ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B"

Transkript

1 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Avtal: Dessa Allmänna Villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom offert, prislista, tjänstebeskrivning, skriftlig instruktion om handhavande, ramavtal och beställning m m. Kund: Fysisk (myndig) eller juridisk person med vilken Efftel har ingått Avtal. Bindningstid: Den överenskomna tidsperiod efter vilken Avtal tidigast kan upphöra. Bindningstiden räknas från det datum då Tjänst har installerats hos Kund. Tjänst: Den/de av Efftel tillhandahållna tjänsten/tjänsterna. Tjänsten innebär att Kunden ges rätt att nyttja ett specificerat antal funktioner i Efftels Tjänsteplattform. Tjänsteplattform: Den hård- och mjukvara som Efftel använder sig av för att åstadkomma Tjänstens funktionalitet. Installationsadress: Den fysiska plats hos Kunden där eventuell utrustning eller mjukvara för Tjänsten ska installeras. Installationstillfälle: Tidpunkt då Kunden och Efftel överenskommit att arbete med installation eller nedmontering av eventuell utrustning rörande Tjänsten utförs. Inställelsekostnad: Den grundersättning Efftel fakturerar då Efftel eller personal anlitad av Efftel på Kundens begäran inställer sig på Installationsadress. Timersättning: Den rörliga ersättning Efftel fakturerar Kunden för sådant installations- och servicearbete som går utöver vad som inkluderas i månadsavgiften. Allmänt Denna bilaga reglerar av Efftel tillhandahållen Tjänst till Kund och utgör del av det Avtal som träffats mellan Efftel och Kund. I första hand skall tillämpligt Avtal och tillämplig tjänstebeskrivning gälla och i andra hand dessa Allmänna Villkor. Avtal anses ingånget efter genomförd och godkänd kreditprövning samt då Efftel mottagit ett av Kund undertecknat Avtal alternativt inspelat muntligt Avtal, eller då Kunds viljeförklaring mottagits och dokumenterats av Efftel på annat sätt. För alla beställningar gäller dessa Allmänna Villkor. Avvikande överenskommelser kräver en skriftlig bekräftelse. Ansvarsbegränsning Eventuellt skadeståndsansvar för Efftel omfattar endast ersättning för direkt kostnad för fel eller försummelse från Efftels sida. Det omfattar ej indirekt skada såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan förmögenhetsskada eller följdskada (innefattande bl a produktionsbortfall, annan skada i näringsverksamhet, skada på annan egendom, anspråk från utomstående mm) eller skada som inte rimligen kunnat förutses av Efftel. Efftels ansvar omfattar ej fel som beror på kunden, såsom att denne angivit felaktiga förutsättningar eller upplysningar. Efftel ansvarar inte för fel som kan orsakas genom avbrott eller annan felaktighet på data- eller teleförbindelse eller elförsörjning, genom oriktigt expedierat, uteblivet, försenat eller stört data- eller telemeddelande, genom fel hänförligt till utrustning utanför Tjänsten. Efftel ansvarar ej för fel, skada eller kostnader som beror på förändringar i företagsväxel, yttre åverkan på utrustning tillhandahållen av Efftel eller obehöriga förändringar i dess mjukvara. Efftels skadeståndsansvar gentemot Kund är begränsat till tiotusen (10.000) kronor per år, oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året.

2 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 2 (7) Kundens rätt till skadestånd enligt ovan är förverkad om anspråk på ersättning icke framställts skriftligen utan dröjsmål, dock senast inom en månad efter upptäckten av felet. Tjänstens innehåll Den av Kund valda Tjänstens innehåll framgår av de handlingar som utgör del av Avtal, såsom exempelvis offert. Tjänsten ger Kunden möjlighet att ringa från den terminal som valts för tjänsten samt nyttja den funktionalitet som ingår i den valda Tjänsten. För att kunna nyttja Tjänsten krävs att kunden har tillgång till särskild utrustning samt en bredbandsanslutning. Information gällande tekniska krav på bredbandsanslutningen och utrustningen tillhandahålls av Efftel. Tjänsten omfattar inte denna utrustning eller bredbandsanslutning. Utrustningen är, om inte annat avtalats, Kundens egendom. Tjänsten ger kunden möjlighet att ringa till annan terminal ansluten till Efftels Tjänsteplattform samt till telefoner anslutna till det allmänna telenätet. Efftel förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänsten avseende omfattning, struktur samt funktion. Om sådan ändring är till väsentlig nackdel för Kund har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen trätt i kraft. Sådan uppsägning skall vara Efftel tillhanda senast fjorton (14) dagar fore ändringens ikraftträdande. Vidare förbehåller sig Efftel rätten att med en (1) månads varsel upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten. Kunds åtagande Kunden ges rätt att nyttja Tjänsten från Efftel under den avtalade perioden. Kunden svarar för att: erforderlig bredbandsanslutning och datanät finns tillgängligt och att erforderlig bandbredd finns utöver de behov Kunden har för andra användningsområden samt för drift och kostnader av bredbandsanslutning eventuell omprogrammering av företagsväxel görs i anslutning till Installationstillfället, att växeln har de gränssnitt som kan krävas samt att de datanät, routrar, switchar och brandväggar kunden använder stödjer IP-telefoni, har rätt inställningar, är korrekt konfigurerade och att eventuella mätningar av dessa utförs eventuella förändringar för trafikprioritering i datanätet och konfigurering av VLAN (virtuella LAN) för IP-telefoniutrustningen genomförs meddela Efftel vid programvaruförändring eller ändring av inställningar i företagsväxel, brandvägg, routrar och switchar som nyttjas av Kunden och fel/driftstörningar i sådan utrustning som kan påverka Tjänsten Efftel eller av Efftel anlitad installatör ges tillträde till Installationsadressen vid Installationstillfället av Efftel utlämnade lösenord, koder, identiteter, eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. Efftel har inget ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder genom användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande användningen av Tjänsten av Kunds anställda nyttjas i enlighet med ingånget Avtal. Vid brott mot detta äger Efftel rätt att omedelbart stänga av Tjänsten. Efftel reserverar sig rätten att debitera Kund för avgift för av Efftel utförd åtgärd samt för skada som vållats Efftel till följd av missbruk av Tjänsten. ej påverka Tjänstens funktion, hård- och/eller mjukvara exempelvis genom att programmera om terminaler. Kund är betalningsansvarig för skada och intäktsbortfall som uppstår för Efftel på grund av ingrepp i Tjänsts hård- och/eller mjukvara av annan än av Efftel anlitad installatör. Till Tjänsten får endast anslutas sådan utrustning och eller mjukvara som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, föreskrift eller teknisk standard

3 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 3 (7) av Efftel ägd hos kunden installerad utrustning inte stjäls eller genom yttre åverkan kommer till skada. Kund åtar sig att ersätta Efftel för sådan förlust eller skada enligt Efftels listpris för utrustningen, vilket kan nedsättas om Efftel bedömer skadan som ringa. Leverans Tidpunkt för leverans framgår av ordererkännande. Det åligger Kund att anvisa Efftel och dess personal utrymme att placera levererad vara, därefter övergår hela ansvaret för varan på köparen. Leveranstid är enligt överenskommelse. Leverans sker fritt vårt lager. Installation Installationens omfattning framgår av offerten. Tillkommande installation debiteras löpande. Installation sker under normal arbetstid. Det åligger på köpare att se till att stabil elektrisk ström (230V/50Hz, 10A) i jordat uttag på egen grupp samt fungerande LAN-uttag finns på den plats kund anvisar Efftel att installera vara. Erforderliga åtgärder för att underlätta installationen, såsom flytt av möbler mm faller på Kund. Även borttransport av emballage samt finstädning faller på Kund. Underhåll och driftavbrott Fel i Tjänsten ska snarast efter anmälan från Kund tillrättas av Efftel. Har Tjänsten inte kunnat användas på grund av fel i dess hård- och eller mjukvara har Kund rätt till ersättning för den tid en Tjänst ej kunnat användas, räknat från den tidpunkt som felet anmäldes till Efftel. Om det ersättningsgrundande beloppet understiger 500 kronor under aktuell räkningsperiod utgår ingen ersättning. Ersättning utgår om sådant fel eller driftavbrott som avses i föregående stycke sedan anmälningstillfället varat mer än tio arbetsdagar i följd med motsvarande värdet av 1 Månadsavgift för de Tjänsteanknytningar som ej kunnat användas samt vid fel som varat mer än tjugofem arbetsdagar i följd med motsvarande värdet av 2 Månadsavgifter för de Tjänsteanknytningar som ej kunnat användas, dock max tiotusen (10.000) kronor. Ersättning enligt ovan utgår istället för skadestånd eller andra påföljder och förutsätter att Kund utan att orsaka ytterligare tidsspillan givit av Efftel anlitad servicepersonal tillträde till aktuell Installationsadress. En begäran om ersättning skall framställas skriftligen till Efftel inom skälig tid, annars förlorar Kund sin rätt till ersättning. Skälig tid är i detta fall normalt inom en månad från när felet eller driftavbrottet ägde rum. Som driftavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll, installation eller nedtagning. Om fel som anmäls av Kunden till Efftel visar sig bero på andra orsaker än fel i Tjänsten, har Efftel rätt att fakturera Kund för nedlagt arbete som anmälan lett till. Ersättningen grundas på Inställelsekostnad plus Timersättning.

4 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 4 (7) Kunduppgifter Efftel registrerar, vid avtalets ingående, kunduppgifter för att Kund skall kunna nyttja Tjänsten och Efftel skall kunna uppfylla sina åtagande enligt detta avtal. Kund lämnar genom ingåendet av detta avtal sitt samtycke till att Efftel, oavsett media, får behandla personuppgifter knutna till Tjänsten, för statistik och marknadsföringsaktiviteter. Samtycket omfattar även behandling av person-/organisationsnummer och behandling via Internet. Kund kan återkalla sitt samtycke genom att skriftligen informera Efftel om detta. Efftel äger rätt att lämna ut Kunds namn och telefonnummer och Internetadress om Kund ej begärt att uppgiften skall skyddas. Kund ska meddela Efftel vid förändring av kunduppgifter. Garanti All ny levererad hårdvara omfattas av garanti motsvarande fabrikants villkor. För begagnad utrustning gäller tre månader garanti enligt likvärdiga villkor som fabriksgaranti om annat ej överenskommits skriftligen. Garantidatum räknas från leveransdatum om annat ej överenskommits skriftligen. Garantin omfattar fel som kan härledas till fabrikationsfel eller fel förorsakade av Efftel och dess personal. Åberopande av garanti förutsätter att varan skötts enligt fabrikantens instruktioner. Fel orsakade av köpare p.g.a. vårdslöshet eller annat slag av missbruk omfattas ej av garanti och reparation sker till självkostnadspris. Garantin omfattar ej ingående tillbehör såsom batterier eller annan materiel som kan betecknas som förbrukningsmateriel. Garantin omfattar ej heller fel förorsakade av åska, överspänning på elnätet, brister i operatörens förbindelse eller omprogrammeringar av annan än Efftel. Åtgärder för eventuell korrigering av fel som ej orsakats av Efftel debiteras löpande. Returer Returer skall alltid ske i originalförpackning tillsammans med samtliga tillbehör såsom manualer, kablage, mjukvaror och dylikt inklusive eventuell förbrukningsmateriel. Transport av vara till Efftel bekostas alltid av kund och skall alltid ske med angivande av returnummer som erhålls från Efftel. Returer utan returnummer accepteras ej och sker på egen risk. Inget ansvar kan ställas på Efftel om vara utan returnummer förkommer. Återsändande av samma vara eller ersättningsvara till kund bekostas av Efftel i de fall Efftel ansvarar för orsaken till returen. Faktura Faktura utställs per den dag varan och installationen är levererad, om ej annat angivits på eventuellt ordererkännande. Betalning Om inte annat avtalats utgår avgifter enligt Efftels vid var tid gällande prislista för Tjänsten. Betalningen skall vara Efftel tillhanda inom den tid som anges på faktura. Om Kunds skuld till Efftel överstiger tillämpad kreditgräns, kan Efftel mellan ordinarie faktureringstillfällen begära betalning omgående av det överskjutande beloppet. Efftel har rätt att tillsvidare stänga av Tjänsten i avvaktan på sådan betalning. Efftel äger rätt att debitera skälig fakturaavgift samt ersättning för betalningspåminnelser, inkasso- och indrivningskostnader. Besvär mot faktura skall skriftligen inom skälig tid ställas Efftel till del, senast 8 dagar efter mottagande av fakturan. Sker inte detta förfaller i regel Kunds rätt att invända mot fakturan. Faktura som lämnats besvär mot, skall i de fall det inte kan påvisas att Efftel levererat annan vara än vad som framgår av ordererkännande, regleras till 90%. Fel på vara som kan härledas falla under garantiklausul skall inte vara orsak till besvär mot faktura.

5 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 5 (7) För det fall Kund är i dröjsmål med betalning får Efftel stänga av Kund från vidare nyttjande av Tjänsten till dess full betalning erlagts. Efftel äger fakturera Kunden månads- och trafikavgifter även under sådan avstängning. Vidare äger Efftel rätt att vid upprepade dröjsmål med betalning med omedelbar verkan säga upp Avtal om Tjänsten samt slutfakturera Kund varvid Kund ska ge Efftel tillträde till Kundens Installationsadresser för att Efftel ska kunna montera ned eventuell av Efftel ägd utrustning. Efftel äger då rätt att fakturera Kund avgift för nedtagning av Tjänsten. Den första fakturan till kund omfattar normalt installationsavgift, månadsavgift för den del som återstår av installationsmånaden, månadsavgift för månaden efter installationsmånaden samt förskottsfakturering av de tre därpå följande månadernas månadsavgifter. Därefter sker fakturering normalt av Tjänsten en gång var tredje månad cirka 35 dagar före den tremånadersperiod som faktureras, trafikavgiften faktureras varje månad i efterskott förutsatt att fakturabeloppet överstiger av Efftel tillämpat minimifakturabelopp. Betalas fakturan på annat sätt än med av Efftel översänt inbetalningskort skall fakturanumret anges. All av Efftel levererad samt installerad utrustning förblir i Efftels ägo tills dess full betalning enligt ordererkännande har erlagts. Force Majeure Efftel är befriad från sina åligganden enligt detta avtal om fullgörandet omöjliggörs eller försvåras av orsaker utanför Efftels kontroll, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, knapphet på transporter, varor eller energi samt fel eller förseningar i leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som denne ej kunnat råda över. Villkorsändring Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare. Villkorsändring skall aviseras direkt till Kund, senast en månad i förväg. Om villkorsändring innebär väsentlig nackdel för Kund, har denne rätt att ta upp villkorsändringen till förhandling alternativt skriftligen säga upp Avtal med 14 dagars varsel, dock med verkan tidigast från ändringens ikraftträdande och efter att ha givit Efftel skälig tid till rättelse. Kund anses ha accepterat ändringen om Tjänsten nyttjas efter ändringens ikraftträdande. Överlåtelse Avtal får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Efftel. Sedvanlig kreditprövning kan komma att utföras på den som önskar överta Avtal. Ingen överlåtelse godkänns förrän Kund reglerat samtliga eventuella skulder till Efftel. Efftel har rätt att överlåta Avtal till annat bolag inom samma koncern. Efftel skall även i övrigt ha rätt att överlåta Avtal utan Kunds samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett för Kund tillfredsställande sätt. Avtals upphörande Den ömsesidiga uppsägningstiden för Avtal är 3 månader. Kund kan tidigast säga upp Avtal till upphörande per den tidpunkt då Bindningstiden upphör. Uppsägning av Avtal skall göras skriftligen. Part har rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtal, om andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

6 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 6 (7) Om Avtal upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda Tjänsten. Erlagd avgift som avser tiden efter Avtals upphörande återbetalas ej till Kund. Kund är skyldig att erlägga full månadsavgift för påbörjad månad oavsett när i månaden Avtalet upphör. Bindningstid Kunds betalningsansvar för månadsavgift kvarstår oförändrat under hela Bindningstiden även om Kund före Bindningstidens utgång säger upp Avtal. Vid Kunds uppsägning har Efftel rätt att omedelbart slutfakturera Kund återstående Månadsavgifter. Kund har möjlighet att lösa kvarvarande Bindningstid genom att erlägga de månadsavgifter som återstår till dess Bindningstiden löpt ut. Sekretess Parterna förbinder sig att iaktta fullständig sekretess gentemot tredje man beträffande alla uppgifter som parterna erhåller om varandras organisation, verksamhet, prissättning och avtalsvillkor. Gällande sekretessregler för informationshantering inom respektive företag skall tillämpas. Tvister Tvister angående giltighet, tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna och i andra hand i enlighet med svensk lag om skiljemän och Stockholms Handelskammares regler om förenklat skiljedomsförfarande. Skiljenämnden skall sammanträda i Stockholm.

7 Villkor Efftel Bredbandstelefoni 7 (7) SÄRSKILDA VILLKOR EFFTEL BREDBANDSTELEFONI Tjänstens innehåll Den av Kund valda Tjänstens innehåll framgår av de handlingar som utgör del av Avtal, såsom exempelvis offert. Tjänsten ger Kunden möjlighet att ringa från den terminal som valts för tjänsten samt nyttja den funktionalitet som ingår i den valda Tjänsten. För att kunna nyttja Tjänsten krävs att kunden har tillgång till särskild utrustning samt en bredbandsanslutning. Information gällande tekniska krav på bredbandsanslutningen och utrustningen tillhandahålls av Efftel. Tjänsten omfattar inte denna utrustning eller bredbandsanslutning. Utrustningen är, om inte annat avtalats, Kundens egendom. Tjänsten ger kunden möjlighet att ringa till annan terminal ansluten till Efftels Tjänsteplattform samt till telefoner anslutna till det allmänna telenätet. Efftel förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänsten avseende omfattning, struktur samt funktion. Om sådan ändring är till väsentlig nackdel för Kund har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen trätt i kraft. Sådan uppsägning skall vara Efftel tillhanda senast fjorton (14) dagar fore ändringens ikraftträdande. Vidare förbehåller sig Efftel rätten att med en (1) månads varsel upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten. Tjänsten är inte anpassad för faxtrafik och Efftel lämnar inga garantier att det går att skicka fax via tjänsten. Avtals upphörande Uppsägning av Avtal skall göras skriftligen. Den ömsesidiga uppsägningstiden för Avtal är 3 månader. Om Kund säger upp Avtalet inom ett år från beställningsdatumet blir Kund skyldig att betala för ATAboxen som ingår i tjänsten. ATAboxen kostar 395 kr. Om Avtal upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda Tjänsten. Erlagd avgift som avser tiden efter Avtals upphörande återbetalas ej till Kund. Kund är skyldig att erlägga full månadsavgift för påbörjad månad oavsett när i månaden Avtalet upphör. Kund har rätt att säga upp Avtalet inom 14 dagar från leveransdatumet om Kund subjektivt anser att Tjänsten inte uppfyller kundens kvalitetskrav. Trafikdata skall i detta fall visa att Kund använt Tjänsten. Uppsägningen skall ske skriftligen och Kund skall skyndsamt återsända erhållen utrustning. Kund faktureras i detta fall enbart engångsavgift, trafikavgift och fraktavgift. För kampanjen 0801Fax_B har kund rätt att sådant fall behålla den i paketet ingående trådlösa telefonen. Part har rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtal, om andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

BILAGA 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KABEL-TV TILL KONSUMENTER

BILAGA 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KABEL-TV TILL KONSUMENTER 1 Tillämpningsområde Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för tillhandahållande av Kabel-TV för enskilt bruk. 2 Definitioner Följande ord skall ha nedan angiven betydelse: Installation: Av Leverantören

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer