Resultatredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatredovisning 2006"

Transkript

1 Resultatredovisning 2006

2 Innehållsförteckning Förord Stöd till regionala resurscentrum för film och video...4 a) Bidragsgivningens fördelning...4 b) Analys av bidragsgivningens effekter för filmverksamheten i de berörda regionerna Stöd till film i skolan...8 a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa... 8 a) Antalet kommuner i vilka skolbio bedrivs samt en uppskattning av antalet besök på skolbiovisningarna Stöd och åtgärder för främjande av distribution och visning av... värdefull film a) Spridning av kort- och dokumentärfilm b) Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm...12 c) Stöd till visningsorganisationer d) Stöd till filmfestivaler...14 e) Filminstitutets import och distribution av film...15 f) Stöd till biografer Stöd till film och video för syntolkning och textning på svenskt språk a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa...16 b) Antalet samt den geografiska spridningen av svenska filmer som syntolkats respektive gjorts i en textad version Arkiv, dokumentation, Cinemateket a) Filmarkivet åtgärder, resultat och nyttjande...19 b) Mängden omkopierad kortfilm samt antalet restaurerade svenska färgfilmer...21 c) Samarbetet med forskarsamhället och Statens ljud- och bildarkiv...21 d) Biblioteket och bildarkivet åtgärder, resultat och nyttjande...22 e) Cinemateket åtgärder, resultat och nyttjande Filmarkivet i Grängesberg a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa b) Antalet depositioner och förvärv (donationer) samt omfattningen av arkivets nyttjande Informationsverksamhet a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa Utlandsverksamhet a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa...31 b) Antalet svenska filmer som deltagit vid centrala festivaler Övergripande verksamhetsmål a) Jämställdhet och mångfald...35 b) Utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten

3

4 1. Stöd till regionala resurscentrum för film och video Målet är att genom stöd till regionala resurscentrum främja regional och lokal filmverksamhet med tyngdpunkt på insatser riktade till barn och ungdom. Stödet avser tre huvudområden: pedagogik, visning och produktion. a) Bidragsgivningens fördelning År 2006 fördelades kr till 19 regionala resurscentrum för film och video, vilket är en ökning med kr jämfört med föregående år. Ökningen fördelades till de regioner som har de lägsta bidragsnivåerna, vilket betyder att från och med 2006 har alla regioner minst kr i verksamhetsbidrag. Stöd till regionala resurscentrum för film och video år 2006 (kr) Län Regional aktör Stöd från Regional EU-stöd Omsättning** Filminstitutet motprestation* Västra Götaland Film i Väst Norrbotten Filmpool Nord Värmland Film i Värmland Västernorrland Film i Västernorrl Kalmar, Kronoberg och Reaktor Sydost Blekinge Dalarna Film i Dalarna Skåne Film i Skåne Stockholm Film Stockholm Västerbotten Film i Västerbotten Jämtland Filmpool Jämtland Gotland Film på Gotland Västmanland Film i Västmanland Örebro Film i Örebro Halland Film i Halland Södermanland Film i Sörmland Gävleborg Film Gävleborg Jönköping Film i Jönköp. län Östergötland Film i Öst Uppsala Film i Uppland Summa Samtliga belopp, utom Filminstitutets, baseras på information från regionerna, och har avrundats till jämna tiotusental. * Siffrorna anger den regionala motprestationen (skattefinansierat stöd från landsting och kommuner) som riktas till regionala resurscentrum. ** För de tre resurscentrum som också är produktionscentrum (Film i Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne) anges den totala omsättningen. b) Analys av bidragsgivningens effekter för filmverksamheten i de berörda regionerna Svenska Filminstitutets stöd ska stimulera utveckling av filmverksamhet inom tre huvudområden: pedagogik, produktion och visning/spridning. Ett mål för stödet är att samtliga regioner ska ha tillräckliga resurser för att kunna upprätthålla en miniminivå av verksamhet inom dessa huvudområden. Detta har under senare år resulterat i att så gott som alla regioner är verksamma inom dessa tre områden, även om satsningarnas storlek kan variera mellan länen. 4

5 Fördelning av stöd till regionala resurscentrum (kr) År Antal Stöd från Regional regioner/regionala Svenska motprestation, aktörer Filminstitutet regionala resurscentrum Regional motprestation totalt, inkl reg prod centrum EU-stöd Omsättning / / * / ** Samtliga belopp, utom Filminstitutets, baseras på information från regionerna, och har avrundats till jämna tiotusental. * År 2005 är det första år som den regionala motprestationen redovisas separat för regionala resurscentrum ** Att beloppet sjunkit hänger samman med att Västra Götalandsregionen kraftigt ökat motprestationen till regionala produktionscentrum, på bekostnad av motsvarande till regionala resurscentrum. Ett villkor för stöd är regionala motprestationer, det vill säga skattefinansierat stöd från landsting och kommuner. Trots att det statliga stödet nästan varit oförändrat sedan ingången av 2000 års filmavtal har den totala regionala motprestationen fortsatt att stiga, också under En förklaring är att man i många regioner kompenserat för uteblivna EU-medel, en annan är att den regionala motprestationen nu kommer från fler politikområden än tidigare, såväl kultur som näring. Verksamhetschefer, huvudmän (landsting/regionförbund) och regionalt verksamma politiker framhåller dock att den politiska viljan att satsa på regionala resurscentrum kan komma att avta om det statliga stödet inte ökar. Utveckling inom de tre huvudområdena Pedagogik Under 2006 har alla regionala resurscentrum bedrivit verksamhet inom det film- och mediepedagogiska området. Hos mindre resurscentrum saknas ofta medel för att arbeta med samtliga tre huvudområden, och där prioriteras insatser för barn och ungdom i enlighet med riktlinjerna för stödet. En central uppgift för regionala resurscentrum är att långsiktigt stödja kommunernas arbete med att utveckla det filmpedagogiska arbetet i skolan. Under 2006 har samtliga resurscentrum arrangerat studiedagar för lärare och en del har också genomfört rektorsutbildningar. En tydlig tendens är att allt fler resurscentrum väljer att satsa på samordning, nätverksbyggande och utbildning av lärare framför att hålla egna kurser för elever i länets skolor. Detta är positivt då regionala resurscentrum i första hand ska ha en samordnande roll, det vill säga utveckla och stödja verksamhet som bedrivs på lokal nivå. En annan del av regionala resurscentrums verksamhet handlar om att stödja barns och ungas eget skapande inom rörlig bild på fritiden, vilket sker i form av handledning och annat stöd till unga filmare. De flesta resurscentrum har under året såväl ekonomiskt som konsultativt bidragit till att stödja lokala medieverkstäder. Produktion Regionernas satsningar på produktionsstöd har sammantaget sett vuxit kraftigt under åren sedan millennieskiftet. En bidragande orsak är tillgången till strukturfondsmedel från EU, en annan att produktionsområdet ses som intressant ur både ett kultur- och näringspolitiskt perspektiv, och därför ofta får resurser från båda håll. Den regionala filmproduktionen anses i många län ha ett regionalt tillväxtvärde och man anser att den bidrar till att profilera länet och öka dess attraktivitet. Under 2005 kunde man dock se en avmattning när det gäller den regionalt samfinansierade produktionen. Regionernas totala samfinansiering av kort- och 5

6 dokumentärfilmer minskade kraftigt, även om antalet filmer fortfarande var högt, eftersom man i mindre län gav mindre belopp till fler produktioner. (För mer utförlig information, se rapporten Regionalt samfinansierad kort- och dokumentärfilm 2005, Den negativa trenden verkar dock ha vänt Under 2006 premiärvisades 106 regionalt samfinansierade kort- och dokumentärfilmer, och enligt redovisade uppgifter har ca kr fördelats till samproduktion av kort- och dokumentärfilm, vilket är omkring samma belopp som Beloppet fördelades jämt mellan kort- och dokumentärfilm. Därutöver satsades ca kr i växthusprojekt som riktar sig till unga filmare (i en del fall också unga i karriären ). Nästa alla resurscentrum har stöttat filmskapare genom utlån av digital inspelningsutrustning och ibland också redigeringsutrustning. I några fall handlar det också om små ekonomiska bidrag. Totalt har omkring 250 projekt beviljats stöd. Av de 106 premiärvisade filmerna var 33 procent producerade av kvinnor och 36 procent regisserade av kvinnor. När det gäller dokumentärfilm var 51 procent producerade av kvinnor och 52 procent regisserade av kvinnor. Trots att det är en varierad samling produktioner som representeras är tendensen tydlig d v s att 2006 års jämställdhetsstatistik ser bättre ut än tidigare. Representationen av kvinnor har ökat, i synnerhet när det gäller dokumentärfilm. Andel kvinnliga producenter inom regionalt samfinansierad kort- och dokumentärfilm m premiär 2006 Kvinnor Män Blandade team Kortfilm 33 % 61 % 7 % Dokumentärfilm 51 % 42 % 7 % Andel kvinnliga regissörer inom regionalt samfinansierad kort- och dokumentärfilm m premiär 2006 Kvinnor Män Blandade team Kortfilm 36 % 61 % 4 % Dokumentärfilm 52 % 42 % 6 % Visning Visning och spridning är det ofta minst prioriterade av de tre verksamhetsområdena både budgetmässigt och personellt. Endast ett fåtal regionala resurscentrum har konsulenter med särskilt uppdrag att arbeta med detta område. I huvudsak beror detta på bristande resurser och flera resurscentrum påtalar behovet av förstärkning inom detta verksamhetsområde. Under 2006 har alla resurscentrum på olika sätt verkat för att tillgängliggöra regionalt producerad film i sina respektive län. Många ger ut dvd-samlingar med regionalt finansierad film. Minst sex resurscentrum distribuerar regionalt producerad film via lokala bibliotek. En majoritet bidrar till arrangemang av seminarier och filmvisningar, där regionalt producerade filmer exponeras. Under 2006 har, för andra året i rad, samtliga regioner arrangerat videofestivaler för barn och unga, för vilka enhetliga riktlinjer gällt över hela landet, och där de vinnande bidragen deltar i den nationella filmtävlingen Novemberfestivalen i Trollhättan. Festivalerna arrangerade tävlingar i tre klasser: lättvikt (1-16 år), mellanvikt (17-21 år) och tungvikt (22-26 år). Enligt redovisningar från länen lämnades totalt 596 bidrag in till de regionala festivalerna. Av dessa filmer var ca 27 procent gjorda av flickor och ca 63 procent av pojkar, vilket innebär att andelen inskickade bidrag från flickor sjunkit något jämfört med

7 De flesta resurscentrum har också engagerat sig i och stött andra festivaler som arrangerats i regionen. Under 2006 har Filminstitutet verkat för att samtliga regioner ska öka sitt ansvarstagande gentemot biografägarna i länet. Elva resurscentrum har under året arrangerat nätverksträffar för biografföreståndare, och en majoritet har i informationsutskick och nyhetsbrev förmedlat information till biografägare om de statliga biografstöden. 7

8 2. Stöd till film i skolan Målet är att genom stöd till skolbio ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf samt till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder. I målet ingår även att tillgängliggöra filmarvet. a) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa Svenska Filminstitutet fördelar ekonomiskt stöd till kommuner som vill initiera eller utveckla verksamhet med skolbio och arbete med film i skolan. Stödet fördelas i regel under maximalt tre år, varefter kommunerna förväntas ta över det ekonomiska ansvaret för arbetet. Målet är att kommunerna ska etablera och upprätthålla en lokal organisation som utifrån skolornas behov och intressen arbetar för att förmedla filmupplevelser på biograf till elever på skoltid, och som lokalt kan driva arbetet med att fördjupa kunskapen om film och andra medier hos lärare och elever. Ambitionen är också att eleverna ska få möjlighet att analysera och diskutera film, och tillfälle att själva uttrycka sig med rörliga bilder. Resultatet av Filminstitutets arbete är att allt fler kommuner tagit ansvar för arbetet med skolbio och film i skolan. Under 1996 till 2006 har antalet kommuner som bedriver skolbio utan stöd från Svenska Filminstitutet ökat från 57 till 122 kommuner. Filminstitutets fokus har i och med detta allt mer förflyttats från att bidra till att initiera verksamhet med skolbio och film i skolan, till att fungera som resurs och stöd för att utveckla det arbete som kommuner och skolor själva bedriver. Det sker bland annat genom utgivning av filmpedagogiskt material, genom att säkerställa att det finns en repertoar av film lämplig för barn- och skolbio, och genom att initiera och utveckla nätverk och mötesplatser för dem som arbetar med film- och mediepedagogiska frågor vid regionala resurscentrum samt i Sveriges kommuner. Svenska Filminstitutet har också kunnat fördela stöd till olika typer av utvecklingsprojekt som lett fram till att kommuner formulerat mediepedagogiska program eller planer för kompetensutveckling. Under 2006 beviljades 18 kommuner stöd för att dokumentera, utvärdera och utveckla verksamhet med film och medier i skolan. Ett flertal av dem har under 2006 inlett samarbete med Dramatiska institutet kring kompetensutveckling av lärare. Samverkan med lärarutbildningar Svenska Filminstitutets bedriver ett långsiktigt arbete med att öka kunskapen om film och andra medier i skola och lärarutbildning. Företrädare för lärarutbildningar och regionala resurscentrum bjuds årligen in till diskussioner om det pågående utvecklingsarbetet, under 2006 vid en konferens i samarbete med lärarutbildningen vid Malmö högskola. Filminstitutet har inte resurser för att stödja ytterligare samverkansprojekt, men ser som en viktig uppgift att fortsättningsvis hålla dialogen levande med olika aktörer inom området. Nordiskt samarbete I november 2006 lanserades en webbplats för ung filmintresserad ungdom i Norden, där de kan lägga upp sina filmer och få råd och tips av mentorer, erfarna nordiska filmarbetare. Projektet har tagits fram i samarbete mellan de nordiska filminstituten och med stöd från Nordiska Ministerrådet. 8

9 Seminarier, konferenser och nätverksträffar Filminstitutet arrangerade vid Göteborg Film Festival, Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö och vid Umeå filmfestival seminarier om bl a skolbio, mediepedagogik och lokalt publikarbete för lärare och kultursekreterare. I november arrangerade Filminstitutet i samarbete med Dramatiska institutet ett tvådagarsseminarium om den nordiska barnfilmsproduktionen, The Time after Terkel Visions and Voices about Children s Storytelling. Över hundra deltagare från hela Norden samlades i Filmhuset. Filminstitutet var i februari tillsammans med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Rikskonserter, Riksutställningar och Utbildningsradion, arrangörer av den årliga nationella nätverksträffen för regionala kulturkonsulenter, bland annat för dans, film och konst. Under året samarbetade Svenska Filminstitutet med Föreningen Datorn i utbildningen, KK-stiftelsen, Svenska Kommunförbundet, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande kring ett arrangemang för lärare och skolledare kallat SVIT Språk och kommunikation med medier och IT i skolan". Arrangemanget ägde rum i oktober 2006 och utgick från en sändning från Utbildningsradion som följdes av regionala konferenser ute i landet. Filminstitutets import och distribution av film Inom ramen för uppdraget Film i skolan bedriver Svenska Filminstitutet en viss egen import av film samt genomför kontinuerliga övertag av filmkopior från andra filmdistributörer för att säkerställa en bred och varierad repertoar av film för skolbio, filmklubbar och filmstudiorörelse. Under 2006 premiärsatte Svenska Filminstitutet tre matinéprogram för de yngsta barnen. Från andra filmdistributörer övertogs 23 långfilmstitlar. Vid övertag av filmkopior prioriterades svensk film samt filmer lämpliga för skolbio eller filmklubbar. Totalt finns i Svenska Filminstitutets distribution av biograffilmer cirka 500 långfilmer samt ett stort antal kortfilmer, och under 2006 gjordes bokningar av filmerna. Under 2006 har Svenska Filminstitutet och Utbildningsradion tillsammans givit ut dvd-materialet Den sista hunden i Rwanda till stöd för skolans arbete om folkmordet i Rwanda. Materialet består av novellfilmen Den sista hunden i Rwanda, en intervju med filmregissören Jens Assur och programmet Ramp om historia Rwanda. Till dvd:n hör ett häfte med en specialskriven essä av journalisten Niclas Ericsson. Utgivningen är ett pilotprojekt i ett arbete som handlar om hur pedagogiska filmmaterial kan utformas. Filmarvet Titlar från Filminstitutets projekt Klassiker på bio, där 17 titlar importerades för biodistribution under , har under året erbjudits och visats inom ramen för skolbio och filmklubbar för ungdomar. I samarbete med BUFF i mars anordnade Filminstitutet under festivalen en visning med levande musik av Buster Keatons klassiker Kanonfotografen från 1928, följd av ett seminarium med kompositören Matti Bye. Under 2006 har Svenska Filminstitutet påbörjat arbetet med ett studiematerial i form av en dvd med filmklipp ur svenska och internationella filmklassiker samt presenterande texter. Det har visat sig vara ett komplicerat arbete att lokalisera rättighetsinnehavare och förhandla rättigheter för detta material. 9

10 a) Antalet kommuner i vilka skolbio bedrivs samt en uppskattning av antalet besök på skolbiovisningarna Kommunala visningar av skolbio Totalt antal Antal Antal kommuner Kommuner med kommuner kommuner med Totalt antal utan stöd från kommunövergripande som bedriver stöd från besök på skolbio Filminstitutet verksamhet skolbio Filminstitutet Organiserad skolbioverksamhet bedrevs läsåret i 169 av Sveriges 290 kommuner, en minskning med 44 kommuner jämfört med året innan. Detta förklaras av det i statistiken för ingick alla de kommuner som tog del av de subventionerade visningar av Hip Hip Hora!, som erbjöds inom ramen för ett projekt som Svenska Filminstitutet och Myndigheten för skolutveckling genomförde på uppdrag av Utbildnings- och kulturdepartementet. Allt fler kommuner tar ansvar för arbetet med skolbio, och fortsätter bedriva det när det treåriga stödet från Filminstitutet tar slut. Det totala antalet föreställningar och besök på skolbiovisningarna har dock minskat något i takt med allt fler kommuner finansierar helt med egna medel, eftersom skolbioverksamheten då konkurrerar med annan kulturverksamhet. 10

11 3. Stöd och åtgärder för främjande av distribution och visning av värdefull film Målet är att stimulera till förnyelse och utveckling av distribution och visning av värdefull film samt att säkerställa tillgången till ett brett utbud av värdefull film i olika visningsformer i hela landet. Målet är vidare att upprätthålla och utveckla biografens roll som kulturell mötesplats i hela landet och att medverka till att antalet biobesök ökar. Filminstitutet arbetar inom en rad olika områden för att uppfylla detta mål. Här redovisas åtgärder och resultat inom områdena spridning av kort- och dokumentärfilm, import av utländsk kvalitetsfilm, visningsorganisationer och filmfestivaler, egen import, samt stöd till biografer. a) Spridning av kort- och dokumentärfilm Stödet är ett titelstöd för enskild distribution av en film eller för samdistribution av flera filmer. Det är teknikneutralt kan därmed gå till utgivning på dvd, visning på biograf eller annan visningsform, undantaget tv. Vid stöd till biodistribution ges ej medel till framtagning av 35mm-kopior, utan till synliggörande åtgärder som annonsering, affischer och publikarbete. Fördelning av stödet per kategori film (kortfilm/dokumentär) i kr Fördelat stöd Andel kortfilm Andel dokumentärfilm % 59 % % 65 % % 53% Fördelning av stödet, antal projekt och per visningsform (dvd/bio) Antal projekt Andel dvd Andel bio % 27 % % 20 % % 49% Kommentar: Eftersom många projekt innebär samdistribution på biograf/dvd eller av kortfilm/dokumentärfilm är summan ibland mer än 100%, och mindre där ytterligare medier förekommit, såsom webb. Ökningen av antal projekt totalt 2005 berodde på att en distributör valde att separatsöka för ett dussin dokumentärfilmer som även skulle kunna ha hanterats som ett enskilt projekt. På grund av detta var också andelen dokumentärer högre 2005 än Även om den största delen av de beviljade stöden under 2006 fortfarande gick till dvdutgivning, är en tydlig skillnad från tidigare år att många titlar även lanserades digitalt på bio i mindre omfattning. Denna ökning avspeglas i tabellen ovan. En positiv effekt av detta är att kort- och dokumentärfilmer när de digitaliseras även i allt högre grad kan distribueras på den ännu lilla men kraftigt växande video on demandmarknaden. En annan tydlig tendens i 2006 års stödgivning är att nischade projekt och samlingsutgåvor på dvd blir allt vanligare, medan mer generella kortfilmssamlingar, där t ex en distributör ger ut sin katalog, har visat sig ha svårare att hitta en publik. Renodlad konstfilm distribueras nu i allt högre grad på dvd; dels filmer om konst, dels verk av svenska videokonstnärer. Exempel från 2006 är samlingen Blå apelsin/41 konstfilmer; Torun, en passion i silver av Rainer Hartleb och Last Supper av konstnärsduon Bigert & Bergström. Även samlings-dvd:er med en regissörs samlade verk, såsom utgåvor av Roy Anderssons korta skolfilmer och Jens Jonssons kortfilmer, 11

12 är ett koncept som blivit allt vanligare utomlands och som har en växande marknad också i Sverige. Det s k singelkonceptet som lanserades 2004 av Folkets Bio (korta filmer i separatutgåvor, i enkel förpackning utan komplicerade menyer och till ett lågt pris) kan nu betraktas som etablerat och fungerande. Projektet finansieras i allt lägre grad med stödmedel och många av filmerna har även kunnat få en mindre digital biografpremiär som förfilm eller inom Folkets Bios Kort och gratis -koncept. De ekonomiska marginalerna för dvd-distribution av smalare material som kort- och dokumentärfilm är i de flesta fall fortfarande mycket små, och utan Filminstitutets stöd skulle få av projekten bli av. Det är också få av de renodlat kommersiella distributörerna som intresserar sig för denna nisch. Förfilm på biograf (det vill säga kort kortfilm som ligger före en långfilm) visas idag, med något undantag, enbart av kvalitetsfilms-distributörer som Folkets Bio och Triangelfilm, och även av dem i ganska sparsam omfattning. Den framtida digitala distributionen kommer att underlätta visning av förfilm då den höga kostnaden för 35mm-kopior försvinner. Det finns dock andra aspekter som gör att en större distribution är svår att genomdriva. Utrymmet mellan bioföreställningarna blir allt mindre p g a reklamfilm, trailrar och att längderna på långfilmerna ökar. Detta, tillsammans med obefintliga intäktsmöjligheter på förfilm, gör att större distributionsprojekt hos kommersiella aktörer är svåra att genomföra utan någon form av ekonomisk morot, exempelvis i likhet med ersättningen för visning av reklamfilm, där biografen får en mindre ersättning per besökare. Med tanke på kortfilmens idag höga tekniska nivå borde publiken i högre grad få chans att ta del av den på stor duk. b) Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm Fördelning av stöd till import och lansering (kr) Fördelat stöd Antal stöd EU/EES USA/ Canada Asien Östeuropa (utom EU) % 18% 21% 8% 3% % 20% 18% - 5% % 18% 15% 15% 9% Kommentar: Det stöd till versionering av barnfilm som hanteras inom importstödssystemet är inte med i dessa siffror och utgjorde 2004 av kr, 2005 av kr och 2006 av kr. Övriga Importstöd ges till filmer med högt konstnärligt värde som saknar egen ekonomisk bärkraft. Med detta avses att filmer som har en god chans att bära sina kostnader inte ska få stöd. Prioritering görs också för filmer som riktar sig till barn. Dessutom tas hänsyn till språkområde, huruvida det är ovanligt på repertoaren med filmer från ett specifikt land, angelägenhetsgrad, om filmen har en kvinnlig regissör samt om filmen kan få andra typer av stöd (vilket gäller filmer från EU/EES-länder, vars distribution kan stödjas genom MEDIA-programmet). Under perioden har Filminstitutet beviljat i snitt 40 importstöd per år. Det totala antalet premiärer på svenska biografer har under denna period varit årligen, vilket innebär att ungefär 15 % av filmerna på repertoaren fått importstöd. Utan importstödet skulle en stor del av dessa inte alls kommit till Sverige, alternativt släppts direkt på dvd, eller så skulle lanseringen och därmed möjligheten att nå en publik blivit betydligt mindre. För de mer renodlade kvalitetsdistributörerna finns det 12

13 också en långsiktig aspekt. Man kan hålla en högre ambitionsnivå på sitt utbud om man vet att en del av dessa filmer kommer att kunna få importstöd. När det gäller ursprungsland så har under 2006 icke-engelskspråkiga filmer från länder utanför EU/EES-området prioriterats, liksom tidigare år. Detta eftersom dessa filmer inte kan få något annat stöd, och för att, i många fall, dess kommersiella risk är hög. Mycket av den konstnärligt mest ambitiösa filmen kommer också från dessa regioner och de senaste åren har filmer från länder som Rumänien, Sydkorea, Kina och Japan fått en märkbar andel av importstödet. Filmerna från USA och Canada har till största delen utgjorts av dokumentärer, men också ett fåtal spelfilmer från oberoende producenter. Andelen kvinnliga regissörer av långfilm är nationellt och internationellt på en låg nivå. Så också när det gäller de filmer som söker importstöd. Detta är dock en aspekt som vägs in vid stödgivning och tendensen är uppåtgående hade 21% av de importstödda filmerna kvinnlig regissör, att jämföra med nivåer på 9-10% de närmast föregående åren. Filmerna som fått importstöd har sin största publik i storstäder/universitetsstäder. Det är dock viktigt att betona att en mycket stor spridning över landet också sker via de omkring 100 filmstudior som ingår i Sveriges Förenade Filmstudios. Av deras repertoar utgjordes 2006 en tredjedel av filmer som fått importstöd från Filminstitutet, vilket innebär att dessa filmer sågs av en publik på ca personer. Denna publik återfinns inte i den officiella biografstatistiken eftersom visningarna är slutna. De importstödda filmerna är även väl representerade i landets skolbioprojekt, men detaljerad statistik saknas här och de besöken syns ej heller de i biografstatistiken. Publiksiffrorna för kvalitetsfilmssegmentet på biograf har minskat de senaste åren, och tendensen fortsatte under Många distributörer har kunnat kompensera intäktsbortfallet från biografsidan med ökade intäkter från dvd och i viss mån TV, men dvd-mediets ökning visar nu tecken på att ha planat ut. För biograferna som fokuserar på kvalitetsfilm är situationen än mer bekymmersam. Mot denna bakgrund fyller importstödet en mycket viktig funktion för att säkerställa ett brett utbud av värdefull utländsk film på svenska biografer. c) Stöd till visningsorganisationer Svenska Filminstitutet fördelar inom ramen för sitt uppdrag att främja visning och spridning av värdefull film ett stöd till visningsorganisationer som på ett nationellt plan arbetar för att nå ut till en bred publik med kvalitetsfilm. Stöd till visningsorganisationer (kr) Folkets Hus och Parker Riksföreningen Folkets Bio Sveriges Förenade Filmstudios Bygdegårdarnas Riksförbund FilmCentrum Kulturföreningen Kedjan Riksföreningen Våra Gårdar Sveriges Förenade Filmstudios Ungdom Paradiso Summa

14 Under 2006 fördelades, liksom tidigare år, de enskilt största stöden till de tre centralorganisationerna för Sveriges föreningsägda småbiografer: Folkets Hus och Parker, där stödet i första hand ska användas till samarbete med regionala och kommunala organisationer, filmdagar och skolbioverksamhet; Riksföreningen Våra Gårdar, för att aktivera de små orterna genom aktuella repertoarval, teknisk fortbildning och grundutbildning av unga filmintresserade, samt Bygdegårdarnas Riksförbund, för biografvisningar på 35mm för barn och unga. Även bland de övriga organisationer som erhållit stöd går stödet främst till verksamhet för barn och unga. I övrigt har mottagarorganisationerna varit desamma de senaste tre åren, och hos dem används stödmedlen i huvudsak för att driva verksamheten centralt, med filmsättning och repertoarval. Enda skillnaden är Paradiso AB, som 2003 och 2004 erhöll stöd för kortfilmsdistribution på nätet, men ej ansökte inför följande år på grund av problem med övrig finansiering. Från och med 2005 genomfördes en minskning med 5 % av den totala fördelningsbara summan. Den reduceringen kvarstod även för För flera av visningsorganisationerna har denna reducering inneburit färre aktiviteter och små möjligheter till nyskapande verksamheter. Flera av de traditionella visningsorganisationernas lokalavdelningar gynnas dock genom de stöd som ligger inom ramen för filmavtalet. Se stycke f nedan. d) Stöd till filmfestivaler Visning av film på filmfestivaler har blivit en allt viktigare distributionsform. Förekomsten av filmfestivaler har stadigt ökat, inte minst sedan den regionala filmpolitiken etablerades. Ofta leder de till ett nytt liv för små biografer ute i landet med låg eller ringa aktivitet, som startar på nytt med en filmfestival. Det ökande antalet filmfestivaler betyder också ett ökat tryck på Svenska Filminstitutets stödmedel för festivaler, och av filmpolitiska och ekonomiska skäl har därför Svenska Filminstitutet sedan 1995, i stället för ett allmänt stöd till festivaler, upprättat samarbetsavtal med festivaler som anses ha speciell betydelse på det nationella planet och som genom sina olika profiler bidrar till att öka tillgången till ett brett utbud av värdefull film i Sverige. Dessa tilldelas ett speciellt ansvarsområde. För den stora majoriteten av filmfestivaler i Sverige vilar ett lokalt och regionalt ansvar för finansieringen. Stöd till filmfestivaler (kr) Göteborg Film Festival Umeå Internationella filmfestival * BUFF - Barn-och Ungdomsfilmfestivalen i Malmö Uppsala Internationella Kortfilmfestival Stockholm Internationella Filmfestival Tempo Dokumentärfestival Novemberfestivalen Summa * För 2006 reducerades stödet till Umeå filmfestival med kronor, eftersom deras uppdrag att visa dokumentärfilm inte ansågs vara uppfyllt. Samtliga samarbetsavtal sades upp i samband med utgången av 2000 års filmavtal. Under 2006 gällde dock i praktiken de tidigare existerande samarbetsavtalen: för Göteborg Film Festival (årlig mötesplats för den svenska filmen och den svenska 14

Framtidens filmpolitik

Framtidens filmpolitik Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Svenska Filminstitutet Box 27126,102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 Fax 08-66118 20 www.sfi.se Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella

Läs mer

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering Filmfinansiering En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering 1 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm Telefon: 08 665 11 00 info@sfi.se www.sfi.se Produktion:

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Statens kulturråd

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna

Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna Ett samarrangemang mellan Film Stockholm Film i Sörmland Film i Västmanland Film i Örebro län Peter Fornstam

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Scanpix Statens kulturråd 2014

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132 Regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Skr. 2014/15:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Kommentarer till Promemorian, Ds 2015:31 om Framtidens filmpolitik

Kommentarer till Promemorian, Ds 2015:31 om Framtidens filmpolitik Kommentarer till Promemorian, Ds 2015:31 om Framtidens filmpolitik ALLMÄNT: Vi välkomnar en helstatlig filmpolitik. För stora delar av den svenska filmbranschen har en statlig filmpolitik varit en viktig

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer på filmområdet

Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer på filmområdet Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 00 Fax 08-661 18 20 www.sfi.se Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014 Folkets Bio Sveriges ledande kvalitetsfilmsaktör Imponerande! Efter fyra år som riksstyrelsens ordförande har jag erfarit och upplevt så mycket som imponerat

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer