ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B"

Transkript

1 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Avtal: Dessa Allmänna Villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom offert, prislista, tjänstebeskrivning, skriftlig instruktion om handhavande, ramavtal och beställning m m. Kund: Fysisk (myndig) eller juridisk person med vilken Efftel har ingått Avtal. Bindningstid: Den överenskomna tidsperiod efter vilken Avtal tidigast kan upphöra. Bindningstiden räknas från det datum då Tjänst har installerats hos Kund. Tjänst: Den/de av Efftel tillhandahållna tjänsten/tjänsterna. Tjänsten innebär att Kunden ges rätt att nyttja ett specificerat antal funktioner i Efftels Tjänsteplattform. Tjänsteplattform: Den hård- och mjukvara som Efftel använder sig av för att åstadkomma Tjänstens funktionalitet. Installationsadress: Den fysiska plats hos Kunden där eventuell utrustning eller mjukvara för Tjänsten ska installeras. Installationstillfälle: Tidpunkt då Kunden och Efftel överenskommit att arbete med installation eller nedmontering av eventuell utrustning rörande Tjänsten utförs. Inställelsekostnad: Den grundersättning Efftel fakturerar då Efftel eller personal anlitad av Efftel på Kundens begäran inställer sig på Installationsadress. Timersättning: Den rörliga ersättning Efftel fakturerar Kunden för sådant installations- och servicearbete som går utöver vad som inkluderas i månadsavgiften. Allmänt Denna bilaga reglerar av Efftel tillhandahållen Tjänst till Kund och utgör del av det Avtal som träffats mellan Efftel och Kund. I första hand skall tillämpligt Avtal och tillämplig tjänstebeskrivning gälla och i andra hand dessa Allmänna Villkor. Avtal anses ingånget efter genomförd och godkänd kreditprövning samt då Efftel mottagit ett av Kund undertecknat Avtal alternativt inspelat muntligt Avtal, eller då Kunds viljeförklaring mottagits och dokumenterats av Efftel på annat sätt. För alla beställningar gäller dessa Allmänna Villkor. Avvikande överenskommelser kräver en skriftlig bekräftelse. Ansvarsbegränsning Eventuellt skadeståndsansvar för Efftel omfattar endast ersättning för direkt kostnad för fel eller försummelse från Efftels sida. Det omfattar ej indirekt skada såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan förmögenhetsskada eller följdskada (innefattande bl a produktionsbortfall, annan skada i näringsverksamhet, skada på annan egendom, anspråk från utomstående mm) eller skada som inte rimligen kunnat förutses av Efftel. Efftels ansvar omfattar ej fel som beror på kunden, såsom att denne angivit felaktiga förutsättningar eller upplysningar. Efftel ansvarar inte för fel som kan orsakas genom avbrott eller annan felaktighet på data- eller teleförbindelse eller elförsörjning, genom oriktigt expedierat, uteblivet, försenat eller stört data- eller telemeddelande, genom fel hänförligt till utrustning utanför Tjänsten. Efftel ansvarar ej för fel, skada eller kostnader som beror på förändringar i företagsväxel, yttre åverkan på utrustning tillhandahållen av Efftel eller obehöriga förändringar i dess mjukvara. Efftels skadeståndsansvar gentemot Kund är begränsat till tiotusen (10.000) kronor per år, oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året.

2 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 2 (7) Kundens rätt till skadestånd enligt ovan är förverkad om anspråk på ersättning icke framställts skriftligen utan dröjsmål, dock senast inom en månad efter upptäckten av felet. Tjänstens innehåll Den av Kund valda Tjänstens innehåll framgår av de handlingar som utgör del av Avtal, såsom exempelvis offert. Tjänsten ger Kunden möjlighet att ringa från den terminal som valts för tjänsten samt nyttja den funktionalitet som ingår i den valda Tjänsten. För att kunna nyttja Tjänsten krävs att kunden har tillgång till särskild utrustning samt en bredbandsanslutning. Information gällande tekniska krav på bredbandsanslutningen och utrustningen tillhandahålls av Efftel. Tjänsten omfattar inte denna utrustning eller bredbandsanslutning. Utrustningen är, om inte annat avtalats, Kundens egendom. Tjänsten ger kunden möjlighet att ringa till annan terminal ansluten till Efftels Tjänsteplattform samt till telefoner anslutna till det allmänna telenätet. Efftel förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänsten avseende omfattning, struktur samt funktion. Om sådan ändring är till väsentlig nackdel för Kund har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen trätt i kraft. Sådan uppsägning skall vara Efftel tillhanda senast fjorton (14) dagar fore ändringens ikraftträdande. Vidare förbehåller sig Efftel rätten att med en (1) månads varsel upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten. Kunds åtagande Kunden ges rätt att nyttja Tjänsten från Efftel under den avtalade perioden. Kunden svarar för att: erforderlig bredbandsanslutning och datanät finns tillgängligt och att erforderlig bandbredd finns utöver de behov Kunden har för andra användningsområden samt för drift och kostnader av bredbandsanslutning eventuell omprogrammering av företagsväxel görs i anslutning till Installationstillfället, att växeln har de gränssnitt som kan krävas samt att de datanät, routrar, switchar och brandväggar kunden använder stödjer IP-telefoni, har rätt inställningar, är korrekt konfigurerade och att eventuella mätningar av dessa utförs eventuella förändringar för trafikprioritering i datanätet och konfigurering av VLAN (virtuella LAN) för IP-telefoniutrustningen genomförs meddela Efftel vid programvaruförändring eller ändring av inställningar i företagsväxel, brandvägg, routrar och switchar som nyttjas av Kunden och fel/driftstörningar i sådan utrustning som kan påverka Tjänsten Efftel eller av Efftel anlitad installatör ges tillträde till Installationsadressen vid Installationstillfället av Efftel utlämnade lösenord, koder, identiteter, eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. Efftel har inget ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder genom användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande användningen av Tjänsten av Kunds anställda nyttjas i enlighet med ingånget Avtal. Vid brott mot detta äger Efftel rätt att omedelbart stänga av Tjänsten. Efftel reserverar sig rätten att debitera Kund för avgift för av Efftel utförd åtgärd samt för skada som vållats Efftel till följd av missbruk av Tjänsten. ej påverka Tjänstens funktion, hård- och/eller mjukvara exempelvis genom att programmera om terminaler. Kund är betalningsansvarig för skada och intäktsbortfall som uppstår för Efftel på grund av ingrepp i Tjänsts hård- och/eller mjukvara av annan än av Efftel anlitad installatör. Till Tjänsten får endast anslutas sådan utrustning och eller mjukvara som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, föreskrift eller teknisk standard

3 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 3 (7) av Efftel ägd hos kunden installerad utrustning inte stjäls eller genom yttre åverkan kommer till skada. Kund åtar sig att ersätta Efftel för sådan förlust eller skada enligt Efftels listpris för utrustningen, vilket kan nedsättas om Efftel bedömer skadan som ringa. Leverans Tidpunkt för leverans framgår av ordererkännande. Det åligger Kund att anvisa Efftel och dess personal utrymme att placera levererad vara, därefter övergår hela ansvaret för varan på köparen. Leveranstid är enligt överenskommelse. Leverans sker fritt vårt lager. Installation Installationens omfattning framgår av offerten. Tillkommande installation debiteras löpande. Installation sker under normal arbetstid. Det åligger på köpare att se till att stabil elektrisk ström (230V/50Hz, 10A) i jordat uttag på egen grupp samt fungerande LAN-uttag finns på den plats kund anvisar Efftel att installera vara. Erforderliga åtgärder för att underlätta installationen, såsom flytt av möbler mm faller på Kund. Även borttransport av emballage samt finstädning faller på Kund. Underhåll och driftavbrott Fel i Tjänsten ska snarast efter anmälan från Kund tillrättas av Efftel. Har Tjänsten inte kunnat användas på grund av fel i dess hård- och eller mjukvara har Kund rätt till ersättning för den tid en Tjänst ej kunnat användas, räknat från den tidpunkt som felet anmäldes till Efftel. Om det ersättningsgrundande beloppet understiger 500 kronor under aktuell räkningsperiod utgår ingen ersättning. Ersättning utgår om sådant fel eller driftavbrott som avses i föregående stycke sedan anmälningstillfället varat mer än tio arbetsdagar i följd med motsvarande värdet av 1 Månadsavgift för de Tjänsteanknytningar som ej kunnat användas samt vid fel som varat mer än tjugofem arbetsdagar i följd med motsvarande värdet av 2 Månadsavgifter för de Tjänsteanknytningar som ej kunnat användas, dock max tiotusen (10.000) kronor. Ersättning enligt ovan utgår istället för skadestånd eller andra påföljder och förutsätter att Kund utan att orsaka ytterligare tidsspillan givit av Efftel anlitad servicepersonal tillträde till aktuell Installationsadress. En begäran om ersättning skall framställas skriftligen till Efftel inom skälig tid, annars förlorar Kund sin rätt till ersättning. Skälig tid är i detta fall normalt inom en månad från när felet eller driftavbrottet ägde rum. Som driftavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll, installation eller nedtagning. Om fel som anmäls av Kunden till Efftel visar sig bero på andra orsaker än fel i Tjänsten, har Efftel rätt att fakturera Kund för nedlagt arbete som anmälan lett till. Ersättningen grundas på Inställelsekostnad plus Timersättning.

4 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 4 (7) Kunduppgifter Efftel registrerar, vid avtalets ingående, kunduppgifter för att Kund skall kunna nyttja Tjänsten och Efftel skall kunna uppfylla sina åtagande enligt detta avtal. Kund lämnar genom ingåendet av detta avtal sitt samtycke till att Efftel, oavsett media, får behandla personuppgifter knutna till Tjänsten, för statistik och marknadsföringsaktiviteter. Samtycket omfattar även behandling av person-/organisationsnummer och behandling via Internet. Kund kan återkalla sitt samtycke genom att skriftligen informera Efftel om detta. Efftel äger rätt att lämna ut Kunds namn och telefonnummer och Internetadress om Kund ej begärt att uppgiften skall skyddas. Kund ska meddela Efftel vid förändring av kunduppgifter. Garanti All ny levererad hårdvara omfattas av garanti motsvarande fabrikants villkor. För begagnad utrustning gäller tre månader garanti enligt likvärdiga villkor som fabriksgaranti om annat ej överenskommits skriftligen. Garantidatum räknas från leveransdatum om annat ej överenskommits skriftligen. Garantin omfattar fel som kan härledas till fabrikationsfel eller fel förorsakade av Efftel och dess personal. Åberopande av garanti förutsätter att varan skötts enligt fabrikantens instruktioner. Fel orsakade av köpare p.g.a. vårdslöshet eller annat slag av missbruk omfattas ej av garanti och reparation sker till självkostnadspris. Garantin omfattar ej ingående tillbehör såsom batterier eller annan materiel som kan betecknas som förbrukningsmateriel. Garantin omfattar ej heller fel förorsakade av åska, överspänning på elnätet, brister i operatörens förbindelse eller omprogrammeringar av annan än Efftel. Åtgärder för eventuell korrigering av fel som ej orsakats av Efftel debiteras löpande. Returer Returer skall alltid ske i originalförpackning tillsammans med samtliga tillbehör såsom manualer, kablage, mjukvaror och dylikt inklusive eventuell förbrukningsmateriel. Transport av vara till Efftel bekostas alltid av kund och skall alltid ske med angivande av returnummer som erhålls från Efftel. Returer utan returnummer accepteras ej och sker på egen risk. Inget ansvar kan ställas på Efftel om vara utan returnummer förkommer. Återsändande av samma vara eller ersättningsvara till kund bekostas av Efftel i de fall Efftel ansvarar för orsaken till returen. Faktura Faktura utställs per den dag varan och installationen är levererad, om ej annat angivits på eventuellt ordererkännande. Betalning Om inte annat avtalats utgår avgifter enligt Efftels vid var tid gällande prislista för Tjänsten. Betalningen skall vara Efftel tillhanda inom den tid som anges på faktura. Om Kunds skuld till Efftel överstiger tillämpad kreditgräns, kan Efftel mellan ordinarie faktureringstillfällen begära betalning omgående av det överskjutande beloppet. Efftel har rätt att tillsvidare stänga av Tjänsten i avvaktan på sådan betalning. Efftel äger rätt att debitera skälig fakturaavgift samt ersättning för betalningspåminnelser, inkasso- och indrivningskostnader. Besvär mot faktura skall skriftligen inom skälig tid ställas Efftel till del, senast 8 dagar efter mottagande av fakturan. Sker inte detta förfaller i regel Kunds rätt att invända mot fakturan. Faktura som lämnats besvär mot, skall i de fall det inte kan påvisas att Efftel levererat annan vara än vad som framgår av ordererkännande, regleras till 90%. Fel på vara som kan härledas falla under garantiklausul skall inte vara orsak till besvär mot faktura.

5 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 5 (7) För det fall Kund är i dröjsmål med betalning får Efftel stänga av Kund från vidare nyttjande av Tjänsten till dess full betalning erlagts. Efftel äger fakturera Kunden månads- och trafikavgifter även under sådan avstängning. Vidare äger Efftel rätt att vid upprepade dröjsmål med betalning med omedelbar verkan säga upp Avtal om Tjänsten samt slutfakturera Kund varvid Kund ska ge Efftel tillträde till Kundens Installationsadresser för att Efftel ska kunna montera ned eventuell av Efftel ägd utrustning. Efftel äger då rätt att fakturera Kund avgift för nedtagning av Tjänsten. Den första fakturan till kund omfattar normalt installationsavgift, månadsavgift för den del som återstår av installationsmånaden, månadsavgift för månaden efter installationsmånaden samt förskottsfakturering av de tre därpå följande månadernas månadsavgifter. Därefter sker fakturering normalt av Tjänsten en gång var tredje månad cirka 35 dagar före den tremånadersperiod som faktureras, trafikavgiften faktureras varje månad i efterskott förutsatt att fakturabeloppet överstiger av Efftel tillämpat minimifakturabelopp. Betalas fakturan på annat sätt än med av Efftel översänt inbetalningskort skall fakturanumret anges. All av Efftel levererad samt installerad utrustning förblir i Efftels ägo tills dess full betalning enligt ordererkännande har erlagts. Force Majeure Efftel är befriad från sina åligganden enligt detta avtal om fullgörandet omöjliggörs eller försvåras av orsaker utanför Efftels kontroll, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, knapphet på transporter, varor eller energi samt fel eller förseningar i leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som denne ej kunnat råda över. Villkorsändring Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare. Villkorsändring skall aviseras direkt till Kund, senast en månad i förväg. Om villkorsändring innebär väsentlig nackdel för Kund, har denne rätt att ta upp villkorsändringen till förhandling alternativt skriftligen säga upp Avtal med 14 dagars varsel, dock med verkan tidigast från ändringens ikraftträdande och efter att ha givit Efftel skälig tid till rättelse. Kund anses ha accepterat ändringen om Tjänsten nyttjas efter ändringens ikraftträdande. Överlåtelse Avtal får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Efftel. Sedvanlig kreditprövning kan komma att utföras på den som önskar överta Avtal. Ingen överlåtelse godkänns förrän Kund reglerat samtliga eventuella skulder till Efftel. Efftel har rätt att överlåta Avtal till annat bolag inom samma koncern. Efftel skall även i övrigt ha rätt att överlåta Avtal utan Kunds samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett för Kund tillfredsställande sätt. Avtals upphörande Den ömsesidiga uppsägningstiden för Avtal är 3 månader. Kund kan tidigast säga upp Avtal till upphörande per den tidpunkt då Bindningstiden upphör. Uppsägning av Avtal skall göras skriftligen. Part har rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtal, om andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

6 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 6 (7) Om Avtal upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda Tjänsten. Erlagd avgift som avser tiden efter Avtals upphörande återbetalas ej till Kund. Kund är skyldig att erlägga full månadsavgift för påbörjad månad oavsett när i månaden Avtalet upphör. Bindningstid Kunds betalningsansvar för månadsavgift kvarstår oförändrat under hela Bindningstiden även om Kund före Bindningstidens utgång säger upp Avtal. Vid Kunds uppsägning har Efftel rätt att omedelbart slutfakturera Kund återstående Månadsavgifter. Kund har möjlighet att lösa kvarvarande Bindningstid genom att erlägga de månadsavgifter som återstår till dess Bindningstiden löpt ut. Sekretess Parterna förbinder sig att iaktta fullständig sekretess gentemot tredje man beträffande alla uppgifter som parterna erhåller om varandras organisation, verksamhet, prissättning och avtalsvillkor. Gällande sekretessregler för informationshantering inom respektive företag skall tillämpas. Tvister Tvister angående giltighet, tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna och i andra hand i enlighet med svensk lag om skiljemän och Stockholms Handelskammares regler om förenklat skiljedomsförfarande. Skiljenämnden skall sammanträda i Stockholm.

7 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 7 (7) SÄRSKILDA VILLKOR EFFTEL BREDBANDSTELEFONI Tjänstens innehåll Den av Kund valda Tjänstens innehåll framgår av de handlingar som utgör del av Avtal, såsom exempelvis offert. Tjänsten ger Kunden möjlighet att ringa från den terminal som valts för tjänsten samt nyttja den funktionalitet som ingår i den valda Tjänsten. För att kunna nyttja Tjänsten krävs att kunden har tillgång till särskild utrustning samt en bredbandsanslutning. Information gällande tekniska krav på bredbandsanslutningen och utrustningen tillhandahålls av Efftel. Tjänsten omfattar inte denna utrustning eller bredbandsanslutning. Utrustningen är, om inte annat avtalats, Kundens egendom. Tjänsten ger kunden möjlighet att ringa till annan terminal ansluten till Efftels Tjänsteplattform samt till telefoner anslutna till det allmänna telenätet. Efftel förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänsten avseende omfattning, struktur samt funktion. Om sådan ändring är till väsentlig nackdel för Kund har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen trätt i kraft. Sådan uppsägning skall vara Efftel tillhanda senast fjorton (14) dagar fore ändringens ikraftträdande. Vidare förbehåller sig Efftel rätten att med en (1) månads varsel upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten. Tjänsten är inte anpassad för faxtrafik och Efftel lämnar inga garantier att det går att skicka fax via tjänsten. Avtals upphörande Uppsägning av Avtal skall göras skriftligen. Den ömsesidiga uppsägningstiden för Avtal är 3 månader. Om Kund säger upp Avtalet inom ett år från beställningsdatumet blir Kund skyldig att betala för ATAboxen som ingår i tjänsten. ATAboxen kostar 395 kr. Om Avtal upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda Tjänsten. Erlagd avgift som avser tiden efter Avtals upphörande återbetalas ej till Kund. Kund är skyldig att erlägga full månadsavgift för påbörjad månad oavsett när i månaden Avtalet upphör. Kund har rätt att säga upp Avtalet inom 14 dagar från leveransdatumet om Kund subjektivt anser att Tjänsten inte uppfyller kundens kvalitetskrav. Trafikdata skall i detta fall visa att Kund använt Tjänsten. Uppsägningen skall ske skriftligen och Kund skall skyndsamt återsända erhållen utrustning. Kund faktureras i detta fall enbart engångsavgift, trafikavgift och fraktavgift. För kampanjen 0801Fax_B har kund rätt att sådant fall behålla den i paketet ingående trådlösa telefonen. Part har rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtal, om andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av Ballou Internet Services AB, härefter kallad

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT 2016-02-04 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som fastighetsägare tecknar avtal med Kils Stadsnät AB, org. nr 556495-8261, med

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor Allmänna Villkor 2017.01.02 För telefonitjänst och tilläggstjänster till fysisk person eller juridisk person. Dessa villkor reglerar avtal om telefoni och tilläggstjänster mellan SPKR Direct Communication

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. AVTALET

1. ALLMÄNT 2. AVTALET 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar Gothia Telecom Ab, org. nr. 556801-4129 ( Leverantören ), tillhandahållande av telefonitjänst avseende fast telefoni ( Tjänsten ) till konsument ( Kund )

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån Beställning av ADSL / LAN TJÄNST PRIVAT i Laholms Stadsnät, 18 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Hastighet kan variera på grund av tekniska hinder såsom kvalitet på telekabel samt längd från telestation

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Global Network Solution Allmänna Villkor Allmänt

Global Network Solution Allmänna Villkor Allmänt Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Hemnets allmänna annonsvillkor kund

Hemnets allmänna annonsvillkor kund Hemnets allmänna annonsvillkor kund Fastställda av Hemnets styrelse juni 2014. Dessa allmänna villkor ingår som en del av ditt annonsavtal med Hemnet. De beskriver bland annat: Vad det kostar att annonsera

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

VILLKOR Allmänna villkor för Öppet Stadsnät

VILLKOR Allmänna villkor för Öppet Stadsnät VILLKOR Allmänna villkor för Öppet Stadsnät Bjäre Kraft Bredband AB Organisationsnummer: 556361-9294 Adress: Box 1054, 269 21 BÅSTAD Telefon: 0431-44 99 00 Webb: www.bjarekraft.se E-post: bredband@bjarekraft.se

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Sälj/Leveransvillkor Allmänna leveransvillkor Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer Namn Abonnemangsavtal Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Anslutningsadress Postnummer Ort Fakturaadress om annan än anslutningsadress Postnummer

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR 1 AVTALETS OMFATTNING 1.1 Produkter 1.1.1 Avtalet omfattar, såvida inte annat följer av punkt 3.2, Produkterna enligt de PRODUKTBILAGOR som vid varje tid anges i bilagan AVTALSDOKUMENT.

Läs mer