SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Tekniska nämnden (19) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden Berit Ulander (S) Leif Jonsson (S) Aliki Karlsson (S) Annika Elofsson (V) Sigge Synnergård (FP) Lars Wilhelmsson (C) Övriga deltagande Ersättarna; Ingmar Sten (S), Susanne Johansson (S), Stig Olov Axelsson (FP) samt sekreterare Berit Jalakas, teknisk chef Kjell Jacobsson, park- och fastighetschef Christer Iwemyr 93-95, ekonom Manuel Vilela 96. Närvarorätt Utses att justera att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Annika Elofsson (V) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 november 2011 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Berit Jalakas Ordförande Justerande Kjell Ivemyr (S) Annika Elofsson (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Tekniska nämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Berit Jalakas

2 Tekniska nämnden (19) TN 90 Saneringsplan för spillvattennätet som är anslutet till Mölntorps reningsverk Dnr 141/10 Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut den 25 maj 2011 förelagt Hallstahammars kommun att inkomma med en saneringsplan för spillvattennätet som är anslutet till Mölntorps reningsverk. Ledningsnätet ska fortlöpande ses över i syfte att så långt som möjligt begränsa tillflöde av regn, grund- och dräneringsvatten till avloppsreningsverket samt förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten. Planen ska åtminstone innehålla åtgärder för minskat inläckage och en plan för hur minskad bräddning ska uppnås. Tekniska förvaltningen har anlitat en konsult, Miljö- och projekteringsbyrån i Mälardalen AB för att ta fram saneringsplanen. Konsulten har upprättat förslag till saneringsplanen daterad 15 oktober Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att godkänna saneringsplan för spillvattennätet som är anslutet till Mölntorps reningsverk och överlämna den till Länsstyrelsen i Västmanlands län. Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Teknisk chef

3 Tekniska nämnden (19) TN 91 Komplettering av tillståndsansökan för jord- och bergdeponi på fastigheten Tuna 1:21 i Hallstahammar till länsstyrelsen Dnr 45/08 Kommunens befintliga jord- och bergdeponi har nått sin maxgräns för hur mycket jord- och bergmassor som ryms på platsen. Tekniska nämnden beslutade den 25 mars bl a att till länsstyrelsen ansöka om tillstånd för jordoch bergdeponi på fastigheten Tuna 1:21. Länsstyrelsen har därefter begärt att ansökan skall kompletteras. Tekniska nämnden kompletterade ansökan i beslut den 13 juni Länsstyrelsen har bedömt att en del kompletteringar fortfarande är nödvändiga. Tekniska förvaltningen har begärt om att få förlänga tiden. Länsstyrelsen har beviljat att anstånd till sista november. SWECO Environment AB utarbetade tillståndsansökan samt tidigare komplettering och har nu arbetat fram förslag till ytterligare komplettering daterad 29 september Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 november 2011 bl a att byggoch miljöförvaltningen har granskat handlingarna och bedömer att ansökan behöver kompletteras av exempelvis andra slag av inert avfall (tegel, betong m m) likaså vad gäller mellanlagring av avfall till växtdelar. Hallstahammars kommun har för avsikt att vid deponin ta emot oförorenade överskottsmassor från schaktnings- och anläggningsarbeten inom kommunen och har därmed förslag på hur verksamheten kommer att drivas. Tekniska förvaltningen har bl a förslag på driftförhållanden, förslag till kontroll och skyddsåtgärder. Konsekvenserna av att tillstånd inte ges är att överskott på jord- och bergmassor transporteras till deponi utanför Hallstahammars kommun. Miljökonsekvensen av detta blir att det inte sker någon lokal påverkan till följd av förändrad naturmiljö och landskapsbild men däremot försämras resursutnyttjandet och en påverkan från transporter ökar. Deponin ökar möjligheten för entreprenörer och för kommunens egen verksamhet att hämta jord- och bergmassor vid de tillfällen då underskott på massor råder. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att som komplettering av tillståndsansökan för jord- och bergdeponi på fastigheten Tuna 1:21, till länsstyrelsen överlämna dels SWECO Environment ABs skrivelse daterad den 29 september 2011, dels tekniska förvaltningens skrivelse daterad den 8 november Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Teknisk chef Miljö- och renhållningsingenjören

4 Tekniska nämnden (19) TN 92 Arrendeavtal - Lf 2067 Linnea av IOGT-NTO i Kolbäck för godkännande Dnr 201/11 Park- och fastighetschefen anför att IOGT-NTO i Kolbäck vill arrendera ut Hallstahammars Kolbäcks Vallby 1:13 till tekniska nämnden under två år, 1 januari 2012 till 31 december 2013, för kronor per år. Kultur- och fritidsnämnden har i samverkan med Mälardalens dansklubb åtagit sig att hyra lokalen under arrendetiden varför inga kostnader belastar tekniska nämnden. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att godkänna arrendeavtal avseende fastigheten Hallstahammars Kolbäcks Vallby 1:13 enligt bilaga 1 92/201, samt att hyra ut fastigheten till kultur- och fritidsnämnden under samma avtalade tid. Exp till: Park- och fastighetschefen

5 Tekniska nämnden (19) TN 93 Hemställan om finansiering av byggprojekt vid Kantzowska gymnasiet Dnr 199/11 Kantzowska gymnasiet har för avsikt att starta ett projekt där eleverna bl a skall få en helhetsbild av husentreprenad. En del i projektet är att gjuta en platta i anslutning till skolans byggprogam. Kolbäcksådalens gymnasieförbund anhåller därför i skrivelse den 18 oktober 2011 om att tekniska nämnden skall bygga en betongplatta som sedan ska användas för att bygga hus eller huselement på. Kostnaden uppgår kronor inklusive moms. Kostnaden vill man få reglerad på hyran. Något utrymme finns inte i tekniska nämndens budget för en betongplatta. Nämndens budget pekar på ett underskott på ca kronor. Tekniska förvaltningen föreslår att projektet bör tas in i den nya gymnasieskolan som startar efter årsskiftet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november Annika Elofsson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att finansieringen av betongplattan ska ses över i samband med tecknande av det nya hyresavtalet. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden bifalla Annika Elofssons (V) återremissyrkande. således att återremittera Kolbäcksådalens gymnasieförbund hemställan om finansiering av byggprojekt vid Kantzowska gymnasiet. Exp till: Park- och fastighetschefen Kolbäcksådalens gymnasieförbund Ekonom

6 Tekniska nämnden (19) TN 94 Motion av Per Wernberg (C), Marianne Avelin (C) och Lars Wilhelmsson (C) avseende utbyggnad av väg/gatubelysning för förbättring av trafiksäkerheten i kommunen för yttrande Dnr 249/10 Kommunstyrelsen har översänt motionen av Per Wernberg (C), Marianne Avelin (C) och Lars Wilhelmsson (C) till tekniska nämnden för yttrande. Av motionen framgår: Redan i december 2002 framhöll jag i motion till fullmäktige vikten av att höja trafiksäkerheten genom utbyggnad av väg- och gatubelysningen i Hallstahammar. Efter det har alltför litet hänt. Efter två besök i Finland i somras där jag färdades långa sträckor både i norr och öster på vägarna lade jag märke till att man nästan alltid på genomfartsvägarna har vägbelysning genom byar och alltid utmed infarterna till alla större orter. Ofta har man också belysning utmed vägar som sammanbinder närliggande orter. Detta har medfört större trafiksäkerhet och trygghet. Översatt till förhållanden i vår kommun skulle det betyda krav på vägbelysning mellan exempelvis rondellen på Brånstaleden i Hallstahammar till Kolbäck via Eriksberg och väg 252 mellan VAFAB (Trångfors) och Borgåsund och gamla Västeråsvägen till Fjällsta. Jag har tidigare påpekat att den stora vägkorsningen med E18 vid Eriksberg måste få en speciellt utformad vägbelysning på högmaster vilket är regel i korsningar av den här storleken. Detta gäller också korsningen med E18 vid Sörstafors. De föreslagna belysningarna bör avsevärt kunna höja trafiksäkerheten i vår kommun. Sverige har halkat efter när det gäller belysning utmed våra vägar men Hallstahammar skulle kunna visa vägen till bättre trafik- och säkerhetsmiljö genom tydliga förbättringar och därmed kunna bli ett föredöme för andra kommuner. Inom Hallstahammars tätorter har visserligen en förbättring skett de senaste åren som ökat både trafiksäkerheten och den allmänna tryggheten även om mycket återstår att göra. Västeråsvägen saknar fortfarande modern belysning och på Trädgårdsgatan har lamporna hamnat i de uppväxande trädkronorna. Då Trafikverket svarar för stora delar av de berörda vägarna är det kommunens sak att föra fram krav till verket på vägbelysning. I de fall Trafikverket inte anser sig ha pengar till åtgärderna bör kommunen erbjuda lån till verket för att önskade resultat ska uppnås. Exempel på detta finns när Västerås stad ställde upp med lån för att få motorvägen ut till Västjädra byggd. Avesta och Norberg får på samma sätt i år riksvägen mellan de båda tätorterna ombyggd.

7 Tekniska nämnden (19) Forts TN 94 Avslutningsvis föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att snarast göra upp en plan för föreslagna arbeten samt ta kontakt med Trafikverket. Åtgärderna bör sedan utföras skyndsamt. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 november 2011 att man håller regelbunden kontakt med Trafikverket och påtalar kommunens önskemål. Någon plan på att låna ut pengar till Trafikverk för att möjliggöra att åtgärder tidigareläggs finns inte. I de centrala delarna har en gallring av träd påbörjats för att bl a belysningen skal bli bättre och en tryggare miljö skapas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att uttala att motionen skall anses besvarad med vad som anförs av tekniska förvaltningen i skrivelse den 7 november Exp till: Park- och fastighetschefen Kommunstyrelsen

8 Tekniska nämnden (19) TN 95 Motion av Monica Ridderström (KD) om förbättrad cykelparkering vid bussterminalen för yttrande Dnr 171/11 Kommunstyrelsen har översänt motionen av Monica Ridderström (KD) till tekniska nämnden för yttrande. Av motionen framgår: Ur både hälsofrämjande och miljömässiga aspekter är det bra att vi hallstabor både cyklar och använder kollektivtrafiken. Många tar sig till bussen med sin cykel och det är naturligtvis något vi politiker ska uppmuntra. Vid just bussterminalen som nyss fick sig en ansiktslyftning är cykelparkeringar ett problem. Ett sjuttiotal personer ställer sina cyklar där, men endast ett trettiofemtal cykelställ finns tillgängliga. Alla cykelställ är heller inte placerade i naturlig koppling till bussarna. När kraftiga vindar blåser liknar cykelparkeringen vid Terminalkiosken snarare ett sorts plockepinn än ett prydligt bussterminaltorg. När vi dessutom vet att cyklar kostar en slant är det nog visligt om kompletterande cykelställ installeras skyndsamt. Därför föreslår Kristdemokraterna i Hallstahammar Att Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på hur cykelparkeringen kan förbättras enligt ovanstående samt att installera kompletterande cykelställ. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2011 att man instämmer i att det saknas cykelparkeringar och att man har för avsikt att se över möjligheten att anlägga en ny cykelparkering vid bussterminalen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att uttala att motionen skall anses besvarad med vad som anförs av tekniska förvaltningen i skrivelse den 11 oktober Exp till: Kommunstyrelsen Park- och fastighetschefen

9 Tekniska nämnden (19) TN 96 Tekniska nämndens mål för perioden samt mål och budget Dnr 108/11 Av förslag till tekniska nämndens driftbudget framgår att flertalet verksamheter kan bedrivas i en större omfattning än under Små neddragningar under en följd av år innebär dock en försämrad standard på många av kommunens anläggningar. Asfalt- och fastighetsunderhållet har under flera år nämnts som otillräckliga. Reavinster från fastighetsförsäljningar möjliggjorde en acceptabel underhållsnivå. Dock förbättrar den riktade ramutökningen förutsättningarna. Men också på flera andra områden är anslagen otillräckliga. Bl a kan nämnas underhåll av lekplatser, gatuskyltar, gatumålning, gaturenhållning, gatubelysning, slamsugning av dagvattenbrunnar samt sly- och ogräsbekämpning. Det påverkar trafiksäkerheten, skadar asfalt, förorsakar översvämningar och ökar risken för skadeståndsanspråk på kommunen. Befarade obalanser har fått viss kompensation i 2012 års budget. Dock har den enskilda största obalansen, nämligen framtida uteblivna hyresintäkter till följd av det osäkra lokalbehovet på Kantzowska gymnasiet, ej kompenserats. Renhållningstaxan kommer oundvikligen att ses över i syfte att erbjuda självkostnadstaxor. Inför 2012 har VAFAB Miljö fastställt att grundavgiften per invånare höjs från 295:- till 340:-, samtidigt som insamlingsdelen är kopplat till ett index (R77:4) som har utvecklats kraftigt under det senaste året (+4,2%). Investeringsramen är på ca 49,8 MSEK, utav beloppet avses cirka 13,5 MSEK nyttjas av den skattefinansierade delen och 16 MSEK nyttjas av den taxefinansierade delen. Resterande 20,3 MSEK tas upp i uppdrag av kommunfullmäktige, socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november MBL-förhandling har ägt rum den 14 november 2011 varvid ingen erinran framfördes mot förslaget. Sigge Synnergård (FP) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att medel för en fullstor Tunbohall om 3 miljoner kronor skall tas upp i investeringsbudgeten. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergårds (FP) tilläggsyrkande.

10 Tekniska nämnden (19) Forts TN 96 således att anta nämndens mål för perioden och överlämna dem till kommunfullmäktige att fastställa mål- och budget för och överlämna dem till kommunfullmäktige, samt att indikatorer för målavstämningen beslutas på nämndens nästa sammanträde. Sigge Synnergård (FP) reserverar sig mot beslutet avseende investeringsbudgeten. Exp till: Kommunstyrelsen Ekonom

11 Tekniska nämnden (19) TN 97 Detaljplan (Pl 200) för del av Hallstahammar, Eriksberg V, Hallstahammars kommun för samråd Dnr 178/11 Syftet med detaljplanen är att planlägga området med ny lokalgata samt tillhörande gång- och cykelväg för att underlätta tillgång till planområdet både för nya exploatörer samt befintliga. Då detaljplanen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten kan enkelt förfarande användas. Planområdet ligger centralt i Eriksbergsområdet ovanför Eriksbergsgården. Den nya vägsträckningen är tänkt att ansluta till Eriksbergsvägen mitt emot Hallsta vägkrog och Statoil. I dagsläget används marken som åkermark och planområdet omfattar ca 5000 m². Tekniska förvaltningen anser att förslag till detaljplan anger lämplig markanvändning och att planförslaget kan bli föremål för enkelt samråd. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att godkänna att förslag till ny detaljplan Eriksberg V blir föremål för enkelt samråd 28 november 19 december Exp till: Planchefen

12 Tekniska nämnden (19) TN 98 Regler för inköp för tekniska nämnden Dnr 200/11 Det har konstaterats vid en granskning att rutinerna gällande avtal och inköp behöver förtydligas. Tekniska förvaltningen har upprättar förslag till regler som skall gälla för inköp framgent. Syfte är att få bättre kontroll på vilka som gör inköp samt hur gällande ramavtal efterlevs. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november MBL-förhandling har ägt rum den 14 november 2011 varvid ingen erinran framfördes mot förslaget. att fastställa regler för inköp enligt bilaga 1 98/2011. Exp till: Reglementspärmen Teknisk chef Park- och fastighetschef VA-chef Planchef Avdelningschef städ Inköpsavdelningen f k

13 Tekniska nämnden (19) TN 99 Yttrande till VA-nämnden över ansökan om nedsättning av förbrukningskostnad för vatten (målnr Va 302/11) Dnr 195/11 H G Hammarqvist Fastigheter AB har vid Statens Va-nämnd väckt talan mot kommunen om att va-avgiften skall sänkas till normal årsförbrukning. Man anser att förbrukningen/kostanden är för hög varför bolaget vill att va-nämnden skall fastställa att bolaget, för den debiteringsperiod som avslutades med självavläsning den 1 december 2010, inte är skyldigt att betala för mer än vad som svarar mot kubikmeters förbrukning. Va-nämnden bereder i föreläggande inkommen den 31 oktober 2011 kommunen att yttra sig över ansökan. Kommunen har beviljats anstånd att inkomma med yttrande till den 9 december Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande till Statens Va-nämnd över H G Hammarqvist Fastigheter AB ansökan om nedsättning av förbrukningskostnad för vatten. Exp till: Teknisk chef

14 Tekniska nämnden (19) TN 100 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden under 2012 Dnr 210 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att fastställa följande datum för tekniska nämnden: 23/1, 20/2, 19/3, 16/4, 21/5, 11/6, 20/8, 24/9, 22/10, 19/11 och 10/12, klockan 14.15

15 Tekniska nämnden (19) TN 101 Ny organisation för tekniska förvaltningen upphävande av nuvarande organisation samt beslut om inrättande/indragning av tjänster Dnr 287/10 Tekniska nämnden antog den 13 juni 2011 ny organisation för tekniska förvaltningen. Det beslutades att förvaltningen från och med den 1 januari 2012 ska bestå av följande avdelningar: beställnings- och planeringsavdelning, planavdelning, en avdelning drift produktion, samt en avdelning drift städ. Inför beslutet togs en beskrivning av den nya organisationen fram med en organisationsplan och en bemanningsförteckning. I den nya organisationen upphör avdelningarna park- och fastighet samt anläggningsavdelningen. Personalen inom dessa avdelningar flyttas till de nya avdelningarna enligt bemanningsförteckning. Tekniske chefen redogör i skrivelse för vilka tjänster som förändrads i den nya organisationen. Nya tjänster tillsätts när utrymme för dessa finns i personalbudgeten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november MBL-förhandling har ägt rum den 14 november 2011 varvid ingen erinran framfördes mot förslaget. att upphäva nuvarande organisation för tekniska förvaltningen den 31 december 2011, att dra in befattningar i enlighet med tekniske chefens skrivelse daterad , enligt bilaga 1 101/2011, att i enlighet med sitt tidigare beslut den 13 juni inrätta tjänster i enlighet bilaga 1 101/2011, att samtliga tjänster i upptagna i skrivelse från den 13 juni 2011anses vara återbesättningsprövade, samt att uppdra till tekniske chefen att bemanna den nya organisationen genom att i första hand erbjuda tillsvidareanställd personal, var tjänster dragits in, omplacering till befattningar i den nya organisationen samt se över nuvarande benämningar av tjänsterna. Exp till: Reglementspärmen Teknisk chef

16 Tekniska nämnden (19) TN 102 Ny renhållningsordning för Hallstahammars kommun Dnr 281/08 Nu gällande renhållningsordning med avfallsplan är fastställd av fullmäktige den 20 juni Ett förslag till ny renhållningsordning har arbetats fram för Hallstahammars kommun. Renhållningsordningen består av lokala föreskrifter för hantering av avfall. Föreskrifterna om avfallshantering innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall och jämförligt avfall samt slam från enskilda avloppsanläggningar. Förslaget till ny renhållningsordning har tidigare under hösten 2010 varit ute på samråd men på grund av de synpunkter som inkommit och omfattande ändringar skickades den ut på ytterligare ett samråd, kungörelse och utställning. Utställningstiden var fr o m den 5 september t o m den 3 oktober Inga yttranden med synpunkter inkom. Tekniska nämnden har 26 maj beslutat att föreslå fullmäktige att anta ny avfallsplan för kommunen. Fullmäktige har ännu inte behandlat ärendet då avfallsplanen är en del av renhållningsordningen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att med verkan fr o m den 1 januari 2012 och i tillämpliga delar upphäva sitt beslut den 20 juni och fastställa ny renhållningsordning för Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. Exp till: Kommunstyrelsen

17 Tekniska nämnden (19) TN 103 Parkeringsövervakning i Hallstahammars kommun Dnr 183/11 Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 september 2011 att det inkommer klagomål om felparkerade fordon i kommunen vilket resulterar i att parkeringsreglerna inte efterföljs. Hallstahammars kommun har ingen parkeringsövervakning på gatumark. Tekniska förvaltningen anser att för att upprätthålla säkerheten för kommunens invånare bör parkeringsövervakning ske inom kommunen. Kommunfullmäktige har den 25 maj fastställt avgift för felparkering inom kommun till 500 kronor för följande: Parkering där det är stannaförbud enligt lokala trafikföreskrifter Parkering där det är parkeringsförbud enligt lokala trafikföreskrifter Parkering på gång- och/eller cykelbana Parkering på övergångsställe Parkering i vägkorsning Parkering på busshållsplats och kollektivkörfält Parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad Parkering mot färdriktning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober att parkeringsövervakning skall ske inom Hallstahammars kommun. Exp till: Reglementspären Planchef Park- och fastighetschef

18 Tekniska nämnden (19) TN 104 Återbesättande av tjänst som rörläggare 100% vid VA-avdelningen Dnr 179/11 Chefen för VA-avdelningen anför i skrivelse den 7 oktober 2011 att nuvarande tjänsteinnehavare går i pension. Det anses inte möjligt att höja sysselsättningsgraden för någon annan för att täcka behovet. Om tjänsten inte återbesätts kan man inte hinna med att arbeta i den takt som investeringspaketet kräver. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober att medge återbesättande av tjänsten som rörläggare tillsvidare, 100 % vid VAavdelningen. Exp till: VA-chef

19 Tekniska nämnden (19) TN 105 Redovisning av meddelanden och delegeringsbeslut Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, klockan 14.30 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson (S)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer