Perspektivplan och visioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perspektivplan och visioner"

Transkript

1 Perspektivplan och visioner Perspektivplanens syfte är att göra våra mål och värderingar tydliga, samt redovisa verksamhetsinriktning. Planens ställningstaganden skall göras inom ramen för föreningens stadgar och föreningsmedlemmar skall kunna få en bild av var klubben strävar och dess målinriktning. Perspektivplanen skall ange inriktningen för klubbens arbete som utförs i styrelse och kommittéer, samt ligga till grund för projekt som klubben bedriver själva eller i samarbete med andra. Planens aktualitet och vitalitet är beroende av varje enskild medlems aktiva intresse och medverkan för klubbutvecklingen. Luleå Golfklubbs golfanläggning är till för sina medlemmar och golfspelande gäster. Samtidigt är vår verksamhet en viktig del av regionens infrastruktur för fritid och turism och att inta en aktiv roll för att utveckla vår kommun som en attraktiv ort att bo och verka i. Perspektivplanens innehåll 1) Klubbidé och vision 2) Medlemskap 3) Ekonomi - förutsättningar och konsekvenser 4) Organisation 5) Kommittéverksamhet 6) Utveckling av fastigheter, bana och maskinpark 7) Klubbutveckling och aktiveringsprojekt 1

2 1) Klubbidé och vision Vi ska sträva efter att ha den bästa golfbana som är möjlig att ha på våra breddgrader och förutsättningar där ständiga förbättringar sker för att höja kvaliteten på vår anläggning. Golfanläggningen ska vara en inspirerande och funktionell miljö där gemenskap, friskvård, rekreation, idrott och tävling kan utövas. Människor av alla åldrar som vill lära sig spela golf och utöva golfspel skall vara välkomna att göra det i vår klubb samt erbjudas medlemskap i föreningen. Medlemskapets rättigheter och skyldigheter utövas i ett öppet klimat och genom en demokratisk process i klubbens beslutande och verkställande organ. Dessa grundläggande värden ska genomsyra klubbens verksamhet. Föreningens medlemmar är genom sitt medlemskap delaktig i en golfanläggning av betydande ekonomiskt värde. Klubbens tillgångar ska ägas och förvaltas av medlemmarna, vilka har att gemensamt besluta om klubbens inriktning och verksamhet, samt under vilka former verksamheten ska bedrivas. Luleå Golfklubb ska samverka med Luleå kommun, regionala myndigheter och andra intressenter i syfte att utveckla klubbens verksamhet och betydelse i regionen. 2) Medlemskap Klubben skall stå öppen för alla intresserade oavsett ålder och kön och dess strävan är att erbjuda alla som vill medlemskap. De ekonomiska ramarna och banans kapacitet är en liten central begränsning för detta mål. Medlemsavgifter Kostnaden för medlemskap i klubben skall hållas på en nivå som en sund verksamhet av god kvalitet tillåter. Medlemskategorier Nuvarande medlemskategorier ligger fastlagda tills marknadsförutsättningarna för Luleå GK förändras eller behöver kompletteras. En god balans avseende medlemskårens sammansättning eftersträvas. Lika många damer som herrar är en självklar målsättning för vår klubb. 2

3 Distansmedlemskap skall vara ett komplement till våra ordinarie medlemsformer och vara en mindre del av klubbens medlemskår. Klubben skall aktivt jobba för att hitta nya målgrupper, genomföra temadagar, träffar för alla åldrar och skapa ett golfintresse för att fortsättningsvis få ett ökat medlemsantal. Medlemsintroduktion En viktig uppgift är att behålla intresset och ta hand om nybörjargolfare, aktivt ha riktade golfkvällar med spel på banan, träffar så att dom känner en samhörighet och efterhand förhoppningsvis skapa ett intresse för tävlingsspel. Samarbete skall sökas med skolor och andra föreningar i syfte att introducera golfen till nya målgrupper. 3) Ekonomi - förutsättningar och konsekvenser God ekonomi är en nödvändig förutsättning för att kunna ha en bana av kvalitet och bedriva en stark verksamhet. Således är ekonomiska realiteter styrande för hur vi formulerar vår verksamhet. Föreningens helägda driftsbolag Luleå Golf AB och dess Vd, har till uppgift att driva och förvalta golfanläggningen i sin separata styrelse och ekonomiskt ansvara inför Luleå Golfklubb. Generellt sett baseras klubbens och driftsbolagets intäkter till cirka 70 % på medlemsintäkter i form av årlig spelrättsavgifter. Övriga intäkter är i allt väsentligt knutna till näringsliv i form av sponsor- och reklamintäkter samt i lägre grad, offentlig sektor i form av bidrag. Ekonomin utgör både förutsättningar och restriktioner för klubbens utveckling. All utveckling ska avvägas mellan nödvändiga insatsbehov och en realistisk kostnadsbelastning för klubbens medlemmar. Den ekonomiska basen ska vara sådan att klubben hanterar hittills gjorda ekonomiska åtaganden på ett tillfredställande sätt. I detta ligger de lån som tagits för att klara utbyggnader av banan och fastigheter. Införandet av spelrätter underlättar rekrytering av nya medlemmar. Kostnadsökningar får inte ske på bekostnad av säkerställandet av föreningens och bolagets tillgångar (bana, fastigheter, maskinpark). 3

4 4) Organisation Luleå Golfklubb: Styrelsearbetet grundas på klubbens stadgar och har ett medlemsansvar för anläggningstillgångar och behoven av förbättringar samt investeringar i anläggningen. Styrelsearbete skall ha huvudinriktning på medlemsutveckling, marknadsföring, klubbutveckling och aktivt arbete med att skapa funktioner i tävlings-, dam-, senior-, handicap- och redaktionskommittéer i dess verksamheter. Styrelsen har budgetansvar i samarbete med klubbchefen. Luleå Golf AB: Har golfklubbens uppdrag att förvalta och driva golfanläggningen med driftansvar för banan, fastigheter och maskinparken. Att verksamheten och banans underhåll sker och följes i uppsatt målinriktning, större investeringar och underhållsförbättringar samt förändringar av banans karaktär sker i samförstånd med golfklubbens styrelse. Golf AB har bemannings- och personalansvar för driften och jobbar enligt aktiebolagsförordningen och dess myndighetsansvar. Personal Klubben och dess driftbolag skall hålla den personal som krävs för god kvalitet, ordning och reda i verksamheten. Klubbens personal skall vara väl förtrogen med klubbens aktuella verksamhetsmål och beslut. Klubbens medlemmar skall även beredas tillgång till kompetenta instruktörer för såväl grundutbildning som vidareutveckling. Klubben skall ha ett varierat utbud av golfkurser, nybörjarkurser etc. för att tillfredsställa medlemmarnas behov av både praktiska och teoretiska golfkunskaper. Medlemsinsatser En arbetsavgift debiteras på medlemsfakturan och återbetalas med att arbetsinsats fullgjorts av alla medlemmar (från 18 år). Insatsen måste omfatta minst 12 timmars arbete och utbetalas efter verifierat utfört arbete. Arbetsinsatsen omfattas även för kommittés arbeten m.m. Förtroendevalda Klubbens funktionärer; styrelse, valberedning, kommittéordföranden liksom ledamöterna i samtliga kommittéer, skall erbjudas av NVGF och SGF arrangerade funktionärsutbildningar. Dessutom ska det finnas möjlighet att via faddersystem, deltagande i arbetsgrupper och interna sammankomster skaffa sig kännedom om klubbens olika verksamheter och upprätthålla en god kommunikation med medlemmar, funktionärer och personal. 4

5 Styrelsen kan för speciella, tidsbegränsade uppdrag inrätta arbets- /projektgrupper som skall ges tydliga befogenheter och rapporteringsansvar. Kommittéordföranden rekryterar frivilliga medlemmar som ledamöter i sin kommitté och genomför tillsammans med dem verksamhet inom respektive uppdragsområde. Klubbens funktionärer representerar klubben och ska vara väl förtrogna med och beakta klubbens aktuella verksamhetsmål och tagna beslut. Ledarrekrytering I den ideella föreningen utgör medlemmarna den viktigaste resursen. Vårt mål ska vara att ha minst 15 % av medlemmarna engagerade i någon uppgift. En viktig princip är att de medlemmar som vill utöva en speciell aktivitet också skall stimuleras att ta ett visst ansvar för verksamheten. En viktig fas i funktionärsrekryteringen är att informera på djupet vad engagemanget innebär. Varje funktionär skall ges en ingående utbildning i sitt uppdrag för att känna sig säker och trygg i sitt utövande. 5) Kommittéverksamhet Allmänt Kommittéerna utgör föreningsverksamhetens dynamos genom att verkställa årsmötets och klubbstyrelsens uppdrag. Styrelsen upprättar och tillhandahåller arbetsmanualer för kommittéverksamheten och löpande under året sker en dialog med styrelsen för att avstämma verksamhetens förutsättningar och utfall. Kommittéerna skall arbeta under stort individuellt ansvar utifrån beslutade verksamhetsplaner, gällande stadgar, ingångna avtal och fastlagd budget. 6) Utveckling av fastigheter, bana och maskinpark Fastigheter Golfklubbens många funktioner kräver en hel del byggnader för olika ändamål. Klubbhuset är den centrala samlingspunkten på vår golfklubb. Där ska olika behov tillgodoses för såväl hemmaspelaren som den tillfälliga besökaren. Hos Luleå Golfklubb ska alla mötas av ett välvårdat klubbhus med lättillgängliga serviceenheter såsom omklädningsrum, duschrum, toaletter, möteslokaler, administrativa lokaler och uppehållsrum, bil- och husvagnsparkering samt överskådliga informationssystem och en trevlig och välskött restaurangmiljö. Vårt klubbhus har också ett visst kulturhistoriskt värde som ytterligare understryker vikten av adekvat vård och utveckling av fastigheten. 5

6 Medlemmar ska i möjligaste mån erbjudas möjlighet att hyra låsbara skåp i omklädningsrummen, låsbara vagnsburar i vagnsboden samt garageplats för golfbil. Maskinhall med utrymmen för förvaring och skötsel av maskiner, samt personalutrymmen har utformats enligt gällande byggnormer, miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Bana Föreningen ska erbjuda en 27-håls anläggning av hög kvalitet och internationell spelstandard och som medger spel enligt den enskilde medlemmens egna önskemål om spelform, frekvens och tidpunkt. Banan är klubbens viktigaste fysiska tillgång och skall hålla högsta möjliga kvalitet utifrån de topografiska, klimatologiska och ekonomiska förutsättningar som gäller. Vår verksamhet skall kännetecknas av omsorg om natur och miljö på det sätt som beskrivs i Luleå Golfklubbs miljöplan. Maskinpark Luleå Golf AB svarar för erforderliga resurser. Tidbokning, greenfee och rangepolletter Tidbokning och köp av greenfeebiljetter sker i inglasat utrymme i anslutning till shopen. Dessa tjänster samt pollettinköp kan även ske i golfshopen. Vi har ökad tillgänglighet och förbättrade öppettider samt en rationellare hantering. Range och en ny chip- och puttinggreen av konstgräs kommer tidigt på våren att plogas upp och ge tidiga träningsmöjligheter. Rangen har en viktig del i golfarens förbättring av spelet där utveckling skett med träningsstudio och videoträning etc. 7) Klubbutveckling och aktiveringsprojekt Spelrätter Förändringen från insatskapital till spelrätter genomfördes 2009 där spelrätt plus en extra värdebevishandling utfärdats och ersatte insatskapitalet av 10,000: - Värdehandlingen kan överlåtas eller säljas av medlemmen. Överlåtelsen av värdehandlingen som då omvandlas till spelrätt kommer att ge oss ny stark medlemsökning med det omvandlade insatskapitalet. 6

7 Nya medlemmar 2010 blir uppstart med nya medlemsutvecklingsprojekt som är ett led i vår satsning, marknadsföring för att öka golfintresset och medlemsutvecklingen. Projektet kommer att utvecklas och jobbas med under flera år framåt. Att tillhöra klubben ska vara stimulerande och att utöva golf skall vara roligt. Genom inspirerande aktiviteter och arrangemang ge medlemmarna många tillfällen till samvaro med övriga golfare. IT och golf Genom Golfens IT-projekt har förutsättningar skapats för en ökad användning av IT för kommunikation och administration och bokning av speltider. Hemsidan där all information och klubbfunktioner finnes att tillgå skall vara ett verktyg för informationsflöde till medlemmarna. Nytt mailsystem som ger medlemmarna snabba korta informationer kopplat till hemsidan. Golfshop Vår golfshop vilken drivs på entreprenad erbjuder en komplett försäljningsverksamhet med kläder och utrustning för golfaren samt pollettförsäljning. Shopen ansvarar även för Luleå Gk s reception för Tidbokning. Klubbens pro genomför nybörjarkurser, träningar i grupp och individuellt. En modern svingstudio finns även tillgänglig. Golfklubbens restaurang Restaurangen drivs av entreprenörer med högt kvalitetstänkande för att erbjuda klubbens medlemmar och gäster möjlighet till diverse måltider och fika vilket även utåt skapar en välrenommerad restaurang på golfklubben. 7

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer: 556046-9669

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 Täby Gymnastikförening (Täby GF) Vision: Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1 1. Inledning Täby Gymnastikförening bedriver

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Nordisk enkät 1 Fördjupningsarbete STU organisation och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer