Var god ange systemets identitetskod här

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var god ange systemets identitetskod här"

Transkript

1 Bruksanvisning ProMinent klordioxidsystem Bello Zon typ CDVb Del 1 CDVb Var god ange systemets identitetskod här För säker och korrekt användning av systemet Bello Zon krävs del 1 och 2 av bruksanvisningen. De är endast giltiga om de används tillsammans. Var god läs alla bruksanvisningar först. Spara dem i informationssyfte. Garantin blir ogiltig om skador uppstår på grund av fel som gjorts under installationen. Artikelnr ProMinent Dosiertechnik GmbH Heidelberg Germany BA BEZ /04 GB

2 Information om utgivningen Information om utgivningen Bruksanvisning Bello Zon typ CDVb, del 1 ProMinent Dosiertechnik GmbH, 2003 ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann Heidelberg Tyskland Tfn: Fax: Med reservation för ändringar Tryckt i Tyskland Sida

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1 Lagring och transport Krav på installationsplatsen Montering Installation Hydraulisk installation Bypassledning Säkerhetsanordningar till bypassledningen Flödesgenerator till bypassledningen Doserpunkt Mixer Spolanordning Suglans/suggarnityr Vattenförsörjning suganordning Nyttig information när det gäller kemikalieförsörjningen Elektriska installationer...13 Tillägg

4 Allmänna användarinstruktioner För säker och korrekt användning av Bello Zon -systemet krävs del 1 och 2 av bruksanvisningarna. De är endast giltiga om de används tillsammans. Var god läs alla bruksanvisningar först. Spara dem i informationssyfte. Garantin blir ogiltig om skador uppstår på grund av fel som gjorts under installationen. s Allmänna användarinstruktioner Var god läs följande användarinstruktioner. Om du känner till dessa instruktioner kommer du att få mer nytta av bruksanvisningarna. I texten framhävs i synnerhet följande: listor arbetsföreskrifter Instruktioner för arbetsrutiner: ANMÄRKNING Anmärkningar skall underlätta arbetet. Säkerhetsanvisningar är markerade med piktogram: Anger en potentiellt farlig situation. Om du inte undviker detta kan du riskera livet eller ådra dig allvarliga personskador. FÖRSIKTIGHET Anger en potentiellt farlig situation. Om du inte undviker detta kan du ådra dig måttliga eller mindre kroppskador eller orsaka materiella skador. VIKTIGT Anger en potentiellt farlig eller skadlig situation. Om du inte undviker detta kan följden bli att din egendom skadas. Information till operatören Innehåller information och citat från de allmänna riktlinjerna för operatörens ansvarsområde. Dessa riktlinjer befriar inte på något sätt operatören från sitt ansvar utan de fungerar endast som en påminnelse om vissa problem eller gör operatören medveten om dessa. Dessa riktlinjer gör inte anspråk på att vara fullständiga, vara giltiga för alla länder och alla typer av tillämpningar eller att vara helt uppdaterade. Maskinvarans och programvarans versionsnummer visas på styrenhetens display. Maskinvaruversionen visas före snedstrecket och programvaran visas efter, t.ex. 02/3.13). Om du reklamerar Bello Zon -systemet eller gör tillägg till det ber vi dig att alltid ange versionsnummer och identitetskod. Sida

5 Lagring och transport/krav på installationsplatsen 1 Lagring och transport Bello Zon CDV klordioxidutrustning levereras alltid i ett träemballage. Innan klordioxidsystemet lagras eller transporteras måste det alltid tömmas. Miljövillkor för förvaring och transport: Temperatur: -10 C till +40 C Fuktighet: < 92 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande Diverse: skyddas mot solljus Utöver identitetskodalternativen omfattar leveransen även följande: en spolanordning (se avsnitt 4.1.6) en luftningsventil för huvudvattenledningen eller bypassledningen tillbehörs- och reservdelssatserna (monteringsmaterial och PG-gängade kontaktdon) etiketter till suglansar/sugenhetssatser varningsetiketter (se avsnitt 3) De levererade objektens vikt (utan emballage) Bypassutformning/systemtyp CDV CDV 120 CDV 220 CDV 600 CDV 2000 Bypass utan förmixning och utan bypassövervakning kg Bypass med förmixning och utan bypassövervakning kg 20 21,2 57, ,5 Bypass utan förmixning och med bypassövervakning kg 19 20,2 56, Bypass med förmixning och med bypassövervakning kg 21 22,2 58, ,5 Bypass med förmixning och med bypassövervakning med bypasspump av rostfritt stål kg 41,3 42,5 79,2 94,3 172,3 Bypasspump kg 18,5 18,5 18,5 24,5 30 Väggfäste bypasspump kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2 Krav på installationsplatsen Var god följ nationella och lokala bestämmelser. Systemoperatören är ansvarig för att dessa bestämmelser följs. Krav på installationsplatsen: Klordioxidsystemet får inte installeras utomhus. Klordioxidsystemet måste vara skyddat så att obehöriga inte kommer åt det. Klordioxidsystemet måste vara placerat så att det är skyddat mot solen, mot frost och så att det är väl ventilerat. Om rumstemperaturen är under 10 C måste uppvärmd inklädnad användas om möjligt. Det måste gå att komma åt systemet utan hinder vid leverans av komponentbehållare till systemet. Det måste finnas en utrymningsväg. Det måste finnas en jämn, vertikal vägg för installationen av Bello Zon -systemet. Det måste finnas en vattenkran. Det måste finnas ett avloppsrör. Det krävs en nätanslutning.

6 Krav på installationsplatsen Information till operatören Nedan listas några punkter när det gäller dessa bestämmelser som är tillämpliga i Tyskland: föreskriften om olycksförebyggande åtgärder Klorering av vatten, föreskrift 8.15, april 1979 (håller på att revideras) Doseringssystem för klordioxid, DVGW informationsblad W 624, DVGW registrerad förening, Eschborn, 10/1996 Klordioxid i vattenbehandling, DVGW arbetsblad W 224, DVGW inregistrerad förening, Eschborn, 04/1986, ISSN direktiven för skydd av obehandlat vatten mot föroreningar ( 19 Vattenskyddslagen - WHG, version ) föreskriften om farliga ämnen, i synnerhet 17 (Allmän skyddsplikt) och 20 (bruksanvisning se även föreskriften om olycksförebyggande åtgärder 9). Enligt dessa föreskrifter krävs följande: a)installationsplatsen måste vara frostskyddad och det måste gå att låsa rummet. Det måste finnas ett ventilationssystem (anmärkning: Rumstemperaturen får inte sjunka under 0 C för att bildningen av klordioxid inte skall bli för långsam.). b)platsen får inte vara ett arbetsrum där det alltid finns människor. Undantag är: systemet är nödvändigt för den process som äger rum där endast de mängder av kemikalier som krävs för arbetsprocessen finns i lokalen systemet och kemikalierna är skyddade så att inte obehöriga kommer åt dem c)rummet måste vara avskilt från andra rum med en brandhärdig skiljevägg (risk för spontan förbränning av torkad natriumkloritlösning, NaClO 2 ). Med följande undantag: endast utspädd natriumkloritlösning används (7,5 %) det finns endast små mängder av natriumkloritlösning i utrustningen kemikalierna förvaras i kar. d)för att ta bort utspillda kemikalier på ett säkert sätt måste det finnas en huvudvattenförsörjning med en vattenkran och ett avlopp i installationsrummet. Utspillda kemikalier måste tvättas bort omedelbart med vatten. Kemikalier får aldrig komma i kontakt med varandra. e)det måste finnas en utrymningsväg. f) Installationsrummet måste vara markerat som ett sådant. (anmärkning: se avsnitt 3 Installation ) g) Mobila klordioxidsystem får inte installeras i låsta rum om de har ett tillräckligt skydd som hindrar obehöriga personer att komma åt dem. h)klordioxidsystemet får inte installeras utomhus. Sida

7 Montering 3 Montering VIKTIGT Det måste vara enkelt att komma åt systemet för underhåll och service. Den tillbehörssats som levereras tillsammans med utrustningen innehåller de skruvar som krävs (tillbehörssats = påse med PG gängade kontaktdon etc.) Bello Zon -systemet skall fästas på en lämplig, jämn och vertikal vägg så nära doserpunkten som möjligt (för mätspecifikationsblad, se Tillägg) Den installerade utrustningens höjd skall vara sådan att: LCD-displayen på styrenheten kan läsas utan problem. det finns tillräckligt med utrymme för komponentbehållarna under fästet. vätskenivån i de fulla komponentbehållarna är under doseringspumparna (se mätspecifikationsbladen för behållarnas höjd för Bello Zon -komponenter). doseringspumparnas maximala sughöjd inte överskrids Maximal matningshöjd för doseringspumparna i m WG: CDVb ,8 2,2 2, efter monteringen skall fastsättningsdelarna av metall smörjas med vaselin för att skydda mot korrosion Varningsskyltar skall sättas upp vid tillträdespunkten till klordioxidsystemet och kemikalielagren eller andra platser beroende på de nationella bestämmelserna (varningsskyltar ingår i leveransen i enlighet med de tyska bestämmelserna): Dessa två skyltar skall placeras tillsammans vid ingången till rum där Bello Zon klordioxidsystem är installerade: Fig. 1: Fastsättning av fäste CDV Klordioxidsystem Ingång endast för behöriga personer 1 Plugg 2 Skruv 3 Fäste 4 Bricka (plast) 5 Bricka 6 Sexkantsmutter 7 Skyddskåpa Dessa två skyltar måste placeras tillsammans vid ingångarna till rum där kloritkomponenten lagras eller används: Natriumklorit NaClO , ,5 3 Sätt upp denna skylt i rum där natriumklorit hanteras: Detta är lagrings- och dekanteringsområden för de kemikalietankar som är anslutna till Bello Zon systemen. Behållare och utrustning skall inte bytas ut mot varandra 10 1 Natriumklorit + syra = mycket giftig klordioxidgas MYCKET FARLIG Fig. 2: Fastsättning av fäste CDV

8 Installation 4 Installation VIKTIGT Var god följ nationella och lokala bestämmelser Hydraulisk installation Använd endast PVC-rör till bypassledningen. Klordioxid är väldigt skadligt för andra material. Risk för sprickbildning. Giftiga klordioxidångor kan komma ut. Använd endast PVC-rör med PN 16 (bar) till bypassledningen. Bello Zon -systemets bypassledning får inte utsättas för undertryck. Detta kan leda till en okontrollerad tömning av kemikalier. Kraftigt undertryck och samtidig bildning av gas-/vattenblandningsfaser kan leda till utsläpp av klordioxidgas. Under ogynnsamma omständigheter kan den kritiska gaskoncentrationen på 300 g/m 3 överskridas vilket kan leda till en explosion i bypassledningen. Följande komponenter skall oundvikligen installeras hydrauliskt: Bypassledning Flödesgeneratorenhet för bypassledningen Doserpunkt Mixer (i förekommande fall) Spolanordning Suglansar/sugenheter Suganordning för vattenförsörjning Fig. 3 1 Kontakt vattenmätare (frekvens eller analog signal) 2 Huvudvattenledning 3 Bypassledning 4 Bypasspump 5 Vattenanslutning för sugning 6 Tömningsventil 7 Avluftningsventil reaktorhus 8 Spolanordningar 9 Doseringspunkt (fläns och vattentätt rör) 10 Hålltank 11 Provvattenledning 12 Provtagningspunkt klordioxid (t.ex. D1C och CLE) 13 Bello Zon syra i säkerhetskärl 14 Bello Zon klorit i säkerhetskärl Sida

9 Installation Bypassledning Bypassledningen matas antingen från huvudvattenledningen eller också matas den separat. Syftet med bypassledningen är att späda ut klordioxidkoncentrationen i klordioxidlösningen från reaktorn från ungefär 20 g/l (= ppm) till ungefär 0,1-0,2 g/l (= ppm) och att transportera denna lösning till Doserpunkten. Använd endast PVC-rör till bypassledningen. Klordioxid skadar andra material allvarligt. Risk för sprickbildning. Giftiga klordioxidångor kan komma ut. Använd endast PVC-rör med PN 16 (bar) till bypassledningen. Det högsta tillåtna drifttrycket i systemet på 8 bar får inte överskridas. Det får inte förekommanågra trycksprång. Kontrollera att bypassledningens alla gängade kopplingsdetaljer är korrekt påskruvade på fästet. En del gängade kopplingsdetaljer tas bort i fabriken inför transporten. Det får inte finnas några smutspartiklar i bypassvattnet. De kan blockera en flödesmätare eller en senare installerad blandare Säkerhetsanordningar till bypassledningen Bypassledningen måste installeras så att undertryck aldrig kan uppstå när systemet är deaktiverat eller defekt. Reaktorn kan explodera om klordioxidlösningen i reaktorn utsätts för undertryck. Flödet i bypassledningen måste övervakas så att doseringen kan stängas av om det inte finns något vattenflöde. I regel övervakas bypassflödet med hjälp av flödesmätaren i Bello Zon -systemet och styrenheten. För CDV-system utan bypassövervakning måste operatören säkerställa att det alltid är ett tillräckligt flöde genom bypassledningen under doseringen av klordioxid. Annars kan en oacceptabelt hög koncentration av klordioxid byggas upp i bypassledningen. Om bypassledningen inte är helt fylld med vatten kan en kritisk gasfas bildas och leda till en explosion i bypassledningen. Använd exempelvis en flödesmätare med minimikontakt. Max drifttryck: 8 bar Typ Bypassledning Diameter (mm) CDVb 15 - CDVb 600 DN CDVb 2000 DN Det finns primärt en särskild risk för undertryck i följande fall: om flödesriktningen ändras i huvudvattenledningen (med stor diameter) (backventiler är aldrig 100 % vattentäta) huvudvattenledningen tappas av under Bello Zon -systemets Doserventil bypassledningen är väldigt lång, i synnerhet om den tappas av under, dvs. Bello Zon -systemets Doserventil är placerad under Doserpunkten (h = undertryck, se fig. 5). Beroende på tillämpning och förhållandena på installationsplatsen måste klordioxidsystemet ha en komplett uppsättning säkerhetsanordningar.

10 Installation Fig. 4 Installationsexempel 1: Doserventilen (6) till Bello Zon -systemet är placerat under Doserpunkten (9). 1 Kontakt vattenmätare (frekvens eller analog signal) 2 Huvudvattenledning 3 Bypassledning 4 Bypasspump 5 Vattenanslutning för avtappning 6 Insprutningsventil 7 Avluftningsventil reaktorhus 8 Spolanordningar 9 Insprutningspunkt (fläns och vattentätt rör) 10 Hålltank 11 Provvattenledning 12 Provtagningspunkt klordioxid (t.ex. D1C och CLE) 13 Bello Zon syra i säkerhetskärl 14 Bello Zon klorit i säkerhetskärl 15 Avluftningsventil 16 Backslagsventil Fig. 5 Installationsexempel 2: Doserventilen (6) till Bello Zon -systemet är placerad ovanför Doserpunkten (9): Det krävs en backslagsventil och en avlufningsventil på bypassledningen. Sida

11 Installation Vid minsta tveksamhet skall bypassledningen förses med en backslagsventil i slutet av ledningen, strax före Doserpunkten (öppningstryck > 1,5 bar) (se fig. 5, nr 16). Använd en konstruktion som inte påverkas av mottryck så att funktionen upprätthålls även med ökat mottryck. en avluftningsventil på bypassledningens högsta punkt (se fig. 5, nr 15 i leverans, art. nr: ) Flödesgenerator till bypassledningen För att generera flöde i bypassledningen kan följande installeras som ett alternativ: en flödesregulator i huvudvattenledningen (t.ex. slidventil, fjäderbelastad eller belastad backventil) en bypassvattenpump i bypassledningen före Bello Zon -systemet (bypasspumpen kan föreglas med hjälp av Bello Zon -systemets styrenhet). Vid installationen av en bypasspump är det lämpligt att en snedsätesventil monteras (art. nr ) vid Bello Zon -systemets mynning Indoseringspunkt Montera ett insticksrör vid Doserpunkten i huvudvattenledningen (för att minimera korrosionen): upp till nominell bredd DN 80 för huvudvattenledningen art. nr upp till nominell bredd DN 80 för huvudvattenledningen med kulventil art. nr från nominell bredd DN 100 för huvudvattenledningen art. nr från nominell bredd DN 100 för huvudvattenledningen med kulventil art. nr Fig. 6 På flaskrengöringsmaskiner matas bypassledningen normalt direkt tillbaka till kallvattenzontanken. En tömningsventil skall monteras på tankanslutningen: Tömningsventil art. nr Kallvattentankanslutning: 1" yttergänga, kopplingsmutter, rostfritt stål art. nr Insats art. nr Blandare Med undertryck i bypassledningen och samtidig bildning av gas-/vattenblandningsfaser kan det förekomma utsläpp av klordioxidgas. Under ogynnsamma omständigheter kan den kritiska gaskoncentrationen på 300 g/m 3 överskridas vilket kan leda till en explosion i blandaren. Blandarens utloppsrör måste därför placeras stigande upp till Doserpunkten (9) på det sätt som framgår av fig. 4. Om utloppsröret till Doserpunkten måste ha en fallande placering måste bildning av undertryck undvikas genom montering av en avluftningsventil (jfr. fig 5, nr 15).

12 Installation För cirkulationssystem finns det vanligtvis inget behov av en förblandare i bypassledningen. För alla flödessystem krävs det en förblandare ( i synnerhet om ingen tank är ansluten till huvudvattenledningen som hålltank). För att åstadkomma en homogen blandning skall en extra blandare monteras i huvudvattenledningen vid behov. Systemtyperna CDVb 15 till CDVb 120 kan förses med en förmonterad blandare på fästet (i enlighet med den relevanta identitetskodversionen) Spolanordning Spolanordningen, som också ingår i leveransen, måste monteras på bypassledningen efter Bello Zon -systemet för att möjliggöra tömning av reaktorn för underhållsarbeten (se fig. 7, 4 och 5). Fig. 7 Undantag: Spolanordningen behöver inte monteras om stora mängder klordioxidlösning kan doseras från reaktorn in i hela systemet utan att koncentrationen där ökar till oönskade nivåer Suglansar/sugenheter VIKTIGT använd endast tvåstegs suglansar. Använd endast lämpliga slangar och anslutningssatser. Se till att korrekta delar för syrasidan och kloritsidan används. Suglansarna skall inte placeras i komponentbehållarna i detta skede Justera längden på varje suglans (senare måste bottenventilen flyta strax ovanför bottnen i behållaren). Var god placera etiketterna syra och klorit (ingår i leveransen) på toppen av suglansarna eller uppsugningsrören (syra är röd och och till vänster och klorit är blå och till höger) så att de är tydligt synliga. Justera sugslangen så att de senare alltid är stigande och spänningsfria Dra kopplingsmuttern och låsringen över sugslangen (se fig. 8) Tryck slangens ända så långt det går över sockeln Fäst sockeln på pumpens insugningsventil Tryck på sugslangen på sockeln och dra åt kopplingsmuttern Dra snabbt i sugslangen och dra åt kopplingsmuttern igen. 1 Sugslang 2 Kopplingsmutter 3 Tryckring 4 Slangsockel 5 Insugningsventil pump Fig Suganordning för vattenförsörjning Av säkerhetsskäl sugs luften i reaktorlådan ut med hjälp av en suganordning (består av ejektor och magnetventil). Ledningen måste alltid leda vatten - även när systemet inte är i drift. Därför får bypassledningen inte användas. Ejektorn behöver en separat vattenförsörjning (vattentryck 1-6 bar, vattenkvalitet: dricksvatten, utan klordioxid och utan partiklar). För in ett PVC-rör DN 10 från vattenledningen till systemet för in ett PVC-rör från systemet till avtappningen (alltid fallande med ett fritt utlopp) Instruktioner för kemikalieförsörjningen Kemikaliebehållare anslutna direkt till Bello Zon -systemet Sida

13 Installation Påfyllningsnivåerna i kemikaliebehållarna får inte ligga över Bello Zon -systemet eller doserpunkten. Detta kan leda till en okontrollerad uttömning av kemikalier. Om det sedan är ett kraftigt undertryck och om gas-/vattenblandningsfaser samtidigt bildas kan det förekomma klordioxidgasutsläpp. Under ogynnsamma omständigheter kan den kritiska gaskoncentrationen på 300 g/m 3 överskridas vilket kan leda till en explosion i bypassledningen. Påfyllningsnivåerna i kemikaliebehållarna får inte vara placerade över Bello Zon - systemet eller Doserpunkten. Om detta inte följs kan kemikalier komma ut om det finns en läcka på doseringspumpens sugsida. De kemikaliebehållare som är anslutna direkt till Bello Zon -systemet får inte vara större än 1000 l. Om större mängder kemikalier behövs krävs det en tankpark som är hydrauliskt separerad och utjämningsbehållare (se nästa avsnitt) Tankpark Om stora mängder kemikalier används kan det vara nödvändigt att ha en tankpark. Var god följ de lokala bestämmelserna för tankparker (t.ex. i Tyskland WHG ( vattenskyddslagen)). Tankparken måste vara tydligt markerad (syra = röd, klorit = blå). Vid fyllning av tankparkerna är det nödvändigt att vara försiktig så att inte syra och klorit blandas. Om detta inte görs kan följden bli att en klordioxidfas omedelbart bidlas i den aktuella tanken och detta kan leda till en explosion. Kemikalier kan enklast identifieras med hjälp av lackmuspapper: syra ger färgen röd, klorit ger en blå färg på samma sätt som kemikalieidentifieringssystemet på Bello Zon - systemet. Olika anslutningssystem (adaptrar) för syra- och klorittankar är ingen garanti för komplett skydd. I detta avseendethar operatören ett särskilt ansvar eftersom konsekvenserna efter en olycka ökar med tankparkens storlek. Tankparken måste vara hydrauliskt separerad från Bello Zon -systemet med hjälp av en utjämningsbehållare annars kan följden bli en okontrollerad uttömning av kemikalier. En automatisk skalventil är en adekvat ersättning (nivåskillnader leder till skillnader i matningstrycket) och är inte praktiskt när det gäller korrosion. 4.2 Elektriska installationer Det måste gå att stänga av klordioxidsystemen med hjälp av en nödstoppbrytare. Denna nödstoppbrytare måste vara placerad på en lätt åtkomlig, säker plats nära dörren till klordioxidsystemets driftrum. Nödstoppbrytaren måste vara markerad som en sådan. Nödstoppbrytaren måste betjäna den elektriska försörjningsenhet till vilken systemet är anslutet utan att släppa igenom någon spänning. När Bello Zon -systemet är i drift måste ett tillräckligt flöde garanteras ibypassledningen. Annars kan en explosiv klordioxidfas uppstå i systemets komponenter. Det är bäst att övervaka flödet i bypassledningen med en flödesmätare med minimal kontakt, så att doseringen slås av om inget vatten rinner genom ledningen. VIKTIGT En skyddsanordning mot överbelastning och kortslutning måste installeras för Bello Zon -systemet. Till alla ytterligare kabelanslutningar skall endast flexibla kablar användas (kontakt vattenmätare, )

14 Installation Ledningar till styrenheten VIKTIGT Endast behörig personal får öppna styrenheten. Innan enheten öppnas måste du se till att det inte finns någon spänning i styrenheten eller att ingen spänning är ansluten till den. Installera t.ex. en reparationsströmbrytare som kan isoleras för detta ändamål. ANMÄRKNING Isolera överblivna strömbrytare som har tagits bort med blindpluggar från tillbehörssatsen. Öppna hus: ta bort de fyra plattskruvarna, lossa frontdelen och placera den i parkeringsläge (se fig. 9) Fig. 9 Ta bort urtagningar: Markera de urtagningar som krävs på undersidan av den bakre sektionen för (se fig. 10) nätkabeln nivåövervakaren andra möjliga alternativ (beroende på den aktiva koden) Fjärrkontroll analog kontakt Styrvariabel, (utgångsvärde kontakt eller analog CL02) Varning (signallampa) måste alltid installeras tillbehör Läckvarning, säkerhetskar syra/klorit Flottörströmbrytare syra Flottörströmbrytare klorit Fig. 10 Flödesmätarens frekvens är densamma som kontaktvattenmätares frekvens Bypasspump Siren (larm) Matarspänning eller fördelarhus Sida

15 Installation Ta bort det urtag som har markerats för PG9/PG 11 gängade kopplingsdetaljer med en skruvmejsel (se j och kfig. 11) max. 3,5 mm Fig. 11 Ta bort den strömbrytare som har markerats för PG 7 gängade kopplingsdetaljer med en uppsättning polygriper med hjälp av en stödyta (t.ex. ett mynt se jfig. 12) VIKTIGT Arbeta alltid med en ren stödyta eftersom tätningsytorna är placerade i närheten av urtagen. Fig. 12 Montering av PG gängade kopplingsdetaljer: ANMÄRKNING Montera PG 9/PG 11 gängade kopplingsdetaljerna först (av utrymmesskäl). Montera PG 9/PG 11 gängade kopplingsdetaler (se l, fig. 11) för PG 9 gängade kopplingsdetaljer med dubbel genomföring (tillbehör läckvarning) tryck på den gängade kopplingsdetaljen på kabeln, för in den i det gängade hålet och skruva in den. Montera PG 7 gängade kopplingsdetaler (se l, fig. 12) Med de gängade kopplingsdetaljerna PG 7 trycker du bara kabeln över dessa Tryck skruvarna genom de gängade kopplingsdetaljerna och fäst dem längst upp med en låsmutter (se k, fig. 12) dra åt uttagsskruvarna till de gängade kopplingsdetaljerna tills kablarna är fästa. Montera bypasspumpen ANMÄRKNING Använd en skyddsanordning för effekter > 0,6 kw

16 Installation Anslut nätkabeln VIKTIGT Nätspänningen är endast ansluten när utrustningen används. Matningsledningen måste vara en elektrisk kabel med 3 x 1 mm 2 diameter. ANMÄRKNING Om en bypasspump används kan styrenheten förse den med nätspänning. När detta sker förreglas bypasspumpen samtidigt ihop med produktionen av klordioxid. För att åtskilja två kablar som är likadana (t.ex. matarspänningen till doseringspumparna) etiketteras olika med identifieringsringar. (A för syra, C för klorit). Installation av kablar korta ledarna till korrekt längd och ta bort ungefär 7 mm av isoleringen kläm fast termineringen anslut ledarna i enlighet med kopplingsschemana (se bilaga) dra åt de gängade kopplingsdetaljernas uttagsskruvar ordentligt så att de sitter riktigt. Montera nödströmbrytaren Det måste gå att stänga av klordioxidsystemet med en nödstoppbrytare. Denna nödstoppbrytare måste vara placerad på en lätt åtkomlig, säker plats nära dörren till klordioxidsystemets driftrum och den skall markeras som en sådan. Nödstoppbrytaren måste betjäna den elektriska försörjningsenhet till vilken systemet är anslutet så att den inte matar någon spänning. Montera en nödstoppbrytare på nätkabeln. Bello Zon -systemet är nu redo att tas i drift av en servicetekniker från ProMinent (se del 2 av bruksanvisningarna) Sida

17 Tillägg/specifikationer Tillägg Specifikation CDVb Spolanordning 1030 d20 DN25/d Nät matning Syra Klorit

18 Tabell över uttagsplan/plug in-kort Tabell över uttagsplan/plug in-kort Uttagsanslutningsledning Plug in-kortplan Plug in-kort Basenhet 11(+)(BN), 12(-)(BK) Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare klorit TOM 13(+)(BU) Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare syra FÖR 15(+)(BN), 16(-)(BK) Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare klorit TOM 39(+)(BU) Kontaktingång Nivåbrytare klorit FÖR 17(+)(BN), 18(-)(BK) Kontaktingång Pump syra (reglering) 19(+)(BN), 20(-)(BK) Kontaktingång Pump klorit (reglering) } 21(+)(BN), 22(-)(BK) Digital ingång Instickspunkt 12 Art. nr Doseringsövervakning syra Plug in-kort digital ingång Kort nr (+)(BN), 23(-)(BK) Digital ingång Bello Zon 39(+)(BU) Doseringsövervakning, klorit Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare klorit FÖR 41(+), 42(-) Kontaktingång Reglerande variabelingång, kontakt (t.ex. D1C) 43(+), 44(-) Kontaktingång Kontaktflödesmätare 54(BN), 55(BU), 56(GNYE) 58(BN), 59(BU), 60(GNYE) Effektrelä Magnetventil (uttömning) Effektrelä Bypasspump 61, 63 Effektrelä Larm 64(N)(BU), 65(L1)(BN) Effektrelä Signallampa (varning) 67(BN), 68(BU), 69(GNYE) Pump syra (matarspänning) 71(BN), 72(BU), 70(GNYE) Pump klorit (matarspänning) L1(BN), N (BU), PE (GNYE) Matarspänning Alternativ 1(E), 2(-), 3(+) Digital ingång (Namur) Insticksplats 1 Art. nr Flödesmätare, frekvens Plug-in-kort digital ingång tre trådar Kort nr (+), 3(-) Art. nr: Signalingång (ma) Insticksplats1 Kort nr Flödesmätare, analog Kort strömingång B 4(+), 5(-) Signalutgång (ma) Insticksplats2 Art. nr Registreringsinstrument (flödesvärde)kort strömingång B Kort nr (V+), 7(+), 8(-) Signalingång (ma) Insticksplats3 Art. nr Reglerande variabelingång, analog Plug in-kort strömingång B Kort nr (extern kontroller) 9(+), 10(-) Signalutgång (ma) Insticksplats 4 Art. nr Registreringskort (reglerande variabel)plug in-kort strömutgång B Kort nr (V+), 28(+), 29(-) Signalgång (ma), fjärrkontroll Insticksplats 5 Art. nr analog (t.ex. kontrollrum) Plug in-kort strömingång B Kort nr (+), 31(-) Digital ingång Insticksplats 6 Art. nr Fjärrkontroll, kontakt (t.ex. kontrollrum)plug in-kort digital ingång tre trådar Kort nr (+), 33(-) Art. nr: ,4 Digital ingång Insticksplats 7 Kort nr Bypassflödesövervakning Kort digital ingång tre trådar Variabel area flödesmätare 35(+), 36(-) Signalutgång (ma) Insticksplats 8 Art. nr Registreringsinstrument (värde ClO 2 ) Plug in-kort strömutgång B Kortnr Tillbehör 47(+), 48(-) Digital ingång Insticksplats 9 Order nr ,5 Säkerhetskärl syra (läckövervakning) Kort digital ingång Kortnr (-), 49(+) Digital ingång Bello Zon Säkerhetskärl klorit (läckövervakning) Sida

19 Tekniska data Elektriska tekniska data Genomsnittlig förbrukning i W CDVb V/115 V V 52 * 762 * med en rostfri bypasspump, endast 230 V Reglering Spänningsmatning Nominell spänning: Säkringar: 230 V AC, 50/60 Hz 115 V AC, 50/60 Hz 24 V DC Miniatyrsäkring 5 x 20 mm för V: 0,2 A supertrög, Art. nr för V: 0,4 A trög, Art. nr för 24 V: 1,25 A trög, Art. nr ANMÄRKNING Säkringen är placerad i en säkringshållare med bajonettfäste till höger i styrenhetens uttagsområde (se kopplingsschemat). Ingångar Kontaktingångar: för kontakter eller kopplingstransistorer: Tomgångsspänning: 24 V ± 1 V Ingångsresistans: 3,5 k Kopplingspunkt: 12 V ± 4 V Digitala ingångar (tvåtrådig): Ingångar: enligt DIN (Namur) matad tomgångsspänning: 8,2 V Kopplingspunkter: Låg-högövergång ohmsk: 6,6 ma Låg-/högövergång ohmsk: 6,4 ma Digitala ingångar - tretrådiga som tvåtrådig men med extra spänningsmatning: 8,2 V Normala signalgångar (ma) 0/ ma, potentialfria (isoleringsspänning: 500 V) Precision: 1 % av strömingångsområdet A/D-omvandlingens resolution: 11 bit Utgångar: Digitala utgångar (reläkontakter): Tungrelä för pumpreglering Typ av kontakt: Normalt öppen kontakt Belastningskapacitet: 24 V DC/50 ma (ohmsk) mek. livslängd: > 100 x 10 6 Kopplingscykler Tillslagstid: 100 ms Frekvens: /min Effektrelä: Typ av kontakt: tvåvägskontakt Belastningskapacitet: 250 V AC/3 A/700 VA mek. livslängd: > 20 x 10 6 Kopplingscykler Ordna RC-kretsskydd för induktiva laster. Normala signalgångar (ma) 0/ ma, potentialfria max last: 600

20 Kretsschema Kretsschema Digital inputnormal signal (Namur) input (0/4-20 ma) Normal signal input (0/4-20 ma) Contact inputs Digital inputs Normal signalnormal signal output output (0/4-20 ma) (0/4-20 ma) Contact outputs 39 + BU E - + Flowmeter (frequency) (0-10 khz) Flowmeter analogue Recorder (flow rate) V Control variable input, analogue, e.g. external controller Writer (regulating variable) BN 2-stage level switch, acid containers BKBU BNBK 2-stage level switch, chlorite containers Pump acid (control) Pump chlorite (control Dosing monitor, acid Dosing monitor, chlorit Internal External Sida

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Klordioxidsystem Legio Zon Typ CDL5

ProMinent. Driftinstruktion Klordioxidsystem Legio Zon Typ CDL5 Driftinstruktion Klordioxidsystem Legio Zon Typ CDL5 Läs först igenom hela denna driftinstruktion! Se till att den inte kommer bort! Garantin gäller inte vid skador som uppstår på grund av felaktig installation!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Version 1.2 2011-08-18 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. Monteringen av EkoTreat fosforfällningsenhet ska utföras av

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com Nivåmätning Mano Clock Multi mekanisk flotörnivågivare. Standardstorlekar: 200 cm skala för cisterndiametrar 100-200 cm 250 cm skala för cisterndiametrar 200-250 cm Tillverkad i UV beständig plast, Ø110

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr Sensorer Tryckvakter Katalogbroschyr 2 Sensorer Tryckvakter Trycksensor, Tryckområde: -1-10 bar Elektronisk Elektr. anslutning: Hankontakt, M8x1, 4-polig Tryckluftsanslutning: Fläns med O-ring, Ø 1,2x1

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 2010-01 MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av kontaktpunkten:

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 INSTALLATIONSANVISNING KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 2000-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP Sid. Installationsanvisning 1 Placering 1 Väggmontage 1 Nätanslutning 1 Ventilströmanslutning 2 Pumpstart-

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer