Visualisering av kalibreringsdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visualisering av kalibreringsdata"

Transkript

1 Bromma Gymnasium Examensarbete på Gymnasieingenjörsprogrammet inom Innovation och Produktion 100 gymnasiepoäng Visualisering av kalibreringsdata Robin Björk Examinator: Sven Pettersson Handledare: Roger Söderholm

2 Förord Jag har läst Gymnasieingenjörsprogrammet vid Bromma Gymnasium inom grenen Innovation och Produktion med inriktningen Konstruktion och Produktutveckling. Inriktningen omfattar fortsättningskurser i CAD (100 gp) och konstruktion (200 gp). Vidare ingår kurser i hållbar miljö (100 gp), produktionsfilosofi (100 gp) och ett större projekt (100 gp) samt en allmän kurs om ingenjörens villkor (200 gp). Utbildningen är ettårig och omfattar även elva veckor praktik, under vilken detta examensarbete (100 gp) har arbetats fram. Praktiken och examensarbetet har genomförts på kalibreringsavdelningen på Scania tekniskt center. Examensarbetet innefattar ett programmeringsarbete där slutprodukten är en program som genererar grafer från ett kalibreringsprogram. Tack till alla på kalibreringsavdelningen som hjälpt mig under examensarbetets gång. Sammanfattning Den här rapporten beskriver kommunikationen mellan MET/CAL och Microsoft Office Excel genom COM objekt. Uppgiften var att genom programmeringskod skapa grafer från MET/CAL för att visualisera arbetsprocessen vid kalibrering och lättare hitta trender och avvikelser. Programmet kommer inte att gå in på några beräkningar utan endast vara ett hjälpmedel för att visualisera processen. Resultatet av examensarbetet blev ett ramverk och kommer att implementeras på Scanias kalibreringsavdelning för temperaturgivare. Abstract This report describes the communication between MET/CAL and Microsoft Office Excel through COM objects. The task was to use programming code to create graphs from MET/CAL to visualize the calibration working process and identify trends and anomalies. The program will be used as a tool to visualize and won t make any calculations. The results of the thesis became a framework and implemented at Scania calibration department for temperature sensors.

3 Innehållsförteckning Beteckningar Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Precisering av frågeställningen/uppdrag Förväntad slutprodukt Teoretisk referensram Metod Genomförande MET/TRACK och MET/CAL Bakgrund COM objekt, LIB kommandon samt koppling mellan MET/CAL och Excel Samla in information samt inlärningsprocess Kravspecifikation Programmering/kodskrivning Implementering Diskussion och slutsatser Slutresultat Felsökning Svar på frågeställningar... 8 Källhänvisning... 9

4 Beteckningar MET/TRACK Kalibreringsprogrammet som Scania använder, används även som kalibreringsdatabas COM Ett kommunikationsverktyg för att kommunicera mellan olika program (Component Object Model) VBA En version av programspråket VB (Visual Basic) används ofta i samband med Microsoft Excel i makron LIB Används för kommunikation mellan olika program MET/CAL Tilläggsprogram till MET/TRACK, används till procedurskrivning och kör procedurerna Procedur/Rutin En funktion bestående av programmeringskod Sid 1 (9)

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund Den senaste uppdateringen utav MET/TRACK har gjort det möjligt att kommunicera med Microsoft Office program med hjälp av COM objekt. Scania vill utnyttja den funktionen men har inte haft tiden att utföra uppdraget själva. 1.2 Syfte Syftet är att Scania vill kunna visualisera händelseförloppet i deras processer mer för att lättare kunna hitta fel eller avvikelser. Det kommer underlätta det visuella för beslutsfattningar inom Scanias framtida fordonsutveckling och det kommer även att användas för certifiering av utländska certifieringsorgan. 1.3 Avgränsningar Den förväntade slutprodukten kommer endast att vara ett visuellt hjälpmedel till kalibreringen, alltså kommer inte själva kalibreringsberäkningarna att tas med i rapporten. Utdata kommer inte heller statistiskt bearbetas utan bara visualiseras. 1.4 Precisering av frågeställningen/uppdrag Skapa en graf utav mätvärden från MET/TRACK genom att använda sig av COM objekt till Excel. Grafen ska vara ett hjälpmedel för användaren och det är viktigt att den inte stör användaren (människa maskin kommunikation). Skapa en dynamisk graf som förändrar sig över tiden. Skalan för axlarna ska gå att ändra efter behov och linjer för övre och undre specifikationsgräns ska kunna ritas in i grafen. Det ska vara lätt att ta in värden från MET/TRACK och ska vara generell så att proceduren kan användas i flera olika applikationer. 1.5 Förväntad slutprodukt Ett visualiseringsverktyg för ackumulerade mätvärden som är sparade i ett databasformat och samtidigt utveckla en ramverk för hur kommunikation mellan kalibreringsverktyget (MET/TRACK), databas och visualiseringsverktyg (Microsoft Office Excel). 2. Teoretisk referensram Med tanke på att LIB-funktionerna i MET/CAL är så pass nya finns det väldigt begränsat med tidigare arbeten och information. Därför har jag valt att arbeta till stor del med Microsofts egna hemsida (1) då jag finner den väldigt tillförlitlig (de skapade även Excel) och löper även en väldigt liten risk att bli inaktuell inom en snar framtid. Problemet med det är att informationen från Microsoft är ampassad efter VBA och måste ampassas om till MET/CAL för att fungera. Jag har även hittat information direkt från FLUKE (2) (skapare av MET/TRACK och MET/CAL) själva, både i deras Community och i programmets hjälpfil (3) (4). Sid 2 (9)

6 3. Metod De första veckorna gick åt till att förstå programkoder och hur de tillämpas i praktiken för att få en förståelse till varför man kalibrerar samt hur det hela fungerar. Sedan kommer en stor del av tiden gå åt till att skriva kod, i början handlade det om övningsuppgifter för att sedan kunna skriva koden till de färdiga programmen. 4. Genomförande 4.1 MET/TRACK och MET/CAL MET/TRACK är ett kalibreringsprogram som sparar kalibreringsresultat till en databas. Programmet använder sig av fler olika hjälpprogram som sköter specifika delar. Några av de större hjälpprogrammen är MET/CAL (läser koden/procedurerna) och Crystal Reports (skapar rapporter utifrån värden från MET/TRACK-databasen). MET/CAL var det programmet jag arbetat mest med och det är även det programmet som kopplas ihop med Microsoft Excel. 4.2 Bakgrund COM objekt, LIB kommandon samt koppling mellan MET/CAL och Excel I den nya uppdateringen (METCAL 8 från 2013) av MET/CAL kom möjligheten till att använda sig av LIB kommandon för att kommunicera med COM (Component Object Model) objekt och DLL (Dynamic Link Libraries). Kopplingen till Excel finns redan i MET/CAL men för att använda Excel behövs COM som är ett verktyg för att kommunicera mellan programmen. 4.3 Samla in information samt inlärningsprocess Information om LIB kommandon i MET/CAL är väldigt begränsad på grund av att det blev implementerat först Därför har kopplingen till Excel som endast är en del av LIB funktionerna ännu mindre information. För att komma igång började jag med att läsa igenom LIB delen av MET/CAL hjälpfilen, den visade ett väldigt enkelt exempel där de gick igenom hur man öppnar Excel och skriver in text i fält från MET/CAL. Djupare information hittade jag på Microsoft egen hemsida där jag hittade hur uppbyggnaden av Excel och kommandon fungerar för VBA (Visual Basic Application). Programmeringsspråket som används i MET/CAL bygger på VBA men det är ampassat för kalibrering vilket gör att det skiljer sig lite från VBA. Konsekvensen av det blir att all kod från Microsoft måste på ett eller annat sätt skrivas om för att fungera i MET/CAL. Uppbyggnaden av Excel visade sig snabbt vara mycket mer komplex än vad jag väntat mig. Det står en hel lista med olika objekt, men inte hur de är kopplade till varandra. Efter ett tag började jag hitta mönster såsom att chart object ligger under charts object, worksheet ligger Sid 3 (9)

7 under worksheets osv. Det gjorde att jag sakta men säkert började förstå uppbyggnaden av Excel. 4.4 Kravspecifikation Av Scania fick jag en tydlig kravspecifikation med alla funktioner de ville ha. Uppdrag 1: Värde (givarfaktor i det här fallet, ska gå att ändra lätt) Datum Fysikalisk storhet Allt skulle hamna på en graf där som var lätt att läsa av. Uppdrag 2: Dynamisk graf Skalan på axlar ska gå att ändra 8 kurvor samt referens ska visas grafiskt Gränser med övre och undre toleransnivå 4.5 Programmering/kodskrivning För att minska risken att behöva börja om när jag stötte problem så började jag med att tänka igenom hur jag ville lägga upp arbetet och gå tillväga med arbetet. Först så ska värdena som ingår i grafen vara i någon form av tabell så att det är lätt att läsa av och föra in till grafen. Det gjorde jag med hjälp av kommandot Range.FormulaR1C1 som skriver in värdet/texten i den valda cellen. För att minska mängden kod skapade jag en Whileloop. När tabellen var klar skapade jag en graf med hjälp av Charts.Add() funktionen. Ett problem var att grafen som skapades var ett stapeldiagram vilket inte är alltför praktiskt när syftet är att visa förändringar över tid. Jag kom runt problemet genom att byta standarddiagram till punktdiagram (Scatter). Nästa steg var att namnsätta och gradera axlarna. Det gjorde jag genom att skapa Axis-objekt, en för vardera axel. För att namnsätta axlarna behövde jag skapa två ytterligare objekt, en AxisTitle objekt och även Characters objekt (ligger under AxisTitle). Graderingen sker med hjälp av funktionerna Axis.MaximumScale och Axis.MinimumScale för att ändra max och min värden på skalan och Major/MinorUnit för att ändra skalan. Genom att skapa Series objekts lyckades jag namnsätta alla serier/linjer så att det tydligt går att se vilken linje som är vilken. Då använde jag mig av Series.Name propertyn. Ett stort problem jag stötte på var att jag inte kunde uppdatera min graf. Problemet grundar sig i att jag inte lyckades få funktionen Chart.SetSourceData() att fungera. Jag försökte ta mig Sid 4 (9)

8 runt problemet genom att använda mig utav en Shape Objekt men då fungerade det inte att ändra skalan på axeln då Axes inte finns under Shape. Efter många försök bestämde jag mig för att ta kontakt med FLUKE genom att lägga upp en tråd på deras Community och se om någon annan råkat ut för samma problem som jag. I väntan på svar lyckades jag med en lösning där jag tar bort grafen för att sedan skapa en ny. Lösningen är långt ifrån optimal men programmet fungerar. Till en början var målet bara att få koden att fungera men när jag väl fått den att fungera började jag dela upp koden i olika delar. Det gör att jag skapade subrutiner eller funktioner som fyller en funktion var. Fördelen med det är att subrutin kan användas till andra procedurer, t.ex. om jag vill skapa ett excelark men inte vill skapa en graf så kan jag anropa skapa excelark subrutinen. Hela processen blir då mer modulariserad och spar tid på sikt. Som en finslipning lade jag till kommentarer i koden för att göra det enklare att förstå för andra programmerare eller användare av programmet. Bara för att jag förstår hur det fungerar så betyder det inte att någon annan gör det. Det gör det också mycket enklare att hitta eventuella fel och gör det även enklare att gå in och ändra och lägga till nya funktioner. 5. Implementering För att kunna börja implementera en kod till en annan krävs det att man har förståelse för båda koderna. Eftersom jag inte varit med skrivit koden till temperaturgivarna kändes det givet att jag skulle börja med att försöka förstå den koden och dess uppbyggnad. Temperaturproceduren är uppbyggd av många olika subprocedurer och är väldigt adaptiv för att den ska fungera för olika typer av temperaturgivare. Det gör att om det blir fel så är det mycket lättare att lokalisera felet och lösa det. Jag började med att leta reda på var någonstans i temperaturproceduren man fick fram värdena från temperaturgivarna. När jag väl lyckats förstå koden och var i koden min kod skulle implementeras var det dags att anpassa min procedur till temperaturproceduren. Med tanke på att jag tidigare modulariserat min kod var det mycket enkelt att sätta ihop den nu. Jag valde de delar som behövdes och anropade dom via en CALL funktion som finns i MET/CAL. Jag skapade också en subrutin som bara hanterar variabler och sätter startvärden. Fördelen med det är att alla variabler samlas på samma ställe vilket gör att det är väldigt enkelt att ändra värden såsom toleransgränser eller axelskala. En viktig sak som jag märkte vid implementering var hur viktigt och hur svårt det var att hålla koll på i vilken ordning saker och ting skapas och sker när man arbetar med en procedur med många subrutiner. När jag läste igenom temperaturproceduren hittade jag en variabel för antalet inkopplade givare. Problemet var att den variabeln skapades efter punkten där min subprocedur skulle anropas. Det gjorde att min procedur försökte använda sig av en variabel Sid 5 (9)

9 som ännu inte skapats och gav då ett felmeddelande. Genom att ändra var variabeln skapades löste jag enkelt problemet. För mig var det också viktigt att mitt program inte störde användaren på något sätt. Jag kontrollerade detta när proceduren testkördes och testade att det gick att flytta eller ändra storlek på Excelfönstret utan att det påverkade programmet. När programmet väl fungerade som det var tänkt att det skulle göra finslipade jag det genom att byta namn på subrutinerna till engelska namn (Scania använder engelska namn på procedurer som standard) och skriva tydliga kommentarer för att förklara koden. 6. Diskussion och slutsatser För att sammanfatta så är jag väldigt nöjd med det här projektet, det har verkligen fått mig att förstå innebörden och fördelarna med att arbeta med hjälp av moduler. Jag har också lärt mig väldigt mycket om programmering och hur det kan tillämpas i verkligheten. I början tyckte jag det kändes väldigt dumt att göra arbetet i ett lågnivåspråk men nu på efterhand ser jag en hel del fördelar jämfört med om jag gjort det i ett högnivåspråk. Några är att man kan ha en mycket större kontroll på vad som händer, i ett högnivåspråk sker mycket automatiskt som programmeraren inte kan styra. Eller att programkoden tar mycket mindre plats då endast det som är nödvändigt är med. Sedan så finns det självklart många fördelar med ett högnivåspråk också men i inlärningssyfte tror jag det är bra att i alla fall lära sig lite om ett lågnivåspråk då man lär sig programmering från grunden. T.ex. så använder man sig inte av lika många inbyggda funktioner som man inte förstår någonting av. 6.1 Slutresultat Jag har ampassat mitt arbete efter Scanias behov vilket gör att jag inte helt har följt uppdragen jag definierat tidigare utan prioriterat det som Scania tycker är viktigast. Eftersom uppdrag 1 var mycket enklare än uppdrag 2 har jag inte behövt spendera lika stor tid på den som på uppdrag 2. I ett tidigt skede arbetade jag med uppdrag 1 mest som en övningsuppgift (Scania ansåg inte den lika viktig att implementera som uppdrag 2) men arbetade inte vidare och finslipade inte det. Jag är väldigt nöjd med hur slutresultatet blev och anser att det uppfyller allt som finns med på kravspecifikationen. Resultatet förbättrade också det visuella vilket också var huvudmålet med uppdraget. Sid 6 (9)

10 Resultatet av uppdrag 1 Grafen visar förändringen i givarfaktor under en viss tidsintervall 6,8 6,79 6,78 6,77 6,76 6,75 6,74 Givarfaktor Givarfaktor Resultatet av uppdrag 2 Kanalernas värde sparas i en tabell. Kolumn B är tiden i sekunder. Kolumn C är referensens värde. Kolumn D är övre toleransgräns. Kolumn E är undre toleransgräns. Kolumn F-J är kanalernas värde. F är kanal 1 G är kanal 2 osv. Sid 7 (9)

11 Utifrån tabellen skapas en graf. Figuren till höger var allt som visades förut vid kalibrering. 6.2 Felsökning Problemet jag nämnde tidigare med Chart.SetSourceData() löste jag inte. Jag fick några svar från personer på FLUKE Community men de tog bara upp liknande exempel som inte kunde tillämpas till mitt fall. Med tanke på att kommunikationen till Excel är så pass nytt samt att antalet användare till METCAL är så liten insåg jag att det fanns en möjlighet att det inte går att lösa pga. begränsat språk eller buggar. Det gjorde att jag valde att inte spendera för mycket tid (då jag redan spenderat en hel del tid) på att försöka lösa ett problem som kanske inte ens går att lösa i skrivande stund. Därför har jag använt mig av min tidigare temporära lösningen. Anledningen till att jag ville använda mig av Chart.SetSourceData() var att då slipper blinkande när grafen tas bort och skapas. Det ska dock tilläggas att grafen är tänkt att uppdateras ungefär var 30:e sekund, det innebär att blinkningen som skapas inte stör användaren. 6.3 Svar på frågeställningar Skapa en graf utav mätvärden från MET/TRACK genom att använda sig av COM objekt till Excel. Grafen ska vara ett hjälpmedel för användaren och det är viktigt att den inte stör användaren (människa maskin kommunikation). Skapa en dynamisk graf som förändrar sig över tiden. Skalan för axlarna ska gå att ändra efter behov och linjer för övre och undre specifikationsgräns ska kunna ritas in i Sid 8 (9)

12 grafen. Det ska vara lätt att ta in värden från MET/TRACK och ska vara generell så att proceduren kan användas i flera olika applikationer. Med tanke på att min kod fungerar och innehåller delarna som finns med i kravspecifikationen och även ska implementeras till Scanias kalibrering utav temperaturgivare anser jag att klarat av frågeställningarna och resultatet på ett trovärdigt sätt. Proceduren är också uppdelad i subrutiner vilket även uppfyller kravet att den ska vara generell. Källhänvisning 1. Microsoft Corporation. [Online] [Cited: 9 April 2014.] 2. FLUKE. Fluke community. [Online] [Cited: 15 April 2014.] https://community.flukecal.com/group/metcal-procedures. 3.. MET/CAL 5500/CAL Reference Manual. Rev.1, 11/04. : FLUKE, PN MET/CAL Reference Manual Finns ej i publikt, endast som hjälpfil i MET/CAL. Sid 9 (9)

13 BILAGA 1. Sid 1 (3) Bilagor Bilaga 1: Programmeringskod Markeringen # visar att det är en kommentar, alltså påverkar inte raden visar att det är en global variabel. Denna kod öppnar excel, skapar en workbook och skapar en worksheet objekt. Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: sub open excel DATE: :11:18 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 23 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # Skapar ett excel dokument, gör det synligt och tar bort ev felmeddelanden LIB = "Excel.Application"; = True; = False; # Skapar en workbook LIB # Skapar ett worksheet objekt LIB LIB Följande kod anropar den tidigare subrutinen samt sätter värden till grafen och några uppräkningsvariabler Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: sub channel chartvariables DATE: :02:38 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 27 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # Uppräkningsvariabler

14 BILAGA 1. Sid 2 (3) CALL sub open excel = = = = 2 # Värden för chart # X-Skala = = = = -0.5 Här är en while-loop som anropar subrutinen sub chart read object som i sin tur läser av kanalerna och sparar värdena i en array. While-loopen går endast igång när det minst gått 30 sekunder från senaste mätning eller rutinstart MATH mytime = UTIME() = Meas = IF UTIME() > mytime CALL sub chart read object ; ENDW CALL Chart temp MATH mytime = UTIME() ENDIF Huvudrutinen som anropar subrutinerna. Subrutinerna anropas endast ifall kanal 1 har ett värde. Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: Chart temp DATE: :36:43 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 23 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # M[100]-M[107] = Värden på kanaler = Antal givare IF M[100]!= CALL sub delete chart CALL sub channel values CALL sub create chart CALL sub axes CALL sub set channelname

15 BILAGA 1. Sid 3 (3) CALL sub axisscale ENDIF Här skapar jag axelobjekt för x och y axel och namnger dom. Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: sub axes DATE: :12:59 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 28 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # Skapar ett objekt av x-axeln och namnsättter den LIB LIB 1); = 3; = True; LIB COM title LIB COM title2 = title1.characters; LIB title2.text = "Tid (s)"; # Skapar ett objekt av y-axeln och namnsätter den LIB 1); = True; LIB COM title1y LIB COM title2y = title1y.characters; LIB title2y.text = "Temperatur ( C)"; Ändrar skalan och ampassar skalan beroende på hur många gånger koden körts, endast X skalan. Scania CV AB MET/CAL Procedure INSTRUMENT: sub axisscale DATE: :17:00 AUTHOR: Robin Björk REVISION: ADJUSTMENT THRESHOLD: 70% NUMBER OF TESTS: 1 NUMBER OF LINES: 17 STEP FSC RANGE NOMINAL TOLERANCE MOD1 MOD2 3 4 CON # Ändrar x-skalan # Ändrar skalan över tid

16 BILAGA 2. Sid 1 (1) Bilaga 2: Excels uppbyggnad Excel Charts Workbook Worksheets Chart Worksheet Shapes Range Shape Axes SeriesCollection Axis Krävs för att det ska fungera Parent/Child relation read/write Series AxisTitle Characters

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 3, kl 14 16, 25 mars 2015

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 3, kl 14 16, 25 mars 2015 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 3, kl 14 16, 25 mars 2015 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt. Använd

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28 Programmering I Tobias Wrigstad tobias@dsv.su.se Vad är programmering? Lågnivåspråk och högnivåspråk Kompilering och interpretering Variabler Notation för flödesschema (flow chart) Kontrollstrukturer (conditionals,

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Microsoft Excel. Avancerade funktioner

Microsoft Excel. Avancerade funktioner Microsoft Excel Avancerade funktioner Avancerade funktioner OM() Returnerar ett värde om ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde om det beräknas till FALSKT. =OM(A6>A5;C9;OM(A6>A4;C10;OM(A6>A3;C11;

Läs mer

Slutrapport Get it going contracts

Slutrapport Get it going contracts Slutrapport Get it going contracts Författare: Anthony Dry Datum: 2011-06-02 Program: Utvecklare av digitala tjänster Kurs: Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7.5p Linnéuniversitetet (Kalmar) Abstrakt

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

Platser för att skriva och testa kod online. Workshop om programmering i matematikkurser, version 0.7 senast sparat

Platser för att skriva och testa kod online. Workshop om programmering i matematikkurser, version 0.7 senast sparat Cheat sheets Nedan finns referensblad för fyra olika programmeringsspråk, som kan bli aktuella att använda i matematikundervisning. MATLAB är en välkänd programvara för att göra matematiska beräkningar,

Läs mer

Visualisering av data energitrender

Visualisering av data energitrender Visualisering av data energitrender Innehåll: Dynamiska diagram - ett relativt nytt sätt att åskådliggöra tidsberoende datamaterial Presentation av det interaktiva visualiseringsverktyget Gapminder Några

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Genom praktiska övningar, hands-on, kommer du att lära dig optimala metoder för att systematiskt samla in information som krävs för att rutinmässigt och konsekvent

Läs mer

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0)

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) MÄLARDALENS HÖGSKOLA Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) Med Visual C++ 7.0 COM-komponent EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling oktober 2003 Om denna sammanfattning Denna sammanfattning innehåller

Läs mer

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL Denna tutorial är en fortsättning på den tutorial där vi skapade klassen Car och sedan objekt av denna klass. Vi skall nu lära oss att lagra dessa objekt i en samling och även

Läs mer

[SLUTRAPPORT: DRAWPIXLZ (ANDROID-APP)] Slutrapport. Författare: Zlatko Ladan. Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P

[SLUTRAPPORT: DRAWPIXLZ (ANDROID-APP)] Slutrapport. Författare: Zlatko Ladan. Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P Slutrapport Författare: Zlatko Ladan Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P Kurs: Individuellt Mjukvaruprojekt Z l a t k o L a d a n Sida 1 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt som jag

Läs mer

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC lektion 1 PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC VB är ett applikationsutvecklingsverktyg med programmeringsspråket är basic, gränssnittet är grafiskt och man arbetar hela tiden

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KISTA. Lego Linefollower. Få en robot att följa linjen på golvet!

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KISTA. Lego Linefollower. Få en robot att följa linjen på golvet! KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KISTA Lego Linefollower Få en robot att följa linjen på golvet! Felix Ringberg 2012-08-09 felixri@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning I den här laborationen

Läs mer

Utveckling av ett 2d spel i Java. Examensarbete av: Rickard Borg, EDTD13 Examensår: 2016 Opponent: Jesper Larsson Handledare: Jimmy Jansson

Utveckling av ett 2d spel i Java. Examensarbete av: Rickard Borg, EDTD13 Examensår: 2016 Opponent: Jesper Larsson Handledare: Jimmy Jansson Utveckling av ett 2d spel i Java Examensarbete av: Rickard Borg, EDTD13 Examensår: 2016 Opponent: Jesper Larsson Handledare: Jimmy Jansson 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Definition

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Statistikens grunder 1 och 2, GN, 15 hp, deltid, kvällskurs

Statistikens grunder 1 och 2, GN, 15 hp, deltid, kvällskurs Statistikens grunder och 2, GN, hp, deltid, kvällskurs TE/RC Datorövning 3 Syfte:. Lära sig göra betingade frekvenstabeller 2. Lära sig beskriva en variabel numeriskt med proc univariate 3. Lära sig rita

Läs mer

Pulsmätare med varningsindikatorer

Pulsmätare med varningsindikatorer Pulsmätare med varningsindikatorer Elektro- och informationsteknik Projektrapport, EITF11 Digitala Projekt Charlie Hedhav Sofia Johansson Louise Olsson 2016-05-17 Abstract During the course Digitala Projekt

Läs mer

Mjukvaruprojekt Onlinebooks

Mjukvaruprojekt Onlinebooks Mjukvaruprojekt Onlinebooks Jakob Månsson 6/7-2010 Jm22gn@student.lnu.se Abstrakt Denna rapport handlar om hur jag gick tillväga när jag gjorde mitt projekt. Vilka problem som man har stött på under vägen

Läs mer

Introduk+on +ll programmering i JavaScript

Introduk+on +ll programmering i JavaScript Föreläsning i webbdesign Introduk+on +ll programmering i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Språk Naturliga språk Mänsklig kommunika+on T.ex. Svenska, engelska,

Läs mer

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT I denna tutorial lär vi oss att använda klasser och objekt samt hur vi bygger en enkel applikation kring dessa. I tutorialen kommer det finnas en mängd kod som du antingen kan

Läs mer

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC 1. Att skapa en ny variabel Inmatning av data sker i det spread sheet som kallas Data View (flik längst

Läs mer

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp Institutionen för elektroteknik Några programmeringstekniska grundbegrepp 1999-02-16 Inledning Inom datorprogrammering förekommer ett antal grundbegrepp som är i stort sett likadana oberoende om vi talar

Läs mer

ToDo ios-applikation. Mikael Östman. Mikael Östman - mo22ez Linnéuniversitetet

ToDo ios-applikation. Mikael Östman. Mikael Östman - mo22ez Linnéuniversitetet ToDo ios-applikation Mikael Östman 201205 Mikael Östman - mo22ez Linnéuniversitetet mo222ez@student.lnu.se Abstrakt Detta är en slutrapport för det projekt jag bedrivit inom ramen för kursen Individuellt

Läs mer

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola,

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, Snake Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, 2015-05-18 Oskar Petersen, I-12 Handledare: Bertil Lindvall Abstract Denna rapport beskriver ett projekt där ett klassiskt

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Kravspecifikation för hårdvaruprojekt i kursen Datorsystemteknik, HT2005. Temperaturvakt med loggningsfunktion

Kravspecifikation för hårdvaruprojekt i kursen Datorsystemteknik, HT2005. Temperaturvakt med loggningsfunktion Kravspecifikation för hårdvaruprojekt i kursen Datorsystemteknik, HT2005 Temperaturvakt med loggningsfunktion Bakgrund Den här applikationen skall tas fram i syfte att träna studenter på Datorsystemteknikkursen

Läs mer

Laborationsrapport för laboration 2 i ESS010 Elektronik. Olle Ollesson 29 september 2012 Handledare: Sven Svensson

Laborationsrapport för laboration 2 i ESS010 Elektronik. Olle Ollesson   29 september 2012 Handledare: Sven Svensson Laborationsrapport för laboration 2 i ESS010 Elektronik Olle Ollesson E-mail: olle.ollesson@dmail.com 29 september 2012 Handledare: Sven Svensson 1 Innehållsförteckning Sida Laborationens syfte 3 Utrustning

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys

Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Excel och Minitab för att 1. få en visuell uppfattning om vad ett regressionssamband

Läs mer

Static vs Dynamic binding Polymorfism. Objekt-orienterad programmering och design Alex Gerdes, 2016

Static vs Dynamic binding Polymorfism. Objekt-orienterad programmering och design Alex Gerdes, 2016 Static vs Dynamic binding Polymorfism Objekt-orienterad programmering och design Alex Gerdes, 2016 Diagnostiskt prov Shape + overlaps(shape): int return 1; Shape shape = new Shape(); Polygon tripoly =

Läs mer

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning]

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] Kevin Lane 28/8-12 klane@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 1 Sammanfattning I denna laboration så fick vi programmera och felsöka en LEGO-robot.

Läs mer

2. Lära sig beskriva en variabel numeriskt med "proc univariate" 4. Lära sig rita diagram med avseende på en annan variabel

2. Lära sig beskriva en variabel numeriskt med proc univariate 4. Lära sig rita diagram med avseende på en annan variabel Datorövning 1 Statistikens Grunder 2 Syfte 1. Lära sig göra betingade frekvenstabeller 2. Lära sig beskriva en variabel numeriskt med "proc univariate" 3. Lära sig rita histogram 4. Lära sig rita diagram

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Felsökande av en Lego Mindstorm robot

Felsökande av en Lego Mindstorm robot KTH Felsökande av en Lego Mindstorm robot Med hjälp av NXC Hampus Liljedahl 3/9-12 hliljed@kth.se Introduction to Computer Studies II1310 Sammanfattning Jag har gjort en labb där jag felsökte en färdigskriven

Läs mer

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 AID-nummer: Datum: 2014-12-18 Kurskod: 725G61 Provkod: LAB1 Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 Skrivningstid: 2014-12-18 klockan 8.00-10.00. Hjälpmedel: Inga. För varje fråga

Läs mer

Innehåll. Excel för avancerade användare

Innehåll. Excel för avancerade användare Innehåll 1. Grunderna i Excel... 1 Celler... 1 Inmatning... 1 Redigering... 2 Rader och kolumner... 2 Höjd, bredd och autopassa... 2 Infoga rader och kolumner... 3 Kopiera och klistra in... 4 Kopiera...

Läs mer

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Abstract class En abstract class är en class som inte kan skapa några objekt. Syfte:

Läs mer

OMRON. PLC till PLC kommunikation (CP1L-E) Ethernet. 22 april 2014 OMRON Corporation

OMRON. PLC till PLC kommunikation (CP1L-E) Ethernet. 22 april 2014 OMRON Corporation Ethernet 22 april 2014 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare OMRON Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för Omrons produkter. Använd den som en hjälp

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Ett spel skapat av Albin Wahlstrand

Ett spel skapat av Albin Wahlstrand Viking vs. Demons Ett spel skapat av Albin Wahlstrand 2012-06-03 1 Abstrakt Denna rapport kommer att handla om mina positiva och negativa erfarenheter inom projektet jag jobbat på de senaste 10 veckorna.

Läs mer

Digitala Projekt(EITF40) - Larm

Digitala Projekt(EITF40) - Larm Digitala Projekt(EITF40) - Larm Handledare: Bertil Lindvall Erik Oredsson, I-09 Sara Sellin, I-09 2012-05-08 1. SAMMANFATTNING I denna rapport presenteras vårt projekt att bygga ett huslarm från grunden

Läs mer

Metoder (funktioner) Murach s: kap Winstrand Development

Metoder (funktioner) Murach s: kap Winstrand Development (funktioner) Murach s: kap 6 2013-01-23 1 Winstrand Development Metoder I C# kan vi dela in koden i block en kodsekvens ska köras likadant på flera ställen i applikationen. Detta block kallas för en metod

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI NG STRESS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA - 2013-05-22 Projektmedlemmar: Emil Apelgren adi10eap@student.lu.se Fredrik Helander gda10fhe@student.lu.se Jonathan Klingberg

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Robotprogrammering felsökning & analys.

Robotprogrammering felsökning & analys. KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Robotprogrammering felsökning & analys. Användning utav BricX Command Center Haval Amir Rabiee 2013-09-03 E-post havalsr@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013 Tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering (vilande kurs), 29 oktober 2013, 9-13 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av tre sektioner.

Läs mer

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock PLC2A:1 Variabler och datatyper Allmänt om funktioner och funktionsblock Programmering av funktioner Programmering av funktionsblock PLC2A:2 Variabler i GX IEC Developer Global and Local Variables Variables

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

Laboration: Grunderna i MATLAB

Laboration: Grunderna i MATLAB Laboration: Grunderna i MATLAB 25 augusti 2005 Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program för vetenskapliga beräkningar. Som användare ger du enkla kommandon och MATLAB levererar

Läs mer

Hur man kompilerar och kör IT++-program med MinGW. 1 Sammanfattning. 2 Om dokumentet. 3 Om min konfiguration

Hur man kompilerar och kör IT++-program med MinGW. 1 Sammanfattning. 2 Om dokumentet. 3 Om min konfiguration 1 (12) Hur man kompilerar och kör IT++-program med MinGW 1 Sammanfattning Detta dokument visar hur man lätt (med några få extra raders kod) kan få IT++ att bli kompatibelt med kompilatorn MinGW. Med den

Läs mer

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide 3.0 och framåt Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide Ett Windowsbaserat rapporterings och analysverktyg. Enterprise

Läs mer

Robotar i NXc. En laboration med Mindstormrobotar. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Robotar i NXc. En laboration med Mindstormrobotar. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Robotar i NXc En laboration med Mindstormrobotar Anton Gyllenhammar 7/30/12 antongy@kth.se II1310 Introduktionskurs i datateknik Sammanfattning Denna rapport beskriver NXc-

Läs mer

Dagbok Mikael Lyck 810717-0071

Dagbok Mikael Lyck 810717-0071 Dagbok Mikael Lyck 810717-0071 2/6 Slutredovisning, redovisningen gick bra vi hade ju redan byggt ihop spelet så vi var inte särskilt oroliga. Allt som allt är jag väldigt nöjd med slutprodukten. 11/5

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Labbrapport - LEGO NXT Robot

Labbrapport - LEGO NXT Robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Labbrapport - LEGO NXT Robot Programmering och felsökning Stefan Sarkis 2014-09-02 ssarkis@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II1310) Sammanfattning Denna rapport handlar

Läs mer

Universe Engine Rapport

Universe Engine Rapport 1 Universe Engine Rapport Alexander Mennborg 2017-05-08 2 Inledning I denna rapport diskuteras utvecklingsprocessen till projektet Universe Engine. Denna diskussion omfattar hela utveckling från starten

Läs mer

Joakim Jonsson jj222kc. Minesweeper. Individuellt Mjukvaruprojekt Joakim Jonsson

Joakim Jonsson jj222kc. Minesweeper. Individuellt Mjukvaruprojekt Joakim Jonsson Minesweeper Individuellt Mjukvaruprojekt Joakim Jonsson 08 06 2013 Abstrakt Nedan följer en slutrapport för projektet inom kursen Individuellt Mjukvaru utvecklingsprojekt. Jag har under dessa 10 veckor

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Matematisk statistik allmän kurs, MASA01:B, HT-14 Laborationer

Matematisk statistik allmän kurs, MASA01:B, HT-14 Laborationer Lunds universitet Matematikcentrum Matematisk statistik Matematisk statistik allmän kurs, MASA01:B, HT-14 Laborationer Information om laborationerna I andra halvan av MASA01 kursen ingår två laborationer.

Läs mer

TENTAMEN TDDB53. Programmering i Ada för MI (provkod TEN2) den 7 april 2010 kl Institutionen för datavetenskap, IDA Olle Willén mars 2010

TENTAMEN TDDB53. Programmering i Ada för MI (provkod TEN2) den 7 april 2010 kl Institutionen för datavetenskap, IDA Olle Willén mars 2010 Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap, IDA Olle Willén mars 2010 Tentamen TDDB53 TENTAMEN TDDB53 (provkod TEN2) den 7 april 2010 kl 8 12 Jour: Emil Nielsen, tel 070 499 89 88 Hjälpmedel:

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Välkommen till. Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion. eller DOA

Välkommen till. Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion. eller DOA Välkommen till Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion eller DOA Jag: Christer Labbassar: Caroline: Johan: Agenda, före lunch Inledning om DOA-kursen Backspegel Mål Syfte Examination Om lärande

Läs mer

Regression med Genetiska Algoritmer

Regression med Genetiska Algoritmer Regression med Genetiska Algoritmer Projektarbete, Artificiell intelligens, 729G43 Jimmy Eriksson, jimer336 770529-5991 2014 Inledning Hur många kramar finns det i världen givet? Att kunna estimera givet

Läs mer

KOMPLETTERANDE HEMTENTAMEN TDDB53

KOMPLETTERANDE HEMTENTAMEN TDDB53 Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap, IDA Olle Willén februari 2009 Tentamen TDDB53 KOMPLETTERANDE HEMTENTAMEN TDDB53 Programmering i Ada för MI (MI-ADA) i februari 2009 Tentan lämnas

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

Idiotens guide till. Håkan Lyckeborgs SPSS-föreläsning 4/12 2008. Av: Markus Ederwall, 21488

Idiotens guide till. Håkan Lyckeborgs SPSS-föreläsning 4/12 2008. Av: Markus Ederwall, 21488 Idiotens guide till Håkan Lyckeborgs SPSS-föreläsning 4/12 2008 Av: Markus Ederwall, 21488 1. Starta SPSS! 2. Hitta din datamängd på Kurs 601\downloads\datamängd A på studentwebben 3. När du hittat datamängden

Läs mer

Grundläggande programmering, STS 1, VT Sven Sandberg. Föreläsning 20

Grundläggande programmering, STS 1, VT Sven Sandberg. Föreläsning 20 Grundläggande programmering, STS 1, VT 2007. Sven Sandberg Föreläsning 20 Förra gången: GUI: Sammanfattning Fler exempel: KryssEnkat och FotoAlbum Fönster med variabelt antal objekt Idag: Ett stort exempel:

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Pekare och Listor Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 31 oktober 2014 Översikt 2/41 Internminne Pekare Dynamiska datastrukturer (Enkellänkade) listor Arbeta

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016 Command line argumenter Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 /* Cla. java * Programmet illustrerar

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Felhantering Eclipse Felsökning Command line argumenter

Läs mer

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN PROGRAMMERING I NXC Namn: Michel Bitar 2012-08- 25 E- post: mbitar@kth.se Introduktionskurs i datateknik, II1310 Sammanfattning Intressant och lärorik laboration om att programmera

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Anteckningar 1: Grundläggande saker

Anteckningar 1: Grundläggande saker UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv11/pst1/ Programmering för språkteknologer I Anteckningar 1: Grundläggande saker 1 Programmering

Läs mer

Databashantering och Beslutsstöd

Databashantering och Beslutsstöd Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Affärssystemprogrammet Databashantering och beslutsstöd, 7,5 hp Examinator Jesper Hakeröd 2011-02-25 Databashantering och Beslutsstöd Namn Innehållsförteckning

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Efter att ha gjort ett urval av patienter i förlossningsliggaren kan du göra en rapport som visar de uppgifter du är intresserad av.

Efter att ha gjort ett urval av patienter i förlossningsliggaren kan du göra en rapport som visar de uppgifter du är intresserad av. Efter att ha gjort ett urval av patienter i förlossningsliggaren kan du göra en rapport som visar de uppgifter du är intresserad av. Klicka på knappen Rapport i förlossningsliggaren. Här skapar du dina

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer