Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren"

Transkript

1 I II ~ Landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 005 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Årsredovisning och bokslut för kulturnämnden 2010 Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren Förslag till beslut Kultur- och bildningsnämnden beslutar a t t fastställa Kulturnämndens bokslut och verksamhetsberättelse för 2010 enligt bilaga. I anvisningar för årsredovisning och bokslut 2010 framgår att verksamhetsberättelse ska upprättas enligt särskild mall både i en kort version, som behandlas av landstingsfullmäktige, samt i en längre version som behandlas av respektive nämnd. Underlag till kort version har lämnats den 8 februari Kulturnämndens verksamhet exklusive konstnärlig utsmyckning redovisar ett överskott om drygt 260 Tkr. Film i Dalarna, Mentalvårdsmuseet, nämnden samt konsulentverksamheten redovisar överskott medan kansliet redovisar ett underskott. Då den konstnärliga utsmyckningens driftkostnader, i form av inramning, lön för arvodister som anlitas som konsulter, hänger konst m m, redovisas i resultaträkningen, redovisar bokslutet totalt ett underskott om 167 Tkr för Den konstnärliga utsmyckningens totala kostnader har hållits inom anvisad investeringsram. Antal anställda har ökat under året. Den arbetade tiden har dock sjunkit främst beroende på tjänstledighet och ökad sjukfrånvaro. I bilaga lämnas enheternas egna verksamhetsberättelser. Bilaga (6-26) Enligt anvisningarna ska också målen i landstingsplanen uppföljas enligt trafikljusmodell. Uppgifter har lämnats enligt bilaga. Bilaga (27-28) Miljöredovisning redovisas under punkt 15 (Information).

2 Kulturnämnden Sammanfattning Kulturförvaltningen 2010 Mål uppfyllelse Kulturförvaltningcn arbetar aktivt för att samtliga kommuner i länet ska få del av kulturverksamhet samt för att barn och ungdom ska ha möjlighet till positiva kulturupplevelser. Även de verksamheter som får stöd genom verksamhetseller projekt stöd ska arbeta aktivt med att sprida kultur i hela länet. Nämnas kan Länsbibliotek Dalarnas stöd till utvecklingen av samtliga kommunbibliotek. Film i Dalarnas arbete med SkoibiolFilm i Skolan samt deras festivaler. filmtävlingar etc. Mentalvårdsmuseets guidade visningar för skol- och studiegrupper. Dans i Dalarnas medverkan i Dans i skolan. Länskonst Dalarnas arbete med samarbetsstöd och digitala visningsstationer. samt andra projekt i länet. Scenkonst Dalarna subventionerar dans- och teaterföreställningar som ges i länets skolor. Landstinget stiftelser Dalateatern och Musik i Dalarna turnerar i länet och Dalarnas museum har ett starkt samarbete med museer och hembygdsgårdar i hela länet. Kulturforvaltningen arbetar med alt aktivt stärka bilden av Dalarna. Där kan återigen nämnas de festivaler och tävlingar som Film i Dalarna genomför. Musik i Dalarnas Vinterfest eller Stora Daldansen som genomförs varje år med stöd av Dans i Dalarna. Kulturforvaltningen ska arbeta för att stärka samarbetet inom den landstings finansierade kulturen. mellan kulturen och andra samhälls-/politikområden samt med de omkringliggande länen. Inom alla dessa områden har kulturen kommit långt och uppfyller väl de uppsatta målen. Landstingets kulturverksamheter ska även utveckla kulturens roll för folkhälsan. Kulturen i sig är en viktig faktor för folkhälsan. men förvaltningen har ännu inte utvecklat några långsiktiga strategier inom detta område och kan därför inte sägas ha uppfyllt det uppsatta målet än. Viktiga händelser under året Kulturpropositionen Tid för kllllltr. 2009, följdes av uppdrag och förslag i Spela smmnan, som kom i februari 20 I O. Efter remissförfarande beslutades om Samverkallsmodellen (SOU 20 I O: II), som innebär att regionerna får ökat inflytande över fördelningen av de statliga kulturbidragen. En regional kulturplan ska arbetas fram. Under våren arrangerades en dialogdag i länet och en enkät skickades ut till kommunerna om hur man ser på arbetet med kulturplanerna. Under hösten har arbetet med att ta fram en lids och genomförandeplan pågått och operativ tjänsteman har varit ute i kommunerna och informerat politiker och tjänstemän. I juni 2010 beslutade fullmäktige att en ny nämndindelning ska införas från årsskiflet. Arbete inför sammanläggningen med skolförvaltningen har pågått under hösten ulijdstinget Dalarnas kulilirpris 2010 på kronor tilldelades Ulf Hanses. umdstil/gets k"ltllrstipendier a kronor tilldelades Magnus Samuelsson och föreningen Vidga. Kulturnämnden har delat ut fyra kllllllrstipelldier il 006 s 000 kronor för unga. 20 I O års pristagare var Karin Kåks, Sofia Östling. My Johansson och Jakob Westberg. Utställningen Gruvl/Ospitah t återinvigdes i Gruvmuseet i början av maj. Länskonst Dalarna har medverkar i Se mälllliskal/ ett samprojekt med bl.a Leksands kommun, Konstfrämjandet och handikapporganisationer. Se människan utgörs aven vandringsled med konstnärliga gestaltningar. Arbetet fortsätter i projeklform där konstnärer arbetar som bildtolkare åt funktionshindrade kreatörer. Länsbibliotek Dalarna tog. i samband med Bok & Biblioteksrnässan fram en skrift där 2 J Dalaförjaltare presenteras. Den visades i montern på mässan och har därefter spridits till bibliotek och andra intresserade i länet. I Dalarnontern genomfördes 14 författarprogram med och om dalaförfattare. Konstarkivet har arbetat med planeringen av utsmycknillgell av det "ya värdblocket. Konstarkivet. Länskonst Dalarna och Film i Dalarna har fortsatt samverkat med Gävleborg och Uppsala län när det gäller kollst\'ideostalioller och den ambulerande kollstvideofestivalell, som 20 I O ägde rum i Uppsala. Dalarnas filmfestival flyttade 20 I O från Falun till Borlänge och biografen där. Festivalen har funnits sedan 1999 och är en regional uttagning för barn och ungdomar upp till 26 år. Den internationella balettävlingen Stora Daldal/sell flyttade från Mora till Falun. Tävlingen har arrangerats i Mora i 22 år och är en betydelsefull tävling för unga dansare i Norden och de baltiska staterna. Vinnarna går vidare till final i Grasse i Frankrike. Scenkonst Dalarna har tillsammans med Dalateatern givit ut en IÖllsfo/der över i stort sett all offentlig scenkonstgivning i Dalarna under våren. En katalog har sammanställts. med ett kvalitativt utvalt scellkollsllllbud för Barn och Vllga för hösten Denna katalog hjälper kommunala barn- och ungdomskulturgrupper. skolor organisationer. m fl att välja vad de vill köpa in. Scenkonst Dalarna subventionerar genom att stå för resekostnaderna för turnerande ensembler Uppföljning besparingsåtgärder I budget 2010 återfanns en besparing om 100 tkr som klarades av genom återhållsamhet av uppräkningen av prisoch lönekompensationen. Framtiden Under 2011 byggs Valhalla (fd Ungdomens hus)om för att inhysa den nya Kultur och bildningsförvaltningen. Hytt beräknas till Arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan går in i en ny fas Dialoger med kommuner. föreningsliv. arrangörer och kulturutövare ska genomföras. From 2013 planerar Dalarna att gå in i den nya samverkansmodejlen. som innebär att regionen får ett större inflytande över hur de statliga medlen skall fördelas. Den regionala kulturplanen utgör underlag för förhandlingen med staten, men kommer också att ersätta Landstinget Dalarnas nuvarande kulturvisionsdokument. som gäller lom Länsbibliotek Dalarna planerar för en återkommande barnboksfestival i länet. I maj genomförs för mrsta gången Läsfrestivalen. i syfte att Iyftu barnboken. barns Hisning och barnbibliotekens roll. Nya metoder för lässtimulans genom

3 samverkan med andra konstformer blir viktiga inslag. En viktig roll för Film i Dalarna är atl vara aktiv inför digitalisering ell av biografema. Det arbete man påbörjat i dialog med kommuner och arrangörer är viktigt att fortsätta om de små glesbygdsbiograferna ska ha en chans alt överleva. Dalateatern och Musik i Dalarna sätter tillsammans upp Spe/mall P{l taket i Magasinet hösten 20 II. Säters sjukhus fyller 100 år 20\ 2 och Mentalvårdsmuseet planerar många aktiviteter inför jubileumsåret. BI a utställningen (O)mällskligt från Riksutställningar. Länskonst Dalarnas satsning på grafik kommer att göra avtryck i länet. Placeringen av tryckpressar runt om i länet, möjliggör för barn och ungdomar att få prova och lära sig grafisk tryckteknik. BI a genomförs under 2011 workshops för barn på Carl Larssongården under rubriken Dalarna i svart och vitt. Dans i Dalarnas samarbete med Gävleborg och Uppsala kring Residatls, ett treårigt utvecklingsprojekt i scenisk folkdans pågår fram till 2013 och involverar många verksamheter. I Dalarnas är det Folkmusikens hus, Musikkonservatoriets dansutbildning och Scenkonst Dalarna som är samarbetspartners. Scenkonst Dalarna och Dalateatern kommer de närmaste åren att samverka om Liillk, nyskriven dramatik för skolor och unga amatörensembler, där fem av landets hetaste dramatiker ger skol- och amatörensembler (15-20 år) möjlighet att sätta upp nya pjäser, specialskrivna för dem, med betydligt fler kvinnliga roller än man tidigare kunnat erbjuda. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat Intäkter 18,0 19,1 1,1 Kostnader -87,3-88,6-1,3 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -12,7-12, ,3-69,4-0,2 o 17,4-90, ,9 7 av inramning, lön för arvodister som anlitas som konsulter, hänger konst m m, redovisas i resultaträkningen, redovisar bokslutet elt underskott för 20 lo. I efterföljande tabell om investeringar framgår alt den konstnärliga utsmyckningen ryms inom tilldelad investeringsram. Verksamhetsområde Utfall Progn Resultat (mkr) 2010 okt 2009 Film i Dalarna 0,Q ,05 Länsbiblioteket O O 0,000 Mentalvårdsmuseet 0,22 0,05 0,12 Stiftelser och bidrag O O -0,Q75 Konsulenter 0,11 O 0.15 Kansli -0,15-0,10-0,13 Kulturnämnden 0,01 O -0,01 Summa innan konstnärlig 0,26 utsmyckning drift -0,0 0,10 Konstnärlig utsmyckning -0,41-0,40-0,49 Resultat -0,17-0,40-0,39 Kulturnämndens investeringar under 2010 avser enbart konstnärlig utsmyckning. Inköp av konst uppgick under året till inte fullt l Mkr medan inramning och arvodister uppgick till 0,4 Mkr och ryms inom totalt investeringsutrymme om 1.5 Mkr. I samband med att det nya vårdblocket byggs vid Falu lasarett har befintlig konst tagits om hand. Kostnader för ett tillfåliigt arkiv och nedtagning av konst belastar inte Kulturnämndens budget utan återfinns hos Landstingsfastigheter. Investeringar (mkr) Resultat 2010 Budget Resultat 2009 Landstingsbidrag 69,3 69,3 O Över-I Underskott O -0,2-0,2 72,5-0,4 Inköp konst Inramning, drift Arvodister, drift 0,985 0,256 0,154 1,3 0,811 0,303 0,185 Årets investering -1,5-1,0-0, ,8-0,5 Summa 1,395 1,5 1,299 I nedanstående tabell framgår att Kulturnämndens verksamhet exkl konstnärlig utsmyckning redovisar ett överskott om drygt 260 tkr. Film i Dalarna, Mentalvårdsmuseet, nämnden samt konsulentverksamheten redovisar överskott medan kansliet redovisar ett underskott. Då den konstnärliga utsmyckningens driftkostnader, i form Personal Antal årsarbetare ,0 Antal anställda Antal Arsarbetare och anställda milts per 31/12 respektive Ar ,

4 Arbetad tid timmar, alla Personalutveckling - varav timanställda - varav mertid/övertid samllig personal* Preliminära värden för innevarande år Antal anställda har ökat under året. Den arbetade tiden har dock sjunkit främst beroende på tjänstledighet och ökad sjukfrånvaro. Valda personalkostnader (mkr) Löner exkl. sociala avg. Budget 2010 Resultat -8,5-8, Resultat -8,3 - varav timanställda - varav mcrtid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande Ar Antal anställda har ökat under året. Den arbetade tiden har dock sjunkit främst beroende på tjänstledighet och ökad sjukfrånvaro. Valda personalkostnader (mkr) Löner exkl. sociala avg. Budget ,5 Resultat 2009 Resultat -8,9-8,3 Köns- och åldersfördelning Könsfördelning Kvinnor Män 7 6 Åldersfördelning Under 40 år år Över 60 år Köns- och åldersfördelning Könsfördelning 2010 Kvinnor 20 Män 7 Åldersfördelning Under 40 år år 17 Över 60 år Inom Kulturförvaltningen finns en övervikt av kvinnor. Åldersfördelningen visar att de flesta medarbetarna är från 40 och uppåt. Medelåldern inom förvaltningen är 51 år. Sjukfrånvaro och långtidsfriska Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 9,8 6,6 11,2 Antal sjukdagar/anställd 3,2 2,1 2,5 Långlidsfriska Andel personer som har max 5 sjukdagar under 54,2 52,4 65,0 ett år. uttryckt i % Trots att sjukfrånvaron ökat jämfört med 2009 är den fortfarande relativt sett låg. Med så få anställda får enstaka sjukskrivningar stor genomslagskraft. Andelen långtidsfriska har ökat något jämfört med Det kan finnas anledning att under 2011 titta närmare på anledningen till att så pass många medarbetare har fler än 5 sjukdagar per år. Inom Kulturförvaltningen finns en övervikt av kvinnor. Åldersfördelningen visar att de flesta medarbetarna är från 40 och uppåt. Medelåldern inom förvaltningen är 51 år. Sjukfrånvaro och långtidsfriska Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 9, ,2 Antal sjukdagar/anställd 3,2 2,1 2.5 Långtidsfriska Andel personer som har max 5 sjukdagar under 54,2 52,4 65,0 ett år, uttryckt i % Trots att sjukfrånvaron ökat jämfört med 2009 är den fortfarande relativt sett låg. Med så få anställda får enstaka sjukskrivningar stor genomslagskraft. Andelen långtidsfriska har ökat något jämfört med Det kan finnas anledning att under 20 II titta närmare på anledningen till att så pass många medarbetare har fler än 5 sjukdagar per år.

5 * Jämfört med föregående år ändras redovisningen av besöksantalet mr Mentalvårdsmllseet och Grllvhospitalct då förutsättningarna förändrats. Besöksantalet på Gruvhospitalet från öppning i maj och året ut blev Antalet är dc betalande besökare som gått ner i gruvan och också besökt Gruvmuseet. Merparten av dessa har också besökt Gruvhospitalet. Utöver dessa besökare. har också varit arrangemang med fri entre. till exempel Julmllrknaden då Gruvmuseet hade öppet och utställningen Gruvhospitalet kunde beses. 009 helhetssyn på sambandet mellan miinniska. miljö och hälsa Arbetet med mål uppfyllelsen bevakas i dialoger Malin Lagergren TI FötValtningschel KulturfötValtningen Så här arbetar förvaltningen med Miljö Under 20 I O har en del av kultllrl<irvaltningens personal haft sin arbetsplats i huvudkontorets lokaler. De personerna arbetar i arbetsplats gemenskap med landstingets skolförvaltning och huvudkontor. eftersom tjänster delas. Miljöfrågor diskuteras på arbetsplats möten och miljörevision har skett. Ett miljöombud finns. Landstingets tre kulturbasenheter hyr kontorsarbetsplatser i annan miljö. och arbetar i enlighet med miljöforeskrifter i resp. omgivning. De är miljömedvetna i elforbrukning och städavtal mm. använder t ex miljöpapper samt kopierar på fram och baksidor etc. Film i Dalarna har lokaler på regementsområdet, och Länsbibliotek Dalarna hyr lokaler av Falu kommun och följer Falu kommuns miljöpolicy. Mentalvårdsmuseet i Säter städas av Landstingsservice, och omfattas därför rimligen av deras miljöarbete. Kulturförvaltningen består av inalles 27 personer. Elförbrukningen upphandlas av Landstingsfastigheter. Källsortering sker efter regler på respektive arbetsplats. Tjänsteresor görs i så stor utsträckning som möjligt med kommunala färdmedel eller görs med bilpoolens bilar. Film i Dalarna och Länskonst Dalarna disponerar leasingbilar. som används vid resor inom Dalarna. samt när mycket utrustning ska transporteras.. Vid ev. upphandlingar följer förvaltningen landstingets regler. Kompetensutveckling sker genom diskussioner på arbetsplatsträ ffar. Arbetsmiljö Skyddsrond har genomförts på samtliga arbetsplatser inom kulturförvaltningen. Basenheterna och Kulturförvaltningens kansli arbetar med SAM. som tas upp på veckomöten och arbetsplatsträffar. Alla verksamhetschefer utom en har genomgått Landstinget Dalarnas arbetsmiljöutbildning. Mångfald/Jämställdhet Landstingsfinansierade kulturverksamheter ska i sitt arbete aktivt arbeta för Ett jämställt Dalarna Att funktionshindrade personer ska ha samma möjligheter att ta del av kulturutbudet som icke funktionshindrade Att öka förståelsen för olika kulturer och traditioner samt medverka till mångklllturella möten Utföm sitt uppdrag utifrån FN:s barnkonvention och utveckla insatser för barn och ungdom Verka mr att miljöarbetet ska präglas aven Verksamhetsrapporter Film i Dalarna Verksamhet Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film som har i uppdrag att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet i länet inom följande ornråden~ barn och ungdom. regionalt producerad kort- och dokumentärfilm samt visning/spridning av film. Mål uppfyllelse Film i Dalarnas prognos mål är uppfyllda enligt verksamhetsplan Mål under: Medborgarperspektivet Skapa förifisättningar för bom/ungdom i länet all få se och lära sig om film i skolan samt fel möjlighet all ull rycka sig med film FiD har bjudit in samtliga kommuner till skolbioträffar och hållit i flera praktiska fortbildningsdagar för lärare runt om i länet. Möten har också hållits med enskilda skolbiogrupper i två kommuner. Mediepedagogerna har varit aktiva i UngKultur Dalarnas nätverk och utbudsdag. Teknik har lånats ut till skolor som vill arbeta med film i skolan. Mediepedagogerna har haft kontakt med lärarutbildningen på Högskolan och föreläst för lärarstudenterna under våren samt tagit emot studiebesök på FiD. Ett samarbete har påbörjats med studieförbundet Bilda och Klippan i Borlänge för att tillsammans skapa ett filmprojekt som vänder sig till unga kvinnor med psykisk ohälsa och med olika kulturella bakgrunder. En kontakt med Region West Midlands har upprättats för att i ett EU-projekt. Youth in Action. öka förståelse och kunskapen i att använda film som pedagogiskt verktyg i olika ungdomsaktiviteter. Skapa jörlflsiillllingar fär alla i!ii"et atl se film på biograf Projektet "Att fånga en publik" avslutades i januari med en konferens i Rättvik, dit samliga kommuner var inbjudna. 8 kommuner deltog i projektet och de samtal som genomfördes har följts upp i 5 av dessa. Syftet har varit att engagera kommunala aktörer kring filmvisninglbiograf och målet är en kommunal filmpolitisk plan. Nätverket kring visning/spridning har kontinuerligt fått information och inbjudningar via FiD till konferenser, utbildningar m m.

6 FiD tog liven initiativet att arrangera en biografträff i Hedemora där kommun, filmklubbar och all biografpersonal påbörjade ett projekt kring publikarbete. Biografkonsulten har ock!.:' dellagit i en biografseminarium / konsulentutbildning på SFI, och på en biografkonferens i Eskilstuna. rid fungerar även som rådgivarc åt kommunerna när det g:iiicr drift av biografer. Det arbcte som påbörjats i dialog med kommuner och arrangörer är viktigt att fortsätta om dc små glcsbygdsbiograferna ska ha en chans att överleva. I"wi"ama ska källila till Film idalama Hemsidan har uppdaterats kontinucrligt. FiD finns numera ävcn på Facebook, där aktuella evcnemang har presenterats. Pressmeddelanden har skickats ut vid vajje evenemang av allmänt intresse och genererat ännu fler artiklar, radio- och TV-inslag. Artiklar har satts upp på FiD:s anslagstavla. Tre nyhetsbrev med olika målgrupp har skickats ut kontinuerligt: Till unga filmare, till professionella filmare och till lärarelkulturansvariga. Verksamhetsperspektivet Vidareutveckla "ätverk och skapa miilesl'llliser för dessa Nätverksträffar har arrangerats inom samtliga verksamhetsområden; Visning/spridning, Film i skolan, unga filmare och profcssionella filmare. Filmkonsulenten för unga filmare har gjort en turne - "Upcoming", i 7 kommuner. för att hitta unga talanger, en tävling som resulterat i att 4 unga filmare får särskild coachning under ett års tid. Satsningen är tänkt att genomföras varje år. En naturfilmtävling - "Med naturen i fokus" för unga har arrangerats i Orsa Grönklitt ijanuari, för första gången, med filmvisning och inbjudna föreläsare. Ungdomar från hela landet hade bjudits in och skolelever från Orsa deltog. Naturfilmtävlingen ägde rum i samband med en naturfilmfestival/seminariedagar,"international Wildlife film festival", som FiD samarrangerat med den nybildade föreningen Naturfilmarna, Orsa Grönklitt, Rovdjurscentrum och Studiefrämjandet och som samlade naturfilmare från hela Norden för andra året i rad. En ny mötesplats för naturtilmare, som bl a resulterat i ett ökat antal ansökningar från regionala naturtilmare. En ny spontanfilmtävling, "48 timmar", arrangerades i Borlänge för ungdomar från hela länet. 14 lag om 4 i varje deltog under de 48 timmar som tävlingen varade. Ett samarrangemang som var mellan FiD. Cozmos och Dalademokraten. Existentiella Filmfestivalen i Falun, drog som vanligt fullt hus (ca 200 deltagare). Deltagare kom från hela landet, men majoriteten kom från länet och många var lärare. Även detta ett samarrangemang som skedde för 8:e året i rad mellan Högskolan Dalarna, Studieförbundet Bilda, Sigtunastiftelsen, Filmcentrum och FiD. En filmarbetardatabas för unga filmare - Filmbasen, har planerats under hösten i samarbete med Film Gävleborg. Filmbasen kommer att öka tillgängligheten och förenkla kontakten med FiD för unga filmare, men också när det gäller kommunikationen mellan unga filmare. Fia l/iiga fllmare och etablerade fllman' ska få //löjlighet all producera fllm i Dalarna o 1 (f,ilmkonsulcntcn för unga filmare har fi'ltt ta emot allt fler ansökningar och ägnar mycket tid åt möten med unga filmare och coachning. På semiprofessionell nivå har filmarna fått dramaturgstöd för att kunna vidareutveckla sina projekt. De flesta projekt som fått stöd har eller ska spelas in i länct. En casting har hållits i FiD:s lokaler inför en lågbudget-iångfilm som spelades in under sommaren. FilmkonslJlenlen har haft liit kontakt med Högskolan Dalarnas Illcdieutbildningar. Antalet ansökningar har ökat på alla nivåcr, likaså efterfrågan på teknikstöd. Sedan oktober ingår även FiD med ctt samverkansprojekt i ett EU-projekt som Högskolan Dalarna har. Genom teknikutvecklingen vill FiD prova möjligheterna med ett nytt redigeringsverktyg som gör den geogmfiska plasten oviktig. Detta gynnar filmarbetare som vill stanna i dalarna ellcr flytta till länet. Sprida regiol/alt producerad film iliillet, liatiot/ellt och itlfematiol/ellt Planeringen inför årets filmfestival för unga, Dalarnas Filmfestival pågick under hela våren. En ung filmförening har tog på sig att planera och marknadsföra årets festival. som ägde rum i augusti på biografen i Borlänge i samarbete med bl a Borlänge Kommun och Peace & Love. Ett trettiotal filmer visades mr, inledningsvis, en fullsatt biografsalong och ca 400 besökare. De vinnande filmerna gick vidare till final i Trollhättan. Ovan har även nämnts "48 timmar", "Scandinavian Wildlife film festival", "Med naturen i fokus" och "Existentiell Filmfestival", som alla arrangerats av eller i samarbete med FiD. Vid alla dessa arrangemang visades regionalt producerad film. FiD har gett stöd till flera föreningar som vill visa film genom att t ex låna ut portabel filmduk. ljudanläggning och projektor. Dessutom har FiD samverkat med Leksands Bio Kontrast i samband med regissörsbesök och filmvisning. S filmer med Dalaanknytning visades på Göteborgs Filmfestival och I under Tempo Dokumentärfestival i Stockholm. En kortfilm samproducerad med FiD hade premiär i Ludvika under våren och ett dvd-släpp arrangerades i Borlänge i januari aven regionalt producerad dokumentärfilm. FiD har planerat och genomfört en Dalapremiär med efterföljande samtal av Neant Falks film. Detta var på Wasa bio och Stiftsgården i Rättvik i samarbete med Stiftsgården. Fredrik Carestens film Et/lllo - världens folkmllsik/äger, som fått stöd av FiD, blev utsedd att representera SVT i en internationell TV-festival i Prag oktober. Den I november var det även en borlängepremiär av Ahang Bashi och Mattias Olsson film "Randy Evaluates Sweden", en film som fått stöd av Film i Dalarna. FiD lånade ut och riggade teknik vid premiärvisning, på Wasabryggeriet i Borlänge. Andra filmhöjdpunkter under året där FiD varit med och stöttat filmproduktioner är: * Peter Magnussons film Den liya tideli visades på SVT2 i november. * Teresa Fabiksfilm "Prinsessa", som klipptes av Martin Hunter hos Film i Dalarna, vann två priser på International Images of Film Festival for Women i Harare, Zimbabwe november * Lisa James Larssons film "Små bart/, stora ord". nominerad till en Oscar december.

7 * Emil Mkrttchians film "Rymdskeppet" (The Spaceship) vann tre priser vid årets Los Angeles Movie Awards. 13 december. * Nina Hedenius filmer visades i repris på teve. Filmkonsulenterna har, via nyhetsbrev, regelbundet skickat ut information till filmarna om tävlingar och festivaler, dit deras filmer kan skickas. Medarbetarperspcktivct Nöjda medarbetare Medarbetarsamtal har hållits med samtliga anställda. FiD har lagts sig vinn om att arbetet sker i en öppen atmosfår, där alla kan vara med och påverka verksamheten. De anställda s/w ha god känlledom 0111 den egna verksam I,eten samt en god regional och nationell överblick Ett heldags planeringsmöte har hållits. Veckomöten har hållits varje vecka, utom de perioder då evenemang av olika slag hindrat. Gemensamt kalendarium finns för gemensamma och individuella aktiviteter. Personalen har deltagit vid nätverksträffar och fortbildningsdagar på Svenska Filminstitutet, vid seminarier och möten under Göteborgs Filmfestival, BUFF - barn och ungdomsfilmfestivalen i Malmö. Tempo dokumentärfestival, Stockholms filmfestival och Uppsala internationella kortfilmfestival Verksamhetschef har arbetat aktivt i styrelsen för Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd och de frågor som rör verksamheterna på såväl regional som nationell nivå. Mediepedagogen har gått en kurs på Högskolan Dalarna om Barns rätt - om barnperspektiv och FN:s barnkonvention. Hon har även deltagit på Länsbibliotekets utbildningsdag om barnkon ventionen. En team-building-dag under hösten anordnades tillsammans med kollegorna i Gävleborg. för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Men också stärka det samarbete som redan finns och de som är planerade. Förnyelseperspektivet Samverkan med kollstområdet för att utveckla konstjilmell. Videokonststationerna har utökats med ytterligare en station och vårens första program presenterades på Konstnatten i Falun i januari. FiD har deltagit på nätverksträffar med VideoGUD (Gävleborg. Uppsala, Dalarna). som bl a tagit fram en hems ida och en skrift om verksamheten. FiD har också deltagit i planeringen av Videokonstfestivalen som 20 I O ägde rum i Uppsala. Arbetet med nästa års Videokonstfestival som kommer att ske i Falun, har inletts under hösten bia genom deltagande på fortbildningskonferens i Köpenhamn. I samarbete med Lars Wikström har FiD tagit fram höstens program för konstvideostationer, pressvisning och framställning av visningskopior för stationerna. Samverkan 111 ed natllrjiltlulre för att förnya genren FiD har deltagit i planeringen och genomförandet av Naturfilmfestivalen och arrangerat Naturfilmtävlingen för unga i Orsa (se ovan). FiD har också deltagit på möten med föreningen Naturfilmarna, där man tyvärr kommit fram till att nästa filmfestival kommer äga rum på Nordens ark i Västra Götaland, pga att Orsa Grönklitt inte kan bidra till en n fortsatt finansiering. FiD har tagit på sig ansvaret för att sprida information om Naturfilmtävlingen och tagit initiativet till au göra festivalen till en nationell angelägenhet för att öka intresset för genren bland unga och framför allt unga tjejer i landet. Ansvaret för arrangemanget kommer au övertas av filmpedagogerna i Västra Götalandsregionen. Ulldersöka möjligheterna för aulitveckla postproduktion i länet Vnder året har FiD haft en projektanställd på halvtid, under våren med extern finansiering från Teknikdalens EV-projekt Innowent och from november inom ramen för Högskolan Dalarnas EV-projekt. Hans uppgift har varit att knyta kontakter i branschen och göra en omvärldsanalys av framtidsmöjligheterna för att skapa ett postproduktionscentrum i GävleborgIDalarnas län. En viktig samtalspart har varit det klippcentrum som redan finns i Gävleborg samt projektet Kreativa Näringar. Högskolan Dalarna har sökt och beviljats (i början av maj) ett EV-projekt om Audiovisuella Medier inom området Innovativa miljöer. FiD är medfinansiär och har, i och med detta, kunnat vidareutveckla kontakterna med näringslivet och arbeta för att etablera näringar i länet inom området postproduktion. Samarbetet med Högskolan Dalarna har varit nära och bra under många år, och EU-projektet skapar ytterligare föresättningar till att stärka det. Finansiella perspektivet God ekollomisk hushållning FiD har fått, genom sina många samarbeten, mer verksamhet för mindre resurser. Samplanering, samfinansiering och god ekonomisk hushållning gör att FiD håller en hög takt i verksamheten. Fler anställda, praktikanter och ideella resurser underlättar för att kunna ha en så bred verksamhet som möjligt. Externa medel söks kontinuerligt till evenemang och till mer näringsinriktade satsningar. Viktiga händelser under året FiD förordade att filmverksamheten skulle ingå bland övriga kulturverksamheter i samverkansmodellen enligt det förslag som lades fram i delbetänkandet "Spela samman" under våren och som senare beslutades. Högskolan Dalarna har beviljats EU-medel from I okt 2010 (se ovan). Ett påbörjat samarbetet med Gävleborg och FiD för att skapa förutsättningar till ett mellansvenskt postproduktionskluster. Detta gynnar filmarbetare och näringslivet i de båda regionerna eftersom projektets syfte är att öka och stärka postproduktionens position i regionerna. Framtiden Teknikutvecklingen har ökat behovet av kunskap och digitaliseringen har gjort det möjligt att arbeta med film och inte minst visa sina filmer på ett helt annat sätt än för några år sedan. En viktig roll för FiD är att vara aktiva inför digitaliseringen av biograferna. Dialogen med kommunerna är av avgörande betydelse oni den lilla biografen ute i glesbygden kommer att överleva. Hotet är reellt och FiDs arbetsinsats inom detta område kommer att vara oerhört viktigt inom den närmaste framtiden. När det gäller pedagogiken kommer det ställas nya krav på lärarna för att kunna följa med i utvecklingen, även om det

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Resultatredovisning 2006

Resultatredovisning 2006 Resultatredovisning 2006 Innehållsförteckning Förord...3 1. Stöd till regionala resurscentrum för film och video...4 a) Bidragsgivningens fördelning...4 b) Analys av bidragsgivningens effekter för filmverksamheten

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5

I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5 I 14 landstinget DALARNA Kulturnämnden HANDLINGAR tiii sammanträdet 2009-12-17 Tid: Kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5 LANDSTINGET DALARNA Kulturnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Statens kulturråd

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

IFLA faller på plats. KBs plan/skls enkät. Ellen Tise/Tomas Lidman. Biblioteksbladet

IFLA faller på plats. KBs plan/skls enkät. Ellen Tise/Tomas Lidman. Biblioteksbladet Biblioteksbladet KONFERENS: IFLA faller på plats BIBLIOTEKSPOLITIK: KBs plan/skls enkät INTERVJU: Ellen Tise/Tomas Lidman 04:2010 P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek Självbetjäningsautomater

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer