o00 Skåne Film i Skåne Stockholm Film Stockholm Västerbotten Film i Västerbotten Jämtland Filmpool Jämtland Gotland Film på Gotland Västmanland Film i Västmanland Örebro Film i Örebro Halland Film i Halland Södermanland Film i Sörmland Gävleborg Film Gävleborg Jönköping Film i Jönköp. län Östergötland Film i Öst Uppsala Film i Uppland Summa Samtliga belopp, utom Filminstitutets, baseras på information från regionerna, och har avrundats till jämna tiotusental. b) Analys av bidragsgivningens effekter för filmverksamheten i de berörda regionerna Svenska Filminstitutets stöd ska stimulera utveckling av filmverksamhet inom tre huvudområden: pedagogik, visning/spridning och i viss utsträckning även inom produktion. Ett mål för stödet är att samtliga regioner ska ha tillräckliga resurser för att kunna upprätthålla en miniminivå av verksamhet inom dessa huvudområden. Detta har under senare år resulterat i att så gott som alla regioner är verksamma inom dessa tre områden, även om satsningarnas storlek kan variera kraftigt mellan länen. Fördelning av stöd till regionala resurscentrum (kr) År Antal regioner/regionala aktörer Stöd från Svenska Filminstitutet Regional motprestation, regionala resurscentrum EU-stöd / / * / Samtliga belopp, utom Filminstitutets, baseras på information från regionerna, och har avrundats till jämna tiotusental. * Att beloppet sjunkit hänger samman med att Västra Götalandsregionen kraftigt ökat motprestationen till regionala produktionscentrum, på bekostnad av motsvarande till regionala resurscentrum. 8

9 Ett villkor för stöd är regionala motprestationer, det vill säga skattefinansierat stöd från landsting och kommuner. Av redovisningen ovan framgår att det statliga stödet i stort sett varit oförändrad under perioden. Stödet från EU har samtidigt minskat kraftigt. Den regionala motprestationen ökade dock under Under 2007 har Filminstitutet, i dialog med några pilotregioner, diskuterat en utveckling av stödet. Det handlar om att upprätta överenskommelser mellan stat och region när det gäller den regionala filmutvecklingen. Utgångspunkten har varit att förbättra samarbetet, underlätta för långsiktighet och att tydliggöra ansvarsfördelningen samt mål och uppföljning. Från regionalt håll framfördes behov av rörliga medel för att kunna satsa på filmpolitiskt intressanta utvecklingsprojekt i samverkan med Filminstitutet. Planeringen av överenskommelser fortsätter under Pedagogik Under 2007 har alla regionala resurscentrum bedrivit verksamhet inom det film- och mediepedagogiska området. Hos mindre resurscentrum saknas ofta medel för att arbeta med samtliga tre huvudområden, och där prioriteras insatser för barn och ungdom i enlighet med riktlinjerna för stödet. Filminstitutet har genom enheten Barn och ungdom arrangerat flera nätverksträffar och seminarier för regionala filmkonsulenter för att fortbilda och stärka dem i det filmpedagogiska arbetet. En central uppgift för regionala resurscentrum är att långsiktigt stödja kommunernas arbete med att utveckla det filmpedagogiska arbetet i skolan. Under 2007 har samtliga resurscentrum arrangerat studiedagar för lärare och en del har också genomfört rektorsutbildningar. En tydlig tendens är att allt fler resurscentrum väljer att satsa på samordning, nätverksbyggande och utbildning av lärare framför att hålla egna kurser för elever i länets skolor. Detta är positivt då regionala resurscentrum i första hand ska ha en samordnande roll, det vill säga utveckla och stödja verksamhet som bedrivs på lokal nivå. En annan del av regionala resurscentrums verksamhet handlar om att stödja barns och ungas eget skapande inom rörlig bild på fritiden, vilket sker i form av handledning och annat stöd till unga filmare. De flesta resurscentrum har under året såväl ekonomiskt som konsultativt bidragit till att stödja lokala medieverkstäder. Visning Visning och spridning är det ofta minst prioriterade av de tre verksamhetsområdena både budgetmässigt och personellt. Endast ett fåtal regionala resurscentrum har konsulenter med särskilt uppdrag att arbeta med detta område. I huvudsak beror detta på bristande resurser och flera resurscentrum påtalar behovet av förstärkning inom detta verksamhetsområde. Det finns ett stort och ömsesidigt behov av en förstärkt dialog mellan Filminstitutet och regionerna kring biograf- och distributionsfrågor som bland annat hänger samman med den snabba teknikutvecklingen. Många av landets biografer riskerar att slås ut under den kommande övergången från analog till digital teknik. För att motverka en sådan utveckling krävs att regioner och kommuner engagerar sig i sina lokala biografer. Filminstitutet har därför arbetat offensivt för att samtliga regioner ska öka sitt ansvarstagande gentemot biografägarna i länet. Bland annat arrangerades under hösten en regional träff om biograf- och visningsfrågor på Filmhuset. Under 2007 har alla resurscentrum på olika sätt verkat för att tillgängliggöra regionalt producerad film i sina respektive län. Många ger ut dvd-samlingar med regionalt finansierad film. Flera resurscentrum distribuerar regionalt producerad film via lokala bibliotek. En majoritet bidrar till arrangemang av seminarier och filmvisningar, där regionalt producerade filmer exponeras. De flesta resurscentrum har också engagerat sig i och stött andra festivaler som arrangerats i regionen. 9

10 För fjärde året i rad har samtliga regioner arrangerat videofestivaler för barn och unga, för vilka enhetliga riktlinjer gällt över hela landet, och där de vinnande bidragen deltar i den nationella filmtävlingen Novemberfestivalen i Trollhättan. Enligt redovisningar från länen lämnades totalt 632 bidrag in till de regionala festivalerna Av dessa filmer var cirka 32 procent gjorda av flickor, cirka 59 procent av pojkar och cirka 9 procent av blandade lag. Detta innebär att andelen inskickade bidrag från flickor har ökat något jämfört med Produktion Enligt redovisade uppgifter fördelades sammanlagt kronor till samproduktion av kort- och dokumentärfilm 2007, vilket är en ökning jämfört med En något större del av beloppet fördelades till dokumentärfilm än till kortfilm. Cirka 3,7 miljoner kronor satsades i växthusprojekt som riktar sig till unga filmare (i en del fall också unga i karriären ). Denna satsning ligger helt i linje med uttalade ambitioner att rikta stödet till insatser för ungdom. Nästan alla resurscentrum har stöttat filmskapare genom utlån av digital inspelningsutrustning och ibland också redigeringsutrustning. I några fall handlar det också om små ekonomiska bidrag. Totalt har omkring 370 projekt beviljats stöd Sammanlagt premiärvisades 137 regionalt samfinansierade kort- och dokumentärfilmer under året. Regionalt finansierad kort- och dokumentärfilm Summa fördelat stöd (kr) Antal premiärvisade filmer 64* *Avser enbart de premiärvisade filmer som inkluderades i rapporten Regionalt finansierad kort- och dokumentärfilm

11 3. Stöd till film i skolan Målet är att genom stöd till skolbio ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf samt till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder och om filmarvet. a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa Svenska Filminstitutet fördelar ekonomiskt stöd till kommuner som vill initiera eller utveckla verksamhet med skolbio och arbete med film i skolan. Stödet fördelas i regel under maximalt tre år, varefter kommunerna förväntas ta över det ekonomiska ansvaret för arbetet. Målet är att kommunerna ska etablera och upprätthålla en lokal organisation som utifrån skolornas behov och intressen arbetar för att förmedla filmupplevelser på biograf till elever på skoltid och som lokalt kan driva arbetet med att fördjupa kunskapen om film och andra medier hos lärare och elever. Ambitionen är att eleverna också ska få möjlighet att analysera och diskutera film samt tillfälle att själva uttrycka sig med rörliga bilder. Under 2007 fördelades stöd till 77 filmpedagogiska projekt i 74 kommuner. Totalt fördelades kronor. Resultatet av Filminstitutets arbete är att allt fler kommuner tagit ansvar för arbetet med skolbio och film i skolan. Under 1996 till 2007 har antalet kommuner som bedriver skolbio utan stöd från Filminstitutet ökat från 57 till 124 kommuner. Filminstitutets fokus har i och med detta allt mer förflyttats från att bidra till att initiera verksamhet med skolbio och film i skolan, till att fungera som resurs och stöd för att utveckla det arbete som kommuner och skolor själva bedriver. Det sker bland annat genom utgivning av filmpedagogiskt material, genom att säkerställa att det finns en repertoar av film lämplig för barn- och skolbio, och genom att initiera och utveckla nätverk och mötesplatser för dem som arbetar med film- och mediepedagogiska frågor vid regionala resurscentrum samt i Sveriges kommuner. Filminstitutet har under de senaste åren kunnat fördela stöd till olika typer av utvecklingsprojekt som lett fram till att kommuner formulerat mediepedagogiska program eller planer för kompetensutveckling. Under 2007 beviljades 13 kommuner stöd för att dokumentera, utvärdera och utveckla verksamhet med film och andra medier i skolan. Ett flertal av dem har inlett samarbete med Dramatiska institutet kring kompetensutveckling av lärare. Under 2007 har Filminstitutet fortsatt de särskilda satsningar som inletts under 2006 vad gäller att stimulera verksamhet och skapa nätverk för dem som arbetar med film tillsammans med döva och hörselskadade elever samt de som arbetar med film i särskolan. Satsningen på film i särskolan har lett fram till att Dramatiska institutet under 2008 genomför en uppdragskurs på 6 högskolepoäng som behandlar praktiskt arbete och teori kring rörlig bild och lärande i särskolan. Samverkan med lärarutbildningar Svenska Filminstitutets bedriver ett långsiktigt arbete med att öka kunskapen om film och andra medier i skola och lärarutbildning. Företrädare för lärarutbildningar och regionala resurscentrum bjuds årligen in till de filmpedagogiska konferenser som Svenska Filminstitutet anordnar. Filminstitutet samarbetar även med Dramatiska Institutet rörande lärarutbildningar. Seminarier, konferenser och nätverksträffar Filminstitutet arrangerade vid Göteborg Film Festival, BUFF Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö och vid Umeå filmfestival seminarier om skolbio, mediepedagogik och lokalt publikarbete för lärare, skolledare och kultursekreterare. 11

12 Sedan 2002 har Filminstitutet samarbetat med Riksteatern och Statens kulturråd om att arrangera en årlig nationell konferens för regionala kulturkonsulenter. I planeringsarbetet med årets konferens deltog också Rikskonserter. Konferensen ägde rum på Filmhuset den 7:e november och hade temat barns och ungas rätt till kultur. Under året samarbetade Svenska Filminstitutet med Föreningen Datorn i utbildningen, KK-stiftelsen, Svenska Kommunförbundet, Myndigheten för skolutveckling och Utbildningsradion kring ett arrangemang för lärare och skolledare kallat SVIT Språk och kommunikation med medier och IT i skolan. Arrangemanget ägde rum i oktober 2007 och utgick från en sändning från Utbildningsradion som följdes av regionala konferenser ute i landet. Filminstitutets import och distribution av film Inom ramen för uppdraget Film i skolan bedriver Svenska Filminstitutet en viss egen import av film samt genomför kontinuerliga övertag av filmkopior från andra filmdistributörer för att säkerställa en bred och varierad repertoar av film för skolbio. Även filmer lämpliga för filmklubbar och filmstudiorörelse övertogs. Totalt finns i Svenska Filminstitutets distribution av biograffilmer cirka 500 långfilmer samt ett stort antal kortfilmer. Under 2007 genomfördes visningar av filmer i Filminstitutets distribution. Bland dessa ingick tre nya matinéprogram för den yngsta biopubliken. Under 2007 har Svenska Filminstitutet och Utbildningsradion tillsammans gett ut dvdmaterialet Folkhemmets baksida till stöd för skolans arbete om 1900-talets svenska historia. Materialet består av dokumentärfilmer och kortfilmer kring barnhemsplaceringar och tvångssteriliseringar. Materialet knyter an till Klaus Härös långfilm Den nya människan. Till dvd:n hör ett häfte med essäer som presenterar filmerna. Utgivningen är en del i ett pilotprojekt kring hur pedagogiska filmmaterial kan utformas. Satsning på klassiker Titlar från Filminstitutets projekt Klassiker på bio, där 17 titlar importerades för biografdistribution under , har under året erbjudits och visats inom ramen för skolbio och filmklubbar för ungdomar påbörjade Svenska Filminstitutet ett arbete med ett studiematerial i form av en dvd med filmklipp ur svenska och internationella filmklassiker samt presenterande texter. Det har visat sig vara ett komplicerat arbete att lokalisera rättighetsinnehavare och förhandla rättigheter för detta material. Under 2007 har kontakter knutits med de övriga filminstituten i Norden och diskussioner om ett eventuellt samarbete pågår. b) Antalet kommuner i vilka skolbio bedrivs samt en uppskattning av antalet besök på skolbiovisningarna Kommunala visningar av skolbio Totalt antal Antal kommuner kommuner med som bedriver stöd från skolbio Filminstitutet Antal kommuner utan stöd från Filminstitutet Kommuner med kommunövergripande verksamhet* Totalt antal besök på skolbio * Kommuner där samtliga elever erbjuds skolbio. Organiserad skolbioverksamhet bedrevs läsåret i 176 av Sveriges 290 kommuner. De höga talen för förklaras av att statistiken för detta läsår inkluderar alla kommuner som tog del av de subventionerade visningar av Hip Hip Hora! som erbjöds inom ramen för ett projekt som Svenska Filminstitutet och 12

13 Myndigheten för skolutveckling genomförde på uppdrag av Utbildnings- och kulturdepartementet. Sedan Svenska Filminstitutet 1996 inledde en årlig kartläggning av skolbioverksamheten i Sverige har utvecklingen visat att allt fler kommuner tar ansvar för arbetet med skolbio genom att själva fortsätta bedriva verksamheten också efter att det treåriga stödet från Filminstitutet har upphört. Det totala antalet föreställningar och besök på skolbiovisningarna har dock minskat något. En förklaring till detta är att allt fler kommuner därmed finansierar skolbion helt med egna medel, eftersom kostnaderna för skolbion då ska rymmas inom befintlig budget i konkurrens med annan kulturverksamhet. Många kommuner som under stödperioden låtit samtliga elever ta del av skolbio väljer efter stödperiodens slut att rikta verksamheten till ett begränsat antal årskurser. Vissa kommuner som under stödperioden bekostat bussning av elever från byskolor till biografen avstår från detta då stödet upphört. Ytterligare en förklaring till det minskade antalet besök är också att elevunderlaget har minskat de senaste åren. 13

14 4. Stöd och åtgärder för främjande av distribution och visning av värdefull film Målet är att stimulera till förnyelse och utveckling av distribution och visning av värdefull film samt att säkerställa tillgången till ett brett utbud av värdefull film i olika visningsformer i hela landet. Målet är vidare att upprätthålla och utveckla biografens roll som kulturell mötesplats i hela landet och att medverka till att antalet biobesök ökar. a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa Filminstitutet främjar distribution och visning av värdefull film genom stöd till spridning av kort- och dokumentärfilm, stöd till import och lansering av kvalitetsfilm, stöd till visningsorganisationer, stöd till filmfestivaler samt stöd till biografer. Under 2007 har Filminstitutet låtit göra en oberoende utvärdering av samtliga dessa stöd. Därutöver har Filminstitutet också fört samtal med stora delar av filmbranschen rörande frågor om distribution och visning av värdefull film. Utvärderingen och samtalen med branschen låg till grund för arbetet med en handlingsplan som Filminstitutet genomförde under hösten. När handlingsplanen offentliggjordes den 20 november redovisades en rad planerade förändringar av stöden. Ökad satsning på visning och distribution av kvalitetsfilm, förstärkt samarbete mellan Filminstitutet och filmbranschens olika aktörer, samt stöd till samverkan mellan kommuner och biografer var centrala teman i denna handlingsplan. Stöd till spridning av kort- och dokumentärfilm Stödet är ett titelstöd för enskild distribution av en film eller för samdistribution av flera filmer. Det är teknikneutralt och kan därmed gå till utgivning på dvd, visning på biograf eller annan visningsform, undantaget tv. Fördelning av stödet till kortfilm och dokumentär (kr) Fördelat stöd Andel kortfilm Andel dokumentärfilm % 65 % % 53 % ,5 % 72,5 % Under året har omkring kronor fördelats i stöd till spridning av kortfilm, och omkring kronor till spridning av dokumentärfilm. Kortfilmerna bestod till större delen av barnfilmer. Flertalet dokumentärer var av så kallad 58-minuters tevelängd. En förklaring till att dokumentärfilmens andel har ökat under året är den allt svårare marknaden för profilerade kvalitetsfilmsdistributörer. Detta har medfört att distributörerna undviker att satsa på de mest osäkra projekten. Dokumentärer, kortfilmspaket för barn samt profilerade kortfilmssamlingar på dvd med en tydlig målgrupp har generellt sett större kommersiell potential än övriga kortfilmer. Fördelning av stödet per projekt och visningsform (dvd/bio) Antal projekt Andel dvd Andel bio % 20 % % 49 % % 40 % Kommentar: Eftersom många projekt innebär samdistribution på biograf/dvd är summan ibland mer än 100 %. Antalet projekt som fått stöd har ökat under 2007 i jämförelse med föregående år. En förklaring till detta är att andelen av stödet som gått till biograflanseringar har minskat. Biograflanseringar är generellt sett dyrare än dvd-lanseringar. En del av ökningen beror också på att stödet har gått till projekt som har haft delfinansiering från andra håll och därmed efterfrågat mindre stöd från Filminstitutet. 14

Resultatredovisning 2006

Resultatredovisning 2006 Resultatredovisning 2006 Innehållsförteckning Förord...3 1. Stöd till regionala resurscentrum för film och video...4 a) Bidragsgivningens fördelning...4 b) Analys av bidragsgivningens effekter för filmverksamheten

Läs mer

Digital bio Rapport 1 mars 2007

Digital bio Rapport 1 mars 2007 Digital bio Rapport 1 mars 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Sammanfattning...4 2. Uppdraget...5 3. Arbetets upplägg...5 4. Definitioner och avgränsningar...6 a) Definitioner... 6 b) Avgränsningar... 6 5.

Läs mer

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Svenska Filminstitutet Box 27126,102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 Fax 08-66118 20 www.sfi.se Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella

Läs mer

Framtidens filmpolitik

Framtidens filmpolitik Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Statens kulturråd

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Redovisning länskonsulenternas verksamhet Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling 2007-06-29 Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag

Läs mer

Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna

Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna Ett samarrangemang mellan Film Stockholm Film i Sörmland Film i Västmanland Film i Örebro län Peter Fornstam

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering Filmfinansiering En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering 1 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm Telefon: 08 665 11 00 info@sfi.se www.sfi.se Produktion:

Läs mer

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21 STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007 Dnr KUR 2004/292-21 Kopia till Finansdepartementet (4) Riksdagens utredningstjänst (9) Riksrevisionen (2) Statskontoret (2) Arbetsgivarverket (2) Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal.

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal. IPK:s huvuduppgift under 2007 har varit att informera om och lansera EU:s Program för livslångt lärande (LLP). Lanseringen kulminerade i februari då vi anordnade en nationell lanseringskonferens som lockade

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:53

Regeringens skrivelse 2009/10:53 Regeringens skrivelse 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Skr. 2009/10:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Nyamko Sabuni (Integrations-

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren

Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren I II ~ Landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 005 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 5 Årsredovisning och bokslut för kulturnämnden 2010 Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg,

Läs mer

Resultatredovisning Centrum för lättläst

Resultatredovisning Centrum för lättläst Resultatredovisning 2009 Centrum för lättläst Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst 802012-6416 Innehåll Om lättläst 4 Mål, återrapportering och uppdrag för budgetåret

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132 Regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Skr. 2014/15:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer