Var god ange systemets identitetskod här

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var god ange systemets identitetskod här"

Transkript

1 Bruksanvisning ProMinent klordioxidsystem Bello Zon typ CDVb Del 1 CDVb Var god ange systemets identitetskod här För säker och korrekt användning av systemet Bello Zon krävs del 1 och 2 av bruksanvisningen. De är endast giltiga om de används tillsammans. Var god läs alla bruksanvisningar först. Spara dem i informationssyfte. Garantin blir ogiltig om skador uppstår på grund av fel som gjorts under installationen. Artikelnr ProMinent Dosiertechnik GmbH Heidelberg Germany BA BEZ /04 GB

2 Information om utgivningen Information om utgivningen Bruksanvisning Bello Zon typ CDVb, del 1 ProMinent Dosiertechnik GmbH, 2003 ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann Heidelberg Tyskland Tfn: Fax: Med reservation för ändringar Tryckt i Tyskland Sida

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1 Lagring och transport Krav på installationsplatsen Montering Installation Hydraulisk installation Bypassledning Säkerhetsanordningar till bypassledningen Flödesgenerator till bypassledningen Doserpunkt Mixer Spolanordning Suglans/suggarnityr Vattenförsörjning suganordning Nyttig information när det gäller kemikalieförsörjningen Elektriska installationer...13 Tillägg

4 Allmänna användarinstruktioner För säker och korrekt användning av Bello Zon -systemet krävs del 1 och 2 av bruksanvisningarna. De är endast giltiga om de används tillsammans. Var god läs alla bruksanvisningar först. Spara dem i informationssyfte. Garantin blir ogiltig om skador uppstår på grund av fel som gjorts under installationen. s Allmänna användarinstruktioner Var god läs följande användarinstruktioner. Om du känner till dessa instruktioner kommer du att få mer nytta av bruksanvisningarna. I texten framhävs i synnerhet följande: listor arbetsföreskrifter Instruktioner för arbetsrutiner: ANMÄRKNING Anmärkningar skall underlätta arbetet. Säkerhetsanvisningar är markerade med piktogram: Anger en potentiellt farlig situation. Om du inte undviker detta kan du riskera livet eller ådra dig allvarliga personskador. FÖRSIKTIGHET Anger en potentiellt farlig situation. Om du inte undviker detta kan du ådra dig måttliga eller mindre kroppskador eller orsaka materiella skador. VIKTIGT Anger en potentiellt farlig eller skadlig situation. Om du inte undviker detta kan följden bli att din egendom skadas. Information till operatören Innehåller information och citat från de allmänna riktlinjerna för operatörens ansvarsområde. Dessa riktlinjer befriar inte på något sätt operatören från sitt ansvar utan de fungerar endast som en påminnelse om vissa problem eller gör operatören medveten om dessa. Dessa riktlinjer gör inte anspråk på att vara fullständiga, vara giltiga för alla länder och alla typer av tillämpningar eller att vara helt uppdaterade. Maskinvarans och programvarans versionsnummer visas på styrenhetens display. Maskinvaruversionen visas före snedstrecket och programvaran visas efter, t.ex. 02/3.13). Om du reklamerar Bello Zon -systemet eller gör tillägg till det ber vi dig att alltid ange versionsnummer och identitetskod. Sida

5 Lagring och transport/krav på installationsplatsen 1 Lagring och transport Bello Zon CDV klordioxidutrustning levereras alltid i ett träemballage. Innan klordioxidsystemet lagras eller transporteras måste det alltid tömmas. Miljövillkor för förvaring och transport: Temperatur: -10 C till +40 C Fuktighet: < 92 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande Diverse: skyddas mot solljus Utöver identitetskodalternativen omfattar leveransen även följande: en spolanordning (se avsnitt 4.1.6) en luftningsventil för huvudvattenledningen eller bypassledningen tillbehörs- och reservdelssatserna (monteringsmaterial och PG-gängade kontaktdon) etiketter till suglansar/sugenhetssatser varningsetiketter (se avsnitt 3) De levererade objektens vikt (utan emballage) Bypassutformning/systemtyp CDV CDV 120 CDV 220 CDV 600 CDV 2000 Bypass utan förmixning och utan bypassövervakning kg Bypass med förmixning och utan bypassövervakning kg 20 21,2 57, ,5 Bypass utan förmixning och med bypassövervakning kg 19 20,2 56, Bypass med förmixning och med bypassövervakning kg 21 22,2 58, ,5 Bypass med förmixning och med bypassövervakning med bypasspump av rostfritt stål kg 41,3 42,5 79,2 94,3 172,3 Bypasspump kg 18,5 18,5 18,5 24,5 30 Väggfäste bypasspump kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2 Krav på installationsplatsen Var god följ nationella och lokala bestämmelser. Systemoperatören är ansvarig för att dessa bestämmelser följs. Krav på installationsplatsen: Klordioxidsystemet får inte installeras utomhus. Klordioxidsystemet måste vara skyddat så att obehöriga inte kommer åt det. Klordioxidsystemet måste vara placerat så att det är skyddat mot solen, mot frost och så att det är väl ventilerat. Om rumstemperaturen är under 10 C måste uppvärmd inklädnad användas om möjligt. Det måste gå att komma åt systemet utan hinder vid leverans av komponentbehållare till systemet. Det måste finnas en utrymningsväg. Det måste finnas en jämn, vertikal vägg för installationen av Bello Zon -systemet. Det måste finnas en vattenkran. Det måste finnas ett avloppsrör. Det krävs en nätanslutning.

6 Krav på installationsplatsen Information till operatören Nedan listas några punkter när det gäller dessa bestämmelser som är tillämpliga i Tyskland: föreskriften om olycksförebyggande åtgärder Klorering av vatten, föreskrift 8.15, april 1979 (håller på att revideras) Doseringssystem för klordioxid, DVGW informationsblad W 624, DVGW registrerad förening, Eschborn, 10/1996 Klordioxid i vattenbehandling, DVGW arbetsblad W 224, DVGW inregistrerad förening, Eschborn, 04/1986, ISSN direktiven för skydd av obehandlat vatten mot föroreningar ( 19 Vattenskyddslagen - WHG, version ) föreskriften om farliga ämnen, i synnerhet 17 (Allmän skyddsplikt) och 20 (bruksanvisning se även föreskriften om olycksförebyggande åtgärder 9). Enligt dessa föreskrifter krävs följande: a)installationsplatsen måste vara frostskyddad och det måste gå att låsa rummet. Det måste finnas ett ventilationssystem (anmärkning: Rumstemperaturen får inte sjunka under 0 C för att bildningen av klordioxid inte skall bli för långsam.). b)platsen får inte vara ett arbetsrum där det alltid finns människor. Undantag är: systemet är nödvändigt för den process som äger rum där endast de mängder av kemikalier som krävs för arbetsprocessen finns i lokalen systemet och kemikalierna är skyddade så att inte obehöriga kommer åt dem c)rummet måste vara avskilt från andra rum med en brandhärdig skiljevägg (risk för spontan förbränning av torkad natriumkloritlösning, NaClO 2 ). Med följande undantag: endast utspädd natriumkloritlösning används (7,5 %) det finns endast små mängder av natriumkloritlösning i utrustningen kemikalierna förvaras i kar. d)för att ta bort utspillda kemikalier på ett säkert sätt måste det finnas en huvudvattenförsörjning med en vattenkran och ett avlopp i installationsrummet. Utspillda kemikalier måste tvättas bort omedelbart med vatten. Kemikalier får aldrig komma i kontakt med varandra. e)det måste finnas en utrymningsväg. f) Installationsrummet måste vara markerat som ett sådant. (anmärkning: se avsnitt 3 Installation ) g) Mobila klordioxidsystem får inte installeras i låsta rum om de har ett tillräckligt skydd som hindrar obehöriga personer att komma åt dem. h)klordioxidsystemet får inte installeras utomhus. Sida

7 Montering 3 Montering VIKTIGT Det måste vara enkelt att komma åt systemet för underhåll och service. Den tillbehörssats som levereras tillsammans med utrustningen innehåller de skruvar som krävs (tillbehörssats = påse med PG gängade kontaktdon etc.) Bello Zon -systemet skall fästas på en lämplig, jämn och vertikal vägg så nära doserpunkten som möjligt (för mätspecifikationsblad, se Tillägg) Den installerade utrustningens höjd skall vara sådan att: LCD-displayen på styrenheten kan läsas utan problem. det finns tillräckligt med utrymme för komponentbehållarna under fästet. vätskenivån i de fulla komponentbehållarna är under doseringspumparna (se mätspecifikationsbladen för behållarnas höjd för Bello Zon -komponenter). doseringspumparnas maximala sughöjd inte överskrids Maximal matningshöjd för doseringspumparna i m WG: CDVb ,8 2,2 2, efter monteringen skall fastsättningsdelarna av metall smörjas med vaselin för att skydda mot korrosion Varningsskyltar skall sättas upp vid tillträdespunkten till klordioxidsystemet och kemikalielagren eller andra platser beroende på de nationella bestämmelserna (varningsskyltar ingår i leveransen i enlighet med de tyska bestämmelserna): Dessa två skyltar skall placeras tillsammans vid ingången till rum där Bello Zon klordioxidsystem är installerade: Fig. 1: Fastsättning av fäste CDV Klordioxidsystem Ingång endast för behöriga personer 1 Plugg 2 Skruv 3 Fäste 4 Bricka (plast) 5 Bricka 6 Sexkantsmutter 7 Skyddskåpa Dessa två skyltar måste placeras tillsammans vid ingångarna till rum där kloritkomponenten lagras eller används: Natriumklorit NaClO , ,5 3 Sätt upp denna skylt i rum där natriumklorit hanteras: Detta är lagrings- och dekanteringsområden för de kemikalietankar som är anslutna till Bello Zon systemen. Behållare och utrustning skall inte bytas ut mot varandra 10 1 Natriumklorit + syra = mycket giftig klordioxidgas MYCKET FARLIG Fig. 2: Fastsättning av fäste CDV

8 Installation 4 Installation VIKTIGT Var god följ nationella och lokala bestämmelser Hydraulisk installation Använd endast PVC-rör till bypassledningen. Klordioxid är väldigt skadligt för andra material. Risk för sprickbildning. Giftiga klordioxidångor kan komma ut. Använd endast PVC-rör med PN 16 (bar) till bypassledningen. Bello Zon -systemets bypassledning får inte utsättas för undertryck. Detta kan leda till en okontrollerad tömning av kemikalier. Kraftigt undertryck och samtidig bildning av gas-/vattenblandningsfaser kan leda till utsläpp av klordioxidgas. Under ogynnsamma omständigheter kan den kritiska gaskoncentrationen på 300 g/m 3 överskridas vilket kan leda till en explosion i bypassledningen. Följande komponenter skall oundvikligen installeras hydrauliskt: Bypassledning Flödesgeneratorenhet för bypassledningen Doserpunkt Mixer (i förekommande fall) Spolanordning Suglansar/sugenheter Suganordning för vattenförsörjning Fig. 3 1 Kontakt vattenmätare (frekvens eller analog signal) 2 Huvudvattenledning 3 Bypassledning 4 Bypasspump 5 Vattenanslutning för sugning 6 Tömningsventil 7 Avluftningsventil reaktorhus 8 Spolanordningar 9 Doseringspunkt (fläns och vattentätt rör) 10 Hålltank 11 Provvattenledning 12 Provtagningspunkt klordioxid (t.ex. D1C och CLE) 13 Bello Zon syra i säkerhetskärl 14 Bello Zon klorit i säkerhetskärl Sida

9 Installation Bypassledning Bypassledningen matas antingen från huvudvattenledningen eller också matas den separat. Syftet med bypassledningen är att späda ut klordioxidkoncentrationen i klordioxidlösningen från reaktorn från ungefär 20 g/l (= ppm) till ungefär 0,1-0,2 g/l (= ppm) och att transportera denna lösning till Doserpunkten. Använd endast PVC-rör till bypassledningen. Klordioxid skadar andra material allvarligt. Risk för sprickbildning. Giftiga klordioxidångor kan komma ut. Använd endast PVC-rör med PN 16 (bar) till bypassledningen. Det högsta tillåtna drifttrycket i systemet på 8 bar får inte överskridas. Det får inte förekommanågra trycksprång. Kontrollera att bypassledningens alla gängade kopplingsdetaljer är korrekt påskruvade på fästet. En del gängade kopplingsdetaljer tas bort i fabriken inför transporten. Det får inte finnas några smutspartiklar i bypassvattnet. De kan blockera en flödesmätare eller en senare installerad blandare Säkerhetsanordningar till bypassledningen Bypassledningen måste installeras så att undertryck aldrig kan uppstå när systemet är deaktiverat eller defekt. Reaktorn kan explodera om klordioxidlösningen i reaktorn utsätts för undertryck. Flödet i bypassledningen måste övervakas så att doseringen kan stängas av om det inte finns något vattenflöde. I regel övervakas bypassflödet med hjälp av flödesmätaren i Bello Zon -systemet och styrenheten. För CDV-system utan bypassövervakning måste operatören säkerställa att det alltid är ett tillräckligt flöde genom bypassledningen under doseringen av klordioxid. Annars kan en oacceptabelt hög koncentration av klordioxid byggas upp i bypassledningen. Om bypassledningen inte är helt fylld med vatten kan en kritisk gasfas bildas och leda till en explosion i bypassledningen. Använd exempelvis en flödesmätare med minimikontakt. Max drifttryck: 8 bar Typ Bypassledning Diameter (mm) CDVb 15 - CDVb 600 DN CDVb 2000 DN Det finns primärt en särskild risk för undertryck i följande fall: om flödesriktningen ändras i huvudvattenledningen (med stor diameter) (backventiler är aldrig 100 % vattentäta) huvudvattenledningen tappas av under Bello Zon -systemets Doserventil bypassledningen är väldigt lång, i synnerhet om den tappas av under, dvs. Bello Zon -systemets Doserventil är placerad under Doserpunkten (h = undertryck, se fig. 5). Beroende på tillämpning och förhållandena på installationsplatsen måste klordioxidsystemet ha en komplett uppsättning säkerhetsanordningar.

10 Installation Fig. 4 Installationsexempel 1: Doserventilen (6) till Bello Zon -systemet är placerat under Doserpunkten (9). 1 Kontakt vattenmätare (frekvens eller analog signal) 2 Huvudvattenledning 3 Bypassledning 4 Bypasspump 5 Vattenanslutning för avtappning 6 Insprutningsventil 7 Avluftningsventil reaktorhus 8 Spolanordningar 9 Insprutningspunkt (fläns och vattentätt rör) 10 Hålltank 11 Provvattenledning 12 Provtagningspunkt klordioxid (t.ex. D1C och CLE) 13 Bello Zon syra i säkerhetskärl 14 Bello Zon klorit i säkerhetskärl 15 Avluftningsventil 16 Backslagsventil Fig. 5 Installationsexempel 2: Doserventilen (6) till Bello Zon -systemet är placerad ovanför Doserpunkten (9): Det krävs en backslagsventil och en avlufningsventil på bypassledningen. Sida

11 Installation Vid minsta tveksamhet skall bypassledningen förses med en backslagsventil i slutet av ledningen, strax före Doserpunkten (öppningstryck > 1,5 bar) (se fig. 5, nr 16). Använd en konstruktion som inte påverkas av mottryck så att funktionen upprätthålls även med ökat mottryck. en avluftningsventil på bypassledningens högsta punkt (se fig. 5, nr 15 i leverans, art. nr: ) Flödesgenerator till bypassledningen För att generera flöde i bypassledningen kan följande installeras som ett alternativ: en flödesregulator i huvudvattenledningen (t.ex. slidventil, fjäderbelastad eller belastad backventil) en bypassvattenpump i bypassledningen före Bello Zon -systemet (bypasspumpen kan föreglas med hjälp av Bello Zon -systemets styrenhet). Vid installationen av en bypasspump är det lämpligt att en snedsätesventil monteras (art. nr ) vid Bello Zon -systemets mynning Indoseringspunkt Montera ett insticksrör vid Doserpunkten i huvudvattenledningen (för att minimera korrosionen): upp till nominell bredd DN 80 för huvudvattenledningen art. nr upp till nominell bredd DN 80 för huvudvattenledningen med kulventil art. nr från nominell bredd DN 100 för huvudvattenledningen art. nr från nominell bredd DN 100 för huvudvattenledningen med kulventil art. nr Fig. 6 På flaskrengöringsmaskiner matas bypassledningen normalt direkt tillbaka till kallvattenzontanken. En tömningsventil skall monteras på tankanslutningen: Tömningsventil art. nr Kallvattentankanslutning: 1" yttergänga, kopplingsmutter, rostfritt stål art. nr Insats art. nr Blandare Med undertryck i bypassledningen och samtidig bildning av gas-/vattenblandningsfaser kan det förekomma utsläpp av klordioxidgas. Under ogynnsamma omständigheter kan den kritiska gaskoncentrationen på 300 g/m 3 överskridas vilket kan leda till en explosion i blandaren. Blandarens utloppsrör måste därför placeras stigande upp till Doserpunkten (9) på det sätt som framgår av fig. 4. Om utloppsröret till Doserpunkten måste ha en fallande placering måste bildning av undertryck undvikas genom montering av en avluftningsventil (jfr. fig 5, nr 15).

12 Installation För cirkulationssystem finns det vanligtvis inget behov av en förblandare i bypassledningen. För alla flödessystem krävs det en förblandare ( i synnerhet om ingen tank är ansluten till huvudvattenledningen som hålltank). För att åstadkomma en homogen blandning skall en extra blandare monteras i huvudvattenledningen vid behov. Systemtyperna CDVb 15 till CDVb 120 kan förses med en förmonterad blandare på fästet (i enlighet med den relevanta identitetskodversionen) Spolanordning Spolanordningen, som också ingår i leveransen, måste monteras på bypassledningen efter Bello Zon -systemet för att möjliggöra tömning av reaktorn för underhållsarbeten (se fig. 7, 4 och 5). Fig. 7 Undantag: Spolanordningen behöver inte monteras om stora mängder klordioxidlösning kan doseras från reaktorn in i hela systemet utan att koncentrationen där ökar till oönskade nivåer Suglansar/sugenheter VIKTIGT använd endast tvåstegs suglansar. Använd endast lämpliga slangar och anslutningssatser. Se till att korrekta delar för syrasidan och kloritsidan används. Suglansarna skall inte placeras i komponentbehållarna i detta skede Justera längden på varje suglans (senare måste bottenventilen flyta strax ovanför bottnen i behållaren). Var god placera etiketterna syra och klorit (ingår i leveransen) på toppen av suglansarna eller uppsugningsrören (syra är röd och och till vänster och klorit är blå och till höger) så att de är tydligt synliga. Justera sugslangen så att de senare alltid är stigande och spänningsfria Dra kopplingsmuttern och låsringen över sugslangen (se fig. 8) Tryck slangens ända så långt det går över sockeln Fäst sockeln på pumpens insugningsventil Tryck på sugslangen på sockeln och dra åt kopplingsmuttern Dra snabbt i sugslangen och dra åt kopplingsmuttern igen. 1 Sugslang 2 Kopplingsmutter 3 Tryckring 4 Slangsockel 5 Insugningsventil pump Fig Suganordning för vattenförsörjning Av säkerhetsskäl sugs luften i reaktorlådan ut med hjälp av en suganordning (består av ejektor och magnetventil). Ledningen måste alltid leda vatten - även när systemet inte är i drift. Därför får bypassledningen inte användas. Ejektorn behöver en separat vattenförsörjning (vattentryck 1-6 bar, vattenkvalitet: dricksvatten, utan klordioxid och utan partiklar). För in ett PVC-rör DN 10 från vattenledningen till systemet för in ett PVC-rör från systemet till avtappningen (alltid fallande med ett fritt utlopp) Instruktioner för kemikalieförsörjningen Kemikaliebehållare anslutna direkt till Bello Zon -systemet Sida

13 Installation Påfyllningsnivåerna i kemikaliebehållarna får inte ligga över Bello Zon -systemet eller doserpunkten. Detta kan leda till en okontrollerad uttömning av kemikalier. Om det sedan är ett kraftigt undertryck och om gas-/vattenblandningsfaser samtidigt bildas kan det förekomma klordioxidgasutsläpp. Under ogynnsamma omständigheter kan den kritiska gaskoncentrationen på 300 g/m 3 överskridas vilket kan leda till en explosion i bypassledningen. Påfyllningsnivåerna i kemikaliebehållarna får inte vara placerade över Bello Zon - systemet eller Doserpunkten. Om detta inte följs kan kemikalier komma ut om det finns en läcka på doseringspumpens sugsida. De kemikaliebehållare som är anslutna direkt till Bello Zon -systemet får inte vara större än 1000 l. Om större mängder kemikalier behövs krävs det en tankpark som är hydrauliskt separerad och utjämningsbehållare (se nästa avsnitt) Tankpark Om stora mängder kemikalier används kan det vara nödvändigt att ha en tankpark. Var god följ de lokala bestämmelserna för tankparker (t.ex. i Tyskland WHG ( vattenskyddslagen)). Tankparken måste vara tydligt markerad (syra = röd, klorit = blå). Vid fyllning av tankparkerna är det nödvändigt att vara försiktig så att inte syra och klorit blandas. Om detta inte görs kan följden bli att en klordioxidfas omedelbart bidlas i den aktuella tanken och detta kan leda till en explosion. Kemikalier kan enklast identifieras med hjälp av lackmuspapper: syra ger färgen röd, klorit ger en blå färg på samma sätt som kemikalieidentifieringssystemet på Bello Zon - systemet. Olika anslutningssystem (adaptrar) för syra- och klorittankar är ingen garanti för komplett skydd. I detta avseendethar operatören ett särskilt ansvar eftersom konsekvenserna efter en olycka ökar med tankparkens storlek. Tankparken måste vara hydrauliskt separerad från Bello Zon -systemet med hjälp av en utjämningsbehållare annars kan följden bli en okontrollerad uttömning av kemikalier. En automatisk skalventil är en adekvat ersättning (nivåskillnader leder till skillnader i matningstrycket) och är inte praktiskt när det gäller korrosion. 4.2 Elektriska installationer Det måste gå att stänga av klordioxidsystemen med hjälp av en nödstoppbrytare. Denna nödstoppbrytare måste vara placerad på en lätt åtkomlig, säker plats nära dörren till klordioxidsystemets driftrum. Nödstoppbrytaren måste vara markerad som en sådan. Nödstoppbrytaren måste betjäna den elektriska försörjningsenhet till vilken systemet är anslutet utan att släppa igenom någon spänning. När Bello Zon -systemet är i drift måste ett tillräckligt flöde garanteras ibypassledningen. Annars kan en explosiv klordioxidfas uppstå i systemets komponenter. Det är bäst att övervaka flödet i bypassledningen med en flödesmätare med minimal kontakt, så att doseringen slås av om inget vatten rinner genom ledningen. VIKTIGT En skyddsanordning mot överbelastning och kortslutning måste installeras för Bello Zon -systemet. Till alla ytterligare kabelanslutningar skall endast flexibla kablar användas (kontakt vattenmätare, )

14 Installation Ledningar till styrenheten VIKTIGT Endast behörig personal får öppna styrenheten. Innan enheten öppnas måste du se till att det inte finns någon spänning i styrenheten eller att ingen spänning är ansluten till den. Installera t.ex. en reparationsströmbrytare som kan isoleras för detta ändamål. ANMÄRKNING Isolera överblivna strömbrytare som har tagits bort med blindpluggar från tillbehörssatsen. Öppna hus: ta bort de fyra plattskruvarna, lossa frontdelen och placera den i parkeringsläge (se fig. 9) Fig. 9 Ta bort urtagningar: Markera de urtagningar som krävs på undersidan av den bakre sektionen för (se fig. 10) nätkabeln nivåövervakaren andra möjliga alternativ (beroende på den aktiva koden) Fjärrkontroll analog kontakt Styrvariabel, (utgångsvärde kontakt eller analog CL02) Varning (signallampa) måste alltid installeras tillbehör Läckvarning, säkerhetskar syra/klorit Flottörströmbrytare syra Flottörströmbrytare klorit Fig. 10 Flödesmätarens frekvens är densamma som kontaktvattenmätares frekvens Bypasspump Siren (larm) Matarspänning eller fördelarhus Sida

15 Installation Ta bort det urtag som har markerats för PG9/PG 11 gängade kopplingsdetaljer med en skruvmejsel (se j och kfig. 11) max. 3,5 mm Fig. 11 Ta bort den strömbrytare som har markerats för PG 7 gängade kopplingsdetaljer med en uppsättning polygriper med hjälp av en stödyta (t.ex. ett mynt se jfig. 12) VIKTIGT Arbeta alltid med en ren stödyta eftersom tätningsytorna är placerade i närheten av urtagen. Fig. 12 Montering av PG gängade kopplingsdetaljer: ANMÄRKNING Montera PG 9/PG 11 gängade kopplingsdetaljerna först (av utrymmesskäl). Montera PG 9/PG 11 gängade kopplingsdetaler (se l, fig. 11) för PG 9 gängade kopplingsdetaljer med dubbel genomföring (tillbehör läckvarning) tryck på den gängade kopplingsdetaljen på kabeln, för in den i det gängade hålet och skruva in den. Montera PG 7 gängade kopplingsdetaler (se l, fig. 12) Med de gängade kopplingsdetaljerna PG 7 trycker du bara kabeln över dessa Tryck skruvarna genom de gängade kopplingsdetaljerna och fäst dem längst upp med en låsmutter (se k, fig. 12) dra åt uttagsskruvarna till de gängade kopplingsdetaljerna tills kablarna är fästa. Montera bypasspumpen ANMÄRKNING Använd en skyddsanordning för effekter > 0,6 kw

16 Installation Anslut nätkabeln VIKTIGT Nätspänningen är endast ansluten när utrustningen används. Matningsledningen måste vara en elektrisk kabel med 3 x 1 mm 2 diameter. ANMÄRKNING Om en bypasspump används kan styrenheten förse den med nätspänning. När detta sker förreglas bypasspumpen samtidigt ihop med produktionen av klordioxid. För att åtskilja två kablar som är likadana (t.ex. matarspänningen till doseringspumparna) etiketteras olika med identifieringsringar. (A för syra, C för klorit). Installation av kablar korta ledarna till korrekt längd och ta bort ungefär 7 mm av isoleringen kläm fast termineringen anslut ledarna i enlighet med kopplingsschemana (se bilaga) dra åt de gängade kopplingsdetaljernas uttagsskruvar ordentligt så att de sitter riktigt. Montera nödströmbrytaren Det måste gå att stänga av klordioxidsystemet med en nödstoppbrytare. Denna nödstoppbrytare måste vara placerad på en lätt åtkomlig, säker plats nära dörren till klordioxidsystemets driftrum och den skall markeras som en sådan. Nödstoppbrytaren måste betjäna den elektriska försörjningsenhet till vilken systemet är anslutet så att den inte matar någon spänning. Montera en nödstoppbrytare på nätkabeln. Bello Zon -systemet är nu redo att tas i drift av en servicetekniker från ProMinent (se del 2 av bruksanvisningarna) Sida

17 Tillägg/specifikationer Tillägg Specifikation CDVb Spolanordning 1030 d20 DN25/d Nät matning Syra Klorit

18 Tabell över uttagsplan/plug in-kort Tabell över uttagsplan/plug in-kort Uttagsanslutningsledning Plug in-kortplan Plug in-kort Basenhet 11(+)(BN), 12(-)(BK) Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare klorit TOM 13(+)(BU) Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare syra FÖR 15(+)(BN), 16(-)(BK) Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare klorit TOM 39(+)(BU) Kontaktingång Nivåbrytare klorit FÖR 17(+)(BN), 18(-)(BK) Kontaktingång Pump syra (reglering) 19(+)(BN), 20(-)(BK) Kontaktingång Pump klorit (reglering) } 21(+)(BN), 22(-)(BK) Digital ingång Instickspunkt 12 Art. nr Doseringsövervakning syra Plug in-kort digital ingång Kort nr (+)(BN), 23(-)(BK) Digital ingång Bello Zon 39(+)(BU) Doseringsövervakning, klorit Kontaktingång tvåstegs nivåbrytare klorit FÖR 41(+), 42(-) Kontaktingång Reglerande variabelingång, kontakt (t.ex. D1C) 43(+), 44(-) Kontaktingång Kontaktflödesmätare 54(BN), 55(BU), 56(GNYE) 58(BN), 59(BU), 60(GNYE) Effektrelä Magnetventil (uttömning) Effektrelä Bypasspump 61, 63 Effektrelä Larm 64(N)(BU), 65(L1)(BN) Effektrelä Signallampa (varning) 67(BN), 68(BU), 69(GNYE) Pump syra (matarspänning) 71(BN), 72(BU), 70(GNYE) Pump klorit (matarspänning) L1(BN), N (BU), PE (GNYE) Matarspänning Alternativ 1(E), 2(-), 3(+) Digital ingång (Namur) Insticksplats 1 Art. nr Flödesmätare, frekvens Plug-in-kort digital ingång tre trådar Kort nr (+), 3(-) Art. nr: Signalingång (ma) Insticksplats1 Kort nr Flödesmätare, analog Kort strömingång B 4(+), 5(-) Signalutgång (ma) Insticksplats2 Art. nr Registreringsinstrument (flödesvärde)kort strömingång B Kort nr (V+), 7(+), 8(-) Signalingång (ma) Insticksplats3 Art. nr Reglerande variabelingång, analog Plug in-kort strömingång B Kort nr (extern kontroller) 9(+), 10(-) Signalutgång (ma) Insticksplats 4 Art. nr Registreringskort (reglerande variabel)plug in-kort strömutgång B Kort nr (V+), 28(+), 29(-) Signalgång (ma), fjärrkontroll Insticksplats 5 Art. nr analog (t.ex. kontrollrum) Plug in-kort strömingång B Kort nr (+), 31(-) Digital ingång Insticksplats 6 Art. nr Fjärrkontroll, kontakt (t.ex. kontrollrum)plug in-kort digital ingång tre trådar Kort nr (+), 33(-) Art. nr: ,4 Digital ingång Insticksplats 7 Kort nr Bypassflödesövervakning Kort digital ingång tre trådar Variabel area flödesmätare 35(+), 36(-) Signalutgång (ma) Insticksplats 8 Art. nr Registreringsinstrument (värde ClO 2 ) Plug in-kort strömutgång B Kortnr Tillbehör 47(+), 48(-) Digital ingång Insticksplats 9 Order nr ,5 Säkerhetskärl syra (läckövervakning) Kort digital ingång Kortnr (-), 49(+) Digital ingång Bello Zon Säkerhetskärl klorit (läckövervakning) Sida

19 Tekniska data Elektriska tekniska data Genomsnittlig förbrukning i W CDVb V/115 V V 52 * 762 * med en rostfri bypasspump, endast 230 V Reglering Spänningsmatning Nominell spänning: Säkringar: 230 V AC, 50/60 Hz 115 V AC, 50/60 Hz 24 V DC Miniatyrsäkring 5 x 20 mm för V: 0,2 A supertrög, Art. nr för V: 0,4 A trög, Art. nr för 24 V: 1,25 A trög, Art. nr ANMÄRKNING Säkringen är placerad i en säkringshållare med bajonettfäste till höger i styrenhetens uttagsområde (se kopplingsschemat). Ingångar Kontaktingångar: för kontakter eller kopplingstransistorer: Tomgångsspänning: 24 V ± 1 V Ingångsresistans: 3,5 k Kopplingspunkt: 12 V ± 4 V Digitala ingångar (tvåtrådig): Ingångar: enligt DIN (Namur) matad tomgångsspänning: 8,2 V Kopplingspunkter: Låg-högövergång ohmsk: 6,6 ma Låg-/högövergång ohmsk: 6,4 ma Digitala ingångar - tretrådiga som tvåtrådig men med extra spänningsmatning: 8,2 V Normala signalgångar (ma) 0/ ma, potentialfria (isoleringsspänning: 500 V) Precision: 1 % av strömingångsområdet A/D-omvandlingens resolution: 11 bit Utgångar: Digitala utgångar (reläkontakter): Tungrelä för pumpreglering Typ av kontakt: Normalt öppen kontakt Belastningskapacitet: 24 V DC/50 ma (ohmsk) mek. livslängd: > 100 x 10 6 Kopplingscykler Tillslagstid: 100 ms Frekvens: /min Effektrelä: Typ av kontakt: tvåvägskontakt Belastningskapacitet: 250 V AC/3 A/700 VA mek. livslängd: > 20 x 10 6 Kopplingscykler Ordna RC-kretsskydd för induktiva laster. Normala signalgångar (ma) 0/ ma, potentialfria max last: 600

20 Kretsschema Kretsschema Digital inputnormal signal (Namur) input (0/4-20 ma) Normal signal input (0/4-20 ma) Contact inputs Digital inputs Normal signalnormal signal output output (0/4-20 ma) (0/4-20 ma) Contact outputs 39 + BU E - + Flowmeter (frequency) (0-10 khz) Flowmeter analogue Recorder (flow rate) V Control variable input, analogue, e.g. external controller Writer (regulating variable) BN 2-stage level switch, acid containers BKBU BNBK 2-stage level switch, chlorite containers Pump acid (control) Pump chlorite (control Dosing monitor, acid Dosing monitor, chlorit Internal External Sida

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 4.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8153.020/.190 Bravo 900 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhet...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Användarhandbok Platinum Syrgaskoncentratorer med /SensO 2 och HomeFill Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Försäljare: Denna handbok måste levereras till slutanvändaren.

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den. Om du har någon fråga om din poolvärmepump kontakta säljaren. Sida 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruktionsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar

Läs mer

R E N IO T K U R T S IN S T IF R D

R E N IO T K U R T S IN S T IF R D SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med säkringslastbrytare i det utgående facket Typ GA...A/K/KS/TS (-C) för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer