Ekonomi och ägarstyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi och ägarstyrning"

Transkript

1 Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan i Ekdahlssalen Stadshuset Ärenden: 1 Protokollets justering 2 Fastställande av dagordning 3 Information från kommundirektören och koncerndirektören Dnr KS 07/10 Ekonomi och ägarstyrning 4 Information om vissa ekonomiska uppgifter Dnr KS07/9 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 31 juli 2007 Rapport den 17 augusti Förslag till prioriteringar och förbättringar av arbetsmarknadsinsatser 2007 Dnr KS07/335 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 augusti 2007 Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 29 maj 2007, 133 Social- och arbetsmarknadskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2007 Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

2 2 6 Social- och arbetsmarknadsnämndens underskott, förslag på åtgärder för att minska underskottet under 2007 Dnr KS07/361 Kommunstyrelsens kontors tjänstskrivelse den 7 Utökat kommunbidrag för Barn- och ungdomsverksamheten m m Dnr KS07/331 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 8 Inrättande av en bibliotekarietjänst i Enhörna, finansiering under 2007 Dnr KS06/395 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den Samhällsbyggnad och extern utveckling 9 Vägnamn Dnr KS06/478, 07/346, 07/347, 07/325 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 16 augusti 2007 Enhörna kommundelsnämnds beslut den 31 maj 2007, 108 Enhörna kommundelsnämnds beslut den 19 juni 2007, 121 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2007 med karta Stadsbyggnadsnämndens beslut den 30 maj 2007, 103 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2007 med karta Järna kommundelsnämnds beslut den 26 juni 2007, 137 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2007 med karta 10 Trafikplats Almnäs Dnr KS07/362 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den

3 3 11 Yttrande över fördjupad översiktsplan för nordöstra Vagnhärad i Trosa kommun Dnr KS07/363 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 juli Samarbetsavtal avseende utredning och planläggning av området Igelsta strand för bostäder Dnr KS07/360 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2007 Översiktskarta (bil 1) Förslag till samarbetsavtal med bilagor (bil 2) Tekniska nämndens beslut den 20 juni 2007, (bil 3) Avsiktsförklaring från JM AB den 9 augusti 2007 (bil 4) 13 Marenprojektet - lägesrapport Dnr KS05/ Information om Södertäljes placering i tre nationella rankingar Dnr KS07/359 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 6 augusti 2007 Personal och organisation 15 Tillsättning av ekonomidirektör Dnr KS07/240 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 16 Utgår

4 4 Övriga ärenden 17 Kommunfullmäktiges arbetsordning Dnr KS07/355 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 14 augusti 2007 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Södertälje 18 Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft Dnr KS07/237 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 19 Svar på motion av Emil Barhebréus, fp, med rubriken Antidiskrimineringsvägledare i kommunen Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 20 augusti 2007 Motionen Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 16 maj Svar på medborgarförslag av Nicole Rehnström med rubriken Förenkla betygskriterierna Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 20 augusti 2007 Medborgarförslaget Utbildningsnämndens yttrande den 28 februari , 48 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds yttrande den 27 februari 2006, 44 Järna kommundelsnämnds yttrande den 14 mars 2006, 46 Enhörna kommundelsnämnds yttrande den 20 mars 2006, 41 Vårdinge kommundelsnämnds yttrande 28 februari 2006, 41

5 5 21 Svar på medborgarförslag av Nicole Rehnström med rubriken Fler vuxna i skolan Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 20 augusti 2007 Medborgarförslaget Utbildningsnämndens yttrande den 28 februari 2006, 49 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds yttrande den 27 februari 2006, 43 Järna kommundelsnämnds yttrande den 14 mars 2006, 45 Enhörna kommundelsnämnds yttrande den 20 mars 2006, 40 Vårdinge kommundelsnämnds yttrande 28 februari 2006, Svar på medborgarförslag av Nicole Rehnström med rubriken Utöka hemkunskapen Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 20 augusti 2007 Medborgarförslaget Utbildningsnämndens yttrande den 28 februari 2006, 47 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds yttrande den 27 februari 2006, 45 Järna kommundelsnämnds yttrande den 14 mars, 47 Enhörna kommundelsnämnds yttrande den 20 mars 2006, 42 Vårdinge kommundelsnämnds yttrande 28 februari 2006, 40

6 6 23 Meddelanden a) Botkyrka kommun: kommunfullmäktiges protokoll den 26 april 2007, 73 om utbyggnad av kraftvärme. b) Kommunala handikapprådet: skrivelse den 28 maj om översyn av reglementen och resurser för KHR och KPR. Kopia har överlämnats till kommunalrådskansliet. c) Sveriges Kommuner och Landsting: Rapporten Nationella miljömål en lokal utmaning. Rapporten har överlämnats till miljö- och hälsoutskottet. d) Södertörns Brandförsvarsförbund: Protokoll från förbundsdirektörens sammanträde den 25 maj 2007 samt meddelande om justering av detsamma. Tillkännagivandet om justeringen har satts upp på kommunens anslagstavla. e) KSL: protokoll från förbundsmöte den 16 april 2007 med verksamhetsberättelse och verksamhetsprogram f) Utbildningsnämnden: protokoll den 12 juni, 89, Ansökan om kommunalt stöd till till verksamheten Barnens Hus. Kopior har överlämnats till kommunstyrelsens kontor/ekonomi och kultur- och fritidskontoret. g) Regeringen, Socialdepartementet: kopia av regeringsbeslut ställt till Socialstyrelsen om uppdrag att utbetala bidrag till kommuner för att förbereda sociala insatser inför en ny vårdform. Kopior har överlämnats till social- och arbetsmarknadskontoret och kommunstyrelsens h) Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 13 juni i) Sveriges Kommuner och Landsting: cirk nr 07:20 Kommunala föreskrifter och avfallshantering. Kopia vidarebefordrad till miljökontoret och Telge Återvinning.

7 7 j) Regeringen, Näringsdepartementet: utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde om uppdrag till förhandlingsmannen om Stockholms infrastruktur. Kopior har överlämnats till kommunalrådskansliet, kommunstyrelsens kontor/näringsliv och samhällsbyggnadskontoret. k) Tekniska nämnden: protokoll från sammanträde den 20 juni 2007, 114, om införande av 30 zoner i bostadsområden i Södertälje. l) Social- och arbetsmarknadsnämnden: protokoll från sammanträde den 19 juni 2007, 151, om långsiktig plan sysselsättning enligt SoL för personer med psykiska funktionshinder och allvarlig psykisk ohälsa samt för personer med beroendeproblematik. Kopia har överlämnats till kommunstyrelsens m) Social- och arbetsmarknadsnämnden: protokoll från sammanträde den 19 juni 2007, 150, Plan för utökning av daglig verksamhet år Kopia har överlämnats till kommunstyrelsens n) Social- och arbetsmarknadsnämnden: protokoll från sammanträde den 19 juni 2007, 149, Långsiktig plan boende enligt SoL och LSS för personer med psykiska funktionshinder samt boende enligt SoL för personer under 65 år med beroendeproblematik, Boende enligt SoL, Psykiskt funktionshindrade och personer med allvarlig psykisk ohälsa Kopia har överlämnats till kommunstyrelsens o) Social- och arbetsmarknadsnämnden: protokoll från sammanträde den 19 juni 2007, 148, Plan för bostad med särskild service enligt LSS, samt boende och korttidsvård enligt SoL för personer med fysiska funktionshinder, år Kopia har överlämnats till kommunstyrelsens p) Sveriges Kommuner och Landsting: Inför förbundets ordinarie kongress november 2007.

8 8 q) Södertörns Brandförsvarsförbund: Protokoll från förbundsdirektörens sammanträde den 28 juni 2007 samt meddelande om justering av detsamma. Tillkännagivandet om justeringen har satts upp på kommunens anslagstavla. r) Sveriges Kommuner och Landsting: Rapporten Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsens ordförande nr 16-17/2007 Kommundirektören nr 20-31, 31a, 32-43/2007 Koncerndirektören nr 4/ Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2007 a) Motion av folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken Lärarlyftet i Södertälje kommun. Motionen har remitterats till utbildningsnämnden, Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge och Enhörna kommundelsnämnder för yttrande senast den 1 oktober b) Motion av Mats Siljebrand, fp, med rubriken Internationellt kontor i Södertälje kommun. Motionen har remitterats till kommundirektören för yttrande senast den 1 oktober c) Motion av Metin Hawsho, fp, med rubriken Motverka mobbning genom att engagera idrottsklubbarna. Motionen har remitterats till utbildningsnämnden, Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge och Enhörna kommundelsnämnder för yttrande senast den 1 oktober d) Motion av Robert Halef, kd, med rubriken Konstfrusen isbana på Stortorget. Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och koncerndirektören för yttrande senast den 1 oktober Anders Lago Ordförande

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (8) 2010-06-01 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Handläggare Ola Schön 08-523 019 29 ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: Tisdagen den 15 juni 2010 klockan 08.30 i Dirigenten,

Läs mer

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (29) Tid och plats 2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande tjänstgör 84-95 Susanne Bergström

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg.

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg. Arbetslivsnämnden 1 (16) Tid och plats Torsdagen den 29 januari kl.18.00 21.35. Stadshuset, Symfoni plan 1. Ledamöter Johan Andersson (s), 2:e v ordf Rima Haro (s) Roger Brander (s) Yvonne Hals Wattsgård

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-05-28. Stadskansliet måndagen den 4 juni 2007 kl 16.00

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-05-28. Stadskansliet måndagen den 4 juni 2007 kl 16.00 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-05-28 Tid och plats: Måndagen den 28 maj 2007 klockan 17.00 20.40 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 232 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008)

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008) NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 augusti 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset 1. Val av justerare och tid för justering Anna Hjertqvist (-) och Monica Neptun

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37)

Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37) Sida 1 (37) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 24 november 2014 kl. 18.30-19.30 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 ANSLAGSBEVIS

MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 ANSLAGSBEVIS MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 Tid och plats Ekdalssalen den 11 september 2007, kl 16.00 20.40 Ledamöter Pernilla Lång, s, ordförande Mikael Bergh, s Viveka Ek, s, tjänstgörande 90-100 Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.15 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Tjänsteskrivelse " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-27 9 KS0806! ( Finansiella mål och ramar per nämnd ror Mål & Budget 2009-2011 Dm KS 08/181

Tjänsteskrivelse  KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-27 9 KS0806! ( Finansiella mål och ramar per nämnd ror Mål & Budget 2009-2011 Dm KS 08/181 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-27 9 KS0806! ( Mats Christiansson SÖDERTÄLJE KOMMUN KOl" il ' ullstyre!sen 2008 -G5-2 7 08-55021613 Mats.Christiansson@sodertalje.se

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer