Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats: Fredag den 23 februari 2007 kl , Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande, tjänstgör 32-42, Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne Bergström (s) 2:e vice ordförande Ewa Lofvar Konradsson (mp) 3:e vice ordförande Aydin Özkaya (s) Ulla Rygin (s) Staffan Norberg (v) tjänstgör 32-42, Mats Siljebrand (fp) Tage Gripenstam (c) Robert Halef (kd) Berit Lagerwall (pp) Ersättare: Robert Halef (s) tjänstgör för Anders Lago (s) 43 Nina Unesi (s) tjänstgör för Staffan Norberg (v) 43 Bo Ohlson (s) Karin Östlund (s) Hans Neideman (mp) Anne-Marie Larsson (m) Christer Björk (m) Metin Hawsho (fp) Mona Collin (c) Övriga närvarande: Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Plats och tid för justeringen Stadskansliet den 5 mars 2007 Underskrifter Sekreterare.. Ola Schön Paragrafer: Ordförande Anders Lago (s) Paragrafer: 32-42, Tjänstg. ordf... Paragraf 43 Marita Lärnestad (m) Justerare... Aydin Özkaya (s) Paragrafer: ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Gemensamma kontoret, Stadskansliet, Järnagatan 12, 1 tr Underskrift...

2 2 Innehåll 32 Fastställande av dagordning 33 Tema RUFS-dialog 34 Information från kommundirektören och koncerndirektören 35 Information om vissa ekonomiska uppgifter mm 36 Ombyggnad av Wasaskolan 37 Revisionsskrivelse Förstudie gällande lokalförsörjning 38 Hemställan om kommunal borgen för seniorboende 39 Kommunens säkerhetsorganisation 40 Trygghetsprogram 41 Investering i kraftvärme 42 Exploateringsavtal för Igelsta kraftvärmeverk 43 Detaljplan för Igelsta kraftvärmeverk 44 Gatu- och vägnamn 45 Remiss rörande framtagande av förslag på områden av riksintresse för vindkraft 46 Chefs- och ledarskapspolicy för Södertälje kommun 47 Val av ledamöter till arbetsmarknadsnämnden 48 Meddelanden 49 Anmälan av delegeringsbeslut och protokoll 50 Motioner väckta vid kommunfullmäktige den 29 januari Svar på medborgarförslag Låna ut en minibuss till nattvandrarna 52 Val av vice ordföranden i kommunstyrelsens utskott 53 Val av vice ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen 54 Information om gymnasieskolans ekonomi Övriga närvarande: Ulla-Marie Hellenberg Kjell Hasslert Susanna Collijn Margareta Sandberg Ann-Charlotte Gjöthlén Caroline Dexfalk Kaj Johnson Petra Karlsson Ekström Einar Schuch Lennart Gustafsson Christer Andén Helena Reinhagen Peter Haglund, SLL Pia Eliasson, SLL Susanne Skärlund, SLL Annika Eriksson (s) Elof Hansjons (s) Lennart Rendik (v) Elias Rosell (mp) Rolf Eriksson (m) Bo Håkan Stockhaus (fp) Alireza Ahkondi (c) Birgit Adolfsson (pp)

3 3 32 Fastställande av dagordning Dagordningen för sammanträdet fastställs i enlighet med utsänd kallelse med följande ändring: Ett nytt ärende, Information om gymnasieskolans ekonomi, anmäls av Mats Siljebrand (fp). Ärendet behandlas under 54 nedan. Tidigare har meddelats att ärende 6, Verksamhetsplan, utgår från dagens sammanträde.

4 4 33 Tema: RUFS-dialog Representanter för landstingets regionplane- och trafikkontor besöker nu länets kommuner för genomförande av dialogmöten kring en ny regional utvecklingsplan. Kommunstyrelsen har inför dagens dialog fått en skrift från landstinget som underlag för diskussionerna. Regionplane- och trafikkontoret representeras vid dagens sammanträde av Peter Haglund och Pia Eliasson. Dessa ger kommunstyrelsen en bakgrund till kommande planeringsarbete varefter en dialog genomförs. Under denna temapunkt diskuteras även det gemensamma förslag till utvecklingsprogram för Södertörn som de åtta berörda kommunerna nu arbetar med. Expedieras till:

5 5 34 Information från kommundirektören och koncerndirektören KS07/ Under denna punkt informeras om följande: Marknadsundersökning. Kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg informerar om den marknadsundersökning som nu genomförs. Undersökningen ska ge svar på frågan om hur bilden av Södertälje egentligen ser ut. Helena Reinhagen, informationschef, är den från kommunen som driver detta arbete. Flyktingintroduktion. Ulla-Marie Hellenberg redovisar vilka åtgärder som planeras utifrån integrationsverkets prognoser om antal kommande flyktingar. Nästa nummer av Ditt Södertälje kommer att innehålla information till kommunens invånare om flyktingmottagandet. Snabbnytt från KS. Ulla-Marie Hellenberg informerar om att en sammanfattande information om de beslut som tas vid kommunstyrelsens sammanträden fortsättningsvis kommer att läggas ut på kommunens hemsida. Ambitionen är att informationen skall vara tillgänglig redan på sammanträdesdagen. Expedieras till:

6 6 35 Information om vissa ekonomiska uppgifter mm Dnr KS07/9-042 Sammanfattning av ärendet Ledningsenhetens tjänsteskrivelse per den 31 januari 2007, Information om vissa ekonomiska uppgifter, föreligger. En rapport om skatteprognoser mm samt en rapport om ränteutvecklingen redovisas även. Beslutsunderlag Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 31 januari 2007 Rapport om skatteprognoser mm den 5 februari 2007 Rapport från internbanken den 9 februari 2007 Kommunstyrelsens beslut Informationen godkänns.

7 7 36 Ombyggnad av Wasaskolan Dnr KS06/ Petra Karlsson Ekström, lokalstrateg vid kommunstyrelsens kontor, informerar om det aktuella läget kring den ombyggnad av Wasaskolan som tidigare behandlats i kommunstyrelsen. Det förs bl a diskussioner mellan byggherren Telge Fastigheter och utbildningskontoret om ytterligare anpassning av projektet till skolmodellen för Södertäljes skolor. Kostnadsfördelningen mellan de olika aktörerna i projektet är också föremål för pågående diskussioner. Expedieras till:

8 8 37 Revisionsskrivelse Förstudie gällande lokalförsörjning KS06/ Sammanfattning av ärendet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genom en förstudie granskat kommunens lokalförsörjing. Förstudien visar att riktlinjer för den övergripande lokalförsörjningen finns genom den av kommunstyrelsen antagna Lokalhanteringsprocessen. Förstudien visar också, enligt konsulterna, på ett antal frågeställningar och medföljande rekommendationer som revisionen därför önskar kommunstyrelsens svar på. I till tjänsteskrivelsen bifogad PM kommenterar förvaltningen de uppkomna frågeställningarna och rekommendationerna samt redovisar reflektioner över synpunkter och slutsatser. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningens skrivelse lämnas som svar till kommunrevisionen. Samtidigt föreslås att hyresavtalens slutförande, den uppdaterade lokalhanteringsprocessen och utveckling av samarbetet mellan parterna avrapporteras till kommunstyrelsen under Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 5 februari 2007 med PM Revisionsrapport Lokalförsörjning Södertälje kommun, oktober 2006 Yrkande Mats Siljebrand (fp) yrkar bifall till förslaget samt yrkar dessutom att förvaltningen ges i uppdrag att informera kommunens verksamheter om de regler som utgör incitament till lokaleffektiviseringar. Ewa Lofvar Konradsson (mp) yrkar att avrapporteringen till kommunstyrelsen i beslutspunkt 2 skall tidsättas till juni Kommunstyrelsens beslut 1. Förvaltningens skrivelse lämnas som svar till kommunrevisionen. 2. Slutförandet av hyresavtalen, den uppdaterade lokalhanteringsprocessen och utvecklingen av samarbetet mellan parterna avrapporteras till kommunstyrelsen under juni 2007.

9 9 3. Förvaltningen ges i uppdrag att informera kommunens verksamheter om de regler som utgör incitament till lokaleffektiviseringar. Kommunrevisionen + Ksk:s beslutsunderlag

10 10 38 Hemställan om kommunal borgen, Projekt Seniorboende i Södertäljes södra kommundelar, kooperativ hyresrättsförening Dnr KS06/ Sammanfattning av ärendet Ärendet återemitterades och ledningsenheten gavs i uppdrag att analysera hur regeringens och riksdagens bostadspolitiska förändringar kommer att påverka den ekonomiska risken i detta projekt. De beslut som är fattade är att bostadsfinansieringssystemet avvecklats, vilket innebar att de projekt som startats under 2006 får räntebidrag. Regeringen har aviserat att man tänker införa ett investeringsstöd till särskilda boende för äldre. Regeringen har anmält stödet till EU-kommissionen för prövning. Vad det i slutändan kan innebär är för tidigt att ha en uppfattning om. I övrigt har inget annat framkommit. Kommunstyrelsens kontor menar att ett borgensåtagande strider mot kommunens borgenspolicy och rättsläget om att favorisera organisationer. Vid sammanträdet presenteras en skrivelse från s, v och mp där det föreslås att en borgen på maximalt kronor skall beviljas föreningen. Beslutsunderlag Skrivelse från s, v och mp den 23 februari 2007 Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 5 februari 2007 Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2006 Borgenspolicy utdragen från finanspolicyn den 15 juni 2006 Skrivelse från styrelsen för Seniorboende den 17 juli 2006 Skrivelse från Seniorliv AB den 4 april 2006 Skrivelse från s, v och mp den 23 november 2006 Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2006 Vårdinge kommundelsnämnds yttrande den 3 oktober 2006, 125 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds yttrande den 9 oktober 2006, 153 Järna kommundelsnämnds yttrande den 10 oktober 2006, 172 Yttrande från KPR den 15 november 2006 Yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s) yrkar bifall till att i enlighet med förslaget i skrivelsen från s, v och mp bevilja en borgen på maximalt kronor. I detta yrkande instämmer Tage Gripenstam (c), Robert Halef (kd) och Berit Lagerwall (pp).

11 11 Marita Lärnestad (m) och Mats Siljebrand (fp) yrkar bifall till kontorets förslag samt avslag på yrkandet från Anders Lago m fl. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet från ordföranden m fl. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Begäran om borgen om maximalt kronor till föreningen Seniorboende i Södertäljes södra kommundelar beviljas. Reservationer Marita Lärnestad (m) anmäler och inger reservation, bilaga 38 A. Mats Siljebrand (fp) anmäler och inger reservation, bilaga 38 B.

12 12 39 Kommunens säkerhetsorganisation Dnr KS06/ Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade , 58, att en ny säkerhets- och beredskapsfunktion för kommunen och Telge AB bildas inom samhällsbyggnadskontoret. I samma beslut riktade kommunstyrelsen fyra olika uppdrag till förvaltningen. Ett beslut behöver fattas angående hur säkerhet och beredskapsfunktionen skall finansieras. Förutsättningarna för kommunskyddsfonden har ändrats och i ärendet föreslår förvaltningen att fonden upplöses. Dessutom lämnas i ärendet en lägesrapport med anledning av kommunstyrelsens uppdrag från En omfördelning av kommunbidrag från nämnderna till tekniska nämnden föreslås som ersätter den tidigare internpremien. Tekniska nämnden har den 20 februari beslutat att tillstyrka förslaget. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2007 PM den 4 december 2007 Tekniska nämndens beslut den 20 februari, 28 Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänner lägesrapporten med anledning av de uppdrag som gavs Uppdrar åt tekniska nämnden att presentera en utvärdering av organisationen för kommunstyrelsen i juni Fastställer principerna för den kommuninterna skadefinansieringen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunskyddsfonden upplöses från och med 2007 och återgår till vanligt Eget kapital. 2. Fastställer omfördelningen av kommunbidrag enligt till tjänsteskrivelsen den 7 februari 2007 bilagd PM. TN,

13 13 40 Trygghetsprogram Dnr KS06/ Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslöt den 27 oktober 2006 att begäran om en fortsättning på Trygghetsprogrammet som inte är av engångskaraktär skulle prövas i december efter förnyade och förtydligade framställningar från berörda nämnder. Enligt de framställningar som kommit in begär nu de tre berörda nämnderna sammanlagt 6,1 Mkr för en fortsättning under Kommunstyrelsens kontor föreslår att nämnderna beviljas sammanlagt tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett. Fortsatt finansiering av de projekt som tekniska nämnden år 2006 fick medel till ur Trygghetsfonden (klottersanering, kameraövervakning och säkra övergångsställen) föreslås prövas i samband med behandlingen av bokslut Beslutsunderlag Ledningsenhetens reviderade tjänsteskrivelse den 14 februari 2007 Tekniska nämndens beslut den 12 december 2006, 104 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse och PM den 21 november 2006 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2006 Kultur- och fritidsnämndens beslut dem 10 oktober 2006, 136 Social- och arbetsmarknadskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2006 Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut den 19 december 2006, 199 Social- och arbetsmarknadskontorets PM den 6 november 2006 Kommunstyrelsens beslut 1. För fortsatta aktiviteter inom ramen för Trygghetsprogrammet beviljas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov tekniska nämnden 600 tkr, kultur- och fritidsnämnden 410 tkr och social- och arbetsmarknadsnämnden tkr, sammanlagt tkr under Fortsatt finansiering av de projekt som tekniska nämnden år 2006 fick medel till ur Trygghetsfonden (klottersanering, kameraövervakning och säkra övergångsställen) prövas i samband med behandlingen av bokslut 2006.

14 14 41 Investering i kraftvärme Dnr KS06/ Koncerndirektör Kjell Hasslert informerar om läget i de diskussioner som förs kring den stora investering som planeras för att producera kraftvärme vid Igelstaverket. Ärendet kommer först att hanteras i Söderenergis styrelse, därefter i ägarkommunerna. Förutom beslut om investeringen kommer även en förändring av bolagsordningen att aktualiseras.

15 15 42 Exploateringsavtal för Igelsta kraftvärmeverk Dnr KS07/ Sammanfattning av ärendet Ett exploateringsavtal rörande Igelsta kraftvärmeverk är för närvarande föremål för förhandlingar mellan kommunen och Söderenergi. Något färdigt förslag till avtal föreligger ännu inte. Yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s) yrkar att kommunstyrelsens kommande beslut om exploateringsavtal för Igelsta kraftvärmeverk delegeras till presidiet för att underlätta en skyndsam behandling av ärendet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens kommande beslut om exploateringsavtal för Igelsta kraftvärmeverk delegeras till presidiet för att underlätta en skyndsam behandling av ärendet. Koncerndirektören Sbk

16 16 43 Detaljplan för Igelsta kraftvärmeverk Dnr KS05/ Sammanfattning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Igelsta kraftvärmeverk har upprättats av samhällsbyggnadskontoret. Planförslaget har varit utställt under hösten Stadsbyggnadsnämnden har den 20 november 2006, 195, tillstyrkt förslaget till detaljplan. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2007 Stadsbyggnadsnämndens protokoll den 20 november 2006, 195 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2006 Gestaltningsprogram Genomförandebeskrivning Utställningsutlåtande Planhandlingar upprättade den 22 augusti 2006 Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd Jäv Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s) och Staffan Norberg (v) anmäler jäv och deltar således inte i behandlingen av ärendet. Under denna paragraf tjänstgör kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Marita Lärnestad (m) som ordförande. Kommunstyrelsens yttrande Förslaget till detaljplan för Igelsta kraftvärmeverk tillstyrks. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för Igelsta kraftvärmeverk antas i enlighet med förslaget.

17 17 44 Gatu- och vägnamn Dnr KS06/467, 06/475, 06/476, 06/477, 07/36 Sammanfattning av ärendet Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna i Järna, Hölö-Mörkö samt Vårdinge har var för sig beslutat föreslå gatu- och vägnamn för antagande av kommunfullmäktige. Stadsbyggnadsnämnden föreslår namnen Orienteringsstigen i området Geneta Hage, Jumstabergsvägen inom del av Jumsta, Golfbanevägen i Geneta samt Högantorpsvägen i Viksberg. Järna kommundelsnämnd föreslår namnen Billstavägen, Lövhagenvägen, Pettersborgsvägen, Snorpvägen och Lövvägen. Samtliga dessa vägar ligger i den del av landsbygden i Järna där adressättning pågår. Järna kommundelsnämnd föreslår även namnen Sveas väg, Ruts väg, Hildas väg, Erikas väg, Bodils väg, Dianas väg och Gerstabergsvägen. De aktuella vägarna ligger i Östra Kallfors. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd föreslår namnen Broby ängsväg, Broby backe, Broby hage för vägar i landsbygden vid Broby skola. Inom Hölö föreslås därutöver följande namn: Grävstavägen, Stenhuggarvägen, Lämbonäsvägen, Hammarvägen, Stensättersvägen, Lindsbergsvägen, Långvallsvägen, Lötstavägen, Dalsvägen, Stavsnäsvägen, Kattnäsvägen och Sörby-Valåkers väg. Samtliga förslag hänförs till pågående adressättning för landsbygden. Vårdinge kommundelsnämnd föreslår namnet Harry Martinssons väg för en väg i Vårdinge Nibble. Förvaltningen tillstyrker de föreslagna gatu- och vägnamnen och föreslår att dessa antas av kommunfullmäktige i enlighet med nämndernas framställan. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2007 Stadsbyggnadsnämndens beslut den 11 november 2006, 201 Järna kommundelsnämnds beslut den 12 december 2006, 208 Järna kommundelsnämnds beslut den 16 januari 2007, 6 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut den 11 december 2006, 190 Vårdinge kommundelsnämnds beslut den 5 december 2006, 145

18 18 Kommunstyrelsens yttrande Förslagen från stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna i Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge tillstyrks. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. De nya gatu- och vägnamnen Orienteringsstigen, Jumstabergsvägen, Golfbanevägen och Högantorpsvägen inom Södertälje antas i enlighet med förslag från stadsbyggnadsnämnden. 2. De nya vägnamnen Billstavägen, Lövhagenvägen, Pettersborgsvägen, Snorpvägen, Lövvägen, Sveas väg, Ruts väg, Hildas väg, Erikas väg, Bodils väg, Dianas väg och Gerstabergsvägen inom Järna kommundel antas i enlighet med förslag från Järna kommundelsnämnd. 3. De nya vägnamnen Broby ängsväg, Broby backe, Broby hage, Grävstavägen, Stenhuggarvägen, Lämbonäsvägen, Hammarvägen, Stensättersvägen, Lindsbergsvägen, Långvallsvägen, Lötstavägen, Dalsvägen, Stavsnäsvägen, Kattnäsvägen och Sörby-Valåkers väg inom Hölö-Mörkö kommundel antas i enlighet med förslag från Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. 4. Det nya vägnamnet Harry Martinssons väg inom Vårdinge kommundel antas i enlighet med förslag från Vårdinge kommundelsnämnd.

19 19 45 Remiss rörande framtagande av förslag på områden av riksintresse för vindkraft Dnr KS06/ Sammanfattning av ärendet Södertälje kommun har lämnat ett remissvar till länsstyrelsen på Planeringsunderlag för större vindkraftanläggningar i Stockholms län så sent som den 23 november Kommunen bedömde då att en medelvind på 6,5-7,0 m/s är i underkant för att motivera en exploatering, särskilt när det inom länet finns så avsevärt flera och mera gynnsamma lägen med bättre vindförhållanden. Framtida teknik kan dock visa sig vara lönsam i vindlägen där vindkraft idag inte visar sig vara kostnadseffektiv. I så fall får kommunen ta ny ställning till frågan om ett nytt läge uppstår. Det kan konstateras att såväl de land- som vattenområden som har en medelvind på över 6,5 m/s kommer i konflikt med andra intressen och att områdena inte är särskilt lämpliga för vindkraftverk. Inte något av de redovisade områdena bör pekas ut som riksintresse för vindkraftverk. Kommunen har redan tidigare framhållit en positiv inställning till en utbyggnad av vindkraft men bedömer att det i Södertälje kommun saknas områden som bör reserveras som riksintresse. I positiv anda kommer eventuella vindkraftsprojekt att prövas om och när sådana kan bli aktuella och i områden där kommunen bedömer att de inte kommer i konflikt med andra intressen. I övrigt hänvisas till yttrandet som behandlades den 23 november Beslutsunderlag Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 30 januari 2007 Yttrande till länsstyrelsen den 10 november 2006 med kommunstyrelsens beslut den 23 november 2006, 188 Länsstyrelsens skrivelse inklusive kartor den 27 november 2007 Enhörna kommundelsnämnds yttrande den 18 januari 2007 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds yttrande den 25 januari 2007 Järna kommundelsnämnds yttrande den 24 januari 2007 Vårdinge kommundelsnämnds yttrande den 23 januari 2007 Yrkande Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s) yrkar att ordet mindre stryks i texten så att meningen om att i positiv anda pröva kommande projekt får följande lydelse: I positiv anda kommer eventuella vindkraftsprojekt att prövas om och när sådana kan bli aktuella och i områden där kommunen bedömer att de inte kommer i konflikt med andra intressen.

20 20 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner att tjänsteskrivelsen den 30 januari 2007 lämnas som kommunens yttrande med följande lydelse inarbetad rörande om att i positiv anda pröva kommande projekt: I positiv anda kommer eventuella vindkraftsprojekt att prövas om och när sådana kan bli aktuella och i områden där kommunen bedömer att de inte kommer i konflikt med andra intressen.

21 21 46 Chefs- och ledarskapspolicy för Södertälje kommun Dnr KS07/ Sammanfattning av ärendet I verksamhetsplan 2006 personal, är en av uppgifterna att ta fram ett nytt chefsförsörjningsprogram för kommunen. Som en första del i det arbetat har förvaltningen arbetat fram ett förslag till ny chef- och ledarskapspolicy. Policyn skall utgöra grunden för hur kommunens chefsförsörjningsprogram skall utformas. Policyn uttrycker kommunens förväntningar, på både dagens som morgondagens chefer och ledare i förhållande till Södertälje kommuns unika situation och framtida mål. Policyn omfattar fyra delar: Din mission som chef i en demokrati Förmågor, egenskaper och attityder Det konkreta chef- och ledarskapet Stöd för ett framgångsrikt chefs- och ledarskap. Efter att en ny chefs- och ledarskapspolicy antagits av kommunstyrelsen, kommer förvaltningen att under våren 2007 anpassa riktlinjer och rutiner inom områdena chefsrekrytering, anställningsavtal, ansvar och befogenheter och kompetensstöd samt avveckling, till den nya policyn. Att göra den nya policyn känd och framgångsrik inom samtliga chefsgrupper, stödfunktioner och medarbetare är också en uppgift, under våren. Parallellt med detta arbete avser förvaltningen att också granska personaldokumenten, Jag vill och personalpolitiskt program (PPP) så att det tillsammans med den nya chefspolicyn utgör en sammanhållen policy för kommunens mål, om såväl ett aktivt chefskap som ett aktivt medarbetarskap. Informationsavdelningen kommer att tillsammans med logikområdet personal ansvara för att den nya chefspolicyns får en professionell utformning som överensstämmer med kommunens nya grafiska form. Chefspolicyn har arbetats fram inom logikområdet personal, och materialet processats i en referensgrupp bestående av chefer från samtliga nivåer och kontor. Kontorschefer samt stadsdirektör har också aktivt deltagit i arbetet. Beslutsunderlag Skrivelse från s, v och mp den 23 februari 2007 Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 15 januari 2007 Chefs- och ledarskapspolicy för Södertälje kommun

22 22 Yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till policy med de förslag till ändringar som framgår av en vid sammanträdet utdelad skrivelse från s, v och mp. Ändringarna innebär dels att ordet kundperspektiv stryks på sidan 6, dels att ett nytt stycke om delaktighet läggs in på sidan 4 efter stycke 5. Marita Lärnestad (m), Mats Siljebrand (fp), Tage Gripenstam (c), Robert Halef (kd) och Berit Lagerwall (pp) yrkar avslag på förslaget att stryka ordet kundperspektiv på sidan 6. Mats Siljebrand (fp) yrkar i övrigt bifall till förslaget från s, v och mp med tillägget att ordet välgrundade läggs in meningen Du har lätt att fatta beslut, sidan 4, som således ges lydelsen Du har lätt att fatta välgrundade beslut. Tage Gripenstam (c) yrkar bifall till yrkandet från Mats Siljebrand (fp) med tillägg av att barnperspektivet skall komplettera texten i sista stycket på sidan 2. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner därvid att enighet råder om förslagen till korrigeringar och tillägg i förvaltningens förslag utom beträffande huruvida ordet kundperspektiv på sidan 6 skall strykas eller ej. Efter att ha ställt särskild proposition på denna del finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes yrkande, vilket innebär att ordet kundperspektiv stryks. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunförvaltningens förslag till ny chefs- och ledarskapspolicy antas av kommunstyrelsen med följande korrigeringar och tillägg: Ordet kundperspektiv stryks på sidan 6 Ett nytt stycke om delaktighet läggs in på sidan 4 efter stycke 5 i enlighet med skrivelsen från s, v och mp Ordet välgrundade läggs in meningen Du har lätt att fatta beslut, sidan 4, som således ges lydelsen Du har lätt att fatta välgrundade beslut. Barnperspektivet skall komplettera texten i sista stycket på sidan 2.

23 23 2. Den efter ovanstående beslutade korrigeringar och tillägg antagna policyn ersätter därmed tidigare chefspolicy Ett gott ledarskap. Reservationer Marita Lärnestad (m), Mats Siljebrand (fp), Tage Gripenstam (c), Robert Halef (kd) och Berit Lagerwall (pp) anmäler reservation till protokollet till förmån för yrkandet om att ordet kundperspektiv skall kvarstå i policyn.

24 24 47 Val av ledamöter till arbetsmarknadsnämnden Dnr KS07/ Sammanfattning av ärendet Innevarande mandatperiod i länets arbetsmarknadsnämnder löper efter förlängning ut den 31 mars Ledamöter, ersättare och personalrepresentanter för nästa mandatperiod, fr o m den 1 april 2007 t o m den 31 december 2010, skall nu utses. Kommunstyrelsen har nu att till länsarbetsnämnden lämna förslag på ledamöter och ersättare samt ordförande i nämnden. När arbetsmarknadsnämnden konstituerats föreslås följande tjänstemän adjungeras till styrelsen: Margareta Sandberg, personaldirektör, Göran Rooth, utredare vid social- och arbetsmarknadskontoret och Bengt Jönsson, vuxenutbildningschef vid socialoch arbetsmarknadskontoret. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår länsarbetsnämnden att följande personer utses till ordförande, ledamöter och ersättare i arbetsmarknadsnämnden för tiden från och med den 1 april 2007 till och med den 31 december 2010: Ledamöter Susanne Bergström (s), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott Rose-Marie Jacobsson (s), 2:e vice ordf i social- och arbetsmarknadsnämnden Stig Karlsson, v, ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden Vakant (mp) Anne-Marie Larsson (m), 1:e vice ordf i social- o arbetsmarknadsnämnden Gertrud Westin Sjödahl (fp) Ersättare Kerstin Palomäki, chef för social- och arbetsmarknadskontoret Ann-Charlotte Gjöthlén, näringslivschef, kommunstyrelsens kontor Hans Carlsson, resultatområdeschef, social- och arbetsmarknadskontoret Vakant (c) Martin Ahlman (kd) Ordförande Susanne Bergström (s) Länsarbetsnämnden, De föreslagna,

25 25 48 Meddelanden Följande handlingar redovisas: a) Schömer Consultant AB: skrivelse med rubriken Sammanfattning av planarbetet beträffande kv Kronhjorten och Zebran vid Birkakorset i Södertälje mellan åren 1990 till Dnr KS07/3-105 Skrivelsen har överlämnats till stadsbyggnadsnämnden, kopia till kommunstyrelsens ordförande Anders Lago. b) Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 17 januari Dnr KS07/ c) Södertörns Brandförsvarsförbund: Protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen den 15 december med meddelande om justering. Dnr KS07/3-105 Tillkännagivandet om justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla d) Länsstyrelsen i Stockholms län: Beslut den 12 januari 2007 gällande överklagande i fråga om detaljplan för del av Glasberga Gård (Glasberga 1:16 m fl), Södertälje kommun. Dnr KS05/ Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet till prövning: Beslutet har överlämnats till samhällsbyggnadskontoret. Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns.

26 26 49 Anmälan av delegeringsbeslut och protokoll Följande delegeringsbeslut och protokoll redovisas: Kommunstyrelsens ordförande nr 3-6/2007 Kommundirektören nr 1-5/2007 Personalutskottet den 21 december och 29 december 2006 Kommunstyrelsens beslut Redovisningen av delegeringsbeslut och protokoll godkänns.

27 27 50 Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2007 Följande väckta motioner redovisas: a) Motion av Metin Hawsho (fp) med rubriken 1000 kronor mer i månaden i lönekuvertet för lärare i resurssvaga områden. Dnr KS07/ Motionen har remitterats till utbildningsnämnden, Järna, Hölö- Mörkö, Vårdinge och Enhörna kommundelsnämnder samt personalutskottet för yttrande senast den 1 maj b) Motion av Mats Siljebrand (fp) med rubriken Sammanlänka cykelvägarna i stadskärnan. Dnr KS07/ Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande senast den 1 maj c) Motion av Mats Siljebrand (fp) med rubriken Stadsvandringar i Södertälje. Dnr KS07/ Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden samt Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge och Enhörna kommundelsnämnder för yttrande senast den 1 maj d) Motionen av Marc Abramsson (nd) med rubriken Ordning och reda i skolan. Dnr KS07/ Motionen har remitterats till utbildningsnämnden samt Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge och Enhörna kommundelsnämnder för yttrande senast den 1 maj Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns.

28 28 51 Svar på medborgarförslag av Annette Eriksson med rubriken Låna ut en minibuss till nattvandrarna Dnr KS06/ Sammanfattning av ärendet Annette Eriksson har i ett medborgarförslag ställt till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen lånar ut en minibuss till nattvandrarna vid några tillfällen och står för kostnader av drift inklusive drivmedel. Kommunstyrelsens ordförande har efter en remiss till social- och arbetsmarknadsnämnde upprättat ett förslag till svar på medborgarförslaget. I svaret konstateras med glädje att förslaget redan har behandlats och med verkställts av social- och arbetsmarknadsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelseordförandens skrivelse Medborgarförslaget Social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande den 21 november 2006, 181 Social- och arbetsmarknadskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2006 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget tillstyrks.

29 29 52 Val av vice ordföranden till kommunstyrelsens utskott Dnr KS07/6-101 Kommunstyrelsens beslut 1. I kommunstyrelsens arbetsutskott utses Marita Lärnestad (m) till vice ordförande för tiden till och med den 31 december I kommunstyrelsens personalutskott utses Marita Lärnestad (m) till vice ordförande för tiden till och med den 31 december I kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott utses Mona Collin (c) till vice ordförande för tiden till och med den 31 december De valda Kommundirektören Koncerndirektören Personaldirektören

30 30 53 Val av vice ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen Dnr KS07/6-101 Sammanfattning av ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde utsågs Robert Halef (s), ledamot i demokrati- och mångfaldsberedningen, till vice ordförande i samma beredning. Emellertid föreslås nu detta beslut upphävas och att en vice ordförande från något av partierna m, fp, c, kd och pp i stället skall utses bland ledamöterna i beredningen. Kommunstyrelsens beslut 1. Beslutet om att utse Robert Halef (s) till vice ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen, kommunstyrelsen den 1 februari 2007, 19, upphävs. 2. Metin Hawsho (fp) utses till vice ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen för tiden till och med den 31 december Robert Halef (s) Metin Hawsho (fp) Ksk/Demokrati och mångfald

31 31 54 Information om gymnasieskolans ekonomi Dnr KS07/73 Mats Christiansson, ekonomianalytiker vid kommunstyrelsens kontor, redovisar de ekonomiska förutsättningarna för planering av gymnasieskolan under budgetåret Informationen ges mot bakgrund av att utbildningsnämnden har begärt att få ett utökat kommunbidrag för gymnasieskolan under S, v och mp har också tillkännagivit att man avser att föreslå kommunstyrelsen att utbildningsnämndens kommunbidrag utökas med 22,8 miljoner kronor. Ett ärende om utökat kommunbidrag kommer att behandlas vid kommande sammanträde. Expedieras till:

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 Tid och plats: Ledamöter: Onsdagen den 17 mars 2004 klockan 08.30-09.50, i Ekdahlssalen, Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande Marita

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2006-04-18 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 28 april 2006 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 Tid och plats: Fredag den 28 september 2007 kl 08.30-12.30, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande tjänstgör 176-194 Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (8) 2010-06-01 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Handläggare Ola Schön 08-523 019 29 ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: Tisdagen den 15 juni 2010 klockan 08.30 i Dirigenten,

Läs mer

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (8) 2012-06-04 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Annette Feldt Kanslisekreterare 08-550 219 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: måndag den 30 januari 2006 klockan 17.00 i Trombon i Telge

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg.

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg. Arbetslivsnämnden 1 (16) Tid och plats Torsdagen den 29 januari kl.18.00 21.35. Stadshuset, Symfoni plan 1. Ledamöter Johan Andersson (s), 2:e v ordf Rima Haro (s) Roger Brander (s) Yvonne Hals Wattsgård

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för rehabilitering i Södertälje Tid och plats: Fredag den 3 mars 2006, kl 10.00-15.00, Hotell Skogshöjd 39-49 Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Besim Aho, Södertälje kommun (s), ordförande Marietta de

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2006-11-13 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: torsdag den 23 november 2006 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2006-10-16 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 27 oktober 2006 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00.

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30 Tid och plats: Måndagen den 30 maj 2005 klockan 17.00 19.40 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 87 Plats och tid justering: Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-30

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-30 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-30 Tid och plats: Ledamöter: Fredag den 30 januari 2009 kl 08.30-12.55, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 Tid och plats: Måndagen den 2 oktober 2006 klockan 17.00 17.40 S:ta Ragnhildsgården Mälargatan 2-4, Södertälje Närvarande: Se 146 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (29) Tid och plats 2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande tjänstgör 84-95 Susanne Bergström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2006-10-20 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Ledningsgr Övriga Justerare Fredag den 20 oktober 2006, kl 8.30-12:00, Södertälje kommun, Nyköpingsv

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 Ann-Marie Nilsson (C), ordförande AnneMarie Grennhag (M) OlaHelt (M) Andreas Sturesson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, tisdagen den 6 september 2016 kl 14:00-15:45. ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Britt-Marie Sjöberg (C) (ersätter

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-07 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle kl 14.00 15.20 Paragrafer 6-13 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid/plats 2016-10-14 Kommunledningskontoret

Läs mer

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-06-07 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Måndagen 20 juni 2016 kl 17.00 Plats Sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Ola Schön Besim Aho Ärenden

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer