t ars +E-r lik : ~s hin m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "t ars +E-r lik : ~s hin m w@"

Transkript

1 IL t ars +E-r lik : ~s hin m -.

2 3KZSOKOliilS I(O3,~;iLTB Bef ollming Wlderspyramiden Näringsgrenarna SICOLOR ST ORRE ATZBGTSYT&'lSm IMOXI KOlVlYlUm SOCmL SxP,lTIGS. OWRADZU IXOl'i D33 SOCIAL1 SEICTO:iii?T DAR BIBLIOTEICET 1UI;J BZURIVA UPPSÖKAMD~ VERKSAFIHST b Hemsamariter Fardt jämt hderdomshem S jukhem Befolkningsprognos för aldrarna 65 %r och äldre. Förskolor,daqlaem och fritidshem BIBLIOTErnT - Utlåning Filialerna och utlihingsstationerna Bokbestandet Anslag R%gra fakta om Hb PRO JEEi'P FOR UPPS OKAIT'DX VERKSAMHET UPPS OKANDE VERKSA1,IKET S ON PAGAR Bokl%dor Boken kommer-verksaeten Talböcker Personal UPPSOKANDE VERKSAPWET VID J ~ U N D S LANS BIBIJOTEK I ÖSTERSUND UPPS OKANDE VERKSAMHET I KBJEDALENS KOIV'~~~!TUX PORSUG TILL BIBLIOTERETS UPPSOKANDE VERKSAMHET Äl~reornsorgen Talböeker Id6stribution Uppsökande verksamhet på arbetsplatser Bokbussen SAMNIAmATTNIBG Betänkande NOTER

3 Bil l : Bef olhing inon Krokoms komaun Bil 2: Krokoms Bomun: befolkningens f ördelning Bil 3: Bef olkningsu-tveclcling f ör kommund clar Sren Bil 4: Polkmängd 31 december 1979 ezter kön och alder Bil 5: Anfal arbetstillfällen i Krokoms kommun fördelat p& näringsgrenar Aren 1965, 1970 och 1975 Bil 6: Pördelning p& näringsgrenar, jämförelse Bil 7: Isrokons komun: trafikplan Bil 8: Krokoms komram: servicef örsörjningsplan 1975

4 KROKOMS KOMMUN

5 Krokorns komun i JGmtlands län har en ~ r tav s 620~+~? Bess befolkning der.?l 8ecenber 1979 var invr~are.(oil~l) Det motsvarar en PoZktäthet p& endast 2 invanare per kr^. StCrsta delen av konnunen ar glesbygd, Indn södra delen sv fomuiqen mellan >S och Tr&ngsviken bor drygt QaiPten av l;ommens befolkning.- Ben upptar In yta av 560 b. Wnr bor i snitt n3stan 13 invanare per lm, Bcfollmingen inom da%%& ~"wade har fjkat sedan början av 70-talet, efter en nedg%ng p4 50- och Goetalen. Detta omrade skiljer sig allts& markant fran den 6vriga delen av kommunen. De andra d-elarna har däremot mlnakat; f ialvariarantal,(bil. 3). Enligt POR -75 finns följande tätorter i komunen: (~ntal boende den 31 dec Inom perentes). Föllinge (519), ICrokon (1952), Nalden (935), Pri%ngsviken 3271., YtterSn (184), ]is (611), Änge (340), 3vairsätt (205)~ Asp& 241 (bil. 2). AV kommunens Lnvgnare var den 31/ män 6722 kvinnor. Klderspyraiden ar ganska o jw med stor an-del m ~iskor i &ldern &r, Iletta förh%ll.ande med ganska stor andel Sil-a - mm.islcor och liten de1 yngre, f inner man särskilt i glesbygdsf örsamlingarna Xaxs jö, Föllinge, Hotagen och Rönnöf ors. (bil. 4). Av diagrammen (bil. 5-6) framg&r, att serviceyrkena upptar den största andelen sv näringsgrenarna, med industri och jordbnik p& andra respektive tredja plats. Jamfört med hela riket upptar särskilt servicegrenarna ganska liten del av alla yrken, nedan jord- och skogsbruk ar procentuellt mycket vanligare än riksgenomsnitt et. S edagii zitten av 60-td. et har emellertid arbets- tillf allena inom jordbruket minskat kraftigt, (bil. S), D" armed har m%nga tillfällen till sysselsättning i kommunens ytterö omr%den försvunnit,. - Näriga inv%nare i kommunen arbetar i 0stersu;nd. WBgra uppgifter om pendling: (l. - - Impendling, varav f r r Ost ers.' Utpendling, varav till Öst9 Krokom Nuden Ytteran 17 uppgift saknas TrAngsviken 4 3.tt It Asp %s S AS 'B 209 t55 Dviirsätt Den 31/ hade.kommunen l 3426 inv, vilket ar en minskning p& i 6 personer från f Öregaende årsskifte, (Östersundsposten och Länstidningen )

6 Komunens inålsiit tning Br at t hej da bef olkningsminskningan i ( ptteromradena. Vidare &r pials&ttningen invånare 1985, &r sysselsättningen i framtiden har emellertid avg8rande betydelse för befolkningsutvecklingen i kommunen. Lägenhetsavgången i ytteromradena förväntas dock bli relativt hög iiven i framtiden. Den större delen av Udre bostader finner i gleobygden, där ocksa nånga perinaneritpostader blir fritidshus. Behovet av bostader varierar starkt mellan olika orter. Av kommunensr tomtkö pa 956 eöhncle den 10/ var fömtarhandeiönske-. dilen 731 till As, 108 till Krokom, 39 till Aspas. Lägenhetsktön ealigt senaste uppgift var 252 till Krokom, 64 tillnäiden-vaplan, 45 till As av 462 sökande. KOBMJHIKA'P IONER (3 Det finne numera ganska snabbkörda ellan de större tätorterna (Änge, Föllinge, -Krokoni till Osterrmtmd. Europavgg 75 Swads~all-Österstma-Trondhefm &P n8got *av err'puls&derl genom den mest tittbefolkade delen av ko~upanen. (~&igntitet, se karta bil. 7.) - B A -.---w Krokom-Östersund,Xr relativt livlig. Däremot ar - d e s k i l t täta förbindebiter med de inre delarna av kommunen. Kompletteringstrafik med taxi till busslinje samt butik förekommer.1 förra fallet 2 dagar i veckan, i senare fallet 1 dag i veckan. DIAlsattningen ar att ge alla kommunens invanare möjlighet till kollektivtrafik för service- och inköpsresor till kommunens tätorter. Det betyder i huvudsak till Änge, Föllinge och Krokom samt till lanscentrat Östersund. Tagtrafiken - ar framför allt en förbindelse med den övriga delen avfandet. ï)arnmn.t den mycket liten betydelse för persontransport inom kommunen. \ SKOLOR. X-AS finns en av landstingets folkhögskolor f: Birka folkhögskola). I denna del av komunen f inns-kolos lanthush~llsskola), Jordbruk (Torsta lant bruksskola), och skae;sr bd~alasenskogsbruksskola). I Krokom finns gymasieskola för verkstadstekniker och hemteenirrer (Hagraskolan). Grmadskolan. Kommunen är indelad i tre rektorsomr&den: Krokoms --..d (4 ro -24u elever), Offerdals ro (598 elever), och Föllinge ro (60: elever). Sammanlagt allts& 1740 elever i grundskolan. Algstadim finns i Krokom (246 elever),änge (249 elever) och Föllinge ( 133 elever). I dessa orter finns aven skolexpeditionen för respektive rektorsornr%de. I Erokom dessutom även administra-.tivt gentrum för gymnasie~kolan och-vuxenskolan, A lanthtk4hal7 ö östa

7 En nackdel ar de ofta langa avstanden mellan hemmet och skolan. Särskilt elever p& högstadiet har langa bussresor till och från undervisningen. Många l%g- och mellanstadieskol~r har l&gt elevbzntaieftersom det finns f% barn i aktuella aldrar inom skolans upptagningsornrade. Exempelvis har skolan i Rönnöfors 10 elever, Valsjöbyn 13, Skärviingen 20, Haggsjövik 13 och Rötviken 9. Uppgifterna om antalet elever galler höstterminen 1980, Sammanlagt finns 23 skolor p& 17 orter i kommunen, Skolorna har emellertid stor betydelse inte bara f8r undervisningen, De tjänstgör i regel som samlingslokaler. Ten mindre ort ar skolbyggnaden ofta nagot ax ett kulturcentrum i byn, STORRE ARBETSPLATSER INOM XOMl!~XUITEB, (5 Föllinge Traskof abriken 35 anställda S kolan 3 5 tt Alderdomshemmet 3 0 t I Halsohemme t l0 tt Änge Vapl an Nälden Kro kom Dvarsät t Änge mekaniska 5 O II Änge centralskola 4 9 tt Alderdomshemmet a de) Vägverket 16 II KELA Fashion AB Änge slakteri Ouchterlony Minidube Trangia 20 t I Nya slakteriaffaren 6 II Waplans mekaniska AB t l El by produkt er 36 II Vägverket 15 II Hallströms verkstäder 65 1 t Naldens ullspinneri 34 tt - ".i+ 22 tt NBlaens varmeindustri 20 tt Naldens träindustri 17 t I Kommunalkontoret 110 I t NCB Hissmofors s%g 7'2 I t Forsbergs industri 55 1 t J-H Produktion 30 II Ran&g%rden Möbelhuset Dvarsatts El It As Birka folkhögskola Sj l I t Torsta lantbruksskola 24 Rösta lanthush%lssskola 15 II,+~nl. korrigerande uppg. fran skolkont oret

8 M'~~:RKANT IL S ERVICE. Tv% orter har ett relativt fullstandfgt utbud av service, namligen Krokom och Pöllinge. Som centralort har Krokom inte helt tillräckligt serviceutbud, Där saknas bl. a. samlfngslokaler och bensinstation, Pör de södra delarna av kommunen uppvägs detta delvis av närheten till Östersund. ar 1975 had kommunen 36 livsmedelsbutiker, varav 14 i tatorsdningar?de flesta butikerna ar lokaliserade till den södra en av kommunen. I övriga delar ligger butikerna glesare, men ända jämnt fördelade i förhallande till befolkningen. Det finns fortfarande en tillfredsställande livsmedelsförsörjning inom kommunen bl. a. med h jälp av varuhemsändning. (bil.8), En ytterligare utglesning av butiksnätet kan i vsssa omraden medföra helt otillräcklig service, Det kan nämligen hända,att andra servicefunktionersom bensinpumpar och bussturer samtidigt dras in. Det ar viktigt, att butikerna far investeringsstöd, för att kunna drivas mer rationellt. Det nuvarande kundunderlaget räcker till för de flesta butikernas fortlevnad. Undantag ar kaxsjö och Hotagens församlingar. Dessutom utgör turisterna ett ganska stort inkomsttillägg. Detta gäller särskilt i fjällomradena, dar turismens andel har uppskattats till $ av omsättningen, Genom en ökad köptrohet av ortsbefolkningen bör omsättningen i de flesta församlingarna kunna öka betydligt. De flesta butikerna har aven mer eller mindre biverksamhet. Den viktigaste av dessa är benginförsäljningen. Distribution av bokl%dor har aven förekornie i ett par fall. Butikerna har aven stor betydelse ur social synvinkel. P% mindre orter utgör de ofta en träffpunkt i byn. Handlaren har dessutom i regel andra uppgifter an enbart försäljning av varor. Affären bidrar till ökad service i bygden, ökad turism och ar en förutsaftning för en levande landsbygd. SOCIAL SERVICE. OMRADEN INOX DEN SOCIALA SEKTORN BAR BIBLIOTE- KE'I? KAN BEDRIVA UPPSOKANDE VERKSAMHET. Hemsamariter. Det finns hem amariter i kommunen, varav ( 7' 40 ar deltidsanställda. Resten &r!&&iidsanställda, Man ska minska antalet anställda genom att ta bort flera timanställda och i stallet öka antalet deltidsanställda, De ska aven f& bättre utbildning. Hemsamariterna deltar även i hemsjukvarden. av de sjukvardande uppgifterna utförs för närvarande Sociala hemhjälpsdistrikt ska inrättas motsvarande distriktsskötersk~mr&den. Inom Krokoms kommun finns 10 sadama omraden. $1980 fanns 31 livsmedelsbutiker i kommunen, varav 5 antagligen kommer att läggas ned före (Östersunds-posten dec.-80).

9 -Hemsamariterna gör hembesök. (städar, lagar mat, g&r och hand-.laretc.) De kan ibland g% ut tillsammans med &Idringarna, t,ex; till ortens bibliotek. Ofta ar det dock svhrt att rekrytera hemsamariter i glesbygden. I m a..,... I Pärät j änst. 1?0&unens f ër'dt j &st f &r endast anlitas av handikappade och aldringas, som inte kan ta gig fram längre sträckor. Specialfordon för handikappade finns ej i lconmvnen, OnskvBrt är att siidana anskaffas. I de flesta fall anvands vanlig taxi O Inom kommunen bor drygt 200 personer, som av &Idersskäl eller annat handikapp anlitar färdtjänst. Den 1 oktober 1980 var det 228 st, varav 29 under 65 Ar. Inneboende p& %Iderdomshem är ej inräknade. En förteckning, som jag f%tt p& socialkontoret i juli 1980 upptar namn och adress p& 190 personer, istan an gör inte ansprak p& att vara fullständig.) I de olika kommundelarna fanns : Rödöns kommundel 91 personer (varav 52 i eller omkring Al s ens II 10 II r ro korn) Offerdals " 4 3 f I Föllinge 46 II Dessa siffror ändras snabbt och far anses som ungefärliga, A~der&omhem* I komunen finns tre &derdomshem: Ranagarden i Dvärsätt (101 platser), Hällebo i Off erdal (49 platser), och Solbacka i Föllinge (42 platser). Drygt 35 $ arv platserna upptas f.n..av långtidssjuka. Mycket stor del av adringarna ar över 80 Ar, De ar i regel för svaga för att orka läsa en bok eller ens en tidning. Många &r lässvaga p&gw~d av dalig syn, andra har aldrig lärt sig läsa ordentligt, en del har aldrig haft tid etca Atskilliga flyttar e j in p& hemmet förrän de ar helt orkeslösa. I Banagarden finns ett bokrum, där böcker erhalls fran fili& len i Dvärsätt. Lån sker kontinuerligt av bhde personal och inneboende. PolliLivsskildringar, bygdero-er 0.d. verkar vara de mest lasta böckerna, Manga av aldringama önskar dock mera lättl&s-l;a böoker med stor stil än vad som nu iinns..det blir sammaniagt ca, 1000 lån per ar, ' Till ålderdomshemmen i Ede (off erdal)resp. Pöllinge gar f ilialf örestbndaren p& oden en gång i mhaden. Hon tar med sig en kasse böcker och byter ut motsvarande antal böcker ur l&nesanilingen. I Föllinge firns dessutom en bokhylla med böcker. I Ede skall inom den närmaste tiden anskaffas en bokhylla i ett p% hemmet. Lånefrkvensen ganska lag, d& måaga intagna har hög alder. Dessutom finns många sjuka eftersom det ännu inte finns n&got langvårdssjukhus i kommunen. I regel W det 4-5 åldringar som lånar varje gangr För närvarande är det ungefär 150 lån per hr i vardera Föllinge och Offerdal* Sj~khem.Under 1980 har planerats ett sjukhemsbygge för 60 (9 platser i Hrokom och 1982 ett för 30 platser I Föllinge. Dessa sjukhem har stor betydelse fifr avlastning av långtidssjuka från ålderdomshemmen. Nagot' beslut om sjukhem i Offer?- dal har-tandstinget &u inte tage, men det kommer att tas upp till prövning i samband med revidering av hälso- och sjukv&rdsplanen, En projektrapport on samordnad landstings- och primarkommunal äldre omsorg i Krokoms kommun har utarbetats. Utredningen har bedrivits 5. samarbete med landstinget,

10 B6f olkningsprognos för Udrarna 65 ar och äidre. Vid slutet av ( fanns 2562 personer, 65 %r och äidre i kommunen. Befolkningsprognosen visar en öluiing av gruppen 75 Sr och äldre. Den btegorin nar sin höjdpunkt %r 1990 i aila kommundelar utom Pöllingedelen. Gruppen ar kommer däremot att minska avsevärt fram till %r I'kommunen bör det finnas produktiva människor p% landsbygden och i mindre tätorter sa att den allmänna servicen tryggas och en sned %Idersfördelning förebyggs* Detta enligt förslag av projektledaren for äidreomsorgen. Under mitten av 7htalet har m%nga renoverat sina bostäder med hjälp av förbättringsl&n. Sedan slutet av 70-talet har det varit svhrare att f% sadana lb. Detta har b1.a. medfört att Atskilliga ej haft rad at;% forbättra sin bostad. Genom att bostadsstan-.. darden varit s& lag har därför manga äldre tvingats flytta till pensionärsbostäder el1 er %Iderdomshem. - ".. Inom kommunen finns 249 pensonärslagenheter, varav 60 ar pensionärshem. Off erdaisdelan har lägsta antalet pensionsrsli%genheter, vilket just nu medför större behov av plats p& &Iderdomshemmet i orten. Alsenomr%det har det största antalet penshonärsbostäder. Pörskolor, daghem och fritidshem. Pörskolor finns p% 13 stallen( 7 i kommunen. Dessa ar öppna för barn i förskole%ldern. Det finns 3 daghem, Dessa ar främst avsedda för barn till föräldrar, som förvärvsarbetar. De finns i Krokom, As och ijäiden. Pamilje daghem är dock vanligast. Fritidshemmen är i regel för samma barn som varit p& daghem. Dessa &r belagna p& s- orter som daghemmen. I As och Nälden finns de i samma byggnad. I &vw.dbiblioyeket finns i Kroken. Dessutom finns de.t 3 filider (1 1 och 14 utlåningsstationer. Ut1 Aning I hela kom, ' Varav Krokom 19208' l Antal utlånade band per Inv. 4,s ,3 695 i hela kommunen,. Pilialerna: (~ntalet utl&nade band inom *aren% en). Xälden. (l1.503), Föllinge (11.340), Änge (11.23'1)~ Utl&ningsata-tionerna har vardera andre än 5900 volymer. ~okbes-kandet, Kommunens hela bokbesbd var 1980 ca vol. varav Hb. hade ca , därav barnböcker ca, 7,980. (~il.9). Under %r 1979 inköptes 6246 böcker, urider 1980 var nyförvärvet böcker,

11 gotalt anslag från kulturn5mnden %r 1980 var kr. Darav för bfblpot'ebverkeamheten kr., varav media kr. personal kr,, och lokaler 202,600 kr. Det totala anslaget för 1981 ar 1, kr., varav till media fortfarande 285,000 hr. personal j10.,~00. och lokaler C.6.-4.w kr. B1.a.' ~oken-kodrk4c ans$%s tot8f 4? 12Ö;90b k$. - Under 1980 tillkom en donation p% kr. för medacainköp. NBgra fakta om hb. Personal: Det finns 1 bibliotekarie tjust sch 2,5 kwpi.1ist- och kontoristtjänster. Öppeth5llande under2 en vecka vintertidpvar 23 timmar. Yta: Utlhi9gshall ca 265 m, C,-,V' V arbetsrum ca 175 m. Sammanlagd yta ca. 440 n, Utlaningen fran. hb, var 1980 fr&n vuxenavdelningen och fran barn- poh ungdomaavd böcker. Filialbibliotekens utlaning under samma tid var vuxenlitteratur och barn 31,228 böcer. (~tlhningsstat ionerna inräknade). Tota3 utlaning i kommunen var samnalagt böcker,.,.-i talböcker. r- &- -. ) '.,e-9 Folkbiblioteket sänder aven boklador till ett 20-tal skolor. O En &okbusasaknas ännu i komunen. Den var uppförd p% ar 1980, men på grund av det kärva ekonomiska laget för narvarmde har den flyt- w tats framat. Bussen ing%r i KEL2 och kommer i basta fall att inköpas P& biblioteket finns emellertid redan nu en plan för verksamheten. PROJEKT POR UPPS OKANDE VERKSAMHET, (12 En stor del av kommunens befolkning har fon. ]mycket små möjligheter att utnyttja biblioteken. En grupp 8r de,son har sv%rigkreter p% grund av stora avstand till nagot bibliotek. En annan myoket eftersatt grupp är de rörelsehindrade och sylzskedade samt aldringar. Bibliteket har en stor uppgift att fylla för att n% dessa grupper, f samråd med arbetsförmedlingen i Krokom har d&f'8r biblioteket nyligen startat ett projekt inom detta omr%de. En person kommer att anstäilas av biblioteket för denna uppgift. Denne kommer att informera hemeramariterna om boken kommer-verksamhet, taiböcker, lästekniska hjalpmedel etc. Genom samarbete mellan bibliotekspersaonal och hemeramariter räknar man med att komme i kontakt med människor, som föm? statt utanför bibliotekets räckvidd. För många &Idringar upplevs ensamheten som det största problemet. Att f& låna böcker och lasa kan därför upplevas som &got -+-. positivt* '. - - r i *rv -. * ',. C En annan forn av uppsökande verksamhet som planerae, är bokut- Iihing p& bensinstation/aff&r i nagon försurrmad del av kommunen, exempelvis Rötviken. Man skall aven undersöka möjligheterna för bokutlåning p& större -. arbetsplatser i kommunen. Detta biblioteksprojekt beräknas kosta kr, varav kommunen far sta för en fjsrdedel. Till detta utgar ITTS-medel samt 25% kommunala medel. Av totalkostnaden 81.O00 kr, bidrar allts% kommunen med kr c_

12 . TlfFPS ÖRATJDE VERS AMHET S ON P J ~ G ~.., En uppgörelse har träffats ned förskolor och (11 boklador till dessa. De byter boklador 2-4 ggnger om Aret. Varje &ng ar det böcker. Även lag- och mellauistad9eskolor utnyttjar servicen med boki%dor.. I hge och Pöllinge ar däremot biblioteks3ilialen inrymd i högstadiebyggnaden. Till Torsta jordbrukslinje sänds en boei&da per termin. Även till fritidshemmen finns avtal om bou%dor.. < r -. Utlaning p& arbetsplatser fijrekomnzer &mu inte, Det ar knappast troligt att detta kan ske ens de niimaste &renu B1.a. beror det p& att kommunala medel inte räcker till just nu. &ven stöd till handikappade ar fortfarande ~cket liten. Boken komner-verksamheten betjänar ett 20-tal personer i hela kommunen (13 Talböcker utlgnas endast f r%n läinsbiblioteket j Österswid, IJan Idnar ut till hela lbet, &iven Reziom kommunbiálioteken. I Jämtlands l& finna synskadade, varav ca. 450 ar lhntagare av talböcker. Punktskrift lanas endast av ett fatal, Det är mest unga människor, som varit blinda fdn födelsen och lart sig punktskrift (14 En konsulent från Synskadades Förening, Östersund, gör hembesök hos synskadade och introducerar om bandspelare och annan utrustning, Naterid rekvireras sedan fran De synskadades försäijningsaktiebolag i Stockholm. Landatinget stils för kostnaderna. Dessutom finns en taltidnin& som heter Jäntlandsbandet. Den kommes tvil ganger i veclrsnr Taitidningen har ca. 450 abbonenter. Mycket f a LL-böcker (=lat tlästa böcker) Pbas. Ullanin &p& alderdomshem hur tidigare nämnts. (Kap. service f. Sociai Personal. Iled nuvarade personalresurser ar det inte möjligt att bygga ut p%g%ende uppsakande verksanhet. Denna sköts fr%n saval huvudbibliotek som filider och det kravs %en samord.nande bibliotekarietjänat for verksamheten.

13 ITPPS OKANDE VERKSAMHET VID JÄMTLANDS LANS BIBXIOTEK I ÖSTERSUND. N%gon särskild tjänst för enbart uppsökande verksamhet finns Inte p% biblioteket. Boken kommer-verksamhet bedrivs i liten omfattning, d& persom- ( 1 5 len inte räcker till i större grad. Ett 20-tal låntagare finns. Register över vad de läser (och inte laser) finns över dessa, Böcker abds ut med bil, Bokdepositioner finns utplacerade p& dagcentra, pensionärshem och &Iderdomshem, Allmänna häktet i Öst ersund har besök av bibliotekarie varannan ( I 6 vecka, Bokdeposition finns p% hitet, Arbetsplatsutlåning. Bokutl%ning förekommer p% 2 arbetsplatser : Lem. Eriksson och Förenade Fabriksverken (FFv). De f9r besök av en bibliotekarie 2 timmar varannan vecka, Bokdeposition finns p% arbetsplatserna. Militära förband. Det finns avtal om biblioseksverksamhet p& I5 och A4. Utlåningssystemet bygger p% självbetjäning, men bibliotekspersonal finns där 4 timmar per vecka. Sjukhusbibliotek. Det finns bibliotek p% lasarettet, Frösö sjukhus, reumatikersjukhuset och och Sollidens langv&rdssjukhus, Bokbussverksamhet startade i januari 1981 och betjänar hela laiböcker och taltidning har nännts p& föregaende sida. $ p P ~. -PS-. *y.- O-E- -. VERIQA~~!- g- ( d - lilan h= kontakt med De Handikappades Rilrsförbunä och Ungdomens Röda Kors sedan 1970, men samarbetet ar inte särskilt utveck2at. ~ebök,-&v- erso on al frk bibliotelret' &s P& alla &Iderdomshem i är j edalen. Till Uderdomahemmen i liede, FunBsdai en, Lillhardal och Ytterhogdal - ärdet filialförestandaren p& respektive ort som gör. besök. Bokdeposition finns p& sjukhuset och folktandv%rden Skolorna beställer böcker till sina bibliotek via huvudbiblioteket, Bokbuss saknas ännu, Den KELP. Ett 3btal taiböcker finns regelbundet i deposition p% Hb i Sveg. Lhtagare beställer genom detta eller direkt genom länsbiblioteket. Bibliotekspersonal %ker ocks% ut med böcker vid efterfr%gan,

14 kdreomsorgen. Ca. 20 $ av kommunens invånare är 65 ar och äldre. Denna grupp beriiknas öka. En betydande del av resurserna bör därför sättas in p% dessa &Idersgrupper. Genom Boken koinmer-verksamhet hör man kunna n& flera malgrupper, Pll%nga Udringar och handikappade, som gama vill läsa, kan inte ta, sig till n%got bibliotek eller utläningsstalle. Genom det nya 113-projektet kan biblioteket n% dnga nya lhtagare. Det ar dock viktigt att Sven i fortsättningen informera on utl&ingsformen genom hemsaariter, hemv&rdsassistenter och andra som har kontakt med BLdre och handikappade. De som bor p& ålderdamshe~i bör erbjudas saurna service av boklan, (18, som komunens andra invånare. Det skes i första hand genom vandringsbibliotek och regelbundna besök av bibliotekspersonal. Böcker bör finnas tillgikngliga. Stor del av KL-böcker och böcker med stor stil bör finnas. Aven hiiglasning och uppspelning av skivor eller kassetter skull e kunna f örekonma, Talböcker. Inte bara synskadade utan även andra grupper har rätt (a9 till talboksl%n, dvs. långtid~s jaa och aiderssvaga, vissa rörelsehindrade konvalesenter efter sv%ra sjukdomar och operationer, psyliskt; sjuka och och psykiskt utvecklingsstörda. Distribution av böcker, och aven andra medier slmile kunna ske genom hems riter, filialförestandare, taxichaufförer, affärsidkare etc. 7 et naturligaste är dock att biblfot~eket bygger upp en egen dis$ributionsapparat med for ändasialet anställd personal. Biblioteke-ts uppsökande verkamhet ar att se till-att ingen f kom men.p&. grund. av ålder, sjukdom eller handikapp utestängs f r%n r20 dess resurser, Uppsökande verksamhet p& arbetsplatser. I Krokoas kommun finns (21 ingen storindustri, (sid, 2-3). P% nagra av de storre arbetsplatserna bör dock utlåning kunna ske. Utlhingen sker lämpligen i lunchrummet, där man trälfar de flesta anställda under matrasten. Innan en bokutlåning startar, bör darför biblioteket ta reda p& s% mycket som möjligt om företaget, Kontakt bör tas med fackförening och företagsledning. Kostnaderna för ett sadant srojekt kan bli kr. Om bidrag fran stat och kommwz kan erh%llas, bör en försöksverksamhet komma i gång. c

15 Bokbussen* En bokbuss saknas ännu. Den finns dock med i kommunens ekonomiaka lbgtidsplanering. Att den kommer att ha (22 stor betydelse för laneverksamheten ar -. säkert. "Flera statliga utredningar har visat hur närdefull en väl utbyggd bokbuasrerksamhet ar främst i glesbygderna och tätorternas yfferomraden, blide nar det galler service till enskilda och till vardinstitutioner och arbetsplatser? (ur kul.i;urr&dets Iriá f ör bokbussar), Bokbussen km utgöra eft tern nativ till den uppsökande verksamheten v14 skolor, arba-bsplafser, ålderdomshem och vardinrättningarr Pörutom denvanliga laneverksamheten kan den ocksa görja föx tran~porter av bokdepositioner till olika delar av I Jamtlands län firuz81.~u inte nagon större grad av uppsökande verksamhet. Endast 2 bokbuawar finns i länet. (I Stömsund och Oste~eund~ varav den senare är nyanskaïefad 1981 ) Talboksutlaningen &r annu ganska liten i förh%llande till antalet behövande. Krokoms kommun har ganska liten industrialisering. De flesta arbetsplatser är sma, Sjukhus, fangelser och regementen saknas, Nagra större skolor finns inte, Tre %Iderdomshem finns. Tv% l%ngv~rässjukhus är planerade. Största delen av den uppsökande verksamheten bör därför inriktas p% människor som har svart, eller inte alls kan utnyttja bibliotek eller laneställen. I denna gj-esbygdskommun är det mest &Idringar, rörelsehindrade och andra som lever mer eller mindre isolerade. >n bokbuss kan bli till stor nytta när den anskaffas. Skolor, förskolor och arbetsplatser bör ocksa besökas, Uppsökande verksamhet ar emellertid kostnadskrävande, Det blir antagligen inte nagra större anslag till denna, förr& det ekontjrniska läget blivit bättre. I Betänkande avgivet av 1970 Ars rationaliseringsutredning (23 vid folkbiblioteken star bl,a; "..,att en noggrann kartläggning företas av behovet av social biblioteksverksanihet inom varje bibliotekislverksamhetsomrade och att en uppsökande verksamhet bedrivs fö~ att tillgodose detta behov."

16 i-s Ostersund-Krokom. flagra fakta om ett gemensamt planeringsomr. s Il 11 t1 r I b~stadsförsörjningsprogram för 9.28 Krokorns kommun ) Uppgift om antalet elevex i grundskolan har hsmtats p& skolexpeditionen, Krokom. klasslistor 5) Förslag till bostadsf örsörjningsprogram för Krokone kom~wi.s.ll,ls, 27,35t39,43,47,55. 6) 1,Yahlberg,E. r Dagligvaruhandeln i Erokoms komun. s, 7, 9-1 1, 1 5, 17, 20, 29, 51-32, samt bilaga 2. Intervju med Barbllo Ekmari och Barbro Uoberg, Socialkontoret,Krokorn. 71 Uppgifterna om bohtl&ning p& ålderdomshemmen har erhiillits genom intervjuer med filialförestbndarna i resp, Dvsrsatt, Föllinge och Ängs. g) Projektrapport I r Samordnad landstingskomjnunal-primärkommunal äldreomsorg i Krokoms k~rlmi~n* s.10, Samordnad landstingskommunal-prjmarkommwial aidreomsor"g Krokoms kommun. seg, 1 1 Redogörelse för biblioteksverksamheten ar 1980 i Krokoms kommun samt intervju med bibliotekschefen Anders Bräanström och annan persona p& biblioteket i Kxokom, 92) Ansökan om medel för genomförande av U(S-pro jekt. Skivelse av Anders Brännström. Intervju med Kerstin lagtsten, bibliotekarie, Östersund, ut erv ju med Kurt Folkesson, Synskadades Förening, Östersund, Intervju med Bengt Engdahi, bibliotekarie, Östersund. Uppgifter fr& blra* Stiftelsen Jatlands läns bibliotek:.qb) Projektrapport 1. ~rsber~ttelse för %r Lntervju med Rut Sundbl$Qb biblioteket i Sveg, :i] galmar läns bibliotek. Bibliot eksirerksmhet vid s jubnr&rdsinrt3ttningar, vbrdryistitutioner, &lderdonshem i Kalmar län. e. 20, Kalmar läns bibliotek. s.16. Kalmar la8 bibliotek. s.20. Biblioteket kmer. Att arbeta med uppsökande verksamhet p& arbetsplatser, p% v%rdinstitutioner, blbd handikappade s. Halmar las bibliotek.s.19, a;] Biblioteksarbete. En översyn ap. verkkamhet en vid kommunala bibliotek. Betänkende avgivet av 1970 &rs rationaliseringsutredning vid folkbibliotek. s, 127.

17 Litteratur och utredningar. C Biblioteket kammer. At% arbeta med uppsölcande verksamhet p% arbetsplatser, p% vardinstitutioner, bland handikappade. Lund, Biblioteksarbete. En översyn av verksamheten vid kommunala biblio%ak.bet&nkand~ avgivet av 1970 ars rationaliseringsutredning vid folkbibliotek. Lund, Pörslag till bos%adsför;$~xjwiingspr~ram för Krijkorns kommun. Krokom, 1 $80,B Kalmar lansbibllofek. Biblioteksverksamhet vid sjukvardsinrättningar, v&rdinatitutioner, %Iderdomshem i Kalmar län. Kalmar, 1977 Projekt-rapprt l, Samordnad landstingskommunal-primarkommunal 2ildreomsorg i Krokom. Krokom,, w&hl berg, Elisabeth: Dag1 igvaruhandeln i Krokoms komnun Östersund, 1976 Ostersund-Ikokom. Nagra fakta om ett gemensamt planeringsomsade. Ost ersund, Rapporter, skrivelser, listor. Ansökan om medel far genomförande av IXS-prujekt.Skxivelse av Anders Brännström, Krokorn. Krokom, IUasslistor över elever i grundskolan, Krokoms kommun. Krokom&östterninen Redogörelse för biblioteksverksamheten 1980 i Xrokoms kommun. Krokom, feb Stiftelsen- Jämtlaill4ine laris. bibliotek. arsberattelse för &r Irmtervj uer. Brännström, Anders. Bibliotekschef, Krokoms EW~, Barbro. Socialassistent,Rrokoms kommun. Dec Engda~, Bemo Bibliotekarie, Östersunds läns bibliotek?!'ab Eriksson,Bror. Filialföreståndare, Dvärsätt. Dec Polkesson, Kurt. Synskadades Börening, Östersund. Dec Henriksson, Andy. Filialförest%ndare, Pöllinge. Dec Moberg, Barbro. Socalassist ent, Krnkom. Dec Olofsson, Astrid. FilialförestaYidare, hgge Dec Swidblad, Ruth. Biblitekarie, Sveg. Feb Tagtsten,Kerstin. Talboksbibliotekarie, Östersunds läns bibliotek. Dec

18 Oefol kning i Krokoms komun Församling T Rödön Haskott l Aspar 'AS ' Laxsjö Föl l inge l l , notagen Offerdals KBFD Z D RonnöforsKBFD Al sen l i Kommundel. - w.. Rödön Föl l inge Offerdal Al sen l Scmma Krokoms komun! ~. ~ ~ Q ~ 1 ~ = ~ ~ ~ = ~ ~,! P ~ P ~ ~ = ~ ~ ~ = ~ f z ~ ~ 9 _ = ~ ~ = ~ ~ f z ~ ~ ~, ~, ~ ~ l, l ~, ~ ~ ~, ~ 2 _ = ~ ~ ~ E! ~ = ~ ~ 1 = L ~ =!2=29?=,!2.2.1~z!?=f!2=== Fördel ning Av kommunens befolkning ar 1979 var man och kvinnor, d v s 598 fler inan an kvinnor. Alla församlingar utom Rödöns har kvinneunderskott. Rönnöfors församling har procentuellt det största kvinnounderskottet (327 man jämfört med. 205 kvinnor).

19 b sa 2 Befolkning i vissa orter 3 1 / 1 2 m KROKOMS ' KOMMUN. F Ö l ~ inge 519" b,. Laxs j ö 178 Befol kni ngens fördel ni ng 1975 #nge 340* + Ed e 136 I 10 inviinare L., Kaxas 227 i 50 invinare Trångsvi ken 327*.\ Alsens kyrkby 193 Tatort + Ytteran 184" i I

20 Bil 3

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

SPECIALARBETE SOCIAL BIBLIOTEKSVERK SAMHETIÖSTERSUNDS KOMMUN. Nr 1982: 32 fl, ISSN 0347-1 128. HöGSKOLAN I RC) RÄS Institutionen bibliotekshögskolan

SPECIALARBETE SOCIAL BIBLIOTEKSVERK SAMHETIÖSTERSUNDS KOMMUN. Nr 1982: 32 fl, ISSN 0347-1 128. HöGSKOLAN I RC) RÄS Institutionen bibliotekshögskolan HöGSKOLAN I RC) RÄS Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE SOCIAL BIBLIOTEKSVERK SAMHETIÖSTERSUNDS KOMMUN KERSTIN ÖRBO Nr 1982: 32 fl, ISSN 0347-1 128 HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen bibliotekshögskolan

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev FORFATTARCENTRUM Forfattarcentrum (FC) ar en av de fria s.k. centrumbildningarna som uppstod i slutet pa 1960-talet inom kulturomradet. Initiativet till bildandet av FC togs av enskilda forfattare. De

Läs mer

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Anteckningar från Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Dagen inleddes med att Elisabeth Aquilonius redogjorde för rapporten Social ekonomi http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/social%20ekonomi%2007102

Läs mer

Thord Olsson. Jpcciuiarbetet anslaget. bibl io tekskmskap' vid. Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974. Specialarbete inom ämnet

Thord Olsson. Jpcciuiarbetet anslaget. bibl io tekskmskap' vid. Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974. Specialarbete inom ämnet Jpcciuiarbetet anslaget Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974 Specialarbete inom ämnet bibl io tekskmskap' vid bibliotekshögskolan. Thord Olsson Syftet nicd specialarbetet har varit att

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2016 Biblioteken på Gotland

Tillgänglighetsplan 2016 Biblioteken på Gotland Tillgänglighetsplan 2016 Biblioteken på Gotland Mål Biblioteken på Gotlands samtliga resurser ska göras tillgängliga på ett sådant sätt att användaren oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionsvariation

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

av delar av bokbeôt8ndet.vid

av delar av bokbeôt8ndet.vid av delar av bokbeôt8ndet.vid HOGSKOLAN I RORAS Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE 1981:21 KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV DELAR AV BOKBESTANDET VID BORRS MUSEUM (RAMNAMUSEET) Göran Claesson

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Svenska Färdtjänstföreningen. Per Junesjö SFF. Per.junesjo@yahoo.se +4670 7872590 2010-05-31

Svenska Färdtjänstföreningen. Per Junesjö SFF. Per.junesjo@yahoo.se +4670 7872590 2010-05-31 Svenska Färdtjänstföreningen Per Junesjö SFF Per.junesjo@yahoo.se +4670 7872590 2010-05-31 Vad är Färdtjänstföreningen? Föreningen vänder sig till kommuner och trafikhuvudmän Föreningen har bildats för

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd 1 %LEOLRWHNHWVVlUVNLOGDWMlQVWHU Bibliotekschef Lars-Göran

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder Sida 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Vår handläggare Kultur- och fritidschefen Christina Axelsson Adressat Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Två av de nya uppdragen 2011

Två av de nya uppdragen 2011 cecilia.ranemo@kb.se http://biblioteksstatistik.kb.se Två av de nya uppdragen 2011 CD-rom, spel 2% Video, DVD 11% Musik-fonogram 25% E-musik 0% Talböcker 20% Ljudböcker 24% E-böcker Övr. AV-media 8% 9%

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Motion till riksdagen. 1985/86: Ub832. AlfSvensson (c) Finska språkets ställning i Sverige. Obalans mellan språkens ställning i Finland och Sverige

Motion till riksdagen. 1985/86: Ub832. AlfSvensson (c) Finska språkets ställning i Sverige. Obalans mellan språkens ställning i Finland och Sverige Motion till riksdagen 1985/86: Ub832 AlfSvensson (c) Finska språkets ställning i Sverige De finska och svenska språken har i århundraden brukats i både Sverige och Finland. Antalet finskspråkiga har under

Läs mer

Utan äldre stannar Sverige

Utan äldre stannar Sverige Utan äldre stannar Sverige Dokumentation från konferensen i Sundsvall 2012-11-07 Det var högt i tak i Kyrkans Hus i Sundsvall den 7 november. Äldrekonferensen samlade över hundra deltagare från Västernorrland

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Framtidstro. Foto: Jenny Henriksson. Centerpartiet i Krokoms kommun

Framtidstro. Foto: Jenny Henriksson. Centerpartiet i Krokoms kommun Framtidstro Foto: Jenny Henriksson Centerpartiet i Krokoms kommun Välj Din centerkandidat! VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9) Kommunala pensionärsrådet 2010-02-09 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Edin (fp), ordförande

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

ÅRE KROKOM ÖSTERSUND. Jämtlandsstråket - en del av det Mittnordiska stråket

ÅRE KROKOM ÖSTERSUND. Jämtlandsstråket - en del av det Mittnordiska stråket Jämtlandsstråket - en del av det Mittnordiska stråket Jämtlandsstråket Varför då? Arbetsmarknader fungerar bättre i befolkningsmässigt större områden. Det blir lättare för företag och organisationer att

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Gävle kommun Gävle Stadsbibliotek Box 801 801 30 Gävle HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Inledning och bakgrund Med anledning av regeringens

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Befolkning & tillgänglighet

Befolkning & tillgänglighet Rapport Maj 2009 Befolkning & tillgänglighet En sammanställning av Glesbygdsverkets GIS-kartor Omslagsbilder Karta över Jämtlands län. Illustration: Glesbygdsverket och Nordregio. Tågspår i solnedgång.

Läs mer

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sverige Inventerade gravstenar Antal Kommun Församling

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer