JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-04-20"

Transkript

1 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan Beslutande Barbro Eng (M) Sune Öhman (M) ers f P Krusing (M) Kjell Bengtsson (M) Erik Arnalid (KD) ordförande Therese Hulusjö (KD) Sven Nyemad (C) Magnus Berndtzon (MP) 1:e vice ordf Göte Wahlström (S) 2:e vice ordf Ingrid Forsberg (S) Greger Johansson (S) Peter Skough (S) ers f V Stigsson (S) Övriga närvarande Moruf Sowole (M) från Dag Larsson (M) Hans Nygren (KD) Ylva-Britt Söderström (FP) Ann-Marie Helmersson (S) Mats Hansson (S) Ingalill Dahlgren Nyberg (S) Ylva Millback, fritidsdirektör Mats Johansson, sekreterare Mats Berggren, avdelningschef Johan Eriksson, avdelningschef Per Nygren, avdelningschef Eva Tallvid, avdelningschef Annelie Wiklund, miljöstrateg 53 Eva Gunnarsson, utvecklingsstrateg 53 Liz Modin, samordnare 53 Utses att justera Kjell Bengtsson (M) Paragrafer Justeringens plats och tid Fritidsförvaltningen, Huskvarna Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Mats Johansson Erik Arnalid (KD) Kjell Bengtsson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Fritidsnämnden Datum för sammanträdet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Fritid Jönköping, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Mats Johansson Justerandes sign

2 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Innehåll Sid 52 Eventuella justeringar av dagordningen 3 53 Informationsärenden 4 54 Meddelanden 5 55 Anmälan om delegationsbeslut 6 56 Budgetuppföljningsrapport nr 1 för år Kommunrevisionens rapport avseende granskning av avtalshantering inom Jönköpings kommun 8 58 Idrottsklubben Hakarpspojkarna, ansökan om utvecklingsbidrag till friskvårdsprojektet Hittaut.nu 9 59 Årets ungdomsledare KFUM Jönköping med ansökan om stöd/bidrag till verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning Fritidsnämndens uppdrag avseende folkhälsofrågor i Jönköpings kommun Detaljplan för nya ishallar på del av Rosenlund 2:1 m.fl., Jönköpings kommun Inbjudan till Nacka-nätverket, Fritidsgårdens roll idag och i morgon, Inbjudan till Ungdomsstyrelsens konferensturné: Borås Inbjudan till Jönköpings kommuns E-dag, Inbjudan till konferensen Idrott och mångfald, Karlstad Inbjudan till konferensen Om ungas mötesplatser, Övriga frågor Avtackning 21

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 52 Eventuella justeringar av dagordningen Fn 0000/ Övriga frågor anmäls och besvaras i slutet av sammanträdet.

4 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 53 Informationsärenden Miljöstrateg Annelie Wiklund, stadskontoret, informerar om kommunens arbete med Program för hållbar utveckling miljö. Programmet utgör kommunens samlade miljömålsarbete. Programmet ska uppdateras årligen, integrerat med budgetprocessen. Förslag till nya/reviderade mål har tagits fram av arbetsgrupper inom de prioriterade områdena Vår livsmiljö, Boende och stadsutveckling, Energi och transporter, Produktion och konsumtion samt Engagera flera. Utvecklingsstrateg Eva Gunnarsson och samordnare Liz Modin informerar om resultatet av undersökningen Ung Livsstil. Jönköpings kommun har sedan 1994 frågat kommunens unga om hur det är att vara ung i Jönköping. Undersökningen genomförs vart tredje år i årskurserna 5, 7, 9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Ung Livsstil genomförs i samverkan med forskare Ulf Blomdahl, Stockholms stad och Stig Elofsson Stockholms universitet. Undersökningen tittar på många olika faktorer som t ex trivsel i livet och på fritiden, om de tycker att skolan är meningsfull, skattad hälsa. vem de har förtroende för, vad de vill att kommunen ska satsa på, alkoholvanor mm. Fritidsdirektör Ylva Millback informerar översiktligt om förslag till ny organisation på Rosenlundsbadet från 1 september Den nya organisationen innebär bland annat att funktionen som 1:e badmästare, fyra befattningar, försvinner och ersätts av två gruppledare. Internrekrytering av de nya gruppledarbefattningarna kommer att påbörjas snarast. Avdelningschef Johan Eriksson informerar allmänt om Rosenlundsbadets verksamhet och pågående arbetsmiljöarbete. Noteras att antalet besökare under första kvartalet är fler än motsvarande period Vidare lämnas en översiktlig redovisning av det material som ska ligga till grund för visionsgruppens arbete. I kommande kommunenkät, via SCB, kommer frågor om Rosenlundsbadet att finnas med. Avdelningschef Johan Eriksson informerar om arrendeavtal för Axamo Ring gocartbana, avtalet gäller fram till Fritidsnämnden noterar informationerna.

5 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 54 Meddelanden Fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning.

6 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 55 Anmälan om delegationsbeslut Fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning.

7 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 56 Budgetuppföljningsrapport nr 1 för år 2011 Fn /2011: En ekonomisk rapport med första kvartalet som grund ska lämnas för kommunstyrelsens behandling i april månad. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Budgetuppföljning nr Förvaltningens förslag Budgetuppföljning nr 1 för 2011, enligt bilaga, godkänns. Budgetuppföljning nr 1 för 2011, enligt bilaga, godkänns. Stadskontorets ekonomiavdelning

8 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 57 Kommunrevisionens rapport avseende granskning av avtalshantering inom Jönköpings kommun Fn /2011: Ernst & Young har på kommunrevisionens uppdrag granskat avtalshanteringen vid fritidsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden och stadskontorets upphandlingsenhet och sammanställt resultatet i en rapport. Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens svar på rapporten senast 29 april Fritidsnämnden har fått ärendet för yttrande, remisstiden förlängd till den 20 april. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Granskning av avtalshantering inom Jönköpings kommun, kommunrevisionen Förvaltningens förslag Yttrande till kommunstyrelsen Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som yttrande över kommunrevisionens rapport avseende granskning av avtalshantering inom Jönköpings kommun. Yttrande till kommunstyrelsen Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som yttrande över kommunrevisionens rapport avseende granskning av avtalshantering inom Jönköpings kommun. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Stadskontoret Kommunalrådssekreterare Rickard Blom

9 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 58 Idrottsklubben Hakarpspojkarna, ansökan om utvecklingsbidrag till friskvårdsprojektet Hittaut.nu Fn /2011: Från Idrottsklubben Hakarpspojkarna (IKHP) föreligger ansökan om utvecklingsbidrag för projekt Hittaut.nu. Fritidsnämnden har behandlat ansökan , 47, och då beslutat återremittera ärendet för komplettering med verksamhetsredovisning för Ärendet har kompletterats i denna del. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Fritidsnämnden , 47 IKHP ansökan jämte komplettering samt redovisning av 2010 års verksamhet Förvaltningens förslag IKHP beviljas ett utvecklingsbidrag på 100 tkr samt bad- och relaxbiljetter till ett värde av 12 tkr till friskvårdsprojektet Hittaut.nu Yrkanden Ordförande Erik Arnalid (KD) tillstyrker förvaltningens förslag, dock att bidraget villkoras med att minst 10 % av totala antalet checkpoints ska vara tillgängliga för rullstolsburna deltagare. 2:e vice ordförande Göte Wahlström (S) instämmer. IKHP beviljas ett utvecklingsbidrag på 100 tkr samt bad- och relaxbiljetter till ett värde av 12 tkr till friskvårdsprojektet Hittaut.nu Bidraget villkoras med att minst 10 % av totala antalet checkpoints ska vara tillgängliga för rullstolsburna deltagare. Idrottsklubben Hakarpspojkarna Mats Berggren

10 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Årets ungdomsledare 2011 Fn /2011: Stipendiet Årets ungdomsledare utdelas årligen och tilldelas föreningsledare för särskilda insatser för barn och ungdomar i Jönköpings kommun under föregående år. Stipendiaterna tilldelas ett diplom och en upplevelseresa till någonstans i Europa. Utdelningen sker i samband med Nationaldagsfirandet. Förvaltningen föreslår att Föreningsgruppen ges i uppdrag att bereda ärendet. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag Föreningsgruppen ges i uppdrag att bereda ärendet Årets ungdomsledare Föreningsgruppen ges i uppdrag att bereda ärendet Årets ungdomsledare Mats Berggren

11 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KFUM Jönköping med ansökan om stöd/bidrag till verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning Fn /2011: KFUM Jönköping vill genom projektet Träffpunkt KFUM öka tillgängligheten för funktionsnedsatta i de föreningar och verksamheter som finns i KFUM Ungdomens hus. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFUM, ansökan Förvaltningens förslag Ur budgeten för Särskilt bidrag till handikappverksamhet avsätta 75 tkr som stöd till verksamheten Träffpunkt KFUM Yrkanden Ur budgeten för Särskilt bidrag till handikappverksamhet avsätta 75 tkr som stöd till verksamheten Träffpunkt KFUM KFUM Jönköping Ungdomens hus

12 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämndens uppdrag avseende folkhälsofrågor i Jönköpings kommun Fn /2011: Enligt fritidsnämndens reglemente har nämnden ett kommunövergripande ansvar för samordning av kommunens folkhälsofrågor. Förvaltningen har lämnat förslag till vad som ska ingå i det övergripande ansvaret inom ramen för nuvarande resurser. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag Inriktningen av nämndens övergripande ansvar för folkhälsofrågorna i kommunen godkänns. Inriktningen av nämndens övergripande ansvar för folkhälsofrågorna i kommunen godkänns. Lill Granath

13 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Detaljplan för nya ishallar på del av Rosenlund 2:1 m.fl., Jönköpings kommun Fn /2011: Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av två stycken ishallar direkt söder om Kinnarps Arena. På området finns idag en curlinghall samt en parkeringsplats. Planen förutsätter att curlinghallen rivs samt att parkering anordnas på annan plats. En ny curlinghall kommer att anläggas norr om Racketcentrum ca 500 m nordöst om planområdet. Den planerade åtgärden finns inte med i kommunens översiktsplan. Ett normalt planförfarande utan programskede anses ändå vara lämpligt. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Detaljplan för nya ishallar på del av Rosenlund 2:1 m. fl, Jönköpings kommun Förvaltningens förslag Detaljplan för nya ishallar på del av Rosenlund 2:1 m.fl. tillstyrks Yrkanden Ordförande Erik Arnalid (KD) har, för majoriteten, upprättat särskilt förslag till yttrande i ärendet. 2:e vice ordförande Göte Wahlström (S) instämmer i förslaget. Yttrande över detaljplan för nya ishallar på del av Rosenlund 2:1 m fl Området trafikeras idag av såväl kollektivtrafik, yrkestrafik, privatbilism samt gång- och cykeltrafikanter. En stor del av gångtrafikanterna utgörs av skolelever som kommer till området genom befintlig kollektivtrafik på Huskvarnavägen. Fritidsnämnden vill framhålla den farliga trafiksituationen på Elmiavägen där badgäster parkerar på väster sida om vägen och barn och ungdomar passerar vägen då de går till badet, varvid farliga trafiksituationer uppstår. Komplettering av befintliga övergångsställen på Huskvarnavägen och ny placering av passage/övergångsställe i direkt anslutning till Rosenlundsbadets entré vid Elmiavägen bör övervägas. Det finns tankar bland företag i området om en annan lösning av trafiken norr om Huskvarnavägen, inklusive annan lösning i korsningen Elmiavägen/Huskvarnavägen. Därför föreslår vi att, i avvaktan på utredning av trafiklösning i området norr om Huskvarnavägen, aktuell detaljplan i väst slutar vid S:t Göransvägen istället för vid Elmiavägen.

14 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 De föreslagna intrången på befintliga grönområden inom Rosenlundsbadet försämrar förutsättningarna för optimalt utnyttjande till rekreation. Planerade intrång för att skapa föreslagna förändringar till parkeringsytor, bör kompenseras genom aktivitetsskapande verksamhetsytor inom kvarvarande grönytor. Fritidsnämnden förutsätter att föreslagna intrång i befintliga grönområden och tillkommande aktivitetsskapande verksamhet inom Rosenlundsbadets utemiljöer belastar det framarbetade ishallsprojektet och ej ekonomiskt drabbar fritidsnämndens verksamhet. I övrigt har fritidsnämnden inget att invända mot upprättad detaljplan. Stadsbyggnadskontoret

15 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Inbjudan till Nacka-nätverket, Fritidsgårdens roll idag och i morgon, Fn /2011: Föreligger inbjudan till konferensen Fritidsgårdens roll idag och i morgon, Bommersviks kursgård, Nykvarn, Inbjudan En representant från vardera majoriteten respektive oppositionen ges möjlighet att delta i konferensen (Ingrid Forsberg (S)). Ingrid Forsberg

16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Inbjudan till Ungdomsstyrelsens konferensturné: Borås Fn /2011: Föreligger inbjudan till Ungdomsstyrelsens konferensturné, Borås Inbjudan Tre representanter från vardera majoriteten respektive oppositionen ges möjlighet att delta i konferensen ( Erik Arnalid (KD), Sune Öhman (M), Göte Wahlström (S), Ingrid Forsberg (S), Peter Skough (S)) Utsedda

17 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Inbjudan till Jönköpings kommuns E-dag, Fn /2011: Föreligger inbjudan till Jönköpings kommuns E-dag, Elmia Inbjudan Erik Arnalid (KD), Kjell Bengtsson (M), Magnus Berndtzon (MP), Ylva- Britt Söderström (FP), Ingrid Forsberg (S) och Ann-Marie Helmersson (S) anmäls till E-dagen. Utsedda

18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Inbjudan till konferensen Idrott och mångfald, Karlstad Fn /2011: Föreligger inbjudan till konferensen Idrott och mångfald, Karlstad Inbjudan Ylva-Britt Söderström (FP) och Peter Skough (S) anmäls till konferensen. Utsedda

19 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Inbjudan till konferensen Om ungas mötesplatser, Fn /2011: Föreligger inbjudan till konferensen Om ungas mötesplatser, Malmö högskola, Inbjudan Fritidsnämnden avstår från deltagande i konferensen.

20 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övriga frågor Barbro Eng (M) framför önskemål om ett antal parkbänkar till Junebäcksvallen, till gagn för åskådare som besöker anläggningen. Avdelningschef Johan Eriksson undersöker möjligheterna. Kjell Bengtsson (M) efterlyser en sammanställning över pågående projekt inom fritidsnämndens ansvarsområde, med aktuella statusuppgifter. Förvaltningen ges i uppdrag att förteckna beslutade projekt för redovisning till fritidsnämnden. Sune Öhman (M) framställer fråga om möjligheterna till att ta in utomstående expertis vid beräkning av investeringskostnader. Fritidsdirektör Ylva Millback redogör för kommunens rutiner vid investeringar. Johan Eriksson

21 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Avtackning Fritidsnämnden framför ett stort tack till mångåriga medarbetaren Berit Holmstrand för ett förtjänstfullt arbete inom fritidsförvaltningen, inte minst i den del som rört administrationen för fritidsnämnden. Berit Holmstrand lämnar förvaltningen för pension och fritidsnämnden önskar henne lycka till som nybliven fritidskonsument på heltid. Berit Holmstrand

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29 Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29 Plats och tid Fävren, kl. 13.00 17.30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Micael Åkesson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer