Visualisering av kalibreringsdata

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visualisering av kalibreringsdata"

Transkript

1 Bromma Gymnasium Examensarbete på Gymnasieingenjörsprogrammet inom Innovation och Produktion 100 gymnasiepoäng Visualisering av kalibreringsdata Robin Björk Examinator: Sven Pettersson Handledare: Roger Söderholm

2 Förord Jag har läst Gymnasieingenjörsprogrammet vid Bromma Gymnasium inom grenen Innovation och Produktion med inriktningen Konstruktion och Produktutveckling. Inriktningen omfattar fortsättningskurser i CAD (100 gp) och konstruktion (200 gp). Vidare ingår kurser i hållbar miljö (100 gp), produktionsfilosofi (100 gp) och ett större projekt (100 gp) samt en allmän kurs om ingenjörens villkor (200 gp). Utbildningen är ettårig och omfattar även elva veckor praktik, under vilken detta examensarbete (100 gp) har arbetats fram. Praktiken och examensarbetet har genomförts på kalibreringsavdelningen på Scania tekniskt center. Examensarbetet innefattar ett programmeringsarbete där slutprodukten är en program som genererar grafer från ett kalibreringsprogram. Tack till alla på kalibreringsavdelningen som hjälpt mig under examensarbetets gång. Sammanfattning Den här rapporten beskriver kommunikationen mellan MET/CAL och Microsoft Office Excel genom COM objekt. Uppgiften var att genom programmeringskod skapa grafer från MET/CAL för att visualisera arbetsprocessen vid kalibrering och lättare hitta trender och avvikelser. Programmet kommer inte att gå in på några beräkningar utan endast vara ett hjälpmedel för att visualisera processen. Resultatet av examensarbetet blev ett ramverk och kommer att implementeras på Scanias kalibreringsavdelning för temperaturgivare. Abstract This report describes the communication between MET/CAL and Microsoft Office Excel through COM objects. The task was to use programming code to create graphs from MET/CAL to visualize the calibration working process and identify trends and anomalies. The program will be used as a tool to visualize and won t make any calculations. The results of the thesis became a framework and implemented at Scania calibration department for temperature sensors.

3 Innehållsförteckning Beteckningar Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Precisering av frågeställningen/uppdrag Förväntad slutprodukt Teoretisk referensram Metod Genomförande MET/TRACK och MET/CAL Bakgrund COM objekt, LIB kommandon samt koppling mellan MET/CAL och Excel Samla in information samt inlärningsprocess Kravspecifikation Programmering/kodskrivning Implementering Diskussion och slutsatser Slutresultat Felsökning Svar på frågeställningar... 8 Källhänvisning... 9

4 Beteckningar MET/TRACK Kalibreringsprogrammet som Scania använder, används även som kalibreringsdatabas COM Ett kommunikationsverktyg för att kommunicera mellan olika program (Component Object Model) VBA En version av programspråket VB (Visual Basic) används ofta i samband med Microsoft Excel i makron LIB Används för kommunikation mellan olika program MET/CAL Tilläggsprogram till MET/TRACK, används till procedurskrivning och kör procedurerna Procedur/Rutin En funktion bestående av programmeringskod Sid 1 (9)

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund Den senaste uppdateringen utav MET/TRACK har gjort det möjligt att kommunicera med Microsoft Office program med hjälp av COM objekt. Scania vill utnyttja den funktionen men har inte haft tiden att utföra uppdraget själva. 1.2 Syfte Syftet är att Scania vill kunna visualisera händelseförloppet i deras processer mer för att lättare kunna hitta fel eller avvikelser. Det kommer underlätta det visuella för beslutsfattningar inom Scanias framtida fordonsutveckling och det kommer även att användas för certifiering av utländska certifieringsorgan. 1.3 Avgränsningar Den förväntade slutprodukten kommer endast att vara ett visuellt hjälpmedel till kalibreringen, alltså kommer inte själva kalibreringsberäkningarna att tas med i rapporten. Utdata kommer inte heller statistiskt bearbetas utan bara visualiseras. 1.4 Precisering av frågeställningen/uppdrag Skapa en graf utav mätvärden från MET/TRACK genom att använda sig av COM objekt till Excel. Grafen ska vara ett hjälpmedel för användaren och det är viktigt att den inte stör användaren (människa maskin kommunikation). Skapa en dynamisk graf som förändrar sig över tiden. Skalan för axlarna ska gå att ändra efter behov och linjer för övre och undre specifikationsgräns ska kunna ritas in i grafen. Det ska vara lätt att ta in värden från MET/TRACK och ska vara generell så att proceduren kan användas i flera olika applikationer. 1.5 Förväntad slutprodukt Ett visualiseringsverktyg för ackumulerade mätvärden som är sparade i ett databasformat och samtidigt utveckla en ramverk för hur kommunikation mellan kalibreringsverktyget (MET/TRACK), databas och visualiseringsverktyg (Microsoft Office Excel). 2. Teoretisk referensram Med tanke på att LIB-funktionerna i MET/CAL är så pass nya finns det väldigt begränsat med tidigare arbeten och information. Därför har jag valt att arbeta till stor del med Microsofts egna hemsida (1) då jag finner den väldigt tillförlitlig (de skapade även Excel) och löper även en väldigt liten risk att bli inaktuell inom en snar framtid. Problemet med det är att informationen från Microsoft är ampassad efter VBA och måste ampassas om till MET/CAL för att fungera. Jag har även hittat information direkt från FLUKE (2) (skapare av MET/TRACK och MET/CAL) själva, både i deras Community och i programmets hjälpfil (3) (4). Sid 2 (9)

6 3. Metod De första veckorna gick åt till att förstå programkoder och hur de tillämpas i praktiken för att få en förståelse till varför man kalibrerar samt hur det hela fungerar. Sedan kommer en stor del av tiden gå åt till att skriva kod, i början handlade det om övningsuppgifter för att sedan kunna skriva koden till de färdiga programmen. 4. Genomförande 4.1 MET/TRACK och MET/CAL MET/TRACK är ett kalibreringsprogram som sparar kalibreringsresultat till en databas. Programmet använder sig av fler olika hjälpprogram som sköter specifika delar. Några av de större hjälpprogrammen är MET/CAL (läser koden/procedurerna) och Crystal Reports (skapar rapporter utifrån värden från MET/TRACK-databasen). MET/CAL var det programmet jag arbetat mest med och det är även det programmet som kopplas ihop med Microsoft Excel. 4.2 Bakgrund COM objekt, LIB kommandon samt koppling mellan MET/CAL och Excel I den nya uppdateringen (METCAL 8 från 2013) av MET/CAL kom möjligheten till att använda sig av LIB kommandon för att kommunicera med COM (Component Object Model) objekt och DLL (Dynamic Link Libraries). Kopplingen till Excel finns redan i MET/CAL men för att använda Excel behövs COM som är ett verktyg för att kommunicera mellan programmen. 4.3 Samla in information samt inlärningsprocess Information om LIB kommandon i MET/CAL är väldigt begränsad på grund av att det blev implementerat först Därför har kopplingen till Excel som endast är en del av LIB funktionerna ännu mindre information. För att komma igång började jag med att läsa igenom LIB delen av MET/CAL hjälpfilen, den visade ett väldigt enkelt exempel där de gick igenom hur man öppnar Excel och skriver in text i fält från MET/CAL. Djupare information hittade jag på Microsoft egen hemsida där jag hittade hur uppbyggnaden av Excel och kommandon fungerar för VBA (Visual Basic Application). Programmeringsspråket som används i MET/CAL bygger på VBA men det är ampassat för kalibrering vilket gör att det skiljer sig lite från VBA. Konsekvensen av det blir att all kod från Microsoft måste på ett eller annat sätt skrivas om för att fungera i MET/CAL. Uppbyggnaden av Excel visade sig snabbt vara mycket mer komplex än vad jag väntat mig. Det står en hel lista med olika objekt, men inte hur de är kopplade till varandra. Efter ett tag började jag hitta mönster såsom att chart object ligger under charts object, worksheet ligger Sid 3 (9)

7 under worksheets osv. Det gjorde att jag sakta men säkert började förstå uppbyggnaden av Excel. 4.4 Kravspecifikation Av Scania fick jag en tydlig kravspecifikation med alla funktioner de ville ha. Uppdrag 1: Värde (givarfaktor i det här fallet, ska gå att ändra lätt) Datum Fysikalisk storhet Allt skulle hamna på en graf där som var lätt att läsa av. Uppdrag 2: Dynamisk graf Skalan på axlar ska gå att ändra 8 kurvor samt referens ska visas grafiskt Gränser med övre och undre toleransnivå 4.5 Programmering/kodskrivning För att minska risken att behöva börja om när jag stötte problem så började jag med att tänka igenom hur jag ville lägga upp arbetet och gå tillväga med arbetet. Först så ska värdena som ingår i grafen vara i någon form av tabell så att det är lätt att läsa av och föra in till grafen. Det gjorde jag med hjälp av kommandot Range.FormulaR1C1 som skriver in värdet/texten i den valda cellen. För att minska mängden kod skapade jag en Whileloop. När tabellen var klar skapade jag en graf med hjälp av Charts.Add() funktionen. Ett problem var att grafen som skapades var ett stapeldiagram vilket inte är alltför praktiskt när syftet är att visa förändringar över tid. Jag kom runt problemet genom att byta standarddiagram till punktdiagram (Scatter). Nästa steg var att namnsätta och gradera axlarna. Det gjorde jag genom att skapa Axis-objekt, en för vardera axel. För att namnsätta axlarna behövde jag skapa två ytterligare objekt, en AxisTitle objekt och även Characters objekt (ligger under AxisTitle). Graderingen sker med hjälp av funktionerna Axis.MaximumScale och Axis.MinimumScale för att ändra max och min värden på skalan och Major/MinorUnit för att ändra skalan. Genom att skapa Series objekts lyckades jag namnsätta alla serier/linjer så att det tydligt går att se vilken linje som är vilken. Då använde jag mig av Series.Name propertyn. Ett stort problem jag stötte på var att jag inte kunde uppdatera min graf. Problemet grundar sig i att jag inte lyckades få funktionen Chart.SetSourceData() att fungera. Jag försökte ta mig Sid 4 (9)

8 runt problemet genom att använda mig utav en Shape Objekt men då fungerade det inte att ändra skalan på axeln då Axes inte finns under Shape. Efter många försök bestämde jag mig för att ta kontakt med FLUKE genom att lägga upp en tråd på deras Community och se om någon annan råkat ut för samma problem som jag. I väntan på svar lyckades jag med en lösning där jag tar bort grafen för att sedan skapa en ny. Lösningen är långt ifrån optimal men programmet fungerar. Till en början var målet bara att få koden att fungera men när jag väl fått den att fungera började jag dela upp koden i olika delar. Det gör att jag skapade subrutiner eller funktioner som fyller en funktion var. Fördelen med det är att subrutin kan användas till andra procedurer, t.ex. om jag vill skapa ett excelark men inte vill skapa en graf så kan jag anropa skapa excelark subrutinen. Hela processen blir då mer modulariserad och spar tid på sikt. Som en finslipning lade jag till kommentarer i koden för att göra det enklare att förstå för andra programmerare eller användare av programmet. Bara för att jag förstår hur det fungerar så betyder det inte att någon annan gör det. Det gör det också mycket enklare att hitta eventuella fel och gör det även enklare att gå in och ändra och lägga till nya funktioner. 5. Implementering För att kunna börja implementera en kod till en annan krävs det att man har förståelse för båda koderna. Eftersom jag inte varit med skrivit koden till temperaturgivarna kändes det givet att jag skulle börja med att försöka förstå den koden och dess uppbyggnad. Temperaturproceduren är uppbyggd av många olika subprocedurer och är väldigt adaptiv för att den ska fungera för olika typer av temperaturgivare. Det gör att om det blir fel så är det mycket lättare att lokalisera felet och lösa det. Jag började med att leta reda på var någonstans i temperaturproceduren man fick fram värdena från temperaturgivarna. När jag väl lyckats förstå koden och var i koden min kod skulle implementeras var det dags att anpassa min procedur till temperaturproceduren. Med tanke på att jag tidigare modulariserat min kod var det mycket enkelt att sätta ihop den nu. Jag valde de delar som behövdes och anropade dom via en CALL funktion som finns i MET/CAL. Jag skapade också en subrutin som bara hanterar variabler och sätter startvärden. Fördelen med det är att alla variabler samlas på samma ställe vilket gör att det är väldigt enkelt att ändra värden såsom toleransgränser eller axelskala. En viktig sak som jag märkte vid implementering var hur viktigt och hur svårt det var att hålla koll på i vilken ordning saker och ting skapas och sker när man arbetar med en procedur med många subrutiner. När jag läste igenom temperaturproceduren hittade jag en variabel för antalet inkopplade givare. Problemet var att den variabeln skapades efter punkten där min subprocedur skulle anropas. Det gjorde att min procedur försökte använda sig av en variabel Sid 5 (9)

9 som ännu inte skapats och gav då ett felmeddelande. Genom att ändra var variabeln skapades löste jag enkelt problemet. För mig var det också viktigt att mitt program inte störde användaren på något sätt. Jag kontrollerade detta när proceduren testkördes och testade att det gick att flytta eller ändra storlek på Excelfönstret utan att det påverkade programmet. När programmet väl fungerade som det var tänkt att det skulle göra finslipade jag det genom att byta namn på subrutinerna till engelska namn (Scania använder engelska namn på procedurer som standard) och skriva tydliga kommentarer för att förklara koden. 6. Diskussion och slutsatser För att sammanfatta så är jag väldigt nöjd med det här projektet, det har verkligen fått mig att förstå innebörden och fördelarna med att arbeta med hjälp av moduler. Jag har också lärt mig väldigt mycket om programmering och hur det kan tillämpas i verkligheten. I början tyckte jag det kändes väldigt dumt att göra arbetet i ett lågnivåspråk men nu på efterhand ser jag en hel del fördelar jämfört med om jag gjort det i ett högnivåspråk. Några är att man kan ha en mycket större kontroll på vad som händer, i ett högnivåspråk sker mycket automatiskt som programmeraren inte kan styra. Eller att programkoden tar mycket mindre plats då endast det som är nödvändigt är med. Sedan så finns det självklart många fördelar med ett högnivåspråk också men i inlärningssyfte tror jag det är bra att i alla fall lära sig lite om ett lågnivåspråk då man lär sig programmering från grunden. T.ex. så använder man sig inte av lika många inbyggda funktioner som man inte förstår någonting av. 6.1 Slutresultat Jag har ampassat mitt arbete efter Scanias behov vilket gör att jag inte helt har följt uppdragen jag definierat tidigare utan prioriterat det som Scania tycker är viktigast. Eftersom uppdrag 1 var mycket enklare än uppdrag 2 har jag inte behövt spendera lika stor tid på den som på uppdrag 2. I ett tidigt skede arbetade jag med uppdrag 1 mest som en övningsuppgift (Scania ansåg inte den lika viktig att implementera som uppdrag 2) men arbetade inte vidare och finslipade inte det. Jag är väldigt nöjd med hur slutresultatet blev och anser att det uppfyller allt som finns med på kravspecifikationen. Resultatet förbättrade också det visuella vilket också var huvudmålet med uppdraget. Sid 6 (9)

10 Resultatet av uppdrag 1 Grafen visar förändringen i givarfaktor under en viss tidsintervall 6,8 6,79 6,78 6,77 6,76 6,75 6,74 Givarfaktor Givarfaktor Resultatet av uppdrag 2 Kanalernas värde sparas i en tabell. Kolumn B är tiden i sekunder. Kolumn C är referensens värde. Kolumn D är övre toleransgräns. Kolumn E är undre toleransgräns. Kolumn F-J är kanalernas värde. F är kanal 1 G är kanal 2 osv. Sid 7 (9)

11 Utifrån tabellen skapas en graf. Figuren till höger var allt som visades förut vid kalibrering. 6.2 Felsökning Problemet jag nämnde tidigare med Chart.SetSourceData() löste jag inte. Jag fick några svar från personer på FLUKE Community men de tog bara upp liknande exempel som inte kunde tillämpas till mitt fall. Med tanke på att kommunikationen till Excel är så pass nytt samt att antalet användare till METCAL är så liten insåg jag att det fanns en möjlighet att det inte går att lösa pga. begränsat språk eller buggar. Det gjorde att jag valde att inte spendera för mycket tid (då jag redan spenderat en hel del tid) på att försöka lösa ett problem som kanske inte ens går att lösa i skrivande stund. Därför har jag använt mig av min tidigare temporära lösningen. Anledningen till att jag ville använda mig av Chart.SetSourceData() var att då slipper blinkande när grafen tas bort och skapas. Det ska dock tilläggas att grafen är tänkt att uppdateras ungefär var 30:e sekund, det innebär att blinkningen som skapas inte stör användaren. 6.3 Svar på frågeställningar Skapa en graf utav mätvärden från MET/TRACK genom att använda sig av COM objekt till Excel. Grafen ska vara ett hjälpmedel för användaren och det är viktigt att den inte stör användaren (människa maskin kommunikation). Skapa en dynamisk graf som förändrar sig över tiden. Skalan för axlarna ska gå att ändra efter behov och linjer för övre och undre specifikationsgräns ska kunna ritas in i Sid 8 (9)

12 grafen. Det ska vara lätt att ta in värden från MET/TRACK och ska vara generell så att proceduren kan användas i flera olika applikationer. Med tanke på att min kod fungerar och innehåller delarna som finns med i kravspecifikationen och även ska implementeras till Scanias kalibrering utav temperaturgivare anser jag att klarat av frågeställningarna och resultatet på ett trovärdigt sätt. Proceduren är också uppdelad i subrutiner vilket även uppfyller kravet att den ska vara generell. Källhänvisning 1. Microsoft Corporation. [Online] [Cited: 9 April 2014.] 2. FLUKE. Fluke community. [Online] [Cited: 15 April 2014.] https://community.flukecal.com/group/metcal-procedures. 3.. MET/CAL 5500/CAL Reference Manual. Rev.1, 11/04. : FLUKE, PN MET/CAL Reference Manual Finns ej i publikt, endast som hjälpfil i MET/CAL. Sid 9 (9)

13 BILAGA 1. Sid 1 (3) Bilagor Bilaga 1: Programmeringskod Markeringen # visar att det är en kommentar, alltså påverkar inte raden visar att det är en global variabel. Denna kod öppnar excel, skapar en workbook och skapar en worksheet objekt. Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: sub open excel DATE: :11:18 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 23 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # Skapar ett excel dokument, gör det synligt och tar bort ev felmeddelanden LIB = "Excel.Application"; = True; = False; # Skapar en workbook LIB # Skapar ett worksheet objekt LIB LIB Följande kod anropar den tidigare subrutinen samt sätter värden till grafen och några uppräkningsvariabler Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: sub channel chartvariables DATE: :02:38 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 27 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # Uppräkningsvariabler

14 BILAGA 1. Sid 2 (3) CALL sub open excel = = = = 2 # Värden för chart # X-Skala = = = = -0.5 Här är en while-loop som anropar subrutinen sub chart read object som i sin tur läser av kanalerna och sparar värdena i en array. While-loopen går endast igång när det minst gått 30 sekunder från senaste mätning eller rutinstart MATH mytime = UTIME() = Meas = IF UTIME() > mytime CALL sub chart read object ; ENDW CALL Chart temp MATH mytime = UTIME() ENDIF Huvudrutinen som anropar subrutinerna. Subrutinerna anropas endast ifall kanal 1 har ett värde. Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: Chart temp DATE: :36:43 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 23 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # M[100]-M[107] = Värden på kanaler = Antal givare IF M[100]!= CALL sub delete chart CALL sub channel values CALL sub create chart CALL sub axes CALL sub set channelname

15 BILAGA 1. Sid 3 (3) CALL sub axisscale ENDIF Här skapar jag axelobjekt för x och y axel och namnger dom. Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: sub axes DATE: :12:59 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 28 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # Skapar ett objekt av x-axeln och namnsättter den LIB LIB 1); = 3; = True; LIB COM title LIB COM title2 = title1.characters; LIB title2.text = "Tid (s)"; # Skapar ett objekt av y-axeln och namnsätter den LIB 1); = True; LIB COM title1y LIB COM title2y = title1y.characters; LIB title2y.text = "Temperatur ( C)"; Ändrar skalan och ampassar skalan beroende på hur många gånger koden körts, endast X skalan. Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: sub axisscale DATE: :17:00 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 17 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # Ändrar x-skalan # Ändrar skalan över tid

16 BILAGA 2. Sid 1 (1) Bilaga 2: Excels uppbyggnad Excel Charts Workbook Worksheets Chart Worksheet Shapes Range Shape Axes SeriesCollection Axis Krävs för att det ska fungera Parent/Child relation read/write Series AxisTitle Characters

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Microsoft Excel. Avancerade funktioner

Microsoft Excel. Avancerade funktioner Microsoft Excel Avancerade funktioner Avancerade funktioner OM() Returnerar ett värde om ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde om det beräknas till FALSKT. =OM(A6>A5;C9;OM(A6>A4;C10;OM(A6>A3;C11;

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Visualisering av data energitrender

Visualisering av data energitrender Visualisering av data energitrender Innehåll: Dynamiska diagram - ett relativt nytt sätt att åskådliggöra tidsberoende datamaterial Presentation av det interaktiva visualiseringsverktyget Gapminder Några

Läs mer

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Genom praktiska övningar, hands-on, kommer du att lära dig optimala metoder för att systematiskt samla in information som krävs för att rutinmässigt och konsekvent

Läs mer

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC 1. Att skapa en ny variabel Inmatning av data sker i det spread sheet som kallas Data View (flik längst

Läs mer

Digitala Projekt(EITF40) - Larm

Digitala Projekt(EITF40) - Larm Digitala Projekt(EITF40) - Larm Handledare: Bertil Lindvall Erik Oredsson, I-09 Sara Sellin, I-09 2012-05-08 1. SAMMANFATTNING I denna rapport presenteras vårt projekt att bygga ett huslarm från grunden

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC lektion 1 PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC VB är ett applikationsutvecklingsverktyg med programmeringsspråket är basic, gränssnittet är grafiskt och man arbetar hela tiden

Läs mer

Innehåll. Excel för avancerade användare

Innehåll. Excel för avancerade användare Innehåll 1. Grunderna i Excel... 1 Celler... 1 Inmatning... 1 Redigering... 2 Rader och kolumner... 2 Höjd, bredd och autopassa... 2 Infoga rader och kolumner... 3 Kopiera och klistra in... 4 Kopiera...

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Automatisering i AutoCAD

Automatisering i AutoCAD Automatisering i AutoCAD Är det något för mig? Ja, i allra högsta grad. Det finns obegränsat med alternativ till vad du kan automatisera. Dessutom kan du göra det på en uppsjö olika sätt. Alltifrån ett

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Diagramritning med Excel och figurritning med Word

Diagramritning med Excel och figurritning med Word 1(11) Inför fysiklaborationerna Diagramritning med Excel och figurritning med Word Del 1. Uppgift: Excel Målet med denna del är att du skall lära dig grunderna i Excel. Du bör kunna så mycket att du kan

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning

Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Naturgeografi Magnus Wallsten Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning Comparison

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Laboration: Grunderna i MATLAB

Laboration: Grunderna i MATLAB Laboration: Grunderna i MATLAB 25 augusti 2005 Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program för vetenskapliga beräkningar. Som användare ger du enkla kommandon och MATLAB levererar

Läs mer

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI NG STRESS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA - 2013-05-22 Projektmedlemmar: Emil Apelgren adi10eap@student.lu.se Fredrik Helander gda10fhe@student.lu.se Jonathan Klingberg

Läs mer

UPPBYGGNADEN AV ETT FODERSTATSPROGRAM FÖR DIKOR

UPPBYGGNADEN AV ETT FODERSTATSPROGRAM FÖR DIKOR Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2005:20 UPPBYGGNADEN AV ETT FODERSTATSPROGRAM FÖR DIKOR PROGRAMMING A FEEDING PLAN FOR BEEF COWS Lydia Gudmundsson Examinator: Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Laboration Fuzzy Logic

Laboration Fuzzy Logic BILAGA B Laboration Fuzzy Logic Lär dig simulera ett program! ABB INDUSTRIGYMNASIUM Fuzzy Logic Wikingsons Wåghalsiga Wargar Projekt ABB VT 2006 Västerås Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Uppgiften... 3 2.1

Läs mer

APPLIKATIONSUTVECKLING TILL 3D CAD

APPLIKATIONSUTVECKLING TILL 3D CAD Examensarbete 10 poäng C-nivå APPLIKATIONSUTVECKLING TILL 3D CAD Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D103/04 Kristina Fredriksson och Helena Lindberg Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator:

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Programmering av LEGO NXT robot Laborationsrapport för programering av robot för att följa svartmarkerad linje på maken

Programmering av LEGO NXT robot Laborationsrapport för programering av robot för att följa svartmarkerad linje på maken KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av LEGO NXT robot Laborationsrapport för programering av robot för att följa svartmarkerad linje på maken Hannes Rabo 2015-08-30 hrabo@kth.se Introduktionskurs

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är

Läs mer

Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities

Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities ISSN 0280-5316 ISRN LUTFD2/TFRT--7623--SE Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities Martin Carlson Lund University Department of Automatic Control August 2012 Lund University Department

Läs mer

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 AV Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 1 INLEDNING Som examensarbete på min utbildning på Nackademin Programutveckling.NET kommer jag skapa ett webbaserat system för statistik, tabeller

Läs mer

Programmering B PHP. Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408.

Programmering B PHP. Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408. Programmering B PHP DTR1208 - Programmering B 50 poäng Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408. Mål Mål för kursen (Skolverket) Kursen skall ge fördjupade teoretiska

Läs mer

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning]

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] Kevin Lane 28/8-12 klane@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 1 Sammanfattning I denna laboration så fick vi programmera och felsöka en LEGO-robot.

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

ADO.NET Murach Kapitel 17-20

ADO.NET Murach Kapitel 17-20 Databaser och C# ADO.NET Murach Kapitel 17-20 2013-01-30 1 Winstrand Development Databas ADO.NET Är en del av.net ramverket och tillhandahåller delar för att kommunicera med olika datakällor. Dessa kan

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Föreläsning V36 Föreläsning 1 Programmering Kurs-PM Programmeringsmiljö Hello World! Variabler printf scanf Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning

Läs mer

Databashantering och Beslutsstöd

Databashantering och Beslutsstöd Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Affärssystemprogrammet Databashantering och beslutsstöd, 7,5 hp Examinator Jesper Hakeröd 2011-02-25 Databashantering och Beslutsstöd Namn Innehållsförteckning

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

LABORATIONER. Det finns en introduktionsfilm till Minitab på http://www.screencast.com/t/izls2cuwl.

LABORATIONER. Det finns en introduktionsfilm till Minitab på http://www.screencast.com/t/izls2cuwl. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Matematik och Matematisk Statistik Statistiska Metoder 5MS010, 7.5 hp Kadri Meister Rafael Björk LABORATIONER Detta dokument innehåller beskrivningar av de tre laborationerna

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kom igång med Stata. Introduktion

Kom igång med Stata. Introduktion Kom igång med Stata Introduktion Stata är det vanligaste statistikprogrammet bland de på institutionen som bedriver mycket kvantitativ forskning. Det är relativt enkelt att lära sig, samtidigt som det

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson 1 2 - Block, räckvidd Dagens föreläsning Programmering i Lisp - Bindning av variabler (avs 14.6) fria variabler statisk/lexikalisk och dynamisk bindning - Felhantering (kap 17) icke-normala återhopp catch

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 4

Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Agenda Introduktion till objektorientering Klasser och Objekt Instansvariabler Metoder Introduktion

Läs mer

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (1/4) Välj File>Open>Data Läsa in data (2/4) Leta reda på rätt fil, Markera den, välj Open http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (3/4) Nu ska data vara inläst. Variable View Variabelvärden

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Användar- och systemdokumentation

Användar- och systemdokumentation Användar- och systemdokumentation Linköpings universitet Examinator:, IDA marme647@student.liu.se Utskriftsdatum: Innehållsförteckning Inledning... 3 Användarhandledning... 4 Systemkrav och installation...4

Läs mer

Slagproffsets. Gruppspelsprogram. för. tennisklubbar. Användarhandledning. för. tennisklubben

Slagproffsets. Gruppspelsprogram. för. tennisklubbar. Användarhandledning. för. tennisklubben Slagproffsets Gruppspelsprogram för tennisklubbar Användarhandledning för tennisklubben Innehållsförteckning 1. Bakgrund sid.3 2. Systemkrav sid.4 3. Installation sid.4 4. Makron sid.5 5. Tester och uppgraderingar

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 3: Java. Grundtyper, variabler och arrayer Hej Då, Karel! Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Center for Research on Embedded

Läs mer

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value Excelövningar (Frivilliga). Övningarna är frivilliga och ger ingen extrapoäng till tentan men kan vara givande särskilllt för de som tänkt gå vidare och läsa mer finansiell ekonomi. Excelövningarna innebär

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

TDP002 Imperativ programmering

TDP002 Imperativ programmering TDP002 Imperativ programmering Introduktion till kursen och python Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) Översikt Programmering En introduktion Python Köra och skriva program Python grunderna

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten?

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten? Programmeringsteknik och Matlab Övning 4 Dagens program Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E32) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1312

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Minitab för att 1. anpassa och tolka analysen av en exponentiell

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

make connections share ideas be inspired SAS och Excel Jonas Wetterberg, SAS Institute Copyright 2014, SAS Institute Inc. All rights reserved.

make connections share ideas be inspired SAS och Excel Jonas Wetterberg, SAS Institute Copyright 2014, SAS Institute Inc. All rights reserved. make connections share ideas be inspired SAS och Excel Jonas Wetterberg, SAS Institute SAS och Excel Välkomna Nyheter SAS Add-In for Microsoft Office (AMO) 6.1 Demonstrera en enklare applikation för inmatning

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA PROGRAMMERING-Java TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-03-17 Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift står angivet inom parentes före varje uppgift. - För

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5 Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor 1 Laboration 4 - Introduktion Syfte: Öva på självständig problemlösning

Läs mer

MMA132: Laboration 1 & 2 Introduktion till MATLAB

MMA132: Laboration 1 & 2 Introduktion till MATLAB MMA132: Laboration 1 & 2 Introduktion till MATLAB De flesta numeriska metoder låter oss få en tillräckligt bra lösning på ett matematiskt problem genom att byta ut komplexa matematiska operationer med

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Trädstrukturer och grafer

Trädstrukturer och grafer Översikt Trädstrukturer och grafer Trädstrukturer Grundbegrepp Binära träd Sökning i träd Grafer Sökning i grafer Programmering tillämpningar och datastrukturer Varför olika datastrukturer? Olika datastrukturer

Läs mer

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12 Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL Version 1.2 2011-10-12 1. Förord I det här dokumentet ges en generell beskrivning av det Webservice-API som är utvecklat av Jetshop AB, och är avsett för dig

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

En introducerande guide till Datastream

En introducerande guide till Datastream En introducerande guide till Datastream Christoffer Adrian Våren 2010 Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Innehållsförteckning Thomson Reuters Datastream... 1 Introduktion... 1 Sökfunktion

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer