Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Reine Karlsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Reine Karlsson (S)"

Transkript

1 51-59 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Reine Karlsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Ove Svensson, kommunchef Jan Simonsson, sekreterare Cecilia Lindsten, Bo Hallgren, 57. Staffan Karlander, 57. Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Britt Wall (s) Kommunhuset, , kl Jan Simonsson Mats Abrahamsson Britt Wall BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Marie Hermansson/Maria Ceder Askman H:\Prot\KSLU\LUp doc Sida: 1(18)

2 51 Dnr KA09/0206 Ansökan om att upprätta detaljplan inom fastigheten Ramsvik 3:16, f d Solstickans barnkoloni En ansökan om upprättande av detaljplan inom fastigheten Ramsvik 3:16 inkom till miljö- och byggkontoret Ansökan avser nybyggnation av uthyrnings stugor som komplement till nuvarande vandrarhemsverksamhet. Enligt situationsplan/skiss är omfattningen 8 stugor, varav 4 är placerade längs strandlinjen och föreslås få en modern utformning, och resterande 4 är placerade i anslutning till befintligt kolonihus. Dessa stugor föreslås få en utformning som anknyter till befintlig byggnadsstil. Gällande planer Området utpekas i gällande översiktsplan, ÖP 04, som ett område med stora naturvärden och stora värden för friluftsliv och närrekreation. Fastigheten ingår tillsammans med Ramsviks camping i det område som utgör undantag från de reservatsbestämmelser som omfattar Ramsvikslandets naturreservat och som omgärdar området. Även i de områdesbestämmelser som antagits, men överklagats och därmed inte vunnit laga kraft, är Ramsvik 3:16 tillsammans med Ramsviks camping undantagna. I det samrådsförslag till ny ÖP som upprättats (februari 2009) beskrivs området mellan Väjern och Hunnebostrand, inklusive Ramsvikslandet, som en mellanrumszon mellan två tätortsområden. Inom mellanrumszonen ska inställningen till bebyggelseutveckling vara restriktiv, med hänvisning till att värna de befintliga tätorternas identitet och möjlighet att utvecklas utan att förlora i attraktivitet. Inom mellanrumszonen ska rekreativa värden prioriteras. Samrådsförslaget till ÖP förespråkar dock generellt en utveckling av besöksnäringen och poängterar värdet av utveckling av turistiskt boende som förutsättning för det rörliga friluftslivet. I första hand ska utveckling av det turistiska boendet ske genom utveckling av befintliga anläggningar. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Fastigheten omfattas i sin helhet av strandskydd. Tidigare handläggning Ingen tidigare handläggning har förekommit i ärendet. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(18)

3 Yttrande Den aktuella fastigheten är belägen i den nordöstra delen av Ramsvikslandet, öster om väg 882. Ramsviks camping disponerar mark både norr och söder om fastigheten. Fastigheten har tidigare utnyttjats som barnkoloni i Solstickans regi. Inom fastigheten finns även Ramsviks f d skola. Sedan 2007 har den tidigare kolonibyggnaden utnyttjats som vandrarhem. Det innebär att utbyggnad enligt ansökan utgör en utveckling av befintlig verksamhet, dvs. en utveckling av det turistiska boendet. Ramsvikslandet har stora naturvärden och stora värden för det rörliga friluftslivet. Dessa värden säkerställs genom reservatsbestämmelser. De tillvaratas även i de områdesbestämmelser som antagits, men överklagats. En viktig förutsättning för det rörliga friluftslivet är det turistiska boendet. Att den aktuella fastigheten tillsammans med Ramsviks camping undantagits reservats- och områdesbestämmelserna innebär att de befintliga verksamheterna inom detta område bör ges möjlighet till utveckling och att denna utveckling ska utgöra en utveckling av förutsättningarna för det rörliga friluftslivet. Förbättrade förutsättningar för det rörliga friluftslivet innebär en utveckling av besöksnäringen. Att en utveckling av besöksnäringen ska prioriteras har beslutats av kommunfullmäktige. Att området som helhet omfattas av strandskydd innebär bl a att allmänhetens tillgång till området ska säkerställas. Den tidigare verksamheten som barnkoloni har inneburit att området, inklusive strandområdet, varit relativt otillgängligt för allmänheten. En eventuell planläggning av området möjliggör en reglering av förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet. Sluttningen ner mot stranden, där delar av stugbebyggelsen föreslås, utgörs idag av ett mindre skogsparti med uppväxta träd. Trädvegetationen, som står i kontrast till Ramsvikslandets i övrigt karga karaktär, utgör en viktig del av landskapsbilden, inte minst sett från fastlandet. Påverkan av landskapsbilden är en viktig fråga i ett eventuellt, framtida planarbete. Väg 882 har en begränsad kapacitet för den trafikmängd som belastar vägen under högsommaren. Den föreslagna kompletteringen av stugbebyggelse bedöms dock innebära en begränsad ökning av trafikmängden. Trafikfrågan ska belysas i ett eventuellt, framtida planarbete. Ansökan omfattar önskemål om utbyggnad av båtbryggor. En sådan utbyggnad kräver separat prövning. En eventuell utbyggnad av bryggor ska ske utifrån ett helhetsperspektiv för ett större område än den aktuella fastigheten. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(18)

4 Värdering Planen har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som kommunstyrelsen tidigare har beslutat om och detta ger totalt 26 värderingspoäng. Stöd i ÖP Området utpekas som värdefullt för dess stora naturvärden och för dess höga värden för friluftsliv och närrekreation. En utveckling av den befintliga verksamheten innebär en utveckling av det turistiska boendet, vilket är en förutsättning för det rörliga friluftslivet och för utveckling av besöksnäringen. Sysselsättningsbefrämjande Enligt ansökan innebär den föreslagna utvecklingen ett tillskott med arbetstillfällen motsvarande 1,5 heltidstjänster. Resurseffektivt utnyttjande av mark Området har höga naturvärden som ska beaktas. Sett ur ett större perspektiv har Ramsvikslandet som helhet mycket höga naturvärden. Med hänsyn till att sen aktuella fastigheten tillsammans med Ramsviks camping utgör ett område som undantagits från reservats- och områdesbestämmelser bör förutsättningar ges för utveckling av befintlig verksamhet (turistiskt boende). Värde för infrastruktur Förverkligande av de önskemål som anges i ansökan innebär en ytterligare belastning -på den sommartid redan hårt belastade väg 882. Trafikökningen bedöms dock som begränsad. Allmännyttan för invånare Reglering av aktuellt område i detaljplan innebär goda förutsättningar att öka allmänhetens tillgänglighet till området, som i sin helhet omfattas av strandskydd. 1 poäng Socialt samhällsbehov Utveckling enligt önskemål i ansökan tillfredsställer inte något socialt samhällsbehov. De positiva effekterna avser istället utveckling av förutsättningarna för det röliga friluftslivet och besöksnäringen som helhet. 1 poäng H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(18)

5 Behov av nya byggnader Ökade förutsättningar för turistiskt boende är av stor betydelse för Sotenäs kommun. Det aktuella området anses varken i gällande ÖP04 eller i samrådsförslaget till ny ÖP vara lämpligt för utveckling av helårsboende. Någon konflikt avseende markanspråk mellan turistiskt boende och helårsboende finns därmed inte. Fastigheten innefattar pågående verksamhet med turistiskt boende. Kommunen ser positivt på en utveckling och komplettering inom befintliga anläggningar. Strategisk betydelse Kommunfullmäktige har beslutat att utveckling av besöksnäringen ska prioriteras. Utveckling av det turistiska boendet kan därmed anses ha en strategisk betydelse. 6 poäng 6 poäng Totalt 26 poäng Beredning/beslutsunderlag Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar 1. Att medge prövning av inkommen ansökan i detaljplan. Detta med hänvisning till att värdering av planen ger 26 poäng, vilket överstiger de 25 poäng som är nedre gräns för att bevilja en planprövning. 2. Att planprocessen, så långt det är möjligt, ska säkerställa turistiskt boende, dvs. boende tillgängligt för alla genom uthyrning under kortare perioder. 3. Att allmänhetens tillgänglighet till strandområdet ska säkerställas. 4. Att frågan om bebyggelsens påverkan på landskapsbilden ska belysas. 5. Att utbyggnadens påverkan på väg 882 utreds. 6. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till Miljö- och byggnämnden för handläggning och prioritering i förhållande till övriga ärenden och tillgänglig handläggarkapacitet samt för upprättande av planavtal. Expedieras till: Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(18)

6 52 Dnr KA07/0540 Ansökan om att upprätta detaljplan inom fastigheten Säm 2:1 Ansökan En ansökan om upprättande av detaljplan inom fastigheten Säm 2:1 inkom till miljöoch byggkontoret Ansökan är en förnyelse av en tidigare inkommen ansökan om att upprätta detaljplan och avser bostadsbebyggelse i form av friliggande enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus. I ansökan anges en omfattning av 25 friliggande enbostadshus samt två flerbostadshus med vardera 6 lägenheter. Gällande planer Större delen av området utpekas i gällande översiktsplan, ÖP 04, som utvecklingsområde för bostadsbebyggelse och ingår i ett större område som kallas Högbergstorpet - Säm. Utbyggnaden av bostäder inom området förutsätter en ny lokalgata med anslutning till väg 174. Området ligger i nära anslutning till ett större område som i ÖP 04 pekas ut som närrekreationsområde. Även delar av aktuellt område besitter höga, rekreativa värden. I det samrådsförslag till ny ÖP som upprättats (februari 2009) ligger aktuellt område inom det område av Bovallstrand som generellt anses vara lämpligt för bebyggelseutveckling med hänsyn till närhet och tillgänglighet till skola, service, kollektivtrafik mm. I samrådsförslaget påpekas vikten av att utveckla samhället inifrån centrum och ut samt att en avvägning av bostadsutveckling mellan tätortsområdena i kommunen ska göras med utgångspunkt i behovet av bostäder som underlag för skola, service, arbetstillfällen mm. Det innebär att man anser det lämpligt att utveckling av bostäder i området Högbergstorpet-Säm påbörjas i anslutning till väg 174 (varifrån tillfartsväg föreslås) innan den utvecklas i de delar som har ett större avstånd från väg 174. För området eller Bovallstrand i sin helhet finns idag ingen fördjupad översiktsplan. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Tidigare handläggning Ägaren till fastigheten inkom med en önskan om detaljplaneläggning av rubricerat område. Begäran var i stora drag den samma som den nu behandlade ansökan, dock med tilltänkt infart från Snickerifabriken/Fabriksgatan. Begäran från 2001 tar även upp frågan om en småbåtshamn i Bottnafjorden meter norr om fastigheten. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(18)

7 Miljö- och byggnämnden avslog ansökan Ärendet behandlades av planeringsgruppen som föreslog att den föreslagna markanvändningen skulle studeras inom ramen för blivande ÖP04, vilket också gjordes. En ny ansökan inkom I ansökan har förslag till tillfartsväg ändrats från Snickerifabriken/Fabriksgatan till väg 174 i enlighet med ÖP04. I övrigt överensstämmer denna ansökan med den tidigare. Kommunstyrelsen beslutade , 87 att avslå att en prövning i detaljplan görs före hösten 2008 med hänvisning till att: - framtagande av kommunala tomter bör prioriteras i Bovallstrand pga. ett stort antal pågående eller genomförda detaljplaneprocesser med privata exploateringar. - Invänta utbyggnad av reningsverket på Lökholmen (planerat färdigställande halvårsskiftet 2008), vilken är en förutsättning för utbyggnad av bostäder i Bovallstrand och Hunnebostrand. - Invänta detaljplan för Heljeröd 1:8 för att skapa förutsättningar för trafiklösning till aktuellt område inom Säm 2:1. Yttrande Det aktuella området är beläget i den nordöstra delen av Bovallstrands tätortsområde. Ansökan om prövning i detaljplan syftar till att tillskapa bostadshus; friliggande enbostadshus och mindre (2-2,5 ROK) lägenheter i flerbostadshus. Utveckling av bostäder inom det aktuella området har stöd i ÖP. Området har dock höga rekreativa värden, vilket bör beaktas. Utveckling av bostäder inom det aktuella området kräver en ny lokalgata. Tillfart till området ska enligt gällande ÖP ske från väg 174, vilket även anges i aktuell ansökan. Med avseende på hushållning med ekonomiska resurser och markresurser bör utbyggnad av en ny lokalgata följas av bostadsutbyggnad med start vid anslutningen till väg 174 och en successiv utbyggnad med ökande avstånd från väg 174 för att få en samordning mellan väg- och bostadsutbyggnad. Detaljplan för bostäder inom markområde i anslutning till väg 174 (Heljeröd 1:8) har upprättats, men inte antagits. Det innebär att väganslutning från väg 174 och sträckning genom fastigheten Heljeröd 1:8 har planerats. Vid utbyggnad av vägsträckningen fram till Säm 2:1 påverkas fastigheten Heljeröd 1:24. För en långsiktigt hållbar utveckling bör Heljeröd 1:24 studeras i samband med Säm 2:1, dels med hänsyn till tillfartsvägen och dels med hänsyn till bebyggelsestrukturen och tätortsutvecklingen. Ett helhetstänkande bör genomsyra planeringen för fastigheterna Heljeröd 1:8, Heljeröd 1:24 och Säm 2:1 då dessa utgör ett sammanhängande utvecklingsområde. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(18)

8 Värdering Planen har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som KS tidigare har beslutat om och detta ger totalt 26 värderingspoäng. Stöd i ÖP Området pekas i ÖP 04 ut som lämpligt för bostäder inom ramen för tätortsutveckling. Enligt principen för prioriteringsordning i samrådsförslaget till ny ÖP bör utbyggnad inom Heljeröd 1:8 och 1:24 föregå utbyggnad inom Säm 2:1. Detaljplan för delar av Heljeröd 1:8 har upprättats, men inte antagits. Sysselsättningsbefrämjande Ansökan avser enbart bostadsbebyggelse och kan därmed inte anses vara sysselsättningsfrämjande. Resurseffektivt utnyttjande av mark Markutnyttjandet överensstämmer med gällande ÖP och samrådsförslag till ny ÖP. Kombinationen av friliggande enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus ger ett relativt resurseffektivt markutnyttjande. Området har delvis höga rekreativa värden som ska beaktas. För ett helhetsgrepp kring bebyggelseutveckling i området bör en eventuell planprocess även omfatta Heljeröd 1:24. Värde för infrastruktur För utveckling av bostäder inom området Högbergstorpet- Säm krävs utbyggnad av ny lokalgata. En sådan lokalgata har stöd i ÖP04 där tillfarten föreslås ske från väg 174. Utbyggnad av en sådan gata skapar förutsättningar för utveckling av bebyggelse inom Säm 2:1 liksom inom fastigheterna Heljeröd 1:8 och 1:24. Utveckling av bostäder inom aktuellt område ger underlag för utbyggnad av G/C-väg från Bovallstrands centrum mot Brygge och Gerlesborg. Allmännyttan för invånare Ny bostadsbebyggelse inom aktuellt område har god tillgänglighet till skola, närservice och kollektivtrafik, vilket ger goda förutsättningar för helårsboende, vilket i sin tur utgör underlag för skola, närservice och kollektivtrafik. Inkomna önskemål redovisar dock ingen direkt utveckling av allmännyttiga samhällsfunktioner. 5 poäng 1 poäng H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(18)

9 Socialt samhällsbehov Bostadsbebyggelse i det aktuella området bedöms inte utveckla föreningslivet. Den föreslagna variationen av boendeformer kan skapa förutsättningar för ökad mångfald. Behov av nya byggnader/bostäder Områdets belägenhet innebär med avseende på tillgänglighet att det finns goda förutsättningar för helårsboende. Förslaget innebär inget tillskott av verksamhetslokaler. 6 poäng Strategisk betydelse 2 poäng Ny bebyggelse inom fastigheten bedöms ha en viss strategisk betydelse för tätortsutveckling med bostadsbebyggelse i attraktiva lägen. Utvecklingen är dock inte av den karaktär att den utvecklar varumärket Sotenäs eller utvecklar positiva och strategiska synergieffekter. Totalt 26 poäng Beredning/beslutsunderlag Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar 1. Att medge prövning av inkommen ansökan i detaljplan. Detta med hänvisning till att värdering av planen ger 26 poäng, vilket överstiger de 25 poäng som är nedre gräns för att bevilja en planprövning. 2. Att planprövningen bör omfatta helhetsbedömning av det område som förutom aktuellt område inom fastigheten Säm 2:1 även omfattar Heljeröd 1:8 och Heljeröd 1: Att exploatören ansvarar för att skapa förutsättningar för aktuell tillfartsväg som en förlängning av den lokalgata som planerats inom fastigheten Heljeröd 1:8. 4. Att planprövningen ska behandla områdets värde för närrekreation. Viktigt är att säkra Sote-ledens sträckning. 5. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till Miljö- och byggnämnden för handläggning och prioritering i förhållande till övriga ärenden och tillgänglig handläggarkapacitet samt för upprättande av Expedieras till: planavtal. Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(18)

10 53 Dnr KA09/0152 Ansökan om att upprätta detaljplan för fastigheten Vägga 1.9 Ansökan En ansökan om upprättande av detaljplan för fastigheten Vägga 1:9 inkom till miljöoch byggkontoret Ansökan avser detaljplan för uppförande av fritidshus inom fastigheten. Gällande planer Området utpekas i gällande översiktsplan, ÖP 04, som utvecklingsområde för bostadsbebyggelse. Fastigheten gränsar till ett större, värdefullt närrekreationsområde. Det omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enl. MB 4 kap., vilket innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna ska dock inte begränsa utveckling av befintliga tätorter. Området ligger inom tätortsområde Kungshamn- Smögen-Väjern-Hovenäset. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Tidigare handläggning Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus har tidigare lämnats in och behandlats (dnr ). Miljö- och byggnämnden beslutade att enligt plan- och bygglagen kap meddela negativt förhandsbesked samt att prövning av markens lämplighet för bebyggelse ska ske genom detaljplaneprövning enl. PBL kap Yttrande Den aktuella fastigheten är belägen väster om Hovenäset i nära anslutning till Klevekilens naturreservat, närrekreationsområde för tätortsområde Kungshamn- Smögen-Väjern-Hovenäset samt till Johannesviks camping. Värdena för rekreation och friluftsliv är därmed betydande. I gällande översiktsplan har området dock pekats ut för tätortsutveckling i form av bostäder. Ansökan om prövning i detaljplan syftar till att tillskapa fritidshus för att tillgodose behov inom den sökandes familj. Det innebär att bebyggelseutvecklingen på kort sikt inte skapar förutsättningar för helårsboende och därmed inte ger någon förbättring av underlaget för skola, vård och omsorg. Avloppen i området bedöms överlag ha låg standard. Vattenområdet i anslutning till bebyggelsen hyser en badanläggning som nyttjas frekvent av campinggäster och H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(18)

11 allmänheten. Klevekilen omfattas av förordnande enligt miljöbalken och bedöms vara en ur miljösynpunkt känslig recipient då den i sina inre delar är en grund havsvik med låg vattenomsättning. Upprättande av detaljplan kan innebära en möjlighet att reglera VA-situationen med en anslutning av föreslagen bebyggelse samt omgivande bebyggelse till det kommunala VA-nätet. Värdering Planen har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som KS tidigare har beslutat om och detta ger totalt 22 värderingspoäng. Stöd i ÖP Området pekas i ÖP 04 ut som lämpligt för bostäder inom ramen för tätortsutveckling. Sysselsättningsbefrämjande Önskemål från den sökande om att uppföra fritidshus för att tillgodose familjens utrymmesbehov bedöms inte vara sysselsättningbefrämjande Resurseffektivt utnyttjande av mark Markutnyttjandet överensstämmer med gällande ÖP. Fastighetens närområde, både längs Klevekilen och inom närrekreationsområdet norr och väster om fastigheten, utgör dock mark av stort värde för rekreation och friluftsliv. Fritidsbebyggelse bedöms inte utgöra det mest resurseffektiva markutnyttjandet, varken för tätortsutveckling eller i avvägning mot rekreations-/friluftslivsintressen. Värde för infrastruktur Byggnation av fritidshus bedöms inte medföra något behov av förändring av befintliga vägar. Befintlig tillfartsväg utnyttjas dock i nuläget i stor utsträckning för gång- och cykeltrafik till och från rekreationsområdet, som en del av ett rekreationsstråk längs Klevekilen samt till och från Johannesviks camping. Ökad biltrafik reducerar områdets värde för det rörliga friluftslivet. Upprättande av detaljplan skapar förutsättningar att reglera VA-situationen, vilket är värdefullt. Allmännyttan för invånare Fritidsbebyggelse ger ett tillskott till underlaget för viss typ av service och under delar av året. Det förbättrar dock inte befolkningsunderlaget för säkerställande/utveckling av skola, vård och omsorg. 5 poäng 1 poäng 1 poäng H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(18)

12 Socialt samhällsbehov Fritidsbebyggelse i det aktuella området bedöms inte utveckla föreningsliv eller skapa förutsättningar för ökad demokrati, jämställdhet eller mångfald. Behov av nya byggnader/bostäder Fritidsbebyggelsen syftar, utifrån sökandens önskemål, till att tillgodose familjens behov av fritidsbostäder. Det innebär på kort sikt därmed ingen utveckling av helårsbostäder. Området ses generellt som lämpligt för utveckling för bebyggelse som en del i tätortens utveckling. Strategisk betydelse Ny bebyggelse inom fastigheten bedöms ha en viss strategisk betydelse för tätortsutveckling med bostadsbebyggelse i attraktiva lägen. Avvägning mot värden för rekreation- och friluftsliv som en annan del av tätortsutvecklingen väger dock tungt i området. 1 poäng 6 poäng 2 poäng Totalt 22 poäng Beredning/beslutsunderlag Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte medge prövning av inkommen begäran i detaljplan. Detta med hänvisning till att värdering av planen ger 22 poäng. Den når därmed inte upp till de 25 poäng som är nedre gräns för att bevilja en planprövning. Expedieras till: Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(18)

13 54 Dnr KA09/0196 Utannonsering av tjänsten som gatu- och va-ingenjör. Gatu- och va-ingenjören går i pension i augusti nästa år (2010). För att överföra hans kunskaper och få en bra överlappning i organisationen, så förordar gatu- och va-chefen att ersättare utannonseras nu i vår, och att tjänsten är besatt efter sommaren. Det kommer att vara en styrka att den nyanställde under ett år kan sätta sig in i tjänsten och ha den nuvarande tjänstemannens stöd i detta. Mer kraft kommer också att under detta år kunna läggas på att detaljgranska den överföring och inmätning av data som nu sker från pappersritningar till digitala ritningar. Vi är i slutfasen av det arbetet, och mycket av det som finns inarbetat är viktigt att rädda innan pensionering sker. Kostnader (6 mån) för denna överlappning är upptaget i årets budget. Motsvarande kostnad upptas nästa år. Gatu- och va-chefen förordar enligt ovanstående. Beredning/beslutsunderlag Gatu- och va-chefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets beslut Med hänsyn till nuvarande ekonomiska situation är inte ledningsutskottet berett att pröva frågan. Expedieras till: Akten Tekn avd. Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(18)

14 55 Dnr KA09/0181 Framställan om stöd till Fiskeområde Norra Bohuslän Fiskeriverket har gett tio geografiska områden i Sverige möjlighet att bli Fiskeområden vilket innebär att området får del av EU:s strukturfond för fiskerinäringen på ett särskilt sätt. På västkusten finns två områden, Norra Bohuslän och Södra Bohuslän. Fiskeriverket har beslutat att 55 miljoner kronor från EFF, Europeiska Fiskerifonden, skall fördelas till de områden som nu getts möjlighet att bli Fiskeområden. Beslutet gäller under innevarande strukturperiod som pågår t.o.m Tilldelade medel skall alltså räcka i fem år. Norra Bohuslän omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Sotenäs kommun är en av de kommuner som idag samarbetar i nätverket Fiskekommunerna. Till detta har kommunerna betalt kr/år. Fiskekommunerna kommer i fortsättningen att ha sin verksamhet inom ramen för Fiskeområde Bohuslän och har aviserat en betalning på kr/år och kommunen till Fiskeområdet vilket ersätter tidigare betalning till Fiskekommunerna. Beredning/beslutsunderlag Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Sotenäs kommun är positiv till fortsatt samarbete med Fiskekommunerna. Finansiering sker via kontot för näringslivsutveckling ( kr/år) och Smögens Fiskauktion ( kr/år) Expedieras till: Akten KS Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(18)

15 56 Dnr Koncept för kommunens behov av bilar och skötsel Kommunen äger ett antal bilar av olika slag och användningsområden. Med avseende på bl a service och skötsel diskuterar ledningsutskottet kommunens fordonshantering. Ledningsutskottets beslut Kommunchefen tar fram ett koncept för kommunens fordonshantering med tanke på ekonomi, skötsel, ägande mm. Expedieras till: Akten Kom ch Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(18)

16 57 Dnr Information/rapporter Ledningsutskottet tar del av olika rapporter och information: 1. Kungshamns Idrottshall 2. Smögens Fiskauktion 3. Kommunförråd 4. Markfrågor Expedieras till: Akten Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(18)

17 58 Dnr KA09/0011 Kallelser och inbjudningar Ledningsutskottet tar del av kallelser och inbjudningar som inkommit till kommunledningskontoret sedan föregående sammanträde. Ledningsutskottets beslut Britt Wall (S) ges möjlighet att besöka Almedalsveckan på Gotland. Kallelser och inbjudningar läggs till handlingarna. Expedieras till: Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(18)

18 59 Dnr KA09/0010 Ärenden för kännedom Ledningsutskottet tar del av ärenden för kännedom som inkommit till kommunledningskontoret sedan föregående sammanträde. Ledningsutskottets beslut Ärenden för kännedom läggs till handlingarna. Expedieras till: Datum: Sign: H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(18)

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 88-102 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael Sternemar (fp)

Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael Sternemar (fp) 69-82 Plats och tid Tryggö-lokalen,Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 12 00. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S)

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) 95-105 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.15. Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Anders

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kommunhuset, 2009-01-19, kl. 10.00. Jan Simonsson. Mats Abrahamsson

Kommunhuset, 2009-01-19, kl. 10.00. Jan Simonsson. Mats Abrahamsson 01-16 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S)

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S) 58-67 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-15.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer