Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl Camilla Staberg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg."

Transkript

1 Arbetslivsnämnden 1 (16) Tid och plats Torsdagen den 29 januari kl Stadshuset, Symfoni plan 1. Ledamöter Johan Andersson (s), 2:e v ordf Rima Haro (s) Roger Brander (s) Yvonne Hals Wattsgård (v), ordf Jiri Kminek (mp) Marita Lärnestad (m) Mats Siljebrand (fp) Severios Halef (kd) Ersättare Musa Tas (s) Ifeta Ahmic (s) Barbro Östlund (s) Ale Friberg (v) Auri Neidemann (mp) Birger Arthursson (m) Sandro Banovac (fp), tj.gjort hela sammanträdet Lars- Åke Göransson (pp) Övriga närvarande Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Justerare Barbro Östlund Plats och tid för justering Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl Underskrifter Sekreterare Camilla Staberg Paragrafer Sekreterare Yvonne Sunnervik Paragrafer Ordförande Yvonne Hals Wattsgård (v) Paragrafer Justerare Barbro Östlund (s) Paragrafer Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Arbetslivskontoret, Stadshuset, Campusgatan 26 Underskrifter

2 Arbetslivsnämnden 2 (16) Innehåll 1 Fastställande av dagordning 2 Sekretessärende enl SekrL 6:1 3 Budget och verksamhetsplan Remiss från KS: motion från Folkpartiet om att satsa på yrkesutbildningar i Södertälje 5 Förslag till regler för feriearbeten för ungdomar Delegation att utse beslutsattestanter 7 Information: betänkandet Mångfald som möjlighet (SOU 2008:56) 8 Information: EU-projekt 9 Ordföranden informerar 10 Kontoret informerar 11 Meddelanden 12 Beslut fattade med stöd av delegation 13 Övriga frågor Övriga närvarande: Tor-Erik Lillsebbas, kontorschef. Ingrid Bodinger, utredare. Petra Asplund Eriksson, verksamhetscontroller. Göran Rooth, utredare. Dag Tingsgård, tillträdande kontorschef. Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör. Kjell Hasslert, koncerndirektör.

3 Arbetslivsnämnden 3 (16) 1 Fastställande av dagordning Lars-Åke Göransson (pp) anmäler under övriga frågor en förfrågan om mottagning för flyktingar med psykisk ohälsa. fastställer dagordningen med kompletteringen under övriga frågor.

4 Arbetslivsnämnden 4 (16) 2 Sekretessärende enl SekrL 6:1

5 Arbetslivsnämnden 5 (16) 3 Budget och verksamhetsplan 2009 Dnr 09/02 Sammanfattning av ärendet Verksamhetsplan och internbudget utgår från av Kommunfullmäktige fastställda visioner, mål, styrtal och särskilda uppdrag till nämnden samt ekonomisk ram, analys av behov och omvärldsfaktorer. Under det kommande året är den mest centrala frågan för arbetslivsnämnden och kontoret att få ut fler personer i arbete, studier, eget företagande eller att förbereda dem för en ökad rörlighet. Fler angelägna frågor under 2009 är bland annat att hantera effekterna av en förväntad lågkonjunktur, öka utbildningsnivån och att tillvarata de resurser som de cirka 900 personer som avslutar introduktionsprogrammen innehar. Kommunfullmäktiges budget innebär att nämnden får tkr för sin verksamhet Introduktionsenheten finansieras med schablonintäkter från staten och ingår inte i ovanstående kommunbidrag. Därutöver finansieras stora delar av arbetslivskontorets verksamhet av medel från olika EU-fonder. Arbetslivskontorets förslag till beslut: Arbetslivsnämnden - antar kontorets förslag till verksamhetsplan och internbudget för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan, Yrkanden Johan Andersson (s) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut och framför ett tilläggsyrkande att verksamhetsplanen kompletteras med ett avsnitt kring utformning av entreprenörsspåret. Mats Siljebrand (fp) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. Ordförande Yvonne Hals Wattsgård (v) finner att nämnden bifaller kontorets förslag till beslut samt bifaller Johan Anderssons (s) tilläggsyrkande om att verksamhetsplanen kompletteras med ett avsnitt kring utformning av entreprenörsspåret.

6 Arbetslivsnämnden 6 (16) 1. antar kontorets förslag till verksamhetsplan och internbudget för verksamhetsplanen kompletteras med ett avsnitt kring utformning av entreprenörsspåret. Beslutet expedieras till: Verksamheterna Akten

7 Arbetslivsnämnden 7 (16) 4 Remiss från KS: motion från Folkpartiet om att satsa på yrkesutbildningar i Södertälje Dnr 08/53 Sammanfattning av ärendet Arbetslivsnämnden har från Folkpartiet mottagit en motion som föreslår att nämnden kartlägger behoven av nya yrkesutbildningar i det lokala näringslivet i Södertälje och ansöker hos regeringen om resurser från avsatta medel för detta. Enligt en redan gjord kartläggning kommer efterfrågan på arbetskraft att vara störst inom industri- och tekniksektorn samt den offentliga sektorn. Utbildningsområden som är aktuella 2009 är bland annat vård, bygg, fordon, IT och administration. Kontoret kommer att söka de medel som finns till förfogande. Arbetslivskontorets förslag till beslut: Arbetslivsnämnden - godkänner kontorets svar på motionen. Beslutsunderlag Folkpartiets motion, Satsa på yrkesutbildningar i Södertälje, Arbetslivskontorets tjänsteskrivelse, Kartläggning av arbetsmarknaden, Södertälje kommun Yrkanden Mats Siljebrand (fp) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tilläggsförslaget att förtydliga att kartläggningen är genomförd samt att statliga medel för yrkesutbildning kommer att sökas. Johan Andersson (s) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. Marita Lärnestad (m) yrkar bifall till Mats Siljebrands (fp) yrkanden. Ordförande Yvonne Hals Wattsgård (v) finner att nämnden bifaller kontorets förslag till beslut och Mats Siljebrands (fp) tilläggsförslag. 1. godkänner kontorets svar på motionen. 2. förtydligar att kartläggningen är genomförd samt att statliga medel för yrkesutbildning kommer att sökas. Beslutet expedieras till: Folkpartiets fullmäktigegrupp, Vuxenutbildningen, Akten

8 Arbetslivsnämnden 8 (16) 5 Förslag till regler för feriearbeten för ungdomar 2009 Dnr 09/03 Sammanfattning av ärendet Sommaren 2008 anordnade arbetslivskontoret feriearbete för 109 ungdomar som hade gått ut åk 9. I år ska Södertälje kommun göra en större satsning på feriearbete och har för detta ändamål anslagit 3 miljoner kronor. Arbetslivsnämnden föreslås uppdra åt arbetslivskontoret att anordna feriearbeten för 411 ungdomar som har gått ut årskurs 9 på grundskolan eller årskurs 1 på gymnasiet. Arbetslivskontorets förslag till beslut: Arbetslivsnämnden - anordnar 411 platser i feriearbete sommaren 2009 för ungdomar som gått ut årskurs 9 i grundskolan eller årskurs 1 på gymnasiet. - fastställer ersättningen för feriearbetet till 56 kr/tim till ungdomar som är år och 63 kr/tim till ungdomar som är år. - anslår 3 miljoner kronor till arbetslivskontoret för att anordna feriearbetet. - uppdrar åt arbetslivskontoret att vid valet av deltagare i feriearbete prioritera ungdomar med funktionsnedsättning eller sociala problem. Beslutsunderlag Arbetslivskontorets tjänsteskrivelse, Arbetslivskontorets PM, Yrkanden Ordförande Yvonne Hals Wattsgård (v) finner att nämnden bifaller kontorets förslag till beslut med ett förtydligande att det är arbetslivsnämnden som anslår 3 miljoner till arbetslivskontoret för att anordna feriearbetet. 1. anordnar 411 platser i feriearbete sommaren 2009 för ungdomar som gått ut årskurs 9 i grundskolan eller årskurs 1 på gymnasiet. 2. fastställer ersättningen för feriearbetet till 56 kr/tim till ungdomar som är år och 63 kr/tim till ungdomar som är år. 3. arbetslivsnämnden anslår 3 miljoner kronor till arbetslivskontoret för att anordna feriearbetet.

9 Arbetslivsnämnden 9 (16) 4. uppdrar åt arbetslivskontoret att vid valet av deltagare i feriearbete prioritera ungdomar med funktionsnedsättning eller sociala problem. Beslutet expedieras till: Arbetsmarknadsenheten Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge, Enhörna kommundelsnämnd

10 Arbetslivsnämnden 10 (16) 6 Delegation att utse beslutsattestanter Dnr 09/01 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige antog den 18 december 2008 ett nytt attestreglemente för Södertälje kommun. Detta innebär bland annat att delegeringen av beslut om att utse beslutsattestanter inte längre ska delegeras via kommunstyrelsen utan via respektive nämnd som har det faktiska budgetansvaret. Kontoret föreslår att nämndens delegationsordning kompletteras med följande punkt: Beslut om att utse beslutsattestanter för Arbetslivsnämnden i enlighet med gällande attestreglemente - Delegeras till kontorschef Detta medför en förskjutning av numreringen av befintliga punkter under avsnittet Ekonomiärenden i delegationsordningen, se bilaga 1. Arbetslivskontorets förslag till beslut: Arbetslivsnämnden - kompletterar nämndens delegationsordning med följande punkt: Beslut om att utse beslutsattestanter för Arbetslivsnämnden i enlighet med gällande attestreglemente - Delegeras till Kontorschef Beslutsunderlag Arbetslivskontorets tjänsteskrivelse, Bil 1, Delegation ALN reviderad Bil 2, Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll, Bil 3, Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll, Bil 4, Attestreglemente med tillämpningsanvisningar. Yrkanden Ordföranden Yvonne Hals Wattsgård (v) finner att nämnden bifaller kontorets förslag till beslut. Nämndens delegationsordning kompletteras med följande punkt: Beslut om att utse beslutsattestanter för Arbetslivsnämnden i enlighet med gällande attestreglemente - Delegeras till Kontorschef Beslutet expedieras till: Verksamheterna, Akten

11 Arbetslivsnämnden 11 (16) 7 Information: betänkandet Mångfald som möjlighet (SOU 2008: 56) Dnr 08/54 Sammanfattning av ärendet Södertälje kommun har som helhet inget att anmärka mot förslaget med undantag av synpunkter gällande bland annat grön lots, grön SFI och integrationslagen. Vidare vill Södertälje kommun särskilt understryka att medel till eventuella satsningar på integration på landsbygden inte bör tas från till exempel riktade medel mot storstadsområden. En viktig fråga som inte behandlas av utredningen är vilken kompetens de nyanlända eller utrikes födda har och i vilken utsträckning detta matchar de gröna näringarnas arbetskraftbehov. Södertälje kommun anser även att utredningen har några i synnerhet tänkvärda förslag, bland annat Migrationsverkets uppdrag kring utbildning och yrkeserfarenhet och att betänkandet har ett positivt angreppssätt på den problematik som idag existerar i samband med integration. Genom att se utrikes födda och nyanlända som resurser kan strukturer skapas där det också blir lättare för individerna att med egen kraft etablera sig på arbetsmarknaden. godkänner informationen.

12 Arbetslivsnämnden 12 (16) 8 Information: EU-projekt Sammanfattning av ärendet 1. Projektet SVEA (Södertälje verksamhet för asylsökande) Projektet SVEA ska tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen och Migrationsverket förkorta processerna kring flyktingmottagandet. Inom projektet finns bland annat förskoleliknande verksamhet. Migrationsverket har meddelat att antalet asylsökande familjer minskar, vilket innebär minskat antal deltagare till projektet. Den förändrade situationen medför funderingar kring fortsättningen av projektet till exempel eventuella reduceringar eller omdefinieringar av målgrupp. 2. Ansökan gällande projektet Demo K (Demografiska Kompetensgapet) Arbetslivskontoret har skickat in ansökan gällande projektet Demo K (Demografiska kompetensgapet) till ESF (Europeiska Socialfonden). Tanken är att projektet ska arbeta med kompetensutveckling, d v s utbildning och yrkesvalidering, för personer i utanförskap. Det kan vara flyktingar eller försörjningsstödstagare som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Migrationsverket har meddelat att inflödet av flyktingar minskar vilket också gör att projektet kommer att inrikta sig mer mot försörjningsstödstagare. godkänner informationen.

13 Arbetslivsnämnden 13 (16) 9 Ordföranden informerar Ordföranden Yvonne Hals Wattsgård (v) avtackar kontorschefen och nämndsekreteraren.

14 Arbetslivsnämnden 14 (16) 10 Kontoret informerar Sammanfattning av ärendet 1. Statistik introduktionsverksamheten Kontorschefen redovisar statistik kring introduktionsverksamheten. Statistiken visar att 492 personer har avslutat introduktionsprogrammet under det senaste halvåret och som har ankomstår Statistiken visar ett minskat inflöde till introduktionsverksamheten. Av statistiken kan man även utläsa sysselsättning efter introduktionen, där trenden är att fler personer flyttar till en annan kommun. godkänner informationen.

15 Arbetslivsnämnden 15 (16) 11 Meddelanden 1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 211 Riktlinjer för mottagande av barn 212 Förslag till instegsjobb i Södertälje 246 Redovisning av internkontroll 2008 och förslag till internkontrollplaner för Förslag från s, v och mp: Uppdrag om översyn av strategin för att få flyktingar i arbete 2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 249 Delårsrapport per den 31 augusti Mål & Budget samt taxor och avgifter Regler för avyttring av inventarier 281 Avsägelser av uppdrag 282 Val 3. Övrig information Dom från Länsrätten , , Protokollsutdrag från Hölö Mörkö kommundelsnämnd Intern kontrollplan för upphandlingsrutiner: Arbetslivsnämnden 2008 Rapportering av genomförd internkontroll godkänner informationen. 12 Beslut fattade med stöd av delegation Beslutsattestanter Beslut om att utse beslutsattestanter arbetsmarknadsenheten, Övrigt 92 Justering av nämndernas kommunbidrag 2009 för helårseffekten av kommunfullmäktiges beslut 2008 avseende bevaknings- och väktartjänster i Södertälje kommun. 97 Förordnanden under jul och nyår 2008/2009 Nämndens beslut godkänner förteckningen av delegationsbeslut.

16 Arbetslivsnämnden 16 (16) 13 Övriga frågor 1. Mottagning för flyktingar med psykisk ohälsa Lars-Åke Göransson (pp) tar upp frågan om det finns någon mottagning för flyktingar med psykisk ohälsa med anledning av flera tidningsreportage om flyktingar med posttraumatiska upplevelser. Kontorschefen berättar bland annat om ett samarbete med Södertälje sjukhus genom mottagningen Flyktingmedicinskt centrum, som är en mottagning för dem med psykisk ohälsa. 2. BOHICA- spelning Information och förslag till datum för spelning av bemötandespelet, BOHICA, kommer via e-post. godkänner informationen.

Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/000376

Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden Dm KS200S/000376 SODERTÄlIE fl Tjänsteskrivelse f- KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-01-09!tSu5101J) ',v/\un SÖDERii~,I- - Ko!'" ~ "'L_"' II_.--, Martin Andaloussi Vik. utredare/samordnare 2D09 -O 1-1 3 08-55021000 martin.andaloussi@sodertalje.se

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer