SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Tekniska nämnden (19) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden Berit Ulander (S) Leif Jonsson (S) Aliki Karlsson (S) Annika Elofsson (V) Sigge Synnergård (FP) Lars Wilhelmsson (C) Övriga deltagande Ersättarna; Ingmar Sten (S), Susanne Johansson (S), Stig Olov Axelsson (FP) samt sekreterare Berit Jalakas, teknisk chef Kjell Jacobsson, park- och fastighetschef Christer Iwemyr 93-95, ekonom Manuel Vilela 96. Närvarorätt Utses att justera att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Annika Elofsson (V) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 november 2011 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Berit Jalakas Ordförande Justerande Kjell Ivemyr (S) Annika Elofsson (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Tekniska nämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Berit Jalakas

2 Tekniska nämnden (19) TN 90 Saneringsplan för spillvattennätet som är anslutet till Mölntorps reningsverk Dnr 141/10 Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut den 25 maj 2011 förelagt Hallstahammars kommun att inkomma med en saneringsplan för spillvattennätet som är anslutet till Mölntorps reningsverk. Ledningsnätet ska fortlöpande ses över i syfte att så långt som möjligt begränsa tillflöde av regn, grund- och dräneringsvatten till avloppsreningsverket samt förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten. Planen ska åtminstone innehålla åtgärder för minskat inläckage och en plan för hur minskad bräddning ska uppnås. Tekniska förvaltningen har anlitat en konsult, Miljö- och projekteringsbyrån i Mälardalen AB för att ta fram saneringsplanen. Konsulten har upprättat förslag till saneringsplanen daterad 15 oktober Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att godkänna saneringsplan för spillvattennätet som är anslutet till Mölntorps reningsverk och överlämna den till Länsstyrelsen i Västmanlands län. Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Teknisk chef

3 Tekniska nämnden (19) TN 91 Komplettering av tillståndsansökan för jord- och bergdeponi på fastigheten Tuna 1:21 i Hallstahammar till länsstyrelsen Dnr 45/08 Kommunens befintliga jord- och bergdeponi har nått sin maxgräns för hur mycket jord- och bergmassor som ryms på platsen. Tekniska nämnden beslutade den 25 mars bl a att till länsstyrelsen ansöka om tillstånd för jordoch bergdeponi på fastigheten Tuna 1:21. Länsstyrelsen har därefter begärt att ansökan skall kompletteras. Tekniska nämnden kompletterade ansökan i beslut den 13 juni Länsstyrelsen har bedömt att en del kompletteringar fortfarande är nödvändiga. Tekniska förvaltningen har begärt om att få förlänga tiden. Länsstyrelsen har beviljat att anstånd till sista november. SWECO Environment AB utarbetade tillståndsansökan samt tidigare komplettering och har nu arbetat fram förslag till ytterligare komplettering daterad 29 september Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 november 2011 bl a att byggoch miljöförvaltningen har granskat handlingarna och bedömer att ansökan behöver kompletteras av exempelvis andra slag av inert avfall (tegel, betong m m) likaså vad gäller mellanlagring av avfall till växtdelar. Hallstahammars kommun har för avsikt att vid deponin ta emot oförorenade överskottsmassor från schaktnings- och anläggningsarbeten inom kommunen och har därmed förslag på hur verksamheten kommer att drivas. Tekniska förvaltningen har bl a förslag på driftförhållanden, förslag till kontroll och skyddsåtgärder. Konsekvenserna av att tillstånd inte ges är att överskott på jord- och bergmassor transporteras till deponi utanför Hallstahammars kommun. Miljökonsekvensen av detta blir att det inte sker någon lokal påverkan till följd av förändrad naturmiljö och landskapsbild men däremot försämras resursutnyttjandet och en påverkan från transporter ökar. Deponin ökar möjligheten för entreprenörer och för kommunens egen verksamhet att hämta jord- och bergmassor vid de tillfällen då underskott på massor råder. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att som komplettering av tillståndsansökan för jord- och bergdeponi på fastigheten Tuna 1:21, till länsstyrelsen överlämna dels SWECO Environment ABs skrivelse daterad den 29 september 2011, dels tekniska förvaltningens skrivelse daterad den 8 november Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Teknisk chef Miljö- och renhållningsingenjören

4 Tekniska nämnden (19) TN 92 Arrendeavtal - Lf 2067 Linnea av IOGT-NTO i Kolbäck för godkännande Dnr 201/11 Park- och fastighetschefen anför att IOGT-NTO i Kolbäck vill arrendera ut Hallstahammars Kolbäcks Vallby 1:13 till tekniska nämnden under två år, 1 januari 2012 till 31 december 2013, för kronor per år. Kultur- och fritidsnämnden har i samverkan med Mälardalens dansklubb åtagit sig att hyra lokalen under arrendetiden varför inga kostnader belastar tekniska nämnden. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att godkänna arrendeavtal avseende fastigheten Hallstahammars Kolbäcks Vallby 1:13 enligt bilaga 1 92/201, samt att hyra ut fastigheten till kultur- och fritidsnämnden under samma avtalade tid. Exp till: Park- och fastighetschefen

5 Tekniska nämnden (19) TN 93 Hemställan om finansiering av byggprojekt vid Kantzowska gymnasiet Dnr 199/11 Kantzowska gymnasiet har för avsikt att starta ett projekt där eleverna bl a skall få en helhetsbild av husentreprenad. En del i projektet är att gjuta en platta i anslutning till skolans byggprogam. Kolbäcksådalens gymnasieförbund anhåller därför i skrivelse den 18 oktober 2011 om att tekniska nämnden skall bygga en betongplatta som sedan ska användas för att bygga hus eller huselement på. Kostnaden uppgår kronor inklusive moms. Kostnaden vill man få reglerad på hyran. Något utrymme finns inte i tekniska nämndens budget för en betongplatta. Nämndens budget pekar på ett underskott på ca kronor. Tekniska förvaltningen föreslår att projektet bör tas in i den nya gymnasieskolan som startar efter årsskiftet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november Annika Elofsson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att finansieringen av betongplattan ska ses över i samband med tecknande av det nya hyresavtalet. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden bifalla Annika Elofssons (V) återremissyrkande. således att återremittera Kolbäcksådalens gymnasieförbund hemställan om finansiering av byggprojekt vid Kantzowska gymnasiet. Exp till: Park- och fastighetschefen Kolbäcksådalens gymnasieförbund Ekonom

6 Tekniska nämnden (19) TN 94 Motion av Per Wernberg (C), Marianne Avelin (C) och Lars Wilhelmsson (C) avseende utbyggnad av väg/gatubelysning för förbättring av trafiksäkerheten i kommunen för yttrande Dnr 249/10 Kommunstyrelsen har översänt motionen av Per Wernberg (C), Marianne Avelin (C) och Lars Wilhelmsson (C) till tekniska nämnden för yttrande. Av motionen framgår: Redan i december 2002 framhöll jag i motion till fullmäktige vikten av att höja trafiksäkerheten genom utbyggnad av väg- och gatubelysningen i Hallstahammar. Efter det har alltför litet hänt. Efter två besök i Finland i somras där jag färdades långa sträckor både i norr och öster på vägarna lade jag märke till att man nästan alltid på genomfartsvägarna har vägbelysning genom byar och alltid utmed infarterna till alla större orter. Ofta har man också belysning utmed vägar som sammanbinder närliggande orter. Detta har medfört större trafiksäkerhet och trygghet. Översatt till förhållanden i vår kommun skulle det betyda krav på vägbelysning mellan exempelvis rondellen på Brånstaleden i Hallstahammar till Kolbäck via Eriksberg och väg 252 mellan VAFAB (Trångfors) och Borgåsund och gamla Västeråsvägen till Fjällsta. Jag har tidigare påpekat att den stora vägkorsningen med E18 vid Eriksberg måste få en speciellt utformad vägbelysning på högmaster vilket är regel i korsningar av den här storleken. Detta gäller också korsningen med E18 vid Sörstafors. De föreslagna belysningarna bör avsevärt kunna höja trafiksäkerheten i vår kommun. Sverige har halkat efter när det gäller belysning utmed våra vägar men Hallstahammar skulle kunna visa vägen till bättre trafik- och säkerhetsmiljö genom tydliga förbättringar och därmed kunna bli ett föredöme för andra kommuner. Inom Hallstahammars tätorter har visserligen en förbättring skett de senaste åren som ökat både trafiksäkerheten och den allmänna tryggheten även om mycket återstår att göra. Västeråsvägen saknar fortfarande modern belysning och på Trädgårdsgatan har lamporna hamnat i de uppväxande trädkronorna. Då Trafikverket svarar för stora delar av de berörda vägarna är det kommunens sak att föra fram krav till verket på vägbelysning. I de fall Trafikverket inte anser sig ha pengar till åtgärderna bör kommunen erbjuda lån till verket för att önskade resultat ska uppnås. Exempel på detta finns när Västerås stad ställde upp med lån för att få motorvägen ut till Västjädra byggd. Avesta och Norberg får på samma sätt i år riksvägen mellan de båda tätorterna ombyggd.

7 Tekniska nämnden (19) Forts TN 94 Avslutningsvis föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att snarast göra upp en plan för föreslagna arbeten samt ta kontakt med Trafikverket. Åtgärderna bör sedan utföras skyndsamt. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 november 2011 att man håller regelbunden kontakt med Trafikverket och påtalar kommunens önskemål. Någon plan på att låna ut pengar till Trafikverk för att möjliggöra att åtgärder tidigareläggs finns inte. I de centrala delarna har en gallring av träd påbörjats för att bl a belysningen skal bli bättre och en tryggare miljö skapas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att uttala att motionen skall anses besvarad med vad som anförs av tekniska förvaltningen i skrivelse den 7 november Exp till: Park- och fastighetschefen Kommunstyrelsen

8 Tekniska nämnden (19) TN 95 Motion av Monica Ridderström (KD) om förbättrad cykelparkering vid bussterminalen för yttrande Dnr 171/11 Kommunstyrelsen har översänt motionen av Monica Ridderström (KD) till tekniska nämnden för yttrande. Av motionen framgår: Ur både hälsofrämjande och miljömässiga aspekter är det bra att vi hallstabor både cyklar och använder kollektivtrafiken. Många tar sig till bussen med sin cykel och det är naturligtvis något vi politiker ska uppmuntra. Vid just bussterminalen som nyss fick sig en ansiktslyftning är cykelparkeringar ett problem. Ett sjuttiotal personer ställer sina cyklar där, men endast ett trettiofemtal cykelställ finns tillgängliga. Alla cykelställ är heller inte placerade i naturlig koppling till bussarna. När kraftiga vindar blåser liknar cykelparkeringen vid Terminalkiosken snarare ett sorts plockepinn än ett prydligt bussterminaltorg. När vi dessutom vet att cyklar kostar en slant är det nog visligt om kompletterande cykelställ installeras skyndsamt. Därför föreslår Kristdemokraterna i Hallstahammar Att Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på hur cykelparkeringen kan förbättras enligt ovanstående samt att installera kompletterande cykelställ. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2011 att man instämmer i att det saknas cykelparkeringar och att man har för avsikt att se över möjligheten att anlägga en ny cykelparkering vid bussterminalen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att uttala att motionen skall anses besvarad med vad som anförs av tekniska förvaltningen i skrivelse den 11 oktober Exp till: Kommunstyrelsen Park- och fastighetschefen

9 Tekniska nämnden (19) TN 96 Tekniska nämndens mål för perioden samt mål och budget Dnr 108/11 Av förslag till tekniska nämndens driftbudget framgår att flertalet verksamheter kan bedrivas i en större omfattning än under Små neddragningar under en följd av år innebär dock en försämrad standard på många av kommunens anläggningar. Asfalt- och fastighetsunderhållet har under flera år nämnts som otillräckliga. Reavinster från fastighetsförsäljningar möjliggjorde en acceptabel underhållsnivå. Dock förbättrar den riktade ramutökningen förutsättningarna. Men också på flera andra områden är anslagen otillräckliga. Bl a kan nämnas underhåll av lekplatser, gatuskyltar, gatumålning, gaturenhållning, gatubelysning, slamsugning av dagvattenbrunnar samt sly- och ogräsbekämpning. Det påverkar trafiksäkerheten, skadar asfalt, förorsakar översvämningar och ökar risken för skadeståndsanspråk på kommunen. Befarade obalanser har fått viss kompensation i 2012 års budget. Dock har den enskilda största obalansen, nämligen framtida uteblivna hyresintäkter till följd av det osäkra lokalbehovet på Kantzowska gymnasiet, ej kompenserats. Renhållningstaxan kommer oundvikligen att ses över i syfte att erbjuda självkostnadstaxor. Inför 2012 har VAFAB Miljö fastställt att grundavgiften per invånare höjs från 295:- till 340:-, samtidigt som insamlingsdelen är kopplat till ett index (R77:4) som har utvecklats kraftigt under det senaste året (+4,2%). Investeringsramen är på ca 49,8 MSEK, utav beloppet avses cirka 13,5 MSEK nyttjas av den skattefinansierade delen och 16 MSEK nyttjas av den taxefinansierade delen. Resterande 20,3 MSEK tas upp i uppdrag av kommunfullmäktige, socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november MBL-förhandling har ägt rum den 14 november 2011 varvid ingen erinran framfördes mot förslaget. Sigge Synnergård (FP) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att medel för en fullstor Tunbohall om 3 miljoner kronor skall tas upp i investeringsbudgeten. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergårds (FP) tilläggsyrkande.

10 Tekniska nämnden (19) Forts TN 96 således att anta nämndens mål för perioden och överlämna dem till kommunfullmäktige att fastställa mål- och budget för och överlämna dem till kommunfullmäktige, samt att indikatorer för målavstämningen beslutas på nämndens nästa sammanträde. Sigge Synnergård (FP) reserverar sig mot beslutet avseende investeringsbudgeten. Exp till: Kommunstyrelsen Ekonom

11 Tekniska nämnden (19) TN 97 Detaljplan (Pl 200) för del av Hallstahammar, Eriksberg V, Hallstahammars kommun för samråd Dnr 178/11 Syftet med detaljplanen är att planlägga området med ny lokalgata samt tillhörande gång- och cykelväg för att underlätta tillgång till planområdet både för nya exploatörer samt befintliga. Då detaljplanen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten kan enkelt förfarande användas. Planområdet ligger centralt i Eriksbergsområdet ovanför Eriksbergsgården. Den nya vägsträckningen är tänkt att ansluta till Eriksbergsvägen mitt emot Hallsta vägkrog och Statoil. I dagsläget används marken som åkermark och planområdet omfattar ca 5000 m². Tekniska förvaltningen anser att förslag till detaljplan anger lämplig markanvändning och att planförslaget kan bli föremål för enkelt samråd. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att godkänna att förslag till ny detaljplan Eriksberg V blir föremål för enkelt samråd 28 november 19 december Exp till: Planchefen

12 Tekniska nämnden (19) TN 98 Regler för inköp för tekniska nämnden Dnr 200/11 Det har konstaterats vid en granskning att rutinerna gällande avtal och inköp behöver förtydligas. Tekniska förvaltningen har upprättar förslag till regler som skall gälla för inköp framgent. Syfte är att få bättre kontroll på vilka som gör inköp samt hur gällande ramavtal efterlevs. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november MBL-förhandling har ägt rum den 14 november 2011 varvid ingen erinran framfördes mot förslaget. att fastställa regler för inköp enligt bilaga 1 98/2011. Exp till: Reglementspärmen Teknisk chef Park- och fastighetschef VA-chef Planchef Avdelningschef städ Inköpsavdelningen f k

13 Tekniska nämnden (19) TN 99 Yttrande till VA-nämnden över ansökan om nedsättning av förbrukningskostnad för vatten (målnr Va 302/11) Dnr 195/11 H G Hammarqvist Fastigheter AB har vid Statens Va-nämnd väckt talan mot kommunen om att va-avgiften skall sänkas till normal årsförbrukning. Man anser att förbrukningen/kostanden är för hög varför bolaget vill att va-nämnden skall fastställa att bolaget, för den debiteringsperiod som avslutades med självavläsning den 1 december 2010, inte är skyldigt att betala för mer än vad som svarar mot kubikmeters förbrukning. Va-nämnden bereder i föreläggande inkommen den 31 oktober 2011 kommunen att yttra sig över ansökan. Kommunen har beviljats anstånd att inkomma med yttrande till den 9 december Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande till Statens Va-nämnd över H G Hammarqvist Fastigheter AB ansökan om nedsättning av förbrukningskostnad för vatten. Exp till: Teknisk chef

14 Tekniska nämnden (19) TN 100 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden under 2012 Dnr 210 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november att fastställa följande datum för tekniska nämnden: 23/1, 20/2, 19/3, 16/4, 21/5, 11/6, 20/8, 24/9, 22/10, 19/11 och 10/12, klockan 14.15

15 Tekniska nämnden (19) TN 101 Ny organisation för tekniska förvaltningen upphävande av nuvarande organisation samt beslut om inrättande/indragning av tjänster Dnr 287/10 Tekniska nämnden antog den 13 juni 2011 ny organisation för tekniska förvaltningen. Det beslutades att förvaltningen från och med den 1 januari 2012 ska bestå av följande avdelningar: beställnings- och planeringsavdelning, planavdelning, en avdelning drift produktion, samt en avdelning drift städ. Inför beslutet togs en beskrivning av den nya organisationen fram med en organisationsplan och en bemanningsförteckning. I den nya organisationen upphör avdelningarna park- och fastighet samt anläggningsavdelningen. Personalen inom dessa avdelningar flyttas till de nya avdelningarna enligt bemanningsförteckning. Tekniske chefen redogör i skrivelse för vilka tjänster som förändrads i den nya organisationen. Nya tjänster tillsätts när utrymme för dessa finns i personalbudgeten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november MBL-förhandling har ägt rum den 14 november 2011 varvid ingen erinran framfördes mot förslaget. att upphäva nuvarande organisation för tekniska förvaltningen den 31 december 2011, att dra in befattningar i enlighet med tekniske chefens skrivelse daterad , enligt bilaga 1 101/2011, att i enlighet med sitt tidigare beslut den 13 juni inrätta tjänster i enlighet bilaga 1 101/2011, att samtliga tjänster i upptagna i skrivelse från den 13 juni 2011anses vara återbesättningsprövade, samt att uppdra till tekniske chefen att bemanna den nya organisationen genom att i första hand erbjuda tillsvidareanställd personal, var tjänster dragits in, omplacering till befattningar i den nya organisationen samt se över nuvarande benämningar av tjänsterna. Exp till: Reglementspärmen Teknisk chef

16 Tekniska nämnden (19) TN 102 Ny renhållningsordning för Hallstahammars kommun Dnr 281/08 Nu gällande renhållningsordning med avfallsplan är fastställd av fullmäktige den 20 juni Ett förslag till ny renhållningsordning har arbetats fram för Hallstahammars kommun. Renhållningsordningen består av lokala föreskrifter för hantering av avfall. Föreskrifterna om avfallshantering innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall och jämförligt avfall samt slam från enskilda avloppsanläggningar. Förslaget till ny renhållningsordning har tidigare under hösten 2010 varit ute på samråd men på grund av de synpunkter som inkommit och omfattande ändringar skickades den ut på ytterligare ett samråd, kungörelse och utställning. Utställningstiden var fr o m den 5 september t o m den 3 oktober Inga yttranden med synpunkter inkom. Tekniska nämnden har 26 maj beslutat att föreslå fullmäktige att anta ny avfallsplan för kommunen. Fullmäktige har ännu inte behandlat ärendet då avfallsplanen är en del av renhållningsordningen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att med verkan fr o m den 1 januari 2012 och i tillämpliga delar upphäva sitt beslut den 20 juni och fastställa ny renhållningsordning för Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. Exp till: Kommunstyrelsen

17 Tekniska nämnden (19) TN 103 Parkeringsövervakning i Hallstahammars kommun Dnr 183/11 Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 september 2011 att det inkommer klagomål om felparkerade fordon i kommunen vilket resulterar i att parkeringsreglerna inte efterföljs. Hallstahammars kommun har ingen parkeringsövervakning på gatumark. Tekniska förvaltningen anser att för att upprätthålla säkerheten för kommunens invånare bör parkeringsövervakning ske inom kommunen. Kommunfullmäktige har den 25 maj fastställt avgift för felparkering inom kommun till 500 kronor för följande: Parkering där det är stannaförbud enligt lokala trafikföreskrifter Parkering där det är parkeringsförbud enligt lokala trafikföreskrifter Parkering på gång- och/eller cykelbana Parkering på övergångsställe Parkering i vägkorsning Parkering på busshållsplats och kollektivkörfält Parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad Parkering mot färdriktning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober att parkeringsövervakning skall ske inom Hallstahammars kommun. Exp till: Reglementspären Planchef Park- och fastighetschef

18 Tekniska nämnden (19) TN 104 Återbesättande av tjänst som rörläggare 100% vid VA-avdelningen Dnr 179/11 Chefen för VA-avdelningen anför i skrivelse den 7 oktober 2011 att nuvarande tjänsteinnehavare går i pension. Det anses inte möjligt att höja sysselsättningsgraden för någon annan för att täcka behovet. Om tjänsten inte återbesätts kan man inte hinna med att arbeta i den takt som investeringspaketet kräver. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober att medge återbesättande av tjänsten som rörläggare tillsvidare, 100 % vid VAavdelningen. Exp till: VA-chef

19 Tekniska nämnden (19) TN 105 Redovisning av meddelanden och delegeringsbeslut Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-10-15 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 10.30 11.30 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden Berit Ulander (S) Birgitta Hagström (S) Ingmar Sten (S) Annika Elofsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-12-09 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-04-26 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-26 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 15.00 16.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10)

Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10) Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutare Enköpingsrummet kl 13.30 16.00 Monica Hallgren (c), ordförande Lena Åhlin (s), andre vice ordförande Sten Authén (c) Kenneth Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(9) Plats och tid Biblioteket Askersund, kl. 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer