ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

2 Ordföranden har ordet Ordförande Titti Jöngren Inför 2009 beslutade NYN att, tillsammans med de andra yrkesnämnderna inom de gröna näringarna, ta ett grepp för att underlätta för eleverna i deras gymnasieval. Valmöjligheterna är många efter grundskolan och det är svårt för eleverna att hitta rätt. Ett projekt med arbetsnamnet Gröna Yrkesval startades för att tydliggöra in- och utgångar i utbildningarna inom våra näringar. Vår analys visade också att ett tydliggörande av arbetslivets och skolornas samarbete behövdes, då det är svårt att orientera sig bland alla bransch- och yrkesråd, eller vad man väljer att benämna dessa. Därför beslutade vi att göra en sammanställning och förbereda för ett nätverk av de olika samarbetsformerna mellan arbetsliv och skola - lokalt, regionalt och centralt. Bägge dessa projekt sammanföll med intentionerna i 2011års gymnasiereform. Vi har under året varit flitiga gäster på Skolverket inför deras förslag till regeringen om hur Gy 2011 ska verkställas. Verkets syn på gymnasiet stämmer i stort med vår bild: Enkelhet, tydlighet och samarbete med branscherna. Det här ställer i så fall krav på våra egna organisationer och företag. Även Grönt Kort framhävdes av verket som en tänkbar del av gymnasieexamen. Nu hoppas vi att även regeringen delar vår bild av den framtida gröna gymnasieutbildningen. NYN:s målsättning är bidra till att våra medlemmar finner rätt personer till rätt plats. Vi vet att det finns ett skriande behov av rätt utbildad arbetskraft, från de traditionella lantbruksnäringarna till växthus- och trädgårdsföretagen. Utmaningen framöver är att attrahera ungdomar ur de små nittiotalskullarna att välja våra utbildningar. Det ska vi lyckas med! Titti Jöngren Ordförande NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom lantbruk och trädgård. Medlemsorganisationer i NYN: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) Svenska kyrkans Församlingsförbund (Församlingsförbundet) Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund (STAF) Gröna näringens riksorganisation (LRF-GRO) Idé och produktion: Jarl & Co Reklambyrå AB. Tryckt på Svanenmärkt papper.

3 NYN:s styrelse Vid årsmötet i juni anmälde medlemsorganisationerna i Naturbrukets Yrkesnämnd följande styrelseledamöter, ledamöter i arbetsutskottet och suppleanter till NYN:s styrelse: Medlemsorganisation Ordinarie ledamöter Suppleanter LRF Titti Jöngren, ordf. (AU) - Anna Åman Sigbjörnsson Jenny Höglund Kristin Yderfors Ingrid Pettersson SLA Lena Andersson (AU) Teri Lee Eriksson Karin Stiernblad Lars-Olov Söderberg Kommunal Ann Georgsson. v.ordf. (AU) - Anja Westberg, (tjl) Jörgen Gustavsson LRF-GRO Kennert Hallberg Gunilla Nordberg SLF Henric Lagercrantz Stefan Lindgren STAF Lennart Korén Göran Anderson Församlingsförbundet Staffan Lundstedt Eva Grönwall Adjungerad: Anders Nilsson, SLF Kansli Yrkesnämndens kansli är förlagt till LRF, Franzéngatan 6, Stockholm. Agronom Michael Insulander är kanslichef för nämnden på deltid, ca 50 procent. Kanslichef Michael Insulander Gröna Jobb Grönt Kort Verksamhetsledare Annika Bergman NYN:s diplomerare fr v: Catharina Matsdotter, Anne J Andersson, Peter Borring, Claes Pettersson 3

4 Verksamhetsberättelse för 2009 Här följer en sammanfattning av verksamhetsberättelsen för För dig som vill läsa hela berättelsen, hänvisar vi till vår hemsida under Nyhetsbrev. Styrelsesammanträden och årsmöte Årsmöte hölls den 2 juni 2009 på Berga Naturbruksgymnasium. Lave Tufvesson, rektor Berga Naturbruksgymnasium, inledde årsmötet med välkomsttal och gav en historisk exposé över skolans utveckling fram till dags dato. Styrelsen har, förutom årsmötet i juni, hållit tre sammanträden; den 17 mars, 10 september samt den 8 december. Arbetsutskott AU har under året hållit tre sammanträden, dels i anslutning till styrelsemötena, dels i samband med gemensamma överläggningar med AU från SYN och HYN. Minnesanteckningar från AU har löpande sänts till samtliga medlemsorganisationer för kännedom. Gröna Jobb Antalet lediga jobb når på grund av den svaga konjunkturen inte upp till fjolårets volymer. I år utannonserades det drygt lediga jobb mot förra året på Antalet besökare på ökar däremot. Till stor del kan detta förklaras av arbetsmarknadsläget. Varje månad visar besöksstatistiken högsta antal besökare sedan mätningarna startade. Antal lediga jobb publicerade på under de senaste åren Gröna Jobb - antal besökare per år per månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 4

5 Grönt Kort Under 2009 har intresset bland elever och naturbruksskolor för Grönt Kort varit rekordstort. NYN:s diplomerare har gjort en fantastisk insats med att genomföra diplomeringar över hela landet. I norra Sverige kunde diplomeringar genomföras tack vare god samordning mellan skolorna. Målsättningen för 2009 var 180 diplomeringar, hela 291 elever anmälde sitt intresse. Av dessa genomgick 238 diplomering varav 171 slutligen blev godkända och fick ett Grönt Kort. Skola Växtodling Gris Mjölk Enskilda personer 8 4 Bräkne Hoby 3 Dingle 1 4 Forslundagymnasiet Umeå 4 8 Kalmarsunds Gymnasium 12 Ingelstorp/Kalmarsund 12 2 Lillerud Lövsta 8 Munkagård Nils Holgersson (Skurup) 2 2 Nordvik 0 2 Nytorp Rättvik 3 Svalöf Stora Segerstad 1 4 Skola Växtodling Gris Mjölk Strömma 2 Sötåsen Tenhult 2 Uddetorp Vreta 5 Åsbygden/Torstaskolan 2 Ökna 3 Önnestad Ösby/Sala 6 3 Summa Totalt antal anmälda 291 Totalt antal diplomerade 238 Totalt antal omprov 61 Totalt antal godkända 171 Procent godkända 72 Antal elever som har genomgått diplomering för Grönt Kort vid olika naturbruksgymnasier En ny gymnasieskola Arbetet med Gymnasiereformen GY 2011, som reformen numera benämns, går nu in i en alltmer konkret fas. Glädjande är det genuina intresset hos Skolverket att stämma av reformarbetet med yrkesnämnderna. Man betonar branschernas betydelse med hänvisning till regeringens proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. NYN kommer sannolikt att inbjudas deltaga i det nationella råd som planeras för naturbruksprogrammet. Naturbruksprogrammet föreslås få fyra nationella inriktningar i enlighet med branschernas önskemål; Djur, Lantbruk, Trädgård och Skog. Inom Trädgård kan man välja utgångarna: trädgårdsanläggning, trädgårdsodling, skötsel av utemiljöer och trädgårdstjänster. Inriktning Lantbruk kommer att leda mot ett antal yrkesområden för yrkesmässigt arbete med exempelvis växtodling, lantbruksmaskiner, kombinationslantbruk och landsbygdstjänster. Den nya Myndigheten för Yrkeshögskolan Från den 1 juli 2009 finns en ny utbildningsform i Sverige, yrkeshögskoleutbildning. Den nya yrkeshögskolan skall samla all eftergymnasial yrkesutbildning i ett regelverk och med en statlig samordnare, Myndigheten för Yrkeshögskolan. NYN medverkade då utbildningsminister Jan Björklund invigde den nya myndigheten i augusti. Gröna Yrkesval - förstudie NYN har i samarbete med LRF Kommunikation samt övriga gröna yrkesnämnder m.fl. genomfört en förstudie i syfte att föreslå lämplig kommunikationskanal med information om gröna studie- och yrkesval. Målet med förstudien är att lägga förslag på hur en Internetbaserad plattform för gröna yrkesval skall riggas och genomföras. Målet för denna satsning är att alla som är intresserade av djur, natur, skog, teknik och trädgård ska hitta till våra utbildningar och se mångfalden av yrken. Sajten ska vara ett samlande paraply för alla utbildningsvägar som finns inom de gröna näringarna - SLU:s utbildningar, naturbruksprogrammet, YH-utbildningar, eftergymnasiala utbildningar m.m. - ett levande verktyg som uppdateras kontinuerligt och som levererar korrekt, attraktiv information om yrken och utbildningar inom våra näringar. Folder till SYV Tillsammans med övriga gröna yrkesnämnder samt Naturbruksskolornas Förening har en ny folder arbetars fram som bl.a. skall spridas till landets SYV. 5

6 Årsredovisning för 2009 Ekonomisk redovisning av NYN för verksamhetsåret 2009 Den ekonomiska redovisningen för yrkesnämnden utgör en del av LRF:s (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, org. nr , kostnadsställe 246) redovisning, vilket medför att det slutliga avgörandet om ansvarsfrihet för förvaltningen ligger hos LRF. Sammanställning av utfall för NYN:s verksamhet 2009, kr. Intressent NYN Grönt Kort Gröna Jobb SUMMA LRF SLA Kommunal Församlingsförb SLF STAF LRF-GRO SLU HYN Summa Den partiella revision (se bilagd revisionsberättelse) som genomförs för NYN innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Budget och utfall för NYN 2009, kr. Kostnader Budget Utfall Kansli NYN.se, info, tryck Elevstatistik Konferenser, projekt, etc Köpta tjänster Summa Finansiering av NYN 2009, enligt avtal, kr. Medlemsorganisation Budget Utfall LRF 58 % SLA 20 % Kommunal 13 % Församlingsförbundet 3 % SLF 2 % STAF 2 % LRF-GRO 2 % Summa 100,0% Kommentar till differens mellan budget och utfall 2009: Riksstudiedagar/fortbildningsdagar (vecka 44) ca kr SYV foldrar kr Byråarbete samt tryck av årsredovisning 2008, kr Samarbete med LRF kring rekrytering till de gröna näringarna Framtidståget. Gymnasieinformation som når ca niondeklassare på 130 orter. Kostnad kr Framtidsvalet. Gymnasiekatalog med alla program. Kostnad kr finns med som webbhänvisning Annonsering, Piraja och Studentvykort. Kostnad kr Naturbruk.se samarbete mellan LRF och NB-föreningen. Kostnad kr Historisk fördelning av kostnaderna för NYN, utfall, kr Sekretariat och kontor Tryck, annons, Internetinfo Konferenser, möten Köpta tjänster Summa Historik över medlemsorganisationernas finansiering av NYN, kr. Medlemsorganisation LRF SLA Kommunal SLF LRF-GRO STAF Summa

7 Ekonomisk redovisning Grönt Kort Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Grönt Kort utgör en del av redovisningen av NYN inom LRF (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246). Den partiella revision (se bilagd revisionsberättelse) som genomförs för projektet innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Budget och utfall för Grönt Kort 2009, kr. Kostnader Budget Utfall Finansiering av Grönt Kort 2009, kr. Betalande intressenter Budget Utfall Verksamhetsledning Externa examinatorer Info, resor, konferenser Köpta Summa Kommentar till differens mellan budget och utfall 2009: Målsättningen för 2009 var 180 st diplomeringar. Utfallet blev 238 diplomeringar vilket således fått genomslag i konsultkostnaderna. Totalt skall intäkterna från diplomerade elever uppgå till kr (exkl moms), varav ersättning från 30 diplomeringar inbetalas av diplomerarna under nästkommande år. LRF SLA Kommunal Församlingsförbundet 0 0 SLF STAF 0 0 LRF-GRO 0 0 Summa NYN tecknar varje år avtal med diplomerarna Catharina Matsdotter, Anne J Andersson, Claes Pettersson och Peter Borring. Samtliga innehar F-skattsedel. Ekonomisk redovisning Gröna Jobb Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Gröna Jobb utgör en del av redovisningen inom LRF FoU (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246). Den partiella revision (se bilagd revisionsberättelse) som genomförs för projektet innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Budget och utfall Gröna Jobb 2009, kr. Finansiering av Gröna Jobb 2009, kr. Kostnader Budget Utfall Betalande intressenter Finansiering Verksamhetsledning Marknadsföring Programmering Övrigt Summa LRF SLA SLU Kommunal Församlingsförbundet LRF-GRO STAF HYN Summa NYN tecknar varje år avtal med verksamhetsledare Annika Bergman som innehar F-skattsedel. Stockholm den 25 mars 2010 Titti Jöngren Anna Åman Sigbjörnsson Kristin Yderfors Lena Andersson Karin Stiernblad Ann Georgsson Kennert Hallberg Henric Lagercrantz Lennart Korén Staffan Lundstedt 7

8 Revisionsberättelse Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6 Telefon:

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Ordföranden har ordet...3 NYN:s styrelse...4 Historik...4 Kansli...4 Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsesammanträden

Läs mer

Vid mötet framkom också att Skolverket fått ett uppdrag att göra en webbaserad handledarutbildning för APL-värdar med beräknad start höst 2014.

Vid mötet framkom också att Skolverket fått ett uppdrag att göra en webbaserad handledarutbildning för APL-värdar med beräknad start höst 2014. 1 (7) Januari 2014 NYHETSBREV nr 25 2014 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Medialt genomslag Året inleddes med medialt genomslag för våra frågor då ATL den 14

Läs mer

Önskemål om inrättande av gymnasial vuxenutbildning, trädgård

Önskemål om inrättande av gymnasial vuxenutbildning, trädgård KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-03-21 UAN-2014-0189 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Önskemål om inrättande av gymnasial

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport 2012 innehåll Att vilja, kunna och uppleva kvalitet... 3 Reformerna har

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Årsrapport 2010. Gymnasieskola 2011

Årsrapport 2010. Gymnasieskola 2011 Gymnasieskola 2011 innehåll GY 2011 och det bejakande ögat...3 Viktiga beslut och verksamhetsplan...4. Verksamhet...5 Service...5 Skolförlagd yrkesutbildning...7 Yrkesutbildning i företag...13 Omvärlden...15

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Februari 2012 Projektledare Karin Borgenvall, Macken Växjö Ekonomisk Förening Journalnr 2011-44 Innehållsförteckning

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer

Pernilla Johnsson Ingela Hallberg. Utbildning Synlighet Attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling

Pernilla Johnsson Ingela Hallberg. Utbildning Synlighet Attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling 2011 Pernilla Johnsson Ingela Hallberg Utbildning Synlighet Attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling Utbildning, synlighet, attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer