Från sagovärldar till näringslivsfokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från sagovärldar till näringslivsfokus"

Transkript

1 Från sagovärldar till näringslivsfokus Utbildning in i arbetslivet arbetslivet in i utbildning UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning

2 Utbildning in i arbetslivet arbetslivet in i utbildning Ambitionen är att i Uddevalla ska det vara lika självklart att vara företagare som att vara anställd och vi arbetar efter mottot: Utbildning in i arbetslivet arbetslivet in i utbildning. Två tydliga linjer i utbildningsstrategin är därför samverkan för att skapa en mötesarena mellan skola och samhälle samt entreprenöriellt lärande som en röd tråd genom hela skolan. Skolans uppgift är att erbjuda eleverna en utbildning som leder till arbete, fortsatta studier eller kompetenser för att starta eget. Skolan behöver arbetslivets hjälp för att ge barn och ungdomar erfarenhet och kontakter. Arbetslivet är med och formar morgondagens företagare, framtida medarbetare och chefer. I denna broschyr presenteras exempel på samverkan som pågår i kommunen idag från förskolan till vuxenutbildningen. Jag tänker att entreprenöriellt lärande är när jag får insikt i att det jag kan eller ska lära mig, är så viktigt att jag vill lära mig/göra det och dessutom ha fått så mycket självtillit att jag vågar pröva det, både i ord och handling, och lära av resultatet även om det inte blev det jag trodde från början!! Entreprenöriellt lärande Förvaltningshef Sarah Isberg Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. Entreprenörskap i skolan är ofta övningar, experiment, projekt eller processer där barn och unga får prova på företagande på olika sätt. I broschyren används entreprenöriellt förhållningssätt och då avser vi barnens och lärarnas kreativa förhållningssätt till lärande. När en pedagogisk verksamhet bedrivs så att entreprenöriella kompetenser växer hos elever och lärare, då kallar vi det ett entreprenöriellt lärande (EL). EL avser en systematisk och målorienterad pedagogisk och organisatorisk strategi. Skolverket har definierat entreprenöriellt lärande som en strategi för att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling, m fl.

3 Uddevalla Näringslivsakademi Uddevalla Näringslivsakademi är ett nätverk som inspirerar till att hitta fler kreativa samverkansformer och underlättar kontakten mellan arbetsliv och skola. Målsättningen är att öka antalet kreativa, självständiga och handlingskraftiga ungdomar samt att göra Uddevalla till en kommun där unga/nya företagare kan utvecklas som arbetsgivare och vågar växa. Syftet är att öka tillväxten, sänka ungdomsarbetslösheten och öka anställbarheten bland unga. I Uddevalla ska det vara lika självklart att vara företagare som att vara anställd. Bakre raden från vänster: Owe Westberg, näringslivschef, Niclas Geidvik, Kalasreklam, Teres Olsson, Einars konditori. I mitten från vänster: Henrik Mogart, Swedbank, Ulf Larsson, vuxenutbildningschef, Lisbeth Appelqvist, rektor NU-sjukvården. Främre raden från vänster: Sarah Isberg, skolchef, Jessica Barck, projektkoordinator Uddevalla Näringsliv, Johanna Redelius, processledare entreprenörskap. Saknas på bild: Janne Bark, Starke Arvid och ordförande i Uddevalla Näringsliv.

4 Förskolan I den reviderade läroplanen för förskolan (LpFö 98/10) framgår att förskolan ska erbjuda en verksamhet som stimulerar barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen. Verksamheten ska främja lek, kreativitet och ett lustfyllt lärande och det kan göras på många olika sätt. Några förskolor i kommunen arbetar med äventyrspedagogik. Då får barnen med hjälp av sagovärlden gå på spännande uppdrag som tränar t.ex. matematiska begrepp. Inom förskolan engageras föräldrar och anhöriga att komma och berätta om sina yrken och barn får berätta om sina drömyrken. Ibland kan vi även göra studiebesök utanför förskolan. Det entreprenöriella förhållningssättet finns även med då förskolan arbetar med teknik. Barnen får själva fundera på vad som kommer att hända då de gör experiment. Experimentet är en aktivitet som hjälper barnen att skapa både frågor och kreativa svar. På förskolan Dalaberg fångar man barnens kreativitet genom att barnen själva får skapa egna sagoböcker med text och bilder. Barnen skapar även sitt egna kreativa CV, där barnen vid olika tillfällen berättar om sina tankar om dem själva och vad de vill göra när de blir stora och deras funderingar kring olika yrken. Förskolan har en stark tradition av att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt. Lekens roll är central och stimulerar till ett lustfyllt lärande. Att ta tillvara på barnens nyfikenhet och skapa möjligheter för att utveckla självtillit och kreativitet är en naturlig del av vardagen. Verksamhetschef förskola Marie Fremle

5 Grundskolan Skolans läroplan slår fast att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem (LGR11). Målet är att all undervisning ska genomföras på sådant sätt att eleverna genom den utvecklar de förmågor som associeras med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Det ger förutsättningar för varje individ att efter avslutad grundskola forma sitt fortsatta lärande och liv på ett medvetet och självständigt sätt. Varje-dag-lärandet förstärks genom olika riktade satsningar med entreprenöriellt lärande som förtecken. Ung berättare, där eleverna får författa, publicera och presentera en egen bok är ett aktuellt exempel där fler än 1000 elever lär genom sitt eget skapande. Genom goda kontakter med det lokala näringslivet, och närsamhället i övrigt, uppstår ständigt olika samarbetsprojekt där eleverna får utveckla och öva sina entreprenöriella förmågor, vidga sina omvärldsvyer och utveckla sina kontaktytor. PRAO/Framtidståget Den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) är ett exempel på ett mer frekvent samverkansinslag och utgör en viktig mötesplats för elever och yrkesverksamma. Genom PRAO:n får eleverna konkret inblick i vardagen på olika arbetsplatser och vidare uppfattningar om branschers olika yrken. Ett exempel på aktivitet är Framtidståget som är ett inslag där åk 9 får besök av yrkessamma som berättar om sina yrken. Kopplingen mellan yrke och utbildning blir tydligt, vilket underlättar inför elevernas val till gymnasieskolan. Att endast vara välutbildad tillhör gårdagen. Entreprenöriellt lärande är en av framtidens viktigaste nycklar. Verksamhetschef grundskola Dennis Reinhold

6 t e i s na Gym Samverkan med näringslivet Gymnasiereformen Gy 2011 lyfter fram och sätter fokus på entreprenörskap som skall genomsyra hela gymnasieskolan. Det innebär bland annat att entreprenörskap finns med i examensmålen och att entreprenörskap finns som eget ämne. Eleverna har möjligheten att utveckla egenskaper för att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra för att klara sina studier och för att bli framgångsrika i vuxenlivet. Uddevalla gymnasieskola är en av Sveriges största gymnasieskola och består av 17 nationella program, 6 högskoleförberedande program och 11 yrkesprogram samt lärlingsutbildning, GLU. Uddevalla gymnasieskola arbetar aktivt och nära arbetslivet på en mängd olika sätt och genom en mängd olika aktiviteter. Inom yrkesprogrammen och lärlingsutbildning, GLU ligger fokus på att förbereda eleverna på arbetslivet och det ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och ger yrkesexamen. Även på gymnasiesärskolan sker en del av utbildningarna på arbetsplatser. På introduktionsprogrammen görs det en medveten och stor satsning för eleverna med syfte att öppna upp möjligheter för fortsatta studier eller visa på olika vägar in i yrkeslivet. Nationell och Internationell samverkan Uddevalla gymnasieskola har stor erfarenhet av att arbeta med nationella samverkansformer med näringsliv och föreningar. På Uddevalla Elitidrottsgymnasium ges idrottare en möjlighet att kombinera sina studier med en fördjupad idrottskunskap och träning mot elitnivå. Verksamheten är certifierad av Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet Svenska Handbollsförbundet och Svenska Simförbundet. Ett annat exempel på internationell samverkan är SPINT som är en specialisering av samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet där en stor del av undervisningen sker på engelska. Eleverna åker till Cambridge och London för att praktisera språket, men också för att praktisera på företag. Akademi Sinclair Margretegärde är en av 35 skolor som certifierats som FN-skola. FN-skolan innebär att man förbinder sig att regelbundet jobba med globala/internationella frågor och FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna och FN:s stadga. Gymnasiereformen sätter fokus på entreprenörskap, eleverna skall få större möjligheter till att utveckla sin nyfikenhet, initiativförmåga och sitt självförtroende för att bättre möta den framtida arbetsmarknaden. Vi arbetar nu för att entreprenörskapet skall genomsyra alla våra utbildningar de kommande åren. Gymnasiechef Stefan Einarsson

7 UF Ung företagsamhet Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Under ett år i gymnasiet får elever inblick i ett företags livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. I arbetet får eleverna stöd och råd från lärarna och näringslivet. På Uddevalla gymnasieskola har samtliga elever på samtliga program möjlighet att driva UF-företag som individuellt val i åk 3 och/eller gymnasiearbete. Det finns en UF-samordnare plus en UF-grupp med lärare som träffas regelbundet. Enligt UF:s undersökningar visar att 23 % av ungdomarna som drivit UF-företag får blodad tand och startar egna företag innan 29 års ålder. Teknikcollege Programmet Teknik och Företagsamhet på Uddevalla gymnasieskola är teknikcollegecertifierad och har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Företagen bidrar även i den löpande verksamheten genom att erbjuda arbetsförlagt lärande (APL). Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov. Ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen Uddevalla gymnasieskola har som en av 20 skolor i Sverige fått försöksverksamhet med ett fjärde år på Teknikprogrammet. En grundförutsättning för deltagande i försöksverksamheten är ett etablerat samarbete med det lokala och regionala näringslivet. Det fjärde året bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på teknikprogrammet. Målet är en gymnasieingenjörsexamen för de elever som deltar. Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv.

8 Vuxenutbildning Uddevalla Vuxenutbildning satsar!! Uddevalla Vuxenutbildning tänker framåt och startar nya utbildningar där man vet att det i framtiden finns ett arbetskraftsbehov. Det sker i samverkan med det lokala näringslivet, representanter för olika branschorganisationer, Arbetsförmedlingen och kommunalförbundet Fyrbodal. I framtiden kommer man även att satsa på att ta fram och utveckla nya Yrkeshögskoleutbildningar. Uddevalla ligger nära ett av landets mest strategiskt belägna affärscentra och som dessutom inom de närmaste åren kommer att fortsätta växa. Att då satsa på olika utbildningar inom handel och turism känns naturligt. Det entreprenöriella lärandet är en viktig del i utbildningarna. Yrkesvux/ Lärlingsutbildning Inom ramen för yrkesvux/lärlingsutbildning har det under åren anordnats utbildningar inom bla svets, handel och service, båtbyggare, maskinförare, omvårdnad, fordon/transport och lokalvårdare. Utbildningarna skall startas inom områden där det på sikt finns ett behov av arbetskraft. Längden på utbildningarna kan variera från 6-18 månader beroende på individens förkunskaper och behov. Under utbildningens gång, ska läraren ha ett validerande förhållningssätt, i syfte att ta tillvara den studerandes kunskaper och erfarenheter. Uppläggen på utbildningarna kan variera mycket mellan olika branscher beroende på vilka krav som branschen ställer och vad, som inom olika företag anses vara nödvändig baskunskap. Sedan några år har Uddevalla Vuxenutbildning fått pengar för att driva bussutbildningar, ett område där efterfrågan på arbetskraft är stor och anställningsgraden efter utbildningen är hög. Under 2012 kommer även en utbildning inom godstransporter att starta. Bra studieteknik är viktigt för att nå sina studiemål. Goda kunskaper och hög kreativitet leder till företagsamhet vilket är viktigt för människors utveckling. Vuxenutbildningschef Ulf larsson

9 Yrkeshögskoleutbildning Uddevalla Vuxenutbildning har mångårig erfarenhet av att vara utbildningsanordnare av Yrkeshögskoleutbildningar. Kontakter mellan utbildningsanordnare och aktuellt arbetsliv tas i ett tidigt skede. Arbetslivets engagemang och efterfrågan av den kompetens utbildningen leder till är centralt för en Yh-utbildning. Arbetslivet är också med och påverkar innehållet och upplägg av kurser samt utformningen av det arbetsplatsförlagda lärandet. Utbildningen bedrivs utifrån ett flexibelt arbetssätt där praktiska och teoretiska studier varvas med Lärande I Arbete, LIA. Utbildningen kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Uddevalla Vuxenutbildning har för närvarande Yh-utbildningarna TRAC-diplomerad Resekonsult och Skräddare och kommer att starta Yh-utbildningarna Kvalificerad Habiliteringspersonal och Socialpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering hösten Uppdragsutbildning Uddevalla Vuxenutbildning erbjuder utbildning med kompetensutveckling till företag och offentliga organisationer. Företagen kan även erbjudas behovsinventering, kunskapstester, intyg, betyg eller certifieringar. Man kan testa teoretiska och praktiska kunskaper (validering), vilket påverkar utbildningstid och omfattning. Studierna kan vara på skolan eller också kommer lärarna till företaget.

10 Pågående projekt entreprenorskap I SKOLAN Barn och utbildning satsar på att utveckla kunskapen om entreprenöriellt lärande bland 850 lärare i Uddevalla. På kort sikt vill man få igång utvecklingsarbetet med det entreprenöriella lärandet genom ett aktivt och målinriktat arbete med både skola och näringsliv. Kompetensutveckling, nya kreativa möten och okonventionella arbetssätt skall utmana traditionella tankessätt och handlingsmönster. På lång sikt vill man att det entreprenöriella lärandet skall genomsyra alla elevers vardag från förskola till vuxenutbildning. STEPS Strategisk Entreprenörskap i Skolan STEPS är ett projekt för skolutveckling från förskola till vuxenutbildning, som syftar till att utveckla jämställda och entreprenöriella lärmiljöer. Målgruppen för projektet är rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. I Sverige och i övriga Europa är kreativt lärande och jämställda organisationer i fokus. Genom att utveckla entreprenöriella kompetenser hos elever ökar människors möjlighet att kunna möta förändringarna i arbetslivet och samhället nu och i framtiden. Med ett jämställt förhållningssätt kan människor utvecklas och bidra utifrån sina verkliga resurser och inte utifrån den förväntade och ibland trånga könsrollen. Skolor som är aktiva med STEPS: Akademi Sinclair - Margretegärde GLU, Gymnasial Lärlingsutbildning Unnerödsskolan Herrestadsskolan Alla har en berättelse att förmedla - Alla elever vid deltagande skolor kommer ges möjlighet att delta i ett bokprogram där eleverna leds från idé till färdig bok. Böckerna baseras på elevens egna intressen, erfarenheter och styrkor och alla sätt att berätta på är rätt. Eleverna kan välja att berätta med texter, foton, kollage, målningar eller teckningar. Eleverna kan välja att göra en egen bok eller att samarbeta kring en gemensam bokidé. Fokus ligger på att stimulera elevers nyfikenhet, initiativrikedom och förmåga att identifiera sina möjligheter och att utmana elever i att omforma sina idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter. Bokskapandet avslutas med en lokal bokmässa. Och du är bjuden! Student Mission är ett innovativt och entreprenöriellt berättarprogram där studerande vid vuxenutbildning utvecklar en idé i bokform. Programmet stärker deltagarens motivation, studieteknik och tydliggör kopplingen mellan studier och arbetsliv. Programmet finansieras av Vinnova/Tillväxtverket.

11 Pågående projekt SSA-konferensen 2013 i Uddevalla med 10-års jubiléum SSA-konferensen samverkan skola arbetsliv är en årlig rikskonferens som verkar för att aktualisera samverkan mellan utbildningsväsende och arbetsliv. Konferensen skall verka för att samverkansfrågor kontinuerligt förs upp på agendan i kommuner, län, organisationer och myndigheter. Konferensen är i grunden en återkommande känd och välbesökt mötesplats för personer som arbetar med samverkansfrågor i sina kommuner. Den april 2013 kommer Uddevalla att vara värdkommun för SSA-konferensen. Arbetet har precis påbörjat men garanterat kommer konferensdagarna att vara fyllda med intressanta föreläsningar, inspirerande seminarier och utställningar. Det är en unik möjlighet att marknadsföra Uddevalla och våra samverkansprojekt för de andra kommunerna runt om i Sverige. Med vår konferens vill man ge inspiration och innovationskraft i företag, kommuner och i skolsystemet för att tillsammans öka SAMVERKAN mellan skola och arbetsliv för att rusta våra ungdomar för framtiden och ett yrkesliv i en föränderlig värld. Välkommen till tre dagar med fokus på SAMVERKAN. SSA-konferensen 2012 är den mars i Uppsala. Under två dagar riktas blickarna in i framtiden. Fokus riktas mot morgondagens kompetensbehov och utvecklingen inom utbildning och arbetsliv.

12 Pågående projekt Lokala UF-mässan I år planeras en lokal UF-mässa. Det är ett samarbete mellan alla Uddevallas gymnasieskolor där man vill få fler ungdomar att bli mer företagsamma både som anställda och som egna företagare. Mässan ska inspirera till att fler elever vill och vågar starta eget företag. Jury består av lokala företagare som bedömer i tävlingarna bästa vara/tjänst, bästa affärsidé, bästa marknadsföring, bästa logotyp och miljöpris. Innovationsmässan Uddevalla kommun vill medverka till att öka intresset för innovationer bland eleverna på Uddevalla Gymnasieskola och därför instiftades ett Innovationsstipendium. Varje år är det drygt 100 elever som deltar. Syftet med mässan är att stimulera eleverna till att tänka innovativt och att aktivt ta fram förslag till nyskapande produkter och tjänster. Angeläget om mänskliga rättigheter Varje år arrangeras en angelägets festival på estetiska programmet på akademi Sinclair Margaretegärde. Arbetet med festivalen är elevdrivet och det bildas en arrangörsgrupp. Tanken med festivalen ute på skolorna är att man under en dag med mänskliga rättigheter som röd tråd visar upp kulturella och mediala uttryck som skolan producerat. Angeläget består av dess huvudmän Amnesty och Kultur Ungdom, samt ett antal samarbetspartner.

13 Pågående projekt Drivhuset vid Högskolan Väst är en del av en rikstäckande organisation vars lokala verksamhet finansieras av Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Tillväxtverket, Studentkåren och det privata näringslivet. De erbjuder studerande i hela Fyrbodal kostnadsfria inspirationstillfällen, vägledning, starta eget utbildning och ett affärsutvecklingsprogram*. De ger de som studerar de kontakter de behöver för att lyckas och har ett stort upparbetat nätverk i hela regionen. På Drivhuset har man möjlighet att få kontorsplats och utveckla sitt företag i en kreativ miljö tillsammans med andra företagare. * Affärsutvecklingsprogrammet kostar 500 kr i månaden och i den avgiften ingår tillång till kontorsplats. Uddevalla kommun är nybliven medlem i föreningen och därmed är kommunens föroch grundskolor automatiskt anslutna. FramtidsFrön i Väst är en förening som tillsammans med skolan vill underlätta arbetet med entreprenörskap i skolan så att alla får möjlighet att upptäcka och nå sin fulla potential. Föreningen erbjuder fortbildning, processledning och egna verktyg/läromedel som hjälp i det entreprenöriella arbetet.

14 Kontaktpersoner Förskolan Skolutvecklare Sofia Olsson Grundskolan Skolutvecklare Maria Hildefors Gymnasieskolan Lärlingskoordinator Maria Rudqvist Elitidrottgymnasiet koordinator Dennis Fredriksson Samordnare Ung-företagsamhet Eva Hartmann Vuxenutbildningen Yrkesvux koordinator Kristina Danielski AIL/APU-platssamordnare Andrine Svenzon sina Vi inom skolan blir bättre och bättre på entreprenörskap och samverkan. Jag tror att vi behöver hitta fler kreativa mötesplatser för att våra elever ska nå nätverk och våga satsa. Möten för lärande och utbyte sker hela tiden i skolan, i arbetslivet, inom idrotten och i andra föreningar. Nya arenor för lärande! Processledare Entreprenörskap Johanna Redelius Varmt välkomna med idéer och frågor! Johanna Redelius

15 Kontakter Studie- och yrkesvägledare Grundskolan Åsa Andersson Ulf Samuelsson Sara Schöldström Eva Borin Dahlberg Gunn Gustafsson Helena Nilsson-El Naggar Ingeborg Kullgren Gymnasieskolan Kajsa Årebo-Balsanius Birgitta Hansson Therese Abrahamsson Kristin Andersson Helena Thorslund Vuxenutbildningen Thore Höglund Kristina Lund Björkdahl Jeannette Lindahl Camilla Säreborn Processledare Entreprenörskap Johanna Redelius

16 Våra samverkanspartners: Abba Seafood personalmatsal Acrivia Alex gastronomi Alltiklipp Färgelanda Andresen Maskin AB Arbetsgivarrepresentant, ME Artic Paper Munkedal Arvidssons Hällevadsholm Arödsdal AT Borina byggnadsställningar Auto-Teknik AB, Hunnebostrand Axelssons Marin AB, Strömstad Badhuset Bauhaus BBH Autoservice AB, Kungshamn Behandlingshemmet Villa Trestad Beijer Bengt Bygg, Ed Berghogens Entreprenad & Byggteknik Berghogens rör BikBok Bil och Motor AB, Lysekil Bilbolaget AB, Bengtsfors Biltema Bjurströms Bygg & Anläggning AB Björklundas servicehus, Ljungskile Björkåsens Rehab Bengtsfors Blomsterlandet Bohusgården hotell och konferens Bojarskolan Strömstad Bokia Bovalls Dörrbyggeri AB Bowlinghallen Brandt Lastvagnar Brandt Personvagnar Brastad bageri, Brastad Br-leksaker Bror Ericssons måleri Bruksskolan, Munkedal Bröderna Axelsson el, Fjällbacka Butler s Bygg 6:an Väst Swedenborg Center Byggtjänst, Lysekil Byroevent Carema vårdcentral Caretia Traffic Service AB Carlings Cervera Cheers Comfort-butiken, Strömstad COOP Forum Coop restaurangen Dahlbergs bageri Dan Lindbergs bygg, Skärhamn Destination Uddevalla DeVal Din sko Dressman EDT Einars Konditori EIO Västra Sverige Ekebackens äldreboende, Munkedal Electroteam, Surte Elgiganten Elis Johanssons Smides AB Elväst och telemontage Engman tak Ab Entreprenörsarenan Erlings rör, Lysekil Esprit Euroskor Centrum Evas Sydesign Famijeköket/Herrestads restaurang FJ-Lack Högsäter Fyrstads EL AB Färg och kakelhuset Färgbolaget Fönster & rum Företagarna Gallerix Gastronomi Riverside Graniten Ingeneering (VMU) Granngården GS-Facket Hallberg-Rassy Varvs AB Handels Citysalongen Handels Klippkompaniet Handels Salong Astor Hansson och Russberg Havstens Resort Heaven 23 restaurang och bar, Göteborg Hedemyrs, Tanumshede Hedeskolan, Tanumshede Hemtjänsten Färgelanda Herrestads vårdcentral Highlights AB Horshaga islandshästar, Vedur Hotel Bohusgården Hotel Riverside Hotell Eggers, Göteborg Hotell Sköna Rum Hovhult Servicebostäder Hunnebostrands förskola Håvenstensgården, Färgelanda Högskolan Väst Högskolecentrum Bohuslän Ica Dalaberg Ica Ljungskile Ica Skeppet, Kungshamn Infratek AB Intersport ISENTA Jasa Maskin Jula Junoverken Jägarens äldreboende Strömstad Kahls The och Kaffehandel Kalasreklam KAOL måleri Kicks Kilbäckens äldreboende Kleinbrandts El Klippcompaniet Konsum Konsum Skogslyckan Kranman Krogen Kuröds rostskyddscenter Kustbyggen i Bohuslän Kvantum Kära Barn Kärrstegens gård på Berg Lantmännen Maskin AB Laxbutiken Ljungskile Life- hälsobutiken Centrum Liljaresor AB Limeco Lindex Ljungskile folkhögskola Lottas Hårvård Makoro, Färgelanda Malmö Yachts AB Markbygg Martins kök Material Logostik Mattson företagen Maxi Torp Mc Donalds Mekonomen Men Mikael Mellgrens bygg, Lysekil Mikaels grävtjänst, Brastad MISAB Sprinkler och VVS Mona-Lisas restaurang Montesoriskolan, Munkedal Montessoriförskolan Kaprifolen Montessoriförskolan Pärlan Munkedals måleri, Munkedal Najadvarvet AB NCC Construction Sverige AB NCC Roads Nobina Noco stolar NU-sjukvården NYLI kvalitets- och kontrollteknik OK Q8 Olympus Onoff Peab Pininfarina Plåtslageriernas Service AB Resekonsulterna Resemakarn Resia AB Restaurang Azad / Bella Mare Restaurang Café Briggen Restaurang Kajkanten Restaurang Kock och vin, Göteborg Restaurang Köket Restaurang Pingvin Rhinebo måleri Riksbyggen Ritz Konditori, Trollhättan Riverside kök och konferens Rodins Marin Rodoverken, Stenungsund Roomer Coffee och Deli Rosenhäll Rehab Rotviksbro handel Rådhus caféet Räddningstjänsten Rör och Värme AB Salon Silverfallet Salong 57, Trollhättan Salong Coqette, Stenungsund Salong Linda, Kungshamn Sammanträdet Ek. förening SEFA Bygg, Trollhättan SEKO Väg ochban Servicebutiken Mitt i prick Shell blomsterlandet Shell Ljungskile SIBA Simons Värdshus Sitech SKANSKA Skönhetsspecialisterna SnickarBolaget Sofiedals servicehus Spara Starke Arvid AB Stena metall Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund Stil - Konfektion AB Strömstads Värme och Sanitet AB Studio 32 Stångenäshemmet, Brastad Sune Janssons Åkeri AB Svenskt Näringsliv Swedbank Swedol Svensk Cater Svensk Handel Svenska Elektrikerförbundet Svenska Målarförbundet Svenska Transportarb.förbundet Avd.55 Sveriges Byggindustrier Sy-Siwan Uddevalla kommun Tak och renovering Takåsens korttidsvård Strömstad Team Sportia Tempo Jacob s Matcenter Thai palace restaurang Thaikök Thors glas, Lysekil Ticket TMF- Trä och Möbelföretagen Toveks Lastbilar AB TPM (VMU) Uddevalla Treklöverhemmet Trestad buss Trestad mobiltelefoner Trestads Telemontage AB Träminuten TYA Tygcenter Tångbrödsbageriet, Grebbestad Uddevalla Centrumutveckling Uddevalla Energi Uddevalla Event Uddevalla glasmästeri Uddevalla kommun Uddevalla Näringsliv Uddevalla sjukhus Uddevallahem Uddevallamålarna AB Unda Camping Weld Tech Orust AB, Henån Vera Westcoust fitnesscenter Vikens Maskin och Hydraulik Wilhelmsen Callenberg Willys Volvo Brandt AB Wosab Plåt AB VVS Företagen Göteborg VVS-butiken, Munkedal Väne Bygg Värmecervice AB Vässje Byggtjänst, Fjällbacka Västkustkapell Västsvenska handelskammaren YIT Sverige AB Zoo 4 you Åh stifts- och konferensgård Åhléns Älgens förskola, Munkedal Ängsvikens korttidsboende, Henån Önnebacka förskola, Munkedal Layout: Kicki Henningsson Uddevalla 2012

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNGT ENTREPRENÖRSKAP I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS DECEMBER 2007 I STOCKHOLMSREGIONEN HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59 Vad möter de unga? 59 6 Bilaga Översikt över olika nationella aktörer/koncept/organisationer som stimulerar till entreprenörskap/entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv i utbildningssystemet

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Vad är målet/målen med er verksamhet?

Vad är målet/målen med er verksamhet? Kontakt: John Cederquist E-post: john.cederquist@ungforetagsamhet.se Tel: 0706-301405 Adress: Erik Dahlbergsgatan 3 411 26 Göteborg Webbplats: www.ungforetagsamhet.se Vad är målet/målen med er verksamhet?

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer