8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling"

Transkript

1 Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S) Asim Ziiic (S) Lisa Pettersson (S) Lars Andersson (V) Kjeil Hedlund (MP) Kerstin Falkland (M) stek Johanson (M) Helena Hagberg (FP) Monika Andersson (C) Anna-Lena Henriksson (KD) Inge Sandin, ordfirande i Handiikappföreningama i Västmaniand (HV) Lena Burstram, halso- och sjukvårdsstrateg Ann Östling, sekreterare och ansvarig tj&emm Ulla Elfkendahl 1 Fastställande av föredragningslista j \ Sjnk.rdsutskottet beslutar fastställa utsänd preliminär föredragningslista med tillägg under g 24 Uiia Elfvendahl halsas vaikommen som blivande sekreterare och ansvarig tjänsteman då A m Östling ska sluta. ) 8 12 Föreghende protokoii Anmals protokoil f& ordning. sammanträdet justerats i föreskriven 8 13 Justering Sjukdrdsutskottet beslutar utse Asim Zilic jhte ordforanden justera dagens protokoll.

2 g 14 Nästa sammanträde Förslag förlägga nästa ordiie sammanträde som internat med övernning diskuteras. Sekreteraren far i uppdrag boka i första hand Täma Folkhögskola. Sjukzrdsutskottet beslutar 1. nästa ordinarie sammanträde skall aga nun med början Mockan den 23 maj samt onsdagen den 24 maj ett extra sammantrade ska aga rum den 19 april Mockan g 15 Handikapporganisationernas Samarbetsorgan 0 13 Jnge Sandin, ordforande för Handikappföreningama i Västmanland (HV) informerar om organisationen och om dess arbete. 28 av länets cirka 40 patient- och handikapporganisationer är medlemmar i HV. Uppdraget för HV är samverka inom de övergripande handikappolitiska fiågoma. Organisationen ser med viss oro på hur samverkan med landstinget, som tidigare varit etablerad via LHR, nu ska kunna fortgå. Heta fikor för handikauuoreanisationerna - är för närvarande FN- &. konven$onen, revideringen av landstingets handikappolitiska program, kommande försaining av Eriksborg samt naturligtvis - hur det firntida samarbetet med ska fungera. Sjukvårdsutskottets ordfdrande menar rån landstingets sida är det viktigaste just nu, och under mandatperioden, hitta stnikturer f61 samarbetet med bland annat handikapporganisationerna, så kunskap och erfarenhet också kan omsas i konkreta Brslag och mål i landstingsplanen. Diskussion förs om hur det kommande samarbetet ska kunna utformas. notera informationen Ej l6 Motioner a) Motion om genomföra en medicinsk-ekonomisk revision av den psykiatriska vården i Vastmanland. Diskussion förs om hur beshimingama om "verkligheten" kan se så olika ut. Utskottet överens om någon typ av översyn behöver göras för belysa om verksamheten är organiserad utif& befollaiingens behov. b) Motion om en revidering av gäilande generalplan vad avser en fiamtida b%ohgsbassängs lokalisering vid Bergslagssjukhuset. Investeringar rörande rehabiliteriugsbassäag i Fagersta (och i Sala) finns för

3 !j 17 Kommande seminarium n&varande upptaget fiån 2014 och fiamåt. Möjligheterna tidigareltigga dessa'projekt ska undersökas enligt Landstingsstyrelsens beslut den 15 december 2010 (4 288) c) utiflån diskussionerna utarbeta förslag till yttrande över motionerna a) "Livshjalp och dödshjalp i gränslandet mellan liv och död"- 3 Etiksemiuarium den 24 mars. b) Äldre & Psykisk Ohälsa Mtissan - Se hela manniskan hela livet! Den 10-1 l maj på City Conference Centre, Folkets Hus i Stockholm 1 3 c) Nationell konferens; Frågor kring funktionshinder i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting samt Region Halland maj d) Sje nationella patientsakerhetskonferensen den september e) Sje nationella prioriteringskonferensen den 6-7 oktober. f) Det förs en diskussion om antalet förrättningsdagar som ä~ totalt 60 dagar per år för utskottet. Dagarna ska anvandas till medborgarkontakter och inte i första hand till konferenser. g) a) Görel Korkman (S) Lars Andersson (V) Monica Andersson (C) ska delta i \ L 1 h) b) Ann-Britt Borrman (S) ska delta i) c) Lars Andersson (V) och Kjell ska delta j) d) Görel Korkman ska delta '1 k) e) Konferensen anses ha så hög prioritet samtliga av utskottets ledamöter ska ges tillfälle delta!j l8 Muntliga rapporter a) Möte med Celiakiforeningen Ordförande Görel Korkman redogör för den träff som hon och Folkhälsoutskottets ordforande Anders Rydell haft med CeWoreningen. Det h s en besvikelse i föreningen över den sanlaiing av koktbidraget för glutenintoleranta so% genomfdrts. Man anser den har typen av bidrag b6r beslutas om på nationell nivå då det ser va1digi olika ut i landet. De uttryckte sin besvikelse över inte ha f möjlighet diskutera denna fika med länets riksdagsledamöter på förra arets Almedalsvecka. Föreningen förde ocksa fiam utbudet av alternativ med glutewa varor i lasarettets cafeteria är dåligt. Görel

4 Korkman har kamfdrt synpuukierna till Vastmaniands (S)-ledamöter i Riksdagen. Frågan avseende utbudet i landstingets cafeterior är överlhat till Regionalpolitiska utskottet. b) Arbetsgrupp med målsning skapa kontaktytor med medborgarna Pensionärs-, handikapp- och ungdomsföreningar har blivit ombedda utse vardera två personer ingå i en arbetsgrupp som ska hitta nya former för dialog. Första mötet blir den 5 april klockan Ett förslag förs fram om förtroendemannautredningen bör delges arbetsgruppen. SSU har uppvaktat ordfdrandena i samtliga tre utskott och uttryckt sin 3 besvikelse över Ungdomsrådet lades ner c) Ordfdrande Görel Korlanan redogör fih Hjart- och lungsjukas förenings (HLF) 'Zungdag" som genoddrdes den 16 mars och dar Gorel var en av talarna. Seminariet beskrev lungsjukvården utikån olika t perspektiv. Sofia Dettman, överläkare, gav en kort presentation av de 3 olika sjukdomstillstånd som utreds och behandlas på lungmottagningen i Västerås. Sjukgymnasterna Monica Fredriksson och La Lee föreläste om vad KOL-skola innebär och gav råd om fysiskt träning. Diplomerad tobaksawänjare Per Georgsson berättade om rökslutarhjalp i gupp och individueilt, inger Nilsson, ledamot i HLF, beskrev hur det är leva med KOL och avslutningsvis gav Görel landstingets syn på lungsjukvåden idag och i morgon. Sjukvårdautskottet beslutar notera informationen 19 Nationella riktiinjer Lena Burström infonnerar om arbetet med Nationella riktiinier. Det är Socialstyrelsen som har regeringens uppdrag ta fi& ~ationeiia riktlinier, men det är en styrgrupp inom Socialstyrelsen som bestammer inom $a områden. Riktlinjema ger rekomm&dationer i svåra fragor som rör stora halsoproblem och de bygger på de tre etiska principerna Lena beskriver vad riktlinjerna är, hur de arbetas fiam, de ledande specialisterna i landet inom respektive område är de som de facto är engagerade i kmtagandet samt hur den regionala samverkansnämnden arbetar med riktlimjema. I Samverkansnhnden för vår region, uppsala-örebro-regionen ingår iandstingen i Uppsala, Örebro, Västmanland, Sörmiand, Dalarna, Gavleborg och Värmland. Samverkan avser områden som är för stora och eller for specialiserade för respektive landsting ska kunna handha det ensamt. Inom den regionala samverkansnämnden finns en kunskapsstymingsgmpp med en representant kån respektive landsting (Uppsala och Örebro har två var). En del av dess uppdrag ai arbetet med Nationella riktlinjer. För ändamålet nms en särskild utvecklingsgrupp för samverkan om Nationella riktlinjer tills. Det är den gruppen (Västmanland representeras av Lena Burström) som koordinerar arbetet med processer före, under och efter

5 1-3 tillkomst och publicering av riktlinjerna. Fokus fär dem är på ledningsperspektivet, det vill säga vad riktlinjerna får för konsekvenser för regionens landsting såval organisatoriskt som ekonomiskt. Görel Korkman och Kerstin Falkland ger sina reflektioner &ån det regionala seminariet om strokesjukvård för uppsala-örebroregionen som de deltog i den 27 januari. Samverkamnämden har också ett uppdrag med vidareutveckla cancernården inom regionen. Det uppdraget utgår från Kjell Asplunds (utsedd som nationell cancersamordnare) förslag tillskapa sex regionala cancercentra i landet. Samverkansnamndens uppdrag är identifiera brister och föreslå vad som ska göras var. Lena är Landstinget Västmanlands representant i arbetet. Diskussion pågår om infdra rikssjukvård för cancer. Samverkansnämnden ska ta beslutet den 1716 om ett RCC i regionen : Lenas bilder Översändes i separat mail notera informationen 20 "Ting" - förslag till program för hösten Ordfdrande Görel Korkman har diskuterat med Juha Rundgren (V), landstingsråd med ansvar för psykiairin, om anordna ett seminarium (ting) under hösten med fokus på depression och ångestsyndrom. Såväi depression hos äidre som hos unga bör belysas. En diskussion följer om begreppet "ting" - vad det står för och vad det skulle kunna vara. Ting är en metod och egentligen kan utskottet kalla sammaukomsten vad som helst. Det som är viktigt är fastslå vad utskottet vill med sammaukomsten; syfte, målgrupp, &ågestäuningar, lämpliga mötesplatser etc. En diskussion följer också om valet av ämne. Är depression och ångset ett väidigt smalt område, eller är det WMom något som inrymmer mycket? Konstateras kan dock ämnet ryms inom målområdet ''Nöjda, trygga medborgare*'. Utskottet har hitta nya former f61 samverkan med olika intresseorganisationer och medborgargrupper. Detta kan vara en möjlig arena. 1. fortsa diskussionerna om anordna ett seminarium med ovan nämnda tema 2. da samlade aktiviteter kring psykisk ohäisa som utskottet genomför under året ska d a s i en rqport med konkreta förslag som darefter ÖverlSmuas till Landstingsfdlmaktige

6 21 Arbete med kommande landstingsplaner 22 Medborgardialogprojektet Diskussion om hur utskottets arbete med kommande landstingsplaner ska läggas upp. Fokus måste vara ombesöja medborgarperspektivet i planen. Sjukvårdsutskottet besiutar 1. ett extra sammanträde planeras in den 19 april klockan Ann-Catrine Gabrielsson bjuds in till sammanträdet för berätta lite mer om den omviirldsanalys som genomförts i samband med arbetet med landstingsplanen. 3 Regionalpolitiska utskottet har beslutat agna 2011 åt 1 koliekiivtmfkfrågan. Som en förstudie har man tagit h ett frågeformulär tillsammans med VL. Detta formulär har säats till medborgarpanelen och kan ses som en förstudie av deras kommande dialog. Ordfidimde ställer frågan om sjukvårdsutskottet kan, med viss omfornulering, anvbda sig av samma formultir i dialogen med medborgarna på Arbogamässan. omformulera enkgten så det anpassas till Sjukvårdsutskottets uppdrag 5 23 Kommande evenemang a) Företags- och bostadsmässa i Arboga g& av shpeln den 16 april klockan Deltagande delas upp i två pass; h , em Inför deltagande behöver m&splatsen "rigga" och Ihpligt informationsmaterial tas fram. Görel Korkman ansvarar för förberedelserna den 15 april. De ledamöter som har förmiddagspasset har ansvar förbereda dagen och de med eftermiddagspasset har - ansvar packa ihop. b) Salamässan augusti Diskussion förs om deltagande. l. a) Görel Korkman (em), Monica Sjölund (h), Ann-Britt Bomnan ((h), Simon Karlsson-Alm (), Stefan Johanson (em), Monica Andersson (em) och Lisa Pettersson (h) deltar 2. b) Utskottets sekreterare far i uppdrag ta fram ytterligare f& om bland annat kostnaden avseende Sala-mässan. I > j

7 t omsid Övriga frågor a) Psonasisförbundet har inkommit med skrivelse med önskemåi om delta vid utskottets sammantrade den 23 augusti. b) Det har kommit en ny patientsäkerhetslag. Förslag från utskottsledamöter bjuda in någon fran Patientsäkerhetsteamet respektive fran Patientnämnden för få ytterligare information. C) Am Tjernberg, Visknadands landsting och kommuner (%L) har gjort en sammans~g av ansökta statsbidrag till kompetemförstärknine för personal inom halso- och sjukvården och social~ansten som i si< arbete kommer i kontakt med personer med psykisk funktiomnedsning. Görel ska tiaffa henne och diskutera rapporten. Görel föreslår utskottet genomför en "turn6" i länet för träffa kommunernas socialfo~altninggar och diskutera vad som åstadkommits med bidragen och vad landstinget och kommunerna behöver samarbeta mer e. 1. a) bjuda in PsonasisfOreningen till utskottets sammantiride den 23 augusti 2. b) bjuda in dgon ikh Patientsäkerhetsteamet respektive Patienhämnden till ett kommande möte 3. c) uppdra till utskottets sekreterare i samråd med ordfdrande boka in möten med kommunernas socialf6~aitningar Vid protokollet Ann Östling, L. j 4 4

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer