VERKSAMHETSPLAN. Målsättningar 2019 och aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN. Målsättningar 2019 och aktiviteter 2015-2017"

Transkript

1 14. a) VERKSAMHETSPLAN Målsättningar 2019 och aktiviteter Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) består av medlemmar och bygger på deras engagemang. Våra långsiktiga målsättningar och den strategiska inriktningen visar vägen mot visionen. Ändamålsparagrafen i våra stadgar säger följande: Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse. Biodlarnas vision Vi är biodlingens spjutspets i Sverige för alla biodlare. Organisationsstrukturen är tydlig och ett medlemskap ses som en självklarhet, om man är biodlare eller vill stödja biodlingen. Intresset för bin- och biodling har ökat kraftigt och därmed antalet biodlare. Våra värdeord Medlemsnytta, öppenhet, nytänkande och en tillåtande attityd leder vår organisation framåt. Nedan beskrivs de långsiktiga målen. Ambitionen är att de ska vara uppfyllda senast För varje målsättning följer aktiviter som ska genomföras under perioden SBR är till största delen en självfinansierad organisation Biodlarnas verksamhet är för närvarande starkt beroende av bidrag från samhället genom det Nationella honungsprogrammet som administreras via Jordbruksverket. Självförsörjningsgraden genom i huvudsak medlemsavgifter, annonsintäkter och försäljningsintäkter motsvarar ungefär kostnaderna för förtroendevalda, fast anställd personal och fasta kostnader (hyra m.m.)

2 Flera olika åtgärder behöver därför prövas och genomföras för att förstärka egenfinansieringen. Identifiera, prioritera och söka medel för projekt med möjligheter till NP-finansiering Utveckla Bibutiken mot bättre utbud och ökad lönsamhet Ta fram en plan för att öka annonsintäkter på hemsidan och i Bitidningen Ansöka om projektmedel från Postkodlotteriet Aktivt söka samarbete med andra organsation t.ex. med Sveriges konsumenter och Naturskyddsföreningen Stärka vårt varumärke med en ökad försäljning av SBR:s etiketter som följd Antalet medlemmar har ökat till vilket innebär att medlemsantalet har ökat med cirka fem procent under varje år och antalet bisamhällen har ökat i samma grad Biodlings- och honungsbranschen behöver växa med avseende på såväl biodlare som bisamhällen för mer pollinering och honung. Vi ska marknadsföra biodlingen och på ett aktivt sätt ta tillvara dess intressen. Internt och externt ska Biodlarnas varumärke profileras. Genomföra någon aktivitet för nya och unga biodlare ev. i samarbete med fältbiologerna Ta fram ett informationsmaterial riktat till barn och ungdomar Bygga ett nätverk för näringsbiodlare Utveckla och tydliggöra en mediastrategi och ta fram adekvat informationsmaterial. En ny hemsida bör erbjuda basinformation på flera språk. Sprida kunskap till allmänheten om bin och biodling Med hjälp av björnnätverket samverka med SLU och påverka länsstyrelserna till gemensamma riktlinjer för ersättning vid rovdjursskada Utbildning genomförs på alla nivåer med ett nationellt framtaget material och personalresurserna har ökat inom området utveckling och utbildning Ökad biodlar- och biodlingskompetens är ständigt efterfrågad. En sammanhållen utbildningsstrategi underlättar för medlemmarna och stärker kunskapsbasen. Grundutbildningen sker i föreningens regi, vidareutbildningen på distrikts- eller på central nivå. Behov av material och stöd behövs. Bygga innehållet i utbildningskupan och i skattlådorna. Färdigställa utbildningsmaterialet i alla delar Implementera utbildningskonceptet genom information, stöd och inspiration till föreningar och distrikt. Stärka hållbarheten och långsiktigheten i utbildningsmaterialet genom kontakter med utbildare, studieförbund och andra samarbetspartners 2

3 Utveckla materialet genom en samnordisk utbildningsgrupp och samarbeta i kompetensutvecklingsinsatser (t ex sommarläger/möte) Öka rekryteringen av nya cirkelledare bland aktiva biodlare Erbjuda utbildning i vuxenpedagogik och i presentationsteknik Sveriges Biodlares Riksförbunds organisation är effektiv och välfungerande i alla led och nöjdheten hos medlemmar ligger på hög nivå För den enskilde medlemmen är Biodlarna ofta synonymt med den lokala föreningens verksamhet och Bitidningen. Lokalföreningen är hjärtat i Biodlarnas verksamhet och nyckeln till en fortsatt stark organisation. Distriktens organisation, verksamhet och ekonomi behöver stärkas och rollerna tydliggöras. Distrikten spelar en stor roll vad avser utbildnings- och bihälsofrågor och den rollen blir ännu större framöver. Genom att föra en dialog med hela organisationen på alla nivåer har Biodlarna en möjlighet att utveckla organisationen kontinuerligt. Via olika kanaler ska vi undersöka medlemmarnas önskemål och behov. Genomföra en medlemsundersökning och använda resultatet i utveckling av verksamheten Fortsätta med implementering, uppföljning och vidareutveckling av det nya medlemsregistret Utveckla fastigheten och verksamheten i Skänninge till en mötesplats och ett centrum för Biodlarna Genomföra en förstudie om en ny plattform för hemsidan och påbörja implementeringen av densamma Hitta former för utveckling av redaktörstjänsten till en kommunikatörstjänst Underlätta inrapportering från medlemmarna så att svarsfrekvensen ökar Ökad konsumtion/försäljning av svensk honung och andra biprodukter Konsumenterna behöver få ökad kunskap om värdet av konsumtion av svensk honung. Den närproducerade honungen kan produktutvecklas för bättre lönsamhet. Aktivt medverka i utvecklingen av Svenska bin med uppgift att marknadsföra svensk honung Som ett led i livsmedelskedjornas ökade krav på tredjepartscertifieringar arbeta vidare med gruppanslutning via Svenskt Sigill Fortsätta med kvalitetssatsning för säker honung Föra en diskussion med Livsmedelsverket om hur kvalitén kontrolleras på de svenska butikshyllorna Ta fram lämpligt informationsmaterial och verka för förbättrade kontaktytor för eko-biodlare 3

4 Ett mer intensivt och utvecklat samarbete med forskningsinstitutioner, myndigheter och andra organisationer och vi är en självklar remissinstans i alla frågor som rör bin, pollinering och miljöfrågor Vi behöver samverka med en mängd organisationer i frågor och projekt där samarbetet har ett mervärde och tar sikte på ökad medlemsnytta. Inte minst gäller det samarbete med Biodlingsföretagarna. De medel som fördelas via det Nationella Honungsprogrammet ska komma alla biodlare till del på ett sätt som maximalt gagnar bin och biodling. Här krävs insatser i det intressepolitiska arbetet. Ett effektivt databassystem krävs för att nå och hantera en hög inrapporteringsgrad från biodlarna. Biodlarna anser att det är av central betydelse att Sverige har en fortsatt forskning inom landet vad avser bin, biodling och honung. Bitidningen, hemsidan och andra media ska användas för att sprida kunskap om relevanta forskningsresultat. Ökad ansträngning gentemot beslutsfattare för att få igång utvecklandet av ett modernt och funktionsdugligt registreringssystem avseende uppställningsplatser för bisamhällen Arbeta fram ett förslag på hur pengarna inom Nationella Honungsprogrammet ska fördelas i kommande anslagsperioder Starta ett projekt tillsammans med fenologinätverket för att få kunskap om hur blomningskalendern påverkar ekosystemtjänsterna honungsproduktion och pollinering Fortsätta intressebevakningen internationellt och särskilt inom EU Medverka vid internationella möten och konferenser Medverkan under politikerveckan i Almedalen Friskare och mer lättskötta bin Friska och bra bin är mycket viktiga faktorer för att uppfylla våra mål med fler biodlare och fler bisamhällen. Biodlarna samarbetar med och stödjer olika parter i det långsiktiga arbetet med att få fram varroatoleranta bin. Samtidigt pågår ett viktigt bihälsoarbete under ledning av bihälsokonsulenten för att minska smittspridning och motverka varroaförekomst. Utreda möjligheten att skapa ett centrum för bihälsa och avel tillsammans med BF Besluta om framtiden för Svensk Biavel Ta fram en handelsapplikation för att köpa och sälja bidrottningar via Bibutiken Hantera NP-projekt som stödjer parningsplatser och parningsstationer i den mån vi är överens med övriga parter Genomföra studier angående typ av foder för god övervintring Genomföra enkätundersökningen angående övervintring Ge stöd till instruktionsbigårdar Genomföra vaxanalyser Initiera och medverka i konferenser och utbildningsinsatser 4

5 Påverka biodlarna så att fler rapporterar in sina bigårdar till Länsstyrelen Förbundskansliet Består för närvarande av 6 personer: Förbundsekreterare, Ekonomiansvarig, Förbundsadministratör och Bihälsokonsulent 100 % tjänstgöring. Bihälsokonsulenten som är till för alla biodlare är finansierad av medel från det Nationella honungsprogrammet liksom Utvecklingskonsulenten som är anställd 50 %. Kommunikatör 75 %. Förbundskansliet ansvarar för det ekonomiadministrativa arbetet inklusive lönehantering och projektredovisning för de projekt som har beviljats medel från externa bidragsgivare. Medlemshantering, etikettbeställningar, EAN-koder, valrapporter, tidningsprenumerationer, administrationen kring RFM, kontakter med föreningar/distrikt, rekrytering av nya medlemmar, Bibutiken, handläggning av olika fonder inom Biodlarna, administration kring Svenskt Sigill, handläggning av ansökningar inom det Nationella honungsprogrammet, framställning och distribution av informationsmaterial i form av foldrar, utställningar, broschyrer, affischer och DVD är bland anat sådant som hanteras av kansliet. 5

Under fredagens möte med styrelse, personal och revisorer diskuterade vi SBR i framtiden, 2013 2017. Vart är vi på väg och hur ska vi komma fram?

Under fredagens möte med styrelse, personal och revisorer diskuterade vi SBR i framtiden, 2013 2017. Vart är vi på väg och hur ska vi komma fram? Under fredagens möte med styrelse, personal och revisorer diskuterade vi SBR i framtiden, 2013 2017. Vart är vi på väg och hur ska vi komma fram? Detta vill vi ska ha hänt 2017: Medlemsnytta i alla delar

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 1(18) Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Verksamhetsplan 2015 Fastställd av BYNs styrelse 2014-09-30 2(18) Verksamhetsplan för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 2015 Verksamhetsplanen beskriver målen för det arbete

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 1/11 Kampanjplan 2015 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer