Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar."

Transkript

1 S p ecialplaceringsfond Danske Invest Emerging Markets Debt Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har godkänt dessa stadgar för fonden Stadgarna har tillställts Finansinspektionen för kännedom Dessa stadgar gäller fr.o.m Specialplaceringsfond Placeringsfondens namn är på finska Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Emerging Markets Debt, på svenska Specialplaceringsfond Danske Invest Emerging Markets Debt och på engelska Danske Invest Emerging Markets Debt Fund (AIF) (nedan Fonden). Fonden är en alternativ investeringsfond, som är en specialplaceringsfond enligt lagen om placeringsfonder. Avvikande från de begränsningar som gäller vanliga placeringsfonder i enlighet med den finska lagen om placeringsfonder kan Fonden placera sina samtliga tillgångar i fondandelar i en placeringsfond eller i andelar i ett fondföretag och som avvikande från vanliga placeringsfonder kan äga samtliga fondandelar i en placeringsfond eller samtliga andelar i ett fondföretag som utgör placeringsobjekt. 2 Fondbolag Fonden förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget företräder i eget namn Fonden och handlar på dess vägnar i frågor som rör Fonden samt utövar de rättigheter som hänför sig till Fondens tillgångar. Fondbolaget har av Finansinspektionen beviljad auktorisation att vara verksam som AIF-förvaltare. 3 Anlitande av ombud Fondbolaget kan lägga ut delar av sin verksamhet att skötas av ombud. Av fondprospektet framgår i vilken mån Fondbolaget anlitar ombud vid respektive tillfälle. 4 Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen (nedan Förvaringsinstitutet). 5 Placering av Fondens tillgångar Fondens tillgångar placeras i fondandelar i andra placeringsfonder och andelar i fondföretag. Fonden kan placera sina samtliga tillgångar i fondandelar i en placeringsfond eller i andelar i ett fondföretag. Placeringarna görs i placeringsfonder och fondföretag som placerar sina tillgångar globalt i räntebärande placeringsobjekt på tillväxtmarknaden (emerging markets). Målet med Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå värdeökning genom att diversifiera tillgångarna i överensstämmelse med lagen om placeringsfonder och Fondens stadgar. Fondens tillgångar placeras i: 1) Fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag som fått auktorisation i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska D a n s k e I n v e s t F o n d b o l a g A b R e g i s t r e r a d h e m o r t o c h a d r e s s H e l s i n g f o r s, K o l k a j s g r ä n d e n 2, D A N S K E B A N K FO- n u m m e r

2 ekonomiska samarbetsområdet och som med stöd av lagstiftningen i respektive hemstat uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirektivet. 2) Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom tolv månader och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Av Fondens tillgångar kan högst 20 procent placeras i inlåning i en och samma sammanslutning. Därtill kan Fonden köpa och sälja ickestandardiserade derivat, vars underliggande tillgång utgörs av valuta eller valutakurs. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, vars hemort finns i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid placering i ickestandardiserade derivatinstrument får riskexponeringen mot samma motpart inte överstiga 10 procent av Fondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut, och i fråga om andra motparter, 5 procent av Fondens tillgångar. Valuta- och valutakursderivat kan endast användas som skydd mot valutakursrisker. Som säkerhet för derivatinstrument kan sammanlagt högst 20 procent av Fondens tillgångar vara bundna. Fondens risker som hänför sig till derivat följs regelbundet upp med hjälp av analysprogram. Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar i sådana ovan i punkt 1 nämnda placeringsfonder och fondföretag, vilka i enlighet med sina stadgar eller sin bolagsordning kan placera mer än 10 procent av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag. Fondens tillgångar kan endast placeras i fondandelar i sådana placeringsfonder och i andelar i sådana fondföretag, vars årliga fasta förvaltningsarvode utgör högst 2 procent av placeringsfondens eller fondföretagets värde. Utöver detta fasta förvaltningsarvode kan för den placeringsfond och det fondföretag som utgör placeringsobjekt uppbäras avkastningsbundna arvoden. Fondens tillgångar kan också placeras i fondandelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fondbolaget uppbär förvaltningsarvode också för dessa placeringsobjekt, men av Fonden uppbärs i fråga om dessa placeringsobjekt inte arvoden för teckning eller inlösen. Fonden kan äga samtliga fondandelar i en placeringsfond eller samtliga andelar i ett fondföretag som utgör placeringsobjekt. Fonden skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten. Med Finansinspektionens tillstånd får Fondbolaget för Fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondsverksamheten uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 procent av Fondens tillgångar. 6 Fondandelsregister och fondandelar Fondbolaget för ett fondandelsregister över samtliga fondandelar och registrerar överföring av innehav av fondandelar. Fondandelarna kan uppdelas i bråkdelar. En fondandel består av hundratusen lika stora bråkdelar. Fonden kan omfatta både tillväxt- och avkastningsandelar. Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden omfattar fondandelsserier som avviker från varandra avseende förvaltningsarvodet. Varje fondandelsserie kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar i enlighet med vad Fondbolagets styrelse beslutar. Fondbolagets styrelse beslutar om de minimiteckningsbelopp som utgör förutsättning för teckning av respektive fondandelsserie och som framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan. Fondbolagets styrelse beslutar inom vilka landsomfattande marknadsområden respektive fondandelsserie kan tecknas. En fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar som beräknas i proportion till antalet fondandelar med beaktande av fondandelsseriernas och andelsslagens relativa värden. Om fondandelsägarens innehav till följd av en ny teckning eller ett fondbyte inom en enskild fondandelsserie överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningsbelopp, konverterar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckning det nya innehavet vid konverteringstidpunkten motsvarar. Om fondandelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av inlösen eller fondbyte inom en enskild fondandelsserie understiger minimiteckningen för ifrågavarande serie vid teckningstidpunkten, har Fondbolaget, med beaktande av ett jämlikt bemötande av fondandels- D A N S K E I N V E S T F O N D B O L A G A B 2 (6)

3 ägarna, rätt att konvertera innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckning storleken på innehavet motsvarar. De minimiteckningsbelopp som tillämpas bestäms i enlighet med det marknadsområde inom vilket fondandelarna har tecknats och en konvertering kan endast göras till fondandelsserier som hänför sig till ifrågavarande marknadsområde. På begäran av fondandelsägaren utfärdar Fondbolaget ett andelsbevis. Andelsbeviset kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan ställas endast till en namngiven fondandelsägare. Fondbolaget har av fondandelsägaren rätt att uppbära det arvode som framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan för utfärdande och distribution av andelsbeviset. 7 Teckning, inlösen och byte av fondandelar Uppdrag som gäller teckning och inlösen av fondandelar tas emot i Fondbolaget samt på de andra teckningsställen som fastställs av Fondbolagets styrelse. Uppgifter om fondandelarnas värden finns till allmänhetens förfogande varje bankdag från teckningsställena. Fondbolagets styrelse beslutar om minimiantalen och beloppen för teckning och inlösen. Fondandelar tecknas genom att ett uppdrag ges till Fondbolaget och teckningssumman betalas in till Fonden. En förutsättning för att teckningsuppdraget skall verkställas är att behövliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet har tillställts Fondbolaget. Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en teckning eller skjuta upp tidpunkten för dess verkställande, om bolaget inte har tillställts dessa uppgifter eller om teckningsuppdraget eller teckningen inte uppfyller kraven på teckningsuppdrag eller teckning i enlighet med stadgarna eller vid varje tidpunkt gällande fondprospekt. Fondbolaget har dessutom rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en teckning av skäl som har samband med kunden eller med kundens tidigare beteende, exempelvis kundens avtalsbrott, misstanke om oegentlighet, kundens teckning eller teckningsuppdrag i en exceptionell situation för fonden eller kundens oönskade placeringsbeteende, eller om det enligt fondbolagets uppfattning inte finns något verkligt behov av ett kundförhållande. Teckningsdag är den bankdag då teckningsuppdraget har tagits emot och registrerats hos Fondbolaget och teckningssumman står till Fondbolagets förfogande senast klockan finsk tid. Teckningspriset är det fondandelsvärde som beräknats för teckningsdagen. Med stöd av ett teckningsuppdrag som registrerats och/eller en teckningssumma som inkommit och som står till Fondbolagets förfogande efter klockan finsk tid görs teckningen följande bankdag. Antalet fondandelar som tecknas beräknas genom att teckningssumman, från vilken eventuellt teckningsarvode avdragits, divideras med fondandelens värde. Om den teckningssumma från vilken teckningsarvodet har avdragits inte är jämnt delbar med värdet på fondandelen och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar till närmaste lägre bråkdel av fondandelen och skillnaden läggs till fondkapitalet. Fondandelar inlöses genom att ett uppdrag ges och ett eventuellt andelsbevis lämnas in till Fondbolaget. Om Fondbolaget inte behöver sälja placeringsobjekt för inlösen, verkställs yrkan på inlösen som tagits emot och registrerats hos Fondbolaget senast klockan finsk tid till det fondandelsvärde som beräknas hos Fondbolaget för samma bankdag. Yrkan på inlösen som tagits emot och registrerats efter klockan finsk tid hos Fondbolaget verkställs enligt det värde som beräknas för följande bankdag. Inlösen skall ske omedelbart från Fondens tillgångar. Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av placeringsobjekt, skall försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två veckor från det att yrkan på inlösen framställdes hos Fondbolaget. Härvid verkställs inlösen till det fondandelsvärde som beräknats för den dag då medlen från försäljningen av placeringsobjekten har erhållits. Ovannämnda tidsgräns kan av särskilda skäl överskridas med tillstånd av Finansinspektionen. De medel som erhålls vid inlösen, med avdrag för eventuellt inlösenarvode, inbetalas på fondandelsägarens bankkonto den bankdag som följer efter den dag inlösen verkställts. Om en fondandelsägare byter ut fondandelar till fondandelar i en annan fond, som förvaltas av Fondbolaget och som kan tecknas vid samma tidpunkt och tillämpar samma tecknings- och inlösenförfarande, betraktas som inlösen- och D A N S K E I N V E S T F O N D B O L A G A B 3 (6)

4 teckningsdag den bankdag under vilken bytesuppdraget har mottagits och registrerats hos Fondbolaget senast kl finsk tid. En förutsättning för detta är ytterligare att den fond från vilket byte till en annan fond görs har de kontanta medel som behövs för bytet. I övriga fall verkställs byte till en annan fond som förvaltas av Fondbolaget även tidsmässigt såsom normal inlösen av fondandelar i den ägda fonden och teckning av fondandelar i en annan fond. Fondbolagets styrelse kan utfärda närmare anvisningar om teckning, inlösen och byte av fondandelar någon annanstans än i Finland eller i annan valuta än euro. 8 Avbrytande av teckning och inlösen Fondbolaget kan tillfälligt avbryta teckning och/eller inlösen av fondandelar, om detta krävs för att säkerställa fondandelsägarnas intresse eller lika rätt eller då tillförlitlig marknadsinformation inte finns att tillgå från huvudmarknadsplatserna för Fondens placeringsobjekt eller en väsentlig del av dem eller då den normala informationsförmedlingen är förenad med allvarliga störningar eller då andra särskilt vägande skäl föreligger för ett avbrott.. 9 Arvoden för uppdrag som gäller fondandelar Vid teckning av fondandelar avdrar Fondbolaget ett belopp motsvarande högst 2 procent av placeringssumman i arvode och vid inlösen ett belopp motsvarande högst 2 procent av fondandelens värde. För varje enskild teckningseller inlösentransaktion kan emellertid debiteras minst det minimiarvode som fastställts i den vid varje tidpunkt gällande prislistan för fonderna. Vid registrering av en överföring av en fondandel från en ägare till en annan uppbärs ett registreringsarvode för registreringen. Fondbolagets styrelse fastställer tecknings-, inlösen- och bytesarvodenas belopp samt storleken av arvodet för registrering av äganderätt. Närmare uppgifter om arvodena framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan. 10 Ersättningar som skall betalas från Fondens tillgångar Fondbolaget får i ersättning för sin verksamhet ett förvaltningsarvode, som varierar enligt fondandelsserie och vars belopp är högst 2 procent per år beräknat på Fondens värde. Arvodets belopp beräknas dagligen och avdras som Fondens skuld till Fondbolaget vid beräkningen av Fondens värde. Fondbolaget debiterar arvodet månatligen i efterskott. Fondbolagets styrelse fastställer storleken på det förvaltningsarvode som gäller vid respektive tillfälle per fondandelsserie. Det förvaltningsarvode som skall tillämpas vid respektive tillfälle framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan. Förvaltningsarvodet inkluderar förvarsarvode till Förvaringsinstitutet och ersättningar till ombud i enlighet med 3. För de fonder och fondföretag som utgör Fondens placeringsobjekt uppbärs förvaltnings- och förvarsarvode i enlighet med dessa fonders och fondföretags stadgar. 11 Beräkning av Fondens värde Fondens värde beräknas så att man från Fondens tillgångar drar av de skulder som hänför sig till Fonden. Fondens värde anges i euro. Fondens placeringsobjekt värderas till gällande marknadsvärde. I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med marknadsvärde det senaste publicerade värdet på fondandelen eller andelen som finns att tillgå klockan 7.00 finsk tid den bankdag som följer efter värderingsdagen i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om valutaderivat avses med gällande marknadsvärde i regel den senaste transaktionskursen på värderingsdagen klockan finsk tid. Om ett tillförlitligt marknadsvärde för ett placeringsobjekt inte finns att tillgå, värderas det enligt de objektiva kriterier som Fondbolagets styrelse har beslutat. Inlåningar värderas genom att den upplupna räntan läggs till kapitalet på det sätt som har fastställts av Fondbolagets styrelse. Värdet på Fondens placeringar i utländsk valuta omräknas i regel till euro enligt de köpnoteringar (spotkurs) som noteras i offentliga prisuppföljningssystem på värderingsdagen klockan finsk tid. 12 Beräkning av fondandelsvärdet Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller D A N S K E I N V E S T F O N D B O L A G A B 4 (6)

5 öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den avkastning som utbetalas på avkastningens betalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstämningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandelsserie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondandelsserie divideras med summan av antalet tillväxtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med relationstalet. Värdet på avkastningsandelen i respektive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie multiplicerat med relationstalet. 13 Utdelning av Fondens avkastning Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fattar beslut om beloppet av den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare. Stabilitet eftersträvas vid utdelningen av avkastning. Den avkastning som betalats på avkastningsandelarna avdras från det kapital i Fonden som hänför sig till avkastningsandelarna. På tillväxtandelarna utdelas ingen avkastning och deras värde förändras inte till följd av den avkastning som utdelas på avkastningsandelarna. Avkastningen utbetalas till de avkastningsandelsägare som finns antecknade i Fondbolagets fondandelsregister på den dag (avstämningsdag) som fastställts av Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Avkastningen inbetalas på det bankkonto som avkastningsandelsägaren uppgett och på den betalningsdag som fastställts av bolagsstämman, dock senast två veckor efter avstämningsdagen. Om ägaren till en avkastningsandel inte för Fondbolaget har uppgett ett bankkonto på vilket avkastningen kan inbetalas, återförs avkastning, som inte har lyfts inom fem år räknat från betalningsdagen, till Fondens tillgångar. 14 Fondens och Fondbolagets räkenskapsperioder Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. 15 Fondandelsägarstämma Ordinarie fondandelsägarstämma hålls årligen på en av Fondbolagets styrelse bestämd tid senast den 30 april. Vid den ordinarie fondandelsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande för stämman, som kallar en protokollförare. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare. 4. Konstaterande att stämman är laglig och beslutför. 5. Framläggande av Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelser, vilka har behandlats på Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. 6. Val av företrädare för fondandelsägarna till Fondbolagets styrelse i enlighet med Fondbolagets bolagsordning. 7. Val av en revisor och en suppleant för denne i enlighet med Fondbolagets bolagsordning. 8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till stämman publiceras i minst en rikstidning som utkommer i Finland tidigast fyra och senast två veckor före stämman. För att få delta i fondandelsägarstämman bör fondandelsägaren anmäla sig på det i möteskallelsen nämnda sättet och senast på den i kallelsen angivna dagen. En extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor eller fondandelsägare, som tillsammans innehar minst 5 procent av alla D A N S K E I N V E S T F O N D B O L A G A B 5 (6)

6 utelöpande fondandelar, skriftligen kräver det av Fondbolaget för behandling av ett uppgivet ärende. Varje hel fondandel i Fonden medför en (1) röst på fondandelsägarstämman. Om en fondandelsägares totala innehav i Fonden understiger en hel fondandel, har fondandelsägaren en (1) röst på fondandelsägarstämman. De ärenden som behandlas på stämman avgörs genom enkel röstmajoritet, med undantag av val, där de som fått det största antalet röster blir invalda. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens ståndpunkt, vid val lotten. En fondandelsägare får inte utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare på stämman förrän hans eller hennes fondandelar har registrerats eller han eller hon har anmält sitt förvärv hos Fondbolaget och uppvisat en utredning därom. Rätten att delta på fondandelsägarstämman och röstetalet på stämman fastställs utifrån situationen tio dagar före fondandelsägarstämman. För samtliga fonder som förvaltas av Fondbolaget hålls den ordinarie fondandelsägarstämman som en stämma, över vilken upprättas ett gemensamt protokoll. Valet av Fondbolagets styrelsemedlemmar samt revisorerna sker på det sätt som fastställs i Fondbolagets bolagsordning per fond. Beslut som gäller ifrågavarande val antecknas i det protokoll som upprättas över fondandelsägarstämman. I protokollet antecknas det totala fondinnehavet hos de andelsägare som deltagit i den ordinarie fondandelsägarstämman per fond. Uppgiften om de fondandelsägare som deltagit i fondandelsägarstämman förvaras i Fondbolaget. Över extra fondandelsägarstämma upprättas för varje fond ett separat protokoll. Om den ordinarie fondandelsägarstämman beslutar att hålla fondandelsägarstämman som en separat stämma för varje fond, upprättas över stämman ett separat protokoll för varje fond. 16 Fondprospektet, årsberättelser och delårsrapporter Fondbolaget upprätthåller för Fonden ett fondprospekt och ett faktablad. Fondprospektet innehåller den information som förutsätts i finska finansministeriets förordning om fondprospekt och faktabladet den information som förutsätts i lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens och Fondbolagets årsberättelser skall publiceras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång och Fondens halvårsrapport inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fondens stadgar, fondprospektet och halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser finns tillgängliga för allmänheten utan avgift på Fondbolaget under bolagets öppettider. 17 Ändring av Fondens stadgar Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. Ändringar av Fondens stadgar tillställs Finansinspektionen för kännedom. En ändring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att fondandelsägarna har delgetts ändringarna. Ändringarna anses ha kommit fondandelsägarna till kännedom den femte dagen efter det att meddelandet sänts per post till fondandelsägarna eller den dag då meddelandet publicerats i en rikstidning som utkommer i Finland eller sänts till fondandelsägaren med dennes samtycke per e-post eller via någon annan elektronisk kanal. Efter att stadgeändringen trätt i kraft gäller den samtliga fondandelsägare. Andra än ovannämnda meddelanden till fondandelsägarna delges fondandelsägarna på det sätt som ovan beskrivits i fråga om meddelande om stadgeändringar. 18 Överlåtelse av uppgifter Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter som berör fondandelsägarna i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. 19 Tillämplig lag och forum Tvister i anslutning till avtal i enlighet med dessa stadgar skall behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Om fondandelsägaren är en konsument, kan han eller hon vid tvister till följd av avtalet alternativt väcka talan mot Fondbolaget vid den tingsrätt i Finland inom vars domkrets han eller hon har sin stadigvarande hemort. På Fondbolagets och Fondens verksamhet samt avtal i enlighet med dessa stadgar tillämpas finsk lag. Om det förekommer avvikelser mellan de ursprungliga stadgarna (på finska) och denna inofficiella översättning, är de ursprungliga stadgarna gällande. D A N S K E I N V E S T F O N D B O L A G A B 6 (6)

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Basaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 22.11.2011.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Stil- och temaaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Nyckelfonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 18.10.2012. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 19.12.2012.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Aktiefonder på tillväxtmarknaden Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 16.5.2014. Dessa stadgar

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 28.4.2016.

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 30.5.2014 och gäller fr. o m 30.5.2014. 1 Placeringsfonden Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Dividend House European Small Cap (Fonden), på finska

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Sparbanken Småföretag -placeringsfond

Sparbanken Småföretag -placeringsfond 1 Sparbanken Småföretag -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Småföretag placeringsfond, på finska Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND 1 PLACERINGSFONDENS NAMN Placeringsfondens namn är Fondita European Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita European

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Kassa -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Långränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken Trend specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND Detta dokument är en översättning. Den finländska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska den 7.11.2011. Om det ursprungliga

Läs mer

SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR

SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR De gemensamma stadgarna för Sparbankens fonder har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. De gemensamma stadgarna gäller placeringsfonder

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2 JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 Finansinspektionen har fastställt JOM Silkkitie -placeringsfonds stadgar 6.3.2014, och de är i kraft

Läs mer

Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab

Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab 2 Fondbolaget och tillämpning av stadgarna... 2 3 Anlitande av ombud... 2 4 Förvaringsinstitut... 2

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

ÅLANDSBANKEN PLACERINGS- FONDER GEMENSAMMA STADGAR

ÅLANDSBANKEN PLACERINGS- FONDER GEMENSAMMA STADGAR 1 ÅLANDSBANKEN PLACERINGS- FONDER GEMENSAMMA STADGAR Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT

PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland.

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland. OBS! Endast den ursprungliga finskspråkiga version en är juridiskt gällande. Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA 1 / 9 SELIGSON & CO FONDBOLAG Stadgar för Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA Alla klockslag

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG Fondens gällande stadgar har givits Finansinspektionen i Finland till kännedom och de trädde i kraft den 30.10.2015. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG 1 Placeringsfondens namn och tillämpliga

Läs mer

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden HCP Black, på finska Erikoissijoitusrahasto HCP Black och på engelska Non-UCITS

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA 1 Placeringsfondens namn och syfte 2 Fondbolag 3 Användning av ombud Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden OP-Tillväxtmarknad Ränta, på

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK

PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med

Läs mer

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015. Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Läs mer

STADGAR. Placeringsfond Nordea Kina 1 (3) Fondens startdatum är

STADGAR. Placeringsfond Nordea Kina 1 (3) Fondens startdatum är STADGAR Fondens startdatum är 26.9.2005. 1 (3) Placeringsfond Nordea Kina Fondens gällande stadgar har fastställts 27.6.2016. Stadgarna gäller från och med 23.8.2016. 1 Placeringsfond Placeringsfondens

Läs mer

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.5.2014 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.9.2014.

Läs mer

Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader

Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader Placeringsfond Fondspecifika stadgar Fastställda av Finansinspektionen 19.7.2016 Placeringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader, på finska Sijoitusrahasto

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom.

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom. Fondens gällande stadgar har fastställts 25.02.2014. Stadgarna gäller från 30.05.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-HYRESINKOMST 1 Placeringsfondens namn Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden

Läs mer

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG Fondens gällande stadgar har givits Finansinspektionen i Finland till kännedom och de har trätt i kraft den 15.12.2016. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG 1 Placeringsfondens namn och tillämpliga

Läs mer

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 2.12.2013. Stadgarna gäller från 20.1.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-JAPAN Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de gemensamma

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Basaktiefonder Förenklat fondprospekt Det förenklade fondprospektet gäller fr.o.m. 31.3.2010. 1 INFORMATION OM FONDEN Placeringsfond Danske Invest Nordamerika

Läs mer

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 20.3.2014. Stadgarna gäller från 23.4.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-AMERIKA VÄRDE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Fastighet

Placeringsfond Danske Invest Fastighet Placeringsfond Danske Invest Fastighet Fonder med alternativa tillgångsslag Förenklat fondprospekt Det förenklade fondprospektet gäller fr.o.m. 3.6.2009. 1 INFORMATION OM FONDEN FONDENS RISKPROFIL Placeringsfond

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FONDERNAS STADGAR Enkelt är effektivt.

SELIGSON & CO FONDER FONDERNAS STADGAR Enkelt är effektivt. SELIGSON & CO FONDER FONDERNAS STADGAR 12.12.2010 Enkelt är effektivt. Seligson & Fondbolag Abp FONDERNAS STADGAR Den här publikationen omfattar stadgar för placeringsfonder förvaltade av Seligson & Co

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2003.05.21 Sparbanken Finland Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Finland-placeringsfond,

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Kompass Ränta

Placeringsfond Danske Invest Kompass Ränta Placeringsfond Danske Invest Kompass Ränta Nyckelfonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 18.10.2012. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 19.12.2012.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 12.1.2016. Stadgarna gäller från och med 1.3.2016. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2003.05.19 Sparbanken Kortränta Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Kortränta-placeringsfond,

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Ukraine

Placeringsfond Danske Invest Ukraine Placeringsfond Danske Invest Ukraine Aktiefonder på tillväxtmarknaden Förenklat fondprospekt Det förenklade fondprospektet gäller fr.o.m. 3.6.2009. 1 INFORMATION OM FONDEN Placeringsfond Danske Invest

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2013.03.18. Sparbanken High Yield Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2017.04.27. Stadgarna gäller från och med 2017.06.05. Sparbanken High

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Fondens gällande stadgar har fastställts Stadgarna gäller från STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN PRIMA

Fondens gällande stadgar har fastställts Stadgarna gäller från STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN PRIMA Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN PRIMA Fondens stadgar består av fondspecifika stadgar (1-2 ) och OP-Fondbolaget

Läs mer

STADGAR FÖR SPECI ALPLACERI NGSFONDEN OKOALPHA

STADGAR FÖR SPECI ALPLACERI NGSFONDEN OKOALPHA STADGAR FÖR SPECI ALPLACERI NGSFONDEN OKOALPHA 1 Placeringsfondens namn och syfte 2 Fondbolag 3 Användning av ombud Placeringsfondens namn är specialplaceringsfonden OKO Alpha, på finska OKO Alpha - erikoissijoitusrahasto

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 Specialplaceringsfondens namn och målsättningen med Fondens verksamhet Namn Specialplaceringsfondens namn är Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW 1 Placeringsfonden Fonden heter Specialplaceringsfonden UBView (nedan Fonden), på finska Erikoissijoitusrahasto UBView och på engelska UBView Non-Ucits Fund. Fonden är en

Läs mer

STADGAR. Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta 1 (3) Fondens startdatum är

STADGAR. Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta 1 (3) Fondens startdatum är STADGAR Fondens startdatum är 25.4.2000. 1 (3) Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta Fondens gällande stadgar har fastställts 13.4.2016. Stadgarna gäller från och med 6.7.2016. 1 Placeringsfond

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

ÅLANDSBANKEN TOMTFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 SPECIALPLACERINGSFONDENS NAMN OCH MÅLSÄTTNINGEN MED FONDENS VERKSAMHET Namn

ÅLANDSBANKEN TOMTFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 SPECIALPLACERINGSFONDENS NAMN OCH MÅLSÄTTNINGEN MED FONDENS VERKSAMHET Namn 1( 6 ) ÅLANDSBANKEN TOMTFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 SPECIALPLACERINGSFONDENS NAMN OCH MÅLSÄTTNINGEN MED FONDENS VERKSAMHET Namn Specialplaceringsfondens namn är Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond,

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING NUVARANDE BOLAGSORDNING Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning godkänt av bolagsstämman 24.8.2016 inte ännu registrerad i sin helhet 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område.

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område. Bilaga punkt 7.2 1 (6) Bolagsordningen som ändrats enligt styrelsens förslag ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA 1 Firma och hemort Bolagets firma är på finska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, på svenska

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

Fondbolaget kan anlita ombud för skötseln av sin verksamhet. I fondprospektet anges mera ingående i vilken utsträckning Fondbolaget anlitar ombud.

Fondbolaget kan anlita ombud för skötseln av sin verksamhet. I fondprospektet anges mera ingående i vilken utsträckning Fondbolaget anlitar ombud. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 26.05.2016. Stadgarna gäller från 30.6.2016. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY SHORT TERM Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer