Magnus Ryner Tredje vägen inför verkligheten: Finanskrisen och socialdemokratin i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnus Ryner Tredje vägen inför verkligheten: Finanskrisen och socialdemokratin i Europa"

Transkript

1 Magnus Ryner Tredje vägen inför verkligheten: Finanskrisen och socialdemokratin i Europa Finanskrisen ställer oss inför en politisk paradox. Smittoeffekten från subprimelånekrisen i USA orsakade så pass allvarliga skador på de globala penning och finansmarknaderna att den institutionella grunden till världsekonomins penningsystem ifrågasattes. Det här var inte enbart fråga om ytterligare en spekulationsbubbla som brast (även om detta också var fallet). Genom oerhört komplicerade metoder för att paketera finansiella produkter genom värdepapperisering, blev det omöjligt för köpare och säljare att skilja bra skulder från dåliga. När resultatet blev chockerande avslöjanden om det egentliga tillståndet i de mest välrespekterade finansbolagens balansräkningar, skapade det ett så stort mått av osäkerhet på marknaden att de ekonomiska aktiviteterna gick i baklås. Värdeförstörelsen var så stor att till och med de mest kallhamrade neokonservativa, som den förre amerikanske finansministern Henry "Hank" Paulson, tvingades förorda massiva nationaliseringar och statliga räddningsinsatser. Alternativet hade varit inget mindre än den globala kapitalismens kollaps. Det är svårt att föreställa sig en mer allvarlig förtroendekris för hypotesen om den effektiva marknaden, som i decennier har utgjort den nyliberala ekonomiska politikens intellektuella grund. En sådan dissonans har även de mest solida hegemoniska diskurser svårigheter att klara av. När till och med Financial Times har artiklar med rubriker som "Tanken att kapitalismen skulle garantera det bästa resultatet var fel", 1 är det berättigat att överväga om detta måhända skulle kunna vara slutet på den nyliberala epok som inleddes för 30 år sedan med "Reaganomics". Därför är det inte heller underligt att frågor ställs om möjligheterna till en socialdemokratisk nytändning. Finanskrisen borde kunna innebära en öppning för ideologier som är mer förbehållsamma gentemot marknadskrafterna. Det är svårt att tänka sig ett motto som på ett mer passande sätt fångar tidsandan än det som förknippas med den tyska socialdemokratins Bad Godesbergprogram: 2 "Så mycket marknad som möjligt, så mycket planering som nödvändigt." Men det är här vi stöter på paradoxen: samtidigt som nyliberalismen tappar sin hegemoniska aura, så lyser socialdemokratin med sin frånvaro som effektiv politisk aktör. När detta skrivs har socialdemokratin lämnat ett år av stora förluster bakom sig. I Europaparlamentsvalet i juni 2009 fick de socialdemokratiska partierna storstryk. Det franska socialistpartiet registreras knappt på den politiska radarn, för att inte tala om kaoset hos den italienska vänstern. Efter ett katastrofalt dåligt valresultat på 23 procent det klart sämsta resultatet under efterkrigstiden haltar nu också det tyska SPD till oppositionsbänkarna. På liknande sätt ser det ut i Storbritannien, där nyliberalismens och finansmarknadsvurmarnas pionjärer, de konservativa Tories, sannolikt kommer att bilda nästa regering. Situationen i det som ofta anses vara socialdemokratins högborg, Sverige, är förmodligen den mest An article from 1/13

2 talande. Ännu en gång har en borgerlig regering haft oturen att se en av sina sällsynta perioder av regeringsinnehav sammanfalla med en ekonomisk kris. Men den här gången är det politiska läget annorlunda. Samtidigt med den ekonomiska krisen lider socialdemokraterna av ett dramatiskt fall i opinionsstödet medan de konservativa moderaterna, som leder den nuvarande regeringskoalitionen, på allvar tävlar med socialdemokraterna om att vara landets största parti. Detta är nästan helt utan modernt historiskt motstycke. Den här artikeln hävdar att socialdemokratins kanske något motsägelsefulla frånvaro som politisk kraft i det nuvarande läget inte är en tillfällighet. Inte heller beror de prövningar den europeiska socialdemokratin ställts inför på flyktiga faktorer som oinspirerande ledarskap, eller det faktum att man suttit alltför länge vid makten (även om dessa faktorer också ofta spelar in och då knappast på ett positivt sätt). Ursprunget till socialdemokratins svaghet finner man snarare i grundläggande ideologiska faktorer. Faktum är att man kan gå så långt som att hävda att den kris som nu drabbar det globala finanssystemet som under 1990 och 2000 talen genom lån riktade till individuella konsumenter försökte sammankoppla alltmer varufierade former av välfärd med storfinansens verksamheter framför allt är en kris för den så kallade tredje vägen, som varit den "moderna" socialdemokratins ideologiska ledstjärna under de två sista decennierna. Med andra ord är den moderna europeiska socialdemokratin så djupt insyltad i det krisartade systemet att den är oförmögen att erbjuda något reellt alternativ. Som stöd för mitt argument återvänder den här artikeln först till min kritik av Anthony Giddens bok Tredje vägen: Om socialdemokratins förnyelse. 3 Detta skall inte ses som uttryck för det något extrema konstruktivistiska antagandet att idéer sprungna från akademiker skulle vara avgörande för politiska projekt. De europeiska socialdemokratiska rörelserna är ju alltför praktiska och pragmatiska för att detta skulle vara ett hållbart antagande. Som masspartier drivs deras praktiska pragmatism av två grundläggande imperativ. Bad Godesbergprogrammet är paradigmatiskt för det första av dessa. Det var vid Bad Godesberg som de tyska socialdemokraterna SPD, efter flera på varandra följande valnederlag mot Konrad Adenauers kristdemokrater CDU, insåg att de aldrig skulle bli regerande parti enbart genom att appellera till industriarbetarklassen. Snarare måste SPD tilltala en bredare, olikartad, sammansatt och framför allt motsägelsefull rad av politiska subjekt i det tyska civilsamhället. Under 1950 talet innebar detta att på ett bättre sätt klara av att överbrygga de klassmässiga och konfessionella klyftorna kring ett nationellt tilltalande hegemoniskt projekt. 4 Behovet att appellera till ett antal heterogena politiska subjekt är knappast mindre relevant som ett imperativ i dagens civila samhällen, vilka har blivit mer mångkulturella till följd av invandring och radikalt pluralistiska till följd av den identitetspolitik som följt av de "postmoderna villkoren". 5 Det andra pragmatiska imperativet gäller behovet av att förena denna pluralistiska och potentiellt motsägelsefulla breda samhällskoalition med effektiv politisk samstämmighet. Det är med hänvisning till detta balansstycke som de intellektuella och deras verk under vissa omständigheter kan bli direkt politiskt relevanta och spela en konkret roll, genom att via en tydlig vision tillhandahålla samordning. Det finns gott om belägg för att Giddens fyllde denna funktion för det europeiska socialdemokratiska ledarskapet i mitten av 1990 talet, 6 och därmed alstrade en euforisk energi som gjorde att vad man uppfattade som "globaliseringens" krav inte längre sågs som begränsningar, utan snarare som en stimulerande möjlighet att erbjuda en hegemonisk vision efter att ha tillbringat ett och ett halvt decennium i den politiska ödemarken. An article from 2/13

3 Giddens bok visar också med större tydlighet än någon annan källa exakt vilka väsentliga ideologiska motiv som legat bakom den socialdemokratiska politiken sedan 1990 talet. Efter att således ha identifierat den tredje vägens huvudkärna i det första avsnittet behandlar jag därefter den moderna socialdemokratins praktiska politiska ekonomi i det andra. Jag börjar med socialdemokraternas påstående om att "globaliseringen" var det grundvillkor de tvingades bemöta. Jag hävdar att globaliseringen är en idealiserad och framför allt oklar och luddig beteckning för de ekonomisk politiska villkor som gällt för socialdemokratin sedan mitten av 1990 talet. Jag bejakar snarare Peter Gowans benämning "dollar Wall Street regimen", 7 som belyser vikten av transatlantiska förbindelser och finansiering i den globala politiska ekonomin. Detta utgör grunden för det tredje avsnittet, där jag beskriver de åtföljande negativa effekter som fått de europeiska socialdemokratiska politiska koalitionerna att bryta samman. Detta omfattar inte bara de katastrofala effekterna av den finansiella krisen som sådan, utan även de mer långvariga effekterna av ekonomisk stagnation inom den Europeiska unionen (vilket strider mot vad som utlovades i samband med införandet av den inre marknaden) samt den desillusion som blev följden av att ohållbarheten i tredje vägens demokrativision blev uppenbar. Anthony Giddens tredje väg Giddens huvudargument som det fördes fram i Tredje vägen kan summeras med två motton: "Inga rättigheter utan skyldigheter" och "Ingen maktutövning utan demokrati". 8 "Inga rättigheter utan skyldigheter" uttrycker de socialdemokratiska regeringarnas omvändelse till grundnormerna i nyliberalt nationalekonomiskt tänkande under 1990 talet. I själva verket kan Giddens argument ganska enkelt härledas ur neoklassiska ekonomiska recept för global konkurrenskraft. Giddens avfärdar vad han kallar "traditionella" socialdemokratiska välfärdsåtaganden, vilka förstås som oberoende av marknadens resultat och således avvarufierade, samt den keynesianska aggregerade efterfrågestyrningen och industripolitiken. Dessa anses äventyra ekonomisk effektivitet, teknisk innovation och konkurrenskraft. Framför allt anser Giddens att den avvarufiering som kännetecknar socialpolitiken utgör en källa till "moralisk risk" (moral hazard). "Moralisk risk" är en term hämtad från försäkringsekonomin som beskriver paradoxen att en försäkring mot en katastrof ökar sannolikheten för att en olycka inträffar. Detta beror på att konsekvenserna av olyckan blir mindre allvarliga för individen som drabbas vilket medför att individens riskbeteende ökar. I förlängningen påverkar socialförsäkringens avvarufiering arbetsmoralen och individernas vilja att anpassa exempelvis sina yrkesmässiga förväntningar till marknaden. Därför äventyrar traditionell socialdemokratisk politik produktiviteten och tillväxten liksom sysselsättningen och prisstabiliteten, och motverkar slutligen de möjligheter de globala marknaderna ger. Att utsättas för de globala marknaderna kommer då snarare att resultera i ekonomiska nackdelar, samt generera underskott i betalningsbalansen och kapitalflykt. Genom att inte garantera några rättigheter alls utan skyldigheter, blir i stället syftet med välfärdspolitiken och den ekonomiska politiken att utsätta individen för marknadens disciplin. Men den tredje vägens socialdemokrati skiljer sig ändå från mer renläriga varianter av nyliberalism genom att den erbjuder en interventionistisk utbudspolitik genom exempelvis utbildning och arbetsmarknadspolitik samt skattelättnader för pensionssparande, vilket fungerar som ett slags stöd och motprestation mot att den enskilde "tar sitt An article from 3/13

4 ansvar". Den här typen av politik ses som allmännyttiga investeringar vilka genererar positiva externa effekter som förbättrar det ekonomiska resultatet. Mer kreativ och intressant men samtidigt djupt problematisk, är den koppling som Giddens gör mellan sina ganska konventionella ekonomiska argument och det slags deltagardemokratiska ideal 9 som står i samklang med den nya vänsterns tänkande. 10 Genom att utveckla nyckelbegreppet Vergesellschaftung ("församhälleligande"), som återfinns i både Karl Marx och Max Webers teorier, föreslår Giddens att principen "ingen maktutövning utan demokrati" uppstått som en nödvändighet av den sociala utvecklingen. Centralt i detta avseende är Giddens tolkning av Ulrich Becks bok Risksamhället. 11 Enligt detta sätt att läsa Beck karaktäriseras den höga moderniseringsgraden, vilken är resultatet av den globala kapitalismens utveckling, av en sådan social omvandling av den ekologiska miljön att det är meningslöst att längre uppfatta den som en utom samhällelig "ursprunglig natur". Snarare har det mänskliga socio ekonomiska handlandets oförutsägbarhet inneburit att den "yttre" naturen kommit att omvandlas och manipuleras på komplexa sätt, i en sådan omfattning att effekterna, kostnaderna och vinsterna med detta framstår som mycket komplexa och mångtydiga. Därför kan miljöpåverkan inte entydigt och objektivt fastställas av vetenskapsmän och teknokrater. Snarare blir resultaten av den politik, praxis och de interventioner som påverkat miljön oundvikligen föremål för en subjektiv bedömning. För att upprätthålla legitimiteten måste medborgarna involveras i att utforma dessa genom en aktiv och reflekterande process. Men den höga moderniseringsgraden har inte bara omvandlat den omgivande naturen. Den har även förvandlat människans inneboende natur. Normer som kunde upplevas som självklara i det traditionella konservativa samhället har sedan 1800 talet gradvis underminerats och blivit föremål för medvetna diskursiva tematiseringar och val. I dagens samhälle har själva individernas identiteter blivit diskursivt tematiserade vilket lett till att livsstilar sprids och diversifieras. De legitimitetskrav som har uppstått till följd av denna utveckling pekar också mot "ingen maktutövning utan demokrati" och bristerna i den manliga (heterosexistiska, vita) familjeförsörjarmodell som utmärkt traditionell socialdemokrati. Det ökade engagemanget i ideella organisationer och ett stort antal enfrågerörelser på bekostnad av traditionella politiska partier kan ses som tecken på detta. Problemet är inte attraktionskraften i Giddens påstående om "ingen maktutövning utan demokrati". Snarare är problemet att en politik som bygger på "inga rättigheter utan skyldigheter" underminerar detta påståendes nödvändiga förutsättningar. Redan Aristoteles insåg att ett uppbyggande medborgerligt engagemang förutsatte vissa "arkitektoniska funktioner" som både understödde och strukturerade samhällslivet. 12 När individerna agerar som medborgare inom politiken, för att diskutera och främja det allmänna bästa, måste de vara säkra på att deras grundläggande materiella behov är tillgodosedda. Dessutom krävs en viss mängd fritid för att främja den kognitiva förmågan och kapaciteten att sluta sig samman med andra medborgare. Observera att den sista punkten är relationell och kräver att alla medborgare har den fritid som krävs för att den demokratiska överläggningsprocessen ska fungera. Som Martha Nussbaum har påpekat utgör de socialdemokratiska normerna för avvarufiering och generell välfärd den moderna varianten av hur denna fritid kan tillhandahållas, vilken potentiellt skulle kunna fyllas med ett deliberativt demokratiskt innehåll. 13 Men det är just formerna för denna sorts offentlighet som Giddens vill ersätta och därmed undergräva genom varufiering, privatisering och behovsprövning. Giddens kan bara upprätthålla An article from 4/13

5 sin motsägelsefulla ideologiska konstruktion genom att förtiga och blanda samman väsensskilda former av "riskhantering", varigenom hanteringen av ekologiska risker, möjligheten att uttrycka sin egen identitet, förmågan till rörlighet på arbetsmarknaden och att förvalta sin pensionsportfölj betraktas som likvärdiga fenomen. "Att ordna en trygg tillvaro för medborgarna har länge varit en central socialdemokratisk strävan. Välfärdsstaten har ansetts vara förmedlaren av denna trygghet. Vad vi framför allt har att lära av de ekologiska frågorna är att riskerna måste uppmärksammas i lika mån. Den nya risknärvaron länkar samman den autonoma individen med de förändringsvindar som sveper över oss till följd av framstegen inom vetenskap och teknik. Risk får oss att vända blicken mot de faror som omger oss och [som] vi i hög grad själva är upphovet till men också att se vilka möjligheter som följer med dem. Risk är inte bara en negativ företeelse att undvika eller minimera. Det är också drivkraften i ett samhälle som slitit sig loss från tradition och natur." 14 Giddens rekommendationer är emellertid även kontraproduktiva ur ekonomisk synvinkel, eftersom de undergräver de institutionella förutsättningarna för en politik som syftar till produktivitet, inom vilken den tekniska utvecklingen genereras och kanaliseras för att skapa positiva totallösningar vilka möjliggör både en hälsosam vinst och lönenivåer som garanterar en viss social standard. Jag har tidigare visat detta empiriskt med hänvisning till svenska erfarenheter under 1980 och 1990 talet. 15 I denna artikel kommer jag att göra samma sak med hänvisning till den europeiska utvecklingen såsom den kan iakttas i finanskrisens spår. Den tredje vägen i praktiken Den tredje vägen blev ett centralt ideologiskt begrepp för den europeiska socialdemokratin i mitten av 1990 talet, framför allt till följd av att Tony Blair blev ledare för det brittiska Labourpartiet och den valseger som följde I många avseenden är det förvånande att just brittiska Labour skulle bli ledstjärnan för den socialdemokratiska förnyelsen. Om man vill betrakta den europeiska socialdemokratins mest betydande historiska framgångar, är det knappast mot de brittiska öarna man bör vända blicken. När det gäller valframgångar och socialpolitiska landvinningar framstår snarare de skandinaviska länderna som unika. Som små exportorienterade ekonomier har de också alltid tvingats nå sina mål trots de begränsningar som betalningsbalansen utgör, och trots konkurrenstrycket från den internationella marknaden. Förvisso utsattes den skandinaviska socialdemokratin för samma tryck som övriga europeiska länder under 1970 talets period av stagflation. Det skulle dock vara absurt att påstå att brittiska Labourstyret kantat av IMF lån, "vinterprotesterna" 16 och andra händelser gav några användbara lärdomar för hur 1970 talskrisen och dess efterdyningar skulle hanteras. Detta årtionde var snarare "Modell Deutschlands" gyllene epok, ett begrepp som fått symbolisera Helmut Schmidts period som socialdemokratisk förbundskansler i Tyskland, för att peka på ett land som (tillsammans med Österrike under Bruno Kreisky och SPÖ) hade fortsatt på efterkrigstidens till synes evolutionära väg för social och ekonomisk utveckling, samtidigt som man lyckades uppnå låg inflation och en positiv bytesbalans. An article from 5/13

6 Trots detta var det med blicken riktad mot Storbritannien och USA som Ingvar Carlsson, Göran Persson, Paavo Lipponen, Wim Kok, Gerhard Schröder och till och med Lionel Jospin, tog socialdemokraterna tillbaka till regeringsmakten under 1990 talet. 17 Om man vill förstå denna oväntade beundran för Labourpartiet måste utgångspunkten vara det globala finanssystemets dynamik snarare än den globala konkurrensen i sig. Med all respekt för Harold Wilsons "White Heat", har Labour inte haft mycket att komma med sedan Clement Attlee överraskande besegrade Winston Churchill omedelbart efter andra världskrigets slut. 18 Europas exportinriktade sociala marknadsekonomier hade utvecklats under Bretton Woods underlättande strukturer, vilket hade resulterat i nationellt segmenterade finanssystem. Bankfinansiering borgade för både långsiktiga relationer mellan det finansiella och produktiva kapitalet och ett längre tidsperspektiv när det gällde investeringar. Detta garanterade i sin tur en produktivitetsutveckling genom tekniska förändringar, korporativistiska förhandlingar samt högre löner och bättre sociala förmåner, som beledsagade den makroekonomiska politiken för full sysselsättning. Bretton Woods systemets kollaps och den globala finansmarknadens allt starkare tillväxt som tog sin början på valutamarknaderna men kom att utvidgas till andra områden genom obligationsmarknaden, medförde allt större påfrestningar för de nationellt fragmenterade systemen. Detta blev än mer tydligt genom kapitalflykten från Frankrike under de första åren av Mitterrands presidentskap. Men även i andra länder fick kollapsen av Bretton Woods förödande effekter och från detta vilket de svenska Palme och Carlsson regeringarna fick erfara under 1980 talet utgjorde Skandinavien inget undantag. Mitterrands totalomvändning är det mest kända exemplet på de strategiska eftergifter som socialdemokratiska regeringar gjorde till det globala kapitalet, varigenom deras länders institutioner och politik underordnades den globala finansmarknadens krav. Det som var så tilltalande med den tredje vägen under 1990 talet var att den gjorde en dygd av allt detta och på så sätt fylldes den upplevda nödvändigheten med en positiv vision, genom att man anslöt sig till den pragmatiska monetarismen och hypotesen om den effektiva marknaden. 19 Detta blev än mer påtagligt då socialdemokraternas återkomst till makten under 1990 talet skedde i en europeisk union som just hade infört en inre marknad baserad på den negativt integrativa principen om ömsesidigt erkännande 20 och var i färd med att införa den Europeiska monetära unionen (EMU). Finansmarknaderna var på intet sätt undantagna från detta utan hade snarare en central roll, vilket befästes av den avgörande roll som EU:s handlingsplan för finansiella tjänster (Financial Services Action Plan, FSAP) fick i Lissabonstrategin. FSAP kopplades samman med välfärdspolitiken, framför allt genom pensionsreformer som efterhand har övergivit de fördelningsbaserade systemen, inom vilka pensionen betraktas som en medborgerlig rättighet, till förmån för fonderade system, inom vilka pensionen bestäms av den finansiella avkastningen från ens individuella pensionssparande. 21 Bortsett från Storbritannien är det den svenska socialdemokratin som har gått längst i dessa förändringar. Snarare än att enbart urholka ATP:s fördelningsbaserade system genom parametriska finanspolitiska åtstramningar och uppmuntran till kompletterande privat pensionssparande, är det svenska pensionssystemet efter 1999 års reform i huvudsak ett fonderat system. 22 Med tanke på hur viktigt Londons innerstad är för det globala kapitalet, är det därför ingen tillfällighet att det idéernas epicentrum som kan kopplas till den tredje vägens ideologi skulle hamna i Storbritannien, det land som rimligen skulle kunna utveckla en exportorienterad nischstrategi uppbyggd på finansiella tjänster. Ändå är det just detta system som hamnade i kris till följd av den smitta som startade på den amerikanska subprimelånemarknaden. An article from 6/13

7 Men problemen och de inneboende begränsningarna inom den europeiska socialdemokratins strategi fanns redan innan finanskrisen, vilken enbart frambringat katastrofala och tydliga uttryck för att en socialdemokratisk politik som bygger på nyliberal nationalekonomi har hamnat i en återvändsgränd. Medan europeiska socialdemokrater vände sig till New Labour, hade dessa i sin tur inspirerats av Bill Clintons "nya demokrater" i USA och deras försök att uppnå sociala målsättningar genom marknadslösningar. Finanskrisen har påvisat villfarelsen i att förklara de uppenbara framgångarna med Clintons ekonomiska politik, såsom hög tillväxt och låg arbetslöshet, med utbudsekonomi och perfekta marknader för arbete, pengar och kapital. En mer rimlig förklaring, som också är mer förenlig med USA:s långvariga "dubbla underskott" (i statsbudgeten och i bytesbalansen), går att finna på ekonomins efterfrågesida och i det framgångsrika sätt varigenom USA har lyckats behålla sin ledande ställning i det transnationella penning och finanssystemet efter Bretton Woods kollaps I motsats till vad som då förutspåddes, överlevde USA:s monetära hegemoni Bretton Woods systemets sammanbrott. Den amerikanska dollarn har fortsatt att dominera som reserv och transaktionsvaluta inom det globala finanssystemet. Genom att överge dollarns koppling till guldet har USA faktiskt vunnit i stället för förlorat politisk självständighet under det framväxande flexibla växelkurssystemet. Eftersom amerikanska banker kunde ackumulera skulder i sin huvudvaluta helt utan växelkursrisk, ökade de sina konkurrensfördelar när det gällde gränsöverskridande finansiella affärer. Detta medförde att Wall Street mer än någonsin tidigare blev det globala kapitalets epicentrum, vilket i sin tur stärkte USA:s förmåga att forma preferenserna hos världens låntagare och långivare och gav USA strukturell makt. Därför blev också USA det enda landet inom det internationella systemet med rörliga växelkurser som kunde föra en konsekvent expansiv makroekonomisk politik utan att behöva göra interna justeringar. Om vi i stället för det diffusa begreppet "globalisering" 23 använder det mer analytiskt precisa begreppet "dollar Wall Street regimen" 24 som utgångspunkt för att förstå dessa händelser, blir det i motsats till vad Giddens hävdar uppenbart att en expansiv efterfrågeekonomi är lika relevant som någonsin tidigare. Skillnaden är att det sedan 1980 talet varit USA:s exklusiva privilegium att föra en sådan politik. Det är förmågan att bedriva denna typ av politik som förklarar den högre tillväxt och sysselsättning som USA upplevde i jämförelse med Europa. Det bör också påpekas att systemet i många avseenden kännetecknas av en brist på globalisering i den meningen att USA kan merkantilistiskt försvara vad Charles de Gaulle en gång kallade dess "orimliga privilegier", genom att vägra internationella överläggningar om en internationell reservvaluta. Som Leonard Seabrooke har påpekat är detta ett system som bygger på "nationell aktivism och internationell passivitet". 25 Det är därför som USA, under de närmare tre decennier som föregick den nuvarande finanskrisen, kunde omvandla skulder till hållbar kapitalbildning och tillväxt. Denna förmåga grundar sig på tre faktorer. Den första är det ovan nämnda privilegiet, som gjorde det möjligt att finansiera oerhörda bytesbalansunderskott genom skillnaden mellan avkastningen från de amerikanska utlandsinvesteringarna och de utländska investeringarna i USA. 26 Den andra faktorn var förmågan att omvandla skulder till företagsinvesteringar via kapitalstarka värdepappersmarknader, vilka i sin tur var beroende av en "institutionell komplementaritet" 27 med de marknadsbaserade amerikanska systemen för företagsstyrning. 28 Den tredje faktorn avser en annan form av institutionell komplementaritet som hänger samman med det som återstår av den amerikanska välfärdsstaten, det vill säga det sätt på vilket det amerikanska An article from 7/13

8 systemet med lån till individuella konsumenter sammankopplade produktionen med en slutkonsumtion som byggde på att enskilda individer skuldsatte sig. I motsats till efterkrigstidens "fordistiska" period, när detta skedde genom att man förhandlade fram löneökningar knutna till produktivitetsökningar, medförde de avreglerade och flexibla arbetsmarknaderna att detta inte längre kunde genomföras direkt i förhållande till lönen. 29 Förutsättningen för konsumtionstillväxten var i stället att konsumenterna skuldsatte sig, uppbackade av säkerheter i pensionssparande och ökade värden av redan intecknade fastigheter. 30 Detta var en av hörnstenarna i Clintons välfärdspolitik som gick ut på att utvidga de privata lånen och bostadsägandet till större delar av befolkningen genom subprimelånemarknaden. I det här avseendet var en av grundförutsättningarna att man privatiserade den "nya givens" bostadspolitiska institutioner Freddy Mac och Fannie Mae, vilket gjorde dem till den dominerande mellanhanden mellan hypoteksmarknaden och värdepappersmarknaden. 31 Den tredje vägens europeiska socialdemokrati byggde på förutsättningen att det gick att kopiera den amerikanska modellen. Men eftersom kärnan i denna modells dynamik inte grundade sig på den postulerade liberala principen om utbudsekonomi och perfekta marknader, utan snarare på kapaciteten att skapa en skuldfinansierad efterfrågeexpansion, var detta inte möjligt. I stället låste den europeiska socialdemokratin in sig i en självbegränsande institutionell struktur som var resultatet av EMU och Lissabonstrategin. Först och främst, och i motsats till hur det amerikanska finansdepartementet och den amerikanska centralbanken Federal Reserve agerat, har den Europeiska centralbanken och EU:s medlemsstaters regeringar fört en mycket restriktiv makroekonomisk politik. Detta har delvis varit en fråga om ett medvetet agerande. Men det är också ett resultat av den institutionella utformningen av EMU som fastslogs i Maastrichtfördraget, vilket lade fast dess strukturellt underordnade position gentemot dollarn och USA. Precis som Benjamin Cohen har hävdat, har euron en benägenhet att missgynna tillväxt. 32 De europeiska obligationsmarknaderna är splittrade. Det finns ingen europeisk motsvarighet till de amerikanska statsskuldsväxlarna. Uppsplittringen mellan och det bristande djupet hos dessa och andra kapitalmarknader inom euroområdet innebär dessutom att kostnaderna för att göra affärer inom eurozonen fortfarande är hög jämfört med USA. Vidare pekar Cohen på den "ihållande trögheten" i det monetära beteendet, vilket i många avseenden är ett annat sätt att framhäva de amerikanska aktörernas dominans inom finanssektorn. Detta innebär också att det vore osannolikt att Europa skulle kunna åtnjuta samma privilegier på de globala finansmarknaderna som USA gör. 33 Det innebär vidare att om euron utmanade dollarn som världsvaluta skulle detta allvarligt underminera en av de centrala orsakerna till den amerikanska valutans framgång. Dessutom har den finansiella integrationen undergrävt de nationella systemen för innovationer och företagsstyrning i Europa, i synnerhet de som utgjorde den socialdemokratiska produktivitetspolitikens grund. Tillgången till externa finansieringskällor på starkt värdepapperiserade marknader är beroende av hög avkastning på tillgångar och inflaterade aktievärden. Detta kräver dock i sin tur att företagens egna resurser urholkas, exempelvis deras kapacitet för forskning och utveckling, det vill säga det som på längre sikt utgör grunden för det mervärde som ger ökad konkurrenskraft och som utgör styrkan i den europeiska sociala modellen. 34 Detta står i tydlig kontrast till den transmissionsmekanism mellan det globala kapitalet och bolagsstyrningen som kännetecknade den amerikanska modellen. En liknande brist på institutionell komplementaritet präglar förhållandet mellan den globala finansen och konsumtionen. I motsats till situationen i USA har nedskärningarna inom de europeiska An article from 8/13

9 välfärdssystemen haft en dämpande effekt på efterfrågan, vilken ytterligare har förvärrats när marknadsreformer har genomförts samtidigt med de makroekonomiska åtstramningarna. 35 Sönderbrytande effekter En av de främsta konsekvenserna har därmed blivit ekonomisk stagnation i Europa. En indikator på detta är BNP tillväxten i euroområdet (tabell 1). I motsats till vad som utlovades när den inre marknaden lanserades 1985 har BNP tillväxten fortsatt stagnera. Detta är knappast ett bra utgångsläge för en politisk ideologi som den socialdemokratiska, som accepterar kapitalismen med hänvisning till att den är ett system som skapar tillväxt som sedan kan fördelas. Visst har tillväxttakten varit ojämn och vid flera tillfällen har små, exportinriktade ekonomier lyckats relativt bra och periodvis kunnat tillhandahålla de materiella förutsättningarna för ett socialdemokratiskt regeringsinnehav (exempelvis i Nederländerna under 1990 talets början och Sverige under 2000 talets början). Men dessa perioder har varit uttryck för en åtstramningspolitik som syftat till att öka konkurrenskraften, med ett överskott i betalningsbalansen byggt på inhemsk efterfrågan, för att på så sätt minska avsättningsmöjligheterna för andra länders överproduktion. 36 Detta kan knappast utgöra grunden för en sammanhängande socialdemokratisk vision för Europa och den har därför fått lämna plats för nationell lokalpatriotism. Trätan mellan mellan Peer Steinbrück och Gordon Brown om "vulgärkeynesianism", när finanskrisen härjade som värst i slutet av 2008, var ett föga värdigt eller förtroendeingivande tecken på detta, och något som står i bjärt kontrast till Blairs och Schröders tredje vägen manifest tio år tidigare. 37 Om antydan till en socialdemokratisk allians i slutet av 1990 talet urholkades på europeisk nivå gäller detta även inom länderna. 38 En stagnerande produktion och låg produktivitetstillväxt är inte någon gynnsam terräng för att upprätthålla de sammansatta sociala allianser som masspartier måste upprätthålla, och för vilka den tredje vägen försökte tillhandahålla ett recept. När exempelvis regeringen Schröder beslutade sig för att följa den tredje vägen blev resultatet en ständig kamp för att upprätthålla stödet från den traditionella arbetarklassen och de offentligt anställda, en kamp som slutade i nederlag. Liknande problem kan observeras på andra håll. Efter decennier av ekonomisk stagnation och åtstramningspolitik har misslyckandet med att skapa allianser av det här slaget lett till en representativitetskris som utgjort grogrunden för andra partiers stärkta position: trotskister i Frankrike, vänsterpartiet i Tyskland och allt oftare högerextrema partier. Samtidigt som den tredje vägens sociala allianser vittrat sönder har Giddens sätt att jämställa "inga rättigheter utan skyldigheter" med "ingen maktutövning utan demokrati" avslöjats som oseriöst, eller kanske som ett billigt marknadsföringstrick i stil med New Labours ökända "spinndoktor politik". Om Ulrich Beck identifierade behovet av en progressiv politik för att möta An article from 9/13

10 modernitetens villkor med mer demokratiska former av politik så har den tredje vägen, genom att prioritera "inga rättigheter utan skyldigheter", påvisat ett uselt resultat i det avseendet. Modern socialdemokrati har under de senaste åren, i synnerhet i samband med Irakkrigets upptakt, kommit att förknippas med en alltmer auktoritär politik än med demokratisering, genom inskränkta individuella friheter i kölvattnet till kriget mot terrorismen och med en benägenhet att vilja lägga sig i varje enskild detalj av medborgarnas liv och samtidigt låta den politiska eliten undkomma ansvar. I stället för att bygga vidare på den generella välfärdens möjligheter, och ge den ett demokratiskt och pluralistiskt innehåll, 39 har socialdemokratin i allt större utsträckning kommit att bejaka den liberala modellens minimala välfärd och behovsprövning, vilket har förvärrat alla de problem med detaljstyrning och bristande legitimitet som Habermas och Offe varnade för redan under 1970 och 1980 talen. Därför var den europeiska socialdemokratin inte i stånd att erbjuda något alternativ när den amerikanska modellen till följd av sina inre motsättningar hamnade i djup kris. När det till slut visade sig omöjligt att som en sista utväg överbrygga den uppdämda överproduktionen i världsekonomin 40 genom alltmer riskfyllda lån till fattiga amerikanska arbetare med otrygga anställningar, kollapsade till slut spekulationsbubblan. I stället för att vara, som man först försökte framställa det, frånkopplade från USA genom makroekonomisk försiktighet och mikroekonomisk effektivitet (efter år av reformer som har syftat till flexibilitet), borgade de europeiska ländernas inriktning på export och sårbarheten i de finansiella systemen för att krisen snabbt spreds till Europa. Med tanke på i vilken utsträckning som den europeiska socialdemokratin har satt sitt hopp till den USA ledda nyliberalismen, trots att den är beroende av en helt annan social bas, är det inte förvånande att socialdemokratin också är ett av krisens främsta politiska offer. Det tragiska är att i ett läge när den radikala högern flyttar fram sina positioner, behöver Europa verkligen en politisk kraft som kan omsätta tankarna från Bad Godesberg i en politik genomsyrad av "ingen maktutövning utan demokrati". 1 Se Financial Times specialbilaga om kapitalismens framtid: "The future of capitalism", 12 maj Andra artiklar inkluderar, under rubriken "Nationalekonomins pionjär insåg att marknader kräver kontroll", en omvärdering av Adam Smith som inte bara tar hänsyn till The wealth of nations utan också The theory of moral sentiments, och ett återupprättande av Keynes och Marx (!) som två av de fyra "stora tänkarna" inom nationalekonomin (tillsammans med Smith och Schumpeter). 2 Bad Godesbergprogrammet antogs av det tyska socialdemokratiska partiet, SPD, Genom att bekräfta SPD:s önskan att uppnå sina mål genom "social marknadsekonomi" i motsats till socialistisk förändring har det setts som ett uttryck för den politiska pragmatism som gjorde Willy Brandt och Helmut Schmidt till västtyska förbundskanslerer. Med den tredje vägens måttstock är detta dokument dock uppenbart vänstervridet. 3 Det vill säga Anthony Giddens huvudsakliga bidrag till socialdemokratisk ideologi, Tredje vägen: Om socialdemokratins förnyelse (1999). Min kritik redovisas utförligt i Magnus Ryner, "Der neue Diskurs über den 'Dritten Weg'", i Hans Jürgen Bieling och Jochen Steinhilber (red), Die Konfiguration Europas (2000), s ; Capitalist restructuring, globalisation and the Third Way: Lessons from the Swedish model (2002), s 6 54; "What is living and what is dead in Swedish social democracy?", i Radical Philosophy, nr 117 (2003), s Det klassiska verket om överlappande samhällsklyftor i Europa är Seymour Martin Lipset och Stein Rokkan, Party systems and voter alignments: Cross national perspectives (1967), s Den som vill läsa mer om det socialdemokratiska väljardilemmat när det gäller att nå utanför den industriella arbetarklassen hänvisas till Adam Przeworski, Capitalism and social democracy (1986). Särdragen i tysk socialdemokrati behandlas utförligt i Peter Lösche och Franz Walter, Die SPD: Klassenpartei, Volkspartei, Quotenpartei (1992). An article from 10/13

11 5 Se exempelvis Scott Lash och John Urry, The end of organized capitalism (1987). 6 Wolfgang Merkel, "Die dritten Wege der Sozialdemokratie", i Berliner Journal für Soziologie, nr 10 (2000), s Peter Gowan, The global gamble (1999). 8 Giddens, s 73 75, ändrad översättning. 9 David Held, Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi (1996). 10 Jürgen Habermas, Legitimation crisis (1976); Claus Offe, Contradictions of the welfare state (1985). 11 Ulrich Beck, Risksamhället (2000). 12 Martha Nussbaum, "Socialdemokrati enligt Aristoteles", i Känslans skärpa, tankens inlevelse: essäer om etik och politik (1995), s 212 ff. 13 Nussbaum. 14 Giddens, s 70 f. 15 Ryner (2002). 16 Vinterprotesterna, eller "the winter of discontent", avser den våg av strejker och krav på lönehöjningar som under vintern riktades mot Labourregeringens försök att frysa lönenivåerna i syfte att få inflationen under kontroll. Regeringens oförmåga att hantera strejkerna anses ha hjälpt Margaret Thatchers konservativa regering till makten i parlamentsvalet i maj Red anm. 17 Ryner (2002). 18 Clement Attlee besegrade Winston Churchill 1945, och säkerställde därmed att första brittiska efterkrigsregeringen blev en Labourregering. Trots att den här regeringen är känd för sina sociala reformer, exempelvis sjukvårdsreformen NHS (National Health Service), brukar jämförande socialpolitisk historia generellt betrakta dess socialdemokratiska landvinningar som blygsamma. Den här regeringen tvingades återuppbygga ett land som var helt utmattat efter kriget, med hög skuldsättning, ett osympatiskt anti socialistiskt USA som allierad, en förlängd åtstramningspolitik och ransonering, vilket bidrog till bilden av att de konservativa Tories var det självklara regeringsalternativet. "White Heat" hänvisar till den politik som gällde under Harold Wilsons Labourregering med en statlig industri och forskningspolitik som aldrig fick samma omfattning som i exempelvis Frankrike eller Japan. Se Harold Wilson, Purpose in politics: Selected speeches (1964). 19 För ett emblematiskt uttalande, se Edward Balls, "Open macroeconomics in an open economy", i Scottish Journal of Political Economy, vol 45, nr , s Ömsesidigt erkännande är den europeiska inre marknadens grundnorm. Ursprungligen formulerad i ett utslag av Europeiska gemenskapernas domstol 1979 (fallet Cassis de Dijon), utgjorde det kärnan i överenskommelsen vid ministerrådets möte i Milano Ömsesisidigt erkännande härrör från principen att stater som blir medlemmar av EG (senare EU), ömsesidigt måste erkänna varandras respektive lagstiftningar när det gäller vad som produceras, samt hur och för vem produktion sker. Med andra ord är det i princip olagligt inom EU att förbjuda import av en vara som är producerad på ett lagligt sätt i ett annat medlemsland. Genom att anta Milano avtalet gav medlemsstaterna Europeiska kommissionen rätten bekämpa enskilda länders kontroller eller regler som går emot ett sådant ömsesidigt erkännande. Det här brukar refereras till som negativ integration eftersom antagandet av den här principen leder till en integrerad marknad genom att regler som går emot densamma tas bort. Det här skall ses i kontrast till den mer besvärliga hanteringen av "positiv integration" som baseras på att medlemsstaterna godkänner gemensamma regler eller en gemensam politik. Dynamiken i det ömsesidiga erkännandet har legat till grund för rädslan att konkurrenstrycket skulle försämra arbetsvillkor och sociala villkor genom "social dumpning". 21 Gordon Clark, "European pensions and global finance: Continuity or convergence?", i New Political Economy, vol 7, nr , s 67 91; Hans Jürgen Bieling, "EMU, financial integration and global economic governance", i Review of International Political Economy, vol 13, nr , s ; Caroline de la Porte och Patrizia Nanz, "The OMC a deliberative democratic mode of governance? The cases of employment and pensions", i Journal of European Public Policy, vol 11, nr , s ; Jane Jenson och Philippe Pochet, "Employment and social policy since Maastricht: Standing up to the European Monetary Union", i Robert Fishman och Anthony Messina (red), The year of the euro: The cultural, social and political import of Europe's common currency (2005), s Claes Belfrage och Magnus Ryner, "Renegotiating the Swedish social democratic settlement: From pension fund socialism to neoliberalization", i Politics & Society, vol 37, nr , s Se Paul Hirst och Grahame Thompson, Myten om den globala ekonomin (1998). 24 Begreppet myntades av Peter Gowan i The global gamble (1999). Mer om dynamiken i detta stycke finns i den litteratur som pekar på en anmärkningsvärd samstämmighet mellan An article from 11/13

12 weberianska och marxistiska skolor. Se exempelvis Leonard Seabrooke, US power in international finance: The victory of dividends (2001); Alan Cafruny och Magnus Ryner, Europe at bay: In the shadow of US hegemony (2007); samt Leo Panitch och Martijn Konings (red), American empire and the political economy of global finance (2009). 25 Seabrooke, s Gérard Duménil och Dominique Lévy, "The economics of US imperialism at the turn of the 21st century", i Review of International Political Economy, vol 11, nr , s "Institutionell komplementaritet" (institutional complementarity) är ett begrepp för hur olika institutionella ordningar inom samhällsekonomin hänger ihop och ömsesidigt påverkar varandra. En rik forskningslitteratur inom framför allt statsvetenskapen behandlar i dag denna fråga, oftast genom att jämföra olika länders system. Det kan röra sig om studier av hur olika typer av utbildningssystem samverkar med arbetsmarknadssystem, hur system för företagsstyrning samverkar med finansiella system och så vidare. För en mycket inflytelserik diskussion om detta i förhållande till teorin om olika "varianter av kapitalism", se Peter Hall och David Soskice (red), Varieties of capitalism (2001). Red anm. 28 Duménil och Lévy; John Grahl, "Globalized finance: The challenge to the euro", i New Left Review, nr 8 (2001), s Michel Aglietta, "Capitalism at the turn of the century: Regulation theory and the challenge of social change", i New Left Review, nr 232 (1998), s Se exempelvis Johnna Montgomerie, "The financialization of the American credit card industry", i Competition and Change, vol 10, nr , s Brigitte Young, anförande vid seminariet "The political economy of the subprime crisis The economics, politics and ethics of response", University of Warwick, september Benjamin Cohen, "Can the euro ever challenge the dollar", i Journal of Common Market Studies, vol 41, nr , s Privilegierna härrör till de lägre räntor som utgivarna av valutor erhåller om de skulle vilja låna pengar. Anledningen till att marknaden lånar ut pengar till lägre räntor är att riskerna för dessa lån är relativt låga, eller snarare nära noll. I slutändan kan låntagarna enkelt trycka upp mer pengar. 34 Grahl (2001), s 39; Matthew Watson, "Investigating the potentially contradictory microfoundations of financialization", i Economy and Society, vol 38, nr , s Cafruny och Ryner (2007), s Ibid, s Trätan utlöstes av den brittiske premiärministern Brown när han på ett instinktivt anglo saxiskt nyliberalt sätt mötte den ekonomiska nedgången med skattesänkningar (vilka kräver neddragningar i framtida välfärdsutgifter). Detta föranledde ett instinktivt tyskt, monetarisktiskt svar från den nominellt socialdemokratiske tyske finansministern Steinbrück, som till och med under den ekonomiska kollapsen upprördes av de eventuella konsekvenserna för statsbudgeten och inflationen. Tony Blairs och Gerhard Schröders tredje vägen manifest publicerades på svenska i Arena, nr , som "Ett manifest för den tredje vägen och politikens nya mittfåra". 38 Ett alternativ formulerades tidigt av den tyska röd gröna regeringen när SPD:s dåvarande partiordförande och finansminister Oskar Lafontaine arbetade på att bredda skattebasen och att förhandla fram ett nytt franskt tyskt fördrag om EMU (och i förlängningen, tillsammans med Japan, den globala finansen) i enlighet med social keynesianska riktlinjer. Jag har på annat håll argumenterat för att detta alternativ var en del av en alternativ strategi i syfte att cementera en bred progressiv allians kring den röd gröna partikoalitionen. Se min text "Disciplinary neoliberalism, regionalization and the social market in German restructuring", i Alan Cafruny och Magnus Ryner (red), A ruined fortress? Neoliberal hegemony and transformation in Europe (2003), s För möjligheterna med den här sortens politik, se Bo Rothstein, Just institutions matter (1998). 40 Robert Brenner, The economics of global turbulence (2006). Published Original in English Translation by Thomas Helgeson Contribution by Fronesis First published in Fronesis (2010) Magnus Ryner An article from 12/13

13 Eurozine An article from 13/13

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Att mäta konkurrenskraft

Att mäta konkurrenskraft Att mäta konkurrenskraft RAPPORT OM SVENSK KONKURRENSKRAFT 1990-2015 Kinnwall Mats INDUSTRIARBETSGIVARNA Marknadsandel och konkurrenskraft Debatten om hur svensk konkurrenskraft har utvecklats är intensiv,

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Socialpolitik och välfärd

Socialpolitik och välfärd Socialpolitik och välfärd Socialpolitiska klassiker 2014-01-23 Zhanna Kravchenko Socialpolitiska teorier bygger på olika perspektiv: Ekonomiska argument om produktiva & finansiella grunder och Vs effektivitet

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Hej allesammans! Jag heter Robert Boije och är chefsekonom på Riksrevisionen. Temat

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få Välfärdstjänsternas dilemma Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en ständig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna

Läs mer

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster.

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster. Avtalsrörelsen avgörande för konkurrenskraften! Ett vanligt argument som framförs i debatten kring avtalsförhandlingarna är att det egentligen inte spelar någon större roll för industrins konkurrenskraft

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från Slutsatser och rekommendationer Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från andra typer av välfärdssystem genom att vara universell, generös och i huvudsak skattefinansierad. Systemet har fungerat väl

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 3. Teoretiska perspektiv: Konstruktivism och alternativa inriktningar Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Konstruktivism Konstruktivismens centrala påståenden: 1. Värden

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 636 Socialdemokratisk Europapolitik Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Eventuell spänning mellan kapitalism och demokrati? Är det möjligt för ett kapitalistiskt samhälle att uppfylla kriterierna för en ideal demokrati?

Eventuell spänning mellan kapitalism och demokrati? Är det möjligt för ett kapitalistiskt samhälle att uppfylla kriterierna för en ideal demokrati? Matilda Falk Eventuell spänning mellan kapitalism och demokrati? Är det möjligt för ett kapitalistiskt samhälle att uppfylla kriterierna för en ideal demokrati? Inledning Kapitalism är inte följden av

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Momentguide: Nationalekonomiska teorier

Momentguide: Nationalekonomiska teorier Momentguide: Nationalekonomiska teorier Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat

Läs mer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Även miljöfrågor polariserar rika mot fattiga. Miljöpolitik kan vara rasistisk. I många länder är miljörättvisa en politisk stridsfråga. Varför inte i Sverige? I "Cancergränden",

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar:

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar: INLEDNING De förestående EU-valen kommer att hållas mellan den och den 5 maj 014 i samtliga medlemsländer i den europeiska unionen. I detta dokument framläggs ett förslag på allmänna politiska principer

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Social inkludering en utblick i Europa

Social inkludering en utblick i Europa Social inkludering en utblick i Europa 20 augusti 2015 Mikael Stigendal Malmö Högskola Städer Samhällsperspektiv Sammanhållning Interaktiv forskning Professor i Sociologi Urbana Studier, Malmö Högskola

Läs mer

Förvaltningstraditioner. Karlsson kap 7

Förvaltningstraditioner. Karlsson kap 7 Förvaltningstraditioner Karlsson kap 7 1 2 Globalisering New Public Management har spritt sig över hela västvärlden Men det betyder inte att offentlig förvaltning ser likadan ut över hela världen Skillnaderna

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Inkomstfördelning: En konfliktfråga.

Inkomstfördelning: En konfliktfråga. Martine Barikore Polkand 3 Politisk Teori Grupp B Hemtenta Inkomstfördelning: En konfliktfråga. Inledning Idag är inkomstfördelningen en fråga som diskuteras ganska mycket på den politiska arenan. Vad

Läs mer

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel"

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: Sverige är inne i ond cirkel Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel" Sverige är inne i en ond cirkel. Men det är få deltagare i den politiska debatten som förstår eller vågar säga att

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 8 APRIL 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.5.2012 COM(2012) 301 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om genomförande av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de medlemsstater

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Eurokrisen och den europeiska integrationen. Lars Calmfors Frisinnade klubben 17/2-2011

Eurokrisen och den europeiska integrationen. Lars Calmfors Frisinnade klubben 17/2-2011 Eurokrisen och den europeiska integrationen Lars Calmfors Frisinnade klubben 17/2-2011 Frågor Vad förklarar eurokrisen? Klarar de värst utsatta länderna anpassningen? Går det att förebygga liknande kriser

Läs mer

Vad är det som händer inom den offentliga välfärdstjänstesektorn från ingången av 1990-talet? Tor Larsson 21 maj 2013 Organisationsteori

Vad är det som händer inom den offentliga välfärdstjänstesektorn från ingången av 1990-talet? Tor Larsson 21 maj 2013 Organisationsteori Vad är det som händer inom den offentliga välfärdstjänstesektorn från ingången av 1990-talet? De långa vågorna i den ekonomiska och politiska utvecklingen 40-50 åriga ekonomiska strukturcykler [Strukturkris

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Hemtentamen, politisk teori 2

Hemtentamen, politisk teori 2 Hemtentamen, politisk teori 2 Martin Nyman Bakgrund och syfte Privat sjukvård är ett ämne som har diskuterats flitigt den senaste tiden, det är också ett ämne som engagerar debatten otroligt mycket. Förmodligen

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Bedömare som i dag vill fördela "skulden" för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar.

Bedömare som i dag vill fördela skulden för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar. DN DEBATT: "Domedagsprofetiorna kommer för tidigt". Assar Lindbeck och Dan Lindbeck analyserar den asiatiska finanskrisen: Västländernas skuld får inte glömmas bort. Asiatiska företag och banker har underskattat

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

MINDRE EU MER SVERIGE!

MINDRE EU MER SVERIGE! MINDRE EU MER SVERIGE! SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET Utgåva 2 2014-04-05 MINDRE EU MER SVERIGE! - SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET De

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

KARLSSON KAP 4 MARKNADSSTATEN

KARLSSON KAP 4 MARKNADSSTATEN KARLSSON KAP 4 MARKNADSSTATEN 1 KEYNESIANISMENS PROBLEM Stagflation, dvs. hög inflation och hög arbetslöshet ska enligt Keynes inte kunna förekomma. Keynes menar att en ekonomi kan välja mellan arbetslöshet

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Junilistans seminarium 29/10-2010

Eurokrisen. Lars Calmfors Junilistans seminarium 29/10-2010 Eurokrisen Lars Calmfors Junilistans seminarium 29/10-2010 Frågor Vad förklarar eurokrisen? Klarar de värst utsatta länderna anpassningen? Går det att förebygga liknande kriser i framtiden? Har krisen

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

2002-07-02 Dnr 02-702-DIR. Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling. 103 39 Stockholm

2002-07-02 Dnr 02-702-DIR. Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling. 103 39 Stockholm 2002-07-02 Dnr 02-702-DIR Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling 103 39 Stockholm Yttrande över Betänkandet SOU 2001:96 En rättvisare värld utan fattigdom Sammanfattning Riksbankens allmänna

Läs mer

Pavlovs dreglande hund

Pavlovs dreglande hund Pavlovs dreglande hund Assar Lindbeck Lars Jonungs rapport är en krönika över den svenska makroekonomiska utvecklingen och stabiliseringspolitiken efter 1970. För dem som känner till historien är det inte

Läs mer

Arbetsmarknad i förändring: 1930-, 1970 och 2010-tal

Arbetsmarknad i förändring: 1930-, 1970 och 2010-tal Arbetsmarknad i förändring: 1930-, 1970 och 2010-tal 26/11 Jan Jörnmark 1930-tal Keynesianska revolutionen Trögrörlighet In the long run we re all dead Total/aggregerad efterfrågan den väsentliga för ekonomin

Läs mer

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet politisk filosofi idag intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet 1. Vilka frågor anser du är de mest centrala inom den politiska filosofin? jag tror att det är bra

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Nationalekonomi GR (C), 30 hp

Nationalekonomi GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Nationalekonomi GR (C), 30 hp Economics BA (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression NA003G Nationalekonomi Grundnivå (C) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011 Ekonomi Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare. Ledartexterna

Läs mer

Ekonomisk politik för full sysselsättning är den möjlig? Lars Calmfors ABF Stockholm, 3 mars 2010

Ekonomisk politik för full sysselsättning är den möjlig? Lars Calmfors ABF Stockholm, 3 mars 2010 Ekonomisk politik för full sysselsättning är den möjlig? Lars Calmfors ABF Stockholm, 3 mars 2010 Arbetslöshet i Sverige, USA och euroområdet, 1975-2009 (procent) 14 12 10 8 6 4 2 0 1975 1980 1985 1990

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14.

Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Mats Persson Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Riksbankschef Stefan Ingves Brussels Economic Forum, Bryssel

Riksbankschef Stefan Ingves Brussels Economic Forum, Bryssel ANFÖRANDE DATUM: 2011-05-18 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Brussels Economic Forum, Bryssel SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter Per-Ola Ohlsson A right in its fundamental sense, is power held by the powerless (Hunt Federle 1994) Mänskliga rättigheter Vad är en mänsklig rättighet? Kan man identifiera en mänsklig

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Demokrati, finansmarknad och välfärd

Demokrati, finansmarknad och välfärd Demokrati, finansmarknad och välfärd Årsmötesseminarium i Wigforssföreningen 2009 eric.sundstrom@sap.se www.aip.nu Söndrums Folkets Hus 7 feb 2009 1 Program kommande 29 min 1. Utgångspunkter: Hur marknaden

Läs mer