Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Ajournering Trombon, Telge Forum, Södertälje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19. Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats: Måndagen den 19 december 2005 klockan Ajournering Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 212 Plats och tid justering: Stadskansliet torsdagen den 22 december 2005 kl Underskrifter: Sekreterare Harald Haapala Ordförande Karin Östlund (s) Justerare Johan Andersson (s) Ingrid Ahlman (kd) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Stadskansliet, Järnagatan 12, 1 tr Underskrift...

2 2 Innehåll Ärende 212 Närvarande 213 Protokollets justering 214 Utökade kommunbidrag till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna med anledning av volymavstämning inom den pedagogiska verksamheten 215 Ändring av finanspolicy 216 Detaljplan för del av kv Pilen (nytt stadshus) i Södertälje 217 Förslag till gatunamn mm 218 Ändrat ansvar för skötsel och drift av idrottsanläggningar samt ändring av reglementen 219 Svar på motion: Öka tillgängligheten till Saltskog Gård 220 Avsägelse av uppdrag 221 Val 222 Besvarad interpellation: Biltullar en viktig fråga för Södertäljeborna? 223 Svar på medborgarförslag: Små billiga lägenheter 224 Besvarade interpellationer: Parkeringssituationen i centrala Södertälje 225 Anmälan av länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige 226 Motion: Hemtjänst för äldre utan biståndsbedömning 227 Motion: Avidentifierade ansökningshandlingar 228 Interpellation: Alternativa energilösningar 229 Interpellation: Vad händer med Bårsta IP? 230 Interpellation: Ämnesundervisning på respektive modersmål 231 Medborgarförslag: Förenkla betygskriterierna 232 Medborgarförslag: Fler vuxna i skolan 233 Medborgarförslag: Utöka hemkunskapen 234 Medborgarfråga: Buller från E4/E20 på Sagovägen 212 Närvarande Sammanträdets omfattning: Ledamöter Noteringar Tjänstgörande ersättare Anders Lago (s) Cinnika Beiming (s)

3 3 Aydin Özkaya (s) Susanne Bergström (s) Frånvarande Rose-Marie Malmer Ulf Svedberg (s) Rose-Marie Jacobsson (s) Elof Hansjons (s) Boel Godner (s) Besim Aho (s) Liisa Petrykowska (s) Johan Andersson (s) Karin Östlund (s) Aage Asikainen (s) Viveka Ek (s) Per-Erik Nygren (s) Kerstin Johansson (s) Yilmaz Kerimo (s) Nina Unesi (s) Frånvarande Orvar Strömqvist Pernilla Lång (s) Ahmad Adawi (s) Frånvarande Thomas Johansson Birgitta Hellgren (s) Kent Forsberg (s) Britt-Louise Andersson (s) Bo Ohlson (s) Anneli Wikström (s) Robert Rohammar (s) Frånvarande Liz-Beth Norlund Kerstin König (s) Leif Malmring (s) Staffan Norberg (v) Silva Gunduz (v) Närv Henrik Söderquist (v) Malin Friberg (v) Stig Karlsson (v) Kerstin Stenberg (mp) Mats Pertoft (mp) Ewa Konradsson (mp) Raymond Wigg (mp) Frånvarande Jenny Konradsson Carin Magnusson (m) Barbro Brundin (m) Rolf Eriksson (m) Håkan Jyde (m) Närv Orvar Juréus Bengt-Hugo Bengtsson (m) Marita Lärnestad (m) Birgitta Forsgren (m) Magnus Widén (m)

4 4 Birgitta Abrahamsson (m) Frånvarande Birger Arthursson Anne-Marie Larsson (m) Mats Siljebrand (fp) Anne-Mai Idla (fp) Sven-Eric Andersson (fp) Emil Barhebréus (fp) Närv Per Bernerson Bertil Nilsson (fp) Bo Håkan Stockhaus (fp) Håkan Mankefors (fp) Robert Halef (kd) Inga-Brita Gustafson (kd) Frånvarande Martin Ahlman Mats Johansson (kd) Ingrid Ahlman (kd) Kerstin Lundgren (c) Närv A-K Jonsson Tage Gripenstam (c) Leif Holmberg (c) Berit Lagerwall (pp) Nils Wannemo (pp) Fredrik Bergman Peter Pettersson (nd) Frånvarande Närvarande icke-tjänstgörande ersättare Salwa Barsoum (s), Erling Möller (s), Barbro Östlund (s), Lars Johnsson (s), Ylva Broström (v), Jan Strannerud (v), Lennart Rendik (v), Hans Neideman (mp), Christer Björk (m), Gudrun Gomér (m), Aphrem Ahi (fp), Morgan Liljebrand (fp), Sten Lundin (pp) och Lillemor Bouveng (pp) Övriga närvarande Harald Haapala, sekreterare 213 Protokollets justering Johan Andersson (s) och Ingrid Ahlman (kd) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Som ersättare utses Aydin Özkaya (s) och Mats Johansson (kd).

5 5 Ordföranden tillkännager att justeringen kommer att äga rum på stadskansliet torsdagen den 22 december 2005 kl Utökade kommunbidrag till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna med anledning av volymavstämning inom den pedagogiska verksamheten Bil A:137, Dnr KS 05/449 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade i juni 2005 om en viss omfördelning av kommunbidragen för den pedagogiska verksamheten inom förskola och grundskolan. Bakom beslutet låg en volymavstämning mot Mål&Budget. Ledningsenheten föreslår nu att ytterligare en avstämning görs före årsbokslutet. Föreslaget medför att kommunens resultat försämras med tkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 25 november 2005, 226 Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 4 november 2005 med bilaga Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 1. Kommunbidragen 2005 ändras p.g.a. volymavstämningen inom den pedagogiska verksamheten så att utbildningsnämnden tillförs tkr, Enhörna kommundelsnämnd tillförs 35 tkr, Järna kommundelsnämnd tillförs 597 tkr, Hölö/Mörkö kommundelsnämnd tillförs 128 tkr och Vårdinge kommundelsnämnd tappar 194 tkr. 2. Finansiering av de utökade kommunbidragen med tkr sker genom motsvarande försämring av kommunens budgeterade resultat UN

6 6 Kommundelsnämnderna Gem/Redovisning Le/Ekonomi 215 Ändring av finanspolicy Bil A:138, Dnr KS05/441 Sammanfattning av ärendet Nu gällande finanspolicy fastställdes av kommunfullmäktige den 8 november De ändringar av finanspolicyn som nu föreslås har gjorts för att anpassa den till den nya koncernbildningen Telge. Den nu gällande finanspolicyn föreskrev också en uppdatering vart tredje år. Den förändring som föreslås är att bolagen inte längre skall ta några självständiga beslut avseende löptider och räntebindning. De olika tidsintervallerna för räntebindningen har ändrats för att vid behov kunna förkorta bindningstiden samt att också kunna binda upp till 20 år. För kapitalbindningen har en tidsintervall upp till 20 år lagts till. I övrigt är policyn oförändrad. Syftet med förändringarna är att effektivisera administrationen kring upplåningen samt att möjliggöra en ökad flexibilitet gentemot ränteutvecklingen. Ledningsenheten har föreslagit koncernstyrelsen att tillstyrka ändringarna. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer den ändrade finanspolicyn samt upphäver tidigare beslutade föreskrifter för medelsförvaltning och policy för borgen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisar förvaltningen redaktionella ändringar i riktlinjerna sida 7: I avsnitt punkt 2 ändras från till I avsnitt punkt 2 ändras från till Den förnyade finanspolicyn för Telge kommer att behandlas vid bolagets kommande styrelsemöte. Denna policy innebär att de regler som nu föreslås gälla också skrivs in i bolagspolicyn. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 25 november 2005, 218 Ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 9 november 2005 Tjänsteskrivelse till koncernstyrelsen den 7 november 2005 Förslag till ny finanspolicy

7 7 Inlägg Inlägg görs av Bengt-Hugo Bengtsson (m). Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 1. Till ledningsenhetens tjänsteskrivelse den 9 november 2005 bifogad finanspolicy inkluderande borgenspolicy fastställs. 2. Tidigare beslutade föreskrifter för medelsförvaltning och borgenspolicy upphävs. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Le/Ägarstyrning och finans 216 Detaljplan för del av kv Pilen (nytt stadshus) i Södertälje Dnr KS04/ Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat ett förslag till detaljplan för del av kv Pilen (nytt stadshus). Planförslaget har varit utställt under tiden 17 oktober 11 november. Förvaltningen föreslår nu att detaljplanen skall antas av kommunfullmäktige. Stadsbyggnadsnämnden har den 5 december 2006 och kommunstyrelsen den 16 december beslutat att tillstyrka förslaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 16 december 2006, 256 Stadsbyggnadsnämndens beslut den 5 december 2005, 236 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2005 Utställningsutlåtande den 22 november 2005 Samrådsredogörelse den 20 september 2005, reviderad den 3 oktober 2005 Planhandling den 20 september 2005

8 8 Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. Detaljplan för del av kv Pilen (nytt stadshus) antas i enlighet med förslaget. SBN Sbk Telge Fastigheter 217 Förslag till gatunamn m m Bil A:139, Dnr KS05/422 Sammanfattning av ärendet Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 3 oktober 2005 beslutat om förslag till nya gatunamn samt till ändring av ett befintligt gatunamn. I Norra Moraberg tillkommer två nya vägar som föreslås heta Bovallsvägen och Jakobsdalsvägen. I Lina föreslås namnet på Wendelas väg ändras till Wendela Hebbes väg. Stadsbyggnadsnämnden har vid samma sammanträde också beslutat underrätta kommunfullmäktige om att det planområde som tidigare benämnts Viksborg ges namnet Viksängs strand. Detta områdesnamn har den 20 december 2003 av kommunfullmäktige, 125, återremitterats till stadsbyggnadsnämnden för ny beredning. Samtliga nu aktuella namn är förslagna av namnberedningen. Förvaltningen tillstyrker de föreslagna gatunamnen och föreslår att dessa antas av kommunfullmäktige i enlighet med stadsbyggnadsnämndens framställan. Förvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige mottar underrättelsen om det ändrade namnet på planområdet utan erinran. Kommunstyrelsen tillstyrker stadsbyggnadsnämndens framställan och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt nämndens förslag. Beslutsunderlag

9 9 Kommunstyrelsens protokoll den 25 november 2005, 229 Gemensamma kontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2005 Stadsbyggnadsnämndens beslut den 3 oktober 2005, 192 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2005 Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 1. De nya gatunamnen Bovallsvägen och Jakobsdalsvägen i Norra Moraberg samt gatunamnet Wendela Hebbes väg, som ändring av gatunamnet Wendelas väg i Lina, antas. 2. Underrättelsen från stadsbyggnadsnämnden om att det planområde som benämnts Viksborg nu erhållit namnet Viksängs strand mottas utan erinran. Kommundelsnämnderna, SBN, Sbk, 218 Ändrat ansvar för skötsel och drift av idrottsanläggningar samt ändring av reglementen Bil A:140, Dnr KS05/422 Sammanfattning av ärendet Förvaltningen föreslår att ansvaret för drift och skötsel av de kommungemensamma idrottsanläggningarna överförs från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2006 samt att reglementena ändras som konsekvens av denna överföring. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 25 november 2005, 228 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2005 Tekniska nämndens beslut den 11 oktober 2005, 127 Kultur- och fritidsnämndens beslut 10 november 2005, 108 Yrkanden Anders Lago (s), Robert Halef (kd) och Henrik Söderquist (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan.

10 10 Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för drift och skötsel av de kommungemensamma idrottsanläggningarna från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari Kommunfullmäktige beslutar att göra de reglementsförändringar som föreslås i samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober Sbk TN KFN 219 Öka tillgängligheten till Saltskog Gård Svar på motion Bil A:141, Dnr KS 04/180 Sammanfattning av ärendet Mats Siljebrand och Tage Gripenstam har i en motion den 26 april 2004 förslagit att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att öka tillgängligheten till Saltskog Gård enligt de intentioner som redovisas i motionen. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Tekniska nämnden föreslås ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten och anslutning till och från Saltskog Gård. Kultur- och fritidsnämnden föreslås ges i uppdrag att slutföra översynen av skyltningen till Saltskog Gård samt att pröva placeringen av Kägelbanan, om det blir möjligt att placera en ny förskola på Kägelbanans nuvarande plats. Beslutsunderlag

11 11 Kommunstyrelsens protokoll den 25 november 2005, 241 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Motionen Tekniska nämndens yttrande 11 oktober 2004, 88 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 5 oktober 2004 Kultur- och fritidsnämndens yttrande 8 september 2004, 89 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 18 augusti 2004 Stiftelsens Saltskog Gård yttrande den 19 augusti 2004 Motionen Kulturhus Stiftelsen Saltskog Gård bedriver sedan 1985, då man förhindrade att Liljevalchs anrika byggnad blev grävskopornas rov, ett förtjänstfullt arbete. Gården har rustats upp och gör idag verkligen skäl för epitetet kulturhus, med en bred programverksamhet i form av konstutställningar, föreläsningar och musikaftnar, och inte minst ateljéer för 14 lokala bildkonstnärer. Den omgivande parken är i sig en unik attraktion med stor artrikedom. Vid sidan av de ideella insatserna och ett visst ekonomiskt stöd från kommunen är det angeläget att verksamheten erbjuds rimliga förutsättningar att leva vidare. Stiftelsen önskar bland annat återbörda kägelbanan på Torekällberget till sin ursprungliga plats i parken och att öppna ett café i trädgården. Skyltning Många besökare upplever dock att gården är otillgänglig och svår att hitta till, oavsett om man kommer med bil, buss eller till fots, varför både skyltning och gångvägar behöver ses över. Hälsans stig En spännande lösning vore att sammanbinda gång- och cykelvägnätet i det natursköna området och skapa ytterligare en Hälsans stig i kommunen, gärna med en direktförbindelse till och från Nyköpingsvägen och där även promenadvägen runt Saltskogfjärden inkluderas. Förbättrad skyltning och en promenadslinga med koppling till stadskärnan skulle avsevärt höja tillgängligheten till kulturhuset Saltskog Gård och öka dess utvecklingspotential.

12 12 Folkpartiets och centerpartiets förslag till beslut Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att öka tillgängligheten till Saltskog Gård enligt motionens intentioner. Av svaret på motionen framgår följande Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att öka tillgängligheten till Saltskog Gård. Sedan tekniska nämnden yttrade sig över motionen har man också genomfört en del åtgärder för att öka tillgängligheten. Gång och cykelvägen vid Saltskog Gård har fått en ny beläggning i samband med VA - arbetet som utfördes under Den del som går framför Burspråkets förskola mot angöringsparkeringen för Saltskogs Gård ska också åtgärdas. Angöringsgatan är tänkt att utformas med en bredare gångbana på ca 2 meter och en körbana på ca 3,5 meter. Gångvägen och gatan separeras från varandra med en kantsten. Kommunstyrelsen finner också förslaget att skapa en direkt gångförbindelse mellan Nyköpingsvägen och Saltskog Gård intressant, gärna sammanbunden med det övriga gång- och cykelvägnätet i området som en Hälsans stig och kompletterad med en mindre parkeringsplats i anslutning till Nyköpingsvägen. Kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda detta. Vad gäller skyltningen till Saltskog Gård föreslås Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över denna. Kommunstyrelsen anser att Kägelbanan har en lämplig placering på Torekällberget, men vill trots detta inte helt avföra frågan då det förts diskussion om att placera den planerade förskolan på Torekällberget på denna plats. Kägelbanan är numera en naturlig del av Torekällberget och passar väl in i friluftsmuseets gamla miljö med hus från och 1800-talens land och stad. Men om Kägelbanan ändå ska flyttas bör Kultur- och fritidsnämnden ha möjlighet att diskutera den framtida placeringen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 1. anser motionen besvarad. 2. ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att slutföra översynen av skyltningen av Saltskog Gård. 3. ger tekniska nämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten och anslutningsvägarna till och från Saltskog Gård. 4. ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att pröva placeringen av Kägelbanan, om det blir aktuellt att placera en ny förskola på Kägelbanans nuvarande plats.

13 13 Yrkande Anders Lago (s), Mats Siljebrand (fp) och Tage Gripenstam (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 1. Motionen förklaras besvarad med den lämnade redovisningen. 2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att slutföra översynen av skyltningen till Saltskog Gård. 3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att fortsätta med arbetet att förbättra tillgängligheten och anslutningsvägarna till Saltskog Gård. 4. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att pröva placeringen av Kägelbanan, om det blir aktuellt att placera en ny förskola på Kägelbanans nuvarande plats. Stiftelsen Saltskog Gård KFN TN 220 Avsägelse av uppdrag Bil A:150, Dnr KS 05/6 Peter Karlberg (s) befrias från uppdraget som ordförande i kommundelsnämnden för Hölö-Mörkö.

14 14 Hölö-Mörkö kdn Klk/Löner Annette Feldt 221 Val Dnr KS 05/6 1. Till lekmannarevisor i samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje intill utgången av 2006 utses Britt-Marie Andersson (s). 2. Till lekmannarevisorsersättare i samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje intill utgången av 2006 utses Bo Fredriksson (fp). 3. Till ordförande Hölö-Mörkö kommundelsnämnd intill utgången av 2006 efter Peter Karlberg (s) utses nuvarande 1:e vice ordföranden Peter Friström (s) och till ny 1:e vice ordförande för samma tid utses Peter Karlberg (s). De valda Berörda nämnder Klk/Löner Annette Feldt 222 Biltullar en viktig fråga för Södertäljeborna? Besvarad interpellation Bil A:136, Dnr KS 05/7

15 15 Kommunfullmäktige medgav , 211 att Anne-Marie Larsson (m) får ställa interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen Den 3 januari 2006 börjar försöket med biltullar att gälla för alla som av en eller annan anledning måste ta sig innanför tullarna i Stockholm. Av oss invånare i Södertälje är det många som pendlar till Stockholm där den största arbetsmarknaden finns. För oss är biltullar en angelägen fråga. Det är också en demokratisk fråga och en rättvisefråga att få möjlighet att framföra vår åsikt i den folkomröstning som skall genomföras efter cirka 6 månader. Den första folkomröstningen visade att 80% av dem som fick möjlighet att rösta sa nej till försöket. Det var för övrigt bara Stockholms läns borgerligt styrda kommuner, som tillät folkomröstningar. I samband med att den socialistiska majoriteten i Stockholm Stad beslöt att genomföra biltullsförsöket så bestämde de sig också för att strunta i resultatet av folkomröstningen. Mina frågor till dig Anders Lago är följande: 1. Anser du att biltullar är en viktig fråga för Södertäljes invånare? 2. Tänker du tillåta Södertäljeborna att delta i folkomröstningen när försöket har pågått i 6 månader? Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen Miljöavgifterna/trängselskatten är givetvis en viktig fråga för många södertäljebor. Många reser med bil till och från Stockholm, och berörs ekonomiskt, samtidigt som vi nog alla vill värna om miljön och hälsan för de som bor och vistas i Stockholms stad. Då frågan debatterats flera gånger tidigare här i kommunfullmäktige torde min uppfattning vara väl känd. Jag har hela tiden sagt nej till miljöavgifter/trängselskatt i sin nuvarande form. Jag ser det som betydligt viktigare att bygga ut kollektivtrafiken och infrastrukturen i övrigt, t ex Förbifart Stockholm. Men vi står nu inför det faktum att riksdagen beslutat om ett försök, vilket jag kommer att följa noggrant. Eftersom frågan om miljöavgifter/trängselskatter avgörs av riksdagen är jag mycket tveksam till en folkomröstning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige har ingen möjlighet att påverka frågan och att folkomrösta är därför att lura väljarna och jag är därför negativ till en sådan omröstning.

16 16 I interpellationsdebatten deltar Anders Lago (s), Anne-Marie Larsson (m), Staffan Norberg (v), Mats Pertoft (mp), Rolf Eriksson (m), Kerstin Lundgren (c), Bertil Nilsson (fp), Bo Håkan Stockhaus (fp), Robert Halef (kd), Hans Neideman (mp), Leif Holmberg (c), Birgitta Hellgren (s), Thomas Johansson (s), Mats Siljebrand (fp), A Lago 223 Små billiga lägenheter Svar på medborgarförslag Bil A:142, Dnr KS 04/168 Sammanfattning av ärendet Gunilla Karlbom föreslår i ett medborgarförslag att det ska tas fram små billiga lägenheter för de gymnasieungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås ges i uppdrag att göra en inventering över vilka behov som finns för gymnasieungdomar som inte kan bo hemma. Det föreslås även att medborgarförslaget skall anses som besvarat. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 25 november 2005, 237 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Medborgarförslaget Social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande den 9 november 2004, 160 Social- och arbetsmarknadskontorets tjänsteskrivelse 27 oktober 2004 Stadsbyggnadsnämndens yttrande den 6 oktober 2004, 254 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 23 september 2004 Medborgarförslaget Det finns stora behov av små, billiga lägenheter till gymnasieungdomar som inte kan bo hemma av olika anledningar. Av svaret på medborgarförslaget framgår följande Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har antagit ett bostadsstrategiskt program; Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun

17 17 I strategin finns målgrupp 3 som just tar upp behovet av små billiga bostäder. Målgrupp 3: Enpersonshushåll, studerande och unga hushåll som önskar billigare bostäder. Enpersonshushåll, studerande och unga hushåll efterfrågar ofta billigare bostäder. De bor i kommunen, i regionen eller andra delar av landet. Detta är en rörlig målgrupp som gärna bor nära Stockholm, centralt i Södertälje eller nära bra kollektivtrafik/pendeltåg. Det är en grupp som ofta saknar kapital men har ofta en möjlighet att betala en rimlig hyra. Bostadsbristen är stor för tillfället i Södertälje och i Stockholms län, bostadsbyggandet har hög prioritet i kommunens arbete. Nyproducerade lägenheter har en högre hyra per kvadratmeter än äldre lägenheter för att kunna friställa små billiga lägenheter behövs nyproduktion av bostäder öka. Vid nybyggnation inleds en flyttkedja som innebär att fler lägenheter friställs och då ofta små lägenheter i befintliga bostadsbestånd. Den specifika grupp som medborgarförslaget syftar på behöver Södertälje kommun se över, hur stort är behovet, kan det lösas på något annat sätt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarad att ge i uppdrag till utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden att göra en inventering över vilka behov som finns av lägenheter för gymnasieungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma. Yrkande Stig Karlsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat med den lämnade redovisningen 2. Utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att göra en inventering över vilka behov som finns av lägenheter för gymnasieungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma. Gunilla Karlbom SBN

18 18 SAN 224 Parkeringssituationen i centrala Södertälje Besvarade interpellationer Bil A:143-A:147, Dnr KS 05/7 Marita Lärnestad (m), Mats Siljebrand (fp), Robert Halef (kd), Tage Gripenstam (c) samt Berit Lagerwall (pp) medges ställa interpellationerna till tekniska nämndens ordförande. De likalydande interpellationerna Allians för Södertälje gjorde gemensam sak i fullmäktige i början av året när majoriteten drev igenom höjningar av p-avgifterna i Södertälje, samtidigt som avgiftsdifferentieringen mellan kantstensparkering inne i centrum och mer perifera p-platser slopades. Vi sade då och vi säger fortfarande att det borde vara en självklarhet att det ska vara billigare att parkera strax utanför stadskärnan. Vi befarade också en ökad söktrafik, till men för miljön, i jakten på de mest attraktiva p-platserna, när incitamentet att ställa sig lite mer externt försvann. Alliansen föreslog istället dels att den avgiftsbelagda tiden ändras från 8-18 till 9-17 vardagar, dels att taxan 2 kronor per timme behålls för parkeringarna i Spinnrocken och vid sjukhuset, dels att avgiftsfri lördagsparkering i zonerna B och C införs, dels att ett antal okonventionella parkeringslösningar under lönehelger och julruschen utreds. Uppenbarligen har våra farhågor besannats. Trycket på de bästa p-platserna har ökat och till exempel parkeringen i kvarteret Spinnrocken gapar halvtom de flesta av veckans dagar. Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor till tekniska nämndens ordförande: 1. Hur har parkeringsmönstren utvecklats i stadskärnan efter beslutet i våras att höja p-avgifterna för de mer perifera p-platserna? 2. Är du nöjd med effekterna av den nya p-taxan?

19 19 3. Vilka åtgärder föranleder den uppkomna parkeringssituationen? Kerstin König (s), vice ordförande i tekniska nämnden, besvarar interpellationerna Olika målgrupper (verksamma, boende, besökare, kunder m fl) har olika behov av parkering och deras efterfrågan av att kunna parkera ser olika ut. Södertälje stadskärna måste genom sin struktur och för att möta olika målgruppers efterfrågan reglera parkeringen. Den under våren 2005 förändrade avgiften från 2 kr/tim till 10 kr/tim (timme 2 och 3 fri) har inneburit en förbättring för besökare till Tom Tit och stadskärnan där det nu finns fler parkeringsplatser tillgängliga. Parkeringsanläggningen vid centralen, som tidigare nyttjades av pendlare, har i större utsträckning frigjorts för besökare till stadskärnan. Samtidigt finns det precis som interpellanterna påpekar fortfarande problem med framförallt en ökad söktrafik. Det finns därför anledning att titta närmare på vad som skulle behöva göras för att uppnå den önskade parkeringssituationen. Där fler väljer de lite mer externa parkeringarna för långtidsparkering och de centrala och mer populära parkeringarna användes som korttidsparkering och av centrums besökare. Detta är nödvändigt för att minska miljöbelastning och söktrafiken och samtidigt öka tryggheten inne i staden. Därför kommer jag att i tekniska nämnden föreslå att de taxesystem som infördes våren 2005 utvärderas. Sedan tidigare finns också i koncernstyrelsen för Telge ett beslut om att se över organisation inför ett nytt p-garage i stadskärnan. Resultatet av både utvärderingen och utredningen får sedan utgöra underlag för diskussion och beslut i tekniska nämnden. I interpellationsdebatten deltar Kerstin König (s), Marita Lärnestad (m), Johan Andersson (s), Mats Siljebrand (fp), Robert Halef (kd), Tage Gripenstam (c), Berit Lagerwall (pp), Staffan Norberg (v), Birgitta Hellgren (s) och Anneli Wikström (s). 225 Anmälan av länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige

20 20 Bil A:149, Dnr KS 02/292 Länsstyrelsen har i beslut den november 2005 i Södertälje kommunfullmäktige utsett Gudrun Gomér (m) till ny ersättare efter Sten Sköld (m). Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige läggs till handlingarna. 226 Hemtjänst för äldre utan biståndsbedömning Motion Bil A:151, Dnr KS 05/ Motionen av moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas, centerpartiets och pensionärspartiets fullmäktigegrupper remitteras till kommunstyrelsen. 227 Avidentifierade ansökningshandlingar Motion Bil A:152, Dnr KS 05/ Motionen av centerpartiets fullmäktigegrupp remitteras till kommunstyrelsen.

21 Alternativa energilösningar Interpellation Bil A:153, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Anne-Marie Larsson (m) får ställa interpellationen till stadsbyggnadsnämndens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. S Norberg 229 Vad händer med Bårsta IP Interpellation Bil A:154, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Mats Siljebrand (fp) får ställa interpellationen till stadsbyggnadsnämndens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. S Norberg 230 Ämnesundervisning på respektive modersmål Interpellation Bil A:155, Dnr KS 05/7

22 22 Kommunfullmäktige medger att Tage Gripenstam (c) får ställa interpellationen till utbildningsnämndens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. J Andersson 231 Förenkla betygskriterierna Medborgarförslag Bil A:156, Dnr KS 05/510 Kommunfullmäktigepresidiets bedömning Då medborgarförslaget av Nicole Rehnström till innehåll och åtgärd ligger inom kommunfullmäktiges beslutsområde jämställs förslaget med en motion och remitteras till kommunstyrelsen. Nicole Rehnströms medborgarförslag remitteras till kommunstyrelsen. KS N Rehnström 232 Fler vuxna i skolan Medborgarförslag Bil A:157, Dnr KS 05/511

23 23 Kommunfullmäktigepresidiets bedömning Då medborgarförslaget av Nicole Rehnström till innehåll och åtgärd ligger inom kommunfullmäktiges beslutsområde jämställs förslaget med en motion och remitteras till kommunstyrelsen. Nicole Rehnströms medborgarförslag remitteras till kommunstyrelsen. KS N Rehnström 233 Utöka hemkunskapen Medborgarförslag Bil A:158, Dnr KS 05/512 Kommunfullmäktigepresidiets bedömning Då medborgarförslaget av Nicole Rehnström till innehåll och åtgärd ligger inom kommunfullmäktiges beslutsområde jämställs förslaget med en motion och remitteras till kommunstyrelsen. Nicole Rehnströms medborgarförslag remitteras till kommunstyrelsen. KS N Rehnström

24 Buller från E4/E20 på Sagovägen Medborgarfråga Bil A:159, Dnr KS 05/513 Kommunfullmäktigepresidiets bedömning Medborgarfrågan av Johan Blom behandlas som en interpellation. Johan Blom medges att ställa medborgarfrågan till miljönämndens ordförande. Kerstin Stenberg Johan Blom

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00.

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30 Tid och plats: Måndagen den 30 maj 2005 klockan 17.00 19.40 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 87 Plats och tid justering: Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 Tid och plats: Måndagen den 2 oktober 2006 klockan 17.00 17.40 S:ta Ragnhildsgården Mälargatan 2-4, Södertälje Närvarande: Se 146 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Annette Feldt Kanslisekreterare 08-550 219 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: måndag den 30 januari 2006 klockan 17.00 i Trombon i Telge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 Tid och plats: Ledamöter: Onsdagen den 17 mars 2004 klockan 08.30-09.50, i Ekdahlssalen, Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 Tid och plats: Måndagen den 29 oktober 2007 klockan 17.00 20.00 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 308 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07. Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07. Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07 Tid och plats: Måndagen den 7 mars 2005 klockan 17.00 21.00 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 17 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 14 mars 2005

Läs mer

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (8) 2012-06-04 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 Tid och plats: Måndagen den 3 mars 2008 klockan 17.00 17.50 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 26 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 Tid och plats: Måndagen den 10 september 2007 klockan 17.00 18.50 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 268 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

Stadskansliet den 30 november 2009 kl 16.00

Stadskansliet den 30 november 2009 kl 16.00 Kommunfullmäktige 1 (27) Tid och plats Måndagen den 23 november 2009 klockan 09.00-20.30 i sessionssal Demokratin, Stadshuset, Campusgatan 26, Södertälje Närvarande Se 196 Justerare Karin Östlund (S) Besim

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-11-28. Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-11-28. Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-11-28 Tid och plats: Måndagen den 28 november 2005 klockan 17.00 21.10 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 190 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 5 december

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 Tid och plats: Fredag den 28 september 2007 kl 08.30-12.30, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande tjänstgör 176-194 Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-06-07 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Måndagen 20 juni 2016 kl 17.00 Plats Sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Ola Schön Besim Aho Ärenden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12

Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12 28 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12 Tid och plats Tisdagen den 12 december 2006 på Utbildningskontoret kl 19.00-21.50 214-226 Ledamöter Ersättare Johan Andersson (s), ordförande Nebil Aho (s) Aage Asikainen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(8)

Sammanträdesprotokoll 1(8) Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Måndagen den 5 september 2011, 17.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-31 Tid och plats: Måndagen den 31 januari 2005 klockan 17.00 22.15 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 1 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 7 februari

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23 KOMMUNSTYRELSEN 2007-02-23 Tid och plats: Fredag den 23 februari 2007 kl 08.30-12.10, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande, tjänstgör 32-42, 44-54 Marita Lärnestad (m) 1:e vice

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(14) 2010-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-05-26. Stadskansliet fredagen den 30 maj 2008 kl 15.00

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-05-26. Stadskansliet fredagen den 30 maj 2008 kl 15.00 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-05-26 Tid och plats: Måndagen den 26 maj 2008 klockan 17.00 22.00 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 92 Plats och tid justering: Stadskansliet fredagen

Läs mer

Kommunstyrelsen - information (6)

Kommunstyrelsen - information (6) Kommunstyrelsen - information 2006-11-06 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 6 november 2006 kl 16.00 20.30 Paragrafer 325-329 Beslutande s Ing-Marie Samuelsson, ordf fp Göran Hildén

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 16:30 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Thina Andersson (S) Tommy Skoog

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer