Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm"

Transkript

1 Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende Stiftelsen Svenska Filminstitutet Regeringen beslutar att följande mål och återrapporteringskrav skall gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet under budgetåret VERKSAMHET 1.1 Verksamhetsstyrning Följande gäller för verksamheten inom Stiftelsen Svenska Filminstitutets ansvarsområde. Kulturpolitik Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129): att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den, att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande, att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar, att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället, att bevara och bruka kulturarvet, att främja bildningssträvandena samt att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. et för statens filmstöd är att genom Stiftelsen Svenska Filminstitutet främja värdefull svensk filmproduktion, främja spridning och visning av värdefull film,

2 2 främja bevarandet och tillgängliggörandet av filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse för forskning och allmänhet, verka för internationellt samarbete i dessa avseenden, förbättra kvinnliga filmskapares villkor. Verksamhetsgrenar Svenska Filminstitutet skall i en resultatredovisning redovisa och kommentera verksamhetens resultat, såvitt avser de delar som nämns i 36 filmavtalet, enligt följande indelning i verksamhetsgrenar: stöd till regional verksamhet och film i skolan, stöd till textning på svenska av film och video och till syntolkning, filmrestaurering, arkivverksamhet, publikationer och information, internationellt arbete. Resultatredovisningen skall upprättas i enlighet med tredje kapitlet förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Informationen i resultatredovisningen skall omfatta de senaste tre åren och vara jämförbar över tiden. Resultatredovisningen för år 2003 skall lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 mars Svenska Filminstitutets revisor skall granska resultatredovisningen. Utlåtande över granskningen skall ske i ett revisorsintyg som tillställs Kulturdepartementet senast den 1 april Vidare skall Svenska Filminstitutet enligt stiftelseförordnandet lämna en av revisorn granskad årsredovisning till Kulturdepartementet senast den 31 maj Stöd till regional verksamhet och film i skolan et är att regionalt och lokalt stärka filmens roll i kulturlivet, särskilt med tanke på barn och ungdom, samt att genom skolbiosatsningar ge barn och ungdomar möjlighet att se bra film och diskutera filmens budskap. utvecklingen av regionala resurscentrum för film och video runt om i landet. I redovisningen skall ingå en uppställning av vilka resurscentrum som fått stöd och hur mycket samt en diskussion om vilka effekter bidragsgivningen har haft för filmverksamheten i de berörda regionerna, eventuella skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller barns och ungas deltagande i resurscentrumens verksamhet, utvecklingen av regionala filmproduktionscentrum. I redovisningen skall ingå en uppställning av vilka produktionscentrum som fått stöd och hur mycket samt en diskussion om vilka effekter bidragsgivningen har haft för filmverksamheten i de berörda regionerna, antalet kommuner i vilka skolbio bedrivs samt en bedömning av antalet besök på skolbiovisningarna, effekterna av stödet till spridning av kort- och dokumentärfilm,

3 övriga regionala aktiviteter som genomförs samt vilka effekter dessa har för intresset bland allmänheten för kvalitetsfilm och spridningen och visningen av sådan film. en i denna del skall även tillställas Ungdomsstyrelsen. 3 Stöd till textning på svenska av film och video och till syntolkning et är att göra film mer tillgänglig för funktionshindrade. Film för barn och ungdomar skall prioriteras. vilka åtgärder som har vidtagits för att målet skall uppfyllas, antalet svenska filmer som gjorts i en textad version, varav filmer för barn och ungdomar, antalet filmer som syntolkats på film och video, varav filmer för barn och ungdomar. en i denna del skall även tillställas Ungdomsstyrelsen. Filmrestaurering, arkivverksamhet, publikationer och information et är att i dialog med forskningen och efter samråd med Statens ljudoch bildarkiv beakta forskningens behov vad gäller anskaffning, bevarande och tillgängliggörande av filmer och filmrelaterat material av forskningsintresse. et är också att möta allmänhetens intresse för film och filmrelaterat material. antalet depositioner och förvärv till filmarkivet samt omfattningen av arkivets nyttjande, användningen av biblioteket och antalet visningar och besök på Cinemateket, övrig informationsverksamhet med utgångspunkt i målformuleringen ovan. et är att omkopiera all kortfilm från nitratbas före utgången av år 2010 samt att fortsätta arbetet med restaurering av svensk färgfilm. antalet omkopierade kortfilmer i förhållande till det uppställda målet, antalet restaurerade svenska färgfilmer.

4 4 Internationellt arbete et är att öka intresset för och spridningen av svensk film utomlands samt att Svenska Filminstitutet aktivt deltar i nordiskt och internationellt filmsamarbete. gjorda insatser samt en analys av resultatet i förhållande till uppsatt mål, antalet svenska filmer som deltagit vid de centrala A-festivalerna i Berlin, Cannes, Venedig och Toronto och i deras huvudtävlingar, den svenska kort- och dokumentärfilmens deltagande i för denna kategori centrala festivaler. Övriga mål och återrapportering et är att öka andelen kvinnor bland de filmskapare som erhåller produktionsstöd. åtgärder som vidtagits för att uppnå målet, andelen kvinnor och män som erhållit produktionsstöd och andra former av filmstöd. et är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet, åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom institutet. Övrig återrapportering 1. Svenska Filminstitutet skall senast den 15 augusti 2003 lämna en av institutets chef underskriven delårsrapport till Kulturdepartementet. Delårsrapporten skall avse de första sex månaderna av år Den skall bestå av resultaträkning, balansräkning och prognos över verksamhetens kostnader och intäkter för det pågående räkenskapsåret. Svenska Filminstitutet skall i en inledande kommentar till delårsrapporten lämna information om förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten. Svenska Filminstitutets revisor

5 skall granska delårsrapporten. Utlåtande över granskningen skall ske i ett revisorsintyg som tillställs Kulturdepartementet senast den 5 september Budgetunderlaget för år 2004 lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 mars Budgetunderlaget skall innehålla Svenska Filminstitutets förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. 3. Regeringen har i budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/2002:1, utg.omr. 17, s ) redovisat det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Regeringen avser att även i fortsättningen lämna sådana redogörelser till riksdagen. Svenska Filminstitutet skall därför kartlägga och analysera det regionala utfallet av verksamheten för år 2002 respektive för år 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Svenska Filminstitutet disponerar och, om möjligt, göras länsvis. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars Svenska Filminstitutet skall årligen redovisa hur innehavaren av det nationella uppdraget fullföljer sitt uppdrag samt resultatet av detta uppdrag, antalet svenska ansökningar till EU:s MEDIA-program, antalet svenska ansökningar som beviljats stöd, hur mycket EU-medel som utbetalats samt utvärdera programmen efter genomförda programperioder. 5. Filminstitutet skall i samarbete med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas i en separat skrivelse senast den 1 april Av redovisningen skall framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen av projekt som erhållit stöd samt vilka myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Svenska Filminstitutet, Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras. 6. en omvärldsanalys och därvid göra en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom filmområdet. skall ske i särskild skrivelse senast den 1 april år Svenska Filminstitutet skall i samband med årsredovisningen för år 2003 lämna en redovisning av hur medlen för uppbyggnaden av och verksamheten vid filmvårdscentralen i Grängesberg har använts samt hittills uppnådda resultat. 5 På regeringens vägnar

6 6 Marita Ulvskog Anna Boreson Kopia till Kulturutskottet Finansdepartementet/Ba Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi Riksgäldskontoret Riksrevisionsverket Ekonomistyrningsverket Statens kulturråd Film i Dalarna Film i Halland Film i Skåne Film i Sydost Film i Sörmland Film i Uppland Film i Värmland Film i Väst Film i Västerbotten Film i Västernorrland Film i Västmanland Film i Örebro län Filmik - Film och Nya Medier i Kronoberg Filmpool Jämtland Filmpool Nord Film på Gotland Film Stockholm Stiftelsen Filmform

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Har du sett på mångkulturkonsulenten!

Har du sett på mångkulturkonsulenten! Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur Nina Edström Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Analysplan För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats:

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin Regeringsbeslut III:1 UF2010/34078/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer