Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Peter Roslund (S), ordf Harriet Leppäniemi (S), tj ers Helena Stenberg (S) Ulla Persson (FP), tj ers Rune Berglund (S) Birgitta Elfgren (S), tj ers fr.o.m. Roland Carlsson (S) 131 Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S) Agneta Nilsson (S) Brith Fäldt(V) Erik Berg (C) Ina Järlesjö (KD) Elisabet Berg (M) Johnny Åström (NS) Christer Lindström (S), tj ers, t.o.m. 130 Övriga deltagande Birgitta Elfgren (S), adjungerad ledamot vid t.o.m. 130 Lage Hortlund (M), adjungerad ledamot Mats Berg, kommmunchef Cåre Lundin, ekonomichef Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Elisabet Berg Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, onsdag 9 juni 2010 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Peter Roslund Elisabet Berg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 KS 99 Dnr 10/KS Medfinansiering av projektet Start Entreprenörskap och Företagande Beslut 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor 2011, 2012 och 2013 (totalt kronor) ur den tillväxtpolitiska reserven för medfinansiering av projektet Start - Entreprenörskap och Företagande. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer beviljar stöd. Sökande: Piteå Kommun - Tillväxtavdelningen Projektnamn: Start Entreprenörskap och Företagande Projektansvarig: Karin Lagesen Projekttid: till Anspråk: kronor under tre år Medfinansiärer/intressenter: Projektets finansiärer är Piteå Kommun, Skellefteå Kommun, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Europeiska regionala fonden. Totalt omsluter projektet kronor. Finansiärer Belopp 1 Piteå Kommun Skellefteå Kommun Region Västerbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Arbetsförmedlingen Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Totalt Piteå Företagarcentrum har under 14 år bedrivit i projektform nyföretagarutbildningar och kompetenshöjande åtgärder för befintligt näringsliv. Under alla år har utfallet varit väldigt bra varpå nuvarande Tillväxtavdelningen tycker att arbetsmetodiken är väldigt väl anpassad för vår kommun. Den utmaning som verksamheten ställts inför är krasst ekonomiska. Piteå Kommun har inte inom egen ram möjlighet att bedriva den metodik 1 Alla belopp är i svenska kronor

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 som utarbetats under dessa år. Dessutom saknas kompetens och metod för att arbeta med innovationer på ett sätt som är tillfredställande. Det finns också utvecklingsområden inom bl.a. kvinnligt nyföretagande och underlättandet av överlevnad efter start. För att möte dessa utmaningar på ett ekonomiskt långsiktigt sätt har avdelningen sökt samverkan med fyra kommuner, Gällivare, Kiruna och Skellefteå. Dessa tre valdes ut utifrån tidigare samverkan och liknande näringsstruktur. Efter förhandlingar har Skellefteå nappat och avdelningens bedömning är att efter denna projektperiod har ett så strömlinjeformad produktion så att en stor del av verksamheten kan övergå i annan finansiering. Redan nu kan vi se ekonomiska vinningar med en samverkan då finansieringen från kommunen föreslås minska med kronor på tre år. Projektet kommer att jobba med följande arbetsområden Rådgivning och inspiration, introduktion och information vad det innebär att starta företag. Innovationsrådgivning och förstudier. Rådgivning och affärsutvecklingsinsatser för blivande företagare. Föreläsningsserier, Workshops och temaseminarier riktade till nyföretagare och blivande företagare. Speciella insatser och rådgivning till ungdomar, kvinnor och utlandsfödda. Kuvösverksamhet för nystartade företag. Föreläsningar riktade till befintliga företag i samverkan med näringsliv och näringslivsorganisationer. Mentorskap för att underlätta generationsväxling och kompetensöverföring mellan generationer Nätverkande mellan företag i kommunen och i regionen. Dokumentation uppföljning, utvärdering och analyser av företagens överlevnad efter 1-3 år Tillväxtavdelningen anser att projektet ger stor effekt på det lokala näringslivet och är en bidragande del i en ökad tillväxt i regionen. Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 26 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 82

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KS 100 Dnr 10/KS Medfinansiering av projektet ESIS ElektronikSystem i regionala InnovationsSystem fas II Beslut 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor under perioden ( kronor per år) ur den tillväxtpolitiska reserven för medfinansiering av projektet ESIS ElektronikSystem i regionala InnovationsSystem fas II 2. Kommunstyrelsen överlåter till tillväxtavdelningen att inom befintliga ramar förhandla med projektet kring ytterligare medfinansiering i form av tid. 3. Beslutet gäller under förutsättning av Europeiska Regionala Fonden medfinansierar projektet. Reservation Erik Berg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande. Sökande: Luleå Tekniska Universitet, i samverkan med IUC Bothnia, IUC Norrbotten och Electropolis Projektnamn: ESIS Elektronik System i regionala Innovations System - Fas II Projektansvarig: Jerker Delsing Projekttid: till Anspråk: kronor i kontanter och kronor i tid Medfinansiärer/intressenter: Projektets tilltänkta finansiärer är ett tiotal kommuner i Norrbotten och Västerbotten samt Länsstyrelserna i länen och Norrbottens Läns Landsting, största finansiär är Europeiska regionala fonden. Projektet är så pass omfattande så en redovisning av finansiärer i exakta summor är omöjligt. Industrin/näringen har ett uttalat önskemål om att projektet ska nå 60 miljoner i budget, vilket är 20 miljoner mer än innevarande projektperiod Projektet jobbar utifrån tesen att inbyggd teknik blir allt viktigare och att våra företag bättre kan anpassa sig till detta genom Triple Helix samverkan. Projektets ursprung är EIS (kompetensuppbyggnad vid LTU) och Electropolis (kluster av elektronikföretag i Norrbotten). År 2008 startade en närmare samverkan i form av ett gemensamt projekt, då kallat ESIS, Piteå Kommun finansierar de projektet med kronor på tre år. Projektet arbetar utifrån tre operativa plattformar:

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 Industriplattform stärka industrierna, målgrupp är elektronik och produktägande företag. målet är att sammanföra teknikkompetenta företag med produktägande företag för att förädla en redan existerande produkt eller en helt ny. Forskningsplattform för att stödja utvecklingen i industriplattformen krävs kompetens på absolut toppnivå. Därför finns också en forskningsplattform, också kallad EISLAB Kompetens och utbildningsplattform inriktar sig mycket mot att höja intresset för teknikutbildningar, tanken är också att det inom ett systerprojekt bygga upp kompetensen inom företagen som produktutvecklar. Tillväxtavdelningen anser att projektet som nu i olika konstellationer pågått i sex år, har ett resultat för regionen som bedöms som väldigt bra. Nya produkter och utveckling av gamla har nått marknaden och trenden med embedded systems har visat sig vara korrekt, allt fler pratar nu om det som framtiden för tillverkande industri. Att skapa mervärde i redan existerande produktion är ett väldigt bra sätt att driva tillväxt. Kompetensen inom projektledning bedöms av avdelningen som väldigt god och avdelningen är övertygad om att ESIS FAS II kommer att leverera tillväxt för regionen. ESIS stödjer också och kommer att jobba aktivt för att teknik collage blir verklighet och en viss finansiering kan också vara möjlig för att stärka det arbetet. Nackdelen är att det inte finns så väldigt många företag i Piteå som är med i projektet. Tidigare har bl.a. Svalson varit delaktig, men inför nästa period har inget företag från Piteå engagerat sig ännu enligt projektansökan. Sammantaget är tillväxtavdelningen positiv till projektet för regionens räkning, direkt påverkan på Piteås företag bedöms dock som ringa. I relation med andra forskningsprojekt (TräIn och Process IT) är anspråket väldigt högt och målgruppen i Piteå ganska lite. Av den anledningen föreslår vi en kontant finansiering av projektet med kronor på tre år. Vad gäller övrig finansiering i form av tid vill vi lämna den frågan öppen för att i sådana fall lösa det inom redan existerande ramar, i samverkan med gymnasieskolan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 31 maj 2010, 83: 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor under perioden ( kronor per år) ur den tillväxtpolitiska reserven för medfinansiering av projektet ESIS ElektronikSystem i regionala InnovationsSystem fas II 2. Kommunstyrelsen överlåter till tillväxtavdelningen att inom befintliga ramar förhandla med projektet kring ytterligare medfinansiering i form av tid. 3. Beslutet gäller under förutsättning av Europeiska Regionala Fonden medfinansierar projektet.

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Erik Berg (C): Avslag på förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 26 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 83

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 KS 101 Dnr 10/KS Medfinansiering av projektet Välkommen till Piteå andra perioden Beslut 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor 2011, 2012 och 2013 (totalt kronor) ur den tillväxtpolitiska reserven för medfinansiering av projektet Välkommen till Piteå andra perioden. 2. Kommunstyrelsen överlåter till tillväxtavdelningen att förhandla med projektet om ytterligare medfinansiering i form av tid och övriga kostnader. 3. En fortsatt diskussion förs under projektperioden om integrering av Turistbyrån i föreningens verksamhet. 4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer beviljar stöd. Sökande: Piteå Presenterar ekonomisk förening Projektnamn: Välkommen till Piteå andra perioden Projektansvarig: Bo Sandström Projekttid: till Anspråk: kronor under tre år Medfinansiärer/intressenter: Projektets finansiärer är Piteå Kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten och Europeiska regionala fonden. Totalt omsluter projektet kronor. Finansiärer Belopp 1 Piteå Kommun Länsstyrelsen i Norrbottens län Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Totalt Arbetet med besöksnäringens utveckling fortskrider enligt den handlingsplan som kallas Gästboken. De utmaningar som togs fram i den är i allra högsta grad väsentliga fortfarande, även om en stor del förbättras. Ansökan lyfter upp följande: Gemensam säljkanal Svagt vinterutbud Lite paketeringar Dålig marknadskunskap Öka konferensförsäljning (ej ur Gästboken) 1 Alla belopp är i svenska kronor

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 För att göra detta lyfts två strategiskt vikta skeenden upp, dels att integrera Turistbyrån i föreningens verksamhet, och i viss mån även i ansökt projekt, och dels att öka en regional samverkan med övriga destinationer. För en framtida långsiktighet lyfts också väldigt tydligt upp föreningens möjligheter till att i större utsträckning vara provisionsbaserat. Tillväxtavdelningen anser att projektet som sådant har en bra och realistisk ansats, och det tidigare arbetet ger trygghet till vår inställning att Piteå Presenterar kommer att leverera bra saker till näringen och kommunen. Det är också väldigt viktigt att fortsatt regional samordning prioriteras, i högre utsträckning än tidigare. Något som på långsikt bedöms som absolut nödvändigt för att fortsatt kunna finansiera sin verksamhet. En svaghet är avsaknaden av privat finansiering, något som av ordföranden lyfts upp som ett prioriterat arbete utanför projektet. Det är tillväxtavdelningens uppfattning att ökat privat engagemang är avgörande för verksamhetens fortlevnad och skall därför vara prioriterat. Det kan dock vara klokt att lägga sådan finansiering utanför projektet då det dels inte växlas upp och är mer fria pengar för verksamheten, under innevarande period har det privata kapitalet varit ca kronor per år. Som projektet nu är skrivet förutsätts en sammanslagning med turistbyrån, tillväxtavdelningen delar inte uppfattningen att det är en nödvändighet. Vi kan dock se både positiva och negativa aspekter av en sådan utveckling. Tillväxtavdelningen anser också att projektet är exkluderande i den mån att företag som inte är anslutna till Piteå Presenterar inte heller kan ta del av verksamheten och införsäljningen av Piteå som turistort. Anspråket är satt till kronor per år, det är samma anspråk som under 2010 men kronor högre än dessförinnan. Det är tillväxtavdelningens uppfattning att privat finansiering måste öka, att regional samordning bör minska kostnaderna och att allmän återhållsamhet gäller på övriga projekt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 31 maj 2010, 84: 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor 2011, 2012 och 2013 (totalt kronor) ur den tillväxtpolitiska reserven för medfinansiering av projektet Välkommen till Piteå andra perioden. 2. Kommunstyrelsen överlåter till tillväxtavdelningen att förhandla med projektet om ytterligare medfinansiering i form av tid och övriga kostnader. 3. En fortsatt diskussion förs under projektperioden om integrering av Turistbyrån i föreningens verksamhet. 4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer beviljar stöd.

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Kommunstyrelsen anvisar kronor 2011, 2012 och 2013 (totalt kronor) till projektet. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Inga fler yrkanden ställs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen antar ordförandens förslag. Tillväxtavdelningen tjänsteskrivelse 26 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 84

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 KS 102 Dnr 10/KS Medfinansiering av projektet Internationellt direktflyg Luleå Airport Beslut 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor 2011 och kronor 2012 (totalt kronor) ur den tillväxtpolitiska reserven för medfinansiering av projektet Internationellt direktflyg Luleå Airport. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer beviljar stöd. Sökande: Visit Luleå Projektnamn: Internationellt direktflyg Luleå Airport Projektansvarig: Lars Lindberg Projekttid: Anspråk: kronor på två år Medfinansiärer/intressenter: Projektets finansiärer är destinationsbolagen och kommunerna i femkanten, Swedavia, Pite Havsbad, Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Norrbottens Läns Landsting och Europeiska Regionala Fonden. Totalt omsluter projektet kronor. Finansiärer Belopp 1 Piteå Kommun Luleå Kommun Boden Kommun Älvsbyns Kommun Kalix Kommun Länsstyrelsen i Norrbottens län Norrbottens Läns Landsting Swedavia Pite Havsbad Destinationsbolagen Europeiska regionala utvecklingsfonden Totalt Alla belopp är i svenska kronor

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Projektets mål är att upprätta ett direktflyg mellan främst London och Luleå, men även andra direktflyg internationellt. Projektet har pågått i drygt två år och har under den tiden hittat aktörer och upprättat samverkan. Detta har resulterat i att projektet upprättat ett partnerskap med ett antal nationella och regionala aktörer. Partnerskapet har i sin tur hittat ett flygbolag som kan tänka sig flyga linjen London Luleå två ggr i vecka. Men för att göra detta ställs ett antal motkrav, såsom marknadsföring av destinationen vid avreseort. Piteå kommun har tidigare under 2010 undertecknat en avsiktsförklaring att stötta ovanstående projekt. Avsiktsförklaringen var då på kronor, vilket är samma summa som medfinansieringen av nuvarande projekt. Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 26 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 85

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 KS 103 Dnr 10/KS Medfinansiering av projektet Luleå Airport internationell flygplats för person och frakt Beslut Kommunstyrelsen lämnar ansökan utan åtgärd eftersom projektägaren meddelat att en rekonstruerad projektansökan kommer att lämnas in vid ett senare tillfälle under hösten. Sökande: Projektnamn: Swedavia (fd. Luftfartsverket) Luleå Airport internationell flygplats för person och frakt Peter Oscarsson Projektansvarig: Projekttid: Anspråk: kronor på tre år Medfinansiärer/intressenter: Projektets finansiärer är Swedavia, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting, femkantens kommuner och Europeiska Regionala Fonden. Totalt finansiering uppgår till 185 miljoner kronor. Finansiärer Belopp 1 Piteå Kommun Luleå Kommun Boden Kommun Kalix Kommun Älvsbyns Kommun Swedavia Länsstyrelsen i Norrbottens län Norrbottens Läns Landsting Europeiska regionala utvecklingsfonden Totalt Kallax flygplats byggdes 1984 för en reglerad flygmarknad, vilket innebar att det gick ett antal flyg per dygn fördelat jämnt över tid. Idag är flyget oreglerat vilket har inneburit att flygen går då efterfrågan är störst (6-8 och åker merparten av resenärerna). I dag trafikeras flygplatsen av 1 miljon passagerare som, även för en reglerad marknad, är för stor för flygplatsen kapacitet. Med dagens flygmönster uppstår stora bekymmer vad gäller infrastrukturen på flygplatsen. Övriga utmaningar är den kraftigt höjda säkerhetskraven som tar större utrymme och skapar stora köer. Speciellt gäller detta flyg utanför Schengen och med planer på direktflyg till London aktualiseras 1 Alla belopp är i svenska kronor

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 bekymret. Beräkningar visar på att passagerarvolymen 2013 kommer att uppgå till 1,3 miljoner och då kommer logistiken att ytterligare försvåras. Kvalitén i resandet kommer att ta stryk om inget görs. Utöver detta kommer nya krav på flygplatser som vill ta emot väldigt stora plan. Taxibanan behöver exempelvis breddas. Projektet möter dessa utmaningar genom kraftiga investeringar genom två faser. Fas 1; ca 120 miljoner satsas på ombyggnationer av terminal för att möta 1,3 miljoner passagerare och de nya säkerhetskraven. Fas 2: ca 60 miljoner satsas på airside där breddning av taxibanor och parkeringsplatser för stora flygplan är stora poster. Tillväxtavdelningen anser att infrastruktur är kanske den viktigaste delen av offentlighetens förutsättningsskapande för tillväxt. I vår del av landet är flygplatsen kvalité och storlek av avgörande betydelse. Om behovet finns för en utbyggnad så är det till gagn för hela regionen. Avdelningen ställer sig dock frågande till om detta är en kommunal uppgift. Luleå Flygplats (Kallax) är en statligt prioriterad flygplats och bör då också vara statens uppgift att sköta. Länsaktörer går också kraftigt in och finansierar projektet enl. förslaget. Kommunal finansiering uppgår till 11,5 procent (då inkl. uppväxlad medfinansiering från EU). Om det är kommunstyrelsens uppfattning att kommunen ska medfinansiera statliga flygplatser så är det avdelningens uppfattning att Luleå Flygplatsen är prioriterad och förslaget blir då ett bifall till ansökan Ett motkrav bör då vara tillgång till reklamplats i nya terminalen under en relativ lång tid. Ytterligare en komplicerande omständighet är att i regionala fondens åtgärd som detta projekt vänder sig till finns ca 108 miljoner, då har inte förra omgångens anspråk på 70 miljoner dragits från då de inte beslutats förrän i juni. Tillsammans med detta anspråk på 92,5 miljon kommer åtgärden att vara stängd och vår framtida eventuella utbyggnad av Piteå Hamn försvåras. Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 26 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 86

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KS 104 Dnr 10/KS Medfinansiering av projektet LJUDIT Ljud som informationsbärare i industrin och tjänstetillämpningar Beslut 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor per år under perioden 2011, 2012 och 2013 (totalt kronor) ur den tillväxtpolitiska reserven för medfinansiering av projektet LJUDIT- Ljud som informationsbärare i industrin och tjänstetillämpningar. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer beviljar stöd. Reservation Erik Berg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Sökande: Projektnamn: Interaktiva Institutet, Sonic Studio LJUDIT Ljud som informationsbärare i industrin och tjänstetillämpningar Katarina Delsing Projektansvarig: Projekttid: Anspråk: kronor på tre år Medfinansiärer/ intressenter: Projektets finansiärer är Interaktiva Institutet, Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Piteå Kommun och Europeiska Regionala Fonden. Totalt omsluter projektet kronor. Finansiärer Belopp 1 Piteå Kommun Länsstyrelsen i Norrbottens län Interaktiva Institutet Europeiska regionala utvecklingsfonden Totalt Sonic Studios har under de senaste åren etablerat sig som ett högkvalitativt forskningscentrum för ljud och ljuddesign. Under samma period har intresset för ljuddesign ökat från andra kommersiella aktörer. Främst för att de visuella kanaler som hitintills används börjar vara full för användaren, dessutom har tekniska landvinningar och forskning skapat nya förutsättningar och gett ljud ett större erkännande som kommunikationsmedel än tidigare. 1 Alla belopp är i svenska kronor

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 Sonic vill undersöka hur ljuddesign för användarmiljöer kan utvecklas och vävas in i den totala designen av system, i syfte att minska visuell belastning och distraktion och för att ge en förbättrad upplevelse av individen. Efter att under ett antal år byggt upp sin kunskap vill nu Sonic var en del av värdekedjan i regionens företag och integrera sina kunskaper i främst tjänsteproduktion. Tidigare har man jobbat med fordonsindustrin, nu vidgar man sina målgrupper till Basindustrin (via Process IT, tittar på kontrollrummen främst) E-hälsa (via E-health in innovation centre, centrumbildning LTU) och spel/media främst mot forskning och utveckling som pågår i Skellefteå. Sammantaget handlar projektet om att tillsammans med andra aktörer inom utpekade målgrupper förädla arbetssätt eller produkter och tillsammans med SME:s i regionen föra ut dessa på en marknad. Tillväxtavdelnings uppfattning är att Sonic Studio är den aktör på Acusticum som bedriver tillämpad forskning i störst utsträckning och är av den anledningen en viktig aktör för området runt Acusticum och företagen inom kreativa näringar. Studion närmar sig nu i en mycket högre grad än tidigare det regionala näringslivet, något som kommer att gynna regionens utveckling kring kreativa näringar. Projektet är också till gagn för processindustrin, främst vad gäller arbetsmiljöfrågor, i regionen. Tjänstenäringens tillväxt har varit stark i västvärlden under senare år, i regionen har vi inte hängt med i samma takt. En sådan utveckling är alarmerande på lång sikt och även här ser avdelningen Sonics arbete som en tillgång. Sökt anspråk är något högre än föregående period, samtidigt som vi försöker vara återhållsamma. Av ovanstående anledningar föreslår tillväxtavdelningen en medfinansiering till projektet med kronor på tre år, vilket i sådana fall skulle vara en minskning med kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 31 maj 2010, 87: 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor per år under perioden 2011, 2012 och 2013 (totalt kronor) ur den tillväxtpolitiska reserven för medfinansiering av projektet LJUDIT- Ljud som informationsbärare i industrin och tjänstetillämpningar. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer beviljar stöd. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Med anledning av att medel, kronor, finns kvar i det tidigare projektet föreslås kommunstyrelsen anvisa kronor per år under

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 perioden 2011, 2012 och 2013 (totalt kronor) till projektet. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Erik Berg (C): Kommunstyrelsen anvisar kronor per år till projektet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen antar ordförandens förslag. Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 26 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 87

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KS 105 Dnr 10/KS Medfinansiering av projektet TräInnovationsNätverket (TräIN) Beslut 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor per år under perioden 2011, 2012 och 2013 (totalt kronor) ur den tillväxtpolitiska reserven för medfinansiering av projektet TräInnovationsNätverket (TräIN) Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer beviljar stöd. Sökande: Luleå Tekniska Universitet och IUC Norrbotten Projektnamn: TräInnovationsNätverket (TräIN) Projektansvarig: Lars Stehn Projekttid: Anspråk: kronor på tre år Medfinansiärer/ intressenter: Projektets finansiärer är regionala, kommunala och privata aktörer. Totalt omsluter projektet kronor. Finansiärer Belopp 1 Piteå Kommun Arvidsjaur Kommun Luleå Kommun Kalix Kommun Boden Kommun Gällivare Kommun Kiruna Kommun Pajala Kommun Älvsbyns Kommun Länsstyrelsen i Norrbottens län Norrbottens Läns Landsting Luleå Tekniska Universitet Byggmästarföreningen Företags monetära insatser Europeiska regionala utvecklingsfonden Totalt Alla belopp är i svenska kronor

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 TräIN inriktar sig på industriellt träbyggande, generellt menar man då hus eller lägenheter i trä som byggs industriellt (alltså inte lösvirke). Projektet är nu inne på sin andra period i dagens utformning och slutsatserna från innevarande period är att kommunikationen och samordningen mellan denna centrumbildning och andra program/projekt ska öka för att gynna industrierna i norr. Utmaningen är än tydligare nu än tidigare, det finns en marknad som ökar kraftigt, mycket pga av kommuner som ställer hårdare krav på klimatanpassat boende. Norrländska företag har en nackdel att ligga långt från kund, och bör därför vara bättre än sina konkurrenter vad gäller produktionseffektivitet. Utmaningen är alltså att hitta en effektiv produktion av klimatanpassade byggnader i trä. Denna utmaning möter projektet med fem olika områden Affärsutveckling syftar till att öka säljet och effektiviteten Produktutveckling syftar till att utveckla produkterna mot en mer klimatvänlig framtid Hållbart byggande syftar både till att minska produktionens åverkan på miljön och att se till att produktkoncepten möter EU:s klimatneutrala byggnadsregler Kompetensutveckling en stor del av personalen i näringen har låg utbildning, samtidigt är det svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering. Projektet ska fokusera på att öka kompetensen i näringen och att jobba för att vidareutbildningar intern för nya och gamla anställda ska synliggöras. Kommunikation på ett hållbart sätt öka kommunikationen med andra aktörer i samhället och på marknaden. I Piteå har vi en ganska stor andel företag som är målgrupp för detta projekt. En del av dessa har också medverkat i att främst utveckla sin produktion, kallat lean production. De företag som har och är medverkande i projektet just nu och i en framtid från Piteå är bl.a: Lindbäcks, Sieverts, Trisco, Polardörren, Boxmodul och Öjebyglas. Projektet stöttar också projektet Trästad 2012 genom att följeforska på områdens tillkomst och stötta i processen. Kommunens projektledare är väldigt positiv till TräIns deltagande inom projektet. Tillväxtavdelnings uppfattning är att i Piteå finns ett stort antal företag inom denna näring. Företagen utvecklas också generellt väl och är väldigt duktiga på att fortsatt utveckla sina produkter. TräIN är och kommer troligen att vara ett bra sätt att knyta forskning på området med Piteås företag, som i mångt och mycket är relativt små och därigenom inte själva hår råd med utvecklingsavdelningar. TräIN utgör på det sättet en extern utvecklingsavdelning för företag i regionen.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 Anspråket bedöms också i relation med andra projekt av den här digniteten som relativt litet. Därför är det avdelningens rekommendation att bifalla det sökta anspråket på kronor. Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 26 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 88

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KS 106 Dnr 10/KS Medfinansieringsansökan av Norrbotniabanan Plattform Beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer medfinansiering av Norrbotniabanan Plattform med kr år 2011, kr år 2012 och kronor år Medel anvisas ur den tillväxtpolitiska reserven. Bakgrund Norrbotniabanegruppens arbete har hittills varit mycket framgångsrikt och har bidragit till det flera positiva regeringsbeslutet (2004) rörande Haparandabanan och Norrbotniabanan. Gruppens arbete har också haft positiva effekter för Banverkets arbete med Norrbotniabanan. Regerings beslut om den Nationella transportplanen redovisades i slutet av mars Regeringen pekar särskilt ut viktiga stråk för näringslivets transporter och för arbetspendling däribland stråket Ostkustbanan - Ådalsbanan - Botniabanan - (Norrbotniabanan). I beslutet framkommer att det nya Trafikverket får i uppdrag att tillsammans med regionen och näringslivsintressenter pröva förutsättningarna för medfinansiering för sträckan Piteå - Skellefteå. Vidare är beslutat att järnvägssträckan mellan Umeå och Dåvamyran (kraftvärmeverk 9 km nordost om Umeå centrum), kommer att byggas och att detta görs med Norrbotniabanestandard. Men mycket arbete återstår att göra för att få klartecken för byggstart sträckan Piteå- Skellefteå och klartecken för hela sträckan. Det finns ett fortsatt stort behov av såväl informationsinsatser som fördjupningar och spridning av kunskapen om Norrbotniabanan, för att säkra att hela Norrbotniabanan kommer till utförande. Sökande: Norrbotniabanegruppen Projektnamn: Norrbotnibanan Plattform Projektägare: Piteå kommun Projekttid: Medfinansiärer/ intressenter: Projektet föreslås finansieras av Norrbottens läns Landsting, Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Västerbotten, Luleå Kommun, Bodens Kommun, Piteå Kommun, Kalix Kommun Haparanda Stad, Skellefteå Kommun, Robertsfors Kommun, Umeå Kommun samt privata finansiärerna; Smurfit Kappa Kraftliner, SCA Packaging, Boliden Mineral AB, Outokumpu Stainless AB, Billerud Karlsborg AB, SSAB Tunnplåt, Ferruform. Totalt omsluter projektet kronor.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Kommunstyrelse. Kommunchef Mats Berg. Tillväxtavdelning Helene B Röckner

Kommunstyrelse. Kommunchef Mats Berg. Tillväxtavdelning Helene B Röckner Tillväxt Piteå 2011 Kommunstyrelse Kommunchef Mats Berg Tillväxtavdelning Helene B Röckner Strategiskt näringslivsarbete Marknadsföring/Varumärke Start entreprenörskap och företagande Go Business - Acusticum

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillväxtutskottet 2009-04-21 1-5 Plats och tid Biblioteksgatan 4, Kramfors kl 10.00-12.00 ande Jan Johansson (S), ordf Micael Melander (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V), tj. ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-14.30 ande Peter Roslund (s), ordf Johnny Åström (ns) Helena Stenberg (s) Ulla Persson (fp), tj ers Lars-Olof Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Tillväxtavdelningen. Verksamhet 2012

Tillväxtavdelningen. Verksamhet 2012 Tillväxtavdelningen Verksamhet 2012 Kommunstyrelse Kommunchef Mats Berg Tillväxtavdelning Helene B Röckner Strategiskt näringslivsarbete Starta/Etablera/Utveckla Näringsliv för unga Kompetensförsörjning

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-11-13, kl 1300-1500. ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Anita Sköld, M,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 734 (742) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, kl. 16:00-16:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jeanette Wäppling (V) Lars

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-17 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Regis Cabral Justeringens tid och plats Stadshuset, Samhällsbyggnad stab, 2013-05-15

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid ande Övriga deltagare Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 21 april kl. 09.30 12.30 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer