Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden"

Transkript

1 2005 Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden indikatorer om jämställdhet för EU-stöd Rapport 2005:17 Foto: Mats Pettersson

2

3 Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden indikatorer om jämställdhet för EU-stöd Jordbruksverket Referens Sofia Björnsson

4

5 Sammanfattning Förslag - Fler av de redan befintliga kvantitativa indikatorerna som mäter utfall av olika stöd kan redovisas könsuppdelade. Därutöver föreslås inga nya kvantitativa indikatorer. - För att mäta kvalitativa indikatorer krävs en kvalitativ intervjuundersökning eller motsvarande. Denna undersökning bör göras i samband med utvärderingar och större förändringar av jordbruks- och landsbygdspolitiken. - Redovisning av utfall av indikatorer bör göras så långt möjligt i redan befintliga regelbundna rapporter. - Systematiska utvärderingar av K2 bör införas. - En översyn av redovisning av statistik bör göras så att mer adekvata uppgifter redovisas för kvinnor och män inom jordbruket. - För att indikatorerna ska visa effekter av stödåtgärder bör redovisning göras med återkoppling på tidigare års utfall - Jordbruksverket får i uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna, Glesbygdsverket, Nutek och LRF med flera organisationer och myndigheter se över samarbetsformerna för arbetet med jämställdhetsfrågor inom ramen för jordbruks- och landsbygdspolitiken och därtill kopplade indikatorer. Uppdraget Jordbruksverket har av regeringen fått i uppdrag att utreda den gemensamma jordbrukspolitikens jämställdhetseffekter. I uppdraget ingår att ta fram kvalitativa och kvantitativa indikatorer samt utforma metoder och arbetsformer för att fortlöpande följa och utvärdera jämställdheten inom jord- och skogsbrukssektorn. En avgränsning av arbetet har skett på så sätt att utredningen i huvudsak behandlar de jordbrukarstöd och andra stöd som är kopplade till det svenska Miljö- och landsbygdsprogrammet, Leader+, Mål 1-programmen samt direktstöd till jordbrukare. Därutöver behandlar utredningen inte de jämställdhetspolitiska målen 5 och 6 nedan. Jämställdhetspolitiken Regeringen har satt upp mål för jämställdhetspolitiken i Sverige. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Detta mål ska i sin tur delas in i följande mål: 1) en jämn fördelning av makt och inflytande, 2) samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, 3) lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, 4) lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, 5) delat ansvar för hem och barn, samt 6) frihet från könsrelaterat våld. Begreppet jämställdhetsintegrering är centralt inom jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att integrera ett köns- och jämställdhetsperspektiv i alla politikoch verksamhetsområden. Inom EU är arbetet att främja jämställdhet inskrivet i EG-fördraget. Det finns dock inga uttalade mål att direktstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag ska främja 1

6 jämställdheten. För strukturstöden är det dock tydligt uttryckt inom EU att dessa ska främja jämställdhet. Jämställdhet på landsbygden Befolkningen i Sverige koncentreras alltmer till tätorter och tätortsnära glesbygd. Yngre personer lämnar glesbygden i större utsträckning än övriga befolkningen. Denna utflyttning leder till en skevhet i ålder och kön på så sätt att befolkningen i glesbygder blir äldre och andelen kvinnor tenderar att vara lägre än andelen män, speciellt i yngre åldrar. Antalet jordbruksföretag i Sverige har minskat från cirka till cirka Jordbruket är en sektor som domineras av män. Cirka elva procent av jordbruksföretagen drivs av kvinnor, 82 procent av män och sju procent av juridiska personer. Cirka en tredjedel av de stadigvarande sysselsatta (totalt personer) utgjordes av kvinnor. Medelarealen åker var 2003 cirka 19,5 hektar på företag som drevs av kvinnor och 36,5 på företag som drevs av män. Medelinkomsten för jordbruksföretag (sammanräkning av förvärvsinkomst och inkomst från näringsverksamhet) var cirka för kvinnor och för män år De flesta jordbrukare har regelmässigt inkomst från andra sektorer än ren jordbruksproduktion. För kvinnor överskrider medelinkomsten från näringsverksamhet (medelinkomst för olika driftsinriktningar) aldrig den från tjänst, och för män överskrider medelinkomsten från näringsverksamhet endast i undantagsfall den från tjänst. Vid en generalisering kan sägas att kvinnor inom jordbruket utför det reproduktiva arbetet, det som inte syns förrän det inte blir gjort och som inte ger någon inkomst, medan män utför det produktiva arbetet. Av tradition har jordbruksyrket till stora delar varit ett manligt arbete och den agrara traditionen förstärker konservativa maskulina inslag. I och med att många kvinnor inom jordbruket förvärvsarbetar och har hög utbildning har de en annan ekonomisk självständighet än tidigare. Det blir mer och mer accepterat att kvinnor utför traditionellt manliga sysslor. Sammantaget kan därmed sägas att det finns tendenser som pekar på att de traditionella rollerna är i förändring. Indikatorer Inom EU-stöden finns redan i dag kvantitativa indikatorer som täcker alla jämställdhetspolitiska mål som denna utredning behandlas, även om så inte är fallet för varje enskilt stöd. Vissa kvantitativa indikatorer har kvalitativa inslag, men det finns inga rena kvalitativa indikatorer. För direktstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag finns inga indikatorer som i dagsläget regelmässigt redovisas könsuppdelade medan det finns ett flertal för strukturstöden. Detta beror på hur målformuleringarna ser ut för de olika stödformerna. Utredningen ser att det finns möjligheter att fler av de redan befintliga kvantitativa indikatorerna kan redovisas könsuppdelade. De jämställdhetsanknutna eller könsuppdelade kvantitativa indikatorer som finns i dagsläget behandlar ansökningarnas omfattning, stödens bidrag till arbetstillfällen, deltagande i utbildningsinsatser och om ett stöd eller ett projekt bidrar till jämställdhet eller inte m.m. De ytterligare indikatorer som utredningen föreslår ska redovisas könsuppdelat rör samma områden. För att få fram underlag till avläsning av kvalitativa indikatorer krävs att undersökningar görs. Detta bör i första hand göras för strukturåtgärderna där tydliga målformuleringar om jämställdhet finns. De kvalitativa indikatorerna kan användas som bakgrundsinformation till utfallet av de kvantitativa indikatorerna. 2

7 Vid redovisning av utfallet av indikatorer bör redan befintliga regelbundna rapporter användas, t.ex. halvtidsutvärderingar, årliga rapporter, årsredovisning och statistiksamlingar. Jämställdhetsfrågorna bör dessutom få ökat fokus på berörda verks hemsidor. För att förbättra arbetet med indikatorer föreslår Jordbruksverket att verket får i uppdrag att se över samarbetsformerna med länsstyrelserna, Glesbygdsverket, Nutek och LRF med flera berörda myndigheter och organisationer för arbetet med jämställdhet och indikatorer. 3

8

9 Innehåll 1 Inledning Uppdraget Avgränsningar Disposition Arbetet Indikatorer Vad är en indikator? Vad ska indikatorerna mäta? Befintliga indikatorer Jordbruksverkets förslag Förslag på åtgärder sammanfattning av kapitel Fler kvantitativa indikatorer könsuppdelade Kvalitativa indikatorer kopplade till kvantitativa data Redovisningsmetod Samarbete med andra myndigheter Kostnader Jämställdheten på landsbygden Situationen på landsbygden Kvinnor och män inom jordbruket Ekonomin på jordbruksföretaget Jämförelser mellan jordbruksföretag och andra företag Attityder till kvinnor som jordbrukare Jämställdhetspolitiken Begreppet jämställdhetsintegrering Regeringens mål för jämställdhetspolitiken Nordiska ministerrådet Jämställdhetspolitik inom EU Jämställdhet kopplat till EU-stöd Ändring av lagen om förbud mot diskriminering Bilaga Referenser

10

11 1 Inledning 1.1 Uppdraget Regeringen beslutade den 17 mars 2005 att ge Jordbruksverket ett uppdrag om den gemensamma jordbrukspolitikens jämställdhetseffekter. I uppdraget ingår att ta fram indikatorer samt utforma metoder och arbetsformer för att fortlöpande följa och utvärdera jämställdheten inom jordbruks- och landsbygdssektorn. Jordbruksverket ska särskilt beakta på vilket sätt och i vilken omfattning som förändringar i den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar befintliga könsrollsmönster. Förslag ska lämnas på hur lämpliga kvantitativa och kvalitativa indikatorer kan utformas samt lämna förslag på metodik, tidsplanering och kostnader för det framtida arbetet. Förslag till samverkan och samråd med andra berörda myndigheter och organisation ska lämnas, inkluderat en ansvarsfördelning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober Av uppdraget framgår att andra berörda myndigheter samt berörda organisationer och utredningar bör beredas tillfälle att höras i arbetet. Utredningen inbjöd därför ett flertal myndigheter och organisationer till en hearing. Hearingen ersattes av två samrådsmöten pga. att endast sex instanser anmält sig. Den 5 september träffades Fiskeriverket och den 15 september hölls ett samrådsmöte med Glesbygdsverket, LRF, Nutek, Länsstyrelserna i Västmanlands och Västra Götalands län, Kommerskollegium och Riksantikvarieämbetet. En diskussion om rapporten har också förts med Skogsstyrelsen. 1.2 Avgränsningar Denna utredning behandlar den gemensamma jordbrukspolitikens jämställdhetseffekter. En begränsning har gjorts på så sätt att utredningen i huvudsak rör de jordbrukarstöd och andra stöd som är kopplade till det svenska Miljö- och landsbygdsprogrammet, Leader+, Mål 1- programmen samt direktstöd till jordbrukare. Detta betyder att enbart stöd som rör primärproduktionen eller landsbygdsutveckling behandlas. På grund av frågans komplexitet går det dock inte att isolera arbetet enbart till olika stöd- och ersättningsformer varför en vidare problembeskrivning görs i vissa sammanhang. Utredningen behandlar inte frågor kring skog och ägande av skog trots att detta ofta är av stor betydelse för jordbruksföretagen. Utgångspunkten för denna utredning är de jämställdhetspolitiska målen som definierades i proposition 1993/1994:147 Delad makt delat ansvar. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det innebär bland annat: - en jämn fördelning av makt och inflytande, - samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, - lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, - lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, - delat ansvar för hem och barn, samt - frihet från könsrelaterat våld. 7

12 Utredningen har valt att inte beröra frågan om könsrelaterat våld och ansvar för hem och barn trots att dessa frågor ingår i de jämställdhetspolitiska målen. Orsaken till avgränsningen är att frågorna inte har direkt bäring på de stöd- och ersättningsformer utredningen behandlar. 1.3 Disposition Rapporten inleds med de delar som är det huvudsakliga utredningsområdena, dvs. förslag på indikatorer samt metodik och kostnader för det fortsatta arbetet. Därefter kommer en översiktlig probleminventering av jämställdheten inom jordbruket och landsbygden samt en genomgång av jämställdhetspolitiken på nationell nivå och EU-nivå. För att underlätta för läsare med olika bakgrund beskrivs vissa faktauttryck inom jordbruks- och jämställdhetspolitiken i faktarutor. Dessa faktarutor återfinns så långt möjligt i anslutning till att begreppet används första gången i rapporten. 1.4 Arbetet Arbetet med rapporten har skett i projektform med Sofia Björnsson (Jordbruksverket) som projektledare. Övriga deltagare i projektgruppen har varit Carin Hörnsten, Magnus Olsson, Monica Eidstedt, Nils-Åke Fag och Anna Pettersson (alla från Jordbruksverket). Emma Johnsson, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län, har varit knuten till utredningen som sakkunnig i jämställdhetsfrågor. 8

13 2 Indikatorer 2.1 Vad är en indikator? En indikator är en mätbar företeelse som visar eller indikerar ett tillstånd. Ordet indikator betyder angivare (Nationalencyklopedien). Indikatorer ska kvantifiera och förenkla företeelser och underlätta förståelsen av en komplex verklighet, dvs. de ska kunna förenkla informationen. Med hjälp av indikatorer kan man skapa tidsserier för att följa en utveckling av något slag. En indikator kan baseras på både kvantitativa och kvalitativa data. En del indikatorer kan användas för att direkt följa upp mål medan andra indikatorer kan utnyttjas för att ge en ökad förståelse om orsakssamband och det som driver utvecklingen. Med en kvantitativ indikator uppnås ett empiriskt och kvantifierbart mått som kan sammanfattas statistiskt, t.ex. inkomstfördelning och antal deltagare. En kvantitativ indikator visar innebörden av ett sammanhang. Vid forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen används ofta både kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder omfattar ofta en mindre population och en strävan att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta. Vid studier av stora populationer krävs oftast kvantitativa metoder och man utgår där ofta från ett representativt urval i en population och undersöker dessa för att få fram samband, fördelning och variation. Distinktionen mellan kvantitativa och kvalitativa indikatorer kan vara svår, men generellt sett kan sägas att vid t.ex. en enkät ger frågor som kan besvaras utifrån en skala (t.ex. 1-5) kvantitativa resultat medan mer deskriptiva svar ger kvalitativa resultat. 2.2 Vad ska indikatorerna mäta? Denna utredning ska behandla jämställdhetseffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken och är avgränsad till att behandla EU:s jordbrukar- och landsbygdsutvecklingsstöd. Jämställdheten inom jordbruket är dock en betydligt vidare fråga än så och frågan är om det är möjligt att ens isolera jordbruket som en enskild företeelse eller om man bör titta på jämställdheten på landsbygden i stort. De flesta jordbrukare har regelmässigt inkomster från andra håll än den rena jordbruksproduktionen vilket gör dem aktivt delaktiga i fler sektorer på landsbygden än ren jordbruksproduktion. Många jordbruksföretag drivs som familjeföretag där man lever och arbetar på samma ställe men samtidigt ofta har ett arbete vid sidan om. Jordbruket kan ha olika stor betydelse för olika företag och i vissa fall bidrar inte jordbruket till försörjningen. De delar som behandlas i utredningen blir således en mycket liten del i ett större sammanhang. Frågorna som väcks är om jämställdheten inom jordbruket skiljer sig från andra sektorer på landsbygden och om hur skillnaderna ser ut mellan landsbygden och staden. Dessa frågor ligger till viss mån utanför utredningen, men för att ge en lite mer heltäckande bild tas även vissa av dessa aspekter upp i utredningen. Det finns ett värde att visa landsbygden i stort för att få en helhetsbild. Utgångspunkten för de indikatorer som sätts upp är de jämställdhetspolitiska målen (se kapitel 5). Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet Kvantitativa indikatorer I nedanstående tabell (tabell 1) listas områden för kvantitativa indikatorer i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Som framgår av kapitel 1 behandlas inte de jämställdhetspolitiska målen om delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld i 9

14 denna utredning. Tabellen tar utgångspunkt i de EU-stöd denna utredning är avgränsad till. Ett flertal indikatorer finns redan idag och rapporteras till EU och regeringen i olika sammanhang, se nedanstående avsnitt. De kvantitativa indikatorerna kan användas för att ge svar på frågor om hur många kvinnor respektive män som söker olika stöd- och ersättningsformer samt omfattningen av ansökan i t.ex. areal och stödbelopp, genererade arbetstillfällen och inkomstförändringar som en följd av stödet. Olika mätetal krävs för olika stöd- och ersättningsformer. Dessa indikatorer kan skapa tidsserier som möjliggör att se förändringar över tiden. Tabell 1 Områden för kvantitativa indikatorer kopplade till EU-stöd i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen Jämställdhetspolitiska mål Områden för indikatorer kopplade till EU-stöd Jämn fördelning av makt och inflytande Antal ansökningar om stöd från kvinnor resp. män Samma möjligheter till ekonomiskt oberoende Lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet Utbetalningar (i kronor) till kvinnor respektive män Deltagande i kompetensutveckling Genererade arbetstillfällen av stödåtgärder Lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger Deltagande i kompetensutvecklingsåtgärder Kvalitativa indikatorer För att mäta jämställdhetseffekterna av olika stödformer är det angeläget att få kännedom om ägande- och driftsledarstrukturen inom jordbruksföretagen. T.ex. frågor om attityder går inte att mäta genom kvantitativa indikatorer och för att få svar på kvalitativa indikatorer krävs någon form av undersökning. Inom Equal-projektet Framtidens nycklar genomfördes några kvalitativa studier, exempel på detta finns i avsnitt 4. Nedan listas några exempel på frågeställningar som kan ingå i en undersökning. Det är av intresse att veta, för jordbruksföretag som söker stöd, om företaget drivs av en ensamföretagare eller gemensamt med andra, vem den andre personen är och dess roll i företaget. Hur påverkas besluten inom ett företag av att ett företag drivs gemensamt av en kvinna och en man? Vem inom företaget (om det finns flera personer inblandade) ser till att villkoren för ett stöd uppfylls? Hur många arbetstimmar läggs ned i företaget och har detta förändrats för den sökande och andra personer knutna till företaget under och efter stödet? Har andra personer blivit mer involverade i företaget sedan stödet söks, och vilka är dessa personer? Skiljer sig attityden från omvärlden och inom företagen till kvinnor respektive män som driver jordbruk? Motsvarande frågeställningar är även intressanta för stöd som drivs i projektform, dvs. till exempel frågan om hur beslut fattas inom ett projekt som drivs med stödmedel. 2.3 Befintliga indikatorer Till huvuddelen av EU-stöden inom jordbruksområdet finns det indikatorer eller motsvarande knutna som är en del av EU:s återrapporteringskrav. Indikatorerna ska mäta förväntade kvantitativa resultat vilket gör att det i stort sett saknas kvalitativa indikatorer. Vid 10

15 utvärdering av de olika stöden finns det, sammantaget, indikatorer som går att knyta till alla de jämställdhetspolitiska mål denna utredning behandlar. Detta är dock inte fallet för varje enskilt stöd. Det finns dock vissa kvalitativa inslag bland indikatorer för strukturstöden, speciellt i olika projekts slutrapportering. För Mål 1-programmen styrs det kvalitativa resultatet av de horisontella kriterierna, dvs. bland annat jämställdhet. Inom Sveriges Miljö- och landsbygdsprogram (LBU-programmet, se faktaruta 2) finns både övervaknings- och utvärderingsindikatorer. Övervakningsindikatorerna ska användas för att bygga upp ett övervakningssystem som ger information om förbrukning av resurser, output och antalet stödmottagare. Utvärderingsindikatorerna är framförallt resultat- och effektindikatorer. En utvärdering ger en bild av effekten av stödsystemen och är inriktad på att analysera hur effektiva stödordningarna är när det gäller att uppnå målen. Den information som övervakningsindikatorerna ger kan utgöra en grund för utvärdering (Europeiska kommissionen 2005). Det finns dock inte tydliga indikatorer inom jämställdhetsområdet för alla ersättningsformer. Tabell 2 Översikt över befintliga indikatorer som rör jämställdhet eller som ska redovisas könsuppdelade 1 Faktarutor om de begrepp som används i tabellen finns i avsnitt Stöd Direktstöd, miljöersättningar, kompensationsbidrag Projektstöd Indikatorer som ska redovisas könsuppdelade Inga indikatorer om jämställdhet, ingen könsuppdelad statistik redovisas vid rapportering till EU annat än för övergripande utvärderingsfrågor om LBU (se nedan). Utvärderingsindikatorer Hur har sysselsättningen i landsbygdsområden bibehållits? (varav andel som berör kvinnor). Arbetstillfällen som bibehållits/skapats för stödmottagande icke jordbrukare genom stödet, varav andel som berör kvinnor. Övervakningsindikatorer Antal deltagande kvinnor i projekt (män ska inte särredovisas) Antal kvinnliga lantbrukare som utvecklat befintlig kombinationsverksamhet, påbörjat ny kombinationsverksamhet samt utvecklat ny kombinationsverksamhet inom två år (totalt tre indikatorer). 1 Informationen om vilka indikatorer som finns är hämtad från SOU 2003:105, Glesbygdsverket 2001 och 2004 samt personliga meddelanden från Lena Akterstam och Pernilla Emricsson 11

16 Investeringsstöd Startstöd Utvärderingsindikatorer Inga utvärderingsindikatorer ska redovisas könsuppdelade. Övervakningsindikatorer Antal nya och bevarade arbetstillfällen för kvinnor och män. Antal nya företag och nya småföretag för kvinnor och män. Jämställdhetsprojekt (är projektet huvudsakligen ett jämställdhetsprojekt, positivt, neutralt eller negativt för jämställdheten). Utvärderingsindikatorer Hur har stödet påverkat antalet etableringar av unga jordbrukare av båda könen? Övervakningsindikatorer Företrädarens kön (samt ålder och släktskap). Arbetstid (i procent) fördelat mellan kvinna och man. Förädlingsstöd Utvärderingsindikatorer Inga utvärderingsindikatorer ska redovisas könsuppdelade. Övervakningsindikatorer Sysselsättning före och efter investeringen, antal tillfälliga sysselsättningstillfällen, antal skapade och bibehållna för kvinnor och män. LBU övergripande Utvärderingsindikatorer Hur har programmet bidragit till stabilisering av befolkningen på landsbygden? Kvoten av antal kvinnor genom antal män bland stödmottagande personer ska redovisas. Hur har programmet bidragit till att säkra sysselsättningen inom och utanför jordbruksföretagen? Arbetstillfällen som bibehållits/skapats inom direkt eller indirekt stödmottagande jordbruks- eller skogsbruksföretag samt andra företag (varav för kvinnor). Kompetensutveckling (KULM och K2) Utvärderingsindikatorer Hur överensstämmer de stödmottagande yrkesutbildningarna med behoven och med andra åtgärder inom programmet? Andel kvinnor i utbildningarna. 12

17 Leader + 2 Programspecifika indikatorer Antal nya arbetstillfällen (kvinnor och män) Antal deltagare i utbildningsinsatser (kvinnor och män) Bidrag till ökad jämställdhet (fördelningen av beviljade projekt mellan kvinnor och män i antal projekt samt medelsvolym) Planspecifika indikatorer Nya startade företag (antal startade av kvinnor) Antal bevarade arbetstillfällen (kvinnor och män) Nya deltidsarbetstillfällen (kvinnor och män) Befolkningsstatistik Kvinnliga nätverk (antal nätverk) Jämställdhetsprojekt (antal projekt) Projekt med jämställdhetsprofil (antal projekt) Tabell 3 Översikt över befintliga indikatorer som rör jämställdhet eller som ska redovisas könsuppdelade för programmet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen, Södra skogslänsregionen 2004 Indikatorer Mål 1 Södra Skogslänsregionen Stöd som indikatorn används till Indikator Måttenhet Inv Start Föräd Proj Kom Nya/skapade arbetstillfällen Bevarade arbetstillfällen Nyföretagande Antal totalt, antal män och antal kvinnor * * * * * Antal totalt, antal män och antal kvinnor * * * * * Antal nya företag, totalt antal som ägs av män, antal som ägs av kvinnor (om mixat ägande ange bara totala antalet) Nya/befintliga Antal totalt, antal som ägs av män, antal som ägs SMF som fått stöd av kvinnor (om mixat ägande ange bara totala (finansiellt) antalet) SMF som fått stöd Antal totalt, antal som ägs av män, antal som ägs (deltagit i av kvinnor (om mixat ägande ange bara totala insatser) antalet) Nätverk som får stöd Antal nätverk, manliga nätverk, kvinnliga nätverk (om mixade nätverk ange bara totala antalet) * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Arbetet med indikatorer inom Leader+ skiljer sig från LBU vilket gör att uppdelningen i utvärderings- och övervakningsindikatorer inte är relevant för Leader+. De planspecifika indikatorerna sätts upp av varje LAGgrupp. Alla LAG-grupper har således inte samma indikatorer, dvs. inte alla de ovan redovisade indikatorerna. Se även faktaruta 4 samt avsnitt

18 Kompetensutveckling/utbildning Deltagande individer Jämställdhet Totalt antal timmar, antal timmar till män, antal timmar till kvinnor Antal totalt, antal kvinnor, antal män * 1. Huvudsakligen ett projekt för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor, 2. Positivt för jämställdheten, 3. Neutralt för jämställdheten, 4. Riskerar att försämra jämställdheten mellan män och kvinnor (Indikator som används vid handläggningen för bedömning av ansökan) * * * * * * Förkortningar: Inv=Investeringsstöd, Start=Startstöd, Föräd=Förädlingsstöd, Kom= Kompetensutveckling, Proj=Projektstöd, SMF= små och medelstora företag Tabell 4 Översikt över befintliga nuvarande indikatorer som rör jämställdhet eller som ska redovisas könsuppdelade för programmet för Mål 1 Norra Norrland, Norra Norrland 2003 Indikatorer för Mål 1 Norra Norrland Indikator Jämställdhet Bevarade arbetstillfällen Nyföretagande Kompetensutveck ling/utbildning 1. Huvudsakligen ett projekt för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor, 2. Positivt för jämställdheten, 3. Neutralt för jämställdheten, 4. Riskerar att försämra jämställdheten mellan män och kvinnor De arbetstillfällen som bevarats i företaget eller institutionen räknade i årsarbetskrafter (=1650 timmar) och som ett resultat av projektets insatser och som annars skulle ha förlorats (Antal totalt, antal män och antal kvinnor) De företag som bildats som resultat av projektets insatser (Antal nya företag totalt, antal som ägs av män, antal som ägs av kvinnor, om mixat ägande ange bara totala antalet) Finansierade kompetensutveckling- /utbildningstimmar (60 minuter), seminarier, "klassisk utbildning" etc. (Totalt antal timmar, antal timmar till män, antal timmar till kvinnor) Stöd som indikatorn används till Inv Start Föräd Kom Proj * * * * * * * * * 14

19 Deltagande Enskilda individer som deltar i finansierade individer (kvinnor insatser för kompetensutveckling/utbildning och män) (Antal kvinnor och antal män uppdelat år, år, år) SMF som fått stöd Företag som deltagit i Mål 1-finansierade projekt (deltagit i innehållande konsultinsatser, information, insatser) rådgivning, andra företagsutvecklingsinsatser, FoU projekt, utbildningsinsatser (Antal totalt, antal som ägs av män, antal som ägs av kvinnor, om mixat ägande ange bara totala antalet) Nätverk Antal befintliga eller nya nätverk som får stöd eller bildas som resultat av stödet. Tre eller flera ingående organisationer (Antal nätverk, manliga nätverk, kvinnliga nätverk, om mixade nätverk ange bara totala antalet) * * * * Förkortningar: Inv=Investeringsstöd, Start=Startstöd, Föräd=Förädlingsstöd, Kom= Kompetensutveckling, Proj=Projektstöd, SMF= små och medelstora företag Befintliga indikatorer Direktstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag Grunden till valet av indikatorer är vilka primära mål och syften som är uppsatta för respektive ersättningsform. Direktstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag har inte ökad jämställdhet som någon primär målsättning, se kapitel 6 vilket har medfört att det inte finns några indikatorer som är könsuppdelade. Möjligheten att redovisa könsuppdelad statistik finns redan idag för enskilda företag eftersom uppgiften om kön kan härledas från ansökningsblanketten om stöd. Faktaruta 1 - Direktstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag Direktstöd lämnas i form av gårdsstöd, handjursbidrag och mjölkbidrag. I stort sett alla stödberättigande söker dessa stöd, för gårdsstödet innebär det att alla som har jordbruksmark i Sverige söker stödet. Miljöersättning lämnas till jordbrukare som utför miljöåtgärder i sitt jordbruk. Miljöersättningarna ingår som en del i Miljö- och landsbygdsprogrammet (se faktaruta 2). Ersättning lämnas för de extrakostnader och inkomstbortfall som åtgärderna medför. Det finns 12 olika miljöersättningar, t.ex. ekologiska produktionsformer, bevarande av betesmarker och slåtterängar, öppet och varierat odlingslandskap (odling av vall) och skötsel av våtmarker var antalet jordbrukare som sökte miljöersättning cirka (SOU 2003:105) Kompensationsbidrag är ett regionalpolitiskt stöd som lämnas för bland annat odling av vall och spannmål i mindre gynnade områden. I stort sett alla stödberättigande söker detta stöd. Även kompensationsbidraget ingår i Miljö- och landsbygdsprogrammet. Alla direktstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag har en direkt koppling till jordbruket på så sätt att det krävs jordbruksmark (eller i vissa fall djur eller mjölkkvot) för att få ta del av stöden. För i stort sett alla direktstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag sker handläggningen av ansökan av länsstyrelserna med Jordbruksverket som utbetalande myndighet. I den halvtidsutvärdering som gjordes av det nuvarande LBU-programmet under 2003 (SOU 2005:105) har EU-kommissionens utvärderingsfrågor besvarats. För kompensationsbidraget och miljöersättningarna ingår inga indikatorer om jämställdhet eller könsuppdelad statistik. Inte heller svaren på de frågor indikatorerna ger upphov till har besvarats ur ett jämställdhetsperspektiv. Indikatorerna är till övervägande del inriktade på hur ersättningsformerna bidragit till miljöförbättringar och en fortsatt jordbruksnäring i mindre 15

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Dnr: 92/05 Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Uppdraget som oberoende ex ante utvärderare gavs till Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) genom beslut av regeringen den

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin R A P P O R T 2 0 0 1 : 2 Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin Eva Kaspersson Mats Marcusson Livsmedelsekonomiska institutet Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera?

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? A2004:011 Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Maria Melkersson, Anne Kolmodin Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Anne Kolmodin

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Torbjörn Blom & Christina Scholten Förord Den här studien

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Kvinnors företagande i gles- och landsbygder. -fakta och fönster

Kvinnors företagande i gles- och landsbygder. -fakta och fönster Kvinnors företagande i gles- och landsbygder -fakta och fönster Regeringsuppdrag Juni 2008 Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2008 i uppdrag att kartlägga och analysera kvinnors företagande

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Myndigheters kostnader och åtgärder vid hantering av EU-stöd 2013

Myndigheters kostnader och åtgärder vid hantering av EU-stöd 2013 Myndigheters kostnader och åtgärder vid hantering av EU-stöd 2013 Totalt uppgår hanteringskostnaden för EU-stöd under 2013 till 834 mnkr att jämföra med 787 mnkr för år 2012. Fokus under året har legat

Läs mer

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för jämställdhetsintegrering ver. 2015-02-04, s. 1/21 Standard för jämställdhetsintegrering ett verktyg för dig som arbetar med ESF i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor

Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor På väg mot ett uppföljningssystem för den nationella ungdomspolitiken UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:6 Indikatorer för uppföljning av ungdomars

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer