LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORGS LÄN, ÅRSREDOVISNING Länsstyrelsen Gävleborg Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORGS LÄN, ÅRSREDOVISNING 2013. Länsstyrelsen Gävleborg Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2

3 Länsstyrelsen Gävleborg Årsredovisning 2013

4

5 Innehåll Landshövdingen har ordet 3 Organisation 3 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 12 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 14 Regional tillväxt 17 Infrastrukturplanering 25 Hållbar samhällsplanering och boende 28 Energi och klimat 34 Kulturmiljö 43 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 49 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 53 Lantbruk och landsbygd 75 Rennäring m.m. 86 Fiske 87 Folkhälsa 91 Jämställdhet 99 Integration m.m. 105 Organisationsstyrning 117 Personaluppgifter 118 Året i siffror 120 Finansiell redovisning 135 Resultaträkning 135 Balansräkning 136 Anslagsredovisning 138 Noter till resultaträkningen 142 Noter till balansräkningen 146 2

6 LANDSHÖVDINGEN HAR ORDET Länsstyrelsens verksamhet är lika varierande som årstiderna, där alla årstider har sin tjusning och sin betydelse för helheten i ett hållbart kretslopp motsvarar den beskrivningen och ett antal nerslag i verksamheten får ge en glimt av ett intensivt verksamhetsår. Med anledning av HM Konungens 40-årsjubileum som statschef i Sverige, besökte kungaparet Gävleborgs län i slutet av augusti. Under en vacker sensommardag besöktes världsarvsgården Erik Anders i Söderhamn, Växbo kvarn i Bollnäs, Wij trädgårdar i Ockelbo samt aktivitetscentret Rapatac och Boulognerskogen i Gävle. Under dagen träffade kungaparet företrädare för samtliga kommuner, samt en rad representanter för företag, myndigheter och föreningar i länet. I maj invigdes ett nytt världsarv Hälsingegårdarna. Ett samlingsbegrepp som omfamnar gårdar från kust till inland, 36 socknar och fyra århundraden. Själva världsarvet omfattar sammanlagt sju gårdar i fyra olika kommuner i Hälsingland. Varje gård fick sin egen invigning under dagen, för att ge besökarna möjlighet att hinna besöka fler gårdar och ta del av festligheterna. För de bofasta är de bekanta syner som bär på berättelser om släktens livsöden. För de många besökande något helt nytt och förundrande. För oss alla en källa att hämta kunskap och inspiration från och en ny möjlighet att locka besökare från hela världen till Sverige och Hälsingland. Gävleborg är ett län präglat av basindustri sedan generationer. Detta innebär framstående forskning, utveckling och internationellt spetskunnande, men även pågående strukturrationaliseringar och sviter efter en konjunktursvacka som inte ännu vänt till en mer gynnsam konjunktur. Norra länsdelen drabbades hårt av nedläggningar och neddragning inom tillverkningsindustrin. Ett intensivt arbete under året tillsammans med många andra aktörer har i viss mån kunnat lindra effekterna av de första beskeden med övertagande av verksamhet av nya ägare. 3

7 Men faktum kvarstår att ett antal arbetstillfällen försvinner och arbetslösheten späds på från ett redan utsatt läge. Arbetsmarknadsministern besökte också länet under våren och besökte bland annat stålindustrin, som även den har ett högt förändringstryck liksom pappersindustrin i länet. Ytterligare insatser kommer att krävas, bland annat vad gäller utbildning, kompetensförsörjning och infrastruktur för att vidga arbetsmarknaden och ge företagen och offentlig sektor möjlighet att rekrytera kunniga medarbetare. Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven överlämnades under året till regeringen. I rapporten föreslås ändrad vattenreglering, ökad hävd och kompletterande biologisk bekämpning vid behov för att komma till rätta med myggproblematiken kring nedre Dalälven. Publikationen och slutsatserna som dras har föregåtts av ett intensivt arbete med forskningsinslag tillsammans med många aktörer i området och i kontakt med nationella myndigheter. Arbetet ger en kunskapsbas att arbeta vidare utifrån för att uppnå en bra livsmiljö för de människor som bor i våra södra länsdelar. Hamra nationalpark i norra Hälsingland vann i slutet av året Sienapriset för bästa utomhusmiljö på Arkitekturgalan. GIS är ett spetsområde i Gävleborg, där även Lantmäteriet har sin hemvist. Future Position X har under 2013 tilldelats finansiering från Vinnova under en tioårsperiod för ett utvecklingsarbete med rubriken Geo Life Region. Förhoppningen är att det ur ett spetskunnande ska utvecklas en ny näring med tjänste- och produktutveckling som i förlängningen leder till nya arbetstillfällen och forskning i länet. Länsstyrelsens hela verksamhet och det gedigna arbete som medarbetarna gör inom samtliga våra ansvarsområden speglas närmare i denna årsredovisning. Så har ytterligare ett verksamhetsår passerat med växlande årstider i en växlande, spännande och kompetent verksamhet. Barbro Holmberg, landshövding 4

8 ORGANISATION Under 2013 omfattade Länsstyrelsens organisation tre avdelningar och tio enheter, samt en rättsenhet och en stabsfunktion för stöd till länsledningen. Från 2013 infördes en ny avdelning för verksamhetsstöd. Därutöver finns ett insynsråd och en viltförvaltningsdelegation. Nedanstående organisationsplan gällde för Länsstyrelsen under Länsstyrelsens ledningsgrupp har, förutom landshövdingen och länsrådet, bestått av de tre avdelningscheferna och chefsjuristen. Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att landshövdingen svarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för styrelse. Insynsrådet Länsstyrelsens insynsråd har, förutom landshövdingen, bestått av följande åtta ledamöter. - Hanna Bruce, VD, Växbo Lin AB, Växbo - Maj-Britt Johansson, rektor, Högskolan i Gävle - Margareta B Kjellin, riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet, Hudiksvall - Bengt Kjellson, generaldirektör, Lantmäteriet, Gävle - Gabriella Persson-Turdell, områdeschef på Arbetsförmedlingen, Gävle - Raimo Pärssinen, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, Gävle - Hans Wahlbom, ordförande för Unionens regionstyrelse, Gävle - Lotta Zetterlund, ombudsman för LRF, Storvik 5

9 Länsstyrelsens insynsråd träffades fyra gånger under 2013, tre gånger för sammanträden och en gång för en studieresa till Ovanåker i Voxnadalen. Vid de tre sammanträdena behandlades bland annat den regionala landskapsstrategin för nedre Dalälven, det nya landsbygdsprogrammet, integrationsprojektet Öppna dörrar, bevarande av Gysingebroarna, Havsplanering, samt skötsel av naturreservat och eftersläckning av skogsbränder. Bland de interna frågorna behandlades Mats Sjöstrands utredning om statens regionala organisation, Länsstyrelsens värdegrundsarbete samt årsredovisningen och det ekonomiska utfallet för Vid studieresan till Ovanåker besöktes Våsbo fäbodar i Edsbyn, samt världsarvsgårdarna Jonlars och Pallars i Alfta. 6

10 RESULTATREDOVISNING Resultatredovisningens ordningsföljd följer den av länsstyrelserna gemensamt beslutade verksamhets- och ärendestrukturen, (VÄS), som används för länsstyrelsernas ärende- och ekonomiredovisning. Varje verksamhetsområde inleds med likvärdiga prestationstabeller där utvecklingen av årsarbetskrafter, verksamhetskostnader, ärendehantering och bidragsutbetalningar presenteras samt i förekommande fall utfall av brukarundersökningar. Tabellerna följs av kommentarer till de redovisade värdena samt kommentarer till andra väsentliga prestationer inom sakområdet. Därefter följer återrapporteringen av de regleringsbrevsuppdrag som ska återrapporteras i årsredovisningen och som avser det aktuella verksamhetsområdet. Länsstyrelseinstruktionen (2007:825) 2 första stycke avseende nationella mål åter-rapporteras genom indikatorerna som är placerade under respektive verksamhetsområde. Övriga delar av 2 länsstyrelseinstruktionen återrapporteras under rubriken Länsstyrelseinstruktionen 2. Länsstyrelseinstruktionen (2007:825) ändrades till en ny lydelse per 15 december Fr.o.m. 15 december 2013 gäller en ny skrivning för 5 punkt 8 samt en helt ny 5a i Länsstyrelseinstruktionen (2007:825). 5 punkt 8 avser sakområde Energi och klimat och 5a avser sakområdet Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd. Eftersom myndigheten arbetat efter Länsstyrelseinstruktionen som gällde t.o.m. 14 december 2013 under nästan hela året är det den som myndigheten skriver om i årsredovisningen. Indikatorer Länsstyrelsen i Örebro län fick genom regleringsbreven för 2011 och 2012 i uppdrag att samordna arbetet med att utarbeta enhetliga indikatorer. Indikatorerna ska beskriva hur resultat förhåller sig till målet att nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Uppdraget redovisades till regeringskansliet i juni 2011 resp. juni Därefter tog regeringen beslut om att de föreslagna indikatorerna skulle användas första gången i årsredovisningen för Länsstyrelserna arbetade in ett avsnitt om indikatorer i den årsredovisningsmall som gemensamt tas fram av länsstyrelserna. Efter att årsredovisningarna för 2012 lämnats in till regeringskansliet har länsstyrelsen i Örebro gjort en uppföljning av erfarenheterna kring indikatorerna. Sammantaget är erfarenheterna relativt positiva. Det framkom synpunkter på några definitioner och benämningar varför vissa förändringar och justeringar har gjorts för Undantag från det ekonomiadministrativa regelverket I regleringsbrevet för 2013 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomiadministrativa regelverket: Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 första-tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktionen ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader. Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 jämfört med 3 kap. 1 tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas, vilket innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter, i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. 7

11 Länsstyrelseinstruktion 2 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelseinstruktionen 2, första stycket avseende nationella mål, återrapporteras genom indikatorerna som är placerade under respektive verksamhetsområde. Övriga delar under 2 länsstyrelseinstruktionen återrapporteras i nedanstående redovisning. Förutom de nationella målen har bland annat följande regionala programdokument beaktats. Nya möjligheter, regional utvecklingsstrategi för Gävleborg, Uppföljning av miljömålen i Gävleborgs län, Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län, Länets klimat och energistrategi, Länstransportplan, Bredbandsstrategi för Gävleborgs län, Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter, Regionalt serviceprogram Åtgärdsprogram för vattenförvaltning Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Den regionala utvecklingsplanen utgör en utgångspunkt i det sektorsövergripande samarbetet mellan de statliga myndigheterna. Detta samarbete innefattar bland annat Högskolans utveckling, den kommande strukturfondsperioden, samhällsplaneringsfrågor, brottsförebyggande verksamhet och annat som ingår i de statliga ansvarsområdena. Samverkan med de statliga myndigheterna sker inte enbart på övergripande strategisk nivå, utan också på konkret operativ nivå. Under hösten 2013 har förberedelser påbörjats inför en kommande seminarieserie under 2014, där Högskolans forskare kommer att möta länets företag, under ledning av landshövdingen och till ömsesidig nytta för utvecklingen i länet. Det breda samarbetet i länet kring GIS, med bland annat Lantmäteriet, har resulterat i ett större samarbete kring projektet Geo health. Vinnova deltar i den gemensamma finansieringen av detta projekt som beräknas leda till såväl nya arbetstillfällen som en internationell spetsfunktion inom det högteknologiska området. Energi- och klimatfrågorna har en mycket stor roll för länets utveckling. Forsknings- och utvecklingsprojektet Klimatneutralt Gävleborg pågår vid Högskolan i Gävle, där flera regionala statliga myndigheter medverkar. 8

12 Förberedelserna inför den nya strukturfondsperioden kräver en nära samverkan mellan de statliga myndigheterna. Denna samverkan berör ett flertal utvecklingsområden, exempelvis bredband. Även om fokus i denna fråga ligger på den kommunala nivån, omfattar denna samverkan flera statliga myndigheter, inklusive ERUF och ESF. Fysisk planering, boende, folkhälsofrågor, integration, miljödriven tillväxt är politikområden där övriga statliga myndigheter berörs och där samverkan med andra statliga myndigheter sker i det dagliga arbetet på alla nivåer. Riksdagsledamöter och statliga myndigheter Landshövdingen träffar regelbundet länets riksdagsledamöter och de högsta cheferna för de statliga myndigheterna i länet. Vid dessa möten avhandlas aktuella frågor i länet. I samband med att regeringens budgetpropositioner har lagts fram brukar möten ske för att föra en dialog om eventuella behov och konsekvenser som är viktiga för länets utveckling. Under året har vid ett möte bland annat diskuterats den nya handlingsplanen för länets bredbandsstrategi, samt utvecklingsfrågor och arbetsmarknadsläget. Vid detta möte deltog sju av länets tolv riksdagsledamöter, samt företrädare för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Högskolan, Kriminalvården, Lantmäteriet, Migrationsverket, Polisen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens Servicecenter, Trafikverket och Region Gävleborg. Samhällsrådet I juni 2011 undertecknades en samverkansöverenskommelse av Länsstyrelsen, Polisen, Landstinget och Region Gävleborg för att förstärka och effektivisera det brottsförebyggande arbetet i Gävleborgs län. Forum för detta samarbete är det regionala Samhällsrådet som består av landshövdingen, länspolismästaren, landstingsdirektören och regiondirektören. Landshövdingen är ordförande. Under 2013 träffades Samhällsrådet tre gånger. Vid det första möte behandlades det salmonellautbrott som bland annat drabbat djurhållare i Gävleborgs län. Dessutom diskuterades förebyggande metoder mot ungdomars kriminalitet, samt Länsstyrelsens uppdrag inom ANDT och våld i nära relationer. Vid de övriga två mötena med Samhällsrådet behandlades de problem som kan uppstå under bärplockningsperioden och situationen för hitresta bärplockare. Vid dessa möten medverkade även representanter från Kronofogden, Söderhamns kommun, LRF och Stora Enso. Framtidspaket i Hudiksvall. I samband med beskedet från Ericsson att lägga ner tillverkningen av telekablar i Hudiksvall, bildades en arbetsgrupp bestående av landshövdingen, samt företrädare för Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun, Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Ericsson och de fackliga organisationerna. Ett framtidspaket har tagits fram som består av ett antal delprojekt, med inriktning på bland annat omställningsåtgärder och innovationsutveckling. Även Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet har deltagit i detta arbete. För att följa den regionala utvecklingen träffas alla kommunchefer och Länsstyrelsen, representerat av länsrådet, en gång i månaden under ledning av Region Gävleborg. 9

13 Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Gävleborg är en region med betydande basindustri inom stål, papper och massa. Detta gör att länet har framstående, internationell forskning och utveckling genom dessa industrier, men även att såväl strukturrationalisering som den internationella släpande lågkonjunkturen slår hårt vad gäller antalet sysselsatta och därmed antalet arbetstillfällen. Gävleborg har för närvarande en positiv arbetsmarknadsutveckling, även om den sker från en hög arbetslöshetsnivå. En viss återhämtning kan skönjas för länets arbetsmarknad, som resulterat i fler anställda inom både privat och offentlig sektor. Även ungdomsarbetslösheten minskar i länet. Mellan 2008 och 2010 ökade arbetslösheten i Gävleborg med omkring 80 % eller personer som en följd av den internationella finanskrisen. Med nuvarande och kommande prognosticerad utveckling, samt med draghjälp av generationsväxlingen, finns det goda chanser att arbetslösheten kring år 2016/2017 är tillbaka på samma nivåer som före finanskrisen. Med effektivare matchning på arbetsmarknaden kan denna utveckling komma att gå ännu snabbare och arbetslösheten bli ännu lägre. En utgångspunkt för en kommande positiv arbetsmarknadsutveckling är den fortsatta tillväxten av företagandet i länet. Detta företagande verkar harmoniera bra med marknadsutvecklingen eftersom varken företagskonkurser eller varsel om uppsägningar tenderar att öka strukturellt. När konjunkturutvecklingen framöver driver på tillväxt och efterfrågan ännu starkare kommer en hel del av länets nästan aktiebolag och övriga företag att behöva ersättningsoch nyrekrytera. Till detta kommer stora delar av den offentliga sektorn att behöva öka sin rekrytering, dels som följd av de stora pensionsövergångarna och dels som en konsekvens av den demografiska utvecklingen, med ökade behov inom omsorgssektorerna. Men alla arbetsmarknadsproblem kommer inte att lösas av konjunkturutveckling och generationsväxling. Tvärtom kommer bristerna i matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden att bli ännu tydligare och sätta ännu mer fokus på kompetensförsörjningssektorerna. Denna problematik riskerar i sig att bli ett allvarligt hinder för tillväxten. Ett annat problem är att uppdelningen på arbetsmarknaden riskerar att bli ännu tydligare. Detta kan i Gävleborg innebära att omkring personer riskerar att hamna utanför, trots ett skriande behov av kompetens inom både privat och offentlig sektor. 10

14 Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2008: 1346) Ett arbete pågår för att Länsstyrelsen ska kunna förbättra sitt agerande, i enlighet med de krav som ställs på oss som myndighet, samt för att vi genom råd och stöd ska kunna bidra till en rättssäker tillsyn och ärendehandläggning. Vi för även en dialog för att följa upp och kontrollera regelefterlevnaden hos Länsstyrelsens olika enheter. Kontrollen genomförs genom en granskning av ett antal slumpvis utvalda akter, och avser exempelvis dokumentation och diarieföring, ordning i akten, kommunicering, motivering av beslut och annat. Kontrollen utförs så att risken för otillbörlig påverkan (mutor, jäv, bisysslor) beaktas, samt om lagstadgade uppgifter utförs eller inte utförs. Efter genomförd kontroll sker återkoppling till enhetschefen. En pilot har genomförts under 2013 och en plan har antagits för hur detta arbete ska utvecklas och genomföras Under året har en utbildning genomförts för alla anställda vad gäller den statliga värdegrunden, förvaltningsrätt och diarieföring i det nya diarie- och handläggningssystemet Platina. Länsstyrelsen har också arbetat med sin egen värdegrund utifrån den statliga värdegrunden. Detta arbete omfattar alla anställda och kommer att fortsätta under För att inför 2014 kunna börja arbeta mer med egeninitierad miljötillsyn utifrån miljönytta, har vi tvingats till kraftiga prioriteringar av våra arbetsuppgifter jämfört med de senaste åren. För att utveckla styrningen av verksamheten har vi även arbetat med att försöka planera in arbetsinsatser i en årsarbetskalender. 11

15 Övrig förvaltning PRESTATIONER (VOLYMER OCH KOSTNADER) Avser verksamhet 20* och 21* Årsarbetskrafter män 1) 3,77 5,32 4,74 Årsarbetskrafter kvinnor 1) 2,46 2,04 1,86 Andel av totala årsarbetskrafter (%) 3,50 4,32 3,76 Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2) 4,37 5,02 4,00 Antal ärenden, inkomna och upprättade Antal beslutade ärenden Antal ej beslutade ärenden äldre än två år Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) ) 1 årsarbetskraft = 1760 timmar 2) Andel av total verksamhetskostnad inkl. OH exkl. resurssamverkan. Uppgiften hämtas från tabell B. Andra väsentliga prestationer och resultat Handläggningen av de ärenden som sorteras in under övrig förvaltning har under 2013 överlag kunnat ske med beaktande av rimliga handläggningstider, även om handläggningstiderna för överklagade PBL-ärenden har prioriterats främst. Under övrig förvaltning har tillsyn på kameraområdet i första hand utförts enligt den nationella tillsynsplanen. Inom detta område sker betydande samordning mellan länen, bland annat genom en samrådsgrupp med representanter från Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Norrbotten och Gävleborg. Under 2013 har tillsyn i landet utförts av kameraövervakning av gallerior och köpcentrum. För Gävleborgs del har tillsyn utförts av tre köpcentrum och totalt 64 butiker. Tillsynen visade på vissa brister, främst bristfällig skyltning och att anmälan inte gjorts. Arbete har påbörjats för att förbättra den interna kontrollen av myndighetens regelefterlevnad. Avsikten är att i större utsträckning än hittills följa upp de olika enheternas verksamhet, främst vad gäller de formella krav som ställs på handläggningen. Avsikten är också att förebygga mutor och jäv, samt att förbättra rutinerna och uppföljningen vad gäller myndighetens upphandlingar samt myndighetens hantering och diarieföring av handlingar. Länsstyrelseinstruktion 4 1. De allmänna valen Under 2013 har arbetet med förberedelser inför valen 2014 intensifierats. Länsstyrelsen har deltagit vid två utbildnings- och samverkansmöten tillsammans med Valmyndigheten och övriga länsstyrelser. Deltagande har även skett i flertalet utbildningstillfällen via Lync och det har hållits samverkansmöten mellan länsstyrelserna bland annat för att samordna IT-stödet. Beslut om ändrade valkretsar och valdistrikt har fattats. Kontakter har tagits med kommunerna inför ändringar av valdistrikt och valkretsar. Information har lämnats om planerade utbildningar i Länsstyrelsens regi under februari Efterträdarval har handlagts löpande. Regelbundna interna möten hålls med 4-7 personer som arbetar aktivt med valen för att kontinuerligt följa upp och planera för alla de uppgifter som vilar på Länsstyrelsen. Utbildning av valnämnderna och partierna är inplanerat och rekrytering av rösträknare är planerat att ske i februari nästa år. 12

16 Trafikföreskrifter PRESTATIONER (VOLYMER OCH KOSTNADER) Avser verksamhet 25* Årsarbetskrafter män 1) 0,17 0,13 0,29 Årsarbetskrafter kvinnor 1) 0,55 0,54 0,50 Andel av totala årsarbetskrafter (%) 0,41 0,39 0,45 Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2) 0,38 0,39 0,41 Antal ärenden, inkomna och upprättade Antal beslutade ärenden Antal ej beslutade ärenden äldre än två år Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) ) 1 årsarbetskraft = 1760 timmar 2) Andel av total verksamhetskostnad inkl. OH exkl. resurssamverkan. Uppgiften hämtas från tabell B. Kommentarer till tabellen Antalet ärenden där enskilda ansöker om trafikreglerande åtgärder är på en förhållandevis hög nivå och avviker endast något från tidigare årsvolymer. Samverkan med andra myndigheter, främst Trafikverket och Polismyndigheten, är av stor betydelse för hantering av de enskilda ärendena. Under året har Länsstyrelsen deltagit vid två möten med Trafikverket och Polisen för att diskutera gemensamma myndighetsfrågor och pågående hastighetsöversyn. Ett möte har även hållits med en kommun där frågan om fastställelse av tättbebyggda områden har avhandlats. Tillsammans med övriga länsstyrelser och Trafikverket har temadag hållits för diskussion av ett flertal trafikreglerande frågor. Länsstyrelsen har tagit fram en årlig sammanställning över vägar och gator i Gävleborgs län, en uppgift som enligt trafikförordningen ligger på myndigheten 13

17 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor PRESTATIONER (VOLYMER OCH KOSTNADER) Avser verksamhet 28* Årsarbetskrafter män 1) 2,01 2,32 3,20 Årsarbetskrafter kvinnor 1) 8,28 6,97 7,01 Andel av totala årsarbetskrafter (%) 5,78 5,45 5,82 Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2) 6,37 5,90 5,97 Antal ärenden, inkomna och upprättade Antal beslutade ärenden Antal ej beslutade ärenden äldre än två år Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) ) 1 årsarbetskraft = 1760 timmar 2) Andel av total verksamhetskostnad inkl. OH exkl. resurssamverkan. Uppgiften hämtas från tabell B. Kommentarer till tabellen Under 2013 ses en stor ökning av antal ärenden och även en markant ökning av antal beslutade ärenden vilket har resulterat i en minskad ärendebalans. Under 2012 reducerades personalstyrkan inom arbetsområdet på grund av pensionsavgång och personer som avslutat sina tjänster. I slutet av 2012 skedde en återrekrytering varmed personalstyrkan återigen ökades, vilket återspeglas i 2013 års siffra för antal årsarbetskrafter. Andra väsentliga prestationer och resultat Livsmedel Länsstyrelsen har under 2013 tagit fram en lathund för kommunrevisioner och övrig verksamhet inom livsmedelsområdet (undantaget primärproduktion) som Länsstyrelsen ansvarar för. Tre utbildnings- och kompetensutvecklingstillfällen för länets kommuners livsmedelsinspektörer har genomförts under året, ett av dessa i samarbete med Dalarnas län. En större insats för att öka antalet registrerade primärproducenter har genomförts vilket gett ett lyckat resultat då antalet vid 2013 års slut stigit med ca 30 %. Kontroller av primärproducenter har gjorts som egna kontroller, i samband med planerade djurskyddskontroller hos får- och fjäderfähållare, samt vid tvärvillkorskontroller. Kontrollfrekvensmålet har uppnåtts. Djurskydd Länsstyrelsen har under 2013 gjort fler djurskyddskontroller än föregående år. Den planerade djurskyddskontrollen har framför allt bedrivits i projektform och har inriktats på fårhållare, tvärvillkorskontroller, beteskontroller, fiskodlingar, personer med djurförbud, fjäderfähållare (värphöns och slaktkyckling) samt djurtransporter. En genomgång har gjorts av länets två stora djurparker med avseende på tillstånd och en av dessa djurparker har också kontrollerats med avseende på djurskydd. Av årets kontroller har 34 % avsett livsmedelsproducerande djur, 46 % sällskapsdjur, 15 % hästar samt 5 % övriga kontrollobjekt. I gruppen övriga kontrollobjekt ingår kontroll av personer med djurförbud, offentlig förevisning samt kontroll av djurtransporter. Länsstyrelsen har under året arbetat förebyggande genom att inför de planerade djurskyddsprojekten informera djurhållare och allmänhet om projektens inriktning och syfte, samt gällande lagstiftning. 14

18 Länsstyrelsen har också arbetat för att likrikta kontroll och bedömning, samt för att gå igenom och revidera administrativa och praktiska rutiner för att effektivisera och förbättra kontrollen, vilket gett effekt i ett ökat antal kontroller. Länsstyrelsen har under 2013 deltagit i det arbete som gjorts för att uppdatera djurskyddskontrollregistret. Handläggningstiden för förprövningar är på Länsstyrelsen kort och ligger väl under den lagstadgade tiden. Även handläggningstiden för tillstånd enligt 16 djurskyddslagen är generellt kort. Under 2013 har Länsstyrelsen lagt ner mycket arbete på att slutbesiktiga förprövade och färdigbyggda stallar. Smittskydd och regional krisberedskap Länsstyrelsen har övervakat resultaten av de rapporter avseende anmälningspliktiga sjukdomar som inkommit. Åtgärder har vidtagits när så har behövts. En lathund för åtgärder vid Salmonella hos katt har tagits fram. I samband med ett utbrott av Salmonella Mbandaka (från smittat foder från ett foderföretag i Uppsala) har Länsstyrelsen informerat allmänhet, media, länsledning och samhällsråd, medverkat i länsstyrelsens tillfälliga krislednings-organisation, samt deltagit i ett antal samverkansmöten med Jordbruksverket. Länsstyrelsen har också handlagt dokumentation (beslut och provsvar) avseende 35 misstänkt smittade besättningar, varav fem sedan visade sig vara positiva. Seminkontroller har utförts och kontroll av hästpass har skett vid de djurskyddskontroller som gjorts. Länsstyrelsen har en väl fungerande krisberedskap och har under året bland annat deltagit i övning Havsörn avseende kärnteknisk olycka. Under övningen prövades krisorganisationen, samt rutiner och scenarier ur olika aspekter, där bland annat påverkan på djurskydd och livsmedel ingick. Allmänna veterinära frågor Kontrollen av djurhälsopersonal har följt kontrollplanen för djurhälsopersonal , och myndighetens kortsiktiga mål för 2013 har uppfyllts. Kontroll av läkemedel på gård har gjorts i samband med tvärvillkorskontroller och i samband med planerad kontroll hos fårhållare. Inkomna anmälningar om villkorad läkemedelsanvändning har registrerats. Foder och animaliska biprodukter Länsstyrelsen har gjort kontroller av foder i primärproduktionen i samband med tvärvillkorskontroller. Kontrollfrekvensmålet för detta kontrollområde har uppfyllts. Ansökningar om nedgrävning av häst har behandlats, som regel senast inom en vecka från ankomst. Ansökningar om utfodring av vilda djur med animaliska biprodukter (åtel) har behandlats. 15

19 Återrapportering regleringsbrev Tabell 1.1: Verksamma veterinärer och djurskyddsinspektörer Länsfakta Antalet verksamma veterinärer i länet (st) varav antal män (st) varav antal kvinnor (st) Antal personer som varit föremål för tillsyn över djurhälsopersonal Inspektörer inom djurskyddskontroll (åa) 5,5 5,0 5,1 varav män (åa) 0,5 0,8 1,3 varav kvinnor (åa) 5 4,2 3,8 Inspektörer inom kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen (åa) 0,08 0,06 0,05 varav män (åa) 0 0,01 0,01 varav kvinnor (åa) 0,08 0,05 0,04 Antalet genomförda kontroller av insamling och transport av animaliska biprodukter Antal kontroller av hästpass Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Agresso, ärendehanteringssystemet Platina, Djurskyddskontrollregister Tabell 1.3: Djurskyddskontroller Länsfakta 2013 Antal beslut enligt 26 djurskyddslagen 122 Antal beslut om omhändertagande enligt 31 respektive 32 djurskyddslagen 32 Antal prövade djurförbud 6 Antal beslutade djurförbud 5 Antal prövningar om upphävande djurförbud 1 Antal beslut om upphävande av djurförbud 0 Antal åtalsanmälningar 5 Källa: Ärendehanteringssystemet Platina 16

20 Länsstyrelseinstruktion 4 2. tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar Utvärdering av kontroll djurhälsopersonal 2013 Kontrollen av djurhälsopersonal har följt kontrollplan för djurhälsopersonal och myndighetens mål har uppfyllts under Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet Målet med kontrollen av djurhälsopersonal och läkemedelsanvändning är att säkerställa en god vård av djur och en god djurhälsa, samt att se till att samhällets krav på djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses. Dessutom ska kontrollen leda till en bättre översikt över villkorad läkemedelsanvändning hos livsmedelsproducerande djur. Länsstyrelsens mål för kontroll inom kontrollområdet Kontrollplanen för Länsstyrelsen i Gävleborgs län gäller från 2011 till 2013 och är uppdelad i en kortsiktig och en långsiktig plan. Myndighetens kortsiktiga mål har varit att inventera, registrera och riskklassificera kontrollobjekten, påbörja kontrollen enligt en viss prioritering av kontrollobjekt. Kontrollen har likriktats genom att Länsstyrelsen följer vägledningar och använder checklistor från Jordbruksverket vid planerad kontroll. Långsiktigt ska Länsstyrelsen ha en regelbunden och riskbaserad kontroll av samtliga objekt. Detta innebär kontroll av veterinärer som beviljar villkorad läkemedelsanvändning varje år, veterinärer som förskriver läkemedel till livsmedelsproducerande djur vart tredje år och övriga kategorier av djurhälsopersonal vart femte år. Under 2013 har fem av sju veterinärer som villkorar läkemedel kontrollerats (de som inte kontrollerats tillkom under slutet av året), av de övriga som kontrollerats förskriver samtliga, utom en, läkemedel till livsmedels-producerande djur. Ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar Länsstyrelsen har övervakat resultaten av de rapporter avseende anmälningspliktiga sjukdomar som inkommit. Inga åtgärder har behövt vidtas. Under året har ett utbrott av Salmonellasmittat foder hanterats och i dagsläget kvarstår smitta i en besättning. Arbetet med att revidera länets beredskapsplan vid utbrott av epizootisjukdom (allvarlig smittsam djursjukdom som har eller kan tänkas få stor utbredning) har påbörjats. 17

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008 Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller mm Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på kommunen som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Landshövdingen har ordet 2 Organisation 3 Resultatredovisning 4

Landshövdingen har ordet 2 Organisation 3 Resultatredovisning 4 Länsstyrelsen Uppsala län Årsredovisning 2013 Foto Omslag Uppsala slott, Ylva Englund Bondens marknad, Ylva Englund Gamla Uppsala högar, cc.www.flickr.com, Matte Frenne Stabsbordet Övning Havsörn, Therez

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Länsstyrelsen Kalmar län

Verksamhetsplan 2014 Länsstyrelsen Kalmar län Verksamhetsplan 2014 Länsstyrelsen Kalmar län Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 består av Länsstyrelsen styrkort Uppdrag i regleringsbrev Handläggningstider Verksamheternas styrkort bilaga 1 Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden De fyra ESI-fonderna I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder - ESI-fonder: Europeiska jordbruksfonden för land sbygdsutveckling ( EJFLU ) Eu ropeiska havs- och fi skerifonden (E

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2014 (Dnr 106-428-15)

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2014 (Dnr 106-428-15) 1 Innehåll Landshövdingen har ordet 3 Organisation 6 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 13 Trafikföreskrifter 15 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Årsredovisning 2014. www.lansstyrelsen.se/blekinge

Årsredovisning 2014. www.lansstyrelsen.se/blekinge Årsredovisning 2014 www.lansstyrelsen.se/blekinge Omslagsfoto: Serny 2 Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2014 Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Dnr. 100-1222-14. Årsredovisning

Länsstyrelsen Västernorrland Dnr. 100-1222-14. Årsredovisning Länsstyrelsen Västernorrland Dnr. 100-1222-14 Årsredovisning 2013 Illustration: Länskarta Illustratör: Länsstyrelsen Västernorrland Denna årsredovisning går att få i alternativt format. Innehåll Landshövdingen

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Årsredovisning 2010. www.lansstyrelsen.se/blekinge

Årsredovisning 2010. www.lansstyrelsen.se/blekinge Årsredovisning 2010 www.lansstyrelsen.se/blekinge Regeringen Socialdepartementet Årsredovisning 2010 Länsstyrelsen i Blekinge län överlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2010. Jag intygar

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Tabell I Länsstyrelsen i siffror 2013 2012 2011 Verksamhet Antal inkomna och initiativärenden (st) 72 446 74 637 79 058 Beslutade ärenden (st) 73 004 73 739 76 089 Utgående ärendebalans

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Innehållsförteckning (129 sidor)

Innehållsförteckning (129 sidor) Länsstyrelsen Uppsala län Årsredovisning 2014 Foto Omslag Strand, Ylva Englund Gårdsförsäljning, Ylva Englund Naturvårdsbränning, Ylva Englund Barn, Ylva Englund Runsten, Ylva Englund Uppsala slott, Ylva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2013 publikationsnummer 2014:01 länsstyrelsen värmland

Årsredovisning 2013 publikationsnummer 2014:01 länsstyrelsen värmland Årsredovisning 2013 publikationsnummer 2014:01 länsstyrelsen värmland Publ nr 2014:01 ISSN 0284-6845 Foto: Länsstyrelsen Värmland; uppe till vänster vargspårning, uppe till höger nyfödda kalven Kenneth,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Sammanfattning av verksamhetsåret 2010 2. Verksamhet 4. Organisation 8

Sammanfattning av verksamhetsåret 2010 2. Verksamhet 4. Organisation 8 Årsredovisning 2010 Innehåll Sammanfattning av verksamhetsåret 2010 2 Verksamhet 4 Organisation 8 LÄNSSTYRELSENS SAKOMRÅDEN MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 9 Sakområde Trafikföreskrifter 9 Sakområde Livsmedelskontroll,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Ingenting är klart ännu! Förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 skickades till EU-kommissionen i juni 2014.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning.

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0691 Landstingsstyrelsen landstin&sstyr&se* 13*18 00020 Inriktning kommande strukturfondsprogram Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer