Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Reine Karlsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Reine Karlsson (S)"

Transkript

1 51-59 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Reine Karlsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Ove Svensson, kommunchef Jan Simonsson, sekreterare Cecilia Lindsten, Bo Hallgren, 57. Staffan Karlander, 57. Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Britt Wall (s) Kommunhuset, , kl Jan Simonsson Mats Abrahamsson Britt Wall BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Marie Hermansson/Maria Ceder Askman H:\Prot\KSLU\LUp doc Sida: 1(18)

2 51 Dnr KA09/0206 Ansökan om att upprätta detaljplan inom fastigheten Ramsvik 3:16, f d Solstickans barnkoloni En ansökan om upprättande av detaljplan inom fastigheten Ramsvik 3:16 inkom till miljö- och byggkontoret Ansökan avser nybyggnation av uthyrnings stugor som komplement till nuvarande vandrarhemsverksamhet. Enligt situationsplan/skiss är omfattningen 8 stugor, varav 4 är placerade längs strandlinjen och föreslås få en modern utformning, och resterande 4 är placerade i anslutning till befintligt kolonihus. Dessa stugor föreslås få en utformning som anknyter till befintlig byggnadsstil. Gällande planer Området utpekas i gällande översiktsplan, ÖP 04, som ett område med stora naturvärden och stora värden för friluftsliv och närrekreation. Fastigheten ingår tillsammans med Ramsviks camping i det område som utgör undantag från de reservatsbestämmelser som omfattar Ramsvikslandets naturreservat och som omgärdar området. Även i de områdesbestämmelser som antagits, men överklagats och därmed inte vunnit laga kraft, är Ramsvik 3:16 tillsammans med Ramsviks camping undantagna. I det samrådsförslag till ny ÖP som upprättats (februari 2009) beskrivs området mellan Väjern och Hunnebostrand, inklusive Ramsvikslandet, som en mellanrumszon mellan två tätortsområden. Inom mellanrumszonen ska inställningen till bebyggelseutveckling vara restriktiv, med hänvisning till att värna de befintliga tätorternas identitet och möjlighet att utvecklas utan att förlora i attraktivitet. Inom mellanrumszonen ska rekreativa värden prioriteras. Samrådsförslaget till ÖP förespråkar dock generellt en utveckling av besöksnäringen och poängterar värdet av utveckling av turistiskt boende som förutsättning för det rörliga friluftslivet. I första hand ska utveckling av det turistiska boendet ske genom utveckling av befintliga anläggningar. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Fastigheten omfattas i sin helhet av strandskydd. Tidigare handläggning Ingen tidigare handläggning har förekommit i ärendet. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(18)

3 Yttrande Den aktuella fastigheten är belägen i den nordöstra delen av Ramsvikslandet, öster om väg 882. Ramsviks camping disponerar mark både norr och söder om fastigheten. Fastigheten har tidigare utnyttjats som barnkoloni i Solstickans regi. Inom fastigheten finns även Ramsviks f d skola. Sedan 2007 har den tidigare kolonibyggnaden utnyttjats som vandrarhem. Det innebär att utbyggnad enligt ansökan utgör en utveckling av befintlig verksamhet, dvs. en utveckling av det turistiska boendet. Ramsvikslandet har stora naturvärden och stora värden för det rörliga friluftslivet. Dessa värden säkerställs genom reservatsbestämmelser. De tillvaratas även i de områdesbestämmelser som antagits, men överklagats. En viktig förutsättning för det rörliga friluftslivet är det turistiska boendet. Att den aktuella fastigheten tillsammans med Ramsviks camping undantagits reservats- och områdesbestämmelserna innebär att de befintliga verksamheterna inom detta område bör ges möjlighet till utveckling och att denna utveckling ska utgöra en utveckling av förutsättningarna för det rörliga friluftslivet. Förbättrade förutsättningar för det rörliga friluftslivet innebär en utveckling av besöksnäringen. Att en utveckling av besöksnäringen ska prioriteras har beslutats av kommunfullmäktige. Att området som helhet omfattas av strandskydd innebär bl a att allmänhetens tillgång till området ska säkerställas. Den tidigare verksamheten som barnkoloni har inneburit att området, inklusive strandområdet, varit relativt otillgängligt för allmänheten. En eventuell planläggning av området möjliggör en reglering av förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet. Sluttningen ner mot stranden, där delar av stugbebyggelsen föreslås, utgörs idag av ett mindre skogsparti med uppväxta träd. Trädvegetationen, som står i kontrast till Ramsvikslandets i övrigt karga karaktär, utgör en viktig del av landskapsbilden, inte minst sett från fastlandet. Påverkan av landskapsbilden är en viktig fråga i ett eventuellt, framtida planarbete. Väg 882 har en begränsad kapacitet för den trafikmängd som belastar vägen under högsommaren. Den föreslagna kompletteringen av stugbebyggelse bedöms dock innebära en begränsad ökning av trafikmängden. Trafikfrågan ska belysas i ett eventuellt, framtida planarbete. Ansökan omfattar önskemål om utbyggnad av båtbryggor. En sådan utbyggnad kräver separat prövning. En eventuell utbyggnad av bryggor ska ske utifrån ett helhetsperspektiv för ett större område än den aktuella fastigheten. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(18)

4 Värdering Planen har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som kommunstyrelsen tidigare har beslutat om och detta ger totalt 26 värderingspoäng. Stöd i ÖP Området utpekas som värdefullt för dess stora naturvärden och för dess höga värden för friluftsliv och närrekreation. En utveckling av den befintliga verksamheten innebär en utveckling av det turistiska boendet, vilket är en förutsättning för det rörliga friluftslivet och för utveckling av besöksnäringen. Sysselsättningsbefrämjande Enligt ansökan innebär den föreslagna utvecklingen ett tillskott med arbetstillfällen motsvarande 1,5 heltidstjänster. Resurseffektivt utnyttjande av mark Området har höga naturvärden som ska beaktas. Sett ur ett större perspektiv har Ramsvikslandet som helhet mycket höga naturvärden. Med hänsyn till att sen aktuella fastigheten tillsammans med Ramsviks camping utgör ett område som undantagits från reservats- och områdesbestämmelser bör förutsättningar ges för utveckling av befintlig verksamhet (turistiskt boende). Värde för infrastruktur Förverkligande av de önskemål som anges i ansökan innebär en ytterligare belastning -på den sommartid redan hårt belastade väg 882. Trafikökningen bedöms dock som begränsad. Allmännyttan för invånare Reglering av aktuellt område i detaljplan innebär goda förutsättningar att öka allmänhetens tillgänglighet till området, som i sin helhet omfattas av strandskydd. 1 poäng Socialt samhällsbehov Utveckling enligt önskemål i ansökan tillfredsställer inte något socialt samhällsbehov. De positiva effekterna avser istället utveckling av förutsättningarna för det röliga friluftslivet och besöksnäringen som helhet. 1 poäng H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(18)

5 Behov av nya byggnader Ökade förutsättningar för turistiskt boende är av stor betydelse för Sotenäs kommun. Det aktuella området anses varken i gällande ÖP04 eller i samrådsförslaget till ny ÖP vara lämpligt för utveckling av helårsboende. Någon konflikt avseende markanspråk mellan turistiskt boende och helårsboende finns därmed inte. Fastigheten innefattar pågående verksamhet med turistiskt boende. Kommunen ser positivt på en utveckling och komplettering inom befintliga anläggningar. Strategisk betydelse Kommunfullmäktige har beslutat att utveckling av besöksnäringen ska prioriteras. Utveckling av det turistiska boendet kan därmed anses ha en strategisk betydelse. 6 poäng 6 poäng Totalt 26 poäng Beredning/beslutsunderlag Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar 1. Att medge prövning av inkommen ansökan i detaljplan. Detta med hänvisning till att värdering av planen ger 26 poäng, vilket överstiger de 25 poäng som är nedre gräns för att bevilja en planprövning. 2. Att planprocessen, så långt det är möjligt, ska säkerställa turistiskt boende, dvs. boende tillgängligt för alla genom uthyrning under kortare perioder. 3. Att allmänhetens tillgänglighet till strandområdet ska säkerställas. 4. Att frågan om bebyggelsens påverkan på landskapsbilden ska belysas. 5. Att utbyggnadens påverkan på väg 882 utreds. 6. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till Miljö- och byggnämnden för handläggning och prioritering i förhållande till övriga ärenden och tillgänglig handläggarkapacitet samt för upprättande av planavtal. Expedieras till: Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(18)

6 52 Dnr KA07/0540 Ansökan om att upprätta detaljplan inom fastigheten Säm 2:1 Ansökan En ansökan om upprättande av detaljplan inom fastigheten Säm 2:1 inkom till miljöoch byggkontoret Ansökan är en förnyelse av en tidigare inkommen ansökan om att upprätta detaljplan och avser bostadsbebyggelse i form av friliggande enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus. I ansökan anges en omfattning av 25 friliggande enbostadshus samt två flerbostadshus med vardera 6 lägenheter. Gällande planer Större delen av området utpekas i gällande översiktsplan, ÖP 04, som utvecklingsområde för bostadsbebyggelse och ingår i ett större område som kallas Högbergstorpet - Säm. Utbyggnaden av bostäder inom området förutsätter en ny lokalgata med anslutning till väg 174. Området ligger i nära anslutning till ett större område som i ÖP 04 pekas ut som närrekreationsområde. Även delar av aktuellt område besitter höga, rekreativa värden. I det samrådsförslag till ny ÖP som upprättats (februari 2009) ligger aktuellt område inom det område av Bovallstrand som generellt anses vara lämpligt för bebyggelseutveckling med hänsyn till närhet och tillgänglighet till skola, service, kollektivtrafik mm. I samrådsförslaget påpekas vikten av att utveckla samhället inifrån centrum och ut samt att en avvägning av bostadsutveckling mellan tätortsområdena i kommunen ska göras med utgångspunkt i behovet av bostäder som underlag för skola, service, arbetstillfällen mm. Det innebär att man anser det lämpligt att utveckling av bostäder i området Högbergstorpet-Säm påbörjas i anslutning till väg 174 (varifrån tillfartsväg föreslås) innan den utvecklas i de delar som har ett större avstånd från väg 174. För området eller Bovallstrand i sin helhet finns idag ingen fördjupad översiktsplan. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Tidigare handläggning Ägaren till fastigheten inkom med en önskan om detaljplaneläggning av rubricerat område. Begäran var i stora drag den samma som den nu behandlade ansökan, dock med tilltänkt infart från Snickerifabriken/Fabriksgatan. Begäran från 2001 tar även upp frågan om en småbåtshamn i Bottnafjorden meter norr om fastigheten. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(18)

7 Miljö- och byggnämnden avslog ansökan Ärendet behandlades av planeringsgruppen som föreslog att den föreslagna markanvändningen skulle studeras inom ramen för blivande ÖP04, vilket också gjordes. En ny ansökan inkom I ansökan har förslag till tillfartsväg ändrats från Snickerifabriken/Fabriksgatan till väg 174 i enlighet med ÖP04. I övrigt överensstämmer denna ansökan med den tidigare. Kommunstyrelsen beslutade , 87 att avslå att en prövning i detaljplan görs före hösten 2008 med hänvisning till att: - framtagande av kommunala tomter bör prioriteras i Bovallstrand pga. ett stort antal pågående eller genomförda detaljplaneprocesser med privata exploateringar. - Invänta utbyggnad av reningsverket på Lökholmen (planerat färdigställande halvårsskiftet 2008), vilken är en förutsättning för utbyggnad av bostäder i Bovallstrand och Hunnebostrand. - Invänta detaljplan för Heljeröd 1:8 för att skapa förutsättningar för trafiklösning till aktuellt område inom Säm 2:1. Yttrande Det aktuella området är beläget i den nordöstra delen av Bovallstrands tätortsområde. Ansökan om prövning i detaljplan syftar till att tillskapa bostadshus; friliggande enbostadshus och mindre (2-2,5 ROK) lägenheter i flerbostadshus. Utveckling av bostäder inom det aktuella området har stöd i ÖP. Området har dock höga rekreativa värden, vilket bör beaktas. Utveckling av bostäder inom det aktuella området kräver en ny lokalgata. Tillfart till området ska enligt gällande ÖP ske från väg 174, vilket även anges i aktuell ansökan. Med avseende på hushållning med ekonomiska resurser och markresurser bör utbyggnad av en ny lokalgata följas av bostadsutbyggnad med start vid anslutningen till väg 174 och en successiv utbyggnad med ökande avstånd från väg 174 för att få en samordning mellan väg- och bostadsutbyggnad. Detaljplan för bostäder inom markområde i anslutning till väg 174 (Heljeröd 1:8) har upprättats, men inte antagits. Det innebär att väganslutning från väg 174 och sträckning genom fastigheten Heljeröd 1:8 har planerats. Vid utbyggnad av vägsträckningen fram till Säm 2:1 påverkas fastigheten Heljeröd 1:24. För en långsiktigt hållbar utveckling bör Heljeröd 1:24 studeras i samband med Säm 2:1, dels med hänsyn till tillfartsvägen och dels med hänsyn till bebyggelsestrukturen och tätortsutvecklingen. Ett helhetstänkande bör genomsyra planeringen för fastigheterna Heljeröd 1:8, Heljeröd 1:24 och Säm 2:1 då dessa utgör ett sammanhängande utvecklingsområde. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(18)

8 Värdering Planen har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som KS tidigare har beslutat om och detta ger totalt 26 värderingspoäng. Stöd i ÖP Området pekas i ÖP 04 ut som lämpligt för bostäder inom ramen för tätortsutveckling. Enligt principen för prioriteringsordning i samrådsförslaget till ny ÖP bör utbyggnad inom Heljeröd 1:8 och 1:24 föregå utbyggnad inom Säm 2:1. Detaljplan för delar av Heljeröd 1:8 har upprättats, men inte antagits. Sysselsättningsbefrämjande Ansökan avser enbart bostadsbebyggelse och kan därmed inte anses vara sysselsättningsfrämjande. Resurseffektivt utnyttjande av mark Markutnyttjandet överensstämmer med gällande ÖP och samrådsförslag till ny ÖP. Kombinationen av friliggande enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus ger ett relativt resurseffektivt markutnyttjande. Området har delvis höga rekreativa värden som ska beaktas. För ett helhetsgrepp kring bebyggelseutveckling i området bör en eventuell planprocess även omfatta Heljeröd 1:24. Värde för infrastruktur För utveckling av bostäder inom området Högbergstorpet- Säm krävs utbyggnad av ny lokalgata. En sådan lokalgata har stöd i ÖP04 där tillfarten föreslås ske från väg 174. Utbyggnad av en sådan gata skapar förutsättningar för utveckling av bebyggelse inom Säm 2:1 liksom inom fastigheterna Heljeröd 1:8 och 1:24. Utveckling av bostäder inom aktuellt område ger underlag för utbyggnad av G/C-väg från Bovallstrands centrum mot Brygge och Gerlesborg. Allmännyttan för invånare Ny bostadsbebyggelse inom aktuellt område har god tillgänglighet till skola, närservice och kollektivtrafik, vilket ger goda förutsättningar för helårsboende, vilket i sin tur utgör underlag för skola, närservice och kollektivtrafik. Inkomna önskemål redovisar dock ingen direkt utveckling av allmännyttiga samhällsfunktioner. 5 poäng 1 poäng H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(18)

9 Socialt samhällsbehov Bostadsbebyggelse i det aktuella området bedöms inte utveckla föreningslivet. Den föreslagna variationen av boendeformer kan skapa förutsättningar för ökad mångfald. Behov av nya byggnader/bostäder Områdets belägenhet innebär med avseende på tillgänglighet att det finns goda förutsättningar för helårsboende. Förslaget innebär inget tillskott av verksamhetslokaler. 6 poäng Strategisk betydelse 2 poäng Ny bebyggelse inom fastigheten bedöms ha en viss strategisk betydelse för tätortsutveckling med bostadsbebyggelse i attraktiva lägen. Utvecklingen är dock inte av den karaktär att den utvecklar varumärket Sotenäs eller utvecklar positiva och strategiska synergieffekter. Totalt 26 poäng Beredning/beslutsunderlag Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar 1. Att medge prövning av inkommen ansökan i detaljplan. Detta med hänvisning till att värdering av planen ger 26 poäng, vilket överstiger de 25 poäng som är nedre gräns för att bevilja en planprövning. 2. Att planprövningen bör omfatta helhetsbedömning av det område som förutom aktuellt område inom fastigheten Säm 2:1 även omfattar Heljeröd 1:8 och Heljeröd 1: Att exploatören ansvarar för att skapa förutsättningar för aktuell tillfartsväg som en förlängning av den lokalgata som planerats inom fastigheten Heljeröd 1:8. 4. Att planprövningen ska behandla områdets värde för närrekreation. Viktigt är att säkra Sote-ledens sträckning. 5. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till Miljö- och byggnämnden för handläggning och prioritering i förhållande till övriga ärenden och tillgänglig handläggarkapacitet samt för upprättande av Expedieras till: planavtal. Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(18)

10 53 Dnr KA09/0152 Ansökan om att upprätta detaljplan för fastigheten Vägga 1.9 Ansökan En ansökan om upprättande av detaljplan för fastigheten Vägga 1:9 inkom till miljöoch byggkontoret Ansökan avser detaljplan för uppförande av fritidshus inom fastigheten. Gällande planer Området utpekas i gällande översiktsplan, ÖP 04, som utvecklingsområde för bostadsbebyggelse. Fastigheten gränsar till ett större, värdefullt närrekreationsområde. Det omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enl. MB 4 kap., vilket innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna ska dock inte begränsa utveckling av befintliga tätorter. Området ligger inom tätortsområde Kungshamn- Smögen-Väjern-Hovenäset. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Tidigare handläggning Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus har tidigare lämnats in och behandlats (dnr ). Miljö- och byggnämnden beslutade att enligt plan- och bygglagen kap meddela negativt förhandsbesked samt att prövning av markens lämplighet för bebyggelse ska ske genom detaljplaneprövning enl. PBL kap Yttrande Den aktuella fastigheten är belägen väster om Hovenäset i nära anslutning till Klevekilens naturreservat, närrekreationsområde för tätortsområde Kungshamn- Smögen-Väjern-Hovenäset samt till Johannesviks camping. Värdena för rekreation och friluftsliv är därmed betydande. I gällande översiktsplan har området dock pekats ut för tätortsutveckling i form av bostäder. Ansökan om prövning i detaljplan syftar till att tillskapa fritidshus för att tillgodose behov inom den sökandes familj. Det innebär att bebyggelseutvecklingen på kort sikt inte skapar förutsättningar för helårsboende och därmed inte ger någon förbättring av underlaget för skola, vård och omsorg. Avloppen i området bedöms överlag ha låg standard. Vattenområdet i anslutning till bebyggelsen hyser en badanläggning som nyttjas frekvent av campinggäster och H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(18)

11 allmänheten. Klevekilen omfattas av förordnande enligt miljöbalken och bedöms vara en ur miljösynpunkt känslig recipient då den i sina inre delar är en grund havsvik med låg vattenomsättning. Upprättande av detaljplan kan innebära en möjlighet att reglera VA-situationen med en anslutning av föreslagen bebyggelse samt omgivande bebyggelse till det kommunala VA-nätet. Värdering Planen har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som KS tidigare har beslutat om och detta ger totalt 22 värderingspoäng. Stöd i ÖP Området pekas i ÖP 04 ut som lämpligt för bostäder inom ramen för tätortsutveckling. Sysselsättningsbefrämjande Önskemål från den sökande om att uppföra fritidshus för att tillgodose familjens utrymmesbehov bedöms inte vara sysselsättningbefrämjande Resurseffektivt utnyttjande av mark Markutnyttjandet överensstämmer med gällande ÖP. Fastighetens närområde, både längs Klevekilen och inom närrekreationsområdet norr och väster om fastigheten, utgör dock mark av stort värde för rekreation och friluftsliv. Fritidsbebyggelse bedöms inte utgöra det mest resurseffektiva markutnyttjandet, varken för tätortsutveckling eller i avvägning mot rekreations-/friluftslivsintressen. Värde för infrastruktur Byggnation av fritidshus bedöms inte medföra något behov av förändring av befintliga vägar. Befintlig tillfartsväg utnyttjas dock i nuläget i stor utsträckning för gång- och cykeltrafik till och från rekreationsområdet, som en del av ett rekreationsstråk längs Klevekilen samt till och från Johannesviks camping. Ökad biltrafik reducerar områdets värde för det rörliga friluftslivet. Upprättande av detaljplan skapar förutsättningar att reglera VA-situationen, vilket är värdefullt. Allmännyttan för invånare Fritidsbebyggelse ger ett tillskott till underlaget för viss typ av service och under delar av året. Det förbättrar dock inte befolkningsunderlaget för säkerställande/utveckling av skola, vård och omsorg. 5 poäng 1 poäng 1 poäng H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(18)

12 Socialt samhällsbehov Fritidsbebyggelse i det aktuella området bedöms inte utveckla föreningsliv eller skapa förutsättningar för ökad demokrati, jämställdhet eller mångfald. Behov av nya byggnader/bostäder Fritidsbebyggelsen syftar, utifrån sökandens önskemål, till att tillgodose familjens behov av fritidsbostäder. Det innebär på kort sikt därmed ingen utveckling av helårsbostäder. Området ses generellt som lämpligt för utveckling för bebyggelse som en del i tätortens utveckling. Strategisk betydelse Ny bebyggelse inom fastigheten bedöms ha en viss strategisk betydelse för tätortsutveckling med bostadsbebyggelse i attraktiva lägen. Avvägning mot värden för rekreation- och friluftsliv som en annan del av tätortsutvecklingen väger dock tungt i området. 1 poäng 6 poäng 2 poäng Totalt 22 poäng Beredning/beslutsunderlag Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte medge prövning av inkommen begäran i detaljplan. Detta med hänvisning till att värdering av planen ger 22 poäng. Den når därmed inte upp till de 25 poäng som är nedre gräns för att bevilja en planprövning. Expedieras till: Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(18)

13 54 Dnr KA09/0196 Utannonsering av tjänsten som gatu- och va-ingenjör. Gatu- och va-ingenjören går i pension i augusti nästa år (2010). För att överföra hans kunskaper och få en bra överlappning i organisationen, så förordar gatu- och va-chefen att ersättare utannonseras nu i vår, och att tjänsten är besatt efter sommaren. Det kommer att vara en styrka att den nyanställde under ett år kan sätta sig in i tjänsten och ha den nuvarande tjänstemannens stöd i detta. Mer kraft kommer också att under detta år kunna läggas på att detaljgranska den överföring och inmätning av data som nu sker från pappersritningar till digitala ritningar. Vi är i slutfasen av det arbetet, och mycket av det som finns inarbetat är viktigt att rädda innan pensionering sker. Kostnader (6 mån) för denna överlappning är upptaget i årets budget. Motsvarande kostnad upptas nästa år. Gatu- och va-chefen förordar enligt ovanstående. Beredning/beslutsunderlag Gatu- och va-chefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets beslut Med hänsyn till nuvarande ekonomiska situation är inte ledningsutskottet berett att pröva frågan. Expedieras till: Akten Tekn avd. Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(18)

14 55 Dnr KA09/0181 Framställan om stöd till Fiskeområde Norra Bohuslän Fiskeriverket har gett tio geografiska områden i Sverige möjlighet att bli Fiskeområden vilket innebär att området får del av EU:s strukturfond för fiskerinäringen på ett särskilt sätt. På västkusten finns två områden, Norra Bohuslän och Södra Bohuslän. Fiskeriverket har beslutat att 55 miljoner kronor från EFF, Europeiska Fiskerifonden, skall fördelas till de områden som nu getts möjlighet att bli Fiskeområden. Beslutet gäller under innevarande strukturperiod som pågår t.o.m Tilldelade medel skall alltså räcka i fem år. Norra Bohuslän omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Sotenäs kommun är en av de kommuner som idag samarbetar i nätverket Fiskekommunerna. Till detta har kommunerna betalt kr/år. Fiskekommunerna kommer i fortsättningen att ha sin verksamhet inom ramen för Fiskeområde Bohuslän och har aviserat en betalning på kr/år och kommunen till Fiskeområdet vilket ersätter tidigare betalning till Fiskekommunerna. Beredning/beslutsunderlag Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Sotenäs kommun är positiv till fortsatt samarbete med Fiskekommunerna. Finansiering sker via kontot för näringslivsutveckling ( kr/år) och Smögens Fiskauktion ( kr/år) Expedieras till: Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(18)

15 56 Dnr Koncept för kommunens behov av bilar och skötsel Kommunen äger ett antal bilar av olika slag och användningsområden. Med avseende på bl a service och skötsel diskuterar ledningsutskottet kommunens fordonshantering. Ledningsutskottets beslut Kommunchefen tar fram ett koncept för kommunens fordonshantering med tanke på ekonomi, skötsel, ägande mm. Expedieras till: Akten Kom ch Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(18)

16 57 Dnr Information/rapporter Ledningsutskottet tar del av olika rapporter och information: 1. Kungshamns Idrottshall 2. Smögens Fiskauktion 3. Kommunförråd 4. Markfrågor Expedieras till: Akten Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(18)

17 58 Dnr KA09/0011 Kallelser och inbjudningar Ledningsutskottet tar del av kallelser och inbjudningar som inkommit till kommunledningskontoret sedan föregående sammanträde. Ledningsutskottets beslut Britt Wall (S) ges möjlighet att besöka Almedalsveckan på Gotland. Kallelser och inbjudningar läggs till handlingarna. Expedieras till: Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(18)

18 59 Dnr KA09/0010 Ärenden för kännedom Ledningsutskottet tar del av ärenden för kännedom som inkommit till kommunledningskontoret sedan föregående sammanträde. Ledningsutskottets beslut Ärenden för kännedom läggs till handlingarna. Expedieras till: Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(18)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

faktaunderlag Kommunfullmäktige 2011-08-31 KS D.nr. 2011/142 Bostads försörjnings program

faktaunderlag Kommunfullmäktige 2011-08-31 KS D.nr. 2011/142 Bostads försörjnings program faktaunderlag Kommunfullmäktige 2011-08-31 KS D.nr. 2011/142 Bostads försörjnings program 2011 2 Sammanfattning Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S)

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S) 58-67 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-15.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl. 17.30 19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice ordförande Barbro Eriksson (fp), 2:e vice

Läs mer

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde -3, MSN 2015-06-17 08:30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2015-06-17 kl 08.30 i Domsalen -2, MSN 2015-06-17 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer