Patientnämnden - Delegationslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientnämnden - Delegationslista 2014-07-10"

Transkript

1 V Fick inte utredning och röntgen Har vid flera tillfällen sökt hjälp för olika problem, vid husläkarmottagning som sömnproblem, panikångest, hosta och knäskada. Har för den psykiatriska ohälsan erbjudits medicin som gett biverkningar. Ingen remiss till exempelvis psykoterapi eller röntgen har beviljats. Har även synpunkter på att endast ett problem får tas upp vid varje besökstillfälle. Åtgärd: I begärda yttrande från verksamhetschef vid vårdcentral framkommer det att patienten sökt för fjorton olika problem och eftersom patienten hade så många problem tog tiden slut. Anser att man inte kan erbjuda röntgenundersökning till alla som så önskar och om patienten inte är nöjd kan hon söka sig till den vårdcentral som hon tidigare gått till. Skriver i yttrandet att Vårdval Stockholm medför att en läkare måste hinna med i genomsnitt 12 besök per dag vilket innebär att man inte vid ett besök hinner gå igenom en patient med många problem. I ett yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning framgår det att en patient med komplexa vårdbehov ska vända sig till den husläkarmottagning där hon/han är listad. Förvaltningen finner kommentaren från verksamhetschefen på vårdcentralen gällande genomsnittsbesök per dag mycket märklig. Förvaltningen ämnar kontakt berörd husläkarmottagning och begära en förklaring till varför man lämnade den kommentaren. Patienten är fortfarande missnöjd med de yttranden som hon fått ta del av men accepterar att ärendet avslutas. V Fick ingen röntgen. Sökte för bland annat en nerv i kläm i nacken/halsryggen. Fick ingen MR. Olidlig värk som resulterade i besök vid akutsjukhus. Fick senare tjata för att få remiss till ortoped. Önskade intyg till FK men nekades detta. Försågs med smärtstillande. Blev kallad till ortoped och blev utskälld för att ingen MR var gjord. Så småningom konstaterades diskbråck i nacken. Fick heller ingen hjälp med sömnproblem. Hade också framfört önskemål om att få terapeutisk hjälp mot ångest vilket resulterade i ingen åtgärd. Åtgärd: I ett begärt yttrande och kompletterande yttrande skriver behandlande läkare att patienten sökte för tre besvär och att tiden för besöket var satt till 30 minuter. Mötet blev utdraget och slutade abrupt. Patienten prioriterade inte sina ryggproblem och läkaren hade ingen möjlighet att fortsätta samtalet då andra patienter väntade. Patienten fick senare besöka en kollega som utredde ryggbesvären. Patienten hade då redan haft kontakt med SÖS och Cityakuten. Vid efterföljande besök hos behandlande läkare framkom att patienten blivit remitterad och bedömd av ortoped och denne ansåg att det inte rörde sig om besvär orsakade av diskbrock. En remiss till ryggmottagning hade också utfärdats. Behandlande läkare bedömde att patienten var väl omhändertagen. Läkaren beklagar dock att mötet inte ledde till att patienten blev tillfreds eller att hon inte fick sina förhoppningar eller önskemål tillgodosedda. Anmälaren har inte varit nöjd med läkarens bedömning eller skrivning men ärendet avslutas ändå i samråd. V Felbehandling vid förlossning Kvinna vårdades på förlossning. Ett värkstimulerande dropp var kopplat och när en undersköterska hjälpte kvinnan att byta en skjorta kopplades av misstag Sida 1

2 droppräknaren bort. Värkstimulerande läkemedel tillfördes i för hög dos och kvinnan drabbades av värkstorm under 5 till 10 minuter. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare, verksamhetschef och från överläkare. Av händelseanalysen framgår att det var en natt med mycket hög belastning på förlossningen. En ovan undersköterska hjälpte kvinnan att byta skjorta och hon kopplade då bort slangen från droppräknaren utan att inse att droppet då flödare fritt. Detta var ett fel som var möjligt att göra med de gamla droppräknarna. De nya har en spärr som automatiskt stänger droppet när man kopplar ifrån droppräknaren. Bristen på dokumentation har påtalats för personalen. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Byte av terapeut Ny vårdgivare kommer inte att förlänga avtal med en privat terapeut och anmälaren har fått information om att den nya vårdgivaren ska ta över behandlingen. De har dock inte tillgång till den behandlingsinriktning som de faktiskt anser att anmälaren är i behov av och har därför utsett en terapeut som arbetar med en annan metod. Anmälaren har under hösten kommit till två avtalade tider med den nya terapeuten, har suttit och väntat länge innan hon fått information om att terapeuten varit sjukskriven. Anmälaren undrar om det inte är brukligt med en överlappning vid byte av terapeut och behandlingsmetodik. Den nuvarande terapeutens avtal går ut sista december och den nya terapeuten är fortfarande sjukskriven. Anmälaren är upprörd då hon anser sig tvingas in i ett system som vårdgivaren inte själva tror på. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef på berörd enhet som djupt beklagar att kvinnan har haft svårigheter på mottagningen och som avser att omedelbart rätta till och informera om den behandling man har möjlighet att erbjuda. Med tanke på att det har blivit en fördröjning i ärendet kommer man att erbjuda kvinnan att under en längre tid avsluta sin pågående terapeutiska kontakt. Av yttrande från enhetschef och avdelningschef på HSNf framgår bland annat att vårdgivaren skall ha personal med för verksamheten adekvat kompetens. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att enheten i början av året kommer att ha terapeut med den kompetens som anmälaren behöver. Kvinna är nöjd med detta och enligt överenskommelse avslutas ärendet på Patientnämnden. V Ny vårdgivare bryter terapi Patient har i ett brev från en privat psykiatrisk vårdgivare fått information om att de kommer att säga upp avtalet med den externa vårdleverantören d.v.s. den terapeut som patienten har kontakt med. Blev att tidigare landstingsdriven vårdgivare lovad behandling så länge som hon behövde den. Har tidigare prövat olika terapiformer som inte fungerat. Denna terapi är speciellt utformad för patienten. Både behandlande läkare och behandlingsansvarig anser att terapin är bra för patienten. Beslutet är fattat av verksamhetschef. Åtgärd: Informerar om PaNs hemsida. Skrivelse inkommer. Efter överenskommelse med patienten vidarebefordras informationen till ansvarig handläggare vid HSNf. Yttranden har inhämtats från verksamhetschef på berörd enhet. Brister i dokumentation och vårdplanering samt avsaknad av tidigare avtal har varit grunden för enhetens granskning och oro av kvinnans externa terapi. Ansvarig beklagar att man har olika uppfattningar om hur anmälarens kontakt och behandling på enheten ser ut. Det finns en vårdplanering med specialistläkare, terapeutiskt stöd Sida 2

3 regelbundet samt extern terapi enligt tidigare nätverksmöte. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Önskar få reda på aktuppgifter Man kommer på spontanbesök för att få reda på vad som finns dokumenterat i hans ärenden hos PaN. Åtgärd: Kopior av samtliga dokument har inhämtats från Landstingsarkivet och sedan översänts till anmälaren. Mannen har vid ett flertal tillfällen varit på spontanbesök. Innan ärendet avslutas på PaNf har det förevarit ett möte med mannen och hans läkare samt personal från PaN. Läkaren tydliggjorde att PaNf bör kontakta honom om det skulle uppstå problem vid eventuella kommande besök. Mannen gavs sitt muntliga medgivande till detta. Ärendet avslutat. V Skickad runt i vården En kvinna drabbades av svåra buksmärtor och behövde opereras. Dock kunde inte det sjukhuset som hon befann sig på operera henne. Kvinnan blev därför remitterat till ett annat sjukhus. Där blir hon nonchalant bemött av personalen. Hon får sitta på en stol i fem timmar trots svåra smärtor. Kvinnan är förvånad över mottagandet vid det andra sjukhuset. Då hon utgick ifrån att man snabbt skulle ta hand om henne. Åtgärd: Yttrande har inkommit från båda enheterna. Från det första sjukhuset redogör man för behandlingen där och ställningstagande att skicka kvinnan till det andra sjukhuset. Man tror att man har ringt och förvarnat den andra sjukhuset men är inte säkert. Det andra sjukhuset uppger att man inte hade blivit förvarnad om att kvinnan skulle komma. Den långa väntan är personalrelaterad och man har vidtagit åtgärder. Vidare ber bägge enheterna om ursäkt för obehaget som kvinnan fick genomgå. Ärendet bedöms inte vara av någon principiell karaktär. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Diagnos och bemötande på beroendemottagning Har synpunkter på att psykiater diagnostiserat på lösa grunder. Anser att "uppfylla kriterier" för en störning inte är detsamma som att faktiskt lida av åkomman. Tycker att psykiatern visar brist på medkänsla och hänsyn när hon klär sig som en häxa i en svart fotsid kjol, svarta snörkängor med lila snören, samt örhängen som har formen av ormar, där ormarnas ögon består av röda stenar. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare på berörd enhet som beklagar att anmälaren känt sig illa bemött. Hennes intentioner har varit att försöka göra det bästa utifrån den gällande situationen. Då psykoterapi inte kunde erbjudas utifrån kvinnans önskemål ombesörjdes istället kontakt med mellanvården som ett alternativ. Vilket gav kvinnan en möjlighet att i rimlig takt kunna trappa ned sin tablettkonsumtion och samtidigt få kvalificerad hjälp inom psykiatrin. Yttrande har även inhämtats från chefläkaren som översänt Basala hygienrutiner-riktlinjer för SLSO där klädpolicy ingår. Den psykiater som kvinnan träffade var inlånad från kommunen vid aktuell tidpunkt. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. Sida 3

4 V Får ingen psykologundersökning Mamma till en flicka som läser i första ring på gymnasiet känner sig uppgiven och frustrerad då ingen vill hjälpa till med en remiss till psykolog för att göra ett speciellt test som behövs för att göra en logopedutredning. Åtgärd. Yttrande har inhämtats från distriktsläkare som remitterat flickan för en dyslexi-och dyskalkyliutredning till talklinik enligt moderns önskemål. Det ligger inte inom vårdcentralens uppdrag att utföra intelligenstest. Yttrande har även inhämtats från klinikchef på berörd klinik. För att ställa diagnosen dyskalkyli måste man först ha uteslutit att problemen inte har sin förklaring i brister i kognitiv och/eller visuell förmåga med mera. Testningen tillhör inte specialistnivån utan görs inför remittering till specialistklinik. På HSNf anser man att det är skolans ansvar att ordna WISCtestet. Vid kontakt med skolans rektor har denna lovat ta tag i ärendet omedelbart. Ärendet avslutat på Patientnämnden i samråd med modern. V Bristande information och bemötande hos gynekolog Ung kvinna besökte specialistläkare för gynekologiska besvär. Kvinnan fick ingen information om vad som skulle göras och varför. Efter undersökningen och behandling utfrågades kvinnan om sina sexualvanor som läkaren kommenterade och hade synpunkter på. Kvinnan kände sig kränkt och mycket ledsen då hon lämnade mottagningen. Åtgärd: Yttrande från vården har inte inkommit trots flera påminnelser och att verksamhetschefen i telefonkontakt med Patientnämnden lovade att skicka ett yttrande. HSNf är informerade men då läkarens avtal är utifrån nationella taxan avslutas ärendet i befintligt skick. V Önskemål om granskningsutlåtande av radiolog En kvinna har fått en förslitningsskada som nu är klassad som arbetsskada. Hon kan inte längre arbeta heltid och har nu kontakt med sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget efterlyser nu ett granskningsutlåtande på röntgenbilder från en radiolog. Hennes husläkare har remitterat henne till en radiolog. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från bitr. överläkare som bedömer att det är en omöjlighet att de beskrivna förändringarna i halsryggen kan ha uppstått i samband med skadetillfället i mars Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Nekad hjälp vid långvarig smärta En kvinna som under många år lidit av långvarig smärta uppger att hon inte får någon fortsatt hjälp och att läkaren hon haft kontakt med gör sig oanträffbara och inte hör av sig fast man kommit överens om detta. Kvinnan har haft astma hela livet och har nu även drabbats av KOL. Hon har inte fått någon diagnos för sina smärtor och är nu isolerad i hemmet. Kvinnan önskar hjälp från PaN. Sida 4

5 Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare och från specialistläkare. Den läkare som kvinnan har kontakt med anser att han tagit väl hand om henne, har diskuterat alla åtgärder som behövs, har planerat behandling och har gett henne omfattande information om sjukdomen, behandling biverkningar med mera. Kvinnan har alltid haft valfriheten att ta kontakt med kliniken vid behov. Ansvarig på akutmottagningen bedömer att kvinnan har blivit adekvat omhändertagen då hon sökt för svår smärta och att hon hänvisats till primärvården för fortsatt uppföljning. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att ärendet kan avslutat på Patientnämnden då hon kommer att göra anmälan till Socialstyrelsen. Ärendet avslutat. V Bristande information efter provtagning En kvinna fick genomgå ett benmärgsprov på ett akutsjukhus. Efter undersökningen skickades hon hem utan att veta att hon skulle drabbas av svår smärta. Kvinnan kunde inte gå eller stå och fick krypande ta sig till toaletten och köket. Kvinna undrar varför man inte ger information till patienterna om att smärta kan uppstå efter ett benmärgsprov och att man kan behöva hjälp i hemmet? Syftet med skrivelsen är att akutsjukhuset förbättrar sina rutiner så att patienter inte blir hemskickade utan information om vad som kan inträffa. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvarig på berörd enhet som verkligen beklagar att anmälaren inte fick tillräcklig information kring den undersökning hon genomgick. Man har påbörjat ett arbete med att utarbeta en patientinformation för de som genomgår en lumbalpunktion och anmälarens skrivelse har gjort det tydligare för hur viktigt arbetet med att förbättra informationen är. Skriftlig information till patienten har därefter tagits fram. Patientnämnden behandlade ärendet som ett proaktivt ärende. I detta framfördes att Patientnämnden anser att det är viktigt att patienter blir informerade om vad som kan tänkas hända i samband med undersökning, vård och behandling och att det finns rutiner för detta. Det är vidare så att det ofta kan finnas behov av att komplettera muntlig information med skriftlig information. Det har till patientnämndens förvaltning inkommit liknande ärenden angående andra mottagningar gällande bristande information vid ryggvätskeprov. Patientnämnden vill därför lyfta fram detta ärende och de åtgärder som har vidtagits som exempel på hur en negativ händelse kan hanteras för att förbättra omhändertagandet och öka patientsäkerheten i framtiden, med förhoppning om att det kan leda till högre patientsäkerhet på flera mottagningar. Ärendet skickades sedan till aktuella mottagningar för kännedom. V Bristande bemötande Ung kvinna klagar på läkares bemötande, bristande information och hårdhänta undersökningsmetod vid gynekologisk undersökning. Åtgärd: Yttrande från vården har inte inkommit trots flera påminnelser och att verksamhetschefen i telefonkontakt med patientnämnden lovade att skicka ett yttrande. HSNf är informerade men då läkarens avtal är utifrån nationella taxan avslutas ärendet i befintligt skick. Sida 5

6 V Dåligt bemötande av personal En man som genomgått ett kirurgiskt ingrepp på ett akutsjukhus är missnöjd med den tid han vårdades där. Han uppger bland annat att han blev nedtryckt och fasthållen i sängen och att personalen kallade på väktare då han inte ville ligga kvar i sängen på grund av svåra smärtor efter operationen. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvarig överläkare. Det är ytterst beklagligt att anmälaren upplevt att man våldfört sig på honom. Ansvarigs bedömning är att mannen på grund av oro och svår smärtproblematik fått en morfininfusion som till slut gjorde honom alltmer förvirrad och till denna förvirring har troligen även hans svåra sjukdomstillstånd bidragit med problematiken med en läckande anastomos(område där man sammanfogat matstrupe och magsäck). Personalen kände sig tvingad att stänga av infusionen för att mannen inte skulle fara illa. Avstängningen ledde till ökad agitation och han blev alltmer förvirrad och paranoid. Personalen var orolig för att mannen skulle rycka ut nödvändiga infarter och kateter så man försökte hålla honom kvar i sängen så att han inte skulle skada sig själv. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att han skulle inkomma med genmäle. Då han senare inte avhörts avslutas ärendet. V Komplikationer efter operation Kvinna opererades på kvinnoklinik och fick ett trycksår. Kvinnan hade flera gånger påtalat att hon hade ont på höger skinka men ingen lyssnade på henne och inte förrän hon skulle skrivas ut upptäcktes trycksåret. Efter en vecka var hon på återbesök och då klippte man i såret utan bedövning. I dag har hon ett fult ärr som hon fortfarande har besvär av och vill ha hjälp med. Kvinnan klagar också på bristande läkartillgänglighet. Trots att det är beslutat att hon ska gå på regelbundna kontroller måste hon själv ringa och beställa tider plus att hon sällan får träffa samma läkare. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från sektionschef på kvinnoklinik och från plastikkirurg. Vid hanteringen av uppkomna tryckskador görs en individuell bedömning av skadan och behandling insätts därefter och skadan skall anmälas som behandlingsskada. Ansvarig beklagar de brister i vården som anmälaren har påpekat. Återföring kommer att ske till persona på vårdavdelning och på mottagning för att framtida upprepning inte skall ske. Man har som princip att i görligaste mån ha en fast patient-läkarkontinuitet även om detta skulle innebära att intervallerna mellan besöken blir något förlängda. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon kommer att ta kontakt med kliniken och påbörja behandling där. Ärendet avslutat enligt anmälarens önskemål. V Bristande information om diagnos Kvinna som fick reda på sin allvarliga diagnos då hon läste sin journal och som fick problem med biverkningar av mediciner. Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare vid medicinkliniken efter flera påminnelser. Denne gav en detaljerad bild av utredningen. Slutsatsen var att någon spridning av tumören då inte fanns i hjärnan. Ärendet avslutas då anmälaren avlidit. Sida 6

7 V Otrevligt bemötande Kvinna som av olika skäl kände sig tvingad att ta en privat tid hos neurolog vid specialistklinik upplevde bemötandet som otrevligt och oempatiskt. Hon tyckte inte att läkaren lyssnade på ett bra sätt då hon beskrev hur hon påverkades av medicinen hon fick och han arbetade med ryggen mot patienten, hon såg inte ansiktet på honom. Åtgärd: Yttrande inhämtas från besökt neurologspecialist. Denne instämmer i att det patienten skriver stämmer till största delen. Han beklagar att patienten uppfattat hans bemötande och en del av de åtgärder som vidtagits negativt då han anser att en besviken patient är ett misslyckande för läkaren och han ber om ursäkt för detta. Ärendet avslutas då anmälaren avlidit. V Fel dos vid behandling med dropp Anmälan från föräldrar till ung flicka som skulle operera ett korsband vid en barnortopedisk klinik. Flickan har diabetes och i samband med inläggningen sattes ett dropp. Föräldrarna reagerade genast då dosen avvek från den ordination familjen fått tidigare av flickans diabetesläkare. Flickan kände själv hur blodsockernivån snabbt sjönk. Nu kontaktade sköterskan en annan läkare som genast halverade dosen och sockerdropp sattes. Följande natt kontrollerades sockret var 20:e minut. Ingen ansvarig läkare tittade till flickan under eller efter händelsen. Föräldrarna vakade vid flickans bädd och upplevde stor oro och tillitsbrist. Vid överlämnandet till operation kände föräldrarna att det fortfarande rådde oklarhet om ordinationen, motsägelsefulla uppgifter fanns på en post-it-lapp. Efter operationen gjordes ingen genomgång av händelsen. Familjen önskar med denna anmälan bidra till att andra patienter med diabetes som opereras på barnortopeden inte råkar ut för liknande händelser. Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen och överläkaren vid ortopedkliniken samt ansvarig barndiabetesläkare. Rutiner finns vid kliniken gällande korta operationer och längre operationer. I detta fall valde läkaren att göra en individuell anpassning. Händelsen kommer att tas upp med berörda läkare, diabetesteamet och vårdavdelningarna. Familjen kommer att bjudas in för att diskutera händelsen, rutiner på kliniken och eventuella kommande åtgärder med anledning av händelsen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas. V Bristande information och behandling En kvinna med bröstcancer har synpunkter på bristande bemötande, information och undersökningar samt på de administrativa rutinerna vid en onkologisk klinik på akutsjukhus. Misslyckade försök med punktion ledde till inflammation. Utan föregående information fick kvinnan kallelse till strålbehandling. Kvinnan begärde ut journaler vilket hon nekades. Läkaren fick ett utbrott och skrek "jag orkar inte längre". Inflammationen i bröstet tolkades av en läkare som mjölkstockning. Kvinnan påtalade att hon var över 60 år. Då menade läkaren att det var en ny cancerknöl, trots att cancern var bortopererad. Strålningen brände sönder huden och kvinnan fick avsluta behandlingen. Hon har inte fått någon förklaring till effekten av behandlingen som inte fullföljdes. Sida 7

8 Åtgärd: I yttrande från vården framkommer att de kallat patienten till strålbehandling innan hon fått information om behandlingen, vilket är fel agerat av vården och beklagligt. Efter denna händelse har rutinerna ändrats så att patienten får kallelse till strålbehandling först efter besök hos onkolog och där patienten får information om behandlingen. Att patienten fick sluta behandlingen i förtid kommenteras med att kvinnan skulle få hud och vävnadsskada vid fortsatt strålning. Patienten har fått ett extrabesök på egen begäran. Anmälaren är inte nöjd och vill själv föra en konversation med sektionschef. Ärendet avlutas vid nämnden. V Blir ej kontaktad av läkare Kvinna med utmattningssyndrom har bett om att bli uppringd av sin läkare men läkaren ringer inte. Hon vill veta varför? Kvinnan behöver komma i kontakt med läkaren för att få förlängd sjukskrivning. Hon känner sig också oempatiskt bemött av mottagningens kurator. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörd läkare som talat per telefon med kvinnan ett flertal gånger om ärendet. Han tar på sig ansvaret och beklagar att det har blivit fel med sms-kommunikation och hur provsvar skickats till kvinnan. När hon önskade bli uppringd av berörd läkare gällande förlängd sjukskrivning informerades hon av sjuksköterska att sjukskrivning inte sker per telefon utan vid planerade läkarbesök. Efter det att kopia av yttranden har översänts har PaNs förvaltningschef tydliggjort nämndens uppdrag för anmälaren och man har enats om att ärendet avslutas på Patientnämnden. V Försämring efter knäoperation En äldre man fick sitt knä opererat. Efter operationen fick mannen bristfällig böjningsförmåga. Efter mycket sjukgymnastik och ingen förbättring opererades knäet igen. Vid denna operation konstaterades att första operationen var felgjord. Stora blödningar följde, innan en infektion tog vid. Under narkos genomgick mannen en mobilisering av knäet. Efter mycket träning är mannen fortfarande inte bättre i sitt knä. Åtgärd: Vården beklagar i ett yttrande att mannen blivit sämre efter operationen. Vårdförloppet redogörs och anmälaren erbjuds att komma på återbesök och överföras till annat sjukhus om han så önskar. Anmälaren inkom med genmäle. Sjukdomsförloppet beskrivs och det beklagas att han drabbades av en infektion. Anmälaren är nöjd med att få komma till annat sjukhus. Det har dock tagit lång tid och inget har hänt till fördel för patienten. Ärendet avslutas. V Komplikationer efter gynekologisk operation En kvinna tar kontakt och uppger att hon blivit remitterad till en mag- och tarmklinik då hon haft besvär med sin buk under en tid. Hon har bland annat haft blod i avföringen. Eftersom man på mag- och tarmkliniken ansåg att kvinnan även skulle undersökas av en gynekolog remitterades hon även till kvinnokliniken på samma sjukhus. Hon blev opererad på sjukhuset och när hon vaknade efter operationen upptäckte hon att hon befann sig på kvinnokliniken något hon inte förstod eftersom det var på mag- och tarmkliniken som hon skulle bli opererad på. Hon fick då reda på att en gynekologisk operation utförts vilket hon inte informerats Sida 8

9 om. Kvinnan uppger att hon skulle ha genomgått en operation i buken på mag- och tarmkliniken och känner sig helt maktlös inför denna händelse. Hon uppger att operationen dessutom misslyckades och att hon inte får någon vidare hjälp då ingen vill ta ansvar. Hennes husläkare har dock sänt en remiss till en annan mag- och tarmklinik men därifrån fick hon beskedet att de inte kan ta emot eftersom de inte har någon kvinnoklinik. Hon vill ha hjälp att anmäla händelsen till de instanser som finns. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från ansvariga på berörd kvinnoklinik. Kvinnan hade fått information om varför man valde en gynekologisk operation som behandlingsmetod. Detta har tydligt kommunicerats före operationen och det finns journalanteckningar om det. Med anledning av ärendet kommer det att diskuteras i speciell multidisciplinär behandlingskonferens. Målet med mötet är att konsensus skall tas om hur man i görligaste mån skall kunna gå vidare för att kvinnans problem skall åtgärdas och bli så bra som möjligt. Ärendet är anmält till LÖF och HSAN. Ärendet avslutat på Patientnämnden. V Klagomål på sjuktransport En man framför klagomål på att han fått vänta mycket länge på en liggande transport då han skulle åka mellan KS Huddinge och KS Solna. Åtgärd: Ambulansföretaget förklarar varför och beklagar att patienten fått vänta över tre timmar på transport. Yttrandet översänds till anmälaren som sedan inte avhörs. Ärendet avslutas därför med skrivelse till ambulansföretaget. V Avgift för röntgen En man ifrågasätter avgiften för en röntgenundersökning som han genomgått. Åtgärd: Söker, utan resultat, anmälaren en längre tid för att få kompletterande upplysningar om omständigheterna kring besöket. Ärendet avslutas utan åtgärd. V Medicinerad för fel diagnos En kvinna har sedan 30 år medicinerat med sex mediciner vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Nyligen ville hon sluta medicinera och enligt psykiatrikern gick det bra. Kort tid därefter började kvinnan må mycket bättre fysiskt och psykiskt och även familjen såg förbättring. Nu önskar kvinnan en förklaring till händelsen. Hon är även orolig för att medicineringen orsakat hennes tre barn de handikapp och funktionshinder de har. Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som framför att inget vidare svar kan ges gällande sambandet med kvinnans graviditeter och läkemedelsbehandlingar. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter hörts av och framfört att stora förändringar i hennes vård har påbörjats. Hon har remitterats till ortoped och sjukgymnast, husläkare och psykolog. Den tidigare diagnos hon medicinerats mot har hon inte. I dag medicinerar hon med endast ett läkemedel och mår bra. Ärendet avslutas enligt överenskommelse. Sida 9

10 V Bristande stöd från BUP Anser att en son som är i tonåren och har ett neuropsykiatriska funktionshinder inte fått tillräckligt med stöd och hjälp ifrån BUP. Skola och föräldrar önskade 2006 att BUP skulle göra en neuropsykiatrisk utredning då sonen hade kraftiga utbrott hemma på grund av den rådande skolsituationen. BUP ansåg då att det var skolans sak att ta itu med dessa problem. Trots att sonen så småningom via ett BAS-team fick en diagnos blev skolsituationen bara värre. Hösten 2009 togs åter kontakt med BUP. Föräldrarna ansåg att den personal som de träffade var oengagerade då de enbart ville tvinga en ångestladdad son tillbaka till skolan. Har därefter i en skrivelse till enhetschef bland annat framfört att de önskar få kontakt med en psykolog som förstår sonens problematik. För fem månader sedan skrev läkare ut medicin, ingen uppföljning med läkaren har skett. Förnyelse av recept har sjuksköterskan ordnat. Föräldrarna har nu tagit kontakt med en privat psykolog och känner för första gången att de får rätt stöd. Anser att BUP borde vara psykiatrins högborg för barn och ungdomar men i praktiken saknas både kompetens och engagemang. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från enhetschef på berörd enhet. Man har i detta ärende misslyckats med att upprätthålla en bärande behandlingsrelation till såväl pojken som föräldrarna och inte varit tillräckligt lyhörda för de krav och önskemål de har haft. Ansvarig har kommit överens med föräldrarna att den behandlare som sonen har haft kontaktar den privata vårdgivaren för att ta del av deras bedömning och för att underlätta vidare vårdplanering. Efter det att yttrandena har översänts har föräldrarna inkommit med skriftliga synpunkter på hur stor tillgängligheten till personal på BUP ska vara och de ska diskutera detta med ansvariga. Ärendet avslutat på Patientnämnden enligt överenskommelse med anmälarna. V Inte lyssnad till En kvinna sökte akutmottagningen på grund av en varm pulserande känsla bakom ögat. Läkaren på akuten erbjöd en så kallad "cocktail". Kvinnan vägrade ta emot smärtlindringen, då hon inte hade ont. Senare beställde hon journalkopior och läste då att hon är skeptisk mot behandlingen och rädd för biverkningar. Kvinnan anser att det var fel att erbjuda smärtlindring då hon inte hade ont. Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som beklagar att ett missförstånd troligen uppkommit vad gäller om smärta förelegat, ordvalet av cocktail kan ha varit ett missvisande ord samt bemötandet. Sektionschefen beklagar händelsen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas. V Missad diagnos En mamma ringde för sin dotter som hade problem med en fot. Vården nekade magnetkameraundersökning men påbörjade en utredning för att utesluta tumör. Månaderna gick innan en operation genomfördes, som dock visade sig onödig. Mamman såg till att en magnetkameraundersökning genomfördes privat. Efter denna visade det sig att flickan led av en ovanlig sjukdom och att en ny operation nu har genomförts. Sida 10

11 Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörda ortopeder. Flickan lider av en mycket ovanlig sjukdom vilket gör att diagnosen är mycket svår att ställa. Inremitterande läkare kände inte till diagnosen. Sjukhusets egna superexperter på ortopedisk radiologi och den fotexpert inom ortopedi som var med vid operationen kände inte heller till den ovanliga diagnosen. Efter det att yttrandena har översänts har modern meddelat att hon går vidare med ärendet till LÖF och Socialstyrelsen. Ärendet avslutat på Patientnämnden. Moderns skriftliga kommentarer till yttrandena bifogas enligt överenskommelse slutskrivelsen till vårdgivaren. V Brister vid medicinering och samverkan En man har tidigare behandlats vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning och upplevde att läkaren inte lyssnade till honom när han fick svåra biverkningar. Mannen har tandvårdsrädsla och efterfrågade remiss till specialist men det dröjde innan läkaren skrev denna. Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren som framför att mannen aldrig varit på den öppenvårdsmottagning som klagomålet berör. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas. V Nekad medicin från förrådet, ovänligt bemötande En kvinna sökte akut vård hos husläkaren på grund av misstänkt urinvägsinfektion. Läkaren bekräftade diagnosen och antibiotika förskrevs. Kvinnan mådde fysiskt dåligt och undrade om mottagningen kunde erbjuda mediciner då det var sent på kvällen och apoteket var stängt där hon bor. Läkaren nekade och en dispyt uppstod. Kvinnan hade aldrig tidigare blivit så otrevligt bemött. Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare som nekar till anmälarens klagomål. Verksamhetschefen bedömer att patientens upplevelse inte kan förringas men att ingen medicinsk felaktig handläggning har begåtts. Hanteringen av det mänskliga mötet är kärnan i denna sorts mottagning. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framfört att hon är tacksam för verksamhetschefens svar. Ärendet avslutas enligt överenskommelse. V Nonchalant bemötande på vårdcentral En kvinna med ryggproblematik, med smärta och domningar i armarna som följd, får inte efterfrågad hjälp av sin husläkare. Kvinnan vill komma till en ryggklinik med läkaren vill inte skriva remiss. Hon upplever läkaren som hånfull. Läkaren har tagit privata telefonsamtal under besökstiden och även kommit för sent till besöken. Kvinnan har upprepade gånger försökt att nå verksamhetschefen för diskussion, dock utan resultat. Kvinnan har nu bytt vårdcentral. Åtgärd: Verksamhetschefen beklagar i ett yttrande att hon inte har känt sig nöjd med bemötandet. I yttrande från berörd läkare framkommer att han skrivit remiss till specifik neurolog efter patientens önskemål. Patienten har haft kontakt angående sina ryggbesvär vid fyra olika kliniker under många år. Det föreligger inte någon förträngning som kan förklara patientens besvär och ingen operativ åtgärd kan lindra patientens besvär. Patienten har nekat remiss till multidisciplinär rehabilitering. Slutligen skriver han att han aldrig pratar i telefon i patienters Sida 11

12 närvaro. Anmälaren inkom med genmäle där hon tog upp att hon nekats remiss till rehabilitering och att läkaren pratat privata samtal under besökstid. I kompletterande yttrande framkommer att han har erbjudit rehabilitering med hänvisning till ursprungligt yttrande. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår nämnden från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet. V Bristande samverkan, anhörig kontaktades ej Anhörig skriver till PaN. Multisjuk man vårdades på akutsjukhus för infekterade bensår och mannen fick också dialysbehandling tre gånger per vecka. Anhörig meddelades att mannen avlidit utan att först blivit kontaktad om att han var försämrad. Två gånger hade dialysbehandlingen ställts in för att mannen var så dålig trots detta kontaktades ej anhöriga. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef på berörd klinik. Kliniken har som rutin att kontakta anhöriga till patienter vars tillstånd uppfattas som livshotande. Uppenbarligen har rutinerna brustit i detta ärende vilket föranleder att man kommer att se över sina rutiner så att liknande inte skall ske. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Brist på behandling och bemötande på akutmottagning En kvinna som hade hög feber och värk i kroppen fick hembesök av en läkare. Läkaren rekommenderade henne att uppsöka en akutmottagning på kvällen om febern steg. Då hon fick 40 grader i feber åkte hon in till akutmottagningen och fick klockan träffa en underläkare. Kvinnan hade en anhörig med vid besöket som satte sig på stol bredvid henne. När läkaren kom hälsade han inte på kvinnan och sparkade på stolen som hennes anhörige satt på och sa "jag tål inte att ha någon bakom ryggen". Till kvinnan sade han att hon kunde åka hem för detta var inte hans sak. Klockan med 40 graders feber stod kvinnan på gatan och väntade på en bil. Kvinnan hade sex mil hem. Nästa dag fick kvinnan hjälp att ta sig till en närakut. Där fick hon träffa en läkare som ordinerade läkemedel och planering för fortsatt kontroll. När hon sedan besökte sin husläkare togs ett blodprov som visade att kvinnan led av sorkfeber vilket husläkaren anmälde till smittskyddsinstitutet då det är en anmälningspliktig sjukdom. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd underläkare som vill rikta en personlig ursäkt till kvinnan för att han inte har upplevts hälsa tillfredställande innan han undersökte henne. Förutsättning för att bevilja sjukresa åter till hemmet förelåg inte utifrån gällande riktlinjer. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Höga kostnader för läkemedel, varför amputation En man opererades för fotledsfrakturer och infektion uppkom efter en tid. Mannen fick recept på antibiotika som skulle ges som injektion. Två förpackningar kostade kronor. Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet. Mannen undrar om detta är riktigt. Fyra månader efter operationen amputerades foten på grund av infektion. Mannen önskar en förklaring till detta och ekonomisk ersättning. Sida 12

13 Åtgärd: Svar har inkommit från läkarchefen och behandlingsansvarig läkare vid ortopeden. De ekonomiska utlägg mannen haft för läkemedelsbehandlingen har betalats tillbaka. En medicinsk förklaring ges till amputationen. Den fraktur mannen hade orsakades av mannens diabetessjukdom. Behandling gavs med fotpump och antibiotika utan större framgång varför amputation till slut rekommenderades för att rädda livet på mannen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas. V Komplikationer i samband med förlossning En kvinna berättar att i samband med förlossning inträffade komplikationer. Efter ett långdraget värkarbete upplevde kvinnan en ny typ av smärta som inte hade med sammandragningarna att göra. Först efter åtta timmar reagerade en barnmorska och insisterade på kvinnan skulle snittas. Vid snittet upptäcktes att livmodern hade spruckit. I anmälan tar även kvinnan upp att hon i samband med ryggbedövning stacks av samma narkosläkare upprepade gånger innan det lyckades. Under fem dagars vistelse på avdelningen efter snittet påtalade kvinnan att hon hade besvär i en fot men fick hela tiden till svar att det går över. Besvären blev sen bara värre och värre och kvinnan fick själv vara mycket aktiv för att överhuvudtaget få någon hjälp. Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. Av inkomna yttranden framkommer att man beklagar att det inte finns något dokumentation som beskriver de besvär kvinnan upplevde efter ryggbedövningen i form av smärtor och domningar i en fot. Vad gäller handläggningen av själva förlossningen svarar vården att man i journalen kan utläsa att ansvarig läkare och barnmorska vid upprepade tillfällen gjort en kliniks bedömning men att man inte funnit kliniska starka bevis för att något inte var som det skulle. Efter ett inkommit genmäle svarade vården att nervskadorna inte uppkommit av själva bukoperationen men det framkommer inte att man vet om det varit ryggbedövningen alternativt tryck mot ryggen när patienten låg på operationsbordet som orsakade besvären. Vården informerar om att ärendet är anmält till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Ärendet är även anmält till patientförsäkringen LÖF. Ärendet är översänt till anmälaren som i samtal med patientnämndens förvaltning önskar att ärendet avslutas. V Riktlinjer för BUP Har allmänna frågor som handlar om riktlinjer kring utredning, valfrihet, diagnos mm. Önskar ställa dessa frågor till chef inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Åtgärd: I ett begärt yttrande från divisionschef inom barn- och ungdomspsykiatrin besvaras de generella frågor som anmälaren ställt. Denne ansåg att svaren var klargörande. I ett genmäle som skickats till divisionschef, med kopia till patientnämndens förvaltning, önskade anmälaren att divisionschefen skulle granska den diagnos som dotter fått efter att hon utretts inom BUP. Anmälaren har varit ovetande om utredningen då han inte haft vårdnaden om dottern. Eftersom anmälaren inte hade rätt att ta del av den information som rörde dottern, utan tilldömd vårdnadshavares godkännande, avslutas ärendet efter överenskommelse med anmälaren. Sida 13

14 V Önskar ta del av journal En man vill ha tag i sina journalkopior från ett barnsjukhus. Åtgärd: Yttranden inhämtades dock har man inte kunnat hitta alla delar av mannens journal då uppgifter från flera år saknas. Anmälaren önskar att hans ärende överlämnas till Socialstyrelsen. Ärendet avslutas vid patientnämnden. V Oklarheter kring dödsfall En kvinna vars mor har avlidit på ett akutsjukhus har frågeställningar kring moderns död. Dottern önskar få klarhet i varför modern avled. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från specialistläkare och från överläkare på berörda kliniker. Moders hjärta var mycket sjukt och det fanns inte möjlighet att göra mer behandlingsmässigt. Alla undersökningsresultat tyder enhälligt på att kvinnan gick bort på grund av en akut svår hjärtsvikt utlöst av bristande blodtillförsel/syrgastillförsel till hjärtat. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren informerats om att denna del av ärendet (som berör akutsjukhuset) avslutas på Patientnämnden. V Nekad recept på närakut En man med KOL brukar sedan 10 år få antibiotikabehandling när han blir förkyld. Mannen kontaktade en jourmottagning och framförde sitt önskemål om antibiotika samt vilken sort han tål. Läkaren förskrev inte medicinen då det inte var ett bra val av antibiotika. Mannen blev ovänligt bemött. Mannen valde då att medicinera med en medicin som han hade hemma. Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och tjänstgörande läkare. Tjänstgörande läkare kunden inte minnas händelsen och har heller inte journalfört samtalet. Verksamhetschefen misstror inte anmälarens beskrivning av händelsen och berörd läkare har påtalats vikten av att journalföra samtliga patientkontakter. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas. V Brister i hantering av prover En man som tidigare opererats för hudcancer besökte sin husläkare för att operera bort ett cancermisstänkt födelsemärke på benet. Vävnadsprovet kom dock bort och han fick en kallelse för återbesök då man gjorde ett mer omfattande ingrepp. Vävnadsprovet kastades denna gång och mannen vet fortfarande inte om provet visade på cellförändringar. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinsk rådgivare på berörd enhet. Förändringen skulle sändas för analys och remiss skrevs för hand (kopia av remissen finns inte i journalen). Det finns ingen elektronisk eller annan dokumentation av transporten. Laboratoriet har inte någon dokumentation att vävnadsprovet har kommit fram. Det går inte att säkerställa var eller på vilket sätt provet har försvunnit. PAD-remisser skall skrivas elektroniskt i journal och Sida 14

15 dokumentationen har brustit när man inte har dokumenterat i journalen att provet sänts iväg. Detta är nu åtgärdat. Som kompensation har mannen fått gått på sjuksköterskebesök, förnyad operation och för läkarkontroll utan kostnad. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att han skulle inkomma med genmäle. Då han inte avhörts efter drygt fem månader avslutas ärendet utan vidare åtgärd. V Bristande information när behandling avbröts Anhörig skriver. Äldre multisjuk kvinna vårdades på akutsjukhus efter en operation. Några dagar efter operationen meddelade sjukhuset i telefon kvinnans åldrige make att man beslutat att all aktiv behandling skulle sättas ut, även vätska. Motivet var att kvinnan inte hämtat sig efter operationen och att fortsatt behandling inte skulle medföra någon livskvalitet. Kvinnan levde därefter i tre dagar med svår ångest och även smärtor. Anhörig ifrågasätter vårdens behandling, beslut och bristande samverkan med anhöriga. Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. Av yttrandet framgår hur vården resonerat för att komma fram till att patientens vård skulle riktas in mot god allmän omvårdnad och smärtlindring då etiska överväganden inte talade för att försöka förlänga ett svårt lidande. Kontakt med make och kontaktpersoner för familjen skedde kontinuerligt. Yttrandet är översänt till anmälaren som uppgav att ett genmäle skulle inkomma. Ärendet avslutas då inget genmäle inkommit V Ifrågasätter blandade salar En kvinna inkom akut med svåra buksmärtor till akutsjukhus. Hon lades in på vårdavdelning och utan att hon informerades eller hade möjlighet att välja fick hon ligga i en blandad sal. Kvinnan hänvisades till att byta om på toaletten. En manlig medpatient skrek, drack sprit i medhavd flaska hela natten. Kvinnan kände sig otroligt kränkt av att vården inte kunde erbjuda henne en sal tillsammans med andra sjuka kvinnor. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef på berörd klinik som beklagar att kvinnan har fått en så negativ upplevelse. När det är många akut sjuka som söker, med risk för överbeläggning, ska man enligt klinikens policy erbjuda patienter möjligheten att få sängplats i en tvåkönad sal hellre än att ligga i korridor och tvättrum. De flesta brukar då välja att få ligga på sal även om det innebär att man får dela sal med motsatta könet. Ansvarig beklagar att anmälaren inte har fått den informationen och det valet. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Lång väntetid för ögonoperation En man tar kontakt och är missnöjd med lång väntetid till en ögonmottagning på ett närsjukhus. Mannen har väntat i fem månader men har nu lyckats få en tid inom en snar framtid på en annan ögonklinik. Mannen har besvär och anser att fem månader är en orimligt lång väntetid. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare på berörd enhet som beklagar att mannen inte kunnat få en tid inom rimlig tid. På enheten har man ett stort antal Sida 15

16 patienter som önskar få komma och det skapar långa väntetider. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. V Problem vid ambulanstransport En kvinna som efter ett benbrott skulle åka ambulans från Mora lasarett till SöS har synpunkter på resan. Hon tyckte bland annat att man kört för fort. Åtgärd: I yttrandet framhålls att färden lugnt och att man inte överskred gällande hastighetsbegränsningar. Kvinnan kräver efter att ha tagit del av yttrandet att få kopia av körjournalen. Denna inhämtas och översändes tillsammans med avslutsbrev till anmälaren. V Tillgänglighet, biverkningar, fel i journalen En kvinna medicinerades mot bröstcancer och fick infusionsbehandling regelbundet. Efter de senaste behandlingstillfällena fick hon buksmärtor och sökte därför ansvarig läkare utan resultat. Kvinnan skickade hälsningar via sköterskan, SMS på mobilen och lämnade meddelande på telefonsvararen. Tillslut kontaktade hon tillverkaren som hjälpte henne att göra biverkningsanmälan samt vidare kontakt till annan läkare. I det sjukintyg hon fick från läkaren framgick det att hon hade ont i en axel samt fel på en hjärtklaff och inget stämde. Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare. En beklagan framförs över att kvinnan inte upplevt omhändertagandet som omsorgsfullt. En medicinsk förklaring framkommer gällande medicineringen av cancersjukdomen och smärtorna, resultat av olika undersökningar som gjorts samt den korrigering som gjorts i journalen. Att informera om försämring av cancersjukdom är svårt, uppenbarligen har ett missförstånd uppkommit gällande patientens reaktion på föreslagen behandling. Händelsen har lyfts i personalgruppen för att förbättra tillgängligheten och kommunikationen med patienterna. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter hörts av till PaN och framfört att hon inte är nöjd med det svar hon fått. Ärendet avslutas enligt överenskommelse med anmälaren. V Brister i hantering av remiss En man har från sin vårdcentral blivit remitterad till ett akutsjukhus för operation av övre magmunnen. Han tog själv kontakt med bokningen för att få information om hur lång väntetiden är. Beskedet han fick var att det inte skulle bli aktuellt under sommaren. Han fick då heller ingen information om vårdgarantin. Under hösten tog han kontakt med Vårdgarantikansliet och även akutsjukhuset och hans vårdcentral. Han fick då besked om att remissen anlänt till akutsjukhuset i våras men returneras till hans vårdcentral. Akutsjukhuset har meddelat Vårdgarantikansliet att man anser att patienten bör prova andra behandlingar. Den information han själv har fått är att man inte längre utför den här typen av operationer. När han talar med vårdcentralen får han besked om att de inte tagit emot någon remiss i retur. Det har nu gått sex månader och mannen är mycket missnöjd med hanteringen av hans remiss och bristande information som gjort att han fått vänta i sex månader för att nu börja om från början. Sida 16

17 Åtgärd: Yttranden har inhämtats från chefläkare, överläkare och från chefsjuksköterska som samtliga beklagar att den generella rutinen för omhändertagande av remisser i detta fall uppenbarligen brustit eftersom mannen inte fått det brev hemskickat så som det ingår i rutinen. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat sitt missnöje över förvaltningens hantering av hans ärende. Han har fått information via skrivelse från PaNs förvaltningschef om vilket uppdrag förvaltning har. Han har också upplysts om möjligheten att vända sig till Socialstyrelsen samt att ärendet avslutas på Patientnämnden utan vidare åtgärd. V Brister i samverkan mellan vårdgivare Föräldrar till ett barn med särskilda behov har tidigare fått behandling där två olika enheter samverkat. Nu när det var dags att genomföra en ny behandlingsomgång uteblev den ena enheten utan förklaring. Den andra enheten gav barnet behandlingen som var planerat men brast i sitt omhändertagande av barnet. Föräldrarna är mycket arga och besvikna över hur deras son har behandlats och undrar vem det är som ansvarar för att samverkan fungerar. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från överläkare på berörda enheter. Det är ibland mycket svårt att samordna behandlingen på grund av kommunikationsproblem som till viss del beror på att sjukhusen har olika journalsystem. Under hösten 2011 kommer sjukhusen att ha samma system och man hoppas då att samordningen skall fungera bättre. Läkaren som skulle åka från "sitt" sjukhus hade ingen möjlighet att göra det och ingen annan läkare med kompetens att ge injektionen hade heller möjlighet. Läkare från båda sjukhusen har ringt upp föräldrarna och bett om ursäkt för det inträffade. Efter det att yttrandena har översänt har anmälarna inte avhörts. Ärendet avslutat. V Bemötande och bristande rutiner En kvinna besökte barnmorskemottagning för cellprov. Kvinnan hade fått en kallelse med bokad tid. När hon kom till mottagningen gällde inte längre den bokade tiden utan hon skulle ta en kölapp och vänta på sin tur tillsammans med drop in patienter. Kvinnan hade synpunkter på kallelsen och önskade att det skulle framgå att tiderna där inte gällde samt att detta skulle framföras till någon ansvarig person. En barnmorska på mottagningen bemötte kvinnan med försvar i en otrevlig ton och var inte beredd att lyssna vad på vad kvinnan ville framföra. Kvinnan blev även vittne till hur en annan patient bemöttes på ett otrevligt sätt. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef på berörd klinik. Kallelsen till cellprovtagning skickas ut från onkologiskt centrum som ansvarar för innehållet, analys av provet samt provsvar till kvinnorna. Själva provtagningen utförs på mottagningen. Flera kvinnor kan ha samma tid på kallelsen då det är flera barnmorskor som arbetar samtidigt. Det innebär att då man kommer tar man en nummerlapp även om det står en tid i kallelsen detta för att minimera väntetiden. Rutinerna vid kaffepaus har ändrats så att det alltid finns barnmorska som tar emot patienter. Åtgärder är vidtagna för att det bemötande som anmälaren fick inte ska upprepas och på gemensam studiedag kommer en av punkterna vara en föreläsning gällande bemötande. Efter det att yttrande har översänt har anmälaren inte avhörts. Ärende avslutat. Sida 17

18 V Bristande utredning - hade bukcancer En man klagar på att han två gånger när han sökte för buksmärtor via remiss från primärvården på akutmottagning skickades han hem med smärtstillande läkemedel. Ingen utredning gjordes. Några månader senare sökte mannen på primärvården och remiss för datatomografi skickades. Svaret på röntgenundersökningen visade inga förändringar. Mannen har nu diagnostiserad cancer och klagar på att det upptäcktes så sent trots att han flera gånger sökte vård. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef på akutklinik och på röntgenenhet. Man kan vid förnyad granskning av röntgenbilder inte se några tecken till tumörväxt. Med vetskap om diagnosen kan han se avvikelser i form av lätt ökad "stråkighet" fettväven. I remissen framkom inget som kunde kopplas till elakartad sjukdom. Mannen hade sökt akuten för smärtor och kirurgspecialist bedömde att smärtorna kom från muskel eller skelett. Senare visar det sig att mannen drabbats av cancer i buken med omfattande spridning. Man hittar inte ursprungstumören och de symtom som mannen presenterade under hösten 2009 var inte alls typiska för tumörsjukdom eller möjliga att förstå bakgrunden till. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Bristande förlossningsvård En kvinna med vattenavgång i graviditetsvecka 39 hade av en klinik skickats hem efter undersökning och fått en tid för igångsättning om tre dagar. Efter upprepade telefonsamtal ringde kvinnan själv runt och erbjöds att komma till en annan förlossningsklinik för undersökning. Även därifrån skickade man hem kvinnan efter en undersökning och hon ombads ta smärtstillande och sova inför igångsättning dagen efter. Några timmar senare återvände kvinnan med en färsk blödning och efter starka påtryckningar erbjöds kvinnan stanna övernatten. Barnets hjärtljud tystnade plötsligt helt och det gjordes ett urakut snitt. Moderkakan hade lossnat men både mor och barn klarade sig. Kvinnan undrar varför detta kunde hända. Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. Av yttrandet framkommer att vården beklagar att kvinnan fick en så traumatisk förlossningsupplevelse. Efter genom gång av journaler konstaterar vården att den kateter som fördes in i livmodern i ett försök att sätta igång förlossningen var orsaken till att blödningen tilltog och fosterövervakningskurvan försämrades. Beslut fattas om urakut kejsarsnitt. Ingreppet var okomplicerat och barnet föddes med god apgar. Under vårdtiden får kvinnan stöd av kurator, psykolog och flera läkarsamtal. Kvinnan fick också återbesök till överläkare på sektionen för stödsamtal. I ett inkommet genmäle uttrycker kvinnan att hon förväntat sig en ursäkt för det misstag som begicks. Genmälet besvaras i ett kompletterande yttrande där efter journalgenomgång vården konstaterar att man inte brustit i den medicinska vården men beklagar det traumatiska händelseförloppet. Yttrandet är översänt till anmälaren som inte hörts av inom angiven tid så ärendet avslutas. V Missade förebyggande läkemedelsbehandling En kvinna genomgick titthålsoperation i ett knä vid ortopedisk specialistklinik och fick efter en tid en blodpropp i samma ben. Kvinnan genomgick en liknande operation för ett antal år sedan och fick även då blodpropp i benet som krävde medicinering efteråt under många år. Kvinnan upplyste ansvarig läkare om den Sida 18

19 tidigare händelsen och undrar nu om läkaren tog till sig informationen, men ändå fattade beslut om att inte medicinera efter operation för att undvika en ny propp. Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen och enhetschefen vid specialistmottagningen. En medicinsk förklaring framkommer om beslutet att inte behandla med proppförebyggande medicin. Operationen bedömdes inte innebära någon förhöjd risk för trombos och det anses i dag inte motiverat att ge blodförtunnande behandling om inte specifika skäl föreligger. Anmälaren har tagit del av yttrandena och därefter anmält till LÖF och fått ekonomisk ersättning. Efter det beslutet överlämnades ärendet för fortsatt handläggning vid Socialstyrelsen enligt anmälarens önskemål. Ärendet avslutas vid förvaltningen. V Komplikationer efter behandling En kvinna med Mb Ménière fick ett rör inopererat i örat. Redan efter operationen kändes det fel och det visade sig att röret hamnat fel. Ett ytterligare ingrepp gjordens vilket irriterade örat ordentligt. Kvinnan fick då trycksänkande medicin via injektion. Efter det fick kvinnan stark ihållande huvudvärk och besvär från hela kroppen. En ny injektion gjordes då. Kvinnan som låg på en bår rullades ut i en korridor och lämnades ensam när personalen gick på lunch. Hon uppmanades att låsa dörren efter sig när hon gick. Ett år senare har kvinnan fortsatt besvär med bland annat nervryckningar i ansiktet. Hennes nuvarande läkare menar att det inte finns vetenskapliga bevis för de injektioner hon fått. Åtgärd: I inkommet yttrande redogörs för sjukdomen och valda behandlingsmetoder. Om komplikationerna orsakats av medlet som droppats i örat går inte vare sig bekräfta eller dementera. Det lidande som anmälaren drabbats av beklagas. Anmälaren inkommer efter att ha tagit del av yttrandet med ett genmäle då hon inte instämmer med vårdens beskrivning. I ett kompletterande yttrande beklagar verksamhetschefen om informationen om behandlingsmetoder varit bristfällig och erbjuder en annan behandlande läkare. Han har även talat med berörd läkare. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår nämnden från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet. V Brister i bemötandet och informationen En man har under många år vårdats vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Mannen har upplevt sig motarbetad av ansvarig läkare från första början. Läkaren lyssnade inte till mannen och talade till medföljande anhörig i stället, mannen upplevde att läkaren pratade över huvudet på honom. Vid ett speciellt test blev mannen inte informerad innan, varför han upplevde testet som misslyckat. Vid ett annat tillfälle skulle mannen hämta sin medicin och träffade läkaren i korridoren, genast uppkom en konflikt. Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare. En beklagan framförs över att mannen upplever brist på dialog med behandlingspersonalen. Bedömningen är att mannen är i behov av annan vårdmiljö där man kan möta och stödja mannen bättre. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas. Sida 19

20 V Komplikation efter operation En kvinna klagar på att hon drabbades av sårinfektioner i samband med en operation på kvinnoklinik vid ett akutsjukhus för fem år sedan. Det tog ett helt år innan såret var läkt och kvinnan undrar varför hon drabbades av upprepade infektionen och varför ordinerade behandlingar inte hjälpte. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vården. Av yttrandet framgår att operationen som utfördes för fem år sedan var en komplicerat ingrepp på grund av det myom som skulle tas bort var mycket stort och det förelåg svåra anatomiska förhållande. Vid ett återbesök konstaterar man att det föreligger en infektion i såret. Sex veckor senare var såret läkt och man avslutar uppföljningen. Yttrandet är översänt till anmälaren som inkommit med en skrivelse som hon önskar ska medfölja avslutsbrevet. Ärendet avslutas. V Bedömning för ambulans/sjuktransport En kvinna med flera handikapp har synpunkter på informationen och bedömningarna som görs på Vårdguiden. Hon anser att det är bättre att de skickar en sjuksköterska som skall göra en bedömning än att de skickar en ambulans med personal som ifrågasätter bedömningen från Vårdguiden. Åtgärd: Vårdguiden gav ett fylligt svar på anmälarens frågor efter genomlyssning av ett antal telefonsamtal som genomförts med anmälaren. Vårdguiden informerade även hur anmälaren skulle gå till väga för att få den vård hon efterfrågar på smidigast sätt. Anmälaren inkom med genmäle där hon önskade motivering till varför hon vid två tillfällen bedömts kunna åka ambulans till sjukhus och om hon kunde få ta del av dokumentationen i hennes fall på Vårdguiden. Önskat material inkom och översändes till anmälaren. Senare kompletterades journalanteckningarna som översändes direkt till anmälaren. Anmälaren meddelade därefter att ärendet kunde avslutas. V Fel diagnos - hade hjärnhinneinflammation En man insjuknade med feber och ryggont. I kontakt med primärvården fick han diagnosen ryggskott. Fördes svårt sjuk några timmar senare till akutsjukhus och där fastställdes hjärnhinneinflammation. Han drabbades av svåra komplikationer. Anmälaren ifrågasätter primärvårdsläkarens diagnostisering. Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig primärvårdsläkare. Denne gav en noggrann redogörelse för sina undersökningar och bedömningar och konstaterade att han hade kunnat utföra undersökningen på ett annorlunda och för patienten positivare sätt. Patienten gav genmäle där han noterade läkarens självkritik och där han hoppades att detta skulle komma mottagningen till godo. Han noterade även att laboratoriets varningssystem inte fungerat. Efter att ha tagit del av internutredningen på vårdcentralen svarade patienten själv till verksamhetschefen och delgav nämnden detta för kännedom. Patienten utläste av utredningen att fel bedömning gjordes av läkaren på grund av för stor arbetsbelastning, tid för reflektion fattades. Enligt telefonsamtal hade patienten nu haft samtal på vårdcentralen som uppföljning av händelseanalysen. Ärendet är under utredning av HSAN och vi överenskommer att ärendet vid nämnden avslutas. Sida 20

Ökning av antalet ärenden avseende GynStockholm S:t Göran

Ökning av antalet ärenden avseende GynStockholm S:t Göran Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-05-21 P 11 ANMÄLAN 2015-04-14 PaN A 1503-00104-30 Ökning av antalet ärenden avseende GynStockholm S:t Göran Ärendet Patientnämndens förvaltning har noterat en ökning

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation. Handläggare: Agneta Calleberg Mats Haapanen 1 (3) PaN 2015-09-17 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-26 PaN 1210-0436549 K 2268-2012 Principärende Väntat tio år på operation Ärendet Patientnämnden behandlade

Läs mer

Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner

Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner Rapport Område: Patientnämnden Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner Inledning Patientnämndens kansli tar emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående när

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Problem i samband med remittering

Problem i samband med remittering Förvaltningschef: Eva Ljung PaN 2015-12-01 P 12 1 (1) Problem i samband med remittering Ärendet På uppdrag från nämnden har förvaltningen genomfört en särskild analys av ärenden avseende problem med remisser/remittering.

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Ökning av antalet ärenden avseende Huddinge vårdcentral

Ökning av antalet ärenden avseende Huddinge vårdcentral Handläggare: Lillemor Humlekil PaN 2015-09-17 P 14 ANMÄLAN 2015-09-09 PaN A 1505-00159-43 Ökning av antalet ärenden avseende Huddinge vårdcentral Ärendet Förvaltningen har noterat en oroande ökning av

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-12-08 1 (2) HSN 2016-4601 Handläggare: Peder Eskesen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 december 2014.

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 december 2014. Handläggare: Agneta Calleberg 1 (2) PaN 2015-03-06 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-11 PaN 1401-00020-30 1403-01455-30 Återföring Problem att få remissvar vid införd spärr i journalsystem Ärendet Patientnämnden

Läs mer

Patientnämnden - Delegationslista 2016-01-25. Ärenden avseende vård vid cancersjukdomar som avslutats 2015-09-01-2015-12-31

Patientnämnden - Delegationslista 2016-01-25. Ärenden avseende vård vid cancersjukdomar som avslutats 2015-09-01-2015-12-31 V1305-02250-58 Inte fått utlovad operation En man framför synpunkter på läkarens bedömning samt att han inte fått utlovad operation. Mannen behandlades för cancer på ett sjukhus, det bedömdes att han inte

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Patientnämnden Inger Fritiofsson 2014-10-02 PN/140323

Patientnämnden Inger Fritiofsson 2014-10-02 PN/140323 Protokoll 1 (6) Patientnämnden Patientnämnden Inger Fritiofsson 2014-10-02 PN/140323 Plats Beslutande Ersättare I tjänsten Konferensrum E1, Landstingshuset, Karlstad Erik Eriksson (C), ordförande Agneta

Läs mer

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 september

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 september Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2012-10-30 P 6 Anna Arengård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-18 PaN V1111-04350-50 K 1935-2011 Återföring Bristande sekretess Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 101 Socialnämndens yttrande gällande klagomål på Väsbygårdens äldreboende (SN 2013.148) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-02-01 2015-02-28

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-02-01 2015-02-28 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-04-14 P 10 ANMÄLAN 2015-03-30 PaN A1503-00101-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-02-01 2015-02-28 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Maria Pettersson & Inger Westborg. Patientsäkerhetskonferens 2015

Maria Pettersson & Inger Westborg. Patientsäkerhetskonferens 2015 Maria Pettersson & Inger Westborg Patientsäkerhetskonferens 2015 Lex Maria Skuld och skam eller lärande och förbättring? Vad innebär lex Maria? Som vårdgivare har vi en skyldighet att anmäla till Inspektionen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Lathund för avvikelserapportering kring sjukskrivningsprocessen

Lathund för avvikelserapportering kring sjukskrivningsprocessen Lathund för avvikelserapportering kring sjukskrivningsprocessen Många läkare rapporterar muntligen att de upplever en del problem i arbetet med sjukskrivningspatienter. Dels rapporteras att vissa patienter

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2016-01-01 2016-01-31

Inkomna ärenden under tiden 2016-01-01 2016-01-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2016-03-08 P 11 ANMÄLAN 2016-01-11 1 (1) Diarienummer PaN A1602-00043-55 Inkomna ärenden under tiden 2016-01-01 2016-01-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-03-02 2015-03-31

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-03-02 2015-03-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-05-21 P 15 ANMÄLAN 2015-05-04 1 (1) Diarienummer PaN A1504-00134-55 Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-03-02 2015-03-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-04-01 2013-05-10

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-04-01 2013-05-10 Handläggare: Louise Skantze PaN 2013-06-04 P 14 ANMÄLAN 2013-05-23 PaN A1305-00147-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-04-01 2013-05-10 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 13 ANMÄLAN 2015-01-13 1 (1) Diarienummer PaN A1501-00009-55 Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning

Läs mer

Begäran komplettering av utredning i principärende

Begäran komplettering av utredning i principärende Handläggare: Renate Cremer 1 (7) PaN 2015-02-03 P 10 Begäran komplettering av utredning i principärende Remisshantering på närakut Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 8 maj 2014 ett principärende

Läs mer

Återföring. Remisshantering på närakut. Ärendet

Återföring. Remisshantering på närakut. Ärendet Handläggare: Renate Cremer 1 (9) PaN 2015-09-17 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-09 PaN V1307-0320258 Återföring Remisshantering på närakut Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 8 maj 2014

Läs mer

Principärende - patientnämndsärende PaN V gällande neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantins gräns

Principärende - patientnämndsärende PaN V gällande neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantins gräns Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-09-20 1 (2) HSN 2016-0424 Handläggare: Mats Nilsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 17 Principärende - patientnämndsärende PaN V1510-0558034 gällande neuropsykiatrisk

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1

Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1 ~YWSING~ ANl.AND Birgitta Björk PROTOKOLL 1 t o m sid 6 Organ Plats Tidpunkt Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1 Ledamöter Ersättare Görel Nilsson (S) ersättare för Dan Karlsson

Läs mer

V1309-04090-59 Varken besked eller åtgärd rörande provsvar

V1309-04090-59 Varken besked eller åtgärd rörande provsvar V1309-04090-59 Varken besked eller åtgärd rörande provsvar En man fick i samband med provtagning kännedom om att tidigare provsvar inte förmedlats på grund av att telefonnummer saknades vid tillfället.

Läs mer

Begäran om komplettering av utredning i principärende

Begäran om komplettering av utredning i principärende Handläggare: Gunilla Larsdotter 1 (3) PaN 2015-09-17 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-01 PaN 1303-0128359 HSN 1407-0898 Begäran om komplettering av utredning i principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-05-11 2013-08-16

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-05-11 2013-08-16 Handläggare: Louise Skantze PaN 2013-09-19 P 18 ANMÄLAN 2013-09-04 PaN A1307-00234-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-05-11 2013-08-16 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Patientnämndens Årsberättelse Hur upplever patienten vården?

Patientnämndens Årsberättelse Hur upplever patienten vården? Patientnämndens Årsberättelse 2014 Hur upplever patienten vården? Patientnämnden i Skåne Årsberättelse 2014 Inledning Under 2014 registrerades 5246 ärenden hos Patientnämnden Skåne, vilket är en ökning

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Vad tycker du om förlossningsvården?

Vad tycker du om förlossningsvården? Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från Förlossningen/BB på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Neuro Center S:t Göran bristande information om avgifter m.m.

Neuro Center S:t Göran bristande information om avgifter m.m. Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2013-03-12 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-13 PaN V1208-03386-52 V1209-03659-52 V1209-03661-50 V1210-04308-55 V1210-04433-50 Principärende Neuro Center S:t Göran bristande

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Avslutade ärenden under tiden 2014-04-08 2014-05-02

Avslutade ärenden under tiden 2014-04-08 2014-05-02 Handläggare: Louise Skantze 1 (1) PaN 2014-06-03 P 13 ANMÄLAN 2014-05-14 PaN A1405-00135-55 Avslutade ärenden under tiden 2014-04-08 2014-05-02 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över avslutade ärenden

Läs mer

Neuro Center S:t Göran bristande information om avgifter m.m.

Neuro Center S:t Göran bristande information om avgifter m.m. Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2014-02-11 P 6 Återföring TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-08 PaN V1208-03386-52 1209-03659-52 1209-03661-50 1210-04308-55 1210-04433-50 HSN 1304-0419 Neuro Center S:t Göran bristande

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2016-02-01-- 2016-02- 29

Inkomna ärenden under tiden 2016-02-01-- 2016-02- 29 Handläggare: Louise Skantze PaN 2016-04-12 P 9 ANMÄLAN 2016-03-29 1 (1) Diarienummer PaN A1603-00089-55 Inkomna ärenden under tiden 2016-02-01-- 2016-02- 29 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter

Läs mer

Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01 2015-12-31

Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01 2015-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2016-02-02 P 14 ANMÄLAN 2016-01-11 1 (1) Diarienummer PaN A1601-00004-55 Avslutade ärenden under tiden 2015-11-01 2015-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över

Läs mer

Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2012-11-16 2012-13-31

Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2012-11-16 2012-13-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2013-02-12 P 14 ANMÄLAN 2013-01-25 PaN A1301-00018-55 Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2012-11-16 2012-13-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna ärenden

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2008-12-09 65-75 1 (9)

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2008-12-09 65-75 1 (9) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2008-12-09 65-75 1 (9) Tid och plats Landstingshuset Falun 9.30 14.15 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-01-21 2014-02-10

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-01-21 2014-02-10 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-03-04 P 11 ANMÄLAN 2014-02-20 PaN A1402-00052-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-01-21 2014-02-10 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Åtgärd: Ärendet avslutas då patienten inte önskar att skrivelsen skickas till vården. Hon önskar avvakta och omarbeta skrivelsen.

Åtgärd: Ärendet avslutas då patienten inte önskar att skrivelsen skickas till vården. Hon önskar avvakta och omarbeta skrivelsen. V0912-05434-34 Önskar rehabilitering Anser att läkare inte tagit anmälares önskemål om att få rehabilitering på allvar. Istället för rehabilitering håller vården på att skapa ett nervvrak. Åtgärd: Ärendet

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-09-13 2014-10-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-09-13 2014-10-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-12-09 P 13 ANMÄLAN 2014-11-25 PaN A1411-00283-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-09-13 2014-10-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Avslutade ärenden under tiden 2014-02-11 2014-04-07

Avslutade ärenden under tiden 2014-02-11 2014-04-07 Handläggare: Louise Skantze 1 (1) PaN 2014-05-08 P 16 ANMÄLAN 2014-04-15 PaN A1403-00097-55 Avslutade ärenden under tiden 2014-02-11 2014-04-07 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över avslutade ärenden

Läs mer

Avslutade ärenden under tiden 2015-10-01 2015-10-31

Avslutade ärenden under tiden 2015-10-01 2015-10-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-12-01 P 16 ANMÄLAN 2015-11-16 1 (1) Diarienummer PaN A1511-00347-55 Avslutade ärenden under tiden 2015-10-01 2015-10-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

En dotter skriver för sin avlidna mor. Mamman hade en primär cancerform som senare spred sig och då feldiagnostiserades.

En dotter skriver för sin avlidna mor. Mamman hade en primär cancerform som senare spred sig och då feldiagnostiserades. V1310-04698-44 Felaktig diagnos En dotter skriver för sin avlidna mor. Mamman hade en primär cancerform som senare spred sig och då feldiagnostiserades. Åtgärd: Vid telefonkontakt har anmälaren meddelat

Läs mer

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism.

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism. Kalle växer upp med mor, far och en yngre broder. Tidigt märker man att Kalle inte är som alla andra, han är överaktiv, har svårt i kontakten med andra barn, lyssnar inte på föräldrarna, rymmer och försvinner.

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-01-01 2013-02-18

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-01-01 2013-02-18 Handläggare: Louise Skantze PaN 2013-03-12 P 14 ANMÄLAN 2013-02-27 PaN A1302-0005855 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-01-01 2013-02-18 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden som

Läs mer

V1310-04342-49 Bemötande i livets slutskede, fel ordination

V1310-04342-49 Bemötande i livets slutskede, fel ordination V1310-04342-49 Bemötande i livets slutskede, fel ordination Anhöriga till patient som vårdades i livets slutskede ställer frågor om medicineringen och bemötandet, bland annat blev patienten via telefon

Läs mer

Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15

Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-09-22 P 13 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1408-00206-55 Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Ärendet Ärendet innehåller förteckning

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Läs mer

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Controller: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 21--21 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21-4-28 PaN A12-6-43 Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Ärendet I ärendet föreligger en redovisning av förvaltningens ärenden

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-02-19 2013-03-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-02-19 2013-03-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2013-04-25 P 9 ANMÄLAN 2013-04-10 PaN A1304-00117-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-02-19 2013-03-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden som

Läs mer

Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-08-18 2014-09-12

Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-08-18 2014-09-12 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-10-15 P 6 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1409-00245-55 Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-08-18 2014-09-12 Ärendet Ärendet innehåller förteckning

Läs mer

EN CHEFLÄKARES ERFARENHET. Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

EN CHEFLÄKARES ERFARENHET. Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping EN CHEFLÄKARES ERFARENHET Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping Ett brev som betydde mycket? LEX SÖREN Systemfel eller

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-08-18-2014-09-12

Inkomna ärenden under tiden 2014-08-18-2014-09-12 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-10-15 P 5 ANMÄLAN 2014-10-15 1 (1) Diarienummer PaN A1409-00244-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-08-18-2014-09-12 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Årsrapport. Patientnämnden i Sörmland 2011

Årsrapport. Patientnämnden i Sörmland 2011 Årsrapport Patientnämnden i Sörmland Förord... 2 Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet... 4 Gemensamma patientnämnden i Sörmland och dess uppgifter... 4 Handläggning av ärenden... 5 Ärenden hos patientnämnden...

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat.

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat. PROTOKOLL 13 Organ Plats Patientnämnden Bubbholmen, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Torsdagen den 11 juni 2015 klockan 13:30-15:00 Ledamöter Anna Maria Romlid (V), Ordförande Johanna Skottman (S), 1:e

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-11-21 2014-01-20

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-11-21 2014-01-20 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-02-11 P 18 ANMÄLAN 2014-01-30 PaN A1401-00003-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-11-21 2014-01-20 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-04-01 2015-07-31

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-04-01 2015-07-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-09-17 P 15 ANMÄLAN 2015-08-31 1 (1) Diarienummer PaN A1508-00247-55 Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-04-01 2015-07-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning

Läs mer

Patientfall. Diabetesforum 2017

Patientfall. Diabetesforum 2017 Patientfall 1 /Träder i kraft I:2017-04-01/ Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-09-22 P 12 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1408-00205-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada www.lio.se råd till dig som är sjukvårdspersonal när en patient skadas i vården 1 Förklara för patienten och närstående vad som

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-02-01 2015-02-28

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-02-01 2015-02-28 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-04-14 P 9 ANMÄLAN 2015-03-23 1 (1) Diarienummer PaN A1503-00100-55 Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-02-01 2015-02-28 Ärendet Ärendet innehåller förteckning

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-03-02 2015-03-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-03-02 2015-03-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-05-21 P 16 ANMÄLAN 2015-05-07 PaN A1504-00133-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-03-02 2015-03-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-09-21 2013-11-20

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-09-21 2013-11-20 Handläggare: Louise Skantze PaN 2013-12-10 P 19 ANMÄLAN 2013-12-02 PaN A1311-00324-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2013-09-21 2013-11-20 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-04-01 2015-07-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-04-01 2015-07-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-09-17 P 16 ANMÄLAN 2015-09-09 PaN A1508-00248-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-04-01 2015-07-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården ANMÄLNINGSÄRENDEN LANDSTINGSTYRELSEN 2015-06-01 LD 1 (6) Catharina Fontander, sekr Ert datum Er beteckning Datum Beteckning/diarienr Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Läs mer

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada NLL-2015-02 Medarbetarstöd vid vårdskada Hälsosjukvård- och tandvårdspersonal som varit inblandad i en incident som lett till en vårdskada är särskilt sårbara när hälso- och sjukvårdens stödsystem uppvisar

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-20 1 (3) HSN 1402-0307 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p 11 Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet

Läs mer

56 Fastställande av föredragningslista Patientnämnden beslutar fastställa utsänd preliminär föredragningslista.

56 Fastställande av föredragningslista Patientnämnden beslutar fastställa utsänd preliminär föredragningslista. Birgitta Björk PROTOKOLL 33 Organ Plats Patientnämnden Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Torsdagen den 13 december 2012 Ledamöter Övriga Dan Karlsson (V), Ordförande Inga-Britt Helgesson (S) Tommy Engström

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer