Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON"

Transkript

1 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Lasse Andersson (m), HSN Leif Andersson (s), HSN Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON Adjungerade Maria Turesson, klinikchef Folktandvården, Kungshamn Övriga deltagare Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Birgitta Cederberg, sjukgymnast och fallskadeförebyggare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Lasse Andersson Kommunhuset Maria Hassing Karlander Torbjörn Ericson Lasse Andersson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ÅÅÅÅ-MM-DD. Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: ÅÅÅÅ-MM-DD - ÅÅÅÅ-MM-DD Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Maria Hassing Karlander 11 maj 2011.doc Sida: 1(5)

2 1 Inledning Torbjörn Ericson, ordförande, hälsade alla välkomna till dagens sammanträde. 2 Justering Till att justera dagens protokoll valdes Lasse Andersson. 3 Val av vice ordförande Till vice ordförande för valdes Leif Andersson. 3 Mötestider 2011 Mötestiderna för 2011 justeras till att vara 7 sept och den 10 nov, kl ca Arbetsordning för och BRÅ Ordförande Torbjörn Ericson önskar en översyn av arbetsordningen för när det gäller närvarorätt för ersättare, deltagande av kommunala och regionala tjänstemän samt s roll som BRÅ (Brottsförebyggande råd). Vissa av dessa förändringar kräver en översyn och förändring av nu gällande reglemente. Mot bakgrund av att ersättare i övriga nämnder och styrelser i kommunen har närvaro- och yttranderätt på sammanträden bör även s ersättare ha samma möjlighet. Enligt nuvarande reglemente kallas tjänstemän från primärvård och folktandvård till alla rådets möten och kommunala tjänstemän inbjuds till alla möten. upplever bristande kontakt och närvaro av kommunala tjänstemän vid rådets möten varför dessa bör kallas till rådets möten vid behov. Folkhälsofrågornas förankring i den kommunala organisationen diskuteras och upplevs som bristfällig och det saknas en tjänstemannaorganisation på ledningsnivå för frågorna. Denna fråga bör lyftas omgående och föreslår att en skrivelse ställs till KSAU för att aktualisera denna fråga. Med anledning av att ett samverkansavtal är tecknat med polisen om brottsförebyggande arbete i kommunen aktualiseras s roll som brottsförebyggande råd. Från och med 2011 skall frågor av brottsförebyggande karaktär diskuteras och avhandlas i varför ytterligare representanter för Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(5)

3 detta område måste beredas möjlighet att delta. Torbjörn Ericson föreslår att berörda BRÅ representanter inbjuds till bestämda tider. beslutar att folkhälsosamordnaren får i uppdrag att tillsammans med s ordförande ta fram ett förslag på ändringar i reglementet. Ändringarna skall innebära närvaro- och yttrande rätt för ersättare vid alla sammanträden och en översyn av vilka representanter som skall närvara och kallas till det brottsförebyggande rådet. Folkhälsosamordnaren och ordföranden får i uppdrag att formulera en skivelse till KSAU gällande folkhälsofrågornas förankring i den kommunala organisationen. 5 Uppföljning 2010 Folkhälsosamordnaren presenterar uppföljningen till HSN för 2010 (bil 1). Den socioekonomiska rapport som tagits fram av Maria Hassing, Susanne Grundhall och Annika Westlund föreslås bli presenterad på KF. Ragnhild Selstam tar med sig denna fråga inför planeringen av hösten sammanträden. beslutar att lägga uppföljningen för 2010 till handlingarna. 6 Folkhälsopris 2011 instiftade 2009 ett folkhälsopris. Priset delades ut första gången Priset skall stimulera till folkhälsoarbete och vara en uppmuntran till förtjänt person eller organisation. Folkhälsopriset utdelas till person, grupp av personer, förening eller liknande, som gör särskilt uppmärksammade insatser inom folkhälsoarbetet eller annars på ett aktivt sätt arbetar för folkhälsan i Sotenäs kommun Nomineringstiden har annonserats i dagspress, lokal annonstidning och på kommunens hemsida. Vid ansökningstidens utgång den 15 april hade 25 st nomineringar inkommit. beslutar efter genomgång av samtliga nominering att tilldela 2011 års folkhälsopris till Patrik Rasmussen med personal på Tumlaren för sitt fina arbete med att göra Tumlaren till en attraktiv och tillgänglig anläggning för friskvård och hälsa i Sotenäs. 7 Konsekvensbeskrivning- Folkhälsa Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(5)

4 En stor del av de beslut som fattas i kommunen har betydelse för folkhälsan. De faktorer som har betydelse för människor hälsa spänner över de flesta samhällsområden. Inkomst, arbete, boende, tillgång till service och levnadsvanor är exempel på faktorer som har betydelse för hälsoutvecklingen i samhället. Politiska beslut i olika nämnder och på olika nivåer i samhället har stor inverkan på dessa frågor. Ur folkhälsoperspektiv är det av stor vikt att styr- och uppföljningsmodeller i kommunen beaktar hälsoaspekter och att de beslut som fattas är väl genomtänkta med avseende på hur de kommer att påverka människors hälsa. För att öka kvalitén på underlagen och för att ge bästa förutsättningar inför beslut som tar hänsyn till folkhälsans utveckling föreslår folkhälsosamordnaren att en beredningschecklista med konsekvensbeskrivning tas fram att använda vid tjänsteskrivelser. I checklistan skall ett antal frågor med koppling till hälsa besvaras. Koppling till kommunala mål, barnkonventionen och eventuella miljömål kan med fördel förenas i en och samma checklista. Beredning/beslutsunderlag Folkhälsosamordnarens tjänsteskrivelse om Hälsokonsekvensbeskrivning, bilaga. beslutar att ställa sig bakom folkhälsosamordnarens förslag om konsekvensbeskrivning i tjänsteskrivelse. 8 Skolavslutning 2011 En förfrågan från elever på Sotenässkolan om stöd till avslutningsfest för åk 9 på Torreby slott har inkommit till. Inga datum var angivna för den planerade festen i ansökan varför ville ha mer information samt ta reda på hur detta sammanfaller med övrigt student- och skolavslutningsfirande i Sotenäs. Efter inhämtande av ytterligare information framkom att avslutningsfesten skall äga rum den 15 juni och sammanfaller inte med det övriga studentfirandet på Smögen den 10 juni. stöttar sedan många år arbetet med att skapa alternativa aktiviteter på studentkvällen i syfte att få bort elever och ungdomar från studentfirandet. Då detta arrangemang genomförs på en annan dag anser rådet inte att det fyller syftet för bidrag. beslutar att ej stödja åk 9 avslutningsfest. 9 Information om pågående arbete Folkhälsosamordnaren informerar om pågående folkhälsoinsatser: Uppföljning/rapport av familjecentralens verksamhet delades ut. Utbildningsdag för politiker och tjänstemän i Norra Bohuslän genomförs den 4 okt på Nordens Ark. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(5)

5 Halvdags seminarium om ANTD frågor kommer att genomföras den 25 nov i Munkedal. Alla folkhälsoråden i norra Bohuslän kommer att inbjudas. Information om den pågående HälsoVäckan med Mässa om säkerhet och trygghet Kommunen kommer under v medverka i kampanjen Störa Langningen. Ett samarbetsavtal kring brottsförebyggande insatser har undertecknats med polisen. En välfärdsredovisning kommer att vara klart under våren/ sommaren tackar för informationen. 10 Fallskadeförebyggande arbete Birgitta Cederberg, sjukgymnast och projektledare för fallskadeförebyggande och hälsofrämjande arbete inom omsorgen informerar om sitt arbete och insatserna inom området. En delrapport om arbetet finns på kommunens hemsida, (www.sotenas.se/omsorgsförvaltningen/projekt) Inför framtiden råder en viss tveksamhet kring hur det fortsatta arbetet kommer att kunna se ut, då de ekonomiska förutsättningarna behöver säkras. tackar för informationen. 11 Rapporter från nämnder och verksamheter Kort information från nämnder och verksamheter. 12 Avslutning Ordförande förklarade mötet avslutat och tackar för visat intresse Expedieras till: Akten Datum: Sign: Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(5)

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl. 17.30 19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice ordförande Barbro Eriksson (fp), 2:e vice

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S)

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S) 58-67 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-15.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer