Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Reine Karlsson (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Reine Karlsson (S)"

Transkript

1 51-59 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Reine Karlsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Ove Svensson, kommunchef Jan Simonsson, sekreterare Cecilia Lindsten, Bo Hallgren, 57. Staffan Karlander, 57. Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Britt Wall (s) Kommunhuset, , kl Jan Simonsson Mats Abrahamsson Britt Wall BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Marie Hermansson/Maria Ceder Askman H:\Prot\KSLU\LUp doc Sida: 1(18)

2 51 Dnr KA09/0206 Ansökan om att upprätta detaljplan inom fastigheten Ramsvik 3:16, f d Solstickans barnkoloni En ansökan om upprättande av detaljplan inom fastigheten Ramsvik 3:16 inkom till miljö- och byggkontoret Ansökan avser nybyggnation av uthyrnings stugor som komplement till nuvarande vandrarhemsverksamhet. Enligt situationsplan/skiss är omfattningen 8 stugor, varav 4 är placerade längs strandlinjen och föreslås få en modern utformning, och resterande 4 är placerade i anslutning till befintligt kolonihus. Dessa stugor föreslås få en utformning som anknyter till befintlig byggnadsstil. Gällande planer Området utpekas i gällande översiktsplan, ÖP 04, som ett område med stora naturvärden och stora värden för friluftsliv och närrekreation. Fastigheten ingår tillsammans med Ramsviks camping i det område som utgör undantag från de reservatsbestämmelser som omfattar Ramsvikslandets naturreservat och som omgärdar området. Även i de områdesbestämmelser som antagits, men överklagats och därmed inte vunnit laga kraft, är Ramsvik 3:16 tillsammans med Ramsviks camping undantagna. I det samrådsförslag till ny ÖP som upprättats (februari 2009) beskrivs området mellan Väjern och Hunnebostrand, inklusive Ramsvikslandet, som en mellanrumszon mellan två tätortsområden. Inom mellanrumszonen ska inställningen till bebyggelseutveckling vara restriktiv, med hänvisning till att värna de befintliga tätorternas identitet och möjlighet att utvecklas utan att förlora i attraktivitet. Inom mellanrumszonen ska rekreativa värden prioriteras. Samrådsförslaget till ÖP förespråkar dock generellt en utveckling av besöksnäringen och poängterar värdet av utveckling av turistiskt boende som förutsättning för det rörliga friluftslivet. I första hand ska utveckling av det turistiska boendet ske genom utveckling av befintliga anläggningar. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Fastigheten omfattas i sin helhet av strandskydd. Tidigare handläggning Ingen tidigare handläggning har förekommit i ärendet. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(18)

3 Yttrande Den aktuella fastigheten är belägen i den nordöstra delen av Ramsvikslandet, öster om väg 882. Ramsviks camping disponerar mark både norr och söder om fastigheten. Fastigheten har tidigare utnyttjats som barnkoloni i Solstickans regi. Inom fastigheten finns även Ramsviks f d skola. Sedan 2007 har den tidigare kolonibyggnaden utnyttjats som vandrarhem. Det innebär att utbyggnad enligt ansökan utgör en utveckling av befintlig verksamhet, dvs. en utveckling av det turistiska boendet. Ramsvikslandet har stora naturvärden och stora värden för det rörliga friluftslivet. Dessa värden säkerställs genom reservatsbestämmelser. De tillvaratas även i de områdesbestämmelser som antagits, men överklagats. En viktig förutsättning för det rörliga friluftslivet är det turistiska boendet. Att den aktuella fastigheten tillsammans med Ramsviks camping undantagits reservats- och områdesbestämmelserna innebär att de befintliga verksamheterna inom detta område bör ges möjlighet till utveckling och att denna utveckling ska utgöra en utveckling av förutsättningarna för det rörliga friluftslivet. Förbättrade förutsättningar för det rörliga friluftslivet innebär en utveckling av besöksnäringen. Att en utveckling av besöksnäringen ska prioriteras har beslutats av kommunfullmäktige. Att området som helhet omfattas av strandskydd innebär bl a att allmänhetens tillgång till området ska säkerställas. Den tidigare verksamheten som barnkoloni har inneburit att området, inklusive strandområdet, varit relativt otillgängligt för allmänheten. En eventuell planläggning av området möjliggör en reglering av förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet. Sluttningen ner mot stranden, där delar av stugbebyggelsen föreslås, utgörs idag av ett mindre skogsparti med uppväxta träd. Trädvegetationen, som står i kontrast till Ramsvikslandets i övrigt karga karaktär, utgör en viktig del av landskapsbilden, inte minst sett från fastlandet. Påverkan av landskapsbilden är en viktig fråga i ett eventuellt, framtida planarbete. Väg 882 har en begränsad kapacitet för den trafikmängd som belastar vägen under högsommaren. Den föreslagna kompletteringen av stugbebyggelse bedöms dock innebära en begränsad ökning av trafikmängden. Trafikfrågan ska belysas i ett eventuellt, framtida planarbete. Ansökan omfattar önskemål om utbyggnad av båtbryggor. En sådan utbyggnad kräver separat prövning. En eventuell utbyggnad av bryggor ska ske utifrån ett helhetsperspektiv för ett större område än den aktuella fastigheten. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(18)

4 Värdering Planen har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som kommunstyrelsen tidigare har beslutat om och detta ger totalt 26 värderingspoäng. Stöd i ÖP Området utpekas som värdefullt för dess stora naturvärden och för dess höga värden för friluftsliv och närrekreation. En utveckling av den befintliga verksamheten innebär en utveckling av det turistiska boendet, vilket är en förutsättning för det rörliga friluftslivet och för utveckling av besöksnäringen. Sysselsättningsbefrämjande Enligt ansökan innebär den föreslagna utvecklingen ett tillskott med arbetstillfällen motsvarande 1,5 heltidstjänster. Resurseffektivt utnyttjande av mark Området har höga naturvärden som ska beaktas. Sett ur ett större perspektiv har Ramsvikslandet som helhet mycket höga naturvärden. Med hänsyn till att sen aktuella fastigheten tillsammans med Ramsviks camping utgör ett område som undantagits från reservats- och områdesbestämmelser bör förutsättningar ges för utveckling av befintlig verksamhet (turistiskt boende). Värde för infrastruktur Förverkligande av de önskemål som anges i ansökan innebär en ytterligare belastning -på den sommartid redan hårt belastade väg 882. Trafikökningen bedöms dock som begränsad. Allmännyttan för invånare Reglering av aktuellt område i detaljplan innebär goda förutsättningar att öka allmänhetens tillgänglighet till området, som i sin helhet omfattas av strandskydd. 1 poäng Socialt samhällsbehov Utveckling enligt önskemål i ansökan tillfredsställer inte något socialt samhällsbehov. De positiva effekterna avser istället utveckling av förutsättningarna för det röliga friluftslivet och besöksnäringen som helhet. 1 poäng H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(18)

5 Behov av nya byggnader Ökade förutsättningar för turistiskt boende är av stor betydelse för Sotenäs kommun. Det aktuella området anses varken i gällande ÖP04 eller i samrådsförslaget till ny ÖP vara lämpligt för utveckling av helårsboende. Någon konflikt avseende markanspråk mellan turistiskt boende och helårsboende finns därmed inte. Fastigheten innefattar pågående verksamhet med turistiskt boende. Kommunen ser positivt på en utveckling och komplettering inom befintliga anläggningar. Strategisk betydelse Kommunfullmäktige har beslutat att utveckling av besöksnäringen ska prioriteras. Utveckling av det turistiska boendet kan därmed anses ha en strategisk betydelse. 6 poäng 6 poäng Totalt 26 poäng Beredning/beslutsunderlag Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar 1. Att medge prövning av inkommen ansökan i detaljplan. Detta med hänvisning till att värdering av planen ger 26 poäng, vilket överstiger de 25 poäng som är nedre gräns för att bevilja en planprövning. 2. Att planprocessen, så långt det är möjligt, ska säkerställa turistiskt boende, dvs. boende tillgängligt för alla genom uthyrning under kortare perioder. 3. Att allmänhetens tillgänglighet till strandområdet ska säkerställas. 4. Att frågan om bebyggelsens påverkan på landskapsbilden ska belysas. 5. Att utbyggnadens påverkan på väg 882 utreds. 6. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till Miljö- och byggnämnden för handläggning och prioritering i förhållande till övriga ärenden och tillgänglig handläggarkapacitet samt för upprättande av planavtal. Expedieras till: Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(18)

6 52 Dnr KA07/0540 Ansökan om att upprätta detaljplan inom fastigheten Säm 2:1 Ansökan En ansökan om upprättande av detaljplan inom fastigheten Säm 2:1 inkom till miljöoch byggkontoret Ansökan är en förnyelse av en tidigare inkommen ansökan om att upprätta detaljplan och avser bostadsbebyggelse i form av friliggande enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus. I ansökan anges en omfattning av 25 friliggande enbostadshus samt två flerbostadshus med vardera 6 lägenheter. Gällande planer Större delen av området utpekas i gällande översiktsplan, ÖP 04, som utvecklingsområde för bostadsbebyggelse och ingår i ett större område som kallas Högbergstorpet - Säm. Utbyggnaden av bostäder inom området förutsätter en ny lokalgata med anslutning till väg 174. Området ligger i nära anslutning till ett större område som i ÖP 04 pekas ut som närrekreationsområde. Även delar av aktuellt område besitter höga, rekreativa värden. I det samrådsförslag till ny ÖP som upprättats (februari 2009) ligger aktuellt område inom det område av Bovallstrand som generellt anses vara lämpligt för bebyggelseutveckling med hänsyn till närhet och tillgänglighet till skola, service, kollektivtrafik mm. I samrådsförslaget påpekas vikten av att utveckla samhället inifrån centrum och ut samt att en avvägning av bostadsutveckling mellan tätortsområdena i kommunen ska göras med utgångspunkt i behovet av bostäder som underlag för skola, service, arbetstillfällen mm. Det innebär att man anser det lämpligt att utveckling av bostäder i området Högbergstorpet-Säm påbörjas i anslutning till väg 174 (varifrån tillfartsväg föreslås) innan den utvecklas i de delar som har ett större avstånd från väg 174. För området eller Bovallstrand i sin helhet finns idag ingen fördjupad översiktsplan. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Tidigare handläggning Ägaren till fastigheten inkom med en önskan om detaljplaneläggning av rubricerat område. Begäran var i stora drag den samma som den nu behandlade ansökan, dock med tilltänkt infart från Snickerifabriken/Fabriksgatan. Begäran från 2001 tar även upp frågan om en småbåtshamn i Bottnafjorden meter norr om fastigheten. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(18)

7 Miljö- och byggnämnden avslog ansökan Ärendet behandlades av planeringsgruppen som föreslog att den föreslagna markanvändningen skulle studeras inom ramen för blivande ÖP04, vilket också gjordes. En ny ansökan inkom I ansökan har förslag till tillfartsväg ändrats från Snickerifabriken/Fabriksgatan till väg 174 i enlighet med ÖP04. I övrigt överensstämmer denna ansökan med den tidigare. Kommunstyrelsen beslutade , 87 att avslå att en prövning i detaljplan görs före hösten 2008 med hänvisning till att: - framtagande av kommunala tomter bör prioriteras i Bovallstrand pga. ett stort antal pågående eller genomförda detaljplaneprocesser med privata exploateringar. - Invänta utbyggnad av reningsverket på Lökholmen (planerat färdigställande halvårsskiftet 2008), vilken är en förutsättning för utbyggnad av bostäder i Bovallstrand och Hunnebostrand. - Invänta detaljplan för Heljeröd 1:8 för att skapa förutsättningar för trafiklösning till aktuellt område inom Säm 2:1. Yttrande Det aktuella området är beläget i den nordöstra delen av Bovallstrands tätortsområde. Ansökan om prövning i detaljplan syftar till att tillskapa bostadshus; friliggande enbostadshus och mindre (2-2,5 ROK) lägenheter i flerbostadshus. Utveckling av bostäder inom det aktuella området har stöd i ÖP. Området har dock höga rekreativa värden, vilket bör beaktas. Utveckling av bostäder inom det aktuella området kräver en ny lokalgata. Tillfart till området ska enligt gällande ÖP ske från väg 174, vilket även anges i aktuell ansökan. Med avseende på hushållning med ekonomiska resurser och markresurser bör utbyggnad av en ny lokalgata följas av bostadsutbyggnad med start vid anslutningen till väg 174 och en successiv utbyggnad med ökande avstånd från väg 174 för att få en samordning mellan väg- och bostadsutbyggnad. Detaljplan för bostäder inom markområde i anslutning till väg 174 (Heljeröd 1:8) har upprättats, men inte antagits. Det innebär att väganslutning från väg 174 och sträckning genom fastigheten Heljeröd 1:8 har planerats. Vid utbyggnad av vägsträckningen fram till Säm 2:1 påverkas fastigheten Heljeröd 1:24. För en långsiktigt hållbar utveckling bör Heljeröd 1:24 studeras i samband med Säm 2:1, dels med hänsyn till tillfartsvägen och dels med hänsyn till bebyggelsestrukturen och tätortsutvecklingen. Ett helhetstänkande bör genomsyra planeringen för fastigheterna Heljeröd 1:8, Heljeröd 1:24 och Säm 2:1 då dessa utgör ett sammanhängande utvecklingsområde. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(18)

8 Värdering Planen har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som KS tidigare har beslutat om och detta ger totalt 26 värderingspoäng. Stöd i ÖP Området pekas i ÖP 04 ut som lämpligt för bostäder inom ramen för tätortsutveckling. Enligt principen för prioriteringsordning i samrådsförslaget till ny ÖP bör utbyggnad inom Heljeröd 1:8 och 1:24 föregå utbyggnad inom Säm 2:1. Detaljplan för delar av Heljeröd 1:8 har upprättats, men inte antagits. Sysselsättningsbefrämjande Ansökan avser enbart bostadsbebyggelse och kan därmed inte anses vara sysselsättningsfrämjande. Resurseffektivt utnyttjande av mark Markutnyttjandet överensstämmer med gällande ÖP och samrådsförslag till ny ÖP. Kombinationen av friliggande enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus ger ett relativt resurseffektivt markutnyttjande. Området har delvis höga rekreativa värden som ska beaktas. För ett helhetsgrepp kring bebyggelseutveckling i området bör en eventuell planprocess även omfatta Heljeröd 1:24. Värde för infrastruktur För utveckling av bostäder inom området Högbergstorpet- Säm krävs utbyggnad av ny lokalgata. En sådan lokalgata har stöd i ÖP04 där tillfarten föreslås ske från väg 174. Utbyggnad av en sådan gata skapar förutsättningar för utveckling av bebyggelse inom Säm 2:1 liksom inom fastigheterna Heljeröd 1:8 och 1:24. Utveckling av bostäder inom aktuellt område ger underlag för utbyggnad av G/C-väg från Bovallstrands centrum mot Brygge och Gerlesborg. Allmännyttan för invånare Ny bostadsbebyggelse inom aktuellt område har god tillgänglighet till skola, närservice och kollektivtrafik, vilket ger goda förutsättningar för helårsboende, vilket i sin tur utgör underlag för skola, närservice och kollektivtrafik. Inkomna önskemål redovisar dock ingen direkt utveckling av allmännyttiga samhällsfunktioner. 5 poäng 1 poäng H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(18)

9 Socialt samhällsbehov Bostadsbebyggelse i det aktuella området bedöms inte utveckla föreningslivet. Den föreslagna variationen av boendeformer kan skapa förutsättningar för ökad mångfald. Behov av nya byggnader/bostäder Områdets belägenhet innebär med avseende på tillgänglighet att det finns goda förutsättningar för helårsboende. Förslaget innebär inget tillskott av verksamhetslokaler. 6 poäng Strategisk betydelse 2 poäng Ny bebyggelse inom fastigheten bedöms ha en viss strategisk betydelse för tätortsutveckling med bostadsbebyggelse i attraktiva lägen. Utvecklingen är dock inte av den karaktär att den utvecklar varumärket Sotenäs eller utvecklar positiva och strategiska synergieffekter. Totalt 26 poäng Beredning/beslutsunderlag Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar 1. Att medge prövning av inkommen ansökan i detaljplan. Detta med hänvisning till att värdering av planen ger 26 poäng, vilket överstiger de 25 poäng som är nedre gräns för att bevilja en planprövning. 2. Att planprövningen bör omfatta helhetsbedömning av det område som förutom aktuellt område inom fastigheten Säm 2:1 även omfattar Heljeröd 1:8 och Heljeröd 1: Att exploatören ansvarar för att skapa förutsättningar för aktuell tillfartsväg som en förlängning av den lokalgata som planerats inom fastigheten Heljeröd 1:8. 4. Att planprövningen ska behandla områdets värde för närrekreation. Viktigt är att säkra Sote-ledens sträckning. 5. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till Miljö- och byggnämnden för handläggning och prioritering i förhållande till övriga ärenden och tillgänglig handläggarkapacitet samt för upprättande av Expedieras till: planavtal. Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(18)

10 53 Dnr KA09/0152 Ansökan om att upprätta detaljplan för fastigheten Vägga 1.9 Ansökan En ansökan om upprättande av detaljplan för fastigheten Vägga 1:9 inkom till miljöoch byggkontoret Ansökan avser detaljplan för uppförande av fritidshus inom fastigheten. Gällande planer Området utpekas i gällande översiktsplan, ÖP 04, som utvecklingsområde för bostadsbebyggelse. Fastigheten gränsar till ett större, värdefullt närrekreationsområde. Det omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enl. MB 4 kap., vilket innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna ska dock inte begränsa utveckling av befintliga tätorter. Området ligger inom tätortsområde Kungshamn- Smögen-Väjern-Hovenäset. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Tidigare handläggning Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus har tidigare lämnats in och behandlats (dnr ). Miljö- och byggnämnden beslutade att enligt plan- och bygglagen kap meddela negativt förhandsbesked samt att prövning av markens lämplighet för bebyggelse ska ske genom detaljplaneprövning enl. PBL kap Yttrande Den aktuella fastigheten är belägen väster om Hovenäset i nära anslutning till Klevekilens naturreservat, närrekreationsområde för tätortsområde Kungshamn- Smögen-Väjern-Hovenäset samt till Johannesviks camping. Värdena för rekreation och friluftsliv är därmed betydande. I gällande översiktsplan har området dock pekats ut för tätortsutveckling i form av bostäder. Ansökan om prövning i detaljplan syftar till att tillskapa fritidshus för att tillgodose behov inom den sökandes familj. Det innebär att bebyggelseutvecklingen på kort sikt inte skapar förutsättningar för helårsboende och därmed inte ger någon förbättring av underlaget för skola, vård och omsorg. Avloppen i området bedöms överlag ha låg standard. Vattenområdet i anslutning till bebyggelsen hyser en badanläggning som nyttjas frekvent av campinggäster och H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(18)

11 allmänheten. Klevekilen omfattas av förordnande enligt miljöbalken och bedöms vara en ur miljösynpunkt känslig recipient då den i sina inre delar är en grund havsvik med låg vattenomsättning. Upprättande av detaljplan kan innebära en möjlighet att reglera VA-situationen med en anslutning av föreslagen bebyggelse samt omgivande bebyggelse till det kommunala VA-nätet. Värdering Planen har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som KS tidigare har beslutat om och detta ger totalt 22 värderingspoäng. Stöd i ÖP Området pekas i ÖP 04 ut som lämpligt för bostäder inom ramen för tätortsutveckling. Sysselsättningsbefrämjande Önskemål från den sökande om att uppföra fritidshus för att tillgodose familjens utrymmesbehov bedöms inte vara sysselsättningbefrämjande Resurseffektivt utnyttjande av mark Markutnyttjandet överensstämmer med gällande ÖP. Fastighetens närområde, både längs Klevekilen och inom närrekreationsområdet norr och väster om fastigheten, utgör dock mark av stort värde för rekreation och friluftsliv. Fritidsbebyggelse bedöms inte utgöra det mest resurseffektiva markutnyttjandet, varken för tätortsutveckling eller i avvägning mot rekreations-/friluftslivsintressen. Värde för infrastruktur Byggnation av fritidshus bedöms inte medföra något behov av förändring av befintliga vägar. Befintlig tillfartsväg utnyttjas dock i nuläget i stor utsträckning för gång- och cykeltrafik till och från rekreationsområdet, som en del av ett rekreationsstråk längs Klevekilen samt till och från Johannesviks camping. Ökad biltrafik reducerar områdets värde för det rörliga friluftslivet. Upprättande av detaljplan skapar förutsättningar att reglera VA-situationen, vilket är värdefullt. Allmännyttan för invånare Fritidsbebyggelse ger ett tillskott till underlaget för viss typ av service och under delar av året. Det förbättrar dock inte befolkningsunderlaget för säkerställande/utveckling av skola, vård och omsorg. 5 poäng 1 poäng 1 poäng H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(18)

12 Socialt samhällsbehov Fritidsbebyggelse i det aktuella området bedöms inte utveckla föreningsliv eller skapa förutsättningar för ökad demokrati, jämställdhet eller mångfald. Behov av nya byggnader/bostäder Fritidsbebyggelsen syftar, utifrån sökandens önskemål, till att tillgodose familjens behov av fritidsbostäder. Det innebär på kort sikt därmed ingen utveckling av helårsbostäder. Området ses generellt som lämpligt för utveckling för bebyggelse som en del i tätortens utveckling. Strategisk betydelse Ny bebyggelse inom fastigheten bedöms ha en viss strategisk betydelse för tätortsutveckling med bostadsbebyggelse i attraktiva lägen. Avvägning mot värden för rekreation- och friluftsliv som en annan del av tätortsutvecklingen väger dock tungt i området. 1 poäng 6 poäng 2 poäng Totalt 22 poäng Beredning/beslutsunderlag Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte medge prövning av inkommen begäran i detaljplan. Detta med hänvisning till att värdering av planen ger 22 poäng. Den når därmed inte upp till de 25 poäng som är nedre gräns för att bevilja en planprövning. Expedieras till: Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(18)

13 54 Dnr KA09/0196 Utannonsering av tjänsten som gatu- och va-ingenjör. Gatu- och va-ingenjören går i pension i augusti nästa år (2010). För att överföra hans kunskaper och få en bra överlappning i organisationen, så förordar gatu- och va-chefen att ersättare utannonseras nu i vår, och att tjänsten är besatt efter sommaren. Det kommer att vara en styrka att den nyanställde under ett år kan sätta sig in i tjänsten och ha den nuvarande tjänstemannens stöd i detta. Mer kraft kommer också att under detta år kunna läggas på att detaljgranska den överföring och inmätning av data som nu sker från pappersritningar till digitala ritningar. Vi är i slutfasen av det arbetet, och mycket av det som finns inarbetat är viktigt att rädda innan pensionering sker. Kostnader (6 mån) för denna överlappning är upptaget i årets budget. Motsvarande kostnad upptas nästa år. Gatu- och va-chefen förordar enligt ovanstående. Beredning/beslutsunderlag Gatu- och va-chefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets beslut Med hänsyn till nuvarande ekonomiska situation är inte ledningsutskottet berett att pröva frågan. Expedieras till: Akten Tekn avd. Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(18)

14 55 Dnr KA09/0181 Framställan om stöd till Fiskeområde Norra Bohuslän Fiskeriverket har gett tio geografiska områden i Sverige möjlighet att bli Fiskeområden vilket innebär att området får del av EU:s strukturfond för fiskerinäringen på ett särskilt sätt. På västkusten finns två områden, Norra Bohuslän och Södra Bohuslän. Fiskeriverket har beslutat att 55 miljoner kronor från EFF, Europeiska Fiskerifonden, skall fördelas till de områden som nu getts möjlighet att bli Fiskeområden. Beslutet gäller under innevarande strukturperiod som pågår t.o.m Tilldelade medel skall alltså räcka i fem år. Norra Bohuslän omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Sotenäs kommun är en av de kommuner som idag samarbetar i nätverket Fiskekommunerna. Till detta har kommunerna betalt kr/år. Fiskekommunerna kommer i fortsättningen att ha sin verksamhet inom ramen för Fiskeområde Bohuslän och har aviserat en betalning på kr/år och kommunen till Fiskeområdet vilket ersätter tidigare betalning till Fiskekommunerna. Beredning/beslutsunderlag Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Sotenäs kommun är positiv till fortsatt samarbete med Fiskekommunerna. Finansiering sker via kontot för näringslivsutveckling ( kr/år) och Smögens Fiskauktion ( kr/år) Expedieras till: Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(18)

15 56 Dnr Koncept för kommunens behov av bilar och skötsel Kommunen äger ett antal bilar av olika slag och användningsområden. Med avseende på bl a service och skötsel diskuterar ledningsutskottet kommunens fordonshantering. Ledningsutskottets beslut Kommunchefen tar fram ett koncept för kommunens fordonshantering med tanke på ekonomi, skötsel, ägande mm. Expedieras till: Akten Kom ch Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(18)

16 57 Dnr Information/rapporter Ledningsutskottet tar del av olika rapporter och information: 1. Kungshamns Idrottshall 2. Smögens Fiskauktion 3. Kommunförråd 4. Markfrågor Expedieras till: Akten Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(18)

17 58 Dnr KA09/0011 Kallelser och inbjudningar Ledningsutskottet tar del av kallelser och inbjudningar som inkommit till kommunledningskontoret sedan föregående sammanträde. Ledningsutskottets beslut Britt Wall (S) ges möjlighet att besöka Almedalsveckan på Gotland. Kallelser och inbjudningar läggs till handlingarna. Expedieras till: Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(18)

18 59 Dnr KA09/0010 Ärenden för kännedom Ledningsutskottet tar del av ärenden för kännedom som inkommit till kommunledningskontoret sedan föregående sammanträde. Ledningsutskottets beslut Ärenden för kännedom läggs till handlingarna. Expedieras till: Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(18)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 78-87 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn.

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. 32-34 Plats och tid Beslutande Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD) Lasse Andersson (M) 50-52 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.30 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD)

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Christina Gustavsson, utbildningsförvaltningen Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen

Mats Ove Svensson, kommunchef Christina Gustavsson, utbildningsförvaltningen Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen 18-24 Plats och tid Tumlaren, Kungshamn, kl 13.00-15.00 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats Ove Svensson,

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro Eriksson (fp)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro Eriksson (fp) 123-135 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 00 11 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s)

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s) 28-35 Plats h tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.15-12.00 Beslutande Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) 01-14 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) Övriga

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-10-07 kl. 09.00-12.15 Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 26-35 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 35-50 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson 69-77 Plats och tid Kommunhuset, Alvö Kungshamn, kl 09.00-12.00 Beslutande Susanne Aronsson (m), ordförande UN Britt Wall (s) KS Eva Abrahamsson (m) M&BN Kristina Frigert (m) ON Lars Gustav Andersson (m)

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande. Kommunhuset, 2007-02-12, kl. 10.

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande. Kommunhuset, 2007-02-12, kl. 10. 29-45 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08.30 16.35 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson (s)

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 15-26 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-09-11 kl. 08.30-10.35 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP Britt Wall

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 20-25 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 15.00-15.55 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 14:00-16:30 ande Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 88-102 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m) Valnämnden 23-27 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Lasse Andersson (m) Susanne Aronsson (m) Rune Johansson (c) Sven-Olof Oresten (fp), ej 35. Yngve Johansson (mp) Hilbert Eliasson (s)

Lasse Andersson (m) Susanne Aronsson (m) Rune Johansson (c) Sven-Olof Oresten (fp), ej 35. Yngve Johansson (mp) Hilbert Eliasson (s) 35-49 Plats h tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30-11.40 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Göran Fahlgren (m) Kristina Frigert (m) Ronald Hagbert (m) Marcus Bertilsson (c) Mikael Sternemar

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.40 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande

Läs mer

DOM 2013-08-29 Stockholm

DOM 2013-08-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-08-29 Stockholm Mål nr P 433-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-18 i mål nr P 105-12, se bilaga

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 01-12 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.30 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 17 april 2013 kl. 08.30-12.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 1:e v ordförande Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) 2:e v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 1(8) 2017-05-15 Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 Stockholms län Fastighetskartan Avgränsning enligt ansökan ungefärligt markerad. Begäran om planbesked Begäran om

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, den 8 februari kl.10:00. Britt Wall (S) Robert Yngve (KD) 1

Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, den 8 februari kl.10:00. Britt Wall (S) Robert Yngve (KD) 1 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 31 januari 2013, kl 09.10-12:00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande 2-10 Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Justerare Bo

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bengt Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Tid: Tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 13:15-14:40

Tid: Tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 13:15-14:40 2013- Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott Tid: Tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 13:15-14:40 Plats: Stigbygeln Beslutande: Lennart Holmlund (S), ordförande Anders Ågren (M), vice ordförande

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-08-27 kl 08.30-12.45 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-25 225 Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS 2014-368 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

B E S K R I V N I N G

B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN OB 21 (handling 2) Planenheten Dnr ONB 44/2001 213 B E S K R I V N I N G Områdesbestämmelser för södra Boo, del av Backeböl i Nacka kommun. Område N, Boo strandväg m.fl. och område P Dalvägen

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 VÄRMDÖ KOMMUN Start-PM 2014-03-26 Dnr 11SPN/0304 Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 Start-PM för Kolvik, Delområde K3 Karta- utbyggnadsordning Översiktsplanen Figur 1. Översiktskarta. Bakgrund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer