LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORGS LÄN, ÅRSREDOVISNING Länsstyrelsen Gävleborg Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORGS LÄN, ÅRSREDOVISNING 2013. Länsstyrelsen Gävleborg Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2

3 Länsstyrelsen Gävleborg Årsredovisning 2013

4

5 Innehåll Landshövdingen har ordet 3 Organisation 3 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 12 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 14 Regional tillväxt 17 Infrastrukturplanering 25 Hållbar samhällsplanering och boende 28 Energi och klimat 34 Kulturmiljö 43 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 49 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 53 Lantbruk och landsbygd 75 Rennäring m.m. 86 Fiske 87 Folkhälsa 91 Jämställdhet 99 Integration m.m. 105 Organisationsstyrning 117 Personaluppgifter 118 Året i siffror 120 Finansiell redovisning 135 Resultaträkning 135 Balansräkning 136 Anslagsredovisning 138 Noter till resultaträkningen 142 Noter till balansräkningen 146 2

6 LANDSHÖVDINGEN HAR ORDET Länsstyrelsens verksamhet är lika varierande som årstiderna, där alla årstider har sin tjusning och sin betydelse för helheten i ett hållbart kretslopp motsvarar den beskrivningen och ett antal nerslag i verksamheten får ge en glimt av ett intensivt verksamhetsår. Med anledning av HM Konungens 40-årsjubileum som statschef i Sverige, besökte kungaparet Gävleborgs län i slutet av augusti. Under en vacker sensommardag besöktes världsarvsgården Erik Anders i Söderhamn, Växbo kvarn i Bollnäs, Wij trädgårdar i Ockelbo samt aktivitetscentret Rapatac och Boulognerskogen i Gävle. Under dagen träffade kungaparet företrädare för samtliga kommuner, samt en rad representanter för företag, myndigheter och föreningar i länet. I maj invigdes ett nytt världsarv Hälsingegårdarna. Ett samlingsbegrepp som omfamnar gårdar från kust till inland, 36 socknar och fyra århundraden. Själva världsarvet omfattar sammanlagt sju gårdar i fyra olika kommuner i Hälsingland. Varje gård fick sin egen invigning under dagen, för att ge besökarna möjlighet att hinna besöka fler gårdar och ta del av festligheterna. För de bofasta är de bekanta syner som bär på berättelser om släktens livsöden. För de många besökande något helt nytt och förundrande. För oss alla en källa att hämta kunskap och inspiration från och en ny möjlighet att locka besökare från hela världen till Sverige och Hälsingland. Gävleborg är ett län präglat av basindustri sedan generationer. Detta innebär framstående forskning, utveckling och internationellt spetskunnande, men även pågående strukturrationaliseringar och sviter efter en konjunktursvacka som inte ännu vänt till en mer gynnsam konjunktur. Norra länsdelen drabbades hårt av nedläggningar och neddragning inom tillverkningsindustrin. Ett intensivt arbete under året tillsammans med många andra aktörer har i viss mån kunnat lindra effekterna av de första beskeden med övertagande av verksamhet av nya ägare. 3

7 Men faktum kvarstår att ett antal arbetstillfällen försvinner och arbetslösheten späds på från ett redan utsatt läge. Arbetsmarknadsministern besökte också länet under våren och besökte bland annat stålindustrin, som även den har ett högt förändringstryck liksom pappersindustrin i länet. Ytterligare insatser kommer att krävas, bland annat vad gäller utbildning, kompetensförsörjning och infrastruktur för att vidga arbetsmarknaden och ge företagen och offentlig sektor möjlighet att rekrytera kunniga medarbetare. Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven överlämnades under året till regeringen. I rapporten föreslås ändrad vattenreglering, ökad hävd och kompletterande biologisk bekämpning vid behov för att komma till rätta med myggproblematiken kring nedre Dalälven. Publikationen och slutsatserna som dras har föregåtts av ett intensivt arbete med forskningsinslag tillsammans med många aktörer i området och i kontakt med nationella myndigheter. Arbetet ger en kunskapsbas att arbeta vidare utifrån för att uppnå en bra livsmiljö för de människor som bor i våra södra länsdelar. Hamra nationalpark i norra Hälsingland vann i slutet av året Sienapriset för bästa utomhusmiljö på Arkitekturgalan. GIS är ett spetsområde i Gävleborg, där även Lantmäteriet har sin hemvist. Future Position X har under 2013 tilldelats finansiering från Vinnova under en tioårsperiod för ett utvecklingsarbete med rubriken Geo Life Region. Förhoppningen är att det ur ett spetskunnande ska utvecklas en ny näring med tjänste- och produktutveckling som i förlängningen leder till nya arbetstillfällen och forskning i länet. Länsstyrelsens hela verksamhet och det gedigna arbete som medarbetarna gör inom samtliga våra ansvarsområden speglas närmare i denna årsredovisning. Så har ytterligare ett verksamhetsår passerat med växlande årstider i en växlande, spännande och kompetent verksamhet. Barbro Holmberg, landshövding 4

8 ORGANISATION Under 2013 omfattade Länsstyrelsens organisation tre avdelningar och tio enheter, samt en rättsenhet och en stabsfunktion för stöd till länsledningen. Från 2013 infördes en ny avdelning för verksamhetsstöd. Därutöver finns ett insynsråd och en viltförvaltningsdelegation. Nedanstående organisationsplan gällde för Länsstyrelsen under Länsstyrelsens ledningsgrupp har, förutom landshövdingen och länsrådet, bestått av de tre avdelningscheferna och chefsjuristen. Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att landshövdingen svarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för styrelse. Insynsrådet Länsstyrelsens insynsråd har, förutom landshövdingen, bestått av följande åtta ledamöter. - Hanna Bruce, VD, Växbo Lin AB, Växbo - Maj-Britt Johansson, rektor, Högskolan i Gävle - Margareta B Kjellin, riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet, Hudiksvall - Bengt Kjellson, generaldirektör, Lantmäteriet, Gävle - Gabriella Persson-Turdell, områdeschef på Arbetsförmedlingen, Gävle - Raimo Pärssinen, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, Gävle - Hans Wahlbom, ordförande för Unionens regionstyrelse, Gävle - Lotta Zetterlund, ombudsman för LRF, Storvik 5

9 Länsstyrelsens insynsråd träffades fyra gånger under 2013, tre gånger för sammanträden och en gång för en studieresa till Ovanåker i Voxnadalen. Vid de tre sammanträdena behandlades bland annat den regionala landskapsstrategin för nedre Dalälven, det nya landsbygdsprogrammet, integrationsprojektet Öppna dörrar, bevarande av Gysingebroarna, Havsplanering, samt skötsel av naturreservat och eftersläckning av skogsbränder. Bland de interna frågorna behandlades Mats Sjöstrands utredning om statens regionala organisation, Länsstyrelsens värdegrundsarbete samt årsredovisningen och det ekonomiska utfallet för Vid studieresan till Ovanåker besöktes Våsbo fäbodar i Edsbyn, samt världsarvsgårdarna Jonlars och Pallars i Alfta. 6

10 RESULTATREDOVISNING Resultatredovisningens ordningsföljd följer den av länsstyrelserna gemensamt beslutade verksamhets- och ärendestrukturen, (VÄS), som används för länsstyrelsernas ärende- och ekonomiredovisning. Varje verksamhetsområde inleds med likvärdiga prestationstabeller där utvecklingen av årsarbetskrafter, verksamhetskostnader, ärendehantering och bidragsutbetalningar presenteras samt i förekommande fall utfall av brukarundersökningar. Tabellerna följs av kommentarer till de redovisade värdena samt kommentarer till andra väsentliga prestationer inom sakområdet. Därefter följer återrapporteringen av de regleringsbrevsuppdrag som ska återrapporteras i årsredovisningen och som avser det aktuella verksamhetsområdet. Länsstyrelseinstruktionen (2007:825) 2 första stycke avseende nationella mål åter-rapporteras genom indikatorerna som är placerade under respektive verksamhetsområde. Övriga delar av 2 länsstyrelseinstruktionen återrapporteras under rubriken Länsstyrelseinstruktionen 2. Länsstyrelseinstruktionen (2007:825) ändrades till en ny lydelse per 15 december Fr.o.m. 15 december 2013 gäller en ny skrivning för 5 punkt 8 samt en helt ny 5a i Länsstyrelseinstruktionen (2007:825). 5 punkt 8 avser sakområde Energi och klimat och 5a avser sakområdet Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd. Eftersom myndigheten arbetat efter Länsstyrelseinstruktionen som gällde t.o.m. 14 december 2013 under nästan hela året är det den som myndigheten skriver om i årsredovisningen. Indikatorer Länsstyrelsen i Örebro län fick genom regleringsbreven för 2011 och 2012 i uppdrag att samordna arbetet med att utarbeta enhetliga indikatorer. Indikatorerna ska beskriva hur resultat förhåller sig till målet att nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Uppdraget redovisades till regeringskansliet i juni 2011 resp. juni Därefter tog regeringen beslut om att de föreslagna indikatorerna skulle användas första gången i årsredovisningen för Länsstyrelserna arbetade in ett avsnitt om indikatorer i den årsredovisningsmall som gemensamt tas fram av länsstyrelserna. Efter att årsredovisningarna för 2012 lämnats in till regeringskansliet har länsstyrelsen i Örebro gjort en uppföljning av erfarenheterna kring indikatorerna. Sammantaget är erfarenheterna relativt positiva. Det framkom synpunkter på några definitioner och benämningar varför vissa förändringar och justeringar har gjorts för Undantag från det ekonomiadministrativa regelverket I regleringsbrevet för 2013 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomiadministrativa regelverket: Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 första-tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktionen ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader. Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 jämfört med 3 kap. 1 tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas, vilket innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter, i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. 7

11 Länsstyrelseinstruktion 2 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelseinstruktionen 2, första stycket avseende nationella mål, återrapporteras genom indikatorerna som är placerade under respektive verksamhetsområde. Övriga delar under 2 länsstyrelseinstruktionen återrapporteras i nedanstående redovisning. Förutom de nationella målen har bland annat följande regionala programdokument beaktats. Nya möjligheter, regional utvecklingsstrategi för Gävleborg, Uppföljning av miljömålen i Gävleborgs län, Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län, Länets klimat och energistrategi, Länstransportplan, Bredbandsstrategi för Gävleborgs län, Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter, Regionalt serviceprogram Åtgärdsprogram för vattenförvaltning Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Den regionala utvecklingsplanen utgör en utgångspunkt i det sektorsövergripande samarbetet mellan de statliga myndigheterna. Detta samarbete innefattar bland annat Högskolans utveckling, den kommande strukturfondsperioden, samhällsplaneringsfrågor, brottsförebyggande verksamhet och annat som ingår i de statliga ansvarsområdena. Samverkan med de statliga myndigheterna sker inte enbart på övergripande strategisk nivå, utan också på konkret operativ nivå. Under hösten 2013 har förberedelser påbörjats inför en kommande seminarieserie under 2014, där Högskolans forskare kommer att möta länets företag, under ledning av landshövdingen och till ömsesidig nytta för utvecklingen i länet. Det breda samarbetet i länet kring GIS, med bland annat Lantmäteriet, har resulterat i ett större samarbete kring projektet Geo health. Vinnova deltar i den gemensamma finansieringen av detta projekt som beräknas leda till såväl nya arbetstillfällen som en internationell spetsfunktion inom det högteknologiska området. Energi- och klimatfrågorna har en mycket stor roll för länets utveckling. Forsknings- och utvecklingsprojektet Klimatneutralt Gävleborg pågår vid Högskolan i Gävle, där flera regionala statliga myndigheter medverkar. 8

12 Förberedelserna inför den nya strukturfondsperioden kräver en nära samverkan mellan de statliga myndigheterna. Denna samverkan berör ett flertal utvecklingsområden, exempelvis bredband. Även om fokus i denna fråga ligger på den kommunala nivån, omfattar denna samverkan flera statliga myndigheter, inklusive ERUF och ESF. Fysisk planering, boende, folkhälsofrågor, integration, miljödriven tillväxt är politikområden där övriga statliga myndigheter berörs och där samverkan med andra statliga myndigheter sker i det dagliga arbetet på alla nivåer. Riksdagsledamöter och statliga myndigheter Landshövdingen träffar regelbundet länets riksdagsledamöter och de högsta cheferna för de statliga myndigheterna i länet. Vid dessa möten avhandlas aktuella frågor i länet. I samband med att regeringens budgetpropositioner har lagts fram brukar möten ske för att föra en dialog om eventuella behov och konsekvenser som är viktiga för länets utveckling. Under året har vid ett möte bland annat diskuterats den nya handlingsplanen för länets bredbandsstrategi, samt utvecklingsfrågor och arbetsmarknadsläget. Vid detta möte deltog sju av länets tolv riksdagsledamöter, samt företrädare för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Högskolan, Kriminalvården, Lantmäteriet, Migrationsverket, Polisen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens Servicecenter, Trafikverket och Region Gävleborg. Samhällsrådet I juni 2011 undertecknades en samverkansöverenskommelse av Länsstyrelsen, Polisen, Landstinget och Region Gävleborg för att förstärka och effektivisera det brottsförebyggande arbetet i Gävleborgs län. Forum för detta samarbete är det regionala Samhällsrådet som består av landshövdingen, länspolismästaren, landstingsdirektören och regiondirektören. Landshövdingen är ordförande. Under 2013 träffades Samhällsrådet tre gånger. Vid det första möte behandlades det salmonellautbrott som bland annat drabbat djurhållare i Gävleborgs län. Dessutom diskuterades förebyggande metoder mot ungdomars kriminalitet, samt Länsstyrelsens uppdrag inom ANDT och våld i nära relationer. Vid de övriga två mötena med Samhällsrådet behandlades de problem som kan uppstå under bärplockningsperioden och situationen för hitresta bärplockare. Vid dessa möten medverkade även representanter från Kronofogden, Söderhamns kommun, LRF och Stora Enso. Framtidspaket i Hudiksvall. I samband med beskedet från Ericsson att lägga ner tillverkningen av telekablar i Hudiksvall, bildades en arbetsgrupp bestående av landshövdingen, samt företrädare för Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun, Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Ericsson och de fackliga organisationerna. Ett framtidspaket har tagits fram som består av ett antal delprojekt, med inriktning på bland annat omställningsåtgärder och innovationsutveckling. Även Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet har deltagit i detta arbete. För att följa den regionala utvecklingen träffas alla kommunchefer och Länsstyrelsen, representerat av länsrådet, en gång i månaden under ledning av Region Gävleborg. 9

13 Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Gävleborg är en region med betydande basindustri inom stål, papper och massa. Detta gör att länet har framstående, internationell forskning och utveckling genom dessa industrier, men även att såväl strukturrationalisering som den internationella släpande lågkonjunkturen slår hårt vad gäller antalet sysselsatta och därmed antalet arbetstillfällen. Gävleborg har för närvarande en positiv arbetsmarknadsutveckling, även om den sker från en hög arbetslöshetsnivå. En viss återhämtning kan skönjas för länets arbetsmarknad, som resulterat i fler anställda inom både privat och offentlig sektor. Även ungdomsarbetslösheten minskar i länet. Mellan 2008 och 2010 ökade arbetslösheten i Gävleborg med omkring 80 % eller personer som en följd av den internationella finanskrisen. Med nuvarande och kommande prognosticerad utveckling, samt med draghjälp av generationsväxlingen, finns det goda chanser att arbetslösheten kring år 2016/2017 är tillbaka på samma nivåer som före finanskrisen. Med effektivare matchning på arbetsmarknaden kan denna utveckling komma att gå ännu snabbare och arbetslösheten bli ännu lägre. En utgångspunkt för en kommande positiv arbetsmarknadsutveckling är den fortsatta tillväxten av företagandet i länet. Detta företagande verkar harmoniera bra med marknadsutvecklingen eftersom varken företagskonkurser eller varsel om uppsägningar tenderar att öka strukturellt. När konjunkturutvecklingen framöver driver på tillväxt och efterfrågan ännu starkare kommer en hel del av länets nästan aktiebolag och övriga företag att behöva ersättningsoch nyrekrytera. Till detta kommer stora delar av den offentliga sektorn att behöva öka sin rekrytering, dels som följd av de stora pensionsövergångarna och dels som en konsekvens av den demografiska utvecklingen, med ökade behov inom omsorgssektorerna. Men alla arbetsmarknadsproblem kommer inte att lösas av konjunkturutveckling och generationsväxling. Tvärtom kommer bristerna i matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden att bli ännu tydligare och sätta ännu mer fokus på kompetensförsörjningssektorerna. Denna problematik riskerar i sig att bli ett allvarligt hinder för tillväxten. Ett annat problem är att uppdelningen på arbetsmarknaden riskerar att bli ännu tydligare. Detta kan i Gävleborg innebära att omkring personer riskerar att hamna utanför, trots ett skriande behov av kompetens inom både privat och offentlig sektor. 10

14 Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2008: 1346) Ett arbete pågår för att Länsstyrelsen ska kunna förbättra sitt agerande, i enlighet med de krav som ställs på oss som myndighet, samt för att vi genom råd och stöd ska kunna bidra till en rättssäker tillsyn och ärendehandläggning. Vi för även en dialog för att följa upp och kontrollera regelefterlevnaden hos Länsstyrelsens olika enheter. Kontrollen genomförs genom en granskning av ett antal slumpvis utvalda akter, och avser exempelvis dokumentation och diarieföring, ordning i akten, kommunicering, motivering av beslut och annat. Kontrollen utförs så att risken för otillbörlig påverkan (mutor, jäv, bisysslor) beaktas, samt om lagstadgade uppgifter utförs eller inte utförs. Efter genomförd kontroll sker återkoppling till enhetschefen. En pilot har genomförts under 2013 och en plan har antagits för hur detta arbete ska utvecklas och genomföras Under året har en utbildning genomförts för alla anställda vad gäller den statliga värdegrunden, förvaltningsrätt och diarieföring i det nya diarie- och handläggningssystemet Platina. Länsstyrelsen har också arbetat med sin egen värdegrund utifrån den statliga värdegrunden. Detta arbete omfattar alla anställda och kommer att fortsätta under För att inför 2014 kunna börja arbeta mer med egeninitierad miljötillsyn utifrån miljönytta, har vi tvingats till kraftiga prioriteringar av våra arbetsuppgifter jämfört med de senaste åren. För att utveckla styrningen av verksamheten har vi även arbetat med att försöka planera in arbetsinsatser i en årsarbetskalender. 11

15 Övrig förvaltning PRESTATIONER (VOLYMER OCH KOSTNADER) Avser verksamhet 20* och 21* Årsarbetskrafter män 1) 3,77 5,32 4,74 Årsarbetskrafter kvinnor 1) 2,46 2,04 1,86 Andel av totala årsarbetskrafter (%) 3,50 4,32 3,76 Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2) 4,37 5,02 4,00 Antal ärenden, inkomna och upprättade Antal beslutade ärenden Antal ej beslutade ärenden äldre än två år Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) ) 1 årsarbetskraft = 1760 timmar 2) Andel av total verksamhetskostnad inkl. OH exkl. resurssamverkan. Uppgiften hämtas från tabell B. Andra väsentliga prestationer och resultat Handläggningen av de ärenden som sorteras in under övrig förvaltning har under 2013 överlag kunnat ske med beaktande av rimliga handläggningstider, även om handläggningstiderna för överklagade PBL-ärenden har prioriterats främst. Under övrig förvaltning har tillsyn på kameraområdet i första hand utförts enligt den nationella tillsynsplanen. Inom detta område sker betydande samordning mellan länen, bland annat genom en samrådsgrupp med representanter från Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Norrbotten och Gävleborg. Under 2013 har tillsyn i landet utförts av kameraövervakning av gallerior och köpcentrum. För Gävleborgs del har tillsyn utförts av tre köpcentrum och totalt 64 butiker. Tillsynen visade på vissa brister, främst bristfällig skyltning och att anmälan inte gjorts. Arbete har påbörjats för att förbättra den interna kontrollen av myndighetens regelefterlevnad. Avsikten är att i större utsträckning än hittills följa upp de olika enheternas verksamhet, främst vad gäller de formella krav som ställs på handläggningen. Avsikten är också att förebygga mutor och jäv, samt att förbättra rutinerna och uppföljningen vad gäller myndighetens upphandlingar samt myndighetens hantering och diarieföring av handlingar. Länsstyrelseinstruktion 4 1. De allmänna valen Under 2013 har arbetet med förberedelser inför valen 2014 intensifierats. Länsstyrelsen har deltagit vid två utbildnings- och samverkansmöten tillsammans med Valmyndigheten och övriga länsstyrelser. Deltagande har även skett i flertalet utbildningstillfällen via Lync och det har hållits samverkansmöten mellan länsstyrelserna bland annat för att samordna IT-stödet. Beslut om ändrade valkretsar och valdistrikt har fattats. Kontakter har tagits med kommunerna inför ändringar av valdistrikt och valkretsar. Information har lämnats om planerade utbildningar i Länsstyrelsens regi under februari Efterträdarval har handlagts löpande. Regelbundna interna möten hålls med 4-7 personer som arbetar aktivt med valen för att kontinuerligt följa upp och planera för alla de uppgifter som vilar på Länsstyrelsen. Utbildning av valnämnderna och partierna är inplanerat och rekrytering av rösträknare är planerat att ske i februari nästa år. 12

16 Trafikföreskrifter PRESTATIONER (VOLYMER OCH KOSTNADER) Avser verksamhet 25* Årsarbetskrafter män 1) 0,17 0,13 0,29 Årsarbetskrafter kvinnor 1) 0,55 0,54 0,50 Andel av totala årsarbetskrafter (%) 0,41 0,39 0,45 Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2) 0,38 0,39 0,41 Antal ärenden, inkomna och upprättade Antal beslutade ärenden Antal ej beslutade ärenden äldre än två år Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) ) 1 årsarbetskraft = 1760 timmar 2) Andel av total verksamhetskostnad inkl. OH exkl. resurssamverkan. Uppgiften hämtas från tabell B. Kommentarer till tabellen Antalet ärenden där enskilda ansöker om trafikreglerande åtgärder är på en förhållandevis hög nivå och avviker endast något från tidigare årsvolymer. Samverkan med andra myndigheter, främst Trafikverket och Polismyndigheten, är av stor betydelse för hantering av de enskilda ärendena. Under året har Länsstyrelsen deltagit vid två möten med Trafikverket och Polisen för att diskutera gemensamma myndighetsfrågor och pågående hastighetsöversyn. Ett möte har även hållits med en kommun där frågan om fastställelse av tättbebyggda områden har avhandlats. Tillsammans med övriga länsstyrelser och Trafikverket har temadag hållits för diskussion av ett flertal trafikreglerande frågor. Länsstyrelsen har tagit fram en årlig sammanställning över vägar och gator i Gävleborgs län, en uppgift som enligt trafikförordningen ligger på myndigheten 13

17 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor PRESTATIONER (VOLYMER OCH KOSTNADER) Avser verksamhet 28* Årsarbetskrafter män 1) 2,01 2,32 3,20 Årsarbetskrafter kvinnor 1) 8,28 6,97 7,01 Andel av totala årsarbetskrafter (%) 5,78 5,45 5,82 Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2) 6,37 5,90 5,97 Antal ärenden, inkomna och upprättade Antal beslutade ärenden Antal ej beslutade ärenden äldre än två år Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) ) 1 årsarbetskraft = 1760 timmar 2) Andel av total verksamhetskostnad inkl. OH exkl. resurssamverkan. Uppgiften hämtas från tabell B. Kommentarer till tabellen Under 2013 ses en stor ökning av antal ärenden och även en markant ökning av antal beslutade ärenden vilket har resulterat i en minskad ärendebalans. Under 2012 reducerades personalstyrkan inom arbetsområdet på grund av pensionsavgång och personer som avslutat sina tjänster. I slutet av 2012 skedde en återrekrytering varmed personalstyrkan återigen ökades, vilket återspeglas i 2013 års siffra för antal årsarbetskrafter. Andra väsentliga prestationer och resultat Livsmedel Länsstyrelsen har under 2013 tagit fram en lathund för kommunrevisioner och övrig verksamhet inom livsmedelsområdet (undantaget primärproduktion) som Länsstyrelsen ansvarar för. Tre utbildnings- och kompetensutvecklingstillfällen för länets kommuners livsmedelsinspektörer har genomförts under året, ett av dessa i samarbete med Dalarnas län. En större insats för att öka antalet registrerade primärproducenter har genomförts vilket gett ett lyckat resultat då antalet vid 2013 års slut stigit med ca 30 %. Kontroller av primärproducenter har gjorts som egna kontroller, i samband med planerade djurskyddskontroller hos får- och fjäderfähållare, samt vid tvärvillkorskontroller. Kontrollfrekvensmålet har uppnåtts. Djurskydd Länsstyrelsen har under 2013 gjort fler djurskyddskontroller än föregående år. Den planerade djurskyddskontrollen har framför allt bedrivits i projektform och har inriktats på fårhållare, tvärvillkorskontroller, beteskontroller, fiskodlingar, personer med djurförbud, fjäderfähållare (värphöns och slaktkyckling) samt djurtransporter. En genomgång har gjorts av länets två stora djurparker med avseende på tillstånd och en av dessa djurparker har också kontrollerats med avseende på djurskydd. Av årets kontroller har 34 % avsett livsmedelsproducerande djur, 46 % sällskapsdjur, 15 % hästar samt 5 % övriga kontrollobjekt. I gruppen övriga kontrollobjekt ingår kontroll av personer med djurförbud, offentlig förevisning samt kontroll av djurtransporter. Länsstyrelsen har under året arbetat förebyggande genom att inför de planerade djurskyddsprojekten informera djurhållare och allmänhet om projektens inriktning och syfte, samt gällande lagstiftning. 14

18 Länsstyrelsen har också arbetat för att likrikta kontroll och bedömning, samt för att gå igenom och revidera administrativa och praktiska rutiner för att effektivisera och förbättra kontrollen, vilket gett effekt i ett ökat antal kontroller. Länsstyrelsen har under 2013 deltagit i det arbete som gjorts för att uppdatera djurskyddskontrollregistret. Handläggningstiden för förprövningar är på Länsstyrelsen kort och ligger väl under den lagstadgade tiden. Även handläggningstiden för tillstånd enligt 16 djurskyddslagen är generellt kort. Under 2013 har Länsstyrelsen lagt ner mycket arbete på att slutbesiktiga förprövade och färdigbyggda stallar. Smittskydd och regional krisberedskap Länsstyrelsen har övervakat resultaten av de rapporter avseende anmälningspliktiga sjukdomar som inkommit. Åtgärder har vidtagits när så har behövts. En lathund för åtgärder vid Salmonella hos katt har tagits fram. I samband med ett utbrott av Salmonella Mbandaka (från smittat foder från ett foderföretag i Uppsala) har Länsstyrelsen informerat allmänhet, media, länsledning och samhällsråd, medverkat i länsstyrelsens tillfälliga krislednings-organisation, samt deltagit i ett antal samverkansmöten med Jordbruksverket. Länsstyrelsen har också handlagt dokumentation (beslut och provsvar) avseende 35 misstänkt smittade besättningar, varav fem sedan visade sig vara positiva. Seminkontroller har utförts och kontroll av hästpass har skett vid de djurskyddskontroller som gjorts. Länsstyrelsen har en väl fungerande krisberedskap och har under året bland annat deltagit i övning Havsörn avseende kärnteknisk olycka. Under övningen prövades krisorganisationen, samt rutiner och scenarier ur olika aspekter, där bland annat påverkan på djurskydd och livsmedel ingick. Allmänna veterinära frågor Kontrollen av djurhälsopersonal har följt kontrollplanen för djurhälsopersonal , och myndighetens kortsiktiga mål för 2013 har uppfyllts. Kontroll av läkemedel på gård har gjorts i samband med tvärvillkorskontroller och i samband med planerad kontroll hos fårhållare. Inkomna anmälningar om villkorad läkemedelsanvändning har registrerats. Foder och animaliska biprodukter Länsstyrelsen har gjort kontroller av foder i primärproduktionen i samband med tvärvillkorskontroller. Kontrollfrekvensmålet för detta kontrollområde har uppfyllts. Ansökningar om nedgrävning av häst har behandlats, som regel senast inom en vecka från ankomst. Ansökningar om utfodring av vilda djur med animaliska biprodukter (åtel) har behandlats. 15

19 Återrapportering regleringsbrev Tabell 1.1: Verksamma veterinärer och djurskyddsinspektörer Länsfakta Antalet verksamma veterinärer i länet (st) varav antal män (st) varav antal kvinnor (st) Antal personer som varit föremål för tillsyn över djurhälsopersonal Inspektörer inom djurskyddskontroll (åa) 5,5 5,0 5,1 varav män (åa) 0,5 0,8 1,3 varav kvinnor (åa) 5 4,2 3,8 Inspektörer inom kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen (åa) 0,08 0,06 0,05 varav män (åa) 0 0,01 0,01 varav kvinnor (åa) 0,08 0,05 0,04 Antalet genomförda kontroller av insamling och transport av animaliska biprodukter Antal kontroller av hästpass Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Agresso, ärendehanteringssystemet Platina, Djurskyddskontrollregister Tabell 1.3: Djurskyddskontroller Länsfakta 2013 Antal beslut enligt 26 djurskyddslagen 122 Antal beslut om omhändertagande enligt 31 respektive 32 djurskyddslagen 32 Antal prövade djurförbud 6 Antal beslutade djurförbud 5 Antal prövningar om upphävande djurförbud 1 Antal beslut om upphävande av djurförbud 0 Antal åtalsanmälningar 5 Källa: Ärendehanteringssystemet Platina 16

20 Länsstyrelseinstruktion 4 2. tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar Utvärdering av kontroll djurhälsopersonal 2013 Kontrollen av djurhälsopersonal har följt kontrollplan för djurhälsopersonal och myndighetens mål har uppfyllts under Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet Målet med kontrollen av djurhälsopersonal och läkemedelsanvändning är att säkerställa en god vård av djur och en god djurhälsa, samt att se till att samhällets krav på djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses. Dessutom ska kontrollen leda till en bättre översikt över villkorad läkemedelsanvändning hos livsmedelsproducerande djur. Länsstyrelsens mål för kontroll inom kontrollområdet Kontrollplanen för Länsstyrelsen i Gävleborgs län gäller från 2011 till 2013 och är uppdelad i en kortsiktig och en långsiktig plan. Myndighetens kortsiktiga mål har varit att inventera, registrera och riskklassificera kontrollobjekten, påbörja kontrollen enligt en viss prioritering av kontrollobjekt. Kontrollen har likriktats genom att Länsstyrelsen följer vägledningar och använder checklistor från Jordbruksverket vid planerad kontroll. Långsiktigt ska Länsstyrelsen ha en regelbunden och riskbaserad kontroll av samtliga objekt. Detta innebär kontroll av veterinärer som beviljar villkorad läkemedelsanvändning varje år, veterinärer som förskriver läkemedel till livsmedelsproducerande djur vart tredje år och övriga kategorier av djurhälsopersonal vart femte år. Under 2013 har fem av sju veterinärer som villkorar läkemedel kontrollerats (de som inte kontrollerats tillkom under slutet av året), av de övriga som kontrollerats förskriver samtliga, utom en, läkemedel till livsmedels-producerande djur. Ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar Länsstyrelsen har övervakat resultaten av de rapporter avseende anmälningspliktiga sjukdomar som inkommit. Inga åtgärder har behövt vidtas. Under året har ett utbrott av Salmonellasmittat foder hanterats och i dagsläget kvarstår smitta i en besättning. Arbetet med att revidera länets beredskapsplan vid utbrott av epizootisjukdom (allvarlig smittsam djursjukdom som har eller kan tänkas få stor utbredning) har påbörjats. 17

Årsredovisning 2014. Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Årsredovisning 2014. Länsstyrelsen i Gävleborgs län Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen i Gävleborgs län Innehåll Landshövdingen har ordet 3 Organisation 6 Resultatredovisning 8 Länsstyrelseinstruktion 2 9 Övrig förvaltning 13 Trafikföreskrifter

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN 2013 2014-02-20 106-697-14. Årsredovisning 2013

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN 2013 2014-02-20 106-697-14. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 2 Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2013 Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete RAPPORT Bilaga 2014-05-27 Dnr 5.2.17-5978/14 Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2013 I Jordbruksverkets regleringsbrev för år 2013 anges att Jordbruksverket ska den 31 juli

Läs mer

Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010

Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010 Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010 Halmstad 15 april 2011 Underlag till dialogen Berörda departement har inkommit med bedömningar av länsstyrelsernas arbete utifrån återrapporteringen i

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

A. Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande

A. Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande VERKSAMHETSSTYRNING A. Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande Mål Ett långsiktigt hållbart förverkligande av den nationella politiken genom samordning och hänsynstagande

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP)

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-21 Dnr: 12-5055 1(6) Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) 1.1 Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige Reglab, Jobbregionen, 2016-03-10 Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Strukturfondspartnerskapet Västsverige Lag om Strukturfondspartnerskap Prioritera bland

Läs mer

Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen i Norrbottens län

Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen i Norrbottens län Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen i Norrbottens län Diarienummer 106-1836-2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 5 Resultatredovisning 6 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 11

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008 Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller mm Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på kommunen som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsens organisation Länsstyrelsens organisation Insynsråd Insynsråd Internrevisor Internrevisor Länsledning Länsledning -landshövding -landshövding - - länsråd länsråd Stab Stab Näringsliv Näringsliv Tillväxt Tillväxt kommunik.

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys Regionalt serviceprogram för Uppsala län 2014-2018 Inledning Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Uppsala län att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018. Det regionala serviceprogrammet

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling Cirkulärnr: 2000:89 Diarienr: 2000/1973 P-cirknr: 2000:20 Nyckelord: Växtkraft mål 3 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Granqvist Vivi Jacobson-Libietis Datum: 2000-08-18 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2016-01-20 2015-638 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 januari Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Förslag till

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 1) Målformulering Syftet med programmet. Syftet med verksamheten är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig

Läs mer

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september 1(5) UNDERLAG Dnr 49-5199/11 2011-08-22 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har fått

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vår drivkraft Vi vill det bästa för Skåne. Vi vill arbeta tillsammans med alla som möter Länsstyrelsen: Medborgare, kommuner och företag. VÅRT UPPDRAG VI SER TILL ATT RIKSDA- GENS

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum 2009-01-28 1 (10) Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-12.00 Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Landshövdingen har ordet 2 Organisation 3 Resultatredovisning 4

Landshövdingen har ordet 2 Organisation 3 Resultatredovisning 4 Länsstyrelsen Uppsala län Årsredovisning 2013 Foto Omslag Uppsala slott, Ylva Englund Bondens marknad, Ylva Englund Gamla Uppsala högar, cc.www.flickr.com, Matte Frenne Stabsbordet Övning Havsörn, Therez

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland. Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland. Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen Västernorrland Omslagsbild: Utsikt från Gåsnäsberget vid Mannaminne Foto: Jan Lindmark Diarienummer:100-1016-15 Tryck: Länsstyrelsen Västernorrland

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer