Ridtjejer mer negativa till sina kroppar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ridtjejer mer negativa till sina kroppar"

Transkript

1 Ridtjejer mer negativa till sina kroppar Stallet beskrivs ibland som en fristad. En plats där tjejer slipper alla krav på att se bra ut. Det är en bild som stämmer dåligt överens med de erfarenheter som tonårstjejer inom ridsporten delat med sig av. Carolina Lunde Fil. dr. psykologi Psykologiska institutionen Göteborgs universitet *Kroppsuppfattning är här definierat som människors tankar, känslor, attityder och beteenden som relaterar till kropp och utseende. I n o m internationell forskning om kroppsuppfattning* har kvinnliga idrottare varit en grupp som man intresserat sig särskilt för. Det finns å ena sidan bevis på att idrottande har positiva effekter för flickor och kvinnors kroppsuppfattning (1). Kanske kan det förklaras med att flickor genom att faktiskt använda sin kropp erbjuds ett alternativ till att se på kroppen utifrån en strikt utseendefokuserat lins. Å andra sidan finns flera studier som visar på en ökad förekomst av problematiska ätbeteenden och ätstörningar inom vissa idrotter. Särskilt utsatta att utveckla problem som relaterar till kroppsuppfattningen är unga kvinnor inom idrotter där smalhet är en prestationsmässig fördel (till exempel uthållighetsidrotter), idrotter som använder sig av viktklasser, samt idrotter där estetiska aspekter av idrottsutövningen bedöms (till exempel konståkning och gymnastik) (2,3). Inom denna typ av idrotter finns det risk för att ett överdrivet och ohälsosamt fokus på kroppens utseende och dess betydelse för idrottsliga prestationer växer fram. De som ägnar sig åt riskidrotter kan uppleva att det finns ett socialt tryck att se ut på ett visst sätt, och som en konsekvens känna sig pressade att försöka förändra sin kropp. En annan förklaring är att flickor som redan har problem med kroppsuppfattningen aktivt söker sig till idrotter där deras förhållande till kroppen legitimeras (2). Oavsett vilken riktning sambanden mellan idrott och kroppsuppfattning har, så är tecken på att flickor skär ned på sitt kaloriintag, undviker matsituationer, eller överdriver sitt tränande exempel på beteenden som man bör vara vaksam inför. Inte minst eftersom sådana beteenden ofta ingår i symptombilden kring ätstörningar (4). Fristad från utseendefixering? En av de mest populära idrotterna bland unga tjejer i Sverige är ridning (5). För många av de som rider blir stallet ett viktigt sammanhang där de tillbringar mycket tid och där de möter såväl vuxna som andra jämnåriga. Utan tvekan blir ridsporten en viktig socialisationsagent, minst lika viktig som andra idrotter är för sina respektive utövare. Trots detta har extremt få studier undersökt hur tjejer som rider upplever sin idrott och hur de påverkas av den idrottsmiljö de befinner sig i. Ett undantag är Lena Forsbergs studier, som med utgångspunkt i intervjuer med ett mindre antal ryttare undersökte identitetsskapande i stallet (6). Forsberg pekade på att det finns många positiva förhållanden inom ridsporten. Hon fann bland annat att stallmiljön och arbetet med hästar hjälper tjejer att överträda traditionella könsnormer, att utveckla ledaregenskaper, initiativförmåga och handlingskraft. 26 svensk idrottsforskning 3/2014

2 Forsberg gav också en bild av stallet som kanske det enda stället där man inte behöver bry sig om hur man ser ut, och av hästtjejer som annorlunda andra tjejer eftersom de verkade tillskriva kropp och utseende mindre betydelse. Stallet beskrivs alltså här som ett slags fristad fri från de krav som i samhället i övrigt ställs på flickor. Tanken på att det skulle kunna finnas en miljö där tjejer känner sig befriade från kroppshetsen är onekligen intressant, särskilt i en tid då många upplever att det finns överväldigande krav på att anpassa sig till snäva utseendenormer och orimliga kroppsideal. Ser uppenbara risker Men, inga studier har på ett mer systematiskt sätt närmat sig hur det verkligen förhåller sig inom ridningen. Utan att explicit undersöka frågan har dock ett fåtal forskare kommenterat ridsportens förhållanden. Jorunn Sundgot-Borgen klassificerade ridning som en teknisk sport, vilket innebär ett samtidigt antagande om att kropp och utseende ges mycket liten betydelse inom ridsporten (7). Jon A. Thompson och Roberta Sherman däremot, lyfter ett varningens finger för att ridning kan vara en riskmiljö för kroppsuppfattningsproblematik (3). De argumenterar för att det finns uppenbara riskfaktorer inom ridning, som att man bär åtsittande kläder och att estetiska aspekter blir bedömda inom exempelvis dressyr. Det finns alltså argument både för och emot beskrivningen av ridning som ett slags utseendemässig fristad men inget underlag att dra ordentliga slutsatser ifrån. Med detta som bakgrund, och med tanke på ridsportens popularitet i Sverige, initierades år 2010 ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet med namnet TJEJ:ISKT tjejers idrottande, självbild FAKTA OM TJEJ:ISKT TJEJ:ISKT tjejers idrottande, självbild och kroppsuppfattning, är ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. För att kunna göra jämförelser mellan de 800 tjejer som ingick i projektet delades de in i tre grupper: ryttare, utövare av riskidrotter (där det kan finnas ett ohälsosamt fokus på utseende), och utövare av idrotter som inte anses vara riskidrotter. Indelningen följer kategoriseringar som ofta tillämpas inom den här typen av forskning. 3/2014 svensk idrottsforskning 27

3 Foto: Carolina Lunde och kroppsuppfattning. Projektet finansierades av Stiftelsen hästforskning och hade som sitt syfte att undersöka hur flickor som rider upplever utseendekulturen inom ridsporten. Ett annat viktigt syfte var att undersöka hur flickor som rider förhåller sig till sin egen kropp, och om det finns skillnader mellan ryttare jämfört med tjejer inom andra typer av idrotter. I projektet ingick 800 flickor i åldrarna 14 till 20 år. Ungefär 260 av dessa var ryttare, 260 var aktiva inom andra vanliga svenska idrotter, som till exempel fotboll, handboll och innebandy. Resterande deltog inte i föreningsidrott. För att kunna studera förändring över tid fick deltagarna i projektet besvara frågeformulär vid två tillfällen, separerade med ett tidsintervall på knappt två år. Därutöver har ryttarna i projektet fått svara på ytterligare fördjupande frågor, och en mindre grupp har även intervjuats. Mer missnöje bland ryttare Ett av de tydligaste fynden i TJEJ:ISKT är att tjejer som rider, i jämförelse med andra idrottande tjejer, rapporterar mer problematiska förhållningssätt till den egna kroppen (8). Ryttare uttryckte exempelvis den högsta graden av kroppsmissnöje. Mellan ryttare, riskidrottare och de som utövade icke-riskidrotter fanns också skillnader vad gäller internalisering av kroppsideal. Det här innebär att ryttare och riskidrottare i lika hög grad eftersträvar en extremt smal kropp. För att sätta dessa fynd i ett större sammanhang så är såväl kroppsmissnöje som internalisering av smalhetsidealet kända riskfaktorer för att flickor börjar laborera med mat, ätande och träning (4). Det stod även klart att ryttarna ägnade sig åt problematiska viktminskningsbeteenden i högre grad än andra. Dubbelt så många av ryttarna uppgav till exempel att de ofta eller alltid hoppar över måltider, begränsar sitt matintag eller tar olika preparat för att minska i vikt. Här bör poängteras att ryttarna inte skiljde sig från andra deltagare vad gällde kroppsmasseindex (BMI). Det var alltså inte så att ryttarna vägde mer än andra deltagare och av denna anledning kände sig manade att gå ner i vikt. Utöver det som handlar om hur tjejerna i projektet förhöll sig till kroppens yttre fanns det andra viktiga skillnader mellan grupperna. En sådan skillnad var att tjejer som rider upplever sin fysiska hälsa på ett mer negativt sätt. Detta yttrade sig bland annat i att de upplevde att de inte har kontroll över sin hälsa. Ryttarna hade också en starkare känsla av att inte riktigt känna sin kropp. I jämförelse med flickor inom andra idrotter var ryttarna också de som var minst intresserade av frågor som rör hälsa och fitness. Att på olika sätt investera i sin kropp och fysiska hälsa, till exempel genom aktiva beslut att leva hälsosamt, var något som ryttarna prioriterade lägre än andra. I synnerhet vittnade ryttarna om en märkeshets inom ridsporten. Hästens välbefinnande går först Utan tvivel är resultaten ovan både nedslående och oroväckande. Hur är det möjligt att förstå dem? En tänkbar förklaring till varför tjejer som rider verkar mindre hälsoorienterade, och har mer negativa upplevelser av sin hälsa, kan ligga i det stora fokus som läggs på hästen inom ridsporten (9). Alla vi hästmänniskor värnar mest om hästen och så tänker man inte på den som sitter på. Så sammanfattades denna norm av en av deltagarna i TJEJ:ISKT. Man kan dock fundera över om en sådan norm riskerar överskugga att det även är angeläget att fundera över ryttaren och hennes behov till exempel när det gäller tränings- och kostvanor. Många andra delade erfarenheten av att sätta hästen i första rummet. Det avspeglas vidare i att medan 70 procent angav att de fått lära sig om hästens kost och hälsa i stallet, så hade endast 10 procent erfarenhet av motsvarande när det gäller ryttaren. Här finns ett tydligt glapp i vad som verkar erbjudas inom ridsporten och vad som tjejer som rider efterfrågar. Majoriteten tyckte nämligen att det är mycket viktigt att få kunskaper om kost, hälsa och träning när man håller på med ridning. Det är också möjligt att självbilden hos 28 svensk idrottsforskning 3/2014

4 de som rider kompliceras av ett synsätt utanför ridsporten om att ridning är något slags kvasisport. Detta synsätt aktualiserades i svenska medier då Rolf-Göran Bengtsson en av de tävlingsryttare som rankas högst i världen med stor segermarginal tilldelades 2011 års Jerringpris. Journalisten Lasse Anrell ställde sig kritisk till att Rolf-Göran Bengtsson fått priset och skrev i en uppmärksammad krönika att det var hästen som borde fått priset eftersom det ju är den som hoppar (10). Därefter följde en debatt om hur kvinnodominansen påverkar synen på ridning (11). Ryttarna i TJEJ:ISKT verkar också vara medvetna om att tjejers idrottande ibland ses som mindre värd. En tjej resonerade så här då hon fick frågan om hur hon tror att andra ser på ridning: Ja, vad skulle det annars vara (om inte en idrott)? Hade det varit en majoritet av killar inom ridsporten hade detta inte hänt. Ridningen ses kanske i dag som tjejig och tjejer är inte lika sportiga som killar? Frågan är hur tjejer som ägnar en stor del av sin tid åt hästar och ridning påverkas av att deras idrott inte tas på allvar? Om det inte finns en tradition, vare sig inom ridsporten eller utanför den, av att betrakta ryttare som riktiga idrottare kanske inte heller tjejer som rider identifierar sig som det. Kanske kan det delvis förklara varför ryttarna verkade mindre intresserade än andra av en livsstil som tar hänsyn till den tränande kroppens behov. Utseendekrav och märkeshets En annan tänkbar förklaring till varför tjejer som rider har mer negativa förhållningssätt till sin kropp är att ridsporten och stallmiljön faktiskt inte alls är någon fristad från utseendefixering. Tvärtemot bilden av att hästtjejer är obrydda när det gäller utseende (12), var ryttare lika upptagna av sitt utseende som alla andra tjejer i projektet. En tredjedel uppgav att det var mycket viktigt för dem personligen att se så bra ut som möjligt när de är i stallet. Ryttarna utmärkte sig också eftersom de i hög grad upplevde sin idrott som kravfylld i relation till kropp och utseende. När vi närmare undersökte vad dessa krav bestod i framkom att en av fyra kände sig starkt pressad att se bra ut och att vara smal. Sådana krav var till och med något starkare hos ryttarna än inom gruppen tjejer som utövar riskidrotter. Utseendekraven inom ridsporten hade också med själva ridningen att göra. Ryttarna talade till exempel om uttalade viktgränser för vilka hästar man får lov att rida, att man inte får vara för lång, eller att man på något annat sätt ser oproportionerlig ut på hästen. I synnerhet vittnade ryttarna om en märkeshets inom ridsporten. En slående majoritet, över 80 procent, rapporterade att det finns ett starkt socialt tryck att ha rätt kläder och utrustning. Det är dubbelt så många i jämförelse med deltagarna inom andra idrotter. I intervjuer delgavs flera anekdotiska exempel på hur märkeshetsen kommer till uttryck: Populära hästbloggar där man postar bilder på dagens outfit och där det är viktigt att beskriva vilka märken som visas upp. Kommentarer i stallet om att ryttarens och hästens utrustning inte matchar. Dressyrtävlingar och stilhoppningar där man menar att de som tävlar med loggor på kläder och utrustning fått högre poäng. Ordvalet materialistisk sport återkom flera gånger när ryttarna beskrev ridsporten, och många ställde sig kritiska till den märkeshysteri de såg runtomkring sig. Inte högre risker över tid För att nyansera ovanstående fynd är det viktigt att lyfta fram de övergripande mönster som vi observerat över tid. Longitudinella analyser visar nämligen att kroppsuppfattningen hos dem som idrottar blir mer positiv över tid, oavsett typ av idrott (13). Det verkar alltså bättre för kroppsuppfattningen att hålla på med idrott än att inte göra det alls. En anledning till detta kan alltså vara att tjejer som idrottar blir bättre rustade att stå emot orimliga kroppsideal eftersom de lär sig att se på kroppen på ett lite annat sätt. En av ryttarna kommenterade sin kropp så här: Min kropp är inte perfekt och kanske inget skönhetsideal, men den tillåter och hjälper mig att hålla på med det jag älskar, hästarna. Hennes beskrivning illustrerar på ett fint sätt en hållning som vi vet utmärker positiv kroppsuppfattning, nämligen förmågan 3/2014 svensk idrottsforskning 29

5 Referenser 1. Hausenblas, H. A. mfl. Psychology & Health : Lindén Hirschberg, A. Svensk Idrottsforskning : Thompson, R. A. mfl. Eating disorders in sport Cash, T. Body image Guilford. 5. Riksidrottförbundet. Idrotten i siffror Forsberg, L. Att utveckla handlingskraft Sundgot-Borgen, J. Medicine and Science in Sport and Exercise : Lunde, C. mfl. Body image, sport appearance pressure, and pathogenic weight control among equestriennes Insänt manuskript. 9. Ridsportförbundet. Code of conduct. www3.ridsport.se/ ImageVault/Images/id_8413/ ImageVaultHandler.aspx 10. Anrell, L. Alla var saggiga igår, utom Loket Andersson, P. Vi skrämmer sportjournalisterna. www. hippson.se. 12. Ridsportförbundet. Stallet. En jordnära ledarskola. www3. ridsport.se/imagevaultfiles/ id_342/cf_559/stallet-enjordn-raledarskola.pdf 13. Lunde, C. Is sport participation among high school girls a protective factor against the development of body image concerns? forskning/publikation?publicationid= Frisén, A. m.fl. Projekt perfekt att se kroppen utifrån ett funktionellt perspektiv (14). Men, longitudinella analyser visar också att det är viktigt att ta tjejers upplevelser av utseendefixering inom idrotten på allvar. De som kände att det fanns starka krav på kropp och utseende inom sin idrott löpte högre risk att problem med mat och ätande eskalerade. Vid uppföljningen av studien var det också en större andel av dem som hade slutat idrotta. Dessa fynd understryker vikten av att motverka att en utseendefixerad, och potentiellt smittsam (2), subkultur uppkommer inom såväl ridklubbar som andra idrottsföreningar. Stort behov av mer kunskap TJEJ:ISKT är det första projektet som närmat sig denna typ av frågor bland tjejer som rider. Vad som är viktigt att betona är att ryttarna i projektet framför allt rekryterats från större ridklubbar i Sveriges storstadsregioner. Det är möjligt att tjejer som rider på stall och ridskolor på mindre orter kan ha andra upplevelser och erfarenheter av ridsporten. Med detta sagt är det också viktigt att poängtera att ryttarna i detta projekt inte skiljer ut sig när det gäller resurser och bakgrund de hade exempelvis inte en högre socioekonomisk status än andra deltagare. De fynd som rapporterats i denna artikel ger en tydlig fingervisning om att bilden av stallet som en fristad från utseendefixering och hästtjejer som obrydda om sitt utseende behöver revideras. Ett nödvändigt fortsatt arbete är att fördjupa förståelsen av det som delgetts oss i detta projekt. På vilka sätt förmedlas till exempel den utseendepress som många tjejer som rider känner av, och av vem? Särskilt angeläget är förstås att hitta effektiva sätt att arbeta för att främja att tjejer som rider utvecklar mer positiva förhållningssätt till kropp och hälsa. Prenumerera! ÅRGÅNG 23 Kontakt ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG 23 Underskatta inte vardagens aktiviteter Holmberg prisas för skidframgångar Så påverkar alkohol prestationen TEMA: Idrottens etiska utmaningar Arne Ljungqvist om kampen mot dopning TEMA: Innebandy Historien om ett svenskt under Kartläggning av elitens skador Ny modell för spelarutveckling Bör kvinnor elitidrotta? VM-special: Ny fotbollsforskning om fel fot Den nödvändiga distansträningen Är sponsorer överskattade? KBT mot kvacksalveri En helårsprenumeration med fyra nummer kostar 200 kr. Beställ på 30 svensk idrottsforskning 3/2014

Lång och biffig men lätt och smal

Lång och biffig men lätt och smal Lång och biffig men lätt och smal I simningen vill man se biffig ut, men när man är i skolan vill man inte se så biffig ut. Så säger Jenny, simmare. En perfekt idrottskropp följer inte alltid utseendeidealen.

Läs mer

Man mår bättre, får mer muskler och ser bättre ut

Man mår bättre, får mer muskler och ser bättre ut Man mår bättre, får mer muskler och ser bättre ut I en tid där missnöje med den egna kroppen är norm är det intressant med studier som visar att personer som idrottar har en mer positiv kroppsuppfattning.

Läs mer

Text och språkanalys Att bearbeta och följa upp journalistisk text

Text och språkanalys Att bearbeta och följa upp journalistisk text Text och språkanalys Att bearbeta och följa upp journalistisk text Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Läs mer

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Alexander Sovré & Fredrik Robertson, Kantar Sifo 2017-03-23 P-1535501 Sammanfattning Den här rapporten visar med hjälp

Läs mer

Från gentlemannaryttare till hästtjej

Från gentlemannaryttare till hästtjej Från gentlemannaryttare till hästtjej Ridsporten 100 år Susanna Hedenborg Två processer: 1. Från armé och överklass till folklig 2. Från manlig till kvinnlig 2010 05 04 Den svenska ridsporten är den speciell?

Läs mer

Låg kunskap om trötthet ger tröttare idrottare

Låg kunskap om trötthet ger tröttare idrottare Låg kunskap om trötthet ger tröttare idrottare En intervjustudie med idrottare och deras tränare visar på likheter, men också en del intressanta skillnader i sättet att se på trötthetsbegreppet. Artikeln

Läs mer

Inger Eliasson, Fil. Dr., Pedagogik Idrottshögskolan Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet

Inger Eliasson, Fil. Dr., Pedagogik Idrottshögskolan Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet IDROTT HELA LIVET ÖREBRO 2015 ÄH, NU LÄGGER JAG AV! OM UNGDOMAR SOM SLUTAR MED IDROTT Inger Eliasson, Fil. Dr., Pedagogik Idrottshögskolan Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet Foton: Mats Ragnarsson

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Fördjupningsarbete Steg 3. Kissing Spines

Fördjupningsarbete Steg 3. Kissing Spines Fördjupningsarbete Steg 3 HT 2010 Kissing Spines Av: Jessica Ohlson Inledning Jag har valt att skriva mitt fördjupningsarbete om kissing spines. Min huvudsakliga fråga är om den hästskötsel som normalt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

GYMNASTIKFORUM 2015. #gymnastikforum2015

GYMNASTIKFORUM 2015. #gymnastikforum2015 GYMNASTIKFORUM 2015 #gymnastikforum2015 Tidiga skrifter Från Linggymnastik till aerobics: En studie om Svenska Gymnastikförbundets föreningar, ledare och ledarutbildning (1993) Det ger en kick att stå

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Stallet en jordnära ledarskola

Stallet en jordnära ledarskola Stallet en jordnära ledarskola Färska fakta kring forskning om stalltjejer 1 Hjältar i en kompromisslös värld Gemenskapen och kommunikationen med både hästar och kompisar i stallet bär på en inneboende

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna Idrottslärare vill ha tv-spel lektionerna Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att lärarna är positiva till spelen. Men om så

Läs mer

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Sundsmåla gård ligger några mil söder om Linköping. Här bor familjen Rinné, en riktig hästfamilj, där mamma Gunnel ridit i hela sitt liv, pappa Claes

Sundsmåla gård ligger några mil söder om Linköping. Här bor familjen Rinné, en riktig hästfamilj, där mamma Gunnel ridit i hela sitt liv, pappa Claes Sundsmåla gård ligger några mil söder om Linköping. Här bor familjen Rinné, en riktig hästfamilj, där mamma Gunnel ridit i hela sitt liv, pappa Claes har ridit och sen Jonas som är hoppryttare och systern

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Välkommen! Har du koll påp. din. Snacka med dina grannar Vad betyder ordet Självk för r dig? Hur kan vi utveckla. lvkänsla? sluta eller fortsätta

Välkommen! Har du koll påp. din. Snacka med dina grannar Vad betyder ordet Självk för r dig? Hur kan vi utveckla. lvkänsla? sluta eller fortsätta Välkommen! Vad är r Snacka med dina grannar Vad betyder ordet Självk lvkänsla för r dig? Har du koll påp din Vad är r Vad väljer v du att börja, b sluta eller fortsätta tta med? Vad är r egenskapen att

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus 1 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa livsstil Friluftsliv utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika idrotter, inomhus utomhus, samt danser

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Mål Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en

Läs mer

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Barnidrotten och barnrättsperspektivet Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet SVEBI Karlstad 2011

Läs mer

Stereotypa föreställningar om idrottsflickan

Stereotypa föreställningar om idrottsflickan Stereotypa föreställningar om idrottsflickan I idrotten produceras föreställningar om flickor. De är på ett visst sätt, de är missgynnade och vill vissa saker. Med det synsättet förefaller det logiskt

Läs mer

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

en barnläkares perspektiv

en barnläkares perspektiv Idrott för barns/ungdomens bästa en barnläkares perspektiv ulrika.berg@karolinska.se leg läk, med dr Specialist i barn och ungdomsmedicin, Sthlm Astrid Lindgrens Barnsjukhus Adolescensen (10-cirka 21 år)

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

Idrott, genus & jämställdhet

Idrott, genus & jämställdhet Idrott, genus & jämställdhet Elittränarutbildningen 4 oktober jenny.svender@rf.se Centrala teman Könsnormer inom idrotten Så blir vi till Genus kroppslighet Sexualisering inom idrotten Genus - ledarskap

Läs mer

KAPITEL 2 Sammanfattning

KAPITEL 2 Sammanfattning KAPITEL 2 Sammanfattning 14 detta avsnitt sammanfattar vi rapportens huvudresultat. I arbetet med rapporten har ett antal delstudier genomförts av Ungdomsstyrelsen samt av externa forskare och utredare.

Läs mer

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg.

Läs mer

Tillsammans för en fotboll fri från alkohol, narkotika, doping och tobak!

Tillsammans för en fotboll fri från alkohol, narkotika, doping och tobak! Tillsammans för en fotboll fri från alkohol, narkotika, doping och tobak! Vår gemensamma ANDTS-Policy ANDTS? ANDTS står för Alkohol-Narkotika-Doping-Tobak och Spel. Varför? De allra flesta barn och ungdomar

Läs mer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer Nätmobbing Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Leg. Psykolog & Doktorand Sofia Berne Definition: En person är nätmobbad när han eller hon, flera gånger blir utsatt för elaka handlingar

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus 1 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa och livsstil Friluftsliv och utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika idrotter, inomhus och

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Skador vanligt på Sveriges Riksidrottsgymnasier

Skador vanligt på Sveriges Riksidrottsgymnasier Skador vanligt på Sveriges Riksidrottsgymnasier Skadeförekomsten hos unga idrottare på Sveriges Riksidrottgymnasier (RIG) har kartlagts under två års tid. Studiens resultat visar att många av ungdomarna

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Läsnyckel Glimma Långritten av Marie Helleday Ekwurtzel illustrerad av Lena Furberg

Läsnyckel Glimma Långritten av Marie Helleday Ekwurtzel illustrerad av Lena Furberg Läsnyckel Glimma Långritten av Marie Helleday Ekwurtzel illustrerad av Lena Furberg Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus 1 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa livsstil Friluftsliv utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika idrotter, inomhus utomhus, samt danser

Läs mer

ridsportens betydelse för unga tjejers identitetsskapande

ridsportens betydelse för unga tjejers identitetsskapande Hästar är mitt liv! ridsportens betydelse för unga tjejers identitetsskapande Det är både dyrt och tidskrävande att hålla häst och att rida. Ändå är det många som rider, antingen på ridskola eller på egna,

Läs mer

Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta?

Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta? Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta? Artikel i svensk Idrott, nr 2 1998. Flickor i låg- och mellanstadieåldern håller på med idrott i nästan lika stor utsträckning som pojkar. När de kommer i tonåren

Läs mer

Idrottens utmaningar

Idrottens utmaningar Talangselektering Danderyds kommun seminarium 3 april, 2014 PG Fahlström, Linnéuniversitet Min bakgrund Tränare/Coach/Utbildare Idrottsvetare: lärare, forskare Att finna och utveckla talang Idrottens föräldrar

Läs mer

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Ämnets

Läs mer

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn olika aspekter strukturella attityder ekonomiska makt sexuella Doktorsavhandling Ungdomar som begår r sexualbrott

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

FAKTASAMMANSTÄLLNING FÖRENINGEN SMAL VERSION 2008-09-01

FAKTASAMMANSTÄLLNING FÖRENINGEN SMAL VERSION 2008-09-01 FAKTASAMMANSTÄLLNING FÖRENINGEN SMAL VERSION 2008-09-01 Tel: +46 (0) 0733 29 66 80 Sidan 1 av 7 SMAL Start Marketing All Looks Small Medium And Large Stop Marketing Anorectic Looks Följande fakta är sammanställt

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄNINGSLÄRA Ämnet träningslära har sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. I ämnet behandlas hur kroppen påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

Tre kondomer och en bedövad käke

Tre kondomer och en bedövad käke Tre kondomer och en bedövad käke DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Tre kondomer och en bedövad käke berättar en ung man om sina möten med skolungdomar som sex- och samlevnadsinformatör. Under informationspassen

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Tusen gånger starkare

Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare Intro: Vilka ord passar in på vår klass? o I par o Helklass o Paret väljer tre ord de är överens om Hur skulle du vilja att klassen skulle vara? o I par o I helklass o Paret väljer

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret.

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret. Arbeta vidare Utställningen HON, HEN & HAN visar hur normer kring kön påverkar våra handlingar och våra val. Den belyser också hur vi kan tänka annorlunda och arbeta för att förbättra situationen för både

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet 2017-03-27 Sammanfattning och slutsatser I denna rapport redogör vi för slutsatserna

Läs mer

Barnkonventionen Barnrättsperspektiv Barns behov. Fotbollens spela, lek och lär. Praktik

Barnkonventionen Barnrättsperspektiv Barns behov. Fotbollens spela, lek och lär. Praktik Barnkonventionen Barnrättsperspektiv Barns behov Fotbollens spela, lek och lär Praktik Peter Brusvik Utbildningsavdelningen Inriktning barn och ungdomsfotboll Spelarutbildning Tränarutbildning Projekt

Läs mer

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Sluta tafsa Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42516 Ämnen: Religion, Samhällskunskap Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 20 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Skolans

Läs mer

Uppgiften är uppdelad i 7 skriftliga delar, där varje del sträcker sig från 1 2 till 1 sida, skriftstorlek 12.

Uppgiften är uppdelad i 7 skriftliga delar, där varje del sträcker sig från 1 2 till 1 sida, skriftstorlek 12. Skapa en fiktiv person Du har nu jobbat i flera veckor med att bekanta dig med olika termer i språksociologin, samt diskuterat hur de kan användas. Nu är det dags att skapa en person utifrån din egen fantasi

Läs mer

6 Foto: Anette Andersson

6 Foto: Anette Andersson 6 Foto: Anette Andersson Föräldrapress Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det. Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska

Läs mer

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund Forma kroppen och maximera din prestation Om kost och träning på vetenskaplig grund Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol Viktförändring påverkar fett- och muskelmassa Eftersom muskelbalansen är beroende av

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: GYMNASIET LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda

Läs mer

Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner!

Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner! Hågelby Stallförening PRESSINFORMATION Tumba 5 Dec 2013 Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner! En sportverksamhet med majoriteten tjejer får inget aktivt stöd av Botkyrka Kommun trots

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Växjö Ridklubb NYHETSBREV

Växjö Ridklubb NYHETSBREV Växjö Ridklubb NYHETSBREV Till alla våra medlemmar nyheter från klubben november 2016 Med framtiden på dagordningen Mycket görs i vår förening för att ta hand om alla dagliga bestyr men också för att rikta

Läs mer

Slutrapport Projektets titel och projektnummer Rapportens författare Bakgrund

Slutrapport Projektets titel och projektnummer Rapportens författare Bakgrund Slutrapport Projektets titel och projektnummer De i stallet. Hästaktiva flickors upplevelser av utseendekulturen i stallet (H0947102) Rapportens författare Carolina Lunde, fil dr Psykologiska institutionen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Malin Gren Landell Fil dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut Avd för klinisk psykologi och socialpsykologi BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Ladda ned/beställ från www.sos.se/publikationer Vikten av kunskap om blyghet

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Hur ökar vi deltagandet hos nyanlända flyktingar? Projektledare: Anton Olofsson anton.olofsson@olif.se Fritids- och föreningslivet en arena

Läs mer

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5 tränare fokus Hur samverkar gruppens och ledarens egenskaper? Vad är motivationsklimat? Vilka skillnader finns mellan prestations- och resultatorienterat

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

INLEDNING. Liselott Kågström, Vd Safe Education Norden

INLEDNING. Liselott Kågström, Vd Safe Education Norden INLEDNING Träningstrenden som har svept över Sverige har knappast undgått någon. Träningen är inte längre bara en fritidsaktivitet, utan en del av vår moderna livsstil. Sju av tio svenskar tränar minst

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer