Trygghetsrapport 2010 om den faktiska brottsligheten och upplevda tryggheten på Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsrapport 2010 om den faktiska brottsligheten och upplevda tryggheten på Gotland"

Transkript

1 om den faktiska brottsligheten och upplevda tryggheten på Gotland

2 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Trygghet vad är det? 4 Kan man mäta trygghet? 4 Trygghet på Gotland utifrån att våga gå ut ensam 5 Trygghet på Gotland utifrån att våga lita på andra 6 Brottsutsattheten på Gotland 7 Brottsutsatthet utifrån ålder och kön 7 Utsatthet och oro för bostadsinbrott 8 Andelen utsatta för bostadsinbrott 8 Anmälda brott under Sammanfattning 10 Källor 11 Mer information 11

3 Inledning Det övergripande syftet med den här rapporten är göra en lägesbeskrivning av både den upplevda tryggheten och faktiska brottsligheten på Gotland här och nu. Rapporten ska i första hand bilda kunskapsunderlag för det fortsatta brottsförebyggande arbetet. Den bygger på en sammanställning av fakta och statistik hämtade från fem olika källor: den nationella folkhälsoenkäten: Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut FHI) nationell statistik över anmälda brott (Brottsförebyggande rådet BRÅ) Nationella trygghetsundersökningen (NTU, framtagen av BRÅ) Öppna jämförelser av folkhälsa (Sveriges kommuners och Landsting SKL) Öppna jämförelser av trygghet och säkerhet (SKL) Mer om källorna hittar du längst bak i denna rapport. Tillsammans kan dessa ge oss en bild av i vilken omfattning gotlänningar utsätts för brott, vilka brott som är vanligast, hur stor andel gotlänningar som upplever sig ha en social trygget samt vilka som oroar sig för att bli utsatta för brott och som i viss mån ändrat sitt beteende pga av de känner sig otrygga. Samtliga siffror och fakta i den gotländska trygghetsrapporten har granskats och analyserats av Håkan Jonsson, folkhälsostrateg vid kommunens ledningskontor. Till tabellerna i denna gotländska trygghetsrapport har ett speciellt statistikunderlag tagit fram av BRÅ. Målgrupp för trygghetsrapporten är kommunstyrelsens och andra kommunala nämnders ledamöter, tjänstemän inom Gotlands kommun, Länsstyrelsen på Gotland, Polismyndigheten på Gotland liksom andra myndigheter, organisationer, bostadsbolag m fl som är delaktiga i och intresserade av det lokala brottsförebyggande arbetet. Rapporten riktar sig också till dig som är särskilt intresserad av brottsförebyggande frågor. Bakgrund För att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet behöver olika samhällsaktörer samarbeta både på ett strategiskt och operativt plan. Sedan 2007 bedriver Gotlands kommun, Länsstyrelsen på Gotland och Polismyndigheten på Gotland ett regionalt nätverk kallat Tryggare Gotland. Målet för samarbetet är att minska brottsligheten och förbättra tryggheten för alla som lever på Gotland. Detta strategiskt viktiga nätverk träffas återkommande för att utbyta information, skapa en gemensam bild av nuläget, initierat olika brottsförebyggande insatser som är aktuella på kort och lång sikt samt diskutera hur de gemensamma resurserna kan samordnas. Som en del av det regionala brottsförebyggande samarbetet har kommunen och polisen på Gotland träffat en gemensam överenskommelse som omfattar perioden Dokumentet beskriver parternas ambitioner på olika huvudområden, vilka insatser som ska prioriteras samt vilka åtgärder som man enats om att genomföra utifrån en gemensam problembild. Några av de insatser som genomförts inom ramen för överens- Gotland 3

4 kommelsen på området: Brott och trygghet i offentlig miljö, är lokala trygghetsvandringar. Målet med dessa är att skapa en tryggare offentlig miljö genom att vandra igenom och kartlägga miljön för att se vilka förbättringar som kan göras för att öka tryggheten. T ex ta bort buskage, förbättra belysning och underhåll, underlätta framkomlighet osv. En annan insats som funnits med i överenskommelsen är utvecklandet av metoder för att förebygga skadegörelse och klotter i den offentliga miljön. Några konkreta åtgärder som genomförts är inventeringar av klottret i Visby innerstad, den avsiktsförklaring med nolltolerans mot klotter som tagits fram under ledning av nätverket Tryggare Gotland som olika aktörer kan ansluta sig till och den gemensamma funktion för klotteranmälan som håller på att utvecklas. Gotlands kommun och Polismyndigheten på Gotland har också kommit överens om att ta fram en sammanställning av nuläget när det gäller brott och trygghet i den offentliga miljön på Gotland. Därför har den här rapporten tagits fram. Under 2001 genomfördes en mindre enkätundersökning med frågor till våra medborgare om deras trygghetsupplevelser. Den kunde bekräfta den bild som polisen och kommunen hade när det gäller s k hotspots typiskt brottsutsatta platser i den offentliga miljön. Ambitionen framöver är att Gotlands kommun ska fortsätta att göra den här typen av sammanställningar av den upplevda tryggheten bland gotlänningar och den faktiska brottsligheten på ön, ungefär vart fjärde år. Trygghet vad är det? Känslan av trygghet är viktig för oss människor. Att känna oss trygga i våra hem, i vårt bostadsområde, när vi befinner oss i offentliga miljöer, på väg till och från skola, arbete och fritidssysselsättningar osv. Trygghet får oss att må bra och ger livskvalitet. Begreppet trygghet är komplext. Det handlar dels om den subjektiva upplevelsen att känna sig trygg, i motsats till att känna sig utsatt, orolig eller hotad i olika situationer eller på olika platser. Och dels handlar begreppet trygghet om faktiska förhållanden att risken för att man ska råka ut för hot, brott eller skada är låg pga att brottsligheten är låg i det bostadsområde man bor i och att man själv inte utsätter sig för risker i onödan. Bara för att man känner sig trygg behöver det inte innebära att risken för att något allvarligt ska hända är liten eller att säkerheten är hög. De som i störst utsträckning oroar sig för att drabbas av t ex våld i Sverige är äldre personer och kvinnor. I verkligheten är det dessa grupper som drabbas minst av detta enligt både nationella och internationella studier. Kanske hänger detta ihop med att den som känner sig otrygg ändrar sitt beteende och tar till försiktighetsåtgärder för att undvika att drabbas. De som säger sig vara minst otrygga är yngre män. Paradoxalt nog är det de som drabbas mest av våld och olyckor. Beror det på att de i större utsträckning utsätter sig för risker eller har ett bristande säkerhetstänk? Så här definierar SKL vad en trygg kommun är: En trygg och säker kommun skulle alltså kunna beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande som i så stor utsträckning som möjligt grundar sig på faktiska förhållanden. (Öppna jämförelser trygghet och säkerhet, 2009:11.) Läs mer om hur SKL undersöker tryggheten och säkerheten i kommunerna i källförteckningen på sidan 11. Kan man mäta trygghet? Det finns en rad nationella och internationella studier kring trygghet hos en befolkning. Hur hög brottsligheten är där man lever och bor påverkar både den upplevda och faktiska tryggheten. Genom att kombinera kriminalstatistik, t ex antal anmälda brott, och enkätundersökningar där man ställer specifika frågor kring brottsutsatthet och trygghetsupplevelser, kan man få en bild av hur trygg en befolkningsgrupp känner sig. I den här trygghetsrapporten har ett antal indikatorer valts ut för att kunna få ett mått på den upplevda tryggheten och faktiska brottsligheten på Gotland. Det gotländska resultatet utifrån de utvalda indikatorerna har sedan jämförts mot andra regioner och riket i övrigt. Rapporten tar också upp köns-, ålders- och utbildningsaspekten. Vilken ålder, utbildning och kön man har avspeglar sig i resultatet både när det gäller upplevd trygghet och brottsutsatthet. Långt ifrån alla brott anmäls till polisen. Enligt NTU 2009 förekommer det en underrapportering av begångna brott (2009:29). NTU-rapporten visar att det finns betydande skillnader mellan det skattade antalet anmälda brott av olika typer och det faktiska antalet anmälda brott, enligt anmälningsstatistiken. T ex tillhör misshandel i nära rela-tioner liksom stöld och snatterier den underrapporterade brottsligheten. Att exempelvis anmäla att man blivit miss-handlad av någon i sin familj upplevs ofta som svårt just för att det handlar om någon närstående. Därför är andelen kvinnor som utsätts för dessa brott antagligen betydligt större än vad BRÅ:s brottsstatistik och NTU-rapport visar. Hur högt värde något har, har också betydelse för om ett brott anmäls. Stöldbrott där det stulna har ett högt ekonomiskt värde, t ex en bil, innebär oftare att den som utsatts begär ersättning från försäkringsbolag. Då krävs att brottet polisanmälts. Gotland 4

5 Trygghet på Gotland utifrån att våga gå ut ensam För de allra flesta som upplever en känsla av otrygghet, har det inte några större praktiska konsekvenser i vardagen. Men för en del kan upplevelsen av otrygghet påverka beteendet så att det begränsar tillvaron och försämrar livskvaliteten. Drygt var tionde medborgare i Sverige bedömer att oron för brott påverkar deras livskvalitet negativt åtminstone i viss utsträckning, enligt NTU Enligt samma rapport är kvinnor och utrikes födda mer oroliga för att utsättas för brott och betydligt mer otrygga vid utevistelser en sen kväll. Äldre personer väljer oftare att stanna hemma på grund av otrygghetskänslor, medan yngre i högre grad går ut trots att de känner sig otrygga. Unga vuxna i åldern år är den åldersgrupp som oftast uppger att de känner sig otrygga när de vistas ute (2009:12). De som är unga uppger också att de väljer en annan färdväg eller ett annat färdsätt till följd av sin otrygghet (2009:49). Om man jämför Gotland med övriga riket på denna punkt så säger ungefär var tredje gotländsk kvinna (34 procent) mellan 18 och 80 år att de avstår från att gå ut ensam pga rädsla eller oro. Det är något färre än i övriga riket där 39 procent säger sig avstå. Jämför man gotländska män mellan 18 och 80 år med män i övriga riket, så är gotländska män mest trygga i landet. Här är det bara tre procent av männen som anger sig avstå från att gå ut ensamma pga rädsla eller oro, mot rikets 9,5 procent. Totalt sett skulle detta betyda att en femtedel, eller c:a 20 procent, av gotlänningarna hyser denna rädsla och avstår från att gå ut helt själva, medan siffran för riket är 25 procent, dvs en fjärdedel av befolkningen upplever samma sak. Om man jämför hur kvinnors och mäns utbildningsgrad påverkar trygghetskänslan och modet gå ut ensam en kväll, så säger elva procent av de gotländska männen med lång (eftergymnasial) utbildning, att de avstår från att gå ut ensam medan tre procent av män med kort utbildning (max tre gymnasieår) KäLLa: hälsa på lika villkor anger detta. Bland kvinnor är förhållandet det motsatta. 27 (statens folkhälsoinstitut). procent av de gotländska kvinnorna med lång utbildning säger sig avstå från att gå ut ensamma medan 39 procent av kvin32 norna med låg utbildning svarar på samma sätt. Diagram 5. andel (procent) som avstår från att gå ut ensam på grund av rädsla eller oro, år, efter landsting och kön, Åldersstandardiserade värden. Jämtland Norrbottens Värmlands Jönköping Gotland Västra Götaland Kronoberg Uppsala Dalarna Halland Västernorrland Kalmar Västerbottens Gävleborgs Örebro Östergötland Stockholm Västmanland Sörmland Blekinge Skåne Kvinnor Riksgenomsnitt 39,1 Procent Män Riksgenomsnitt 9,5 Källa: SKL:s Öppna jämförelser av folkhälsa öppna jämförelser 2009 Folkhälsa OJ09FHinlaga28sep.indd Gotland 5

6 Trygghet på Gotland utifrån att våga lita på andra Hur stor eller liten tillit man har till andra är ett användbart mått på hur trygg man känner sig. Hur stor tillit man har till andra påverkas av bl a av faktorer som utbildning, kön och familjerelationer liksom var och hur man bor. Personer med lång utbildning har t ex högre tillit till andra människor än personer med kort utbildning. Detta visar FHI:s enkätundersökning Hälsa på lika villkor under åren Förhållandet mellan utbildningsgrad och tillit är än mer tydliga bland kvinnor än bland män. Diagram 3. andel (procent) med låg tillit till andra, år, efter landsting och kön, Åldersstandardiserade värden. Västerbotten Uppsala Norrbotten Jönköping Östergötland Kronoberg När det gäller andelen gotlänningar mellan 18 och 80 år som har låg tillit till andra människor, visar statistik i både SKL:s Öppna jämförelser i folkhälsa under åren och FHI:s undersökning, att ungefär en fjärdedel av gotlänningarna säger sig ha låg tillit till andra. Gotland Örebro Västra Götaland Sörmland Västernorrland Gävleborg Värmland Stockholm Halland Västmanland Kalmar Dalarna Jämtland Blekinge Skåne 0 10 Kvinnor Riksgenomsnitt 26, Procent Källa: h (statens fo Män Riksgenomsnitt 26,5 Källa: SKL:s Öppna jämförelser av folkhälsa öppna jämförelser 2009 folkhälsa OJ09FHinlaga28sep.indd 29 Gotland 6

7 Brottsutsattheten på Gotland Gotland Riket Hot 4,6% 4,4% Våld 2,5% 2,7% Sexualbrott 0,8% 0,8% Personrån 0,4% 0,9% Trakasserier 5,0% 4,6% Bedrägerier 2,9% 2,5% Bostadsinbrott 0,8% 1,0% Bilstöld 0,5% 0,9% 2,9%* 5,1% 8,0% 8,1% Stöld ur fordon Cykelstöld Källa: Data kring brottsutsatthet har hämtats från NTU. Siffrorna i tabellerna bygger på treårsmedelvärden för åren 2006, 2007 och * = statistiskt signifikant 95 procent NTU 2009 belyser utsattheten när det gäller tio olika typer av brott, nämligen: hot, misshandel, sexualbrott, personrån, trakasserier, bedrägerier, bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur eller från fordon samt cykelstöld. De här brottstyperna utgör tillsammans omkring 40 procent av samtliga anmälda brott mot brottsbalken. Enligt NTU-rapporten uppger nästan var fjärde svensk, eller 24 procent av individerna i befolkningen i åldern 16 till 79 år, att de själva eller deras hushåll har utsatts för ett eller flera brott under år 2008 (2009:27). Nivån har i stort sett inte förändrats sedan året innan. De vanligaste brotten är hot och trakasserier, som drygt fyra procent av befolkningen uppger sig ha utsatts för. Enligt BRÅ:s kriminalstatistik skiljer sig inte andelen gotlänningar som säger sig vara utsatta för brott nämnvärt åt om man jämför med övriga riket. Det enda som sticker ut något i statistiken hos oss på Gotland är antalet bilstölder, stöld ur fordon och personrån, vilket inträffar ungefär hälften så många gånger som i riket i övrigt. Enligt NTU 2009 anmäls i stort sett alla bilstölder, cirka 97 procent av dem (2009:44). Det kan vara problematiskt att dra allt för stora slutsatser om sällanhändelser brott som inträffar statistiskt sällan. Enligt NTU-rapporten (2009:27) anmäls allvarlig misshandel och personrån i störst utsträckning och sexualbrott och trakasserier i minst utsträckning i Sverige. Som exempel kan nämnas att personrån, vilket kan betraktas som ett allvarligt brott, anmäls i 43 procent av fallen (2009:28). Dessutom är det så att en stor andel av de anmälda brotten begås mot en liten del av den svenska befolkningen. Det är inte ovanligt alls att det är samma personer som drabbas av brott om igen. Över hälften (57 procent) av brotten mot enskild person i riket under år 2008 begicks mot den lilla grupp svarande som uppger att de har utsatts för fyra eller fler brott mot enskild person under samma period. Man kan förmoda att detsamma gäller för Gotland. Brottsutsatthet utifrån ålder och kön Gotland Riket Totalt 12,2 % 12,2 % Kvinnor 12,6 % 12,5 % Män 11,8 % 12,0 % år 25,6 % 22,5 % år 17,8 % * 13,7 % år 5,8 % * 9,1 % 4,9 % 6,2 % 65 + år Källa: Data kring brottsutsatthet har hämtats från NTU. Siffrorna i tabellerna bygger på treårsmedelvärden för åren 2006, 2007 och * = statistiskt signifikant 95 procent I NTU 2009 uppges 12,2 procent av befolkningen ha utsatts för brott mot enskild person under år Rapporten visar också att män och kvinnor utsätts för brott i nästan samma utsträckning i Sverige. För män handlar det om 11,7 procent och för kvinnor 11,3 procent. Liknande förhållande råder på Gotland. Här är utsattheten för brott densamma: 12,2 procent för hela den gotländska befolkningen. Andelen gotländska kvinnor som uppger sig blivit utsatta för brott är 12,6 procent och andelen gotländska män 11,8 procent. Tittar man närmare på enskilda brottstyper var för sig i NTUrapporten, framträder skillnader i brottsutsattheten mellan män och kvinnor. Sveriges män utsätts oftare än kvinnorna för misshandel, personrån och bedrägerier medan kvinnorna oftare uppger att de utsatts för hot, sexualbrott och trakasserier. I NTU:s jämförelse framgår att det är dubbelt så vanligt att män utsätts för misshandel och personrån jämfört med kvinnor. Samtidigt är underrapporteringen av vissa brottstyper vanlig, t ex kvinnomisshandel, vilket tidigare nämnts. NTU 2009 visar att yngre råkar ut för fler brott än äldre. Det är betydligt vanligare att personer i åldersgruppen år utsätts för brott mot enskild person än medelålders och äldre personer. Det här gäller för samtliga brottstyper mot enskild Gotland 7

8 person utom för bedrägerier, där den högsta uppgivna utsattheten återfinns i åldersgrupperna 25 till 44 år (2009:48). På Gotland ser det ut på ett liknande sätt. Unga på Gotland, dvs personer mellan 25 och 44 år, uppger i större omfattning att de är utsatta för brott än andra. Tvärtom är det med personer i åldern 45 till 64 år. Utsatthet och oro för bostadsinbrott BRÅ:s kriminalstatistik visar att bostadsinbrott i hela Sverige anmäldes in under (Enligt NTU-rapporten 2010:2 anmäldes då 88 procent av alla bostadsinbrotten in till polisen.) Sammantaget betyder detta att ungefär en procent av hushållen i landet drabbades av bostadsinbrott under Detta betyder inte att var hundrade bostad drabbades. Det kan vara så att de som drabbats av bostadsinbrott utsatts för detta flera gånger. Samtidigt uppger 16 procent av Sveriges befolkning i vuxen ålder vara ganska eller mycket ofta oroliga för att drabbas av bostadsinbrott. Oron över bostadsinbrott är större bland medborgare i södra Sverige än i resten av landet och kvinnor oroar sig något mer än män. På Gotland är innevånarna mindre oroade för bostadsinbrott än andra riket. Här anger cirka 9 procent av den gotländska befolkningen att de ganska eller mycket ofta oroar sig för inbrott i bostaden enligt NTU/BRÅ. Andelen utsatta för bostadsinbrott Gotland Riket Totalt 9,5 % * 12.1 % Småhus 6,7 % * 9,9 % 11,5 % * 14,3 % Flerfamiljshus På Gotland anmäldes 48 stycken bostadsinbrott in under NTU/BRÅ anger brott per innevånare, vilket är ett vanligt sätt att jämföra. Om befolkningen på Gotland vore skulle andelen bostadsinbrott utgöra 84 stycken, att jämföras mot rikets 220 brott per invånare. Det betyder att Gotland har en betydligt lägre brottssiffra. Källa: Data har hämtats från BRÅ. Siffrorna i tabellerna bygger på treårsmedelvärden för åren 2006, 2007 och * = statistiskt signifikant 95 procent Gotland 8

9 Anmälda brott under 2009 BRÅ ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige. På deras hemsida för statistik finns en sökfunktion för anmälda brott. Där presenteras årliga uppgifter på detaljnivå, i somliga fall från detaljerad brottstyp och månadsvis, om anmälda brott. Nedanstående statistik presenterar de i databasen mest efterfrågade brotten år för år samt en kolumn med nationella jämförelsetal. Under 2009 anmäldes totalt brott i Sverige och på Gotland brott under I landet ökade brottsanmälningarna med två procent, eller brott, om man jämför med Detta är den högst uppmätta nivån sedan statistiken började föras På Gotland däremot minskade de anmälda brotten med åtta procent mellan 2008 och De anmälda brottskategorier som ökade mest om man ser till riket är bedrägerier, exempelvis via internet, skadegörelsebrott som t ex klotter, butiksstölder och snatterier samt ofredande och bostadsinbrott. Den största minskningen mellan 2008 och 2009 stod bl a bilbrotten för samt ospecificerade stölder utan inbrott, vissa trafikbrott och bidragsbrott mot t ex Försäkringskassan. Specifikt för Gotland är att antalet anmälda brott i relation till befolkningen är mindre på Gotland än riket i övrigt. Antalet misshandelsfall på Gotland har ökat något under åren och ligger över riksgenomsnittet. En av förklaringarna till att vi ligger över riksgenomsnittet, kan hänga ihop med att en stor del av misshandelsfallen i statistiken begåtts under de mest besöks- och turistintensiva sommarveckorna i Visby nattetid. Under sommarveckorna är cykelstölderna en av de brottstyper som gör att Gotland ligger högt över riksgenomsnittet. Beträffande brottstypen inbrott och framför allt inbrott i bostad samt stöld ur bil, ligger Gotland långt under genomsnittet. Bedrägeribrotten har en tendens att öka på Gotland och när det gäller exempelvis handel via internet och brott gentemot Försäkringskassan. Anmälda brott totalt, efter brottstyp samt jämförelse mellan år SAMTLIGA BROTT Brott mot brottsbalken Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång Misshandel inkl. grov därav mot barn 0 6 år mot barn 7 14 år mot barn år mot kvinna 18 år eller äldre mot man 18 år eller äldre Sexualbrott därav våldtäkt inkl. grov Biltillgrepp Cykelstöld Inbrottsstöld därav inbrottsstöld i bostad Stöld/snatteri ur och från mo tor drivet fordon Stöld/snatteri i butik och varuhus Rån inkl. grovt därav bankrån butiksrån personrån funktionshindrad Bedrägeri och annan oredlighet Skadegörelsebrott Rattfylleri inkl. grov (exkl. med narkotika) Rattfylleri under påverkan av narkotika Brott mot narkotikastrafflagen Antal anmälda brott på Gotland år 2006 Antal anmälda brott på Gotland år 2007 Antal anmälda brott på Gotland år 2008 Antal anmälda brott på Gotland år Antal anm. brott på Gotland per inne vånare år Antal anmälda brott i riket per inne vånare år Mer statistik om anmälda brott finns att hämta på BRÅ:s hemsida: under fliken Statistik. Där går det att konstruera olika former av tabeller års-, kvartals- eller månadsvis och även med presentationer av riksgenomsnitt och fördelningen av mindre vanliga brott. Gotland 9

10 Sammanfattning Gotland är en trygg plats att bo och leva på. Majoriteten av den gotländska befolkningen känner sig trygg och oroar sig inte speciellt mycket för att utsättas för olika typer av brott. Gotlänningar litar också förhållandevis mer på personer i sin omgivning än man gör på andra ställen i landet. Jämför man gotlänningarna inbördes så anser sig kvinnor vara mer otrygga än män och äldre mer otrygga än yngre. Det visar vår sammanställning. Samtidigt kan det konstateras att de som råkar ut för brott i störst omfattning, gruppen yngre män, är de som upplever sig vara tryggast. Beträffande variationerna över året, så skiljer sig alla landets regioner åt mellan sommar och vinter. På sommaren ökar Gotlands folkmängd betydligt genom den ström av besökare och turister som vill till ön. Detta lämnar självklart avtryck i brottanmälningsstatistiken under de mest intensiva sommarveckorna. På Gotland har vi arbetat fram en gemensam målbild kring trygghet och säkerhet. Kommunen, polisen och andra aktörer arbetar tillsammans och träffas både inför och under sommaren för att planera och genomföra olika typer av brottsförebyggande åtgärder. Att öka personalstyrka inom socialtjänsten och polisen är en prioriterad åtgärd under sommarveckorna. Gotlänningar känner sig i allmänhet mer trygga än andra i Sverige när de går ut ensamma sent en kväll i sitt eget bostadsområde och de låter sällan en eventuell otrygghet eller oro begränsa deras aktiviteter. Trots att folkmängden ökar sommartid har vi på Gotland ändå en anmäld brottslighet under riksgenomsnittet. Gotland 10

11 Källor BRÅ:s statistik över anmälda brott En av de mest använda källorna för information om brottsligheten i Sverige är den officiella kriminalstatistiken, vilken BRÅ ansvarar för. Kriminalstatistiken består bl a av brottsstatistiken, som grundar sig på polisanmäld brottslighet. Brott som inte anmäls kommer följaktligen inte med i kriminalstatistiken. Undersökningar visat att benägenheten att anmäla varierar kraftigt mellan olika typer av brott. Genom att använda sig av både den officiella kriminalstatistiken och NTU, kan man få en bra bild av den verkliga brottsligheten. Mer statistik hittar du på: Där kan man skapa egna tabeller och diagram. Nationella trygghetsundersökningen NTU den nationella trygghetsundersökningen i BRÅ:s regi, undersöker varje år den självrapporterade utsattheten för brott, upplevd trygghet och förtroende för rättsväsendet och dess myndigheter. I rapporten redovisas resultat, både på nationell och på regional nivå, i Sveriges olika län och i 34 av landets kommuner. NTU ger goda möjligheter att få reda på hur trygghet, otrygghet och oro för brott upplevs och utvecklas i Sverige. Unikt för NTU jämfört med liknande undersökningar är att resultaten även går att relatera till utsatthet för olika typer av brott. De fakta som använts till vår gotländska trygghetsrapport har främst hämtats från NTU Rapporten bygger på ett underlag där personer i Sverige har telefonintervjuats och fått svara på frågor om huruvida de utsatts för brott, den egna upplevelsen av trygghet, förtroendet för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Intervjuerna har genomförts och svaren sammanställts av Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessutom har vi hämtat siffror från den senare NTU-rapporten (2010:2) till textavsnittet om utsatthet och oro för bostadsinbrott på sidan 8 i vår rapport. Du hittar NTU på: Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor FHI:s nationella enkätundersökning Hälsa på lika villkor bygger på ett slumpmässigt urval av personer i åldern år. De har svarat på 75 frågor kring hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, utnyttjandet av vård, tandhälsa, kost-, tobaks-, alkohol- och spelvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. En del bakgrundsfrågor har också ställts. Syftet med enkäten är att ta reda på hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsoläget i Sverige. Som underlag för trygghetsundersökningen på Gotland har enkätens siffror för åren 2006 till 2009 använts. Enkäten hittar på folkhälsoinstitutets webbsida: under rubriken Nationella folkhälsoenkäten. Öppna jämförelser folkhälsa 2009 SKL har tillsammans med FHI och Socialstyrelsen tagit fram rapporten: Öppna jämförelser kring folkhälsa. I den görs jämförelser med 21 olika mått på landstingsnivå, samt där det är möjligt på kommunnivå. T ex av levnadsvillkor, levnadsvanor, hälsoeffekter m m. Fakta och statistik har b la hämtats från FHI:s folkhälsoenkät. Rapporten redovisar skillnader mellan kvinnor och män samt personer med kort eller lång utbildningsbakgrund. Du hittar rapporten på: under Publikationer. Öppna jämförelser trygghet och säkerhet 2009 Rapporten publiceras av SKL i ett nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). SKL har undersökt tryggheten och säkerheten i kommunerna utifrån indikatorer som antal sjukhusvårdade till följd av olyckshändelser, antal bränder med egendomsskador, antal anmälda våldsbrott, stölder och tillgreppsbrott, upplevd oro för misshandel, överfall och bostadsinbrott m m. Dessutom jämförs kommunernas krishanteringsförmåga, antal årsarbetskrafter som arbetar med olycksförebyggande arbete, antal tillsynsbesök kommunen gör i förhållande till antalet verksamheter med krav på skriftlig redogörelse av brandskyddet, hur lång tid det tar för räddningstjänsten att komma på plats efter larm, om kommunerna och polismyndigheten har tecknat samarbetsavtal m m. Uppgifterna i SKL:S rapport bygger på statistik från Socialstyrelsen, MSB, SCB, BRÅ, SOS Alarm och landets polismyndigheter. Du hittar rapporten på: under Publikationer. Mer information På kommunens hemsida: hittar du mer information om det brottsförebyggande arbetet på Gotland. Folkhälsoenheten Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Tfn vxl Hemsida Gotland 11

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

Utsatthet för brott år Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012

Utsatthet för brott år Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och trygghe ten

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2002

Personer lagförda för brott år 2002 Personer lagförda för brott år 2002 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik) år 2002. Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna

Läs mer

NTU 2010. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2011:1

NTU 2010. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2011:1 NTU 2010 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2011:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och trygghe ten

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

LänsUndersökningen 2004

LänsUndersökningen 2004 LänsUndersökningen 2004 Svenskarnas oro och skadeförebyggande åtgärder Riksresultat Länsförsäkringar 2004 L ÄNSU NDERSÖKNINGEN 2004 RIKSRESULTAT SIDAN 2 Sammanfattning Nästan en fjärdedel av befolkningen

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Engla Bertolino 170823 KSN-2016-2288 Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i kommun Under valåret 2014 utsattes tre av tio

Läs mer

Trygghetskommission - Direktiv

Trygghetskommission - Direktiv Trygghetskommission - Direktiv Sammanfattning Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 21 2(26) Anmälda brott Sammanfattning Under 21 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De brottstyper som minskade

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Våldsbrotten i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr

Våldsbrotten i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr Våldsbrotten i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 217 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Låg brottslighet i Umeå 4 Umeå ligger bra till i jämförelse med andra

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, slutlig statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 41 brott. Det är en ökning med 27 8 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 1 Några bakgrundsfakta Utvecklad av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet på uppdrag av och i samarbete med Polismyndigheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Misstänkta personer Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Anmälda brott 2013 och resultat från den Nationella trygghetsundersökningen 2007 2013 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 21 2(25) Anmälda brott, statistik för första halvåret 21 Statistiken över anmälda brott visar alla händelser som anmälts som brott och blivit registrerade

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 21 Anmälda brott, preliminär statistik för år 21 2(26) Statistiken över anmälda brott visar alla inrapporterade händelser som registrerats av polis, åklagare eller

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Konstaterade fall av dödligt våld

Konstaterade fall av dödligt våld Konstaterade fall av dödligt våld Statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se Konstaterade fall av dödligt våld Sammanfattning Omfattning

Läs mer

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Anmälda brott 2012 och resultat från den Nationella trygghetsundersökningen 2007 2012 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rapport 2013:1 NTU Om utsatthet, trygghet och förtroende

Rapport 2013:1 NTU Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2013:1 NTU 2012 Om utsatthet, trygghet och förtroende NTU 2012 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2013:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för år 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning År

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. 20 Rättsväsen Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Anmälda brott Preliminär statistik för 216 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm 8-527 584 info@bra.se www.bra.se 2(33) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppklarade brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Uppklarade brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Uppklarade brott Slutlig statistik för 212 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 8-41 87 info@bra.se www.bra.se 1 Uppklarade brott Sammanfattning Antal uppklarade brott År 212 personuppklarades

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Kontakt med Brottsofferjouren...

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011 2(24) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Anmälda brott 2014 och resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2007 2014 för län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet

Läs mer

NTU 2009. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2010:2

NTU 2009. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2010:2 NTU 2009 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2010:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2013 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Årsredovisning 2008 MSB:s kontaktperson: Helen Cerwall, 010-240 53 42 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010 Verksamhetsberättelse lokala BRå 21 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRå) som en statlig myndighet. BRå:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Strategiska brott bland unga på 00-talet En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Bakgrund Brå publicerade år 2000 rapporten Strategiska

Läs mer