Patientnämnden - Delegationslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientnämnden - Delegationslista 2014-07-10"

Transkript

1 V Fick inte utredning och röntgen Har vid flera tillfällen sökt hjälp för olika problem, vid husläkarmottagning som sömnproblem, panikångest, hosta och knäskada. Har för den psykiatriska ohälsan erbjudits medicin som gett biverkningar. Ingen remiss till exempelvis psykoterapi eller röntgen har beviljats. Har även synpunkter på att endast ett problem får tas upp vid varje besökstillfälle. Åtgärd: I begärda yttrande från verksamhetschef vid vårdcentral framkommer det att patienten sökt för fjorton olika problem och eftersom patienten hade så många problem tog tiden slut. Anser att man inte kan erbjuda röntgenundersökning till alla som så önskar och om patienten inte är nöjd kan hon söka sig till den vårdcentral som hon tidigare gått till. Skriver i yttrandet att Vårdval Stockholm medför att en läkare måste hinna med i genomsnitt 12 besök per dag vilket innebär att man inte vid ett besök hinner gå igenom en patient med många problem. I ett yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning framgår det att en patient med komplexa vårdbehov ska vända sig till den husläkarmottagning där hon/han är listad. Förvaltningen finner kommentaren från verksamhetschefen på vårdcentralen gällande genomsnittsbesök per dag mycket märklig. Förvaltningen ämnar kontakt berörd husläkarmottagning och begära en förklaring till varför man lämnade den kommentaren. Patienten är fortfarande missnöjd med de yttranden som hon fått ta del av men accepterar att ärendet avslutas. V Fick ingen röntgen. Sökte för bland annat en nerv i kläm i nacken/halsryggen. Fick ingen MR. Olidlig värk som resulterade i besök vid akutsjukhus. Fick senare tjata för att få remiss till ortoped. Önskade intyg till FK men nekades detta. Försågs med smärtstillande. Blev kallad till ortoped och blev utskälld för att ingen MR var gjord. Så småningom konstaterades diskbråck i nacken. Fick heller ingen hjälp med sömnproblem. Hade också framfört önskemål om att få terapeutisk hjälp mot ångest vilket resulterade i ingen åtgärd. Åtgärd: I ett begärt yttrande och kompletterande yttrande skriver behandlande läkare att patienten sökte för tre besvär och att tiden för besöket var satt till 30 minuter. Mötet blev utdraget och slutade abrupt. Patienten prioriterade inte sina ryggproblem och läkaren hade ingen möjlighet att fortsätta samtalet då andra patienter väntade. Patienten fick senare besöka en kollega som utredde ryggbesvären. Patienten hade då redan haft kontakt med SÖS och Cityakuten. Vid efterföljande besök hos behandlande läkare framkom att patienten blivit remitterad och bedömd av ortoped och denne ansåg att det inte rörde sig om besvär orsakade av diskbrock. En remiss till ryggmottagning hade också utfärdats. Behandlande läkare bedömde att patienten var väl omhändertagen. Läkaren beklagar dock att mötet inte ledde till att patienten blev tillfreds eller att hon inte fick sina förhoppningar eller önskemål tillgodosedda. Anmälaren har inte varit nöjd med läkarens bedömning eller skrivning men ärendet avslutas ändå i samråd. V Felbehandling vid förlossning Kvinna vårdades på förlossning. Ett värkstimulerande dropp var kopplat och när en undersköterska hjälpte kvinnan att byta en skjorta kopplades av misstag Sida 1

2 droppräknaren bort. Värkstimulerande läkemedel tillfördes i för hög dos och kvinnan drabbades av värkstorm under 5 till 10 minuter. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare, verksamhetschef och från överläkare. Av händelseanalysen framgår att det var en natt med mycket hög belastning på förlossningen. En ovan undersköterska hjälpte kvinnan att byta skjorta och hon kopplade då bort slangen från droppräknaren utan att inse att droppet då flödare fritt. Detta var ett fel som var möjligt att göra med de gamla droppräknarna. De nya har en spärr som automatiskt stänger droppet när man kopplar ifrån droppräknaren. Bristen på dokumentation har påtalats för personalen. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Byte av terapeut Ny vårdgivare kommer inte att förlänga avtal med en privat terapeut och anmälaren har fått information om att den nya vårdgivaren ska ta över behandlingen. De har dock inte tillgång till den behandlingsinriktning som de faktiskt anser att anmälaren är i behov av och har därför utsett en terapeut som arbetar med en annan metod. Anmälaren har under hösten kommit till två avtalade tider med den nya terapeuten, har suttit och väntat länge innan hon fått information om att terapeuten varit sjukskriven. Anmälaren undrar om det inte är brukligt med en överlappning vid byte av terapeut och behandlingsmetodik. Den nuvarande terapeutens avtal går ut sista december och den nya terapeuten är fortfarande sjukskriven. Anmälaren är upprörd då hon anser sig tvingas in i ett system som vårdgivaren inte själva tror på. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef på berörd enhet som djupt beklagar att kvinnan har haft svårigheter på mottagningen och som avser att omedelbart rätta till och informera om den behandling man har möjlighet att erbjuda. Med tanke på att det har blivit en fördröjning i ärendet kommer man att erbjuda kvinnan att under en längre tid avsluta sin pågående terapeutiska kontakt. Av yttrande från enhetschef och avdelningschef på HSNf framgår bland annat att vårdgivaren skall ha personal med för verksamheten adekvat kompetens. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att enheten i början av året kommer att ha terapeut med den kompetens som anmälaren behöver. Kvinna är nöjd med detta och enligt överenskommelse avslutas ärendet på Patientnämnden. V Ny vårdgivare bryter terapi Patient har i ett brev från en privat psykiatrisk vårdgivare fått information om att de kommer att säga upp avtalet med den externa vårdleverantören d.v.s. den terapeut som patienten har kontakt med. Blev att tidigare landstingsdriven vårdgivare lovad behandling så länge som hon behövde den. Har tidigare prövat olika terapiformer som inte fungerat. Denna terapi är speciellt utformad för patienten. Både behandlande läkare och behandlingsansvarig anser att terapin är bra för patienten. Beslutet är fattat av verksamhetschef. Åtgärd: Informerar om PaNs hemsida. Skrivelse inkommer. Efter överenskommelse med patienten vidarebefordras informationen till ansvarig handläggare vid HSNf. Yttranden har inhämtats från verksamhetschef på berörd enhet. Brister i dokumentation och vårdplanering samt avsaknad av tidigare avtal har varit grunden för enhetens granskning och oro av kvinnans externa terapi. Ansvarig beklagar att man har olika uppfattningar om hur anmälarens kontakt och behandling på enheten ser ut. Det finns en vårdplanering med specialistläkare, terapeutiskt stöd Sida 2

3 regelbundet samt extern terapi enligt tidigare nätverksmöte. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Önskar få reda på aktuppgifter Man kommer på spontanbesök för att få reda på vad som finns dokumenterat i hans ärenden hos PaN. Åtgärd: Kopior av samtliga dokument har inhämtats från Landstingsarkivet och sedan översänts till anmälaren. Mannen har vid ett flertal tillfällen varit på spontanbesök. Innan ärendet avslutas på PaNf har det förevarit ett möte med mannen och hans läkare samt personal från PaN. Läkaren tydliggjorde att PaNf bör kontakta honom om det skulle uppstå problem vid eventuella kommande besök. Mannen gavs sitt muntliga medgivande till detta. Ärendet avslutat. V Skickad runt i vården En kvinna drabbades av svåra buksmärtor och behövde opereras. Dock kunde inte det sjukhuset som hon befann sig på operera henne. Kvinnan blev därför remitterat till ett annat sjukhus. Där blir hon nonchalant bemött av personalen. Hon får sitta på en stol i fem timmar trots svåra smärtor. Kvinnan är förvånad över mottagandet vid det andra sjukhuset. Då hon utgick ifrån att man snabbt skulle ta hand om henne. Åtgärd: Yttrande har inkommit från båda enheterna. Från det första sjukhuset redogör man för behandlingen där och ställningstagande att skicka kvinnan till det andra sjukhuset. Man tror att man har ringt och förvarnat den andra sjukhuset men är inte säkert. Det andra sjukhuset uppger att man inte hade blivit förvarnad om att kvinnan skulle komma. Den långa väntan är personalrelaterad och man har vidtagit åtgärder. Vidare ber bägge enheterna om ursäkt för obehaget som kvinnan fick genomgå. Ärendet bedöms inte vara av någon principiell karaktär. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Diagnos och bemötande på beroendemottagning Har synpunkter på att psykiater diagnostiserat på lösa grunder. Anser att "uppfylla kriterier" för en störning inte är detsamma som att faktiskt lida av åkomman. Tycker att psykiatern visar brist på medkänsla och hänsyn när hon klär sig som en häxa i en svart fotsid kjol, svarta snörkängor med lila snören, samt örhängen som har formen av ormar, där ormarnas ögon består av röda stenar. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare på berörd enhet som beklagar att anmälaren känt sig illa bemött. Hennes intentioner har varit att försöka göra det bästa utifrån den gällande situationen. Då psykoterapi inte kunde erbjudas utifrån kvinnans önskemål ombesörjdes istället kontakt med mellanvården som ett alternativ. Vilket gav kvinnan en möjlighet att i rimlig takt kunna trappa ned sin tablettkonsumtion och samtidigt få kvalificerad hjälp inom psykiatrin. Yttrande har även inhämtats från chefläkaren som översänt Basala hygienrutiner-riktlinjer för SLSO där klädpolicy ingår. Den psykiater som kvinnan träffade var inlånad från kommunen vid aktuell tidpunkt. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. Sida 3

4 V Får ingen psykologundersökning Mamma till en flicka som läser i första ring på gymnasiet känner sig uppgiven och frustrerad då ingen vill hjälpa till med en remiss till psykolog för att göra ett speciellt test som behövs för att göra en logopedutredning. Åtgärd. Yttrande har inhämtats från distriktsläkare som remitterat flickan för en dyslexi-och dyskalkyliutredning till talklinik enligt moderns önskemål. Det ligger inte inom vårdcentralens uppdrag att utföra intelligenstest. Yttrande har även inhämtats från klinikchef på berörd klinik. För att ställa diagnosen dyskalkyli måste man först ha uteslutit att problemen inte har sin förklaring i brister i kognitiv och/eller visuell förmåga med mera. Testningen tillhör inte specialistnivån utan görs inför remittering till specialistklinik. På HSNf anser man att det är skolans ansvar att ordna WISCtestet. Vid kontakt med skolans rektor har denna lovat ta tag i ärendet omedelbart. Ärendet avslutat på Patientnämnden i samråd med modern. V Bristande information och bemötande hos gynekolog Ung kvinna besökte specialistläkare för gynekologiska besvär. Kvinnan fick ingen information om vad som skulle göras och varför. Efter undersökningen och behandling utfrågades kvinnan om sina sexualvanor som läkaren kommenterade och hade synpunkter på. Kvinnan kände sig kränkt och mycket ledsen då hon lämnade mottagningen. Åtgärd: Yttrande från vården har inte inkommit trots flera påminnelser och att verksamhetschefen i telefonkontakt med Patientnämnden lovade att skicka ett yttrande. HSNf är informerade men då läkarens avtal är utifrån nationella taxan avslutas ärendet i befintligt skick. V Önskemål om granskningsutlåtande av radiolog En kvinna har fått en förslitningsskada som nu är klassad som arbetsskada. Hon kan inte längre arbeta heltid och har nu kontakt med sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget efterlyser nu ett granskningsutlåtande på röntgenbilder från en radiolog. Hennes husläkare har remitterat henne till en radiolog. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från bitr. överläkare som bedömer att det är en omöjlighet att de beskrivna förändringarna i halsryggen kan ha uppstått i samband med skadetillfället i mars Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat. V Nekad hjälp vid långvarig smärta En kvinna som under många år lidit av långvarig smärta uppger att hon inte får någon fortsatt hjälp och att läkaren hon haft kontakt med gör sig oanträffbara och inte hör av sig fast man kommit överens om detta. Kvinnan har haft astma hela livet och har nu även drabbats av KOL. Hon har inte fått någon diagnos för sina smärtor och är nu isolerad i hemmet. Kvinnan önskar hjälp från PaN. Sida 4

5 Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare och från specialistläkare. Den läkare som kvinnan har kontakt med anser att han tagit väl hand om henne, har diskuterat alla åtgärder som behövs, har planerat behandling och har gett henne omfattande information om sjukdomen, behandling biverkningar med mera. Kvinnan har alltid haft valfriheten att ta kontakt med kliniken vid behov. Ansvarig på akutmottagningen bedömer att kvinnan har blivit adekvat omhändertagen då hon sökt för svår smärta och att hon hänvisats till primärvården för fortsatt uppföljning. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren meddelat att ärendet kan avslutat på Patientnämnden då hon kommer att göra anmälan till Socialstyrelsen. Ärendet avslutat. V Bristande information efter provtagning En kvinna fick genomgå ett benmärgsprov på ett akutsjukhus. Efter undersökningen skickades hon hem utan att veta att hon skulle drabbas av svår smärta. Kvinnan kunde inte gå eller stå och fick krypande ta sig till toaletten och köket. Kvinna undrar varför man inte ger information till patienterna om att smärta kan uppstå efter ett benmärgsprov och att man kan behöva hjälp i hemmet? Syftet med skrivelsen är att akutsjukhuset förbättrar sina rutiner så att patienter inte blir hemskickade utan information om vad som kan inträffa. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvarig på berörd enhet som verkligen beklagar att anmälaren inte fick tillräcklig information kring den undersökning hon genomgick. Man har påbörjat ett arbete med att utarbeta en patientinformation för de som genomgår en lumbalpunktion och anmälarens skrivelse har gjort det tydligare för hur viktigt arbetet med att förbättra informationen är. Skriftlig information till patienten har därefter tagits fram. Patientnämnden behandlade ärendet som ett proaktivt ärende. I detta framfördes att Patientnämnden anser att det är viktigt att patienter blir informerade om vad som kan tänkas hända i samband med undersökning, vård och behandling och att det finns rutiner för detta. Det är vidare så att det ofta kan finnas behov av att komplettera muntlig information med skriftlig information. Det har till patientnämndens förvaltning inkommit liknande ärenden angående andra mottagningar gällande bristande information vid ryggvätskeprov. Patientnämnden vill därför lyfta fram detta ärende och de åtgärder som har vidtagits som exempel på hur en negativ händelse kan hanteras för att förbättra omhändertagandet och öka patientsäkerheten i framtiden, med förhoppning om att det kan leda till högre patientsäkerhet på flera mottagningar. Ärendet skickades sedan till aktuella mottagningar för kännedom. V Bristande bemötande Ung kvinna klagar på läkares bemötande, bristande information och hårdhänta undersökningsmetod vid gynekologisk undersökning. Åtgärd: Yttrande från vården har inte inkommit trots flera påminnelser och att verksamhetschefen i telefonkontakt med patientnämnden lovade att skicka ett yttrande. HSNf är informerade men då läkarens avtal är utifrån nationella taxan avslutas ärendet i befintligt skick. Sida 5

6 V Dåligt bemötande av personal En man som genomgått ett kirurgiskt ingrepp på ett akutsjukhus är missnöjd med den tid han vårdades där. Han uppger bland annat att han blev nedtryckt och fasthållen i sängen och att personalen kallade på väktare då han inte ville ligga kvar i sängen på grund av svåra smärtor efter operationen. Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvarig överläkare. Det är ytterst beklagligt att anmälaren upplevt att man våldfört sig på honom. Ansvarigs bedömning är att mannen på grund av oro och svår smärtproblematik fått en morfininfusion som till slut gjorde honom alltmer förvirrad och till denna förvirring har troligen även hans svåra sjukdomstillstånd bidragit med problematiken med en läckande anastomos(område där man sammanfogat matstrupe och magsäck). Personalen kände sig tvingad att stänga av infusionen för att mannen inte skulle fara illa. Avstängningen ledde till ökad agitation och han blev alltmer förvirrad och paranoid. Personalen var orolig för att mannen skulle rycka ut nödvändiga infarter och kateter så man försökte hålla honom kvar i sängen så att han inte skulle skada sig själv. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att han skulle inkomma med genmäle. Då han senare inte avhörts avslutas ärendet. V Komplikationer efter operation Kvinna opererades på kvinnoklinik och fick ett trycksår. Kvinnan hade flera gånger påtalat att hon hade ont på höger skinka men ingen lyssnade på henne och inte förrän hon skulle skrivas ut upptäcktes trycksåret. Efter en vecka var hon på återbesök och då klippte man i såret utan bedövning. I dag har hon ett fult ärr som hon fortfarande har besvär av och vill ha hjälp med. Kvinnan klagar också på bristande läkartillgänglighet. Trots att det är beslutat att hon ska gå på regelbundna kontroller måste hon själv ringa och beställa tider plus att hon sällan får träffa samma läkare. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från sektionschef på kvinnoklinik och från plastikkirurg. Vid hanteringen av uppkomna tryckskador görs en individuell bedömning av skadan och behandling insätts därefter och skadan skall anmälas som behandlingsskada. Ansvarig beklagar de brister i vården som anmälaren har påpekat. Återföring kommer att ske till persona på vårdavdelning och på mottagning för att framtida upprepning inte skall ske. Man har som princip att i görligaste mån ha en fast patient-läkarkontinuitet även om detta skulle innebära att intervallerna mellan besöken blir något förlängda. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon kommer att ta kontakt med kliniken och påbörja behandling där. Ärendet avslutat enligt anmälarens önskemål. V Bristande information om diagnos Kvinna som fick reda på sin allvarliga diagnos då hon läste sin journal och som fick problem med biverkningar av mediciner. Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare vid medicinkliniken efter flera påminnelser. Denne gav en detaljerad bild av utredningen. Slutsatsen var att någon spridning av tumören då inte fanns i hjärnan. Ärendet avslutas då anmälaren avlidit. Sida 6

7 V Otrevligt bemötande Kvinna som av olika skäl kände sig tvingad att ta en privat tid hos neurolog vid specialistklinik upplevde bemötandet som otrevligt och oempatiskt. Hon tyckte inte att läkaren lyssnade på ett bra sätt då hon beskrev hur hon påverkades av medicinen hon fick och han arbetade med ryggen mot patienten, hon såg inte ansiktet på honom. Åtgärd: Yttrande inhämtas från besökt neurologspecialist. Denne instämmer i att det patienten skriver stämmer till största delen. Han beklagar att patienten uppfattat hans bemötande och en del av de åtgärder som vidtagits negativt då han anser att en besviken patient är ett misslyckande för läkaren och han ber om ursäkt för detta. Ärendet avslutas då anmälaren avlidit. V Fel dos vid behandling med dropp Anmälan från föräldrar till ung flicka som skulle operera ett korsband vid en barnortopedisk klinik. Flickan har diabetes och i samband med inläggningen sattes ett dropp. Föräldrarna reagerade genast då dosen avvek från den ordination familjen fått tidigare av flickans diabetesläkare. Flickan kände själv hur blodsockernivån snabbt sjönk. Nu kontaktade sköterskan en annan läkare som genast halverade dosen och sockerdropp sattes. Följande natt kontrollerades sockret var 20:e minut. Ingen ansvarig läkare tittade till flickan under eller efter händelsen. Föräldrarna vakade vid flickans bädd och upplevde stor oro och tillitsbrist. Vid överlämnandet till operation kände föräldrarna att det fortfarande rådde oklarhet om ordinationen, motsägelsefulla uppgifter fanns på en post-it-lapp. Efter operationen gjordes ingen genomgång av händelsen. Familjen önskar med denna anmälan bidra till att andra patienter med diabetes som opereras på barnortopeden inte råkar ut för liknande händelser. Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen och överläkaren vid ortopedkliniken samt ansvarig barndiabetesläkare. Rutiner finns vid kliniken gällande korta operationer och längre operationer. I detta fall valde läkaren att göra en individuell anpassning. Händelsen kommer att tas upp med berörda läkare, diabetesteamet och vårdavdelningarna. Familjen kommer att bjudas in för att diskutera händelsen, rutiner på kliniken och eventuella kommande åtgärder med anledning av händelsen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas. V Bristande information och behandling En kvinna med bröstcancer har synpunkter på bristande bemötande, information och undersökningar samt på de administrativa rutinerna vid en onkologisk klinik på akutsjukhus. Misslyckade försök med punktion ledde till inflammation. Utan föregående information fick kvinnan kallelse till strålbehandling. Kvinnan begärde ut journaler vilket hon nekades. Läkaren fick ett utbrott och skrek "jag orkar inte längre". Inflammationen i bröstet tolkades av en läkare som mjölkstockning. Kvinnan påtalade att hon var över 60 år. Då menade läkaren att det var en ny cancerknöl, trots att cancern var bortopererad. Strålningen brände sönder huden och kvinnan fick avsluta behandlingen. Hon har inte fått någon förklaring till effekten av behandlingen som inte fullföljdes. Sida 7

8 Åtgärd: I yttrande från vården framkommer att de kallat patienten till strålbehandling innan hon fått information om behandlingen, vilket är fel agerat av vården och beklagligt. Efter denna händelse har rutinerna ändrats så att patienten får kallelse till strålbehandling först efter besök hos onkolog och där patienten får information om behandlingen. Att patienten fick sluta behandlingen i förtid kommenteras med att kvinnan skulle få hud och vävnadsskada vid fortsatt strålning. Patienten har fått ett extrabesök på egen begäran. Anmälaren är inte nöjd och vill själv föra en konversation med sektionschef. Ärendet avlutas vid nämnden. V Blir ej kontaktad av läkare Kvinna med utmattningssyndrom har bett om att bli uppringd av sin läkare men läkaren ringer inte. Hon vill veta varför? Kvinnan behöver komma i kontakt med läkaren för att få förlängd sjukskrivning. Hon känner sig också oempatiskt bemött av mottagningens kurator. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörd läkare som talat per telefon med kvinnan ett flertal gånger om ärendet. Han tar på sig ansvaret och beklagar att det har blivit fel med sms-kommunikation och hur provsvar skickats till kvinnan. När hon önskade bli uppringd av berörd läkare gällande förlängd sjukskrivning informerades hon av sjuksköterska att sjukskrivning inte sker per telefon utan vid planerade läkarbesök. Efter det att kopia av yttranden har översänts har PaNs förvaltningschef tydliggjort nämndens uppdrag för anmälaren och man har enats om att ärendet avslutas på Patientnämnden. V Försämring efter knäoperation En äldre man fick sitt knä opererat. Efter operationen fick mannen bristfällig böjningsförmåga. Efter mycket sjukgymnastik och ingen förbättring opererades knäet igen. Vid denna operation konstaterades att första operationen var felgjord. Stora blödningar följde, innan en infektion tog vid. Under narkos genomgick mannen en mobilisering av knäet. Efter mycket träning är mannen fortfarande inte bättre i sitt knä. Åtgärd: Vården beklagar i ett yttrande att mannen blivit sämre efter operationen. Vårdförloppet redogörs och anmälaren erbjuds att komma på återbesök och överföras till annat sjukhus om han så önskar. Anmälaren inkom med genmäle. Sjukdomsförloppet beskrivs och det beklagas att han drabbades av en infektion. Anmälaren är nöjd med att få komma till annat sjukhus. Det har dock tagit lång tid och inget har hänt till fördel för patienten. Ärendet avslutas. V Komplikationer efter gynekologisk operation En kvinna tar kontakt och uppger att hon blivit remitterad till en mag- och tarmklinik då hon haft besvär med sin buk under en tid. Hon har bland annat haft blod i avföringen. Eftersom man på mag- och tarmkliniken ansåg att kvinnan även skulle undersökas av en gynekolog remitterades hon även till kvinnokliniken på samma sjukhus. Hon blev opererad på sjukhuset och när hon vaknade efter operationen upptäckte hon att hon befann sig på kvinnokliniken något hon inte förstod eftersom det var på mag- och tarmkliniken som hon skulle bli opererad på. Hon fick då reda på att en gynekologisk operation utförts vilket hon inte informerats Sida 8

9 om. Kvinnan uppger att hon skulle ha genomgått en operation i buken på mag- och tarmkliniken och känner sig helt maktlös inför denna händelse. Hon uppger att operationen dessutom misslyckades och att hon inte får någon vidare hjälp då ingen vill ta ansvar. Hennes husläkare har dock sänt en remiss till en annan mag- och tarmklinik men därifrån fick hon beskedet att de inte kan ta emot eftersom de inte har någon kvinnoklinik. Hon vill ha hjälp att anmäla händelsen till de instanser som finns. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från ansvariga på berörd kvinnoklinik. Kvinnan hade fått information om varför man valde en gynekologisk operation som behandlingsmetod. Detta har tydligt kommunicerats före operationen och det finns journalanteckningar om det. Med anledning av ärendet kommer det att diskuteras i speciell multidisciplinär behandlingskonferens. Målet med mötet är att konsensus skall tas om hur man i görligaste mån skall kunna gå vidare för att kvinnans problem skall åtgärdas och bli så bra som möjligt. Ärendet är anmält till LÖF och HSAN. Ärendet avslutat på Patientnämnden. V Klagomål på sjuktransport En man framför klagomål på att han fått vänta mycket länge på en liggande transport då han skulle åka mellan KS Huddinge och KS Solna. Åtgärd: Ambulansföretaget förklarar varför och beklagar att patienten fått vänta över tre timmar på transport. Yttrandet översänds till anmälaren som sedan inte avhörs. Ärendet avslutas därför med skrivelse till ambulansföretaget. V Avgift för röntgen En man ifrågasätter avgiften för en röntgenundersökning som han genomgått. Åtgärd: Söker, utan resultat, anmälaren en längre tid för att få kompletterande upplysningar om omständigheterna kring besöket. Ärendet avslutas utan åtgärd. V Medicinerad för fel diagnos En kvinna har sedan 30 år medicinerat med sex mediciner vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Nyligen ville hon sluta medicinera och enligt psykiatrikern gick det bra. Kort tid därefter började kvinnan må mycket bättre fysiskt och psykiskt och även familjen såg förbättring. Nu önskar kvinnan en förklaring till händelsen. Hon är även orolig för att medicineringen orsakat hennes tre barn de handikapp och funktionshinder de har. Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som framför att inget vidare svar kan ges gällande sambandet med kvinnans graviditeter och läkemedelsbehandlingar. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter hörts av och framfört att stora förändringar i hennes vård har påbörjats. Hon har remitterats till ortoped och sjukgymnast, husläkare och psykolog. Den tidigare diagnos hon medicinerats mot har hon inte. I dag medicinerar hon med endast ett läkemedel och mår bra. Ärendet avslutas enligt överenskommelse. Sida 9

10 V Bristande stöd från BUP Anser att en son som är i tonåren och har ett neuropsykiatriska funktionshinder inte fått tillräckligt med stöd och hjälp ifrån BUP. Skola och föräldrar önskade 2006 att BUP skulle göra en neuropsykiatrisk utredning då sonen hade kraftiga utbrott hemma på grund av den rådande skolsituationen. BUP ansåg då att det var skolans sak att ta itu med dessa problem. Trots att sonen så småningom via ett BAS-team fick en diagnos blev skolsituationen bara värre. Hösten 2009 togs åter kontakt med BUP. Föräldrarna ansåg att den personal som de träffade var oengagerade då de enbart ville tvinga en ångestladdad son tillbaka till skolan. Har därefter i en skrivelse till enhetschef bland annat framfört att de önskar få kontakt med en psykolog som förstår sonens problematik. För fem månader sedan skrev läkare ut medicin, ingen uppföljning med läkaren har skett. Förnyelse av recept har sjuksköterskan ordnat. Föräldrarna har nu tagit kontakt med en privat psykolog och känner för första gången att de får rätt stöd. Anser att BUP borde vara psykiatrins högborg för barn och ungdomar men i praktiken saknas både kompetens och engagemang. Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef och från enhetschef på berörd enhet. Man har i detta ärende misslyckats med att upprätthålla en bärande behandlingsrelation till såväl pojken som föräldrarna och inte varit tillräckligt lyhörda för de krav och önskemål de har haft. Ansvarig har kommit överens med föräldrarna att den behandlare som sonen har haft kontaktar den privata vårdgivaren för att ta del av deras bedömning och för att underlätta vidare vårdplanering. Efter det att yttrandena har översänts har föräldrarna inkommit med skriftliga synpunkter på hur stor tillgängligheten till personal på BUP ska vara och de ska diskutera detta med ansvariga. Ärendet avslutat på Patientnämnden enligt överenskommelse med anmälarna. V Inte lyssnad till En kvinna sökte akutmottagningen på grund av en varm pulserande känsla bakom ögat. Läkaren på akuten erbjöd en så kallad "cocktail". Kvinnan vägrade ta emot smärtlindringen, då hon inte hade ont. Senare beställde hon journalkopior och läste då att hon är skeptisk mot behandlingen och rädd för biverkningar. Kvinnan anser att det var fel att erbjuda smärtlindring då hon inte hade ont. Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som beklagar att ett missförstånd troligen uppkommit vad gäller om smärta förelegat, ordvalet av cocktail kan ha varit ett missvisande ord samt bemötandet. Sektionschefen beklagar händelsen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas. V Missad diagnos En mamma ringde för sin dotter som hade problem med en fot. Vården nekade magnetkameraundersökning men påbörjade en utredning för att utesluta tumör. Månaderna gick innan en operation genomfördes, som dock visade sig onödig. Mamman såg till att en magnetkameraundersökning genomfördes privat. Efter denna visade det sig att flickan led av en ovanlig sjukdom och att en ny operation nu har genomförts. Sida 10

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 14 ANMÄLAN 2015-01-20 PaN A1501-00010-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-09-22 P 12 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1408-00205-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-09-15-2014-10-31

Inkomna ärenden under tiden 2014-09-15-2014-10-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-12-09 P 12 ANMÄLAN 2014-11-17 1 (1) Diarienummer PaN A1411-00282-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-09-15-2014-10-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

Systemanalys. Region Skåne

Systemanalys. Region Skåne Systemanalys Region Skåne Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Kommunikationsbrister i vården

Kommunikationsbrister i vården Kommunikationsbrister i vården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Rapport Uppdraget Konsultinsatser inom ramen för ADHD-kompetenscenter Marie Eklund December 2011 Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Konsultationsprocessen

Konsultationsprocessen Konsultationsprocessen Av Jan-Helge Larsen och Charlotte Hedberg, augusti 2012 Introduktion Vi delar upp konsultationen i en kronologi med tre delar (1-3). Du startar konsultationen i Patientens del och

Läs mer

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011)

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011) Socialtjänst 2013/14:JO1 Två tjänstemän vid en socialförvaltning gjorde ett hembesök i ett s.k. barnavårdsärende; fråga om de mot moderns vilja fick fotografera i bostaden för att dokumentera förhållandena

Läs mer

God sjukvård för ett ovanligt barn

God sjukvård för ett ovanligt barn God sjukvård för ett ovanligt barn 2(40) 3(40) Förord Svårt sjuk igen. Med tjutande däck parkerar vi bilen utanför akuten. Ut med elrullstolen. Vår starka oro och vanmakt försvinner som i ett trollslag

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Äldres smärta och ångest vid livets slut

Äldres smärta och ångest vid livets slut Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Äldres smärta och ångest vid livets slut Om sjuksköterskans arbete med symtomlindring i hemsjukvården Stella Hanner VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-3-0

Läs mer

Onådiga. luntanberättelser. utanför. från dom. som ställts

Onådiga. luntanberättelser. utanför. från dom. som ställts Onådiga luntanberättelser från dom som ställts utanför Jag lever i skuggan av mitt eget liv, skriver en kvinna som svarat på Uppropet: Berätta hur du har det! som öppnades på i maj 2012. Det är en alldeles

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn.

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn. Socialtjänst Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn (Dnr 2180-2010) Beslutet i korthet: I beslutet bedöms det, vid en strikt tillämpning

Läs mer

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I JÖNKÖPING 2015-06-23 1393-15 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Ekängens HVB och Halvvägshus, 556635-9062 Ekängsvägen 1 570 80 Virserum Ombud: Jur.kand. Timothy Hallgren Institutet

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-27 Dnr 8.5-4496/2015-4 1(27) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Ekängens HVB & Halvvägshus AB Ekängsvägen 1

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämnden Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7 Innehåll Bakgrund... 3 Rapportering...4 Problemområden... 5 Köns- och åldersfördelning...7 Vårdens

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

2012-05-09 meddelad i Eskilstuna

2012-05-09 meddelad i Eskilstuna Mål nr meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Bergström Åklagarkammaren i Eskilstuna 1. Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat

Läs mer