Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62"

Transkript

1 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 26 april 1999 att kommun skall ha ett eget MTNprogram för kommunens långfristiga upplåning hos andra långivare än traditionella banker. Programmets ram är idag mkr. Lån i ett MTN-program upptas genom utgivande av löpande skuldebrev i form av obligationer. För närvarande ( ) lånar kommunen 7372 och har utnyttjat l 982 mkr av programmet genom sex emissionsinstitut, resterande mkr är traditionella banklån. Kommunstyrelsens kontor föreslår att programmet skall utökas från mkr till mkr för att bredda basen av långivare och för att möta efterfrågan med löptider upptill 20 år, som kommunens finanspolicy tillåter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 februari 2008 Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2003, 295 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 1999, 218 Kommunstyrelsens beslut den 26 mars 1999, 97 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l. Ramen för kommunens MTN-program utökas från mkr till mkr. 2. Löptiderna skall vara lägst ett och högst tjugo år. Kommunstyrelsens beslut - under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan - Kommunstyrelsens ordförande och koncerndirektören (även i form av tillförordnade) ges i uppdrag att underteckna uppdateringarna av kommunens MTN-program, de tilläggsavtal vilket/vilka reglerar en utökning av limit ramen samt i övrigt handlägga MTN-programmet löpande i enlighet med gällande beslut. Beslutet expedieras till: Akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 1_200_8-04_-11 1 _

2 RI KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Cg:~ S~8t.U6~E U Internbanken Kaj Johnson Finanschef SÖDi~,~T/'~_ ~)!,'~UN Tjänsteskrivelse I Z "nn "3? -, GLo -o - L.. ~----_... JDor j--- b I ----l I Kommunstyrelsen Utökning av kommunens Medium Term Note (MTN)-program för långfristig upplåning Dm KS008 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 26 april 1999 att kommun skall ha ett eget MTNprogram för kommunens långfristiga upplåning hos andra långivare än traditionella banker. Programmets ram är idag 3000 mkr. Lån i ett MTNprogram upptas genom utgivande av löpande skuldebrev i form av obligationer. För närvarande ( ) lånar kommunen och har utnyttjat mkr av programmet genom sex emissionsinstitut, resterande mkr är traditionella banklån. Kommunstyrelsens kontor föreslår att programmet skall utökas från mkr till mkr för att bredda basen av långivare och för att möta efterfrågan med löptider upptill 20 år, som kommunens finanspolicy tillåter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 februari 2008 Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2003 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 1999 Kommunstyrelsens beslut den 26 mars 1999 Ärendet Kommunens behov av ökad upplåning gör att vi vill utöka ramen i programmet från 3000 mkr till mkr. MTN-programmet utökas i syfte att minska risken och beroende av bankfinansiering till förmån för finansiering via företag och organisationer. Både svenska och utländska långivare kan genom vårt MTNprogram låna ut pengar till oss. Intresset har ökat från utlandet att låna ut till kommuner som har en bra kreditvärdighet och är för dem en trygg placering. I övrigt skall de nuvarande löptiderna på 1-10 år ändras och anpassas till kommunens finanspolicy som tillåter löptider på 1-20 år. MTN-programmet faller inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

3 r., Q -;-' Q ',_.I (.),..../ 2 Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige: 1. Ramen för kommunens MTN-program utökas från mkr till mkr. 2. Löptiderna skall vara lägst ett och högst tjugo år. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen - under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan - Kommunstyrelsens ordförande och koncerndirektören (även i form av tillförordnade) ges i uppdrag att underteckna uppdateringarna av kommunens MTN-program, de tilläggsavtal ilket/vilka reglerar en utökning av limit ramen samt i övrigt handlägga MTN-~ ogrammet löpande i enlighet med gällande beslut.. Kjell Hasslert Koncerndirektör,Johnson Fin~bschef /I ~

4 r,n 'n i r ".(,,i "-, v "...' Södertälje kommun SammanträdesprotokoII Kommunfullmäktige <L~ 295 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Bil A:148, Dm KS03/382 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 26 april 1999 att kommun skall ha ett eget MTNprogram om två miljarder kronor för kommunens långfristiga upplåning. Lån i ett MTN-program upptas genom utgivande av löpande skuldebrev i form av obligationer. För närvarande har kommunen utnyttjat Mkr av programmet genom sex emissionsinstitut. Kommunledningskontoret föreslår att programmet skall utökas från Mkr till Mkr. Besluts underlag Kommunstyrelsens protokoll den 21 november 2003, 263 Kommunledningskontorets ~änsteskrivelse den 4 november 2003 Kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2003 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 1999 Kommunstyrelsens beslut den 26 mars 1999 Yrkande Bo Håkan Stockhaus (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner att ramen for kommunens MTN-program utökas från Mkr till Mkr. Beslutet expedieras till: Klk/E Akten '!.~'W'S I ", Sigl1l~l /J Anslagsdatum /',/:' ~ n /./,.' I t - ~ ~tdragsbestyr!:ande

5 SÖDERTALJE KOMMUN Kommunfullmäktige '"'. >( "1 U J Li l SAMMANTKAIJ~:srKUl UJ\.ULL Sarrunanträdesdanun KF 218. Dnr: 99/138 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING PÅ OBLIGATIONSMARKNADEN GENOM UTGIVANDE AV ETT S K MTN-PROGRAM Kommunstyrelsen har inkommit med framställning i rubricerade fråga, Bil A: l 03. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utge ett MTN-program i enlighet med de villkor som anges i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Ullabritt Köster, kd, har reserverat sig mot kommunstyrelsens beslut, bil 97. Yrkanden m m Ullabritt Köster yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Anders Lago, s, och Bengt-Hugo Bengtsson, m, yrkar bifall till detsarruna. Inlägg görs av Emil Barhebreus, fp. BeSlut Enligt kommunstyrelsens förslag. Mot beslutet reserverar sig Ullabritt Köster för kd Exp KlkIE Akten Justerandes sign: Anslagsdatum: /QQQ-0Ar-30 ~ -"'- Vid proto"ollet: Rolf Söderlund Uldragsbestyrkande: ~~Vgfm

6 SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (' (') f' 'j!.; O,ej 1._ q~!/;'!j b PROGRAM FÖR LÅNGFRISTIG UPPLÅNING PÅ OBLIGATIONSMARKNADEN Ärendet Kommunledningskontoret har i ett tjänsteutlåtande av den 17 mars 1999 föreslagit att kommunen för att få flera alternativ till upplåning ska få möjlighet att utge ett eget så kallat MTN-program. Med ett sådant program kan kommunen låna pengar av andra än banker, till exempel från AP-fond, försäkringsbolag etc. Yrkande Ordföranden Anders Lago s yrkar bifall till förslaget. Ullabritt Köster kd yrkar avslag till förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut - med avslag på yrkande från Ullabritt Köster kd - Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ingå ett MTN-program i enlighet med de villkor som anges i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens eget beslut - under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall- Kommunstyrelsen 1. ger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago och ekonomidirektör Lena Erixon i uppdrag att underteckna ett MTN-program, 2. delegerar till ekonomidirektören och finanschefen var för sig att för kommunstyrelsens räkning ingå och underteckna upplåning inom rambeloppet Mkr i MTN-programmet. '. Justcrandcs s.ign: Anslagsdatum: ~ /~~- / Vid protokollet Ola Schön _ Utdragsbestyrkandc: "... "il J' I ',' l / i:.

7 .3V1.J~KIALJ~ ~V1Vl1VIU1"l Kommunstyrelsen ~A1VUVIA.N l KAU~~rKV 1 VKULL Sammanträdesdatum forts 97 Reservation Ullabritt Köster kd anmäler och anger reservation, bilaga 97. Deltagande i beslutet: Samtliga ledamöter utom Arne Ek s, Stefan Olsson s och Björn Falkenström m. Tjänstgörande ersättare är Renate Jacob s, Laila Larsson Eklund s ocb Birgitta Abrahamsson m. Exp Akten Juste~des sign: Anslagsdatum: ;--'~ "\ Vid protokollet: OlaSchön Utdragsbestyrkande:

8

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer