JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-02-17"

Transkript

1 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan Beslutande Barbro Eng (M) Sune Öhman (M) ers f P Krusing (M) Kjell Bengtsson (M) Erik Arnalid (KD) ordförande Hans Nygren (KD) ers f T Hulusjö (KD) tom Ercan Atasayar (KD) ers f T Hulusjö (KD) Moruf Sowole (M) ers f S Nyemad (C) Magnus Berndtzon (MP) 1:e vice ordf Göte Wahlström (S) 2:e vice ordf Peter Skough (S) ers f I Forsberg (S) Greger Johansson (S) Veronica Stigsson (S) Övriga närvarande Patrick Byman (M) Ercan Atasayar (KD) Ylva-Britt Söderström (FP) Ann-Marie Helmersson (S) Mats Hansson (S) Ylva Millback, fritidsdirektör Mats Johansson, sekreterare Lisbeth Andersson, avdelningschef Mats Berggren, avdelningschef Per Nygren, avdelningschef Eva Tallvid, avdelningschef Ulf Grahnat, projektledare 20 Kristin Nilsdotter-Isaksson, projektledare 20 Utses att justera Barbro Eng (M) Paragrafer Justeringens plats och tid Fritidsförvaltningen Huskvarna Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Mats Johansson Erik Arnalid (KD) Barbro Eng (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Fritidsnämnden Datum för sammanträdet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Fritid Jönköping, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Mats Johansson Justerandes sign

2 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Innehåll Sid 20 Informationsärenden 3 21 Meddelanden 4 22 Anmälan om delegationsbeslut 5 23 Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun 6 24 Registerkontroll vid rekrytering 7 25 Internkontrollplan Verksamhetsplan Ungdomsmentorer Fritidsnämndens arbetsgrupper Rapport om integrationsarbetet Fritidsnämnden Utökat serveringstillstånd till slutet sällskap på Stadsparksvallen; Stora Hotellet i Jönköping AB Tillfällig justering av taxor för träning för externa föreningar, Rosenlunds IP Inbjudan till Utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken i våra kommuner i Jönköpings län Övriga frågor Avtackning 17

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 20 Informationsärenden Projektledare Ulf Grahnat informerar om arbetet med modellområde Psykisk hälsa barn och ungdom, ett projekt initierat och finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jönköpings och Eksjö kommuner tillsammans med Jönköpings läns landsting bildar ett av fjorton modellområden i landet. Projektet ska i varje område, utifrån lokala förutsättningar, ta fram praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder. Det handlar till exempel om samverkan mellan skola, socialtjänst och sjukvård som tillsammans ska ge rätt hjälp på rätt nivå. För mer information se Projektledare Kristin Nilsdotter-Isaksson informerar om arbetet med utvecklingen av Tändsticksområdet, ett delprojekt inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen. Ett förslag till affärsplan har arbetats fram i syfte att främja utvecklingen. Fritidsnämnden noterar informationerna.

4 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 21 Meddelanden Fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning.

5 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 22 Anmälan om delegationsbeslut Fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning.

6 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 23 Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun Fn /2011: Stadskontorets arbetsmarknadsavdelning har tillsammans med representanter för skol- och barnomsorgsförvaltningen, fritidsförvaltningen och socialförvaltningen utarbetat förslag till projektet Ung Arena i Jönköpings kommun. Projektets syfte är att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap och att skapa en bestående länk mellan skola och arbetsliv. Fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över projektförslaget senast Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Stadskontorets tjänsteskrivelse med bilagor Förvaltningens förslag Yttrande till kommunstyrelsen Fritidsnämnden ställer sig positiv till projektet under förutsättning att berörda instanser fattar erforderliga beslut avseende projektets finansiering. Information i ärendet har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp. Yttrande till kommunstyrelsen Fritidsnämnden ställer sig positiv till projektet under förutsättning att berörda instanser fattar erforderliga beslut avseende projektets finansiering. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Stadskontoret

7 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 24 Registerkontroll vid rekrytering Fn /2011: I lagen (2000:873) om registerkontroll av personal framgår vilka verksamheter som skall omfattas av denna kontroll vid rekrytering. Kontrollen har införts för att stärka skyddet för barn och ungdomar inom skolans verksamhetsområde. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tolkning kan arbetsgivaren begära in registerkontroll vid rekrytering för yrkesgrupper, utöver de lagstadgade, om dessa kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt yrkesutövande. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Lagen avseende registerkontroll vid rekrytering Förvaltningens förslag Registerkontroll införs vid rekrytering för yrkesgrupperna inom bad- och barn- och ungdomsverksamheterna. Det är anställda som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med barn- och ungdomar. Överläggning i ärendet har skett i förvaltningens samverkansgrupp. Registerkontroll införs vid rekrytering för yrkesgrupperna inom bad- och barn- och ungdomsverksamheterna. Det är anställda som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med barn- och ungdomar. Fritidsförvaltningens chefer och personalenhet

8 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 25 Internkontrollplan 2011 Fn /2011: Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för intern kontroll i Jönköpings kommun. Syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunens tillgångar används på rätt sätt och att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att kommunens riktlinjer efterlevs inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollarbetet. Nämndens ansvar är att varje år upprätta en internkontrollplan. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till internkontrollplan 2011 enligt bilaga Förvaltningens förslag Förslag till internkontrollplan för 2011 godkänns. Överläggning i ärendet har skett i förvaltningens samverkansgrupp. Förslag till internkontrollplan för 2011 godkänns. Förvaltningens chefsgrupp Stadskontorets ekonomiavdelning

9 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 26 Verksamhetsplan 2011 Fn /2011: Förvaltningen har arbetat fram en verksamhetsplan för 2011 för de olika verksamheterna med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget 2011 samt utifrån fritidsnämndens beslut om internbudget Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till verksamhetsplan 2011 enligt bilaga Förvaltningens förslag Förslag till verksamhetsplan 2011 godkänns. Överläggning i ärendet har skett i förvaltningens samverkansgrupp. Yrkanden Ordförande Erik Arnalid (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg under Förvaltningsövergripande aktivt erbjuda feriepraktikanter och sommarjobbare meningsfull sysselsättning som ger en introduktion i arbetslivet samt under Barn och Ungdom delaktighet utveckla formerna för arbetet med det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Kjell Bengtsson yrkar att informationsrutorna från nyckeltal och resurser från internbudget kompletteras så att alla innehåller budget/mål 2010, utfall 2010 och budget/mål : e vice ordförande Göte Wahlström instämmer. Ordförande Erik Arnalid (KD) noterar att ytterligare justeringar kan komma att ske efter vårens beslut om långsiktigt visions- och måldokument. Förslag till verksamhetsplan 2011 godkänns med komplettering av de framförda yrkandena. Ytterligare justeringar kan komma att ske efter vårens beslut om långsiktigt visions- och måldokument. Förvaltningens chefsgrupp

10 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ungdomsmentorer Fn /2010: Fritidsnämnden har , 100, godkänt förvaltningens förslag till modell för hur ungdomsmentorer kan införas i fritidsnämndens verksamheter samt beslutat utse tre representanter från vardera majoriteten respektive oppositionen. Fritidsförvaltningen inbjuder de förtroendevalda till en informationsträff tillsammans med de antagna ungdomarna, klockan Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Inbjudan , 100, jämte bilagor Förvaltningens förslag Fritidsnämnden utser förtroendevalda enligt beslut , 100. Information i ärendet har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp. Magnus Berndtzon (MP), Ylva-Britt Söderström (FP), Moruf Sowole (M), Göte Wahlström (S), Ingalill Dahlgren Nyberg (S) och Peter Skough (S) utses att ingå i försöksverksamheten med ungdomsmentorer De utsedda Lena Lück

11 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämndens arbetsgrupper Fn /2010: Fritidsnämnden har under föregående mandatperiod haft följande arbetsgrupper inrättade: Anläggningsgrupp, Badgrupp, Barn o Ungdomsgrupp, Budget o Visionsgrupp (ej frekvent) samt Föreningsgrupp. Fritidsnämnden behandlade ärendet , 9, och beslutade då att återremittera frågan för diskussion i partigrupperna och vidare behandling vid fritidsnämndens februarisammanträde. Fritidsnämnden , 9 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Fritidsnämndens arbetsgrupper samt arbetsordning Information i ärendet har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp. Yrkanden Ordförande Erik Arnalid (KD) föreslår att fritidsnämnden inrättar tre arbetsgrupper; Anläggning, Barn och Ungdom samt Förening, att fritidsnämnden antar arbetsordning för grupperna enligt upprättat förslag och att grupperna utses vid fritidsnämndens sammanträde :e vice ordförande Göte Wahlström yrkar att ärendet bordläggs. Propositionsordning Ordförande Erik Arnalid (KD) ställer propositioner om bifall dels till yrkandet om bordläggning, dels till att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Han finner att fritidsnämnden beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde och konstaterar då att endast ett förslag till beslut finns. Tre arbetsgrupper inrättas, Anläggning, Barn och Ungdom samt Förening. Arbetsordning för grupperna fastställs enligt upprättat förslag Grupperna utses vid fritidsnämndens sammanträde Mats Johansson

12 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Rapport om integrationsarbetet Fritidsnämnden Fn /2011: Kommunens nämnder och bolag har kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta för ökad integration i den ordinarie verksamheten. En årlig rapport om åtgärder som vidtagits och beslut som fattats ska lämnas till stadskontoret som underlag för redovisning till kommunfullmäktige över det samlade integrationsarbetet. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga till tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag Rapport om integrationsarbetet 2010 för fritidsnämnden, enligt bilaga, godkänns och redovisas till stadskontoret. Information i ärendet har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp. Rapport om integrationsarbetet 2010 för fritidsnämnden, enligt bilaga, godkänns och redovisas till stadskontoret. Stadskontoret

13 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utökat serveringstillstånd till slutet sällskap på Stadsparksvallen; Stora Hotellet i Jönköping AB Fn /2011: Fritidsnämnden har i yttrande till socialnämndens tillståndsenhet tillstyrkt, med vissa förbehåll, en ansökan från Stora Hotellet i Jönköping AB om utökat serveringstillstånd till slutet sällskap på Stadsparksvallen. Socialnämnden har vid behandlingen av ärendet avslagit Stora Hotellets ansökan. Socialnämndens beslut har överklagats men förvaltningsrätten har ännu inte avgjort ärendet. Socialnämndens tillståndsenhet har bett om synpunkter på eventuella tillfälliga serveringstillstånd under Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förfrågan tillståndsenheten Socialnämnden Fritidsnämnden Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande i ärendet. Information i ärendet har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp. Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande i ärendet. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Socialnämndens tillståndsenhet Johnny Svensson

14 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillfällig justering av taxor för träning för externa föreningar, Rosenlunds IP Fn /2011: För ideella föreningar från andra kommuner tillämpas i dag dubbel taxa vid träning i kommunens anläggningar. Förvaltningen vill, tillsammans med Destination Jönköping och Smålandsidrotten, locka föreningar att förlägga träningsläger till Jönköping, och då särskilt till Rosenlunds IP som vi menar har goda förutsättningar att ta emot gästande lag. Vi föreslår därför att samma taxa ska gälla på Rosenlunds IP för gästande föreningar som för föreningar i Jönköpings kommun. Justeringen av taxan föreslås gälla på försök under Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag På försök under 2011 tillämpas samma taxa för gästande föreningar från andra kommuner som för kommunens föreningar vid förläggning av träningsläger på Rosenlunds IP. Information i ärendet har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp. Noteras till protokollet att angivna taxor i tjänsteskrivelsen avser På försök under 2011 tillämpas samma taxa för gästande föreningar från andra kommuner som för kommunens föreningar vid förläggning av träningsläger på Rosenlunds IP. Mats Berggren K-M Lindgren Jan Johansson Johan Eriksson Kenth Lundgren

15 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Inbjudan till Utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken i våra kommuner i Jönköpings län Fn /2011: Föreligger inbjudan, via fritidsförvaltningen i Värnamo, till utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken i länets kommuner, Göteborg Inbjudan Information i ärendet har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp. Till utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken i länets kommuner, Göteborg , anmäls ordförande Erik Arnalid (KD) och 2:e vice ordförande Göte Wahlström (S). De utsedda

16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övriga frågor Barbro Eng (M) framställer fråga om handikappanpassning av receptionen på Rosenlundsbadet. Avdelningschef Per Nygren meddelar att frågan hanteras via tekniska kontoret inom ramen för enkelt avhjälpta hinder och att man söker en lösning som tillgodoser både tillgänglighets- och arbetsmiljöperspektiven.

17 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Avtackning Ordförande Erik Arnalid (KD) framför å fritidsnämndens vägnar ett tack till avdelningschef Lisbeth Andersson för hennes mångåriga arbete i fritidsförvaltningen. Lisbeth Andersson avgår med pension från sin tjänst

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-04-20

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-04-20 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan 13.15 15.55 Beslutande Barbro Eng (M) Sune Öhman (M) ers f P Krusing (M) Kjell Bengtsson (M) Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1-17 Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande Carin Berggren (M) ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M), närvarande t.o.m. kl. 16:30 62 Kristoffer Rasmussen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl. 10.00 15.30 Partigruppsmöten 08.00 10.00 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD)

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD) 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. kl. 13:00-16:55 Beslutande Bengt Regné (M) ordf. Carl-Johan Lundberg ersätter Fredrik Nordenankar (M) 47-52 och ersätter Gabriella Lönn (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer