Från sagovärldar till näringslivsfokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från sagovärldar till näringslivsfokus"

Transkript

1 Från sagovärldar till näringslivsfokus Utbildning in i arbetslivet arbetslivet in i utbildning UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning

2 Utbildning in i arbetslivet arbetslivet in i utbildning Ambitionen är att i Uddevalla ska det vara lika självklart att vara företagare som att vara anställd och vi arbetar efter mottot: Utbildning in i arbetslivet arbetslivet in i utbildning. Två tydliga linjer i utbildningsstrategin är därför samverkan för att skapa en mötesarena mellan skola och samhälle samt entreprenöriellt lärande som en röd tråd genom hela skolan. Skolans uppgift är att erbjuda eleverna en utbildning som leder till arbete, fortsatta studier eller kompetenser för att starta eget. Skolan behöver arbetslivets hjälp för att ge barn och ungdomar erfarenhet och kontakter. Arbetslivet är med och formar morgondagens företagare, framtida medarbetare och chefer. I denna broschyr presenteras exempel på samverkan som pågår i kommunen idag från förskolan till vuxenutbildningen. Jag tänker att entreprenöriellt lärande är när jag får insikt i att det jag kan eller ska lära mig, är så viktigt att jag vill lära mig/göra det och dessutom ha fått så mycket självtillit att jag vågar pröva det, både i ord och handling, och lära av resultatet även om det inte blev det jag trodde från början!! Entreprenöriellt lärande Förvaltningshef Sarah Isberg Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. Entreprenörskap i skolan är ofta övningar, experiment, projekt eller processer där barn och unga får prova på företagande på olika sätt. I broschyren används entreprenöriellt förhållningssätt och då avser vi barnens och lärarnas kreativa förhållningssätt till lärande. När en pedagogisk verksamhet bedrivs så att entreprenöriella kompetenser växer hos elever och lärare, då kallar vi det ett entreprenöriellt lärande (EL). EL avser en systematisk och målorienterad pedagogisk och organisatorisk strategi. Skolverket har definierat entreprenöriellt lärande som en strategi för att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling, m fl.

3 Uddevalla Näringslivsakademi Uddevalla Näringslivsakademi är ett nätverk som inspirerar till att hitta fler kreativa samverkansformer och underlättar kontakten mellan arbetsliv och skola. Målsättningen är att öka antalet kreativa, självständiga och handlingskraftiga ungdomar samt att göra Uddevalla till en kommun där unga/nya företagare kan utvecklas som arbetsgivare och vågar växa. Syftet är att öka tillväxten, sänka ungdomsarbetslösheten och öka anställbarheten bland unga. I Uddevalla ska det vara lika självklart att vara företagare som att vara anställd. Bakre raden från vänster: Owe Westberg, näringslivschef, Niclas Geidvik, Kalasreklam, Teres Olsson, Einars konditori. I mitten från vänster: Henrik Mogart, Swedbank, Ulf Larsson, vuxenutbildningschef, Lisbeth Appelqvist, rektor NU-sjukvården. Främre raden från vänster: Sarah Isberg, skolchef, Jessica Barck, projektkoordinator Uddevalla Näringsliv, Johanna Redelius, processledare entreprenörskap. Saknas på bild: Janne Bark, Starke Arvid och ordförande i Uddevalla Näringsliv.

4 Förskolan I den reviderade läroplanen för förskolan (LpFö 98/10) framgår att förskolan ska erbjuda en verksamhet som stimulerar barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen. Verksamheten ska främja lek, kreativitet och ett lustfyllt lärande och det kan göras på många olika sätt. Några förskolor i kommunen arbetar med äventyrspedagogik. Då får barnen med hjälp av sagovärlden gå på spännande uppdrag som tränar t.ex. matematiska begrepp. Inom förskolan engageras föräldrar och anhöriga att komma och berätta om sina yrken och barn får berätta om sina drömyrken. Ibland kan vi även göra studiebesök utanför förskolan. Det entreprenöriella förhållningssättet finns även med då förskolan arbetar med teknik. Barnen får själva fundera på vad som kommer att hända då de gör experiment. Experimentet är en aktivitet som hjälper barnen att skapa både frågor och kreativa svar. På förskolan Dalaberg fångar man barnens kreativitet genom att barnen själva får skapa egna sagoböcker med text och bilder. Barnen skapar även sitt egna kreativa CV, där barnen vid olika tillfällen berättar om sina tankar om dem själva och vad de vill göra när de blir stora och deras funderingar kring olika yrken. Förskolan har en stark tradition av att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt. Lekens roll är central och stimulerar till ett lustfyllt lärande. Att ta tillvara på barnens nyfikenhet och skapa möjligheter för att utveckla självtillit och kreativitet är en naturlig del av vardagen. Verksamhetschef förskola Marie Fremle

5 Grundskolan Skolans läroplan slår fast att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem (LGR11). Målet är att all undervisning ska genomföras på sådant sätt att eleverna genom den utvecklar de förmågor som associeras med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Det ger förutsättningar för varje individ att efter avslutad grundskola forma sitt fortsatta lärande och liv på ett medvetet och självständigt sätt. Varje-dag-lärandet förstärks genom olika riktade satsningar med entreprenöriellt lärande som förtecken. Ung berättare, där eleverna får författa, publicera och presentera en egen bok är ett aktuellt exempel där fler än 1000 elever lär genom sitt eget skapande. Genom goda kontakter med det lokala näringslivet, och närsamhället i övrigt, uppstår ständigt olika samarbetsprojekt där eleverna får utveckla och öva sina entreprenöriella förmågor, vidga sina omvärldsvyer och utveckla sina kontaktytor. PRAO/Framtidståget Den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) är ett exempel på ett mer frekvent samverkansinslag och utgör en viktig mötesplats för elever och yrkesverksamma. Genom PRAO:n får eleverna konkret inblick i vardagen på olika arbetsplatser och vidare uppfattningar om branschers olika yrken. Ett exempel på aktivitet är Framtidståget som är ett inslag där åk 9 får besök av yrkessamma som berättar om sina yrken. Kopplingen mellan yrke och utbildning blir tydligt, vilket underlättar inför elevernas val till gymnasieskolan. Att endast vara välutbildad tillhör gårdagen. Entreprenöriellt lärande är en av framtidens viktigaste nycklar. Verksamhetschef grundskola Dennis Reinhold

6 t e i s na Gym Samverkan med näringslivet Gymnasiereformen Gy 2011 lyfter fram och sätter fokus på entreprenörskap som skall genomsyra hela gymnasieskolan. Det innebär bland annat att entreprenörskap finns med i examensmålen och att entreprenörskap finns som eget ämne. Eleverna har möjligheten att utveckla egenskaper för att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra för att klara sina studier och för att bli framgångsrika i vuxenlivet. Uddevalla gymnasieskola är en av Sveriges största gymnasieskola och består av 17 nationella program, 6 högskoleförberedande program och 11 yrkesprogram samt lärlingsutbildning, GLU. Uddevalla gymnasieskola arbetar aktivt och nära arbetslivet på en mängd olika sätt och genom en mängd olika aktiviteter. Inom yrkesprogrammen och lärlingsutbildning, GLU ligger fokus på att förbereda eleverna på arbetslivet och det ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och ger yrkesexamen. Även på gymnasiesärskolan sker en del av utbildningarna på arbetsplatser. På introduktionsprogrammen görs det en medveten och stor satsning för eleverna med syfte att öppna upp möjligheter för fortsatta studier eller visa på olika vägar in i yrkeslivet. Nationell och Internationell samverkan Uddevalla gymnasieskola har stor erfarenhet av att arbeta med nationella samverkansformer med näringsliv och föreningar. På Uddevalla Elitidrottsgymnasium ges idrottare en möjlighet att kombinera sina studier med en fördjupad idrottskunskap och träning mot elitnivå. Verksamheten är certifierad av Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet Svenska Handbollsförbundet och Svenska Simförbundet. Ett annat exempel på internationell samverkan är SPINT som är en specialisering av samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet där en stor del av undervisningen sker på engelska. Eleverna åker till Cambridge och London för att praktisera språket, men också för att praktisera på företag. Akademi Sinclair Margretegärde är en av 35 skolor som certifierats som FN-skola. FN-skolan innebär att man förbinder sig att regelbundet jobba med globala/internationella frågor och FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna och FN:s stadga. Gymnasiereformen sätter fokus på entreprenörskap, eleverna skall få större möjligheter till att utveckla sin nyfikenhet, initiativförmåga och sitt självförtroende för att bättre möta den framtida arbetsmarknaden. Vi arbetar nu för att entreprenörskapet skall genomsyra alla våra utbildningar de kommande åren. Gymnasiechef Stefan Einarsson

7 UF Ung företagsamhet Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Under ett år i gymnasiet får elever inblick i ett företags livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. I arbetet får eleverna stöd och råd från lärarna och näringslivet. På Uddevalla gymnasieskola har samtliga elever på samtliga program möjlighet att driva UF-företag som individuellt val i åk 3 och/eller gymnasiearbete. Det finns en UF-samordnare plus en UF-grupp med lärare som träffas regelbundet. Enligt UF:s undersökningar visar att 23 % av ungdomarna som drivit UF-företag får blodad tand och startar egna företag innan 29 års ålder. Teknikcollege Programmet Teknik och Företagsamhet på Uddevalla gymnasieskola är teknikcollegecertifierad och har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Företagen bidrar även i den löpande verksamheten genom att erbjuda arbetsförlagt lärande (APL). Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov. Ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen Uddevalla gymnasieskola har som en av 20 skolor i Sverige fått försöksverksamhet med ett fjärde år på Teknikprogrammet. En grundförutsättning för deltagande i försöksverksamheten är ett etablerat samarbete med det lokala och regionala näringslivet. Det fjärde året bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på teknikprogrammet. Målet är en gymnasieingenjörsexamen för de elever som deltar. Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv.

8 Vuxenutbildning Uddevalla Vuxenutbildning satsar!! Uddevalla Vuxenutbildning tänker framåt och startar nya utbildningar där man vet att det i framtiden finns ett arbetskraftsbehov. Det sker i samverkan med det lokala näringslivet, representanter för olika branschorganisationer, Arbetsförmedlingen och kommunalförbundet Fyrbodal. I framtiden kommer man även att satsa på att ta fram och utveckla nya Yrkeshögskoleutbildningar. Uddevalla ligger nära ett av landets mest strategiskt belägna affärscentra och som dessutom inom de närmaste åren kommer att fortsätta växa. Att då satsa på olika utbildningar inom handel och turism känns naturligt. Det entreprenöriella lärandet är en viktig del i utbildningarna. Yrkesvux/ Lärlingsutbildning Inom ramen för yrkesvux/lärlingsutbildning har det under åren anordnats utbildningar inom bla svets, handel och service, båtbyggare, maskinförare, omvårdnad, fordon/transport och lokalvårdare. Utbildningarna skall startas inom områden där det på sikt finns ett behov av arbetskraft. Längden på utbildningarna kan variera från 6-18 månader beroende på individens förkunskaper och behov. Under utbildningens gång, ska läraren ha ett validerande förhållningssätt, i syfte att ta tillvara den studerandes kunskaper och erfarenheter. Uppläggen på utbildningarna kan variera mycket mellan olika branscher beroende på vilka krav som branschen ställer och vad, som inom olika företag anses vara nödvändig baskunskap. Sedan några år har Uddevalla Vuxenutbildning fått pengar för att driva bussutbildningar, ett område där efterfrågan på arbetskraft är stor och anställningsgraden efter utbildningen är hög. Under 2012 kommer även en utbildning inom godstransporter att starta. Bra studieteknik är viktigt för att nå sina studiemål. Goda kunskaper och hög kreativitet leder till företagsamhet vilket är viktigt för människors utveckling. Vuxenutbildningschef Ulf larsson

9 Yrkeshögskoleutbildning Uddevalla Vuxenutbildning har mångårig erfarenhet av att vara utbildningsanordnare av Yrkeshögskoleutbildningar. Kontakter mellan utbildningsanordnare och aktuellt arbetsliv tas i ett tidigt skede. Arbetslivets engagemang och efterfrågan av den kompetens utbildningen leder till är centralt för en Yh-utbildning. Arbetslivet är också med och påverkar innehållet och upplägg av kurser samt utformningen av det arbetsplatsförlagda lärandet. Utbildningen bedrivs utifrån ett flexibelt arbetssätt där praktiska och teoretiska studier varvas med Lärande I Arbete, LIA. Utbildningen kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Uddevalla Vuxenutbildning har för närvarande Yh-utbildningarna TRAC-diplomerad Resekonsult och Skräddare och kommer att starta Yh-utbildningarna Kvalificerad Habiliteringspersonal och Socialpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering hösten Uppdragsutbildning Uddevalla Vuxenutbildning erbjuder utbildning med kompetensutveckling till företag och offentliga organisationer. Företagen kan även erbjudas behovsinventering, kunskapstester, intyg, betyg eller certifieringar. Man kan testa teoretiska och praktiska kunskaper (validering), vilket påverkar utbildningstid och omfattning. Studierna kan vara på skolan eller också kommer lärarna till företaget.

10 Pågående projekt entreprenorskap I SKOLAN Barn och utbildning satsar på att utveckla kunskapen om entreprenöriellt lärande bland 850 lärare i Uddevalla. På kort sikt vill man få igång utvecklingsarbetet med det entreprenöriella lärandet genom ett aktivt och målinriktat arbete med både skola och näringsliv. Kompetensutveckling, nya kreativa möten och okonventionella arbetssätt skall utmana traditionella tankessätt och handlingsmönster. På lång sikt vill man att det entreprenöriella lärandet skall genomsyra alla elevers vardag från förskola till vuxenutbildning. STEPS Strategisk Entreprenörskap i Skolan STEPS är ett projekt för skolutveckling från förskola till vuxenutbildning, som syftar till att utveckla jämställda och entreprenöriella lärmiljöer. Målgruppen för projektet är rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. I Sverige och i övriga Europa är kreativt lärande och jämställda organisationer i fokus. Genom att utveckla entreprenöriella kompetenser hos elever ökar människors möjlighet att kunna möta förändringarna i arbetslivet och samhället nu och i framtiden. Med ett jämställt förhållningssätt kan människor utvecklas och bidra utifrån sina verkliga resurser och inte utifrån den förväntade och ibland trånga könsrollen. Skolor som är aktiva med STEPS: Akademi Sinclair - Margretegärde GLU, Gymnasial Lärlingsutbildning Unnerödsskolan Herrestadsskolan Alla har en berättelse att förmedla - Alla elever vid deltagande skolor kommer ges möjlighet att delta i ett bokprogram där eleverna leds från idé till färdig bok. Böckerna baseras på elevens egna intressen, erfarenheter och styrkor och alla sätt att berätta på är rätt. Eleverna kan välja att berätta med texter, foton, kollage, målningar eller teckningar. Eleverna kan välja att göra en egen bok eller att samarbeta kring en gemensam bokidé. Fokus ligger på att stimulera elevers nyfikenhet, initiativrikedom och förmåga att identifiera sina möjligheter och att utmana elever i att omforma sina idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter. Bokskapandet avslutas med en lokal bokmässa. Och du är bjuden! Student Mission är ett innovativt och entreprenöriellt berättarprogram där studerande vid vuxenutbildning utvecklar en idé i bokform. Programmet stärker deltagarens motivation, studieteknik och tydliggör kopplingen mellan studier och arbetsliv. Programmet finansieras av Vinnova/Tillväxtverket.

11 Pågående projekt SSA-konferensen 2013 i Uddevalla med 10-års jubiléum SSA-konferensen samverkan skola arbetsliv är en årlig rikskonferens som verkar för att aktualisera samverkan mellan utbildningsväsende och arbetsliv. Konferensen skall verka för att samverkansfrågor kontinuerligt förs upp på agendan i kommuner, län, organisationer och myndigheter. Konferensen är i grunden en återkommande känd och välbesökt mötesplats för personer som arbetar med samverkansfrågor i sina kommuner. Den april 2013 kommer Uddevalla att vara värdkommun för SSA-konferensen. Arbetet har precis påbörjat men garanterat kommer konferensdagarna att vara fyllda med intressanta föreläsningar, inspirerande seminarier och utställningar. Det är en unik möjlighet att marknadsföra Uddevalla och våra samverkansprojekt för de andra kommunerna runt om i Sverige. Med vår konferens vill man ge inspiration och innovationskraft i företag, kommuner och i skolsystemet för att tillsammans öka SAMVERKAN mellan skola och arbetsliv för att rusta våra ungdomar för framtiden och ett yrkesliv i en föränderlig värld. Välkommen till tre dagar med fokus på SAMVERKAN. SSA-konferensen 2012 är den mars i Uppsala. Under två dagar riktas blickarna in i framtiden. Fokus riktas mot morgondagens kompetensbehov och utvecklingen inom utbildning och arbetsliv.

12 Pågående projekt Lokala UF-mässan I år planeras en lokal UF-mässa. Det är ett samarbete mellan alla Uddevallas gymnasieskolor där man vill få fler ungdomar att bli mer företagsamma både som anställda och som egna företagare. Mässan ska inspirera till att fler elever vill och vågar starta eget företag. Jury består av lokala företagare som bedömer i tävlingarna bästa vara/tjänst, bästa affärsidé, bästa marknadsföring, bästa logotyp och miljöpris. Innovationsmässan Uddevalla kommun vill medverka till att öka intresset för innovationer bland eleverna på Uddevalla Gymnasieskola och därför instiftades ett Innovationsstipendium. Varje år är det drygt 100 elever som deltar. Syftet med mässan är att stimulera eleverna till att tänka innovativt och att aktivt ta fram förslag till nyskapande produkter och tjänster. Angeläget om mänskliga rättigheter Varje år arrangeras en angelägets festival på estetiska programmet på akademi Sinclair Margaretegärde. Arbetet med festivalen är elevdrivet och det bildas en arrangörsgrupp. Tanken med festivalen ute på skolorna är att man under en dag med mänskliga rättigheter som röd tråd visar upp kulturella och mediala uttryck som skolan producerat. Angeläget består av dess huvudmän Amnesty och Kultur Ungdom, samt ett antal samarbetspartner.

13 Pågående projekt Drivhuset vid Högskolan Väst är en del av en rikstäckande organisation vars lokala verksamhet finansieras av Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Tillväxtverket, Studentkåren och det privata näringslivet. De erbjuder studerande i hela Fyrbodal kostnadsfria inspirationstillfällen, vägledning, starta eget utbildning och ett affärsutvecklingsprogram*. De ger de som studerar de kontakter de behöver för att lyckas och har ett stort upparbetat nätverk i hela regionen. På Drivhuset har man möjlighet att få kontorsplats och utveckla sitt företag i en kreativ miljö tillsammans med andra företagare. * Affärsutvecklingsprogrammet kostar 500 kr i månaden och i den avgiften ingår tillång till kontorsplats. Uddevalla kommun är nybliven medlem i föreningen och därmed är kommunens föroch grundskolor automatiskt anslutna. FramtidsFrön i Väst är en förening som tillsammans med skolan vill underlätta arbetet med entreprenörskap i skolan så att alla får möjlighet att upptäcka och nå sin fulla potential. Föreningen erbjuder fortbildning, processledning och egna verktyg/läromedel som hjälp i det entreprenöriella arbetet.

14 Kontaktpersoner Förskolan Skolutvecklare Sofia Olsson Grundskolan Skolutvecklare Maria Hildefors Gymnasieskolan Lärlingskoordinator Maria Rudqvist Elitidrottgymnasiet koordinator Dennis Fredriksson Samordnare Ung-företagsamhet Eva Hartmann Vuxenutbildningen Yrkesvux koordinator Kristina Danielski AIL/APU-platssamordnare Andrine Svenzon sina Vi inom skolan blir bättre och bättre på entreprenörskap och samverkan. Jag tror att vi behöver hitta fler kreativa mötesplatser för att våra elever ska nå nätverk och våga satsa. Möten för lärande och utbyte sker hela tiden i skolan, i arbetslivet, inom idrotten och i andra föreningar. Nya arenor för lärande! Processledare Entreprenörskap Johanna Redelius Varmt välkomna med idéer och frågor! Johanna Redelius

15 Kontakter Studie- och yrkesvägledare Grundskolan Åsa Andersson Ulf Samuelsson Sara Schöldström Eva Borin Dahlberg Gunn Gustafsson Helena Nilsson-El Naggar Ingeborg Kullgren Gymnasieskolan Kajsa Årebo-Balsanius Birgitta Hansson Therese Abrahamsson Kristin Andersson Helena Thorslund Vuxenutbildningen Thore Höglund Kristina Lund Björkdahl Jeannette Lindahl Camilla Säreborn Processledare Entreprenörskap Johanna Redelius

16 Våra samverkanspartners: Abba Seafood personalmatsal Acrivia Alex gastronomi Alltiklipp Färgelanda Andresen Maskin AB Arbetsgivarrepresentant, ME Artic Paper Munkedal Arvidssons Hällevadsholm Arödsdal AT Borina byggnadsställningar Auto-Teknik AB, Hunnebostrand Axelssons Marin AB, Strömstad Badhuset Bauhaus BBH Autoservice AB, Kungshamn Behandlingshemmet Villa Trestad Beijer Bengt Bygg, Ed Berghogens Entreprenad & Byggteknik Berghogens rör BikBok Bil och Motor AB, Lysekil Bilbolaget AB, Bengtsfors Biltema Bjurströms Bygg & Anläggning AB Björklundas servicehus, Ljungskile Björkåsens Rehab Bengtsfors Blomsterlandet Bohusgården hotell och konferens Bojarskolan Strömstad Bokia Bovalls Dörrbyggeri AB Bowlinghallen Brandt Lastvagnar Brandt Personvagnar Brastad bageri, Brastad Br-leksaker Bror Ericssons måleri Bruksskolan, Munkedal Bröderna Axelsson el, Fjällbacka Butler s Bygg 6:an Väst Swedenborg Center Byggtjänst, Lysekil Byroevent Carema vårdcentral Caretia Traffic Service AB Carlings Cervera Cheers Comfort-butiken, Strömstad COOP Forum Coop restaurangen Dahlbergs bageri Dan Lindbergs bygg, Skärhamn Destination Uddevalla DeVal Din sko Dressman EDT Einars Konditori EIO Västra Sverige Ekebackens äldreboende, Munkedal Electroteam, Surte Elgiganten Elis Johanssons Smides AB Elväst och telemontage Engman tak Ab Entreprenörsarenan Erlings rör, Lysekil Esprit Euroskor Centrum Evas Sydesign Famijeköket/Herrestads restaurang FJ-Lack Högsäter Fyrstads EL AB Färg och kakelhuset Färgbolaget Fönster & rum Företagarna Gallerix Gastronomi Riverside Graniten Ingeneering (VMU) Granngården GS-Facket Hallberg-Rassy Varvs AB Handels Citysalongen Handels Klippkompaniet Handels Salong Astor Hansson och Russberg Havstens Resort Heaven 23 restaurang och bar, Göteborg Hedemyrs, Tanumshede Hedeskolan, Tanumshede Hemtjänsten Färgelanda Herrestads vårdcentral Highlights AB Horshaga islandshästar, Vedur Hotel Bohusgården Hotel Riverside Hotell Eggers, Göteborg Hotell Sköna Rum Hovhult Servicebostäder Hunnebostrands förskola Håvenstensgården, Färgelanda Högskolan Väst Högskolecentrum Bohuslän Ica Dalaberg Ica Ljungskile Ica Skeppet, Kungshamn Infratek AB Intersport ISENTA Jasa Maskin Jula Junoverken Jägarens äldreboende Strömstad Kahls The och Kaffehandel Kalasreklam KAOL måleri Kicks Kilbäckens äldreboende Kleinbrandts El Klippcompaniet Konsum Konsum Skogslyckan Kranman Krogen Kuröds rostskyddscenter Kustbyggen i Bohuslän Kvantum Kära Barn Kärrstegens gård på Berg Lantmännen Maskin AB Laxbutiken Ljungskile Life- hälsobutiken Centrum Liljaresor AB Limeco Lindex Ljungskile folkhögskola Lottas Hårvård Makoro, Färgelanda Malmö Yachts AB Markbygg Martins kök Material Logostik Mattson företagen Maxi Torp Mc Donalds Mekonomen Men Mikael Mellgrens bygg, Lysekil Mikaels grävtjänst, Brastad MISAB Sprinkler och VVS Mona-Lisas restaurang Montesoriskolan, Munkedal Montessoriförskolan Kaprifolen Montessoriförskolan Pärlan Munkedals måleri, Munkedal Najadvarvet AB NCC Construction Sverige AB NCC Roads Nobina Noco stolar NU-sjukvården NYLI kvalitets- och kontrollteknik OK Q8 Olympus Onoff Peab Pininfarina Plåtslageriernas Service AB Resekonsulterna Resemakarn Resia AB Restaurang Azad / Bella Mare Restaurang Café Briggen Restaurang Kajkanten Restaurang Kock och vin, Göteborg Restaurang Köket Restaurang Pingvin Rhinebo måleri Riksbyggen Ritz Konditori, Trollhättan Riverside kök och konferens Rodins Marin Rodoverken, Stenungsund Roomer Coffee och Deli Rosenhäll Rehab Rotviksbro handel Rådhus caféet Räddningstjänsten Rör och Värme AB Salon Silverfallet Salong 57, Trollhättan Salong Coqette, Stenungsund Salong Linda, Kungshamn Sammanträdet Ek. förening SEFA Bygg, Trollhättan SEKO Väg ochban Servicebutiken Mitt i prick Shell blomsterlandet Shell Ljungskile SIBA Simons Värdshus Sitech SKANSKA Skönhetsspecialisterna SnickarBolaget Sofiedals servicehus Spara Starke Arvid AB Stena metall Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund Stil - Konfektion AB Strömstads Värme och Sanitet AB Studio 32 Stångenäshemmet, Brastad Sune Janssons Åkeri AB Svenskt Näringsliv Swedbank Swedol Svensk Cater Svensk Handel Svenska Elektrikerförbundet Svenska Målarförbundet Svenska Transportarb.förbundet Avd.55 Sveriges Byggindustrier Sy-Siwan Uddevalla kommun Tak och renovering Takåsens korttidsvård Strömstad Team Sportia Tempo Jacob s Matcenter Thai palace restaurang Thaikök Thors glas, Lysekil Ticket TMF- Trä och Möbelföretagen Toveks Lastbilar AB TPM (VMU) Uddevalla Treklöverhemmet Trestad buss Trestad mobiltelefoner Trestads Telemontage AB Träminuten TYA Tygcenter Tångbrödsbageriet, Grebbestad Uddevalla Centrumutveckling Uddevalla Energi Uddevalla Event Uddevalla glasmästeri Uddevalla kommun Uddevalla Näringsliv Uddevalla sjukhus Uddevallahem Uddevallamålarna AB Unda Camping Weld Tech Orust AB, Henån Vera Westcoust fitnesscenter Vikens Maskin och Hydraulik Wilhelmsen Callenberg Willys Volvo Brandt AB Wosab Plåt AB VVS Företagen Göteborg VVS-butiken, Munkedal Väne Bygg Värmecervice AB Vässje Byggtjänst, Fjällbacka Västkustkapell Västsvenska handelskammaren YIT Sverige AB Zoo 4 you Åh stifts- och konferensgård Åhléns Älgens förskola, Munkedal Ängsvikens korttidsboende, Henån Önnebacka förskola, Munkedal Layout: Kicki Henningsson Uddevalla 2012

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN 2014-01-10 1 ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-02-10, 1 2014-01-10 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2011

Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Teknikcollege Skaraborg invigdes den 23 november 2010. Fem gymnasieskolor har certifierats: Vadsbogymnasiet i Mariestad, Lichron och Volvogymnasiet i Skövde, Lagmansgymnasiet i Vara

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Samverkan Skola Arbetsliv

Samverkan Skola Arbetsliv Vetlanda kommun Barn- och utbildningskansliet 2011-03-09 Arbetsplan för Samverkan Skola Arbetsliv Gällande fr. o. m 2011-08-01 Bakgrund I skolans uppdrag ingår att eleverna ska vara aktiva och deltagande

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Arbetsplan för. amverkan. kola. rbetsliv. Gäller från 1 augusti 2011

Arbetsplan för. amverkan. kola. rbetsliv. Gäller från 1 augusti 2011 Arbetsplan för S amverkan S kola A rbetsliv Gäller från 1 augusti 2011 Vetlanda kommun Barn- och utbildningskansliet 574 80 Vetlanda Telefon 0383-972 85 E-post utbildning@vetlanda.se www.vetlanda.se Mars

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!!

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Fler tekniker och ingenjörer behövs i Sverige! Fler killar och tjejer! Fler tjejer!

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Program 2012. Välkomna!

Program 2012. Välkomna! Program 2012 Välkommen till Made by Kungsbackas inspirationsdag 2012. Eftermiddagen ska inspirera, väcka tankar och utöka kunskaper om entreprenörskap och samverkan skola, näringsliv och omvärld. Programmet

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi Programråd 24/3 Handelsprogrammet Vallentuna gymnasium Protokoll Närvarande VG: Birgitta Törnbladh, Denniz Hedin Salo, Susanne Önnestam, Lena Hirsch Elever: Alex, Christian, William, Nicole Övriga: Jenny

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Samhällsvetenskapsprogrammet 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

Lärande TILLSAMMANS! Plan för samverkan mellan förskola, skola och ARBETSLIV

Lärande TILLSAMMANS! Plan för samverkan mellan förskola, skola och ARBETSLIV Lärande TILLSAMMANS! Plan för samverkan mellan förskola, skola och ARBETSLIV Gäller från augusti 2014 Tillsammans FRÅN SKILDA VÄRLDAR TILL GRÄNSLÖS SAMVERKAN! Genom en stark och naturlig samverkan mellan

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Bygg- och anläggningsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Bygg- och anläggningsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Med UF får man tänka själv. Markus, Byggtjänst UF Introduktion Det är vår förhoppning att det här materialet kan fungera som utgångspunkt

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET af Chapmangymnasiet af Chapmangymnasiets yrkesprogram ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt framtida yrke. Du får breda och fördjupade kunskaper

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna. Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen

Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna. Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen Systerorganisation i Göteborg 2007 med hjälp av VGR, GR och BRG

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Historik Etableringen i Sverige Tre drivande personer och ett antal lyckliga sammanträffanden gjorde att Ung

Läs mer

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet Örjan Ahlin Ung Företagsamhet Sverige 073-2323049 orjan.ahlin@ungforetagsamhet.se Olof Gränström Ung Företagsamhet Sverige 08-783 80 68 olof.granstrom@ungforetagsamhet.se

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Skola arbetsliv i samverkan i Leksand.

Skola arbetsliv i samverkan i Leksand. Nyhetsbrev September 2013 Skola arbetsliv i samverkan i Leksand. September månad har varit en spännande månad när det gäller skola-arbetslivsarbete här i vår kommun. Skola-arbetslivsgruppen har haft sitt

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Välkommen till Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Vad är gymnasiesärskolan? Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner

Läs mer

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning Arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning Nybyggeskolan 2013-2014 Linda Brüdigam Studie- och yrkesvägledare, Nybyggeskolan, Västerås 2013-14 Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning på Nybyggeskolan

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Naturvetenskapsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Naturvetenskapsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Naturvetenskapsprogrammet 2 Att vara forskare är att vara projektledare Karin Lundberg, Docent Karolinska Institutet Introduktion Det är vår förhoppning att det här

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer